Pörssitiedote

Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

31 maaliskuu 2011, 18:06

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2010 ja hyväksyi, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja osinko maksetaan 12.4.2011.

Hallitus, tilintarkastaja ja hallintoneuvosto

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Sari Baldauf, Christian Ramm-Schmidt, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola ja Joshua Larson. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Minoo Akhtarzand ja Heinz-Werner Binzel. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Baldauf ja varapuheenjohtajaksi Christian Ramm-Schmidt. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä (LIITE 1).

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi Suomen valtion ja Osakesäästäjien keskusliitto ry:n ehdotuksen hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja sen edellyttämien muutosten tekemisestä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Muutokset ovat tämän tiedotteen liitteenä (LIITE 2).

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin kymmenen ja jäseniksi valittiin toimikaudelle, joka päättyy lakkauttamista koskevan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi, uudelleen Markku Laukkanen, Sanna Perkiö, Martti Alakoski, Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Panu Laturi, Juha Mieto ja Helena Pesola. Markku Laukkanen jatkaa hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Sanna Perkiö varapuheenjohtajana. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille ei makseta palkkioita yhtiökokouksen ja yhtiöjärjestysmuutoksen rekisteröinnin väliseltä toimikaudelta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 28.10.2011 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi