Pörssitiedote

Vakaa tuloskunto epävakaana aikana

03 helmikuu 2010, 09:00

Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2009 3.2.2010 klo 9.00 EET

Vakaa tuloskunto epävakaana aikana                       

- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 888 (1 845) miljoonaa euroa          
- Osakekohtainen tulos 1,48 (1,74) euroa                    
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 2 264 (2 002) miljoonaa euroa        
- EU-maissa 91 % (92 %) Fortumin sähköntuotannosta oli hiilidioksiditonta    
- Kehitys Venäjällä hyvällä mallilla                      
- Fortumin hallitus esittää osingoksi 1,00 euroa osaketta kohti         

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja          |  IV/09 |  IV/08 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa    |  1 563 |  1 602 |   5 435 |   5 636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa    |   522 |   611 |   1 782 |   1 963 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto, |   570 |   508 |   1 888 |   1 845 |
| milj. euroa          |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj.   |   505 |   605 |   1 636 |   1 850 |
| euroa             |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa       |   0,46 |   0,64 |   1,48 |   1,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta,   |   396 |   562 |   2 264 |   2 002 |
| milj. euroa          |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa    |     |     |   9,04 |   8,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka (kauden |     |     |   5 969 |   6 179 |
| lopussa), milj. euroa     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä keskimäärin, |     |     |  888 230 |  887 256 |
| tuhatta            |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                 |     2009 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %         |     12,1 |     15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %            |     16,0 |     18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/EBITDA               |     2,6 |      2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula Fortumin tilinpäätöksestä:         

"Fortumin hyvä tuloskunto jatkui yli epävakaiden aikojen. Paransimme      
toiminnallista tulostamme vuoden takaisesta ja vertailukelpoinen liikevoittomme 
kasvoi selvästi vuoden viimeisellä neljänneksellä.               

Onnistuneiden ja johdonmukaisten suojausten ansiosta Fortumin saavuttama sähkön 
myyntihinta Power-divisioonassa ylitti selvästi Nord Poolin keskimääräisen   
systeemihinnan vuonna 2009. Power tuotti kuitenkin myös pettymyksen: ydinvoiman 
tuotantovolyymit olivat suunniteltua alhaisemmat. Tämä johtui huoltoaikataulujen
venymisestä ruotsalaisissa, osaomistetuissa ydinvoimalaitosyksiköissä. Kaiken  
kaikkiaan Fortum menetti vuonna 2009 noin 4 terawattituntia (TWh)        
ydinvoimatuotantoa Ruotsissa suunniteltua pidempien tehonkorotus- ja      
modernisointiseisokkien vuoksi.                         

Olen erityisen ilahtunut siitä, että Marketsin tulos kääntyi voitolliseksi   
määrätietoisen uudelleenorganisoinnin ja kulusäästöjen ansiosta.        

Russia-divisioona on edennyt hyvin tavoitteessaan saavuttaa 100 miljoonan euron 
tehokkuusparannukset vuonna 2011. Tavoitteessa pysyminen on hieno saavutus, kun 
huomioidaan vaikeat taloudelliset ajat. Lisäksi sähkön markkinahinta on noussut 
neljännes neljännekseltä vuonna 2009. Tämä viestii siitä, että pahin on ohitettu
myös Venäjän taloudessa.                            

Venäjän sähköreformi on edennyt suunnitelmien mukaan: kilpailluilla markkinoilla
myydyn sähkön osuutta nostettiin Venäjällä 30 %:sta 50 %:iin heinäkuun 2009   
alussa sekä edelleen 50 %:sta 60 %:iin vuoden 2010 alusta lähtien.       

Sähkön kulutus Pohjoismaissa vuonna 2009 väheni noin 5 % edellisvuodesta.    
Tavanomaista kylmempi sää ja teollisuustuotannon vilkastuminen paransivat sähkön
kysyntänäkymiä vuoden loppua kohti. Tällä hetkellä arvioimme, että pohjoismainen
sähkön kysyntä elpyy vuoden 2008 tasolle vuosina 2012 - 2014.          

Haluan kiittää kaikkia fortumlaisia hyvästä työstä vuonna 2009. Olemme yhdessä 
osoittaneet, että suoritusten jatkuva parantaminen on mahdollista. Uskon, että 
määrätietoinen työ tehokkuuden parantamiseksi, vastuiden selkiyttämiseksi ja  
toimintojen yksinkertaistamiseksi luovat hyvän perustan tulevaisuudelle."    

Taloudelliset tulokset                             

Loka-joulukuu                                  

Konsernin liikevaihto oli 1 563 (1 602) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto 
oli 522 (611) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 570 (508)   
miljoonaa euroa.                                

Viimeisen vuosineljänneksen raportoituun liikevoittoon vaikuttivat       
negatiivisesti Fortumin sähköjohdannaisten suojaamiseen käytettyjen       
valuuttajohdannaisten käypään arvoon arvostamisen kirjanpitovaikutukset (IAS  
39). Vuoden 2009 ja 2008 neljännen vuosineljänneksen välinen ero        
kertaluonteisissa erissä, sähköjohdannaisten tuloslaskelmaan kirjatussa käyvän 
arvon muutoksessa ja ydinjätehuoltorahastojen tulosvaikutteisissa kirjauksissa 
oli yhteensä -151 miljoonaa euroa, mikä selittää neljännen neljänneksen     
raportoidun liikevoiton laskua.                         

Viimeisen neljänneksen tulos laski 176 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta.    
Osakekohtainen tulos oli 0,46 (0,64) euroa eli 28 % pienempi kuin viime vuoden 
viimeisellä neljänneksellä. Tuloksen supistuminen johtuu vuoden 2009 pienemmästä
liikevoitosta sekä kertaluonteisista positiivisista verovaikutuksista ja    
myyntivoitoista, jotka kirjattiin pääasiassa vuoden 2008 viimeisellä      
neljänneksellä.                                 

Liikevaihto divisioonittain                           
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power              |   679 |   736 |  2 596 |   2 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat              |   457 |   463 |  1 394 |   1 466 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*          |   227 |   206 |   800 |    789 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets*            |   410 |   531 |  1 449 |   1 922 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia             |   194 |   197 |   623 |    489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    19 |    21 |    74 |    83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa tehtyjen ostojen |   -325 |   -476 |  -1 095 |  -1 736 |
| ja myyntien netotus       |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |   -98 |   -76 |   -406 |   -269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |  1 563 |  1 602 |  5 435 |   5 636 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa            

Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain                  
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power              |   394 |   378 |  1 469 |   1 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat              |   103 |   109 |   227 |    250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*          |    80 |    63 |   262 |    248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets*            |    11 |    0 |    22 |    -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia             |    7 |   -20 |   -26 |    -92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |   -25 |   -22 |   -66 |    -56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   570 |   508 |  1 888 |   1 845 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa            

Liikevoitto divisioonittain                           
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power              |   330 |   470 |  1 335 |   1 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat              |   108 |   155 |   248 |    307 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution*          |    81 |    61 |   263 |    248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets*            |    19 |   -29 |    22 |    -35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia             |    7 |   -19 |   -26 |    -91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |   -23 |   -27 |   -60 |    -65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   522 |   611 |  1 782 |   1 963 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa            

Tammi-joulukuu                                 

Konsernin liikevaihto oli 5 435 (5 636) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto 
oli 1 782 (1 963) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 888   
(1 845) miljoonaa euroa.                            

Ero, vuosille 2009 ja 2008 kirjatuissa kertaluonteisissa erissä,        
sähköjohdannaisten tuloslaskelmaan kirjatussa käyvän arvon muutoksessa ja    
ydinjätehuoltorahastojen tulosvaikutteisissa kirjauksissa, oli yhteensä -224  
miljoonaa euroa, mikä selittää raportoidun liikevoiton laskua.         

Ruotsin kruunun keskikurssi heikkeni vuonna 2009 noin 9 % edellisvuodesta.   
Heikkenemisestä aiheutunut muuntovaikutus oli noin -96 miljoonaa euroa vuoden  
2009 vertailukelpoisessa liikevoitossa edellisvuoteen verrattuna.        

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta/tappioista oli 21 miljoonaa euroa  
eli 105 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä johtui lähinnä    
Hafslund ASA:n tuloksen pienenemisestä. Hafslundin vaikutus tuloksen      
pienenemiseen oli 52 miljoonaa euroa.                      

Fortumin maksuvalmius pysyi vahvana. Likvidit varat vuoden 2009 lopussa olivat 
yhteensä 890 miljoonaa euroa, ja nostamattomia valmiusluottoja oli noin 2,9   
miljardia euroa.                                

Konsernin nettorahoituskulut supistuivat 167 (239) miljoonaan euroon. Syy    
nettorahoituskulujen pienenemiseen oli alemmat korkokulut.           
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos oli -1 (-11) miljoonaa euroa.    

Tulos ennen veroja oli 1 636 (1 850) miljoonaa euroa.              

Kauden verot olivat 285 (254) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen     
veroprosentti oli 17,4 (13,7) %.                        

Kauden tulos oli 1 351 (1 596) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos  
oli 1,48 euroa (1,74). Kuten vuosi sitten ilmoitettiin, vuoden 2008 tulokseen  
sisältyi 184 miljoonaa euroa kertaluonteisia verovaikutuksia ja myyntivoittoja, 
jotka kirjattiin pääasiassa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.       

Vähemmistöosuus oli 39 (54) miljoonaa euroa. Se liittyy pääasiassa Fortum Värme 
Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen       
omistusosuus.                                  

Sijoitetun pääoman tuotto vuoden aikana oli 12,1 (15,0) % ja oman pääoman tuotto
16,0 (18,7) %.                                 

Fortumin nettovelka/EBITDA vuonna 2009 oli 2,6 (2,5).              

Markkinatilanne                                 

POHJOISMAAT                                   
Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuoden 2009     
viimeisellä neljänneksellä sähköä 103 (104) TWh, mikä on noin 1 % vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Vuonna 2009 Pohjoismaiden sähkönkulutus oli noin 372 (393) TWh. 
Supistumisen suurin syy oli taantuman aiheuttama teollisen kulutuksen      
väheneminen. Fortumin arvion mukaan teollinen kulutus Pohjoismaissa väheni liki 
15 % vuodesta 2008.                               

Hiilen hinta pysyi jokseenkin ennallaan vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä, 
ja oli selvästi alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Hiilen (ICE Rotterdam)  
keskimääräinen markkinahinta viimeisellä vuosineljänneksellä oli 76 (101)    
Yhdysvaltain dollaria tonnilta ja keskimääräinen markkinahinta koko vuonna 2009 
oli 70 (146) Yhdysvaltain dollaria tonnilta. Vuoden 2009 viimeisellä      
neljänneksellä päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta oli 13,8      
euroa/hiilidioksiditonni ja koko vuonna 2009 13,4 euroa/hiilidioksiditonni.   

Vuoden 2009 alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 5 TWh pitkän ajan     
keskiarvoa pienemmät. Viimeisen neljänneksen lopussa pohjoismaiset vesivarannot 
olivat 7 TWh pitkän ajan keskiarvoa pienemmät ja 2 TWh pienemmät kuin vastaavana
ajankohtana vuotta aiemmin.                           

Viimeisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
36,6 (50,8) euroa megawattitunnilta (euroa/MWh). Suomen ja Ruotsin aluehinnat  
olivat Nord Poolin systeemihintatasoa korkeammat: 40,0 (52,4) euroa/MWh Suomessa
ja 40,0 (52,8) euroa/MWh Ruotsissa.                       

Vuonna 2009 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 35,0 (44,7)  
euroa/MWh. Keskimääräinen aluehinta oli Suomessa 37,0 (51,0) ja Ruotsissa 37,0 
(51,1) euroa/MWh.                                

Keskimääräinen spot-hinta Saksassa oli vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä  
38,8 (68,0) euroa/MWh, eli korkeampi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti sähkön   
nettovientiin Pohjoismaista Saksaan. Keskimääräinen spot-hinta Saksassa vuonna 
2009 oli 38,9 (65,8) euroa/MWh. Tanskan ja Saksan välinen markkinoiden     
yhdenmukaistaminen (market coupling) tapahtui 9.11.2009.            

VENÄJÄ                                     

Alustavien tilastotietojen mukaan sähkön kysyntä Venäjällä vuonna 2009 väheni  
noin 5 % edellisvuoteen verrattuna.                       

Venäjällä sähkön kokonaiskysyntä kasvoi vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 1
%:lla edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. OAO Fortum toimii Tjumenin ja
Tseljabinskin alueilla, jotka sijaitsevat Uralin hinta-alueella. Sähkön kulutus 
Uralin alueella väheni vuonna 2009 noin 6 % edellisvuotisesta. Tjumenin     
alueella, jossa teollisuustuotanto painottuu öljy- ja kaasuteollisuuteen, sähkön
kysyntä pysyi vuonna 2009 samalla tasolla kuin vuonna 2008. Metalliteollisuuteen
painottuvalla Tseljabinskin alueella sähkön kysyntä osoittaa piristymisen    
merkkejä: neljännellä vuosineljänneksellä kysyntä kasvoi 6 % edellisvuoden   
vastaavaan jaksoon verrattuna, kun se oli supistunut kolmannella neljänneksellä 
noin 12 %.                                   

Keskimääräinen sähkön spot-hinta ilman kapasiteettitariffia nousi Venäjän    
Euroopan ja Uralin alueilla 728 ruplaan/MWh edellisvuoden viimeisen neljänneksen
597 ruplasta/MWh. Keskimääräinen sähkön spot-hinta ilman kapasiteettitariffia  
Venäjän Euroopan ja Uralin alueilla vuonna 2009 oli 666 (708) ruplaa/MWh.    
Säännellyt sähkön hinnat nousivat edellisvuotisesta. Kapasiteettitariffit ovat 
edelleen pääosin säänneltyjä, ja ne olivat keskimäärin korkeammat kuin vuotta  
aiemmin.                                    

Vapautetuilla markkinoilla myydyn sähkön osuutta nostettiin 50 %:sta 60 %:iin  
vuoden 2010 alussa.                               

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut                    

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden 2009 aikana 65,3 (64,2) TWh, mistä 48,1 
(51,6) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä oli 13 % (13 %) Pohjoismaiden koko  
sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmöntuotanto oli vuoden 2009 aikana 48,8  
(40,3) TWh, josta 19,0 (20,8) TWh tuotettiin Pohjoismaissa.           

Sähkön- ja lämmöntuotantovolyymien kasvu johtuu pääasiassa OAO Fortumin     
yhdistämisestä Fortumiin huhtikuun 2008 alusta lähtien.             

Pohjoismaisen vesivoimatuotannon supistuminen johtuu pääasiassa sademäärän ja  
virtaamien pienenemisestä vuoden 2009 alkupuoliskolla. Vertailuvuosi 2008 oli  
poikkeuksellisen hyvä vesivoimavuosi. Fortumin ydinvoimatuotannon väheneminen  
Pohjoismaissa johtui pääasiassa Oskarshamn 3:n pitkästä modernisointiseisokista 
vuonna 2009.                                  

Vuoden lopussa Fortumin sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 13 940 (13 573)
megawattia (MW), josta Pohjoismaissa oli 10 981 (10 643) MW. Vuoden lopussa   
Fortumin lämmöntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 24 330 (24 263) MW, josta   
Pohjoismaiden osuus oli 8 414 (8 448) MW.                    

Alla esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän lisäksi  
divisioonakatsauksissa esitetään vastaavat divisioonakohtaiset luvut.      

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja    |  IV/09 |  IV/08 |   2009 |   2008 |
| lämmöntuotanto EU:ssa ja    |     |     |     |      |
| Norjassa, TWh          |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |   13,1 |   13,1 |   49,3 |   52,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto         |   7,4 |   7,4 |   23,2 |   25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja    |  IV/09 |  IV/08 |   2009 |   2008 |
| lämmöntuotanto Venäjällä, TWh  |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |   4,3 |   4,4 |   16,0 |   11,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto         |   8,4 |   8,1 |   25,6 |   15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto     |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
| Pohjoismaissa lähteittäin, TWh |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima            |   5,9 |   6,0 |   22,1 |   22,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima            |   5,1 |   5,3 |   21,4 |   23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima           |   1,8 |   1,6 |   4,6 |    5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   12,8 |   12,9 |   48,1 |   51,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto     |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
| Pohjoismaissa lähteittäin, %  |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima            |    46 |    47 |    46 |    44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima            |    40 |    41 |    44 |    46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima           |    14 |    12 |    10 |    10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   100 |   100 |   100 |    100 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut                     

Fortumin koko sähkönmyynti vuonna 2009 oli 75,7 (75,0) TWh, josta 54,9 (59,1)  
TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden koko vuoden  
2009 arvioidusta sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmönmyynti vuonna 2009 oli 
50,6 (42,2) TWh, josta 18,0 (20,0) TWh myytiin Pohjoismaissa.          

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-*) ja    | IV/09 | IV/08 |   2009 |   2008 |
| lämmönmyynti EU:ssa ja Norjassa, |     |     |      |      |
| milj. euroa           |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti           |   768 |   771 |   2 802 |   2 959 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti           |   351 |   365 |   1 095 |   1 157 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain        
konsernitasolla.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja     | IV/09 | IV/08 |   2009 |   2008 |
| lämmönmyynti Venäjällä, milj.  |     |     |      |      |
| euroa              |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti           |   109 |   115 |    390 |    332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti           |   76 |   75 |    219 |    141 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkönmyynti   |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
| *) alueittain, TWh       |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |   7,1 |   7,7 |   26,1 |   28,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi             |   6,8 |   6,7 |   26,9 |   28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |   5,3 |   5,6 |   19,5 |   14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat            |   1,0 |   0,8 |   3,2 |    3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   20,2 |   20,8 |   75,7 |   75,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain        
konsernitasolla.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko lämmönmyynti   |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
| alueittain, TWh         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |   8,9 |   8,6 |   25,6 |   15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |   2,7 |   3,1 |   8,0 |   10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi             |   3,2 |   3,0 |   9,8 |    9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola              |   1,4 |   1,3 |   3,7 |    3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**           |   1,0 |   1,0 |   3,5 |    3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   17,2 |   17,0 |   50,6 |   42,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
**) Sisältää Iso-Britannian, joka raportoidaan Power-divisioonan muu myynti   
-rivillä.                                    

Fortumin hiilidioksidipäästöt                          

Vuonna 2009 noin 91 % (92 %) Fortumin sähköntuotannosta EU-maissa oli      
hiilidioksiditonta.                               

Fortumin Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset hiilidioksidipäästöt  
vuonna 2009 olivat 7,7 (7,2) miljoonaa tonnia.                 

Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten vuotuiset              
hiilidioksidipäästöoikeudet ovat yhteensä noin 5,5 miljoonaa tonnia vuosina 2009
- 2012.                                     

Fortumin sähköntuotannon tavoite EU-maissa on alentaa hiilidioksidipäästöjen  
viiden vuoden keskiarvo alle 80 grammaan kilowattitunnilta vuoteen 2020     
mennessä. Lämmöntuotannossa Fortumin tavoitteena on alentaa päästöjä kussakin  
maassa vähintään 10 prosenttia vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä.    
Euroopan unionin ulkopuolella Fortum on sitoutunut parantamaan         
energiatehokkuutta ja vähentämään siten päästöjä.                

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin             |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |  2008 |
| kokonaishiilidioksidipäästöt   |     |     |     |     |
| (miljoonaa tonnia)        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaispäästöt         |   6,6 |   6,8 |   22,0 |   17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelmän alaiset |   2,7 |   2,7 |   7,7 |   7,2 |
| päästöt             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt päästöoikeudet     |    - |    - |   5,5 |   5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt Venäjällä        |   3,9 |   4,0 |   13,8 |   9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin energiantuotannon     |    2009 |    2008 |    2007 |
| hiilidioksidin ominaispäästöt   |       |       |       |
| (g/kWh)              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelmän alaiset  |     41 |     41 |     64 |
| ominaispäästöt           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

FORTUMIN UUSI LIIKETOIMINTARAKENNE                       

Fortum organisoi lokakuussa 2009 liiketoimintarakenteensa uudelleen neljäksi  
liiketoimintadivisioonaksi ja neljäksi esikuntatoiminnoksi parantaakseen    
organisaation tehokkuutta, selkeyttääkseen tulosvastuullisuutta ja       
yksinkertaistaakseen rakennetta.                        

Uudet liiketoimintadivisioonat ovat Power, Heat, Russia ja Electricity Solutions
and Distribution. Electricity Solutions and Distribution (ESD) -divisioonaan  
kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta: Distribution ja Markets. IFRS-standardien  
mukaisesti raportoitavat segmentit ovat nimetty vastaavasti.          

DIVISIOONAKATSAUKSET                              

Power                                      

Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja
trading-toiminta, voimalaitosten käyttö, kunnossapito ja kehitys sekä      
asiantuntijapalvelut sähköntuottajille.                     

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | IV/09 |  IV/08 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              |   679 |   736 |  2 596 |  2 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti          |   637 |   638 |  2 414 |  2 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           |   42 |    98 |   182 |   326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   330 |   470 |  1 335 |  1 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   |   394 |   378 |  1 469 |  1 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)  |     |     |  5 512 |  5 331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %     |     |     |   23,9 |   29,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |     |     |   26,6 |   28,0 |
| tuotto, %             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |   34 |    49 |   154 |   134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö            |     |     |  3 063 |  3 520 |
--------------------------------------------------------------------------------

Divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli vuoden 2009 viimeisellä      
neljänneksellä 11,1 (11,4) TWh.                         

Vuonna 2009 divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 43,7 (46,9) TWh. Siitä 
noin 97 % (97 %) oli hiilidioksiditonta.                    

Pohjoismaisen vesivoimatuotannon supistuminen johtuu pääasiassa sademäärän ja  
virtaamien pienenemisestä vuoden 2009 alkupuoliskolla.             

Ydinvoimatuotannon väheneminen Pohjoismaissa johtui pääasiassa laajasta     
kapasiteetin lisäykseen ja turvallisuuden modernisointiin liittyvästä seisokista
Oskarshamn 3:ssa. Seisokki alkoi maaliskuun 2009 alussa ja päättyi joulukuun  
2009 puolivälissä. Oskarshamn 3:n tehoa on korotettu ~250 MW, josta Fortumin  
osuus on noin 110 MW. Tällä hetkellä kasvanut kapasiteetti on käytettävissä vain
osittain, koska testausjakso on yhä meneillään.                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto lähteittäin, TWh |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima, Pohjoismaat     |   5,9 |   6,0 |   22,1 |   22,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima, Pohjoismaat     |   5,1 |   5,3 |   21,4 |   23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima, Pohjoismaat     |   0,1 |   0,1 |   0,2 |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä Pohjoismaissa     |   11,1 |   11,4 |   43,7 |   46,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima muissa maissa    |   0,3 |   0,3 |   1,2 |    1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   11,4 |   11,7 |   44,9 |   47,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti Pohjoismaissa,  |   12,4 |   12,8 |   48,8 |   52,1 |
| TWh               |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta läpikulkueriä      |   1,0 |   0,8 |   3,6 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh          | IV/09 |  IV/08 |   2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Powerin sähkön tukkumyyntihinta |  51,5 |   49,1 |   49,8 |   49,3 |
| Pohjoismaissa*         |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Power-divisioona Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.             

Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord 
Poolissa oli 36,6 euroa/MWh, kun taas Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat    
systeemihintatasoa korkeammat: 40,0 euroa/MWh. Samalla ajanjaksolla       
Power-divisioonan toteutunut sähkön tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 51,5   
(49,1) euroa/MWh. Divisioonan myyntivolyymi Pohjoismaissa ilman läpikulkueriä  
oli jakson aikana 11,4 (12,0) TWh.                       

Vuonna 2009 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 35,0     
euroa/MWh, kun aluehinta Suomessa ja Ruotsissa oli 37,0 euroa/MWh.       
Power-divisioonan toteutunut sähkön tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 49,8   
euroa/MWh eli suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.         

Viimeisellä neljänneksellä Powerin vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman   
suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Powerin toteutunut sähkön   
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa kasvoi. Sekä vesivoiman että ydinvoiman     
tuotantomäärät olivat hieman pienemmät kuin samalla jaksolla vuotta aiemmin.  

Vuonna 2009 Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin  
vuotta aiemmin. Tämä johtui pääasiassa vesivoima- ja ydinvoimatuotannon     
supistumisesta. Ruotsin kruunun heikkenemisestä aiheutunut muuntovaikutus oli  
noin -70 miljoonaa euroa divisioonan vuoden 2009 vertailukelpoisessa      
liikevoitossa.                                 

Helmikuussa 2009 Fortum toimitti Suomen hallitukselle periaatepäätöshakemuksen 
uuden ydinvoimalalaitosyksikön rakentamisesta Loviisaan. Fortum on yksi kolmesta
periaatepäätöstä hakeneesta hakijasta. Hallituksen odotetaan antavan esityksensä
eduskunnalle vuonna 2010.                            

Fortum on osakkeenomistajana Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO), jolla on kaksi  
ydinvoimalaitosyksikköä Olkiluodossa. TVO rakentaa parhaillaan kolmatta     
yksikköä, Olkiluoto 3:a. Voimalaitoksen toimittajan, AREVA-Siemensin, raportin 
perusteella TVO arvioi, että laitoksen toiminnan käynnistyminen saattaa     
lykkääntyä toimittajan vahvistaman aikataulun, kesäkuun 2012, jälkeiseen    
ajankohtaan.                                  

Maaliskuun lopussa TVO:n osakkeenomistajat sitoutuivat antamaan TVO:lle 300   
miljoonan euron osakaslainan. Fortumin osuus sitoumuksesta on enintään 75    
miljoonaa euroa.                                

Heat                                      

Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP),        
kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut.               

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | IV/09 | IV/08 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti               |   457 |   463 |  1 394 |  1 466 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmön myynti          |   340 |   354 |  1 054 |  1 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkön myynti          |   84 |   76 |   224 |   228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti            |   33 |   33 |   116 |   118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   108 |   155 |   248 |   307 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   |   103 |   109 |   227 |   250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)  |     |     |  3 786 |  3 468 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %     |     |     |   7,8 |   8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |     |     |   7,2 |   7,3 |
| tuotto, %             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit         |   101 |   144 |   359 |   431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö             |     |     |  2 246 |  2 318 |
--------------------------------------------------------------------------------

Divisioonan lämmön myynti vuonna 2009 oli 22,9 (24,9) TWh, josta suurin osa   
tuotettiin Pohjoismaissa. Samalla ajanjaksolla sähkön ja lämmön         
yhteistuotantolaitosten sähkön myynti oli yhteensä 4,4 (4,7) TWh.        

Myyntivolyymin pieneneminen johtuu pääasiassa CHP-yhtiön myynnistä Jyväskylässä 
vuoden 2008 lopussa sekä teollisuusasiakkaiden kysynnän supistumisesta.     

Heat-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä
oli 103 miljoonaa euroa eli 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.   
Väheneminen johtui pääasiassa sähkön hinnan laskusta Nord Poolissa sekä Ruotsin 
kruunun heikkenemisen muuntovaikutuksista. Kylmä sää kasvatti lämmöntuotantoa. 

Vuonna 2009 Heat-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli 227 miljoonaa  
euroa eli 23 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Väheneminen johtui  
pääasiassa Ruotsin kruunun ja Puolan zlotyn heikkenemisestä aiheutuvasta -17  
miljoonan euron muuntovaikutuksesta pääasiassa vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Fortum käynnisti uuden CHP-yksikkönsä kaupallisen toiminnan Espoossa vuoden   
viimeisellä neljänneksellä. Uusien CHP-laitosten rakentaminen Puolan      
Czestochowassa ja Viron Pärnussa eteni.                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti alueittain, TWh  |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |   2,7 |   3,1 |   8,0 |   10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi             |   3,2 |   3,0 |   9,8 |    9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola              |   1,4 |   1,3 |   3,7 |    3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat            |   0,5 |   0,5 |   1,4 |    1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   7,8 |   7,9 |   22,9 |   24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh        |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   1,6 |   1,4 |   4,4 |    4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Electricity Solutions and Distribution                     

Distribution                                  

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä siirtää sähköä kaikkiaan 
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.   

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | IV/09 |  IV/08 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              |   227 |   206 |   800 |   789 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot          |   192 |   175 |   685 |   669 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot           |   21 |    18 |    75 |    77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           |   14 |    13 |    40 |    43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   81 |    61 |   263 |   248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   |   80 |    63 |   262 |   248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)  |     |     |  3 299 |  3 032 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %     |     |     |   8,7 |   8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |     |     |   8,6 |   8,2 |
| tuotto, %             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |   63 |    93 |   193 |   296 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö            |     |     |  1 088 |  1 336 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron       
kokonaismäärät olivat 7,5 (7,2) TWh ja 4,4 (4,5) TWh.              

Vuonna 2009 jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 25,9 (25,8) TWh 
ja 16,4 (17,7) TWh.                               

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 13,6 (14,8) TWh Ruotsissa ja 2,8 (2,9) TWh 
Suomessa.                                    

Distributionin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden viimeisellä       
neljänneksellä 80 miljoonaa euroa eli 17 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta  
aiemmin. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi kylmemmän  
sään vuoksi verrattuna vuoden 2008 vastaavaan jaksoon. Vuoden 2008 tulosta   
rasittivat automaattisen mittarinhallinnan (AMM) käyttöönottoon liittyvät    
kustannukset Ruotsissa.                             

Distributionin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2009 oli 262 miljoonaa euroa
eli 14 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin, vaikka tulosta painoi   
Ruotsin kruunun negatiivinen muuntovaikutus.                  

Ruotsin uusi laki kuukausittaisesta mittarinluennasta astui voimaan 1.7.2009.  
Fortum korvasi 844 000 sähkömittaria uusilla etäluettavilla mittareilla     
täyttääkseen lainsäädännön asettamat uudet vaatimukset.             

Elokuussa 2009 allekirjoitettiin sopimus palveluntarjoaja Telventin kanssa   
automaattisen mittarinluennan hallinnasta Suomessa. Investoinnin kokonaisarvo on
noin 170 miljoonaa euroa yhdeksän vuoden aikana, ja siihen sisältyy       
etäluettavien mittareiden hankinta, asennus ja käyttö, järjestelmän kehittäminen
sekä järjestelmään liittyvät muut palvelut. Suomessa etäluettavat sähkömittarit 
on uuden asetuksen mukaisesti otettava käyttöön 1.1.2014.            

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen (EI) teki lokakuussa 2009 selvityksen uuden 
ex ante -sääntelymallin pääomakustannusten käsittelystä sekä perusperiaatteista 
ja otti käyttöön periaatteet siirtymäajan regulaatiolle 2008 - 2011. Ruotsin  
parlamentti teki kesäkuussa 2009 virallisen päätöksen ex ante -sääntelyn    
alkamisesta Ruotsissa vuonna 2012. Uuden sääntelyn mukaisesti          
sähkönsiirtohinnoittelusta päätetään etukäteen.                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto jakeluverkoissa,  |  IV/09 |  IV/08 |  2009 |   2008 |
| TWh               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              |   3,9 |   3,8 |   14,0 |   14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |   2,8 |   2,6 |   9,4 |   9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja              |   0,7 |   0,7 |   2,3 |   2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro               |   0,1 |   0,1 |   0,2 |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   7,5 |   7,2 |   25,9 |   25,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä |   31 Dec 2009 |     31 Dec 2008 |
| alueittain, tuhansia        |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi               |       895 |         877 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                |       611 |         606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              |       123 |         123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      1 629 |        1 606 |
--------------------------------------------------------------------------------

Markets                                     

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle kotitalous- ja     
yritysasiakkaalle sekä muille sähkön vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja  
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista. Markets myy noin 70 %      
volyymistaan yritysasiakkaille ja 30 % vähittäisasiakkaille.          

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             | IV/09 | IV/08 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti               |   410 |   531 |  1 449 |  1 922 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti           |   400 |   519 |  1 417 |  1 865 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti            |   10 |   12 |   32 |    57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |   19 |   -29 |   22 |   -35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto    |   11 |    0 |   22 |   -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)   |     |     |   147 |   188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %      |     |     |  16,8 |  -14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman  |     |     |  18,6 |  -15,3 |
| tuotto, %              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit         |    0 |    0 |    1 |    3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö             |     |     |   611 |   635 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Marketsin sähkönmyynti oli 8,3 (9,6) TWh 
ja koko vuonna 2009 30,0 (36,6) TWh.                      

Myynnin pieneneminen jatkui pääasiassa yritysasiakkaiden kulutuksen supistumisen
sekä joidenkin suurten yritysasiakassopimusten päättymisen vuoksi.       
Asiakasvaihtuvuus kuluttajasegmentissä lisääntyi selvästi vuonna 2009.     

Marketsin parantunut suoritus vuonna 2009 perustuu menestyksekkääseen      
uudistusohjelmaan, johon sisältyy uusi hinnoittelumalli kuluttaja-asiakkaille, 
yritysasiakkaiden myyntisopimusten uudelleenneuvottelut, suojaustoimintojen   
uudistaminen ja tiukempi kulukontrolli. Marketsin vertailukelpoinen liikevoitto 
viimeisellä neljänneksellä parani edelleen vuotta aiemmasta.          

Russia                                     

Russia-divisioona kattaa sähkön ja lämmön tuotannon ja myynnin Venäjällä.    
Divisioonaan kuuluu OAO Fortum ja Fortumin yli 25 %:n osuus TGC-1:stä. OAO   
Fortum raportoidaan tytäryhtiönä, joka on yhdistelty konsernituloslaskelmaan  
1.4.2008 alkaen. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän
mukaisesti.                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             | IV/09 | IV/08 |  2009 |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti               |   194 |   197 |   623 |   489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkön myynti           |   109 |   115 |   390 |   332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmön myynti           |   76 |   75 |   219 |   141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti            |    9 |    7 |   14 |    16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA               |   27 |    3 |   49 |   -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |    7 |   -19 |   -26 |   -91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto    |    7 |   -20 |   -26 |   -92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)   |     |     |  2 248 |  2 205 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %      |     |     |  -0,3 |   -3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman  |     |     |  -0,3 |   -3,8 |
| tuotto, %              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit         |   98 |   126 |   218 |  1 748 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö*             |     |     |  4 090 |  7 262 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Tammikuussa 2009 noin 1 100 OAO Fortumin työntekijää siirrettiin sisäisesti  
Russia-divisioonasta Power-divisioonaan.                    

OAO Fortum toimii Uralin kehittyneillä teollisuusalueilla ja Länsi-Siperian   
öljyntuotantoalueilla.                             

Divisioonan sähkön myynti vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä oli 5,3 (5,6) 
TWh. Samana aikana lämmön myynti oli yhteensä 8,9 (8,6) TWh. Vuonna 2009 sähkön 
myynti oli 19,5 TWh (huhti-joulukuu 2008: 14,8 TWh) ja lämmön myynti 25,6 TWh  
(huhti-joulukuu 2008: 15,3 TWh). Divisioona myi noin 2/3 sähköstä Tjumenissa ja 
muilla OAO Fortumin toiminta-alueella sijaitsevilla öljyn- ja          
kaasuntuotantoalueilla. Loput 1/3 volyymeistä myytiin Tšeljabinskin alueella,  
jossa sähkön kysyntä painottuu metalliteollisuuteen.              

Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä OAO Fortum myi 37 % sähköntuotannostaan 
vapautetulla sähkön hinnalla. Vuonna 2009 OAO Fortum myi 34 %          
sähköntuotannostaan vapautetulla sähkön hinnalla. 
               
--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin keskeiset | IV/09 | IV/08 | Muutos |  2009 |  2008 | Muutos, |
| sähkön, kapasiteetin ja |    |    |  , % |    |    |    % |
| kaasun hinnat      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön spot-hinta    |  693 |  540 |   28 |  633 |  672 |   -6 |
| (markkinahinta),    |    |    |    |    |    |     |
| Uralin alue, RUB/MWh  |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| OAO Fortumin      |  536 |  476 |   13 |  533 |  475 |   12 |
| keskimääräinen     |    |    |    |    |    |     |
| säännelty sähkön hinta, |    |    |    |    |    |     |
| RUB/MWh         |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen     |  186 | 160,8 |   16 | 187,3 | 167,8 |   12 |
| säännelty        |    |    |    |    |    |     |
| kapasiteettihinta,   |    |    |    |    |    |     |
| tRUB/MW/kk       |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen kaasun  | 1 937 | 1 560 |   24 | 1 782 | 1 560 |   14 |
| rajahinta Uralin    |    |    |    |    |    |     |
| alueella, RUB/1000m³  |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli 7 (-20) miljoonaa euroa   
vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Parannus johtui OAO Fortumin      
tehokkuusparannusohjelmasta ja sähkön myyntikatteen kasvusta.          

Vuonna 2009 Russia-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli -26 miljoonaa 
euroa eli 66 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna. Parannus johtuu    
pääasiassa OAO Fortumin tehokkuusparannusohjelmasta ja sähkön myyntikatteen   
kasvusta.                                    

OAO Fortumin luvut on yhdistelty huhtikuusta 2008 lähtien.           

OAO Fortumin liiketoiminta on yleensä hyvin kausiluonteista: sen tulos on    
yleensä vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.       

Venäjän sähköreformi etenee. Tammikuun 2009 alusta lähtien 30 % Venäjän kaikesta
sähköntuotannosta on myyty kilpailluilla markkinoilla. Osuus kasvoi 50 %:iin  
heinäkuun 2009 alussa ja edelleen 60 %:iin tammikuun 2010 alussa. Sähkön    
tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan vuoden 2011 alussa. Pitkän   
aikavälin kapasiteettimarkkinoiden säännöt ovat parhaillaan Venäjän hallituksen 
käsiteltävinä, ja päätöstä odotetaan vuoden 2010 loppuun mennessä.       

OAO Fortumin tehokkuusparannusohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti.     
Vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon
vuonna 2011.                                  

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit      

Investoinnit käyttöomaisuuteen tilikaudella 2009 olivat 929 (2 624) miljoonaa  
euroa. Investoinnit ilman ostoja olivat 862 (1 108) miljoonaa euroa.      

Fortum arvioi, että uutta sähkön-/lämmöntuotantokapasiteettia otettaisiin vuonna
2010 käyttöön seuraavasti:                           

--------------------------------------------------------------------------------
|         | Tyyppi   | Kapasiteetti | Kapasiteetti | Käyttöönotto |
|         |       | sähkö, MW   | lämpö, MW  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat       |       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Czestochowa,   | CHP bio,  |      65 |     120 |   III/2010 |
| Puola      | hiili    |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pärnu, Viro   | CHP bio,  |      20 |      45 | vuoden 2010 |
|         | turve    |        |       |   lopussa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power      |       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoimalaitost | Vesivoima  |     20-30 |       |     2010 |
| en perusparannus |       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia      |       |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tyumen 1     | CCGT, kaasu |      190 |       |   III/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tobolsk     | CCGT, kaasu |      210 |       |   III/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Chelyabinsk 3  | CCGT, kaasu |      220 |       |   IV/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------

POWER                                      

Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA yhdistivät infrastruktuurin     
rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintonsa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa   
15.1.2009 alkaen.                                


HEAT                                      

Heat jatkoi kehitysohjelmaansa kilpailukykynsä ja optimaalisen tuotantorakenteen
varmistamiseksi.                                

Uusi CHP-laitos Viron Tartossa otettiin kaupalliseen käyttöön maaliskuun 2009  
loppupuolella ja CHP-laitos Espoossa otettiin kaupalliseen käyttöön joulukuuussa
2009. Uusien CHP-laitosten rakentaminen Puolan Czestochowassa ja Viron Pärnussa 
eteni.                                     

Elokuussa Fortum myi Kokkolan CHP-laitoksensa Kokkolan kaupungille. Kauppahinta 
oli noin 24 miljoonaa euroa.                          

Joulukuussa Fortum teki sopimuksen ruotsalaisen kaasunsiirtoyhtiön Swedegas AB:n
osakkeidensa myynnistä. Kauppa toteutuu alkuvuonna 2010.            

DISTRIBUTION                                  

EU:n kolmas energiamarkkinapaketti saatettiin voimaan syyskuun alussa 2009.   
Tämän seurauksena Fortum joutuu myymään 25 %:n omistusosuutensa kantaverkkoyhtiö
Fingrid Oyj:ssä viimeistään vuoden 2012 alussa. Fortum tutkii vaihtoehtoja   
Fingridin osakkeiden myynnille. Fortumin tämänhetkisen arvion mukaan Fingridin 
osakkeiden myynti tapahtuu vuoden 2010 aikana.                 

RUSSIA                                     

OAO Fortumin meneillään oleva investointiohjelma nostaa             
sähköntuotantokapasiteetin nykyisestä ~3 000 megawatista 5 300 megawattiin.   
Ohjelman loppuosan arvo tammikuusta 2010 eteenpäin vuoden 2009 lopun      
valuuttakursseilla laskettuna on arviolta 1,8 miljardia euroa.         

Venäjän hallitus arvioi parhaillaan sähköntuotantoyhtiöiden investointiohjelmia 
sähkön vähentynyttä kysyntää silmällä pitäen. Fortum on vahvistanut       
sitoutuneensa OAO Fortumin investointiohjelman toteuttamiseen. Tällä hetkellä  
kuitenkin arvioidaan mahdollisuutta lykätä eräitä hankkeita 1 - 3 vuodella, ja 
näkymät ovat myönteiset.                            

Rahoitus                                    

Vuoden lopussa korollinen nettovelka oli 5 969 miljoonaa euroa (vuoden 2008   
lopussa: 6 179 miljoonaa euroa). Vuoden kokonaisnettovelan supistuminen oli   
siten 210 miljoonaa euroa.                           

Liiketoiminnan kassavirta vuoden aikana oli vahva, 2 264 (2 002) miljoonaa   
euroa. Kassavirta käytettiin pääasiassa investointeihin ja osingonjakoon.    
Investointien kassavirta vuonna 2009 oli 974 (2 282) miljoonaa euroa, ja    
osingonjako oli 888 (1 198) miljoonaa euroa.                  

Nettovelka/EBITDA edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,6 (2,5).           

Konsernin nettorahoituskulut vuonna 2009 olivat 167 (239) miljoonaa euroa.   
Tärkein syy rahoituskulujen laskuun oli alemmat keskikorot vuonna 2009     
edellisvuotiseen verrattuna. Nettorahoituskuluihin on kirjattu         
rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksia -1 (-11) miljoonaa euroa.     

Fortumin korollisen bruttovelan (johdannaiset mukaan lukien) keskimääräinen   
vuosikorko vuonna 2009 oli noin 3,7 % (5,3 %).                 

Konsernin maksuvalmius säilyi vahvana. Likvidit varat olivat vuoden lopussa 890 
(1 321) miljoonaa euroa, josta 632 (1 020) miljoonaa euroa kuului OAO Fortumille
ja on korvamerkitty yhtiön investointiohjelmaan. Lisäksi konsernin käytettävissä
oli yhteensä noin 2,9 (2,3) miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja.   

Vuoden aikana Fortum hankki uutta pitkäaikaista rahoitusta yli 2 miljardia euroa
laskemalla liikkeeseen noin 1,6 miljardin euron joukkolainan Fortumin Euro   
Medium Term Note -ohjelman osana sekä kahdenvälisillä pitkäaikaisilla lainoilla 
yli 0,5 miljardia euroa. Uusilla rahoitusjärjestelyillä hankitut varat     
käytettiin vuonna 2009 erääntyneen velan jälleenrahoittamiseen sekä osittain  
vuonna 2011 erääntyvien lainajärjestelyjen ja vuosina 2010 ja 2013 erääntyvien 
noin 8 miljardin ruplan (180 miljoonaa euroa) joukkolainojen takaisinmaksuun.  
Lyhytaikainen rahoitus (lähinnä yritystodistusten liikkeeseenlasku) supistui 308
(520) miljoonaan euroon vuoden lopussa.                     

Standard & Poor'sin Fortum Oyj:lle antama pitkän aikavälin luottoluokitus nousi 
vuoden aikana A-:sta A:han (vakaat näkymät) sen myötä, kun yhtiö teki      
luokitusmenettelyynsä "valtiosidonnaisia yhteisöjä" ("government-related    
entities") koskevan muutoksen. Moody'sin Fortum Oyj:lle antama pitkäaikainen  
luottoluokitus oli vuoden lopussa A2 (vakaat näkymät).             

Osakkeet ja osakepääoma                             

Fortum Oyj:n osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä vuonna 2009 oli   
580,9 (628,2) miljoonaa osaketta arvoltaan 9 244 miljoonaa euroa. Fortumin   
markkina-arvo vuoden viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 
16 852 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille  
NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä oli 19,20 euroa ja alin 12,60 euroa. Osakkeen  
vaihdolla painotettu keskikurssi oli 15,95 euroa. Vuoden viimeisen päivän    
päätöskurssi oli 18,97 (15,23) euroa.                      

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Fortumin osakkeilla käytiin kauppaa useilla    
vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla, lähinnä Chi-X Europessa ja Turquoisessa.  
Fortum Oyj:n osakkeen vaihto vuonna 2009 Chi-X Europessa oli 49,1 miljoonaa   
osaketta ja Turquoisessa 17,8 miljoonaa osaketta.                

Vuoden 2009 lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia osakkeitaan.          

Vuoden 2009 lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma oli 3 046 185 953 euroa ja     
rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä oli 888 367 045.        

Viimeisen jäljellä olleen optio-ohjelman merkintäaika päättyi 1.5.2009, jonka  
jälkeen optio-ohjelmien perusteella ei voida enää merkitä ja rekisteröidä uusia 
osakkeita.                                   

Vuoden lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %.        
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 31,0
%.                                       

Fortumin hallituksella ei ole yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia
vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien    
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi.                       

Konsernin henkilöstö                              

Vuoden 2009 lopussa konsernin henkilöstön määrä oli 11 613 (2008: 15 579),   
joista 11 332 (2008: 15 264) oli vakinaisessa työsuhteessa.           

Eräiden infrastruktuuripalvelutoimintojen ulkoistaminen Infratek ASA:lle    
tammikuussa 2009 vähensi henkilöstömäärää Powerissa ja Distributionissa.    

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä noin 1 100 OAO Fortumin työntekijää  
siirrettiin sisäisesti Russia-divisioonasta Power-divisioonaan.         

OAO Fortum lopetti käyttö- ja kunnossapitosopimuksensa Tjumenin kaupungin kanssa
kunnallisten kaukolämpöverkkojen käytöstä 1.7.2009 alkaen. Tämä vähensi OAO   
Fortumin työntekijöiden määrää noin 750 työntekijällä.             

Emoyhtiö Fortum Oyj:n henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 409 (2008: 434).   

--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   2009 |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö 31.12.            |  11 613 |  15 579 |   8 303 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin          |  13 278 |  14 077 |   8 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökustannukset yhteensä,     |    491 |    587 |    495 |
| miljoonaa euroa             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Tutkimus ja kehitys                               

Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena on tulla täysin hiilidioksidittomaksi   
energiayhtiöksi, joten suurin osa Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnasta on  
suunnattu tähän tavoitteeseen. Toimintojen perustana on verkostojen ja     
kumppanuussuhteiden rakentaminen johtavien tutkimusorganisaatioiden,      
suunnittelualan yritysten sekä laitteiden ja voimalaitosten toimittajien kanssa.
Fortumilla on myös huomattava määrä sisäistä tutkimus- ja kehitystoimintaa   
strategisesti merkittävillä avainalueilla.                   

Vuonna 2009 Fortumin T&K-toiminta painottui voimakkaasti ydinvoimalla toimivan 
lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoskonseptin kehittämiseen, älykkäisiin    
verkkoihin ja sähköajoneuvoihin. Myös hiilidioksidin talteenotossa ja      
varastoinnissa saavutettiin merkittäviä edistysaskeleita.            

Mahdollisuus korvata hiilellä ja maakaasulla toimivia CHP-laitoksia       
pääkaupunkiseudulla Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksiköllä tuotetulla kaukolämmöllä
voisi vähentää Suomen CO2-päästöjä jopa 4 miljoonalla tonnilla vuodessa. Vuonna 
2009 Fortum kehitti konsepteja höyryn erottamiseen turbiineista yhdessä     
turbiinivalmistajien kanssa, selvitti vaihtoehtoja kaukolämmön siirtämiseen,  
mallinsi kaukolämmönsiirtojärjestelmän sekä analysoi järjestelmään liittyviä  
turvallisuustekijöitä APROS-simulointiohjelmistolla.              

Älykkäistä sähköverkoista tuli Fortumin T&K-toiminnan keskeinen uusi osa-alue  
vuonna 2009. Älykäs verkko on sähköverkko, joka yhdistää sähkön tuottajat sekä 
loppukäyttäjät ja varmistaa siten ympäristömyötäisen, kustannustehokkaan ja   
turvallisen sähköntoimituksen. Fortum käynnisti vuoden aikana useita      
konkreettisia älykkäisiin verkkoihin sekä sähköiseen liikenteeseen liittyviä  
kehityshankkeita.                                

Fortum ja TVO ilmoittivat aloittavansa yhteistyön Siemens Energyn sekä Maersk  
Oilin ja Maersk Tankersin kanssa hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin   
alalla. Siemens Energy on valittu talteenottotekniikan yhteistyökumppaniksi   
Meri-Porin hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikan         
FINNCAP-projektiin. Kumppanit pyrkivät yhdistämään hiilidioksidin talteenoton  
Meri-Porin voimalassa Maersk Tankersin laivakuljetuksiin ja Maersk Oilin    
geologiseen varastointiratkaisuun.                       

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat vuonna 2009 yhteensä 30 (27)     
miljoonaa euroa.                                

Fortumin T&K-investoinnit ovat 0,5 % liikevaihdosta (0,5 % vuonna 2008) ja 0,9 %
(0,8 %) kaikista kuluista.                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin tutkimus- ja kehitysmenot  |   2009 |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| T&K-menot, milj. euroa        |     30 |     27 |     21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| T&K-menot, % liikevaihdosta      |    0,5 |    0,5 |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| T&K-menot, % kaikista kuluista    |    0,9 |    0,8 |    0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia                       

Tammikuussa 2010 Fortum osti Nokialla sijaitsevan sähkön ja lämmön       
yhteistuotantolaitoksen.                            

Kilpailluilla markkinoilla myydyn sähkön osuutta nostettiin Venäjällä 50 %:sta 
60 %:iin tammikuun 2010 alussa.                         

Näkymät                                     

AVAINTEKIJÄT JA RISKIT                             

Fortumin tuloksen kannalta tärkein tekijä on sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan   
kehityksen avaintekijöitä ovat tarjonnan ja kysynnän tasapaino, polttoaineiden 
ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat sekä vesitilanne. Lisäksi Ruotsin   
kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit vaikuttavat Fortumin tulokseen.     
Valuuttakurssien mahdollisesta vaihtelusta aiheutuvat muuntovaikutukset taseessa
kirjataan Fortumin omaan pääomaan.                       

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille 
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja         
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2008 toimintakertomuksessa sekä 
konsernin tilinpäätöksessä ja Fortumin verkkosivuilla. Vuosikertomus      
tilikaudelta 2009 julkaistaan viikon 9 loppuun mennessä.            

MARKKINAKYSYNTÄ                                 

Talouden taantuma on vaikuttanut markkinoihin Fortumin toiminta-alueella. Tämä 
saattaa kasvattaa Fortumin vastapuoliriskiä. Sähkönkulutus Pohjoismaissa ja   
Venäjällä saattaa jatkossakin pysyä alhaisella tasolla. Tällä hetkellä Fortum  
arvioi pohjoismaisen sähkön kysynnän palaavan vuoden 2008 tasolle vuosina    
2012-2014. Sähkön osuus energian kokonaiskulutuksesta jatkaa kasvuaan.     

VENÄJÄ                                     

Yksi tärkeimmistä OAO Fortumin hankintaan liittyvistä oletuksista on Venäjän  
sähkömarkkinoiden uudistuksen jatkuminen. Kilpailluilla hinnoilla myydyn sähkön 
osuutta nostettiin suunnitelman mukaan 30 %:sta 50 %:iin 1.7.2009 ja 50 %:sta 60
%:iin tammikuun 2010 alusta lähtien. Osuutta on tarkoitus nostaa 60 %:sta 80  
%iin heinäkuun 2010 alusta lähtien. Sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan     
vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä.                   

Pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden säännöt ovat parhaillaan Venäjän   
hallituksen käsiteltävinä, ja päätöstä odotetaan vuoden 2010 loppuun mennessä. 

Kaasun keskimääräinen säännelty hinta nousee 15 % vuoden 2010 ensimmäisellä   
neljänneksellä. Suunniteltu hinnankorotus koko vuodelle on 24 %:ia. Säännelty  
sähkön hinta on vuositasolla sidottu säänneltyyn kaasun hintaan ja inflaatioon. 

Sopimukset velvoittavat OAO Fortumia toteuttamaan merkittävän          
investointiohjelman, jonka arvo on noin 1,8 miljardia euroa vuodesta 2010    
eteenpäin. Venäjän hallitus arvioi parhaillaan sähköntuotantoyhtiöiden     
investointiohjelmia, koska sähkön kysyntä on taantuman vuoksi vähentynyt. Fortum
on vahvistanut sitoutuneensa OAO Fortumin investointiohjelman toteuttamiseen.  
Tällä hetkellä kuitenkin arvioidaan mahdollisuutta lykätä eräitä hankkeita 1 - 3
vuodella, ja näkymät ovat myönteiset.                      

Vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100 miljoonaan euroon
vuonna 2011.                                  

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT                           

Fortum arvioi vuotuisten käyttöomaisuusinvestointiensa olevan noin 0,8 - 1,2  
miljardia euroa seuraavien 4 - 5 vuoden aikana.                 

SUOJAUS                                     

Tammikuun 2010 loppupuolella sähkön hinta Nord Poolin futuurimarkkinoilla    
loppuvuodelle 2010 oli noin 44 euroa/MWh. Sähkön futuurihinta vuodelle 2011 oli 
noin 42 euroa/MWh ja vuodelle 2012 noin 41 euroa/MWh. Hiilen (ICE Rotterdam)  
futuurihinta loppuvuodelle 2010 puolestaan oli noin 84 Yhdysvaltain dollaria  
tonnilta ja päästöoikeuksien (EUA) markkinahinta loppuvuodelle 2010 noin 13   
euroa hiilidioksiditonnia kohti.                        

Tammikuun 2010 loppupuolella Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 14 TWh   
keskimääräistä pienemmät ja 6 TWh alle vuoden 2009 vastaavan tason.       

Fortumin Power-divisioonan toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan       
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinnat, 
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen  
kurssivaihtelut. Jos sähköntuotantolähteiden suhteellisissa osuuksissa     
tapahtuvien muutosten potentiaalisia vaikutuksia ei oteta huomioon, 1 euron   
muutos megawattituntia kohti Power-divisioonan toteutuneessa          
sähköntukkumyyntihinnassa Pohjoismaissa johtaa noin 50 miljoonan euron     
muutokseen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.                 

Joulukuun 2009 lopussa Power-divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä   
Pohjoismaissa noin 70 % oli suojattu noin 44 euroon/MWh loppuvuodeksi 2010.   
Kalenterivuodeksi 2011 divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä      
Pohjoismaissa oli suojattu noin 40 % noin 42 euroon/MWh.            

Raportoidut suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin         
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Suojaukset tehdään     
pääasiassa johdannaissopimuksilla. Näistä useimmat ovat Nord Poolissa      
kaupankäynnin kohteena olevia forward-sopimuksia tai vakioituja futuureja,   
joihin kuuluu useita erilaisia tuotteita ja maturiteetteja.           

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja  
viimeisellä neljänneksellä.                           

Fortumin vuoden 2009 tulos oli hyvä haastavasta taloudellisesta ympäristöstä  
huolimatta.                                   
Yhtiöllä on joustava, kustannustehokas ja ilmastomyötäinen tuotantorakenne.   
Fortumin taloudellinen asema ja maksuvalmius ovat vahvoja.           

Osingonjakoehdotus                               

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 olivat 4 052 miljoonaa euroa.  
Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut
olennaisia muutoksia.                              

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2009 osinkoa 
1,00 euroa osaketta kohti eli 2.2.2010 rekisteriin merkittyjen osakkeiden    
lukumäärän perusteella yhteensä 888 miljoonaa euroa.              


Espoo, 2.2.2010                                 
Fortum Oyj                                   
Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 4112             
Juha Laaksonen,                                 
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519                    

Fortumin sijoittajasuhteet, puh. +358 10 452 4138 / investors [ät] fortum [piste] com    

Hallitus on 2.2.2010 hyväksynyt Fortumin tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja    
tilintarkastajat ovat antaneet vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen     
tilikaudelta 2009. Tiivistetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS
34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.                 

Fortumin varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2010, ja ehdotettuun osinkoon  
liittyvät päivämäärät ovat seuraavat:                      
- Osingon irtoamispäivä 26.3.2010                        
- Osingonmaksun täsmäytyspäivä 30.3.2010                    
- Osingonmaksupäivä 8.4.2010                          

Vuosikertomus tilikaudelta 2009 julkaistaan viikon 9 loppuun mennessä.     

Tulostiedotus vuonna 2010:                           
- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 27.4.2010 noin klo 9.00    
- Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 16.7.2010 noin klo 9.00.     
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 21.10.2010 noin klo 9.00     


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on 
Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.         

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-JOULUKUU 2009                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsaustiedot perustuvat vuoden 2009 tilintarkastettuun       |
| tilinpäätökseen, jonka hallitus vahvisti 2.2.2010.              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             |  | Liite | IV/  | IV/  | 2009  | 2008  |
|                |  |    | 2009 | 2008  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |  | 4   | 1 563 | 1 602 | 5 435 | 5 636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot          |  |    | 13  | 155  | 34   | 230  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut    |  |    | -608 | -652  | -2 027 | -2 117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut        |  |    | -123 | -158  | -491  | -587  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset  |  | 4, 12 | -136 | -132  | -510  | -515  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut          |  |    | -187 | -204  | -659  | -684  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |  |    | 522  | 611  | 1 782 | 1 963 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja      |  | 4, 13 | 22  | 48   | 21   | 126  |
| yhteisyritysten tuloksesta  |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut          |  |    | -53  | -96  | -241  | -351  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot          |  |    | 22  | 66   | 98   | 143  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvän arvon  |  |    | -6  | -16  | -1   | -11  |
| muutokset           |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät - netto   |  |    | -2  | -8   | -23  | -20  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut   |  |    | -39  | -54  | -167  | -239  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |  |    | 505  | 605  | 1 636 | 1 850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |  | 9   | -74  | 2   | -285  | -254  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto         |  |    | 431  | 607  | 1 351 | 1 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:         |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |  |    | 406  | 563  | 1 312 | 1 542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille     |  |    | 25  | 44   | 39   | 54   |
| omistajille          |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |  |    | 431  | 607  | 1 351 | 1 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (euroa  |  | 10  |    |    |    |    |
| per osake)          |  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton         |  |    | 0.46 | 0.64  | 1.48  | 1.74  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu          |  |    | 0.46 | 0.64  | 1.48  | 1.74  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty konsernin laaja |  |    |    |    |    |     |
| tuloslaskelma       |  |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR            |  | IV/  | IV/  | 2009  | 2008  | 2007  |
|              |  | 2009 | 2008  |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |  | 431  | 607  | 1 351 | 1 596 | 1 608  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |  |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran suojaukset   |  |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset   |  | -326 | 542  | -195  | 453  | -167  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot tuloslaskelmaan  |  | -64  | 71   | -218  | 160  | -69   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot          |  | -2  | -4   | -4   | -4   | -    |
| vaihto-omaisuuteen/aineell |  |    |    |    |    |     |
| isiin hyödykkeisiin    |  |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot           |  | 100  | -168  | 108  | -168  | 64   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoitusten suojaus  |  |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset   |  | -17  | -   | -25  | -   | 2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot           |  | 4   | -   | 6   | -   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |  |    |    |    |    |     |
| rahoitusvarat       |  |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset   |  | 0   | -1   | 0   | -1   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |  | 73  | -568  | 21   | -621  | -36   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten muista | -38  | -110  | -37  | -628  | 366   |
| laajan tuloksen eristä 1)    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset       |  | 7   | 1   | 1   | 1   | 6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät, |  | -263 | -237  | -343  | -808  | 166   |
| verojen jälkeen      |  |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos yhteensä    |  | 168  | 370  | 1 008 | 788  | 1 774  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen      |  |    |    |    |    |     |
| jakautuminen        |  |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |  | 139  | 375  | 971  | 797  | 1 731  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille    |  | 29  | -5   | 37   | -9   | 43   |
| omistajille        |  |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  | 168  | 370  | 1 008 | 788  | 1 774  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Josta Hafslund ASA:n  |  | -41  | -140  | -37  | -667  | 353   |
| omistamien REC:n      |  |    |    |    |    |     |
| osakkeiden käyvän arvon  |  |    |    |    |    |     |
| muutosta ml. muuntoerot  |  |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN TASE                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |  | Liite  | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet       |  | 12   | 391     | 395     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja kalusto   |  | 12   | 12 855   | 12 138   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja        |  | 4, 13  | 2 188    | 2 112    |
| yhteisyrityksissä         |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion           |  | 16   | 570     | 566     |
| ydinjätehuoltorahastosta      |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkesaamiset           |  |     | 59     | 59     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset   |  |     | 69     | 58     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |  |     | 47     | 2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit       |  | 6    | 195     | 445     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset saamiset |  |     | 918     | 742     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |  |     | 17 292   | 16 517   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |  |     | 447     | 444     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit       |  | 6    | 182     | 761     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |  |     | 1 030    | 1 235    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pankkitalletukset        |  |     | 397     | 588     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahat ja pankkisaamiset     |  |     | 493     | 733     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat           |  | 15   | 890     | 1 321    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |  |     | 2 549    | 3 761    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |  |     | 19 841   | 20 278   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA             |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |  |     |       |       |
| pääoma               |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |  | 14   | 3 046    | 3 044    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |  |     | 73     | 73     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |  |     | 4 762    | 4 312    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oman pääoman erät       |  |     | 153     | 525     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |  |     | 8 034    | 7 954    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat omistajat    |  |     | 457     | 457     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |  |     | 8 491    | 8 411    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA           |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma    |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen vieras  |  | 15   | 6 002    | 6 520    |
| pääoma               |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit       |  | 6    | 191     | 120     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |  |     | 1 750    | 1 851    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät varaukset  |  | 16   | 570     | 566     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varaukset           |  |     | 209     | 199     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet          |  |     | 23     | 51     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma  |  |     | 472     | 470     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma    |  |     | 9 217    | 9 777    |
| yhteensä              |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma    |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen vieras  |  | 15   | 857     | 980     |
| pääoma               |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit       |  | 6    | 276     | 126     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen   |  |     | 1 000    | 984     |
| vieras pääoma           |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma    |  |     | 2 133    | 2 090    |
| yhteensä              |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä       |  |     | 11 350   | 11 867   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma    |  |     | 19 841   | 20 278   |
| yhteensä              |  |     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|    | Osak | Yl | Kertyneet  | Muut oman pääoman | Emoyh | Määr | Oma  |
|    | e-  | ik | voittovarat | erät        | tiön | äys- | pääoma |
|    | pääo | ur |       |          | omist | vall | yhteen |
|    | ma  | ss |       |          | ajat | atto | sä   |
|    |   | i- |       |          |    | mat |    |
|    |   | ra |       |          |    | omis |    |
|    |   | ha |       |          |    | taja |    |
|    |   | st |       |          |    | t  |    |
|    |   | o |       |          |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR |   |  | Kert | Muun | Kass | Muut | Muut |            |
|    |   |  | ynee | toer | avir | laaj | laaj |            |
|    |   |  | t  | ot  | ta-s | an  | an  |            |
|    |   |  | voit |   | uoja | tulo | tulo |            |
|    |   |  | tova |   | ukse | ksen | ksen |            |
|    |   |  | rat |   | t  | erät | erät |            |
|    |   |  |   |   |   |   | osak |            |
|    |   |  |   |   |   |   | kuus |            |
|    |   |  |   |   |   |   | -yht |            |
|    |   |  |   |   |   |   | iöis |            |
|    |   |  |   |   |   |   | sä  |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 3  | 73 | 4  | -576 | 321 | 36  | 168 | 7 954 | 457 | 8 411 |
| pääom | 044 |  | 888 |   |   |   |   |    |   |    |
| a   |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| 31.12 |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| .2008 |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |   |  | 1  |   |   |   |   | 1 312 | 39  | 1 351 |
| n   |   |  | 312 |   |   |   |   |    |   |    |
| tulos |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunt |   |  |   | 9  | -4  |   | 28  | 33  | 12  | 45   |
| oerot |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |   |  | 6  |   | -296 | -19 | -65 | -374 | -14 | -388  |
| n   |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| muut |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| laaja |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| n   |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| tulok |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| sen  |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| erät |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja |   |  | 1  | 9  | -300 | -19 | -37 | 971  | 37  | 1 008 |
| tulos |   |  | 318 |   |   |   |   |    |   |    |
| yhtee |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| nsä  |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing |   |  | -888 |   |   |   |   | -888 |   | -888  |
| onjak |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| o 1) |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |  |   |   |   |   |   | 0   | -19 | -19  |
| määräysvalla |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| ttomille   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| omistajille |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuto |   |  | -5  |   |   |   |   | -5  | -18 | -23  |
| kset |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| yrity |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| shank |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| intoj |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| en  |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| yhtey |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| dessä |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyte | 2  |  | 16  |   |   | -16 |   | 2   |   | 2   |
| tyt  |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| optio |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| -oike |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| udet |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| 2)  |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 3  | 73 | 5  | -567 | 21  | 1  | 131 | 8 034 | 457 | 8 491 |
| pääom | 046 |  | 329 |   |   |   |   |    |   |    |
| a   |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| 31.12 |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| .2009 |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 3  | 73 | 4  | -21 | -120 | 35  | 800 | 8 359 | 292 | 8 651 |
| pääom | 040 |  | 552 |   |   |   |   |    |   |    |
| a   |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| 31.12 |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| .2007 |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilik |   |  | 1  |   |   |   |   | 1 542 | 54  | 1 596 |
| auden |   |  | 542 |   |   |   |   |    |   |    |
| tulos |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunt |   |  |   | -555 |   |   | -148 | -703 | -66 | -769  |
| oerot |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude |   |  |   |   | 441 | 1  | -484 | -42  | 3  | -39  |
| n   |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| muut |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| laaja |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| n   |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| tulok |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| sen  |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| erät |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja |   |  | 1  | -555 | 441 | 1  | -632 | 797  | -9  | 788  |
| tulos |   |  | 542 |   |   |   |   |    |   |    |
| yhtee |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| nsä  |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing |   |  | -1  |   |   |   |   | -1  |   | -1 198 |
| onjak |   |  | 198 |   |   |   |   | 198  |   |    |
| o 1) |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |  |   |   |   |   |   | 0   | -18 | -18  |
| määräysvalla |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| ttomille   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| omistajille |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuto |   |  | -8  |   |   |   |   | -8  | 192 | 184  |
| kset |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| yrity |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| shank |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| intoj |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| en  |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| yhtey |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| dessä |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyte | 4  |  |   |   |   |   |   | 4   |   | 4   |
| tyt  |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| optio |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| -oike |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| udet |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 3  | 73 | 4  | -576 | 321 | 36  | 168 | 7 954 | 457 | 8 411 |
| pääom | 044 |  | 888 |   |   |   |   |    |   |    |
| a   |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| 31.12 |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
| .2008 |   |  |   |   |   |   |   |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Katso liite 11 Osakekohtainen osinko.                    
2) Viimeisen optio-ohjelman (2002B) merkintäajan päättymisen 1.5.2009      
kirjanpitokäsittelyn vaikutus omassa pääomassa.                 

Vuoden 2009 alussa on otettu käyttöön uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen      
esittäminen -standardi, katso liitetieto 2 Laadintaperiaatteet. Konsernin oman 
pääoman muutoksista esitettävän laskelman muotoa on muutettu. Vertailukauden  
luvut on uudelleenluokiteltu uuden esittämistavan mukaisesti.          

Muuntoerot *)                                  

Muuntoerot vaikuttivat emoyhtiön omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta
33 miljoonaa euroa vuonna 2009 (2008: -703), sisältäen SEK:n, NOK:n ja RUB:n  
nettovaikutuksen yhteensä 27 miljoonaa euroa (2008: -680). Osa muuntoerosta   
syntyy, kun Hafslundin omistamat NOK -määräiset RECin osakkeet arvostetaan   
käypään arvoon. Arvostuksen vaikutus +22 miljoonaa euroa (2008: -148) näytetään 
yhdessä osakkuusyhtiöiden muiden laajan tuloksen erien kanssa.         

Kassavirtasuojaukset                              

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus kassavirtasuojausten käyvän arvon      
muutoksista oli -296 miljoonaa euroa vuoden 2009 aikana (2008: 441), ja se   
liittyi lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen. Kun sähkön hinta on korkeampi kuin 
suojaushinta, vaikutus omaan pääomaan on negatiivinen.             

*) Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot muunnetaan euroiksi käyttäen  
tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia. 
Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Lisätietoja
käytetyistä kursseista katso liitetieto 8 Valuuttakurssit.           


--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |   | Liite | IV/200 | IV/200 | 2009  | 2008  |
|              |   |    | 9   | 8   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen     |   |    | 658  | 743  | 2 292 | 2 478 |
| poistoja (Käyttökate)   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja kulut,   |   |    | -4   | -237  | 46   | -275  |
| joihin ei liity maksua  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja      |   |    | -102  | 326  | 146  | 233  |
| toteutuneet kurssierot  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot |   |    | -34  | -53  | -239  | -332  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen     |   |    | 518  | 779  | 2 245 | 2 104 |
| käyttöpääoman muutosta  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos   |   |    | -122  | -217  | 19   | -102  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta |   |    | 396  | 562  | 2 264 | 2 002 |
| yhteensä         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien kassavirta |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinni |   | 4, 12 | -266  | -338  | -845  | -1 018 |
| t 1)           |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut tytäryhtiöosakkeet pl. | 7   | -2   | -4   | -27  | -1 210 |
| hankittujen yhtiöiden rahavarat |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut         |   | 13   | -26  | -24  | -58  | -32  |
| osakkuusyritysosakkeet 2) |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden osakkeiden     |   |    | 0   | 0   | -2   | -1   |
| hankinnat         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit |   |    | 10   | 28   | 48   | 37   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryhtiöosakkeet pl.  | 7   | 1   | 43   | 11   | 44   |
| myytyjen yhtiöiden rahavarat  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt          |   | 13   | 1   | 10   | 2   | 34   |
| osakkuusyritysosakkeet  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden osakkeiden myynnit |   |    | 0   | 0   | 1   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden sijoitusten muutos |   |    | -39  | -58  | -104  | -136  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien kassavirta |   |    | -321  | -343  | -974  | -2 282 |
| yhteensä         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen     |   |    | 75   | 219  | 1 290 | -280  |
| rahoitusta        |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen kassavirta  |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen muutos      |   |    | -1   | 44   | -758  | 2 622 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako yhtiön    |   |    | -   | -   | -888  | -1 198 |
| osakkeenomistajille    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät     |   |    | -13  | 30   | -25  | -104  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen kassavirta  |   |    | -14  | 74   | -1 671 | 1 320 |
| yhteensä         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman mukainen    |   |    |    |    |    |    |
| likvidien         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen muutos      |   |    | 61   | 293  | -381  | 1 040 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat kauden   |   |    | 815  | 1 179 | 1 321 | 427  |
| alussa          |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssierot    |   |    | 14   | -151  | -50  | -146  |
| likvideissa varoissa   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat kauden   |   |    | 890  | 1 321 | 890  | 1 321 |
| lopussa          |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.   
Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.     

2) Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet sisältävät osakeannin.             

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelan muutokset     |    | IV/200 | IV/2008 | 2009  | 2008  |
|                |    | 9   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka kauden alussa   |    | 6 041 | 6 520  | 6 179  | 4 466  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          |    | -7   | -109  | 144   | -203  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttökate         |    | 658  | 743   | 2 292  | 2 478  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut rahoituskulut ja verot sekä |    |     |     |     |
| muut tuotot ja kulut,         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  joihin ei liity maksua   |    | -140  | 36   | -47   | -374  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoman muutos    |    | -122  | -217  | 19   | -102  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöomaisuusinvestoinnit |    | -266  | -338  | -845  | -1 018 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yrityshankinnat      |    | -28  | -28   | -87   | -1 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yritysmyynnit       |    | 12   | 81   | 62   | 115   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos korollisissa      |    | -39  | -58   | -104  | -136  |
| saamisissa          |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osingot          |    | -   | -    | -888  | -1 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut rahoitustoiminnot   |    | -13  | 31   | -25   | -103  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassavirta (- nettovelan |    | 62   | 250   | 377   | -1 581 |
| kasvu)            |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat hankituissa yhtiöissä |    | -   | 0    | -    | 272   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelkakirjojen käypien  |    |    |     |     |     |
| arvojen muutos ja       |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostukset jaksotettuun   |    | -3   | 18   | 23   | 63   |
| hankintamenoon        |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka kauden lopussa   |    | 5 969 | 6 179  | 5 969  | 6 179  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVU |    |    |    |    |    |    |    |    |
| T     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | 31.12 | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12 | 30.9. | 30.6.2 | 31.3.2 |
|      | .2009 | 2009 | 2009 | 2009 | .2008 | 2008 | 008  | 008  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 2 292 | 1 634 | 1 220 | 721  | 2 478 | 1 735 | 1 203 | 720  |
| , MEUR   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osak | 1,48 | 1,02 | 0,78 | 0,46 | 1,74 | 1,10 | 0,78  | 0,51  |
| e     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| (laimentam |    |    |    |    |    |    |    |    |
| aton), EUR |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu | 15  | 15  | 15  | 17  | 15  | 15  | 15 593 | 16 868 |
| pääoma,  | 350  | 184  | 347  | 404  | 911  | 756  |    |    |
| MEUR    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | 5 969 | 6 041 | 6 004 | 5 634 | 6 179 | 6 520 | 6 254 | 5 228 |
| nettovelka |    |    |    |    |    |    |    |    |
| , MEUR   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomai | 929  | 634  | 412  | 181  | 2 624 | 2 210 | 1 459 | 1 227 |
| suus- ja  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| bruttoinve |    |    |    |    |    |    |    |    |
| stoinnit  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| osakkeisii |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n, MEUR  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomai | 862  | 571  | 352  | 150  | 1 108 | 716  | 408  | 175  |
| suusinvest |    |    |    |    |    |    |    |    |
| oinnit,  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| MEUR    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun | 12,1 | 11,4 | 13,1 | 14,5 | 15,0 | 13,7 | 14,6  | 17,3  |
| pääoman  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotto, % |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1)     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman    | 16,0 | 14,6 | 17,4 | 19,6 | 18,7 | 15,7 | 17,2  | 21,0  |
| pääoman  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotto, % |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1)     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka | 2,6  | 2,8  | 2,5  | 2,0  | 2,5  | 2,8  | 2,6  | 1,8  |
| /käyttökat |    |    |    |    |    |    |    |    |
| e 1)    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 12,4 | 11,3 | 12,3 | 16,0 | 9,4  | 7,6  | 8,6  | 14,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 10,3 | 9,5  | 10,5 | 12,9 | 8,6  | 7,1  | 8,1  | 13,8  |
| sisältäen |    |    |    |    |    |    |    |    |
| aktivoidut |    |    |    |    |    |    |    |    |
| vieraan  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoman  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| menot   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ennen   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| käyttöpääo |    |    |    |    |    |    |    |    |
| man    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutosta/k | 37,6 | 35,7 | 38,9 | 45,1 | 34,1 | 27,1 | 30,1  | 42,9  |
| orollinen |    |    |    |    |    |    |    |    |
| nettovelka |    |    |    |    |    |    |    |    |
| , % 1)   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantum | 70  | 73  | 76  | 65  | 73  | 81  | 77   | 56   |
| isaste, % |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 9,04 | 8,89 | 8,42 | 9,34 | 8,96 | 8,49 | 8,08  | 9,53  |
| pääoma/osa |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ke, EUR  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisu | 43  | 43  | 41  | 40  | 41  | 39  | 39   | 44   |
| usaste, % |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 15  | 16 069 | 15 689 |
| n     | 613  | 054  | 586  | 267  | 579  | 785  |    |    |
| lukumäärä |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 13  | 13  | 14  | 14  | 14  | 13  | 12 603 | 8 356 |
| keskimääri | 278  | 737  | 310  | 644  | 077  | 585  |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 888  | 888  | 888  | 888  | 887  | 887  | 887  | 887  |
| lukumäärä | 230  | 230  | 230  | 095  | 256  | 241  | 131  | 085  |
| keskimääri |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n, 1 000  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| osaketta  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennett |    |    |    |    |    |    |    |    |
| u     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |    |    |    |
| keskimäärä |    |    |    |    |    |    |    |    |
| inen    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| lukumäärä, | 888  | 888  | 888  | 888  | 887  | 887  | 888  | 888  |
| 1 000   | 230  | 230  | 230  | 250  | 839  | 986  | 165  | 177  |
| osaketta  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröi | 888  | 888  | 888  | 888  | 887  | 887  | 887  | 887  |
| tyjen   | 367  | 367  | 367  | 166  | 638  | 517  | 191  | 123  |
| osakkeiden |    |    |    |    |    |    |    |    |
| määrä, 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 000    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| osaketta  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Neljänneksen luvut on muutettu vastaamaan vuositason lukuja.         
  Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 24.               

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LYHENNETYN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT             |
--------------------------------------------------------------------------------

1. LAADINTAPERUSTA                               

Osavuosikatsaustiedot perustuvat vuoden 2009 tilintarkastettuun tilinpäätökseen,
jonka hallitus vahvisti 2.2.2010. Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on    
laadittu EU:ssa käyttöönotettua kansainvälistä IAS 34 Osavuosikatsaukset    
-standardia noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2008 tilinpäätöksen
kanssa.                                     

2. LAADINTAPERIAATTEET                             

Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2008  
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja muutoksia:  

• IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot                   

Uudistettu standardi edellyttää, että ehdot täyttävän hyödykkeen hankintamenoon 
sisällytetään välittömästi kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai
valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Standardiin aiemmin sisältynyt 
vaihtoehto kirjata vieraan pääoman menot kuluksi on poistettu. Uudistetun    
standardin käyttöönotto on aiheuttanut Fortum -konsernissa           
konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden tarkennuksia vieraan pääoman    
menojen aktivoinnin osalta. Fortum on soveltanut uudistettua standardia niihin 
ehdot täyttäviin hyödykkeisiin, joihin liittyvien vieraan pääoman menojen    
aktivointi alkaa standardin voimaantulopäivänä 1.1.2009 tai sen jälkeen.    
Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta katsauskauden tulokseen tai     
taloudelliseen asemaan.                             

• IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen                 

Uudistettu standardi muuttaa lähinnä tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia  
kuvaavan laskelman esittämistapaa. Standardi edellyttää omistajien kanssa    
tehdyistä liiketoimista syntyneiden yhteisön oman pääoman muutosten esittämistä 
erillään muista oman pääoman muutoksista. Standardin käyttöönotolla ei ole   
vaikutusta Fortumin tulokseen tai taloudelliseen asemaan.            

3. KRIITTISET TILINPÄÄTÖSARVIOT JA HARKINNAT                  

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja  
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin 
verrattuna.                                   

Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät    
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin     
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2008.  

4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                      


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           | IV/2009 | IV/2008 | 2009   | 2008   |
| MEUR               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti ilman välillisiä  | 877   | 886   | 3 192  | 3 291  |
| veroja              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön myynti          | 427   | 440   | 1 314  | 1 298  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 213   | 193   | 760   | 746   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut myynnit           | 46    | 83    | 169   | 301   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 1 563  | 1 602  | 5 435  | 5 636  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN    | IV/2009 | IV/2008 | 2009   | 2008   |
| MEUR               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power              | 679   | 736   | 2 596  | 2 892  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä         | 35    | 5    | 231   | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat               | 457   | 463   | 1 394  | 1 466  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä         | 8    | -3    | 22    | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           | 227   | 206   | 800   | 789   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä         | 7    | 3    | 13    | 10    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | 410   | 531   | 1 449  | 1 922  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä         | 29    | 50    | 68    | 177   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia              | 194   | 197   | 623   | 489   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä         | -    | -    | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               | 19    | 21    | 74    | 83    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä         | 19    | 21    | 72    | 82    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus 1)       | -325   | -476   | -1 095  | -1 736  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit           | -98   | -76   | -406   | -269   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 1 563  | 1 602  | 5 435  | 5 636  |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan konsernitasolla ja
esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä   
nettomyyjä vai netto-ostaja.                          

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN    | IV/2009 | IV/2008 | 2009   | 2008   |
| MEUR               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power              | 330   | 470   | 1 335  | 1 599  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat               | 108   | 155   | 248   | 307   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution           | 81    | 61    | 263   | 248   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | 19    | -29   | 22    | -35   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia              | 7    | -19   | -26   | -91   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               | -23   | -27   | -60   | -65   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             | 522   | 611   | 1 782  | 1 963  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO   | IV/2009 | IV/2008 | 2009   | 2008   |
| SEGMENTEITTÄIN           |     |     |     |     |
| MEUR                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power          |     | 394   | 378   | 1 469  | 1 528  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat           |     | 103   | 109   | 227   | 250   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution       |     | 80   | 63   | 262   | 248   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |     | 11   | 0    | 22    | -33   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia          |     | 7    | -20   | -26   | -92   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |     | -25   | -22   | -66   | -56   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |     | 570   | 508   | 1 888  | 1 845  |
| liikevoitto       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |     | 8    | 68   | 29    | 85    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |     | -56   | 35   | -135   | 33    |
| vertailukelpoisuuteen  |     |     |     |     |     |
| vaikuttavat erät     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |     | 522   | 611   | 1 782  | 1 963  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT        | IV/2009 | IV/2008 | 2009   | 2008   |
| SEGMENTEITTÄIN           |     |     |     |     |
| MEUR                |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power          |     | 0    | 7    | 6    | 18    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat           |     | 6    | 60   | 21    | 64    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution       |     | 1    | 0    | 1    | 2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |     | 0    | -    | 0    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia          |     | 0    | 1    | 0    | 1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |     | 1    | 0    | 1    | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |     | 8    | 68   | 29    | 85    |
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät sisältävät pääasiassa luovutusvoittoja ja -tappioita.   

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN   | IV/2009   | IV/2008 | 2009   | 2008  |
| VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN |       |     |     |     |
| MEUR              |       |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)        |    | -64     | 85   | -140   | 53   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat          |    | -1     | -14   | 0    | -7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution      |    | 0      | -2   | 0    | -2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |    | 8      | -29   | 0    | -2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia         |    | -      | -    | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |    | 1      | -5   | 5    | -9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |    | -56     | 35   | -135   | 33   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, |     |     |     |
| jotka johtuvat Fortumin osuudesta       |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion             | -33     | -12   | -59   | -19   |
| ydinjätehuoltorahastoon,    |       |     |     |     |
| yhteensä milj. euroa:      |       |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät pääasiassa niiden    
tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisintrumenttien vaikutuksen, joihin
ei sovelleta suojauslaskentaa IAS 39 mukaisesti. Power -segmentti sisältää   
vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastoon, 
jossa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti taseen varat eivät voi ylittää niihin    
liittyviä taseeseen kirjattuja velkoja.                     

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET     | IV/200 | IV/2008  | 2009  | 2008  |
| SEGMENTEITTÄIN            | 9   |      |     |    |
| MEUR                 |    |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power      |          | 24   | 24    | 93   | 97   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat       |          | 45   | 41    | 162   | 169  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution   |          | 42   | 41    | 164   | 165  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets     |          | 2   | 1     | 6    | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia      |          | 20   | 22    | 75   | 67   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |          | 3   | 3     | 10   | 10   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |          | 136  | 132    | 510   | 515  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN  | IV/200 | IV/2008  | 2009  | 2008  |
| TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN      | 9   |      |     |    |
| MEUR                 |    |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1), 2)  |          | -15  | 39    | -35   | 26   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat      |          | 12   | 4     | 30   | 12   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution  |          | 2   | 3     | 10   | 16   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets     |          | -1   | 0     | 0    | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia     |          | 14   | 0     | 20   | 19   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |          | 10   | 2     | -4   | 48   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    |          | 22   | 48    | 21   | 126  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn   | 0   | 14    | -5   | 9   |
| vaikutukset,jotka johtuvat Fortumin |    |      |     |    |
| osakkuusyhtiöiden osuuksista     |    |      |     |    |
| suomalaisissa ja ruotsalaisissa   |    |      |     |    |
| ydinjätehuoltorahastoissa, yhteensä |    |      |     |    |
| milj. euroa:             |    |      |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

2) Suurin osa Power -segmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, joilta  
Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon sisältyvät korot, valmisteverot 
ja välittömät verot.                              

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ       | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
| SEGMENTEITTÄIN                   |      |      |
| MEUR                        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power            |  |     |    | 863    | 818    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat            |  |     |    | 178    | 160    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution        |  |     |    | 230    | 210    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           |  |     |    | 12     | 12     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia           |  |     |    | 425    | 429    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |  |     |    | 480    | 483    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |  |     |    | 2 188   | 2 112   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN | IV/2009 | IV/200 | 2009    | 2008    |
| SEGMENTEITTÄIN         |     | 8   |      |      |
| MEUR              |     |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power            |  | 33   | 49   | 97     | 134    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat            |  | 100   | 144  | 358    | 408    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution 1)       |  | 61   | 93   | 188    | 296    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           |  | 0    | 0   | 1     | 3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia           |  | 98   | 104  | 215    | 256    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |  | -1   | 2   | 3     | 11     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |  | 291   | 392  | 862    | 1 108   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Josta aktivoituja vieraan  |  | 9    | 8   | 30     | 21     |
| pääoman menoja       |  |     |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Vähennys johtuu pääasiassa uusien automaattisesti luettavien mittareiden  
asennnustöiden valmistumisesta Ruotsin jakelualueella.             

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT OSAKKEISIIN  | IV/2009 | IV/2008 | 2009  | 2008    |
| SEGMENTEITTÄIN          |     |     |     |       |
| MEUR               |     |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power          |    | 1    | 0    | 57   | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat          |    | 1    | 0    | 1    | 23     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution      |    | 2    | -    | 5    | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |    | -    | 0    | -    | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia         |    | 0    | 22   | 3    | 1 492    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |    | 0    | 0    | 1    | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |    | 4    | 22   | 67   | 1 516    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit osakkeisiin tilikauden 2009 aikana koostuvat pääosin   |
| tammikuussa 2009 hankituista Hafslund Infratek ASA:n osakkeista ja      |
| Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO) annetusta osakepääoman lisäyksestä. Katso  |
| liite 13.                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN    |  |  |  | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
| MEUR                 |  |  |  |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                |  |  |  | 5 512   | 5 331    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                 |  |  |  | 3 786   | 3 468    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution             |  |  |  | 3 299   | 3 032    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets               |  |  |  | 147    | 188     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                |  |  |  | 2 248   | 2 205    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 |  |  |  | 355    | 796     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  |  |  | 15 347   | 15 020   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN  |  |  | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
| %                    |  |  |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                |  |  |  | 23,9    | 29,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                 |  |  |  | 7,8    | 8,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution             |  |  |  | 8,7    | 8,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets               |  |  |  | 16,8    | -14,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                |  |  |  | -0,3    | -3,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 |  |  |  | -12,2   | -1,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO     | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
| SEGMENTEITTÄIN                  |      |       |
| %                         |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                |  |  |  | 26,6    | 28,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                 |  |  |  | 7,2    | 7,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution             |  |  |  | 8,6    | 8,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets               |  |  |  | 18,6    | -15,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                |  |  |  | -0,3    | -3,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                 |  |  |  | -18,7   | -1,7    |
--------------------------------------------------------------------------------

Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus  
osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta'-erän summa keskimääräisellä sidotulla 
pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä avaavan taseen 
ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.                      

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN           | 31.12.2009   | 31.12.2008    |
| MEUR                   |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  | 5 976     | 5 732      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   | 4 240     | 3 923      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution               | 3 765     | 3 546      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                 | 497      | 663       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                  | 2 529     | 2 476      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | 607      | 997       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät varat   | 17 614     | 17 337      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset           | 943      | 799       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset       | 47       | 2        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                | 347      | 819       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat              | 890      | 1 321      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä              | 19 841     | 20 278      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN       | 31.12.2009   | 31.12.2008    |
| MEUR                   |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                  | 464      | 401       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   | 454      | 455       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution               | 466      | 514       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                 | 350      | 475       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                  | 281      | 271       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | 252      | 201       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä vieras   | 2 267     | 2 317      |
| pääoma                  |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat         | 1 750     | 1 851      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma            | 474      | 199       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan sisältyvä vieras  | 4 491     | 4 367      |
| pääoma                  |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma         | 6 859     | 7 500      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                | 8 491     | 8 411      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä   | 19 841     | 20 278      |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut varat ja muu vieras pääoma, jotka eivät sisälly sidottuun pääomaan     
segmentteittäin sisältävät pääasiassa tuloverosaamiset ja -velat, jaksotetut  
korkokulut sekä suojauksista ja korkojohdannaisista, joihin sovelletaan     
suojauslaskentaa, johtuvat saamiset ja velat.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ           | 31.12.2009   | 31.12.2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                   | 3 063     | 3 520      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                   | 2 246     | 2 318      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution               | 1 088     | 1 336      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                  | 611      | 635       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                  | 4 090     | 7 262      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | 515      | 508       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 | 11 613     | 15 579     |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstön väheneminen vuoden 2009 aikana johtuu pääasiassa joidenkin     
infrastruktuuritoimintojen ulkoistamisesta Power -segmentin           
palveluliiketoimintayksikössä ja Distribution -segmentissä Hafslund Infratek  
ASA:lle vuoden alussa sekä Russia -segmentissä tapahtuneista          
uudelleenjärjestelyistä. Konsernin sisällä osa OAO Fortumin (entinen TGC-10)  
henkilöstöstä siirrettiin ensimmäisen neljänneksen 2009 aikana Power -segmentin 
palveluliiketoimintayksikköön.                         

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN           | 2009     | 2008      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power                    | 3 373     | 3 591     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat                    | 2 208     | 2 422     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution                | 1 166     | 1 222     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                   | 629      | 766      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia                   | 5 380     | 5 566     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    | 522      | 510      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 13 278    | 14 077     |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö keskimäärin lasketaan käyttäen koko raportointikauden kuukausittaisia
keskiarvoja.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta    |
| www.fortum.fi (Fortum yrityksenä/sijoittajat/taloudellista tietoa).     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | IV/20 | III/20 | II/20 | I/200 | IV/200 | III/ | II/20 | I/20 |
| NELJÄNNEKSIT | 09  | 09   | 09  | 9   | 8   | 2008 | 08  | 08  |
| TÄIN     |    |    |    |    |    |   |    |   |
| MEUR     |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power    | 679  | 587  | 625  | 705  | 736  | 718 | 721  | 717 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta   | 35  | 53   | 64  | 79  | 5   | -79 | 21  | 53  |
| sisäistä   |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat     | 457  | 176  | 248  | 513  | 463  | 226 | 284  | 493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta   | 8   | 2   | 3   | 9   | -3   | -4  | 0   | 7  |
| sisäistä   |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution | 227  | 168  | 176  | 229  | 206  | 171 | 180  | 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta   | 7   | 2   | 3   | 1   | 3   | 2  | 2   | 3  |
| sisäistä   |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets   | 410  | 272  | 298  | 469  | 531  | 461 | 411  | 519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta   | 29  | 9   | 8   | 22  | 50   | 61  | 34  | 32  |
| sisäistä   |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia    | 194  | 109  | 136  | 184  | 197  | 140 | 152  | -  |
|       |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -  |
| sisäistä   |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | 19  | 18   | 19  | 18  | 21   | 21  | 21  | 20  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta   | 19  | 18   | 18  | 17  | 21   | 20  | 21  | 20  |
| sisäistä   |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool  | -325 | -200  | -212 | -358 | -476  | -465 | -369 | -426 |
| netotus   |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | -98  | -84  | -96  | -128 | -76  | 0  | -78  | -115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 1 563 | 1 046 | 1 194 | 1 632 | 1 602 | 1  | 1 322 | 1  |
|       |    |    |    |    |    | 272 |    | 440 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | IV/20 | III/20 | II/20 | I/200 | IV/200 | III/ | II/20 | I/20 |
| NELJÄNNEKSIT | 09  | 09   | 09  | 9   | 8   | 2008 | 08  | 08  |
| TÄIN     |    |    |    |    |    |   |    |   |
| MEUR     |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power    | 330  | 278  | 304  | 423  | 470  | 438 | 260  | 431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat     | 108  | -12  | 39  | 113  | 155  | -15 | 37  | 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution | 81  | 47   | 54  | 81  | 61   | 50  | 51  | 86  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets   | 19  | 7   | 7   | -11  | -29  | -17 | 31  | -20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia    | 7   | -22  | -16  | 5   | -19  | -39 | -33  | -  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -23  | -12  | -13  | -12  | -27  | -22 | 2   | -18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 522  | 286  | 375  | 599  | 611  | 395 | 348  | 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELP | IV/20 | III/20 | II/20 | I/200 | IV/200 | III/ | II/20 | I/20 |
| OINEN    | 09  | 09   | 09  | 9   | 8   | 2008 | 08  | 08  |
| LIIKEVOITTO |    |    |    |    |    |   |    |   |
| NELJÄNNEKSIT |    |    |    |    |    |   |    |   |
| TÄIN     |    |    |    |    |    |   |    |   |
| MEUR     |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power    | 394  | 310  | 346  | 419  | 378  | 371 | 384  | 395 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat     | 103  | -14  | 26  | 112  | 109  | -7  | 27  | 121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution | 80  | 47   | 54  | 81  | 63   | 49  | 49  | 87  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets   | 11  | 7   | 6   | -2  | 0   | -8  | -15  | -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia    | 7   | -22  | -16  | 5   | -20  | -39 | -33  | -  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | -25  | -12  | -16  | -13  | -22  | -13 | -9  | -12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 570  | 316  | 400  | 602  | 508  | 353 | 403  | 581 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEI | IV/20 | III/20 | II/20 | I/200 | IV/200 | III/ | II/20 | I/20 |
| SET ERÄT   | 09  | 09   | 09  | 9   | 8   | 2008 | 08  | 08  |
| NELJÄNNEKSIT |    |    |    |    |    |   |    |   |
| TÄIN     |    |    |    |    |    |   |    |   |
| MEUR     |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power    | 0   | 1   | 1   | 4   | 7   | 11  | 0   | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat     | 6   | 6   | 9   | 0   | 60   | 2  | 0   | 2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2  | 0   | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets   | 0   | 0   | 0   | 0   | -   | -  | -   | -  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0  | -   | -  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 8   | 7   | 10  | 4   | 68   | 15  | 0   | 2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT     | IV/20 | III/20 | II/20 | I/200 | IV/200 | III/ | II/20 | I/20 |
| VERTAILUKELP | 09  | 09   | 09  | 9   | 8   | 2008 | 08  | 08  |
| OISUUTEEN  |    |    |    |    |    |   |    |   |
| VAIKUTTAVAT |    |    |    |    |    |   |    |   |
| ERÄT     |    |    |    |    |    |   |    |   |
| NELJÄNNEKSIT |    |    |    |    |    |   |    |   |
| TÄIN     |    |    |    |    |    |   |    |   |
| MEUR     |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Power 1)   | -64  | -33  | -43  | 0   | 85   | 56  | -124 | 36  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heat     | -1  | -4   | 4   | 1   | -14  | -10 | 10  | 7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Distribution | 0   | 0   | 0   | 0   | -2   | -1  | 2   | -1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets   | 8   | 0   | 1   | -9  | -29  | -9  | 46  | -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Russia    | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | 1   | 0   | 3   | 1   | -5   | -9  | 11  | -6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | -56  | -37  | -35  | -7  | 35   | 27  | -55  | 26  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää | -33  | -5   | -10  | -11  | -12  | 10  | -8  | -9  |
| kirjanpitokä |    |    |    |    |    |   |    |   |
| sittelyn   |    |    |    |    |    |   |    |   |
| vaikutukset, |    |    |    |    |    |   |    |   |
| jotka    |    |    |    |    |    |   |    |   |
| johtuvat   |    |    |    |    |    |   |    |   |
| Fortumin   |    |    |    |    |    |   |    |   |
| osuudesta  |    |    |    |    |    |   |    |   |
| Valtion   |    |    |    |    |    |   |    |   |
| ydinjätehuol |    |    |    |    |    |   |    |   |
| torahastoon, |    |    |    |    |    |   |    |   |
| yhteensä   |    |    |    |    |    |   |    |   |
| miljoonaa  |    |    |    |    |    |   |    |   |
| euroa:    |    |    |    |    |    |   |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                           

Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia  
katsauskaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat yhdenmukaisia 
vuoden 2008 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen kanssa.      

Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien    
johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.       


--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |      | 31.12.2009 |      | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja         | Nimellis- | Käypä   | Nimellis- | Käypä   |
| valuuttajohdannaiset   |   arvo | nettoarvo |   arvo | nettoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | MEUR   | MEUR    | MEUR    | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset   | 3 995   | 41     | 2 993   | -12    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit     | 6 334   | -123    | 4 521   | 370    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit      | -     | -     | 230    | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja         | 1 454   | 65     | 2 240   | 218    |
| valuutanvaihtosopimukset |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset     | Määrä   | Käypä   | Määrä   | Käypä   |
|              |      | nettoarvo |      | nettoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | TWh    | MEUR    | TWh    | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset     | 157    | 9     | 165    | 2 102   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset      | 102    | -79    | 123    | -1 692   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot      | 1     | -1     | 2     | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut optiot      | 3     | 1     | 4     | -14    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset     | Määrä   | Käypä   | Määrä   | Käypä   |
|              |      | nettoarvo |      | nettoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 1000 bbl | MEUR    | 1000 bbl  | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset ja    | 1 555   | -4     | 1 047   | -14    |
| -termiinit        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset ja     | 1 450   | 4     | 1 230   | 11     |
| -termiinit        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannaiset     | Määrä   | Käypä   | Määrä   | Käypä   |
|              |      | nettoarvo |      | nettoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | kt    | MEUR    | kt     | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset     | 1 259   | -3     | 276    | 7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset      | 1 762   | -1     | 641    | -16    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2            | Määrä   | Käypä   | Määrä   | Käypä   |
| päästöoikeusjohdannaiset |      | nettoarvo |      | nettoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | ktCO2   | MEUR    | ktCO2   | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset     | 366    | 1     | 592    | 4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset      | 686    | -2     | 592    | -4     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannaiset     | Nimellis- | Käypä   | Nimellis- | Käypä   |
|              |   arvo | nettoarvo |   arvo | nettoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | MEUR   | MEUR    | MEUR    | MEUR    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit 1)     | 24    | 21     | 37     | 24     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään Fortum -konsernin   
osakekannustinohjelman suojaukseen.                       

7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                         

Vuoden 2009 aikana tehdyt sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin oli 8 miljoonaa   
euroa (2008:1 506). Kesäkuun 2009 aikana OAO Fortum lunasti osakkeita, noin 0,2 
%, takaisinosto-ohjelman puitteissa. Joulukuun 2009 lopussa, Fortumin      
omistusosuus OAO Fortumissa oli 94,51 % sisältäen omat osakkeet ja OAO Fortumin 
sataprosentttisesti omistaman tytäryhtiön hallussa olevat osakkeet. Viimeisen  
vuosipuoliskon aikana Fortum hankki jäljellä olleen vähemmistöosuuden Ekerö   
Energy -konsernista.                              

OAO Fortumin lopullisen hankintahinnan kohdentaminen              

Alkuperäinen 31.3.2008 tehty hankintamenolaskelma on saatettu loppuun vuoden  
2009 ensimmäisen neljänneksen aikana kuten IFRS sallii. Olennaisia muutoksia ei 
ole tehty vuoden 2008 tilinpäätöksessä julkaistuihin tietoihin verrattuna.   
Alkuperäinen ruplissa tehty hankintamenolaskelma on käännetty euroiksi käyttäen 
hankintapäivän valuuttakurssia. Vuoden 2009 aikana lunastetut osakkeet eivät  
sisälly kokonaisvastikkeeseen alla olevassa taulukossa.             

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                 |      |      | OAO Fortum  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastikkeen muodostuminen       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Maksettu rahana         |      |      | 2 533    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnalle kohdistettavat välittömät |      |      | 8      |
| kulut                 |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastike            |      |      | 2 541    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä arvo  |      |      | 2 211    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |      |      | -9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo               |      |      | 339     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | Hankitun | Käypien  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | omaisuude | arvojen  |       |
|                    | n     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä arvo  | kirjanpit | kohdistuk | Yhteensä   |
|                    | oarvo   | set    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               | 1 321   |      | 1 321    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja kalusto    | 625    | 1 005   | 1 630    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat              | 182    |      | 182     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma         | -107   | -388   | -495     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma       | -272   |      | -272     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut nettovarat          | 1 749   | 617    | 2 366    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu vähemmistöosuus       | -117   | -38    | -155     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 1 632   | 579    | 2 211    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestointi OAO Fortumiin    |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana suoritettu vastike       |      |      | 2 541    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa         |      |      | 1 321    |
| tytäryrityksissä           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan rahavirta          |      |      | 1 220    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen velka hankituissa     |      |      | 272     |
| tytäryrityksissä           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |      |      | 1 492    |
--------------------------------------------------------------------------------

Myynnit                                     

Tammikuussa 2009 Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA yhdistivät     
infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintansa Ruotsissa, Suomessa
ja Norjassa. Transaktiossa Fortum sai 33 % omistusosuuden uudesta yhdistetystä 
yhtiöstä. Lisätietoa liitteessä 13.                       

Joulukuussa 2008 Fortum myi 60 % osuutensa Jyväskylän Energiatuotanto Oy:stä  
Jyväskylän Energialle. Tytäryhtiöosakkeiden lisäksi myytiin myös voimalaitoksen 
maa-alue, ja myytyyn liiketoimintaan liittyvä muu omaisuus. Heinäkuussa 2008  
Fortum myi 100 % osuutensa Recotech AB:stä Tellestate AB:lle.          

8. VALUUTTAKURSSIT                               

Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin   
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu kunkin 
kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden viimeisen  
päivän kurssien keskiarvona.                          

Keskeisimmät Fortum -konsernissa käytetyt kurssit ovat:             


--------------------------------------------------------------------------------
| Keskim | 1-12/ | 1-9/20 | 1-6/20 | 1-3/20 | 1-12/ | 1-9/20 | 1-6/20 | 1-3/20 |
| ääräin | 2009 | 09   | 09   | 09   | 2008 | 08   | 08   | 08   |
| en   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| valuut |    |    |    |    |    |    |    |    |
| takurs |    |    |    |    |    |    |    |    |
| si   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 10,60 | 10,683 | 10,863 | 10,967 | 9,664 | 9,4559 | 9,4088 | 9,4265 |
| (SEK) | 92  | 0   | 3   | 9   | 7   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 8,770 | 8,8817 | 9,0049 | 9,1034 | 8,260 | 8,0187 | 7,9843 | 7,9998 |
| (NOK) | 8   |    |    |    | 5   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola | 4,332 | 4,3827 | 4,4764 | 4,5018 | 3,532 | 3,4402 | 3,4926 | 3,5676 |
| (PLN) | 1   |    |    |    | 8   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä | 44,06 | 44,274 | 44,108 | 44,392 | 36,69 | 36,567 | 36,634 | 36,466 |
| (RUB) | 84  | 5   | 7   | 8   | 05  | 0   | 8   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | 31.12 | 30.9.2 | 30.6.2 | 31.3.2 | 31.12 | 30.9.2 | 30.6.2 | 31.3.2 |
| lopun | .2009 | 009  | 009  | 009  | .2008 | 008  | 008  | 008  |
| valuut |    |    |    |    |    |    |    |    |
| takurs |    |    |    |    |    |    |    |    |
| si   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 10,25 | 10,232 | 10,812 | 10,940 | 10,87 | 9,7943 | 9,4703 | 9,3970 |
| (SEK) | 20  | 0   | 5   | 0   | 00  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 8,300 | 8,4600 | 9,0180 | 8,8900 | 9,750 | 8,3330 | 8,0090 | 8,0510 |
| (NOK) | 0   |    |    |    | 0   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola | 4,104 | 4,2295 | 4,4520 | 4,6885 | 4,153 | 3,3967 | 3,3513 | 3,5220 |
| (PLN) | 5   |    |    |    | 5   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä | 43,15 | 43,980 | 43,881 | 45,032 | 41,28 | 36,409 | 36,947 | 37,113 |
| (RUB) | 40  | 0   | 0   | 0   | 30  | 5   | 7   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------


9. TULOVEROT                                  

Tuloslaskelman mukainen veroprosentti vuonna 2009 oli 17,4 % (2008: 13,7 %).  
Vuoden 2009 veroprosentti on korkeampi kuin vertailuvuoden 2008 veroprosentti  
johtuen pääasiassa vuonna 2008 aiheutuneesta Ruotsin ja Venäjän         
yhteisöverokantojen laskusta, mikä aiheutti 113 miljoonan euron positiivisen  
kertaluontoisen vaikutuksen laskennallisiin veroihin.              

Vuoden 2009 veroprosentti, lukuun ottamatta osuuksia osakkuusyritysten     
voitoista, verovapaita myyntivoittoja sekä muita kertaluontoisia eriä, oli 18,5 
% (2008: 22,1 %). Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa aina se, että osuus   
osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen jälkeen.        

10. OSAKEKOHTAINEN TULOS                            

Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta    
perustuu alla oleviin lukuihin:                         


--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  |  |  | 2009    | 2008     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):           |  |  |  |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  |  |  | 1 312   | 1 542    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä (1000 kpl):    |  |  |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä  |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta laskettaessa   |  |  | 888 230  | 887 256   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden laimennusvaikutus       |  |  | -     | 583     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä  |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa | 888 230  | 887 839   |
--------------------------------------------------------------------------------

11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO                            

Yhtiökokoukselle 25.3.2010 on ehdotettu jaettavaksi vuodelta 2009 osinkoa 1,00 
euroa osakkeelta, yhteensä 888 miljoonaa euroa, mikä perustuu 2.2.2010     
rekisteröityjen osakkeiden lukumäärään. Ehdotettua osinkoa ei ole kirjattu   
osinkovelaksi tässä tilinpäätöksessä.                      

Yhtiökokous päätti 7.4.2009 jakaa osinkoa tilikaudelta 2008 1,00 euroa osaketta 
kohti, yhteensä 888 miljoonaa euroa perustuen rekisteröityjen osakkeiden määrään
14.4.2009. Osingot maksettiin 21.4.2009.                    

Yhtiökokous päätti 1.4.2008 jakaa osinkoa tilikaudelta 2007 1,35 euroa osaketta 
kohti. Tästä osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksettiin konsernin tuloksesta  
ilman kertaluonteisia eriä. Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa 0,58 euron     
suuruisen lisäosingon osakkeelta yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti   
sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon määrä, 1 198 miljoonaa euroa, perustui  
rekisteröityjen osakkeiden määrään 4.4.2008. Osingot maksettiin 11.4.2008.   


--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |    |    |    |    | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden  |    |    |    | 12 533   | 11 428   |
| alussa          |    |    |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten     |    |    | 2      | 1 980    |
| hankintojen kautta        |    |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusin |    |    |    |    | 862     | 1 108    |
| vestoinnit    |    |    |    |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman        |    |    |    | -7     | 22     |
| käytöstäpoistamiskulut  |    |    |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien     |    |    |    | 0      | 14     |
| muutokset        |    |    |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset   |    |    |    |    | -26     | -14     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    |    |    |    |    | -510    | -515    |
| arvonalentumiset |    |    |    |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset tytäryritysten    |    |    | -5     | -31     |
| myyntien kautta         |    |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja muut    |    |    |    | 397     | -1 459   |
| muutokset        |    |    |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden  |    |    |    | 13 246   | 12 533   |
| lopussa         |    |    |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvoon sisältyvä liikearvo   |    | 285     | 298     |
| kauden lopussa              |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerokirjausten vaikutus liikearvon |    | -13     | -41     |
| määrään                 |    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. MUUTOKSET OSUUKSISSA OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        |    |      | 31.12.2009   | 31.12.2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa |      | 2 112      | 2 853      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-ja yhteisyritysten    | 21       | 126       |
| tuloksesta                |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat      |    |      | 33       | 7        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut      |      | 25       | 1        |
| sijoitukset         |      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten hankintojen   | -        | 36       |
| kautta                  |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelu |    |      | -7       | -3       |
| t          |    |      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit       |    |      | -1       | -13       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot   |    |      | -32       | -51       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen  | -36       | -628      |
| erät                   |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot     |    |      | 73       | -216      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden    |      | 2 188      | 2 112      |
| lopussa           |      |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus - ja yhteisyritysten voitosta                  

Vuoden viimeisen neljänneksen osuus osakkuusyritysten voitosta oli 22 miljoonaa 
euroa (2008: 48), josta osakkuustulos Hafslund ASA:sta oli 10 miljoonaa euroa  
(2008: 2). Hafslund myi 18 miljoonaa REC:n osaketta marraskuussa 2009.     
Laskentaperiaatteiden mukaisesti Fortum kirjasi viimeisellä neljänneksellä 13  
miljoonaa euroa liittyen Hafslundin myymiin REC:n osakkeisiin osana osuuksiin  
osakkuus- ja yhteisyrityksissä. Fortumin osuus osakkuusyritysten voitosta vuonna
2009 oli 21 miljoonaa euroa (2008: 126), josta Hafslundin osuus oli -4 miljoonaa
euroa (2008: 48). Fortumin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin     
osakkuusyritystulos on sisällytetty konsernin lukuihin Hafslundin edellisen   
neljänneksen tietoihin perustuen, sillä päivitettyjä osavuosikatsaustietoja ei 
yleensä ole käytettävissä.                           

Vuoden viimeisen neljänneksen osuus osakkuusyritysten tuloksesta sisältää 14  
miljoonaa euroa (2008: 0) Fortumin osuudesta osakkuusyrityksen TGC-1:n     
tuloksesta. Kokonaisuudessaan TGC-1:n osakkuustulos vuonna 2009 oli 19 miljoonaa
euroa (2008: 17). Yhtiö julkaisi IFRS tilinpäätöksensä vuodelta 2008 heinäkuussa
2009 ja vuoden 2009 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta vastaavasti lokakuussa 2009. 
Fortum kirjasi osakkuustuloksensa vuodelta 2008 kolmannella neljänneksellä 2009 
ja ensimmäisen vuosipuoliskon viimeisellä neljänneksellä 2009. Fortumin     
laskentaperiaatteiden mukaisesti osuus TGC-1:n osakkuustuloksesta kirjataan   
perustuen viimeisimpään julkistettuun IFRS tilinpäätökseen.           
                                        
Hankinnat ja osakeannit                             

Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA yhdistivät infrastruktuurin     
rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintansa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa   
vuoden 2009 alussa. Transaktiossa Fortum sai uusia osakkeita Hafslund Infratek 
ASA:ssa ja näin ollen 33 % omistusosuuden uudesta yhdistetystä yhtiöstä.    

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) varsinainen yhtiökokous päätti nostaa yhtiön   
osakepääomaa 100 miljoonaa euroa, josta Fortumin osuus on 25 miljoonaa euroa.  
Lisäsijoitus kirjattiin vuoden 2009 toisella neljänneksellä.          

Myynnit                                     

Fortum on sopinut myyvänsä Swedegas AB:n osakkeet vuoden 2010 ensimmäisellä   
neljänneksellä.                                 

Saadut osingot                                 

Vuoden 2009 aikana Fortum sai yhteensä 32 miljoonaa euroa (2008: 51) osinkoa  
osakkuusyhtiöiltä, josta 17 miljoonaa euroa (2008: 24) saatiin Hafslundilta.  

Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät                   

Osakkuusyritysten muut laajan tuloksen erät koostuvat pääosin Hafslundin    
omistamien RECin osakkeiden käyvän arvon muutoksesta. Vuoden viimeisellä    
neljänneksellä jäljellä olevien RECin osakkeiden käyvän arvon muutos oli -17  
miljoonaa euroa (2008: -140) ja käyvän arvon muutos vuoden alusta -17 miljoonaa 
euroa (2008: -667). Hafslundin ilmoittamiin jäljellä olevien osakkeiden     
lukumäärään perustuen käyvän arvon muutosten kumulatiivinen vaikutus Fortumin  
omaan pääomaan vuoden 2009 lopussa oli 89 miljoonaa euroa, mikä sisältää 17   
miljoonan euron alenemisen vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.       


--------------------------------------------------------------------------------
| 14. OSAKEPÄÄOMA                               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |   |  |  |  | Osakkeide | Osakepää | Osakkeid | Osakepää |
|       |   |  |  |  | n määrä  | -    | en määrä | -oma   |
|       |   |  |  |  | 31.12.200 | oma   | 31.12.20 | 31.12.20 |
|       |   |  |  |  | 9     | 31.12.20 | 08    | 08    |
|       |   |  |  |  |      | 09    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidy |   |  |  |  | 887 638  | 3 044  | 886 683 | 3 040  |
| t osakkeet  |   |  |  |  | 080    |     | 058   |     |
| 1.1.     |   |  |  |  |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt ja      | 728 965  | 2    | 955 022 | 4    |
| rekisteröidyt osakkeet     |      |     |     |     |
| raportointikauden lopussa    |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet   |  | 888 367  | 3 046  | 887 638 | 3 044  |
| raportointikauden lopussa |  | 045    |     | 080   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättömät |  |  |  | -     |     | 56 000  |     |
| osakkeet      |  |  |  |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2009 lopussa ei ole jäljellä käyttämättömiä optio-oikeuksia.       

15. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA                          

Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum laski liikkeelle kaksi 750 miljoonan   
euron joukkovelkakirjalainaa Fortumin EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelman  
puitteissa. Valtion ydinjätehuoltorahaston jälleenlainausta nostettiin 66    
miljoonalla eurolla 774 miljoonaan euroon. Ensimmäisen neljänneksen aikana   
maksettiin takaisin 300 miljoonaa euroa 1,5 miljardin euron viiden vuoden    
luottolimiitistä. Lisäksi OAO Fortumin maksoi lähes kokonaan takaisin 5     
miljardin ruplan joukkovelkakirjalainan (112 miljoona euroa).          

Toisen neljänneksen aikana Fortum sopi kolme merkittävää pitkäaikaista     
rahoitustransaktiota. Fortum otti kaksi 500 miljoonan norjan kruunumääräistä  
erillislainaa (Private Placement), jotka erääntyvät vuosina 2014 ja 2017    
(yhteensä 110 miljoonaa euroa). Fortum Oyj sopi myös 10 vuoden, 250 miljoonan  
euron lainan Euroopan Investointipankilta rahoittaakseen investointiprojekteja 
Ruotsissa ja Puolassa. Lisäksi Fortum Oyj tytäyhtiöineen (pääasiassa Fortum   
Power and Heat Oy) sopi 10 vuoden, 240 miljoonan euron lainan Keskinäisen    
Vakuutusyhtiö Varman kanssa.                          
                                        
Toisen kvartaalin aikana Fortum Oyj maksoi takaisin 2006 liikkeelle lasketun 2 
500 miljoonan ruotsin kruunumääräisen (231 miljoonaa euroa)           
joukkovelkakirjalainan sekä lyhensi 1 miljardin kolmen vuoden 2 miljardin euron 
pankkilainasta ja maksoi takaisin kaikki nostetut erät (300 miljoonaa euroa) 1,5
miljardin euron viiden vuoden luottolimiitistä. Molemmat lainat otettiin    
maaliskuussa 2008, OAO Fortum (TGC-10) hankinnan yhteydessä. Kesäkuussa OAO   
Fortum maksoi takaisin 2 937 miljoonaa ruplaa (67 miljoonaa euroa) paikallisesta
joukkovelkakirjalainasta.                            

Kolmannen neljänneksen aikana Fortum Oyj lyhensi kaksi kertaa kolmen vuoden 2  
miljardin euron pankkilainaa, lyhennykset olivat 400 miljoonaa euroa ja 250   
miljoonaa euroa. Kaikkien lyhennysten jälkeen 2 miljardin euron pankkilainaa on 
jäljellä 350 miljoonaa euroa.                          

Viimeisen neljänneksen aikana konsernissa ei tehty merkittäviä uusia      
rahoitustapahtumia.                               

Fortum Oyj käyttää rahoituksessaan myös lyhytaikaista velkaa laskemalla     
liikkeelle yritystodistuksia Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Liikkeelle     
laskettujen yritystodistusten määrä vuoden 2009 lopussa oli 250 miljoonaa euroa.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana raportoitu korollinen velka lisääntyi 3   
miljoonaa euroa, 6 856 miljoonasta eurosta 6 859 miljoonaan euroon. Likvidit  
varat lisääntyivät 75 miljoonaa euroa 815 miljoonasta eurosta 890 miljoonaan  
euroon, sisältäen 632 miljoonaa euroa rahaa ja pankkisaamisia OAO Fortumissa.  

Fortum on osakkaana ydinvoimaa tuottavassa Teollisuuden Voima Oyj:ssä (TVO),  
joka toimii kahdella reaktorilla Olkiluodossa, Suomessa. TVO on rakentamassa  
kolmatta reaktoria, Olkiluoto 3, jonka on suunniteltu aloittavan toimintansa  
vuonna 2012. Maaliskuun lopussa, TVO:n osakkeenomistajat allekirjoittivat 300  
miljoonan euron osakaslainasitoumuksen TVO:lle. Sitoumus on käytettävissä vuoden
2013 loppuun asti. Fortumin osuus sitoumuksesta on korkeintaan 75 miljoonaa   
euroa.                                     

Osingot vuonna 2009 (888 miljoonaa euroa) ja vuonna 2008 (1 198 miljoonaa euroa)
maksettiin molempina vuosina toisella neljänneksellä.              

--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT JA VELAT                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |    |   |   |    |     | 31.12.2 | 31.12.2 |
|         |    |   |   |    |     | 009   | 008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen    |    |   |   |    |     |     |     |
| sisältyvät erät: |    |   |   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät  |   |   |    |     | 570   | 566   |
| varaukset        |   |   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion          |   |    |     | 570   | 566   |
| ydinjätehuoltorahastosta    |   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu ja osuus Valtion           |     |     |
| ydinjätehuoltorahastosta:                |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu Suomen ydinenergialain  |     | 913   | 895   |
| mukaan                     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite  |    |   |   |    |     | 830   | 767   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion         |    |     | 786   | 728   |
| ydinjätehuoltorahastosta        |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


Ydinvoimaan liittyvät varaukset                         

Fortum toimitti Työ- ja elinkeinoministeriölle vuotuisen esityksen Loviisan   
ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuusta syyskuussa. Työ-ja          
elinkeinoministeriö päätti Suomen ydinenergialain mukaisesti lasketun vastuun  
määrän tammikuussa 2010. Vastuu perustuu vuosittain päivitettävään       
kustannusennusteeseen, sekä joka kolmas vuosi tehtävään uuteen tekniseen    
suunnitelmaan. Vuosittaisen päivityksen mukaan diskontattu vastuu pieneni    
päivitetyn kustannusennusteen ja käytetyn polttoaineen loppusijoitusaikataulun 
takia. Tekninen suunnitelma päivitettiin edellisen kerran vuonna 2007. Uuteen  
tekniseen suunnitelmaan perustuva kustannusarvio päivitetään vuonna 2010.    

Lain mukainen vastuu vuoden 2009 lopussa, perustuen Työ-ja elinkeinoministeriön 
päätökseen, on 913 miljoonaa euroa. Taseeseen kirjattu ydinjätehuoltovaraus   
perustuu kassavirtaan tulevaisuuden kustannuksista, jotka pohjautuvat samoihin 
selvityksiin kuin lainmukainen vastuu. Ydinvoimavarauksen käypä arvo, joka on  
laskettu IAS37:n mukaisesti, on kasvanut 4 miljoonalla eurolla edellisen vuoden 
lopun arvosta, ja oli yhteensä 570 miljoonaa euroa 31.12.2009. Viimeisen    
neljänneksen aikana ydinjätehuoltovastuu pieneni 18 miljoonalla eurolla uuden  
kustannusennusteen vuoksi. Suurin syy lainmukaisen vastuun ja taseeseen kirjatun
varauksen väliseen eroavuuteen on se, että lainmukaista vastuuta ei diskontata 
nykyarvoon.                                   

Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta                 

Viranomaiset päättävät vuotuisen rahastotavoitteen ja lainmukaisen vastuun   
määrän vuosittain tammikuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion  
ydinjätehuoltorahastoon kyseessä olevien päätösten mukaisesti. Rahastotavoite, 
joka vastaa uutta lainmukaista vastuuta ja päätettyä ydinjätehuoltorahaston   
maksujen jaksottamista, on yhteensä 830 miljoonaa euroa. Rahastossa on IFRS:n  
näkökulmasta 216 miljoonan euron ylijäämä, koska Fortumin osuus Valtion     
ydinjätehuoltorahastosta oli 786 miljoonaa euroa 31.12.2009, kun taas      
rahasto-osuuden tasearvo oli 570 miljoonaa euroa.                

Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon         

Päivitetyn kustannusennusteen seurauksena Fortum kirjasi viimeisellä      
neljänneksellä kertaluonteisen 7 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen    
vertailukelpoiseen liikevoittoon Power segmentissä, johtuen pääasiassa jo    
käytetyn ydinpolttoaineen pienemmistä loppusijoituskuluista. Vuoden 2008    
viimeisellä neljänneksellä vastaavasti kirjattiin kertaluonteinen 3 miljoonan  
euron negatiivinen vaikutus. Kaikki jo käytettyyn polttoaineeseen liittyvät   
kulujen lisäykset kirjataan aina välittömästi vertailukelpoiseen liikevoittoon. 

Power -segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden     
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä   
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti 
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus      
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut            
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun 
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu.    
Edellämainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen      
liikevoittoon, katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liitetieto 
4. Kirjauksen vaikutus Fortumin viimeisen neljänneksen tulokseen oli -33    
miljoonan euroa. Viime vuonna vastaava luku viimeisellä neljänneksellä oli -12 
miljoonaa euroa. Kumulatiivinen vaikutus 2009 oli -59 miljoonaa euroa ja    
vastaavasti -19 miljoonaa euroa vuonna 2008.                  

Osakkuusyhtiöt                                 

Fortumilla on vähemmistöosuuksia suomalaisissa ja ruotsalaisissa ydinvoimaa   
tuottavissa osakkuusyhtiöissä. Fortum on näiden yhtiöiden osalta käsitellyt   
osuutensa ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen vaikutuksista       
laatimisperiaatteidensa mukaisesti.                       

Fortum on saanut vuoden lopulla päivitetyt ydinjätehuollon kustannusennusteet  
ydinvoimaa tuottavista osakkuusyhtiöistä Teollisuuden Voima Oyj:stä, OKG AB:stä 
ja Forsmarks Kraftgrupp AB:stä. Päivitettyjen kustannusennusteiden mukaan    
vaikutus osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -13 miljoonaa euroa vuonna  
2009, joka sisälsi -5 miljoonaa euroa ydinjätehuoltorahaston tasearvon     
pienenemistä. Vuonna 2008 vaikutus osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 42 
miljoonaa euroa, joka sisälsi +9 miljoonaa euroa tasearvojen muutosta     
suomalaisessa (-7 miljoonaa euroa) ja ruotsalaisessa (+16 miljoonaa euroa)   
ydinjätehuoltorahastoissa. Suomen ydinjätehuoltorahasto on ylirahoitettu, kun  
taas Ruotsin ydinjätehuoltorahaston on arvioitu olevan hieman alle varauksen  
määrän vuoden 2009 lopussa.                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT VARAT                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        |    |       | 31.12.2009  | 31.12.2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta   |    |       |       |         |
| annetut       |    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat       |    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit       |    |       | 293     | 229       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnityk |    |       | 137     | 137       |
| set         |    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset  |    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnityk |    |       | 220     | 206       |
| set         |    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta   |       |         |
| annetut                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja          |       | 2      | 2        |
| kiinteistökiinnitykset    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat                       
                                        
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa 
lainaa rahastolta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa 
rahastolta (katso liitetieto 15) ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n  
osakkeita. Vuoden 2009 lopussa pantattujen osakkeiden arvo oli 263 miljoonaa  
euroa (2008: 208).                               

Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat                  

Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja   
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 220 miljoonaa 
euroa turvaamaan kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset       
odottamattomat tapahtumat.                           


--------------------------------------------------------------------------------
| 18. VUOKRASOPIMUKSIIN LIITTYVÄT SITOUMUKSET                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |  |  |  |  | 31.12.200 | 31.12.200 |
|                 |  |  |  |  | 9     | 8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä erääntyvät    |  |  |  |  | 23    | 28    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden, mutta viiden vuoden sisällä     |  | 35    | 47    |
| erääntyvät                   |  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät |  |  |  | 93    | 86    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |          |  |  |  | 151    | 161    |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuokrasopimuksiin liittyvien sitoumusten pieneneminen vuoden 2008 lopusta johtuu
pääasiassa infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapitoyhtiöiden myynnistä sekä 
valuuttakurssimuutoksista.                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. INVESTOINTISITOUMUKSET                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             |  |  | 31.12.2009   | 31.12.2008     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  | 1 326     | 1 321       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet    |  |  | 5       | 7         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |  |  | 1 331     | 1 328       |
--------------------------------------------------------------------------------

Investointisitoumukset ovat kasvaneet vuoden 2008 lopusta johtuen automaattisen 
mittarinluentaprojektin alkamisesta Distribution -segmentissä Suomessa sekä OAO 
Fortumin investointiohjelman etenemisestä. Samalla automaattisen        
mittarinluentaprojektin loppuunsaattaminen Distribution -segmentissä Ruotsissa, 
Venäjän ruplan heikkeneminen sekä CHP-voimalaitosten rakentamisen eteneminen  
Heat segmentissä Suomessa, Virossa ja Puolassa ovat pienentäneet        
investointisitoumuksia vuoden 2008 lopusta.                   


--------------------------------------------------------------------------------
| 20. VASTUUT                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             |  |  |  | 31.12.2009  | 31.12.2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut   |  |  |  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut         |  |  |  | 321     | 362       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta   |       |         |
| annetut                  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset          |  |  |  | 592     | 565       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut         |  |  |  | 125     | 125       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut   |  |  |  |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset          |  |  |  | 12      | 10        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut         |  |  |  | 1      | 1        |
--------------------------------------------------------------------------------

Omasta puolesta annetut vastuut                         

Omasta puolesta annetut muut vastuut, 321 miljoonaa euroa, ovat pienentyneet  
vuoden 2008 lopusta 41 miljoonalla eurolla. Vastuiden määrän pieneneminen johtuu
pääasiassa muutoksista sopimusvelvoitteissa liittyen Venäjään ja Fortumin    
liiketoimintaan Iso-Britannissa sekä valuuttakurssimuutoksista.         

Vastuut osakkuusyritysten puolesta                       

Lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa ja Ruotsissa toimivien ydinvoimayhtiöiden
on annettava vakuuksia Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltorahastoille, joilla   
taataan, että voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn ydinpolttoaineen   
loppusijoittamiseen on riittävät varat.                     

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) puolesta annettu takaus väheni vuoden 2008    
lopussa olleesta 70 miljoonasta eurosta 67 miljoonaan euroon 31.12.2009.    
Takauksen arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen aikana perustuen   
lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, jotka on päätetty vuoden   
vaihteessa.                                   

21. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT                   

Konserniyhtiöt                                 

Kaksi Fortumin tytäryhtiötä, Grangemouth CHP Limited ja Fortum O&M (UK) Limited,
ovat vastaajina Lontoon High Court of Justice:ssa käytävässä riidassa, joka   
koskee hiilidioksidikaasujen päästöoikeuksia. Grangemouth CHP Limited:llä on  
Ineos Manufacturing Scotland Limited:n kanssa sähkön toimitusta koskeva sopimus,
jonka mukaan Grangemouth CHP Limited toimittaa sähköä CHP-laitokseltaan     
Grangemouthin alueelle Skotlannissa huhtikuuhun 2016 asti. Ineos Manufacturing 
Scotland Limited väittää, että se on oikeutettu kaikkiin päästöoikeuksiin, jotka
kyseinen CHP-laitos on saanut EU:n hiilidioksidikaasujen päästöoikeuksien kaupan
järjestelmän puitteissa. Grangemouth CHP Limited kiistää vaateen.        
Oikeuskäsittelyä lykättiin vuonna 2008, mutta nostettiin taas esiin vuoden 2009 
lopussa. Oikeuden päätös tullaan todennäköisesti saamaan vuoden 2010 lopussa tai
vuoden 2011 alussa.                               

Kilpailuvirasto antoi 2.6.2006 ehdollisen hyväksynnän yrityskaupalle, jossa   
Fortum hankkii määräysvallan E.ON Finland Oyj:ssä. Fortum valitti päätöksestä  
markkinaoikeuteen 3.7.2006. Maaliskuussa 2008 markkinaoikeuden päätös kumosi  
Kilpailuviraston kesäkuussa 2006 tekemän ehdollisen päätöksen E.ON Finlandin  
ostosta. Päätöksessään markkinaoikeus totesi, ettei Kilpailuvirastolla ollut  
perusteita ehtojen asettamiseen, koska Fortumin ei voida katsoa olevan     
määräävässä markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla.      
Markkinaoikeuden mukaan sähköntuotannon ja tukkukaupan merkittävä        
maantieteellinen markkina-alue sisältää vähintään Suomen ja Ruotsin.      
Kilpailuvirasto on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.    

Osakkuusyhtiöt                                 

Suomessa Fortum on osakkaana maan viidennessä ydinvoimalaitosyksikössä,     
Olkiluoto 3:ssa, omistamiensa TVO-osakkeiden (Teollisuuden Voima Oyj) kautta.  
Fortumin 25 %:n omistusosuus vastaa noin 400 MW:n kapasiteettia. Tammikuussa  
2009 laitoksen rakennuttaja TVO ilmoitti laitostoimittaja AREVA-Siemens     
-konsortion vahvistuksella, että yksikön rakentaminen on viivästynyt ja että  
yksikön arvioidaan käynnistyvän kesäkuussa 2012. Lokakuussa 2009 TVO ilmoitti, 
että laitoksen käynnistymistä voidaan lykätä jopa kesäkuun 2012 jälkeen. TVO on 
pyytänyt AREVA-Siemensiltä uutta arviota aikataulusta. Kesäkuussa 2009 TVO   
ilmoitti, että joulukuussa 2008 AREVA-Siemensin toimittama välimiesmenettelyn  
rahamääräinen vaatimus, liittyen Olkiluoto 3 viivästymiseen ja siihen liittyviin
kuluihin on 1 000 miljoonaa euroa. Vastaavasti TVO toimitti huhtikuussa 2009  
vastavaatimuksen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii viivästymisestä ja  
muista virheistä toimittajan takia. TVO:n vastavaatimuksen arvo on tällä    
hetkellä noin 1 400 miljoonaa euroa.                      

22. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                             

Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.    
Tilinpäätöshetken 31.12.2008 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  

Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2008 lopussa oli 50,80%. 
Vuoden 2009 aikana osakkeiden määrä muuttui viimeisen optioohjelman 2002B    
merkintöjen johdosta ja 31.12.2009 Suomen valtion omistusosuus oli 50,76%.   

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA   |    |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |    |    |    |    | 2009    | 2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit      |    |    |    |    | 86     | 113    |
| osakkuusyrityksil |    |    |    |    |       |      |
| le        |    |    |    |    |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten      |    |    | 37     | 34     |
| lainasaamisista          |    |    |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot       |    |    |    |    | 555     | 563    |
| osakkuusyrityksil |    |    |    |    |       |      |
| tä        |    |    |    |    |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |    |    |    |    | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset |    |    |    | 852     | 659    |
| lainasaamiset       |    |    |    |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset  |    |    |    |    | 14     | 24     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset   |    |    |    |    | 5      | 5     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset   |    |    |    |    | 199     | 184    |
| velat       |    |    |    |    |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat     |    |    |    |    | 23     | 26     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat    |    |    |    |    | 22     | 18     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA                

Liiketapahtumat vuonna 2009 ja avoimet saldot 31.12.2009 yhteisyritysten kanssa 
olivat merkitykseltään vähäisiä.                        

23.KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                      

Joulukuussa Fortum teki sopimuksen ruotsalaisen kaasunsiirtoyhtiö Swedegas AB:n 
osakkeidensa myynnistä. Kauppa toteutuu alkuvuonna 2010.            

Tammikuussa 2010 Fortum hankki sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksen  
Nokian Lämpövoima Oy:ltä, Nokian kaupungissa Suomessa. Samaan aikaan Fortum myi 
Nokian Lämpövoima Oy:n osakkeensa PVO Oy:lle.                  

Helmikuussa Fortum myi 49 prosentin osakeosuutensa Karlskoga Energi & Miljö   
AB:stä Karlskogan kunnalle 435 miljoonalla kruunulla (noin 42 miljoonaa euroa). 


--------------------------------------------------------------------------------
| 24. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate    | = | Liikevoitto + poistot ja    |    |    |   |
| (EBITDA =Tulos  |  | arvonalentumiset        |    |    |   |
| ennen korkoja,  |  |                 |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä   |  |    |    |    |    |    |    |   |
| poistoja ja   |  |    |    |    |    |    |    |   |
| arvonalentumisia |  |    |    |    |    |    |    |   |
| )        |  |    |    |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoine | = | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut       |
| n liikevoitto  |  | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset | = | Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja    |    |   |
| erät       |  | tappiot mm.               |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | = | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat   |
| vertailukelpoisu |  | rahoitusinstrumentit,                 |
| uteen      |  |                            |
| vaikuttavat erät |  |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaisesti     |
|         |  | suojauslaskentaa sekä                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, joka   |
|         |  | aiheutuu siitä, että                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion   |
|         |  | ydinjätehuoltorahastosta               |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | ei voi ylittää     |    |    |    |   |
|         |  | vastaavaa velkaa.    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen | = | Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman  |   |
| käyttöpääoman  |  | muutosta                    |   |
| muutosta     |  |                         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit   | = | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehdyt   |
| käyttöomaisuutee |  | investoinnit mukaan lukien              |
| n        |  |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | kunnossapito-, tuottavuus- ja kasvuinvestoinnit |   |
|         |  | sekä lainsäädännön edellyttämät         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | investoinnit. Investointeihin kuuluvat myös   |   |
|         |  | investointien rakennusaikana taseeseen     |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | aktivoidut korkokulut. Kunnossapitoinvestoinnit |   |
|         |  | pidentävät olemassaolevan            |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | omaisuuserän vaikutusaikaa, ylläpitävät     |   |
|         |  | käytettävyyttä sekä/tai ylläpitävät       |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit     |   |
|         |  | parantavat olemassaolevan hyödykkeen      |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus on  |   |
|         |  | rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai lisätä   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | olemassaolevien liiketoimintojen asiakaskantaa. |   |
|         |  | Lainsäädännön edellyttämät           |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | investoinnit tehdään tiettyinä     |    |   |
|         |  | ajankohtina lakien vaatimusten mukaan. |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinn | = | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,          |
| it osakkeisiin  |  | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | oleviin sijoituksiin. Investoitujen          |
|         |  | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on lisätty    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | hankittavan yhtiön   |    |    |    |   |
|         |  | nettovelka.       |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman   | = | Kauden voitto  |    |    |    |    | x  |
| tuotto, %    |  |         |    |    |    |    | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Oma pääoma keskimäärin |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun    | = | Voitto ennen veroja + korko- ja muut  |    | x  |
| pääoman tuotto, |  | rahoituskulut              |    | 100 |
| %        |  |                     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Sijoitettu pääoma keskimäärin  |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman | = | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja        | x  |
| tuotto, %    |  | yhteisyritysten voitosta            | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Sidottu pääoma     |    |    |    |   |
|         |  | keskimäärin       |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoine | = | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja  |
| n sidotun    |  | yhteisyritysten voitosta               |
| pääoman tuotto, |  |                            |
| %        |  |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien        | x  |
|         |  | merkittävimmät myyntivoitot ja -tappiot)    | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Vertailukelpoinen sidottu pääoma    |    |   |
|         |  | keskimäärin               |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu    | = | Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennallinen |
| pääoma      |  | verovelka -                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | varaukset    |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma  | = | Korottomat varat + Valtion ydinjätehuoltorahastoon  |
|         |  | liittyvät korolliset varat -             |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | korottomat velat -   |    |    |    |   |
|         |  | varaukset        |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | (korottomat varat ja velat eivät sisällä    |   |
|         |  | rahoitukseen, veroihin ja            |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä  |   |
|         |  | varoja ja velkoja, jotka            |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | syntyvät suojauslaskennan            |   |
|         |  | soveltamisedellytykset täyttävien        |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | johdannaissopimusten käypien arvojen      |   |
|         |  | muutoksista)                  |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoine | = | Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla     |
| n sidottu pääoma |  | varoilla ja veloilla, jotka              |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa      |
|         |  | suojaavista johdannais-                |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n    |
|         |  | mukaista suojauslaskentaa               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset    | = | Korolliset velat -   |    |    |    |   |
| nettovelat    |  | likvidit varat     |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste | = | Korolliset nettovelat  |    |    |    | x  |
| , %       |  |             |    |    |    | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Oma pääoma   |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste | = | Oma pääoma sisältäen määräysvallattomat     | x  |
| , %       |  | omistajat                    | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Taseen loppusumma    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käytt | = | Korollinen nettovelka  |    |    |    |   |
| ökate      |  |             |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Liikevoitto + poistot ja    |    |    |   |
|         |  | arvonalentumiset        |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate    | = | Liikevoitto   |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Nettokorkokulut |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate    | = | Liikevoitto   |    |    |    |    |   |
| sisältäen    |  |         |    |    |    |    |   |
| aktivoitut    |  |         |    |    |    |    |   |
| vieraan pääoman |  |         |    |    |    |    |   |
| menot      |  |         |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Nettokorkokulut - aktivoidut vieraan  |    |   |
|         |  | pääoman menot              |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake   | = | Kauden voitto - määräysvallattomat   |    |   |
| (EPS)      |  | omistajat                |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä |
|         |  | tilikauden aikana                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | = | Oma pääoma   |    |    |    |    |   |
| pääoma/osake,  |  |         |    |    |    |    |   |
| EUR       |  |         |    |    |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  | Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita    |   |
|         |  | kauden lopussa                 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12 kk | = | Raportointihetkeä edeltävät 12 |    |    |   |
|         |  | kuukautta            |    |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------