Lehdistötiedote

Fortum tukee valtiovarainministeriön ydinvoimalausunnon johtopäätöksiä tietyin varauksin

29 maaliskuu 2010, 15:15

Fortum Oyj Lehdistötiedote 29.3.2010

Fortum tukee valtiovarainministeriön ydinvoimalausunnon johtopäätöksiä tietyin 
varauksin                                    

Fortum on tänään jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle vastineensa      
valtiovarainministeriön (VM) ydinvoimalausuntoon. VM:n lausunto koskee Fortumin 
ja Fennovoiman periaatepäätöshakemuksia uusien ydinvoimalaitosyksiköiden    
rakentamiseksi sekä Posiva Oy:n periaatepäätöshakemusta ydinpolttoaineen    
loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten. Fortum yhtyy 
VM:n johtopäätökseen, jonka mukaan kullekin kolmelle hakijalle voitaisiin    
myöntää periaatepäätös uuden ydinvoimatuotannon rakentamiseksi. Fortumin    
näkemyksen mukaan VM:n lausunto erityisesti sähkön hintaa, ydinvoimatuottajan  
valintaa ja ydinjätteen loppusijoitusta koskien on kuitenkin yksipuolinen.   

Sähkön hinta muodostuu pörssissä - tuottajan yhtiömuodolla ei vaikutusta    
tuotantokustannuksiin                              

VM:n lausunnossa todetaan, että Pohjoismaissa sähkön hinta muodostuu Nord Pool 
-sähköpörssissä, ja tämä hinta toimii referenssinä käytännössä kaikelle     
käytävälle sähkökaupalle tuotantotavasta riippumatta. Pohjoismaissa kulutetusta 
sähköstä myytiin Nord Poolin kautta yhteensä 72 % vuonna 2009, mikä osoittaa,  
että markkina toimii. Lausunnossa esitetään, että ns. mankala-toimintaperiaate, 
jossa yhtiö tuottaa sähköä omistajilleen omakustannushintaan, saattaisi     
pienentää sähköntuotannon kustannuksia. Väitteelle ei ole osoitettavissa    
perusteita. Toimintaperiaatteesta riippumatta yhtiöt hankkivat laitoksensa   
samoilta toimittajilta ja polttoaineensa samoilta markkinoilta. Tämän lisäksi  
niitä sitovat samat lakisääteiset velvoitteet mm. ydinturvallisuudesta ja    
käytetystä ydinpolttoaineesta.                         

Fortumin markkinaosuus tänään 13 % - uusien laitosten valmistuessa noin 4 %   

VM:n lausunnossa on otettu lähtökohdaksi Pohjoismaiden laajuiset sähkömarkkinat.
On kuitenkin ristiriitaista, että lausunnossa spekuloidaan Fortumin ydinvoima- 
ja vesivoimatuotannon markkinavoimalla ja sen vaikutuksella sähkönhintaan.   
Fortum ei toimi missään olosuhteissa vapaan hinnanmuodostuksen vastaisesti, eikä
ydinvoimalle tai vesivoimalle ole olemassa erillisiä markkinoita. Fortumin   
markkinaosuus pohjoismaisilla sähkön tukkumarkkinoilla on noin 13 % ja vastaavat
osuudet muilla suurilla ydinvoimatuottajilla Vattenfallilla ja E.ONilla ovat 19 
% ja 8 % (vuonna 2008).                             

Kun nyt lupaa hakeneet ydinvoimalaitokset käynnistyvät 2020-luvulla, Suomi on  
osa Pohjois-Euroopan kattavaa sähkömarkkinaa, jossa Fortumin markkinaosuus on  
arviolta vain noin 4 % ja esimerkiksi E.ONin markkinaosuus noin 10 %. On myös  
otettava huomioon, että Fortum käyttää ainoastaan Loviisan ydinvoimalaitosta,  
muissa se on vähemmistöomistaja. Olkiluodon voimalaitosta käyttää TVO ja Ruotsin
ydinvoimalaitoksia E.ONin ja Vattenfallin konserniyhtiöt. Loviisan nykyisten  
ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030, ja niiden 
korvaaminen on yksi keskeinen peruste Loviisa 3 -hankkeelle.          

Markkinavoimaa analysoidessaan VM ei myöskään huomioi, että Fortumin vesivoima 
on pääosin ns. jokivesivoimaa, jossa sähköä syntyy pääsääntöisesti joen     
virtaaman mukaisesti. Jokivesivoiman säädettävyys on hyvin vähäistä erityisesti 
verrattuna ns. allasvesituotantoon, jota esimerkiksi Norjassa on runsaasti. Kun 
lisäksi huomioidaan, että Fortumin vesivoiman osuus koko pohjoismaisesta    
sähköntuotannosta on alle 5 %, ei Fortumilla teoriassakaan olisi mahdollisuuksia
vaikuttaa Nord Poolissa muodostuvaan sähkön tukkuhintaan. Markkinaosuudesta   
riippumatta vesivoimaa on taloudellisinta käyttää maksimaalisesti korkeiden   
hintojen aikana - muutoinhan vastaava vesimäärä pitäisi käyttää alhaisten    
hintojen aikana.                                

Jokaisella ydinvoimatuottajalla vastuu omista ydinjätteistään - Posiva hoitaa  
omistajiensa velvollisuuksia                          

VM:n lausunnossa todetaan, että ydinpolttoaineen loppusijoittamista koskevassa 
päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon kaikki markkinavaikutukset ja varmistaa  
Fennovoiman käytetyn polttoaineen loppusijoitus, mikäli periaatepäätös     
myönnetään sille. Ydinjätteen loppusijoituksella ei ole markkinoita, vaan    
ydinenergialain mukaan jokainen ydinenergian tuottaja vastaa omista       
ydinjätevelvoitteistaan. Fortum ja TVO ovat perustaneet Posiva Oy:n hoitamaan  
niiden ydinenergialaissa säädettyjä ydinjätehuollon tehtäviä. Posiva ei siis  
toimi, eikä sen ole tarkoituskaan toimia, markkinaehtoisesti, vaan sen ainoa  
tehtävä on hoitaa omistajiensa lakiin perustuvia velvoitteita. Posiva ei    
myöskään millään tavalla heikennä muiden mahdollisten ydinvoimayhtiöiden    
mahdollisuuksia hoitaa omia lakisääteisiä velvoitteitaan käytetyn        
ydinpolttoaineen loppusijoituksen osalta.                    

Periaatepäätökset kaikille tällä lupakierroksella                

Fortumin näkemyksen mukaan lupien myöntämisessä tulisi edetä nopeasti, jotta  
hankkeet saataisiin konkreettisesti liikkeelle ennen kuin ydinvoimarakentaminen 
kiihtyy maailmalla merkittävästi. Kuten VM:n lausunnossa todetaan, hankkeet on 
myös järkevää jaksottaa siten, että ne eivät etene samassa vaiheessa. Fortum on 
valmis aikatauluttamaan omista lähtökohdistaan hankkeensa siten, että se    
valmistuu myös markkinoiden sähköntarpeen ja resurssitarpeen kannalta      
tarkoituksenmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että Loviisa 3 otettaisiin käyttöön  
vuosina 2022-23. Tämä pienentää rakennustoimintaan ja rahoitukseen liittyviä  
riskejä ja varmistaa myös nykyisten Loviisan ydinvoimalaitosten hallitun    
korvaamisen. On kuitenkin huomattava, että myös tämä ajoitus edellyttää     
myönteistä periaatepäätöstä nyt, sillä kielteinen periaatepäätös tarkoittaisi  
koko vuosia kestävän lupaprosessin aloittamista alusta.             

Fortumin vastine kokonaisuudessaan sekä tietoa pohjoismaisista sähkömarkkinoista
on verkossa osoitteessa www.loviisa3.fi.                    

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Sasu Valkamo, johtaja, Loviisa 3 -hanke, Fortum, puh. 050 453 2232