Pörssitiedote

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

03 helmikuu 2010, 09:00

Fortum Oyj Pörssitiedote 3.2.2010 klo 9.00 EET

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen                 

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään torstaina maaliskuun 25. päivänä 2010 kello 13.00 alkaen        
Finlandia-talon Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.  
Sisäänkäynti tapahtuu Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun  
puolelta ovesta K4. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan  
kello 12.00.                                  

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                     

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen           

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen,   
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen      

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                    

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen            

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

- Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun   
taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan  
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 8.4.2010.                           

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle                               

10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen             

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen             

12. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta  

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

- Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille   
maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2009, ja ovat seuraavat:    
puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 49 200 euroa    
vuodessa ja jäsenelle 35 400 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja 
sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta.  
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa ja   
kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.  
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.  

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	               

- Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu    
seitsemän (7) jäsentä.                             

15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen     
puheenjohtaja Matti Lehti, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Esko Aho,
Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian Ramm-Schmidt  
valitaan uudelleen tehtäviinsä, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan 
Joshua Larson.                                 

Joshua Larsonin henkilötiedot ovat Fortum Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa  
www.fortum.fi/yhtiokokous.                           

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                   

- Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että     
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.    

17. Tilintarkastajan valitseminen                        

- Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että     
tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, ja että    
yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta,  
vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojenjaoksi.     

18. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n, 14 §:n ja 18 §:n muuttamiseksi 

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 § ja 18 § 
muutettaisiin siten, että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle   
antama lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskisi myös
toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14 § muutettaisiin siten, että  
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään  
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää  
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen   
täsmäytyspäivää.                                

19. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi           

- Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan  
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset  
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen 
suurimman osakkeenomistajan edustajat, ja valiokuntaan kuuluu lisäksi      
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien  
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus  
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista      
yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle   
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden           
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin 
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen    
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen     
omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan   
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön   
hallitukselle sitä vaativansa.                         

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja     
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään  
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.            

20. Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston
lakkauttamiseksi                                

Osakesäästäjien Keskusliitto ry ehdottaa, että yhtiön hallintoneuvosto     
lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen, ja että yhtiön 
yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti.                     

B. Yhtiökokousasiakirjat                            

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Fortum Oyj:n   
Internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Fortum Oyj:n      
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen,    
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon, on saatavilla     
mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 4.3.2010. Yhtiökokoukselle tehdyt   
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja  
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset      
osakkeenomistajille (sähköpostiosoite keilaniemi [piste] postitus [ät] fortum [piste] com tai    
puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00 - 14.00 välisenä aikana).     

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                      

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010   
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.     
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.   

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua   
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 22.3.2010 kello 16.00, 
johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen voi     
tapahtua:                                    

a) Fortumin Internet-sivujen kautta 9.2.2010 alkaen osoitteessa         
www.fortum.fi/yhtiokokous;                           
b) puhelimitse numeroon 010 452 9460 (arkipäivisin klo 7.30 - 22.00);      
c) telefaksilla numeroon 010 262 2727; tai                   
d) kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli  
ilmoittautuminen tapahtuu Internet-palvelun kautta, osakkeenomistajan on    
annettava kyseisen palvelun edellyttämät yksilöintitiedot.           

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.    
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on  
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan     
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean    
asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, 
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.          

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj,    
Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua       
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi   
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon     
15.3.2010. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden  
osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen     
osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin 
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn  
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,    
merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan    
mennessä.                                    

4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille               

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.2.2010 yhteensä 888 367 045 osaketta, 
jotka edustavat yhtä monta ääntä.                        

Finlandia-talolle on yhteys raitiovaunulla (linjat 4,7 ja 10; Suomen      
kansallismuseon pysäkki) sekä Mannerheimintien kautta kulkevilla bussilinjoilla.
Omalla autolla saapuvia pyydetään käyttämään Finlandia-talon takana sijaitsevaa 
paikoitusaluetta (paikkoja rajoitetusti), jolle on pääsy Mannerheimintieltä   
Karamzininkadun kautta.                             

Espoossa 2.2.2010                                

Fortum Oyj                                   
Hallitus                                    

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi