Pörssitiedote

Fortumin pääomamarkkinapäivässä käsitellään yhtiön päivitettyä strategiaa ja taloudellista asemaa

16 syyskuu 2010, 08:30

Fortum Oyj Pörssitiedote 16.9.2010 klo 8.30

Fortumin pääomamarkkinapäivässä käsitellään yhtiön päivitettyä strategiaa ja  
taloudellista asemaa                              

Fortum järjestää tänään 16.9.2010 sijoittajille ja analyytikoille        
pääomamarkkinapäivän Espoossa. Päivän aikana Fortumin johto käsittelee yhtiön  
strategiaa, investointisuunnitelmia ja taloudellista asemaa.          

Päivitetty strategia                              

Fortumin päivitetyn strategian pohjana on yhtiön vahva osaaminen        
hiilidioksidipäästöttömässä ydin- ja vesivoimatuotannossa sekä energiaa ja   
luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävässä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.   
Keskeisen perustan strategialle muodostavat yhtiön asiantuntemus ja       
pitkäaikainen kokemus kilpailluilta energiamarkkinoilta. Tulevina vuosina Fortum
aikoo edelleen hyödyntää vankkaa asemaansa pohjoismaisilla sähkö- ja      
lämpömarkkinoilla ja luoda samalla vakaata tuloskasvua Venäjällä.        

Hiilidioksidipäästöttömien ja energiatehokkaiden ratkaisujen kysynnän kasvu sekä
lisääntyvä kulutus vapautuvilla energiamarkkinoilla tarjoavat Fortumille uusia 
kasvumahdollisuuksia etenkin nopeasti kehittyvissä Euroopan ja Aasian      
talouksissa. Kasvu uusilla markkina-alueilla, Euroopan integroituvat      
sähkömarkkinat ja Fortumin Venäjän liiketoimintojen suhteellisen painoarvon   
lisääntyminen pienentävät asteittain pohjoismaisen sähkön tukkuhinnan roolia  
Fortumin tuloksentekijänä. Sähkönsiirrolla ja -myynnillä on jatkossakin     
keskeinen rooli pohjoismaisella markkinalla. Muilla markkina-alueilla sähkön- ja
lämmöntuotanto tarjoavat kuitenkin houkuttelevampia tuotto- ja         
kasvumahdollisuuksia.                              

Toimitusjohtaja Tapio Kuula korostaa kilpailukykyä kestävän arvonmuodostuksen  
perustana: "Uskon ydinosaamisemme muodostavan vankan perustan omistaja-arvon  
luomiselle myös tulevaisuudessa. Valmistaudumme kasvuun, joka toteutetaan    
tekemällä sopivassa suhteessa nopeasti kassavirtaa ja tulosta tuovia      
yritysostoja ja hitaammin arvoa tuottavia uusinvestointeja. Kaikkien      
ratkaisujemme ja valintojemme tulee olla itsessään kannattavia - kestävä    
liiketoimintamalli ei voi pitkällä aikavälillä perustua erilaisiin tukiin."   

Investoinnit käyttöomaisuuteen                         

Fortum arvioi vuoden 2010 käyttöomaisuusinvestointiensa jäävän jonkin verran  
alhaisemmalle tasolle kuin aiemmin on ilmoitettu, noin 1,4 miljardiin euroon.  
Vuonna 2011 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan nousevan noin 1,6 miljardiin 
euroon, mikä ylittää yhtiön aiemmin tiedottaman 0,8-1,2 miljardin euron     
vaihteluvälin. Myös vuosina 2012 ja 2013 käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan 
ylittävän yhtiön normaalin 0,8-1,2 miljardin euron vaihteluvälin. Pääasiallinen 
syy korkeampiin käyttöomaisuusinvestointeihin vuosina 2010-2013 on       
investointiohjelma Venäjällä, jota on nopeutettu kapasiteettimarkkinoiden    
sääntöjen hyväksymisen myötä.                          

Venäjällä toimiva OAO Fortum on sitoutunut toteuttamaan investointiohjelman,  
joka nostaa sen sähköntuotantokapasiteettia nykyisestä noin 2 800 megawatista  
(MW) noin 5 100 MW:iin. Ohjelma on avainasemassa vakaan tuloskasvun luomisessa 
Venäjällä. Uusi kapasiteetti tuo lisääntyneiden myyntivolyymien ansiosta    
kassavirtaa ja tulosta, ja sille odotetaan kapasiteettimarkkinoilla ainakin 3-4 
kertaa vanhaa kapasiteettia korkeampaa hintaa.                 

Fortum on tarkistanut investointiohjelmansa aikataulua Venäjällä talouskriisin 
jälkeen nopeasti elpyneen sähkönkysynnän ja kapasiteettimarkkinan kehityksen  
valossa. Yhtiö suunnittelee ottavansa käyttöön kaikki uudet yksiköt vuoden 2014 
loppuun mennessä. Ensimmäisten kolmen yksikön arvioidaan nyt valmistuvan    
tuotantoon vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Ohjelman loppuosan arvo    
kesäkuun lopun 2010 valuuttakursseilla laskettuna on heinäkuusta 2010 eteenpäin 
arviolta 1,7 miljardia euroa.                          

Pitkällä aikavälillä Fortumin tulostavoitteet Venäjällä noudattavat normaalia  
talouden logiikkaa: Fortumin sijoitetun pääoman tuoton tulee olla suurempi kuin 
sen pääomakustannusten. Vuonna 2009 Fortumin pääoman keskimääräinen kustannus  
(WACC) Venäjällä oli noin 12 %. Investointiohjelman valmistuttua vuoden 2014  
loppuun mennessä Fortum on investoinut Venäjälle yhteensä noin 4 miljardia   
euroa. Olettaen, että pääomakustannukset ovat muuttumattomat, pitää Fortumin  
vertailukelpoisen liikevoiton Venäjällä olla yli 500 miljoonaa euroa vuodessa  
pian investointiohjelman valmistumisen jälkeen.                 

Taloudelliset tavoitteet ja osinko                       

Vahva tase ja joustava pääomarakenne ovat jatkossakin keskeisiä Fortumille.  
Vahvan taseen merkitystä korostaakseen yhtiö on tarkistanut tavoitettaan    
nettovelan ja käyttökatteen suhteeksi noin 3:een. Aiemmin tavoitteena oli pitää 
nettovelan ja käyttökatteen suhde vaihteluvälillä 3-3,5.            

Fortumin taloudellinen asema on vahva ja sen maksuvalmius on hyvä. Yhtiön    
keskeiset tuottotavoitteet säilyvät muuttumattomina.              

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto                 |       12 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto                    |       14 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomarakenne; nettovelka/käyttökate           |        ~3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortumin osinkopolitiikka säilyy muuttumattomana - tavoitteena on maksaa    
osinkona keskimäärin 50-60 % edellisen vuoden nettotuloksesta.         

Pääomamarkkinapäivässä Fortum kuitenkin muistuttaa sijoittajia ja analyytikoita,
että jatkuvan hyvän osinkotuoton tarjoaminen omistajille on keskeinen periaate 
Fortumille - osinko ei ole yhtiölle ylijäämää, joka maksetaan kaikkien muiden  
erien jälkeen.                                 

Fortum Oyj                                   
Anne Brunila                                  
johtaja, konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys            

Lisätietoja:                                  
Mika Paloranta, sijoittajasuhteiden johtaja, 050 452 4138            
Pauliina Vuosio, talousviestinnän johtaja, 050 453 2383             

Johdon esitykset ja linkki lähetykseen pääomamarkkinapäivästä ovat     
internetissä osoitteessa www.fortum.com/investors. Esitykset ja tilaisuus ovat 
englanniksi.                                  

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi