Pörssitiedote

Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

25 maaliskuu 2010, 16:30

Fortum Oyj Pörssitiedote 25.3.2010 klo 16.30 EET

Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset                      

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2010 Helsingissä.      
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksen, myönsi 
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2009 ja hyväksyi, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.  
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2010 ja osinko maksetaan 8.4.2010.      

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja                  

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston   
jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna   
Perkiö (varapuheenjohtaja), Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri 
Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä liittopuheenjohtaja Martti Alakoski,    
puoluesihteeri Panu Laturi ja johtaja Helena Pesola. Nyt valitun        
hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen    
päättyessä. 
                                  
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:          
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja            | 1 000 euroa/kuukausi         |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja          | 600 euroa/kuukausi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet               | 500 euroa/kuukausi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio            | 200 euroa/kokous           |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi    
valittiin uudelleen Matti Lehti, Sari Baldauf, Esko Aho, Ilona Ervasti-Vaintola,
Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen    
jäseneksi valittiin Joshua Larson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti 
Lehti ja varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nyt valitun hallituksen toimikausi 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.            

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:         
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja             | 66 000 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja           | 49 200 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet                | 35 400 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa ja   
kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.  
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.  

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &   
Touche Oy.                                   

Yhtiöjärjestyksen muutos   
                          
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 7. ja 18. pykälän 
muuttamiseksi siten, että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle   
antama lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskee myös 
toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14. pykälä muutetaan siten, että 
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään  
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää  
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2. pykälän 2. momentissa tarkoitettua       
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 
                        
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta 
                     
Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle       
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman         
osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus 
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden 
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,      
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat      
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen  
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä        
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin     
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa   
viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.   

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja     
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 
               
Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään  
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. 
           
Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston 
lakkauttamisesta ei hyväksytty. 
                        
Fortum Oyj                                   
Anne Brunila                                  
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys                 

Lisätietoja:                                  
Harri Pynnä, lakiasioiden johtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825        


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  

LIITE: Hallituksen jäsenet                           

MATTI LEHTI                                   
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori           

Päätehtävä:                                   
johtaja                                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Helsingin kauppakorkeakoulun kansleri                      
Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, TietoEnator, Tietotehdas Oy ja  
Tieto-konserni                                 
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy                       

Keskeisimmät luottamustehtävät:                         
Puheenjohtaja, Liikesivistysrahasto                       
Varapuheenjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö           

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005              

Fortumin osakkeita 2 000 kpl 24.3.2010                     


SARI BALDAUF                                  
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri        

Päätehtävä:                                   
johtaja                                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä. Johtokunnan jäsen.            

Keskeisimmät luottamustehtävät:                         
Hallituksen jäsen, CapMan Oyj, F-Secure Oyj, Daimler AG ja Hewlett-Packard   
Company                                     
Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän Valtuuskunta ja Kansainvälinen lasten ja   
nuorten säätiö                                 
Hallituksen puheenjohtaja, Savonlinnan Oopperajuhlat              

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009              

Fortumin osakkeita 2 300 kpl 24.3.2010                     


ESKO AHO                                    
s. 1954, valtiotieteen maisteri                         

Päätehtävä:                                   
Nokia Oyj, johtaja, yhteistyösuhteet ja yhteiskuntavastuu. Johtokunnan jäsen.  

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies              
Suomen pääministeri                               
Kansanedustaja                                 
Suomen Keskustan puheenjohtaja                         
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA                     

Keskeisimmät luottamustehtävät:                         
Hallituksen varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry             
Hallituksen jäsen, Russian Venture Company                   

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006              

Fortumin osakkeita 0 kpl 24.3.2010                       


ILONA ERVASTI-VAINTOLA                             
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.                

Päätehtävä:                                   
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen    
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj                 
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy                       
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki     

Keskeisimmät luottamustehtävät:                         
Hallituksen jäsen, Fiskars Oyj ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry      
Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan  
jäsen                                      

Ei-riippumaton yhtiöstä (ristikkäinen valvontasuhde) ja riippumaton sen     
merkittävistä osakkeenomistajista. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2008.  

Fortumin osakkeita 4 000 kpl 24.3.2010                     


BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG                           
s. 1947, BA, psykologian kandidaatti                      

Päätehtävä:                                   
Johtaja                                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja, Lantmännen                           
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken                      
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer                

Keskeisimmät luottamustehtävät:                         
Hallituksen puheenjohtaja, Umeå Universitet, Vinnova ja Pocketstället AB    
Hallituksen jäsen, Sveaskog, Finansinspektionen, NAXS, Rieber&Son ASA, Sveriges 
Radio, Vectura Consulting ja The Forest Company Limited             

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004              
                                        
Fortumin osakkeita 900 kpl 24.3.2010                      

JOSHUA LARSON                                  
s.1966, kansainvälisten suhteiden maisteri, venäjän kielen kandidaatti     

Päätehtävä:                                   
Yksityinen sijoittaja ja konsultti                       

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
CEO, Senior Managing Director , IFC Alemar                   
Managing Director , The Carlyle Group, Moskova                 
Executive Director, Venäjän toimintojen johtaja, Morgan Stanley, Moskova    
Johtaja, Co-Head of Russian Business, Goldman Sachs International, Lontoo ja  
Moskova                                     

Keskeisimmät luottamustehtävät:                         
Hallituksen jäsen, Kora Group (2006-2007), Bank Alemar, IFC Alemar, Alemar Asset
Management (2006-2008), OAO Apteka Holdings (2004-2006) ja OAO Cherkizovo    
Agro-Industrial Complex (2002-2004)                       

Fortumin osakkeita 0 kpl 24.3.2010                       

CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT                             
S. 1946, diplomiekonomi                             

Päätehtävä:                                   
Senior Partner, Merasco Capital Oy                       

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)               
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala  
Johtaja, ISS ServiSystems Oy                          

Keskeisimmät luottamustehtävät:                         
Hallituksen jäsen, Suomen lähikauppa Oy ja Boardman Oy             

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006              

Fortumin osakkeita 3 500 kpl 24.3.2010