Lehdistötiedote

Fortum ja Metso tutkivat yhteisessä T&K-projektissa happipolttoteknologiaa

11 toukokuu 2009, 09:30

Fortum Oyj Lehdistötiedote 11.5.2009

Fortum ja Metso tutkivat yhteisessä T&K-projektissa happipolttoteknologiaa   

Fortum ja Metso ovat aloittaneet yhteistyön, jossa kehitetään          
happipolttoteknologiaa. Happipoltto on osa teknistä konseptia, joka mahdollistaa
hiilidioksidin talteenoton sähkön ja lämmön tuotannossa. Kolmivuotinen     
tutkimusyhteistyöhanke on osittain Tekesin rahoittama.             

Kehitystyön tavoitteena on selvittää, miten kiertoleijuteknologialla toimivan  
suuren kokoluokan voimalaitoksen kattilat voidaan muuntaa happipolttoon.    
Kiertoleijukattiloiden keskeinen ominaisuus on, että niissä voidaan polttaa   
useita eri polttoaineita, kuten hiiltä ja biomassaa erikseen tai yhdessä    
erilaisina seoksina.                              

”Vuoden 2010 aikana tullaan suorittamaan perusteellisia happipolttotestauksia, 
joiden tuloksia voidaan hyödyntää olemassa olevien voimalaitosten        
modernisoinneissa ja uusien voimalaitoksien suunnittelussa edellytysten     
luomiseksi tulevaisuuden CO2-talteenottoa varten. Happipolton soveltaminen   
kiertoleijuteknologiaa käyttävissä voimalaitoksissa on lupaava menetelmä    
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tutkimuksen aikana Metson 4 MW:n     
koelaitos Tampereella muutetaan happipolttoon sopivaksi", toteaa        
teknologiajohtaja Kari Kuukkanen Metsosta.                   

Happipolttoprosessissa polttoaine poltetaan ilman sijasta puhtaan hapen ja   
kierrätetyn savukaasun seoksella. Savukaasu sisältää puhdistuksen jälkeen    
pääosin hiilidioksidia ja vesihöyryä. Vesihöyryn poistamisen jälkeen      
hiilidioksidikaasu on valmis voimalaitoksella tapahtuvaa paineistusta sekä   
edelleen kuljetusta ja loppuvarastointia varten.                

"Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilidioksidivapaa energiayhtiö. 
Olemme jo useiden vuosien ajan työskennelleet määrätietoisesti tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Projekti on tärkeä osa Fortumin pitkän aikavälin tutkimus- ja 
kehitysohjelmaa, koska tätä teknologiaa voidaan soveltaa hiilivoimalaitosten  
lisäksi myös biopolttoainetta käyttävissä voimalaitoksissa. Hiilidioksidin   
talteenoton ja varastoinnin käyttäminen biovoimalaitoksessa loisi hiilinielun", 
kertoo projektijohtaja Marja Englund Fortumilta.                

Kokeellinen tutkimushanke keskittyy happipolttoon, mutta on merkittävä askel  
hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian (carbon capture and    
storage, CCS) kehittämiseksi. Lukuisissa skenaarioanalyyseissa CCS on      
osoittautunut yhdeksi merkittävimmäksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoksi
energiantuotannossa. Päästöttömän energiantuotannon edistämisen lisäksi myös  
energiatehokkuuden parantaminen on olennaista päästötavoitteiden        
saavuttamiseksi.                                

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Petra Lundström, Teknologiajohtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 35422        
Marja Englund, Projektijohtaja, Fortum Power and Heat Oy, 
puh. 050 45 33811          

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava   
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu 
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen   
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.www.fortum.fi     

Metso on kestävien teknologioiden ja palveluiden kansainvälinen toimittaja   
kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja 
paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 28 000 osaajaa yli 50 maassa.    
www.metso.com