Pörssitiedote

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

17 helmikuu 2009, 15:00

Fortum Oyj Pörssitiedote 17.2.2009, klo 15.00 EET

KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                 

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään tiistaina huhtikuun 7. päivänä 2009 kello 14.00 alkaen Kaapelitehtaan 
Merikaapelihallissa osoitteessa Tammasaarenlaituri, J-porras, 00180 Helsinki.  
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00.      
                                        
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, 
tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen      

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen 
perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan      
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2009 merkittynä
Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön   
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 21.4.2009. 
     
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle 
                              
10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen 

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen            

12. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta  

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille    
maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2008, ja ovat seuraavat:    
puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 49 200 euroa    
vuodessa ja jäsenelle 35 400 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja 
sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta.  
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville
hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön     
matkustussäännön mukaisesti.                          

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	               

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu     
seitsemän (7) jäsentä.                             

15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen     
puheenjohtaja Peter Fagernäs, varapuheenjohtaja Matti Lehti sekä jäsenet Esko  
Aho, Ilona Ervasti-Vaintola, Birgitta Johansson-Hedberg ja Christian      
Ramm-Schmidt valitaan uudelleen tehtäviinsä ja että uudeksi hallituksen     
jäseneksi valitaan Sari Baldauf.                        

Sari Baldaufin henkilötiedot ovat Fortum Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa  
www.fortum.fi/yhtiokokous.                           

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                  

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan   
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.             

17. Tilintarkastajan valitseminen                       

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi  
valittaisiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.                 

18. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi          

Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan   
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset  
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen 
suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat lisäksi     
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen      
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä         
osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on  
niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden  
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 2.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,      
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat      
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen  
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä        
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin     
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa   
viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.   

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja     
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään  
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.            

B. Yhtiökokousasiakirjat 

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Fortum Oyj:n   
Internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous. Fortum Oyj:n      
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,   
toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon, 
on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 16.3.2009.       
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä  
jäljennökset osakkeenomistajille (sähköpostiosoite               
keilaniemi [piste] postitus [ät] fortum [piste] com tai puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00 
- 14.00 välisenä aikana).                            

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2009   
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy)   
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty 
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön      
osakasluetteloon.                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
yhtiölle viimeistään 1.4.2009 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:    

Fortumin Internet-sivujen kautta 18.2.2009 alkaen osoitteessa          
www.fortum.fi/yhtiokokous;                           
puhelimitse numeroon 010 452 9460;                       
telefaksilla numeroon 010 262 2727; tai                     
kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM  

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 1.4.2009 klo 16.00.       
                                        
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,   
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu 
Internet-palvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun   
edellyttämät yksilöintitiedot.                         

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.    

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj,    
Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa    
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen       
täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.         

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään          
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon merkitsemistä,    
yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja valtakirjojen antamista varten. Lisätietoa 
asiasta on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa           
www.fortum.fi/yhtiokokous.                           

4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille 

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2009 yhteensä 887 789 330 osaketta ja
887 789 330 ääntä.                               

Kaapelitehtaalle on yhteys metrolla (Ruoholahden asema), raitio­vaunulla (linja 
8) sekä Ruoholahden kautta kulkevilla Espoon ja Helsingin bussilinjoilla. Omalla
autolla saapuvaa pyydetään käyttämään kauppakeskus Ruoholahden         
EuroPark-pysäköintihallia, josta on opastus kokouspaikalle. Pysäköintilippuja on
saatavilla kokousoppailta.                           

Kauppakeskuksesta on kuljetus Kaapelitehtaalle klo 12.45 alkaen.        


Espoossa helmikuun 4. päivänä 2009                       

Fortum Oyj                                   
Hallitus