Lehdistötiedote

EU:n uudesta strategiasta potkua energian sisämarkkinoihin

10 marraskuu 2010, 15:45

Fortum Oyj Lehdistötiedote 10.11.2010

EU:n uudesta strategiasta potkua energian sisämarkkinoihin 

Fortum tukee komission tänään hyväksymää EU:n energiastrategiaa (Energy 2020 -
A Strategy for competitive, sustainable and secure energy). Uusi strategia on
osoitus siitä, että komissio haluaa määrätietoisesti käyttää viime vuonna
voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomia laajennettuja valtuuksia
energiapolitiikassa. 

Uusi strategia linjaa EU:n seuraavan yhdeksän vuoden energiapolitiikkaa ja
korostaa hyvin toimivan energian sisämarkkinan tärkeyttä kilpailukykyisen,
kestävän ja luotettavan energian toimituksen turvaamisessa Euroopan yrityksille
ja kansalaisille. Yksi EU:n laajuinen energian sisämarkkina on myös edellytys
yhtenäiselle äänelle EU:n ulkoisissa suhteissa muihin maihin. 

”Fortum on samaa mieltä siitä, että tehokkaasti toimiva, yhtenäinen
sähkömarkkina on keskeinen osa keinovalikoimaa, jonka avulla pyritään
saavuttamaan uusiutuvan energian tavoitteet ja toteuttamaan mittavia
energiatehokkuusparannuksia. Se on myös edellytys välttämättömille sähkön
tuotanto- ja siirtokapasiteetti-investoinneille, joita on arvioitu olevan noin
1000 miljardin euron edestä vuoteen 2020 mennessä”, Fortumin
yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja Anne Brunila summaa. 

Siirtoyhteydet ja harmonisoidut uusiutuvan energian tukijärjestelmät keskeisiä 

Koska sisämarkkina ei voi toimia ilman tehokkaita maiden välisiä ja alueiden
sisäisiä sähkön siirtoyhteyksiä, komissio panostaa vahvasti puuttuvan
infrastruktuurin rakentamiseen. Komissio suunnittelee myös uusien
rahoitusinstrumenttien kehittämistä rahoituksen takaamiseksi strategisesti
tärkeille, rajat ylittäville hankkeille. Fortum tukee tätä kehitystä ja EU:n
näkemystä siitä, että siirtoyhteyksien luvitusprosesseja tulisi nopeuttaa ja
niitä pitäisi käsitellä Euroopan tasolla. 

Kun uudet siirtoyhteydet yhdentävät energiamarkkinoita, syntyy myös tarve
harmonisoida energiapolitiikkaa EU-maiden välillä. Komissio esittää muun
muassa, että uusiutuvaa energiaa koskevaa direktiiviä ja sen vaikutuksia
arvioidaan jo vuonna 2011. Fortumin mielestä tässä yhteydessä tulisi
tarkastella myös kansallisten uusiutuvan energian tukijärjestelmien
harmonisointia. 

”EU-tasoisella tukijärjestelmällä varmistettaisiin, että uutta uusiutuvaa
energian tuotantoa rakennetaan sinne, missä se on yhteiskunnan kokonaisedun
kannalta järkevintä. Esimerkiksi Eurelectric on arvioinut, että kansallisten
uusiutuvan energian tukijärjestelmien harmonisoinnilla EU:n jäsenmaat voisivat
säästää yhteensä jopa 17 miljardia euroa vuosittain”, Anne Brunila jatkaa. 
 
Teknologiakehitys prioriteetti

Uusi strategia korostaa teknologiakehityksen merkitystä. Euroopan strateginen
energiateknologiasuunnitelma (SET-Plan) sisältää kaikkien keskeisten,
vähäpäästöisen yhteiskunnan toteuttamiseen tarvittavien teknologiaratkaisujen
kehittämisen, ja siksi sen toteutus ja rahoitus nostetaan prioriteetiksi.
Energiatehokkuus sekä älykkäissä sähköverkoissa ja liikenteen sähköistämisessä
oleva potentiaali ovat erittäin tärkeitä teemoja EU:n energiastrategiassa.
Strategia vaatii myös merkittävää kasvua sähkön ja lämmön yhteistuotannon,
kaukolämmön ja kaukokylmän käyttöönottamisessa. Fortum tukee EU:n tavoitetta
lisätä yhteistuotantoa, jossa saavutetaan jopa yli 90-prosenttinen
energiahyötysuhde - hyödyntämätön energiatehokkuuspotentiaali on siis EU:n
tasolla mittava. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: 
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646