Pörssitiedote

Hyvä vuosi

05 helmikuu 2009, 09:00

Fortum Oyj Tilinpäätöstiedote 2008 5.2.2009 klo 9.00 EET

Hyvä vuosi                                   

- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 845 (1 564) miljoonaa euroa, +18 %      
- Osakekohtainen tulos 1,74 (1,74) euroa                    
- EU-maissa 92 % (89 %) Fortumin sähköntuotannosta oli hiilidioksiditonta    
- Vahva tase ja maksuvalmius                          
- Vuodeksi 2009 Fortumin sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa on suojattu 65 % 53
euroon megawattitunnilta                            
- TGC-10 yritysosto Venäjällä                          
- Fortumin hallitus esittää osingoksi 1,00 euroa osaketta kohti         

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja           | IV/08 | IV/07 |   2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa     |  1 602 |  1 320 |   5 636 |   4 479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa     |   611 |   520 |   1 963 |   1 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto,  |   508 |   516 |   1 845 |   1 564 |
| milj. euroa           |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj. euroa |   605 |   501 |   1 850 |   1 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa        |  0,64 |  0,41 |   1,74 |   1,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta, milj. |   562 |   345 |   2 002 |   1 670 |
| euroa              |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa     |     |     |   8,96 |   9,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka (kauden  |     |     |   6 179 |   4 466 |
| lopussa), milj. euroa      |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä keskimäärin,  |     |     |  887 256 |  889 997 |
| tuhatta             |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja              |   2008 |   2007 |    2007* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %      |   15,0 |   16,5 |    14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %         |   18,7 |   19,1 |    15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttökate         |    2,5 |    1,9 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
* REC:n ja Lenenergon voitot oikaistu                      

Vuonna 2008 sähkön ja polttoaineiden hinnoissa tapahtui suuria vaihteluja.   
Vuoden alkupuoliskolla polttoaineiden hinnat ja sähkön tukkumyyntihinnat    
nousivat voimakkaasti. Vuoden jälkipuoliskolla polttoaineiden hinnat ja sähkön 
tukkumyyntihinnat Pohjoismaissa laskivat voimakkaasti syksyn huipuistaan.    

Vuonna 2008 Fortum otti suuren strategisen askeleen Venäjällä ostaessaan    
alueellisen tuotantoyhtiön, TGC-10:n. Yritysoston myötä Fortum sai merkittävän 
aseman Venäjän nopeasti kasvavilla sähkömarkkinoilla. Oston myötä Fortumin   
lämmöntuotantokapasiteetti kaksinkertaistui, sähköntuotantokapasiteetti kasvoi 
yli 25 % ja henkilöstömäärä kasvoi yli 7 000 henkilöllä.            

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-joulukuussa parani huomattavasti  
edellisvuotisesta erityisesti Sähköntuotanto-segmentin tulosparannuksen     
ansiosta. Tulosta paransivat Fortumin johdonmukainen suojausstrategia, Nord   
Poolin keskimääräisten spot-hintojen nousu ja vesivoimatuotannon kasvu.     

Fortumin osakekohtainen tulos vuodelta 2008 oli samalla tasolla kuin      
edellisvuonna siitä huolimatta, että vuoden 2007 tulos sisälsi suuremmat    
positiiviset kertaluonteiset erät. Vuonna 2007 kertaluonteiset myyntivoitot   
olivat yhteensä 412 miljoonaa euroa (Hafslundin myymät REC:n osakkeet,     
Lenenergo) eli 0,46 euroa osaketta kohti. Vuonna 2008 myyntivoitot ja      
positiivinen kertaluonteinen verovaikutus olivat yhteensä 184 miljoonaa euroa  
nettotuloksesta eli 0,21 euroa osaketta kohti. Verovaikutus johtui       
yhtiöverokantojen laskusta Ruotsissa ja Venäjällä, mikä vähensi laskennallisia 
verovelkoja.                                  

Ruotsin kruunun heikkeneminen erityisesti vuoden kahtena viimeisenä kuukautena 
laski Fortumin liikevoittoa. Ruotsin kruunun keskimääräinen kurssi vuonna 2008 
oli noin 5 % alempi kuin edellisvuonna. Kruunun heikkeneminen pienensi Fortumin 
vuoden 2008 vertailukelpoista liikevoittoa noin 50 miljoonaa euroa. Vaikutus  
rasitti erityisesti viimeisen neljänneksen tulosta.               

Fortumin liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana ja oli 2 002 (1 670) miljoonaa
euroa.                                     

Maksuvalmius säilyi vahvana, ja likvidit varat vuoden lopussa olivat yhteensä 1 
321 miljoonaa euroa. Nostamattomia valmiusluottoja oli 2,3 miljardia euroa   
vuoden lopussa.                                 

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Fortum osti enemmistön TGC-10:ssä ja  
joulukuun 2008 lopussa Fortumin omistusosuus oli 93,4 %. TGC-10 on poistettu  
Venäjän MICEX- ja RTS-pörsseistä, koska Fortumin omistusosuus yhtiössä on    
ylittänyt 90 %:n rajan.                             

Lokakuussa Fortum arvioi TGC-10:n kapasiteetti-investointiohjelman arvoksi noin 
2,5 miljardia euroa. Ohjelmasta jäljellä olevan osuuden arvo nykyisellä     
valuuttakurssilla laskettuna on arviolta 2,0 miljardia euroa tammikuusta 2009  
eteenpäin.                                   

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön  
tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 49,1 (43,0) euroa megawattitunnilta eli 14 % 
korkeampi kuin vuotta aiemmin. Sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa
oli 50,8 (42,7) euroa megawattitunnilta.                    

Taloudelliset tulokset                             

Loka - joulukuu                                 

Konsernin liikevaihto oli 1 602 (1 320) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto 
oli 611 (520) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 508 (516)   
miljoonaa euroa.                                

Liikevaihto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |   736 |   685 |  2 892 |   2 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   463 |   439 |  1 466 |   1 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          |   206 |   206 |   789 |    769 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |   531 |   482 |  1 922 |   1 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |   197 |    - |   489 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    21 |    21 |    83 |    81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa tehtyjen ostojen |   -476 |   -437 |  -1 736 |  -1 163 |
| ja myyntien netotus       |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |   -76 |   -76 |   -269 |   -597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |  1 602 |  1 320 |  5 636 |   4 479 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin                  
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |   378 |   363 |  1 528 |   1 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   109 |   120 |   250 |    290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          |    63 |    50 |   248 |    231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |    0 |    -1 |   -33 |    -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |   -20 |    - |   -92 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |   -22 |   -16 |   -56 |    -51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   508 |   516 |  1 845 |   1 564 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa           |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |   470 |   351 |  1 599 |   1 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   155 |   121 |   307 |    294 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          |    61 |    51 |   248 |    233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |   -29 |    2 |   -35 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |   -19 |    12 |   -91 |    244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |   -27 |   -17 |   -65 |    -51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   611 |   520 |  1 963 |   1 847 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-joulukuu                                 

Konsernin liikevaihto oli 5 636 (4 479) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto 
oli 1 963 (1 847) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 1 845  
miljoonaan euroon (1 564 milj. eurosta).                    

Tulos ennen veroja oli 1 850 (1 934) miljoonaa euroa.              

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 239 (154) miljoonaan euroon.       
Nettorahoituskulujen kasvu johtui korkeammasta keskimääräisestä velkatasosta ja 
lyhyiden korkojen noususta. Johdannaisten käyvän arvon muutos oli -11 (+7)   
miljoonaa euroa.                                

Hafslund ASA ilmoittaa omistamiensa REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen   
tuloslaskelmassaan, kun taas Fortum ilmoittaa käyvän arvon muutoksen omassa   
pääomassaan. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käypä arvo lasketaan Hafslund   
ASA:n raportoinnissaan ilmoittaman osakkeiden lukumäärän perusteella. Vuoden  
2008 joulukuun lopussa arvo oli 126 miljoonaa euroa (793 milj. euroa vuoden 2007
lopussa).                                    

Fortumin oma pääoma oli vuoden 2008 lopussa 7 954 (8 359) miljoonaa euroa.   
Heikentyneet Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Venäjän rupla alensivat omaa    
pääomaa, kun taas kassavirtasuojaukset (pääasiassa sähköjohdannaiset) kohottivat
omaa pääomaa.                                  

Vähemmistöosuus oli 54 (56) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät    
pääasiassa Fortum Värme Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %   
taloudellinen omistusosuus.                           

Kauden verot olivat 254 (326) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen     
veroprosentti oli 13,7 (16,9) %. Vuoden 2007 veroprosenttia alensivat verovapaat
luovutusvoitot Hafslundin myymistä REC:n osakkeista ja Lenenergon osakkeiden  
myynnistä. Vuoden 2008 veroprosenttia alensi laskennallisten verovelkojen    
kertaluonteinen vähennys, joka johtui yhtiöverokantojen laskusta Ruotsissa ja  
Venäjällä.                                   

Kauden tulos oli 1 542 (1 552) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos  
oli 1,74 euroa (1,74).                             

Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,0 (16,5) % ja oman pääoman tuotto 18,7 (19,1) 
%.                                       

Markkinatilanne                                 

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuonna 2008 sähköä 
397 (401) terawattituntia (TWh), mikä on 1 % vähemmän kuin edellisvuonna.    
Viimeisellä vuosineljänneksellä kulutus oli noin 104 (109) TWh eli 5 % vähemmän 
kuin vuotta aiemmin.                              

Viimeisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
50,8 (42,7) euroa megawattitunnilta eli 19 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla
2007. Viimeisellä neljänneksellä Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat edelleen  
Nord Poolin systeemihintaa korkeammat: 52,4 (42,1) euroa megawattitunnilta   
Suomessa ja 52,8 (43,1) euroa megawattitunnilta Ruotsissa. Tämä johtui lähinnä 
poikkeuksellisista siirtoyhteyksien toimintahäiriöistä Ruotsin ja Norjan    
välillä. Vuonna 2008 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 44,7 
(27,9) euroa megawattitunnilta eli 60 % korkeampi kuin 2007. Spot-hinta Nord  
Poolissa oli edellisvuotista korkeampi pääasiassa hiilidioksidipäästöoikeuksien 
ja polttoaineiden hintojen nousun vuoksi.                    

Keskimääräinen spot-hinta Saksassa viimeisellä neljänneksellä oli 68,0 euroa  
(57,7) megawattitunnilta eli korkeampi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti sähkön  
nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.                      

Vuonna 2008 päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta vuodelle 2008 oli 23 
euroa/hiilidioksiditonni. Vuonna 2007 vastaava vuoden 2007           
hiilidioksidipäästöoikeuksien hinta oli 0,7 euroa hiilidioksiditonnia kohti.  
Vuoden 2008 jälkipuoliskolla hiilen ja öljyn hinnat laskivat.          

Vuoden 2008 alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat 9 TWh pitkän ajan     
keskiarvoa suuremmat, ja ne pysyivät keskiarvon yläpuolella elokuun lopulle   
saakka. Joulukuun lopussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 5 TWh pitkän ajan  
keskiarvoa pienemmät ja 13 TWh pienemmät kuin vastaavana ajankohtana      
edellisvuonna.                                 

Alustavien tilastotietojen mukaan sähkön kulutus Venäjällä kasvoi noin 2 %   
vuonna 2008 edellisvuotisesta. Uralin alueella sähkönkulutus kasvoi noin 1 %  
vuoteen 2007 verrattuna. Kulutus väheni viimeisellä neljänneksellä.       

Vuoden aikana keskimääräinen spot-hinta Venäjän Euroopan ja Uralin alueille   
Venäjän sähköpörssissä ATS:ssä oli 700 (570) ruplaa eli noin 19,1 (16,3) euroa 
megawattitunnilta. Spot-hinnan nousu johtui pääasiassa kaasun hinnan noususta. 
Lisäksi kukin voimalaitos saa kapasiteettitariffin, joka vaihtelee, mutta on  
keskimäärin noin 10 euroa megawattitunnilta.                  

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut                    

Fortumin koko sähköntuotanto tammi-joulukuussa 2008 oli 64,2 (52,2) TWh, mistä 
51,6 (51,1) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä on 13 % (13 %) Pohjoismaiden koko
sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmöntuotanto vuoden 2008 tammi-syyskuussa  
oli 40,3 (26,1) TWh, josta 20,8 (22,1) TWh tuotettiin Pohjoismaissa.      

Vuoden lopussa Fortumin sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 13 573 (10 920)
MW, josta Pohjoismaiden osuus oli 10 643 (10 775) MW. Vuoden lopussa Fortumin  
lämmöntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 24 263 (11 223) MW, josta Pohjoismaiden
osuus oli 8 448 (9 381) MW. Sähkön- ja lämmöntuotantokapasiteettien       
kokonaiskasvu johtuu pääasiassa TGC-10:stä, joka on konsolidoitu huhtikuun   
alusta lähtien.                                 

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän   
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.   

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja    |  IV/08 |  IV/07 |   2008 |   2007 |
| lämmöntuotanto EU:ssa ja    |     |     |     |      |
| Norjassa, TWh          |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |   13,1 |   14,2 |   52,6 |   52,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto         |   7,4 |   8,2 |   25,0 |   26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja    |  IV/08 |  IV/07 |   2008 |   2007 |
| lämmöntuotanto Venäjällä, TWh  |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |   4,4 |    - |   11,6 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto         |   8,1 |    - |   15,3 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto     |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
| Pohjoismaissa lähteittäin, TWh |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima            |   6,0 |   4,7 |   22,9 |   20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima            |   5,3 |   6,7 |   23,7 |   24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima           |   1,6 |   2,5 |   5,0 |    6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   12,9 |   13,9 |   51,6 |   51,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto     |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
| Pohjoismaissa lähteittäin, %  |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima            |    47 |    34 |    44 |    39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima            |    41 |    48 |    46 |    49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima           |    12 |    18 |    10 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   100 |   100 |   100 |    100 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut                     

Fortumin koko sähkönmyynti tammi-joulukuussa 2008 oli 75,0 (59,7) TWh, josta  
59,1 (58,5) TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden  
koko tammi-joulukuun 2008 arvioidusta sähkönkulutuksesta. Fortumin koko     
lämmönmyynti tammi-joulukuussa 2008 oli 42,2 (27,1) TWh, josta 20,0 (20,4) TWh 
tuotettiin Pohjoismaissa.                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-*) ja    | IV/08 | IV/07 |   2008 |   2007 |
| lämmönmyynti EU:ssa ja Norjassa, |     |     |      |      |
| milj. euroa           |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti           |   771 |   697 |   2 959 |   2 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti           |   365 |   352 |   1 157 |   1 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain        
konsernitasolla.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja     | IV/08 | IV/07 |   2008 |   2007 |
| lämmönmyynti Venäjällä, milj.  |     |     |      |      |
| euroa              |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti           |   115 |    - |    332 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti           |   75 |    - |    141 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkönmyynti   |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
| *) alueittain, TWh       |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |   7,7 |   8,1 |   28,7 |   29,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi             |   6,7 |   6,9 |   28,5 |   27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |   5,6 |    - |   14,8 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat            |   0,8 |   0,9 |   3,0 |    3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   20,8 |   15,9 |   75,0 |   59,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain        
konsernitasolla.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko lämmönmyynti   |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
| alueittain, TWh         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |   8,6 |    - |   15,3 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |   3,1 |   3,4 |   10,8 |   11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi             |   3,0 |   3,1 |   9,1 |    9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola              |   1,3 |   1,4 |   3,6 |    3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**           |   1,0 |   1,0 |   3,4 |    3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   17,0 |   8,9 |   42,2 |   27,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
**) Sisältää Iso-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu   
myynti -rivillä.                                

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin päästöt            

Vuonna 2008 noin 92 % (89 %) Fortumin EU-maissa tuottamasta sähköstä ei     
aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä.                       

Fortumin Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset hiilidioksidipäästöt  
vuonna 2008 olivat noin 7,2 miljoonaa tonnia.                  

Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksille on myönnetty yhteensä noin 5,9  
miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöoikeuksia vuodessa 2008-2012 aikana.    
Suomessa Fortumille on myönnetty noin 4,1 miljoonaa tonnia päästöoikeuksia   
vuodessa, mikä on 11 % Suomen kansallisesta kiintiöstä. Ruotsissa Fortumille on 
myönnetty päästöoikeuksia noin 0,2 miljoonaa tonnia vuodessa eli 0,7 % Ruotsin 
kansallisesta kiintiöstä.                            

Fortumin sähköntuotannon tavoite EU-maissa on alentaa hiilidioksidipäästöjen  
viiden vuoden keskiarvo alle 80 grammaan kilowattituntia kohden vuoteen 2020  
mennessä. Lämmöntuotannossa Fortumin tavoitteena on alentaa päästöjä kussakin  
maassa vähintään 10 % vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Euroopan    
unionin ulkopuolella Fortum on sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta ja   
vähentämään siten päästöjä.                           

--------------------------------------------------------------------------------
| CO2-päästöt yhteensä      |  2005 |   2006 |   2007 |   2008 |
| (miljoonaa tonnia)       |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaispäästöt         |   6,3 |   11,0 |   10,4 |   17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelmän    |   5,9 |   10,5 |   9,8 |    7,2 |
| alaiset päästöt         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt päästöoikeudet    |   8,1 |   8,1 |   8,1 |    5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt Venäjällä        |    - |    - |    - |    9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotannon    |  2005 |   2006 |   2007 |   2008 |
| CO2-päästöt           |     |     |     |      |
| (g/kWh)             |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelmän    |    38 |   107 |    64 |    41 |
| alaiset päästöt         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTIKATSAUKSET                               

Sähköntuotanto                                 

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä      
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin    
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | IV/08 |  IV/07 |  2008 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              |   736 |   685 |  2 892 |  2 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti          |   638 |   586 |  2 566 |  2 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           |   98 |    99 |   326 |   331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   470 |   351 |  1 599 |  1 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   |   378 |   363 |  1 528 |  1 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)  |     |     |  5 331 |  5 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %     |     |     |   29,6 |   19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |     |     |   28,0 |   18,9 |
| tuotto, %             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |   49 |    84 |   134 |   145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö            |     |     |  3 520 |  3 511 |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa vuoden viimeisellä neljänneksellä oli  
11,4 (12,2) TWh.                                

Tammi-joulukuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 46,9 (46,1) TWh.  
Tammi-joulukuussa noin 97 % (95 %) segmentin sähköntuotannosta oli       
hiilidioksidivapaata.                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto Pohjoismaissa  |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
| lähteittäin, TWh        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima            |   6,0 |   4,7 |   22,9 |   20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima            |   5,3 |   6,7 |   23,7 |   24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima           |   0,1 |   0,8 |   0,3 |    1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   11,4 |   12,2 |   46,9 |   46,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto alueittain, TWh |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi             |   6,1 |   6,5 |   26,8 |   26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |   5,3 |   5,7 |   20,1 |   20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat            |   0,3 |   0,3 |   1,0 |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   11,7 |   12,5 |   47,9 |   47,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti Pohjoismaissa,  |   12,8 |   13,7 |   52,1 |   51,8 |
| TWh               |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta läpikulkueriä      |   0,8 |   1,0 |   3,7 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh          |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön tukkumyyntihinta     |   49,1 |   43,0 |   49,3 |   39,7 |
| Pohjoismaissa*         |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.         

Vuoden viimeisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord   
Poolissa oli 50,8 euroa megawattitunnilta, kun aluehinta oli Suomessa oli 52,4 
euroa ja Ruotsissa 52,8 euroa megawattitunnilta. Viimeisellä neljänneksellä   
Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa  
49,1 euroa megawattitunnilta eli 14 % korkeampi kuin vuotta aiemmin.      
Sähköntuotannon myyntivolyymi Pohjoismaissa ilman läpikulkueriä oli jakson   
aikana 12,0 (12,7) TWh.                             

Tammi-joulukuussa 2008 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli  
44,7 euroa megawattitunnilta, kun Suomen aluehinta oli keskimäärin 51,0 euroa ja
Ruotsin 51,1 euroa megawattitunnilta. Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 49,3 euroa megawattitunnilta eli 24 %    
korkeampi kuin vuotta aiemmin.                         

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimeisellä     
neljänneksellä suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Parannus johtui 
pääasiassa toteutuneen sähkön pohjoismaisen tukkumyyntihinnan kasvusta. Myös  
vesivoimatuotannon määrän kasvu paransi liikevoittoa. Edellä mainittuja     
positiivisia vaikutuksia osittain tasoittivat suunnittelemattomat        
ydinvoimatuotannon seisokit Ruotsissa, lämpövoimatuotannon volyymin supistuminen
ja Ruotsin kruunun heikkenemisestä johtunut valuuttakurssivaikutus.       

Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuodelta 2008 ei sisällä olennaisia   
voittoja hiilidioksidipäästöoikeuksien myynnistä, toisin kuin vuonna 2007.   
Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2007 viimeiseltä neljännekseltä 
sisälsi 32 miljoonaa euroa hiilidioksidipäästöoikeuksien myynnistä. Ruotsin   
kruunun valuuttakurssin heikkenemisestä aiheutunut muuntovaikutus oli noin -35 
miljoonaa euroa segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa vuoden  
viimeisellä neljänneksellä.                           

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa 
2008 selvästi edellisvuotisesta. Saavutuksen tärkeimmät tekijät olivat korkeampi
segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa ja kaikkien aikojen 
suurin vesivoimatuotannon määrä. Edellä mainittuja positiivisia vaikutuksia   
osittain tasoittivat suunnittelemattomat ydinvoimatuotannon seisokit Ruotsissa, 
lämpövoimatuotannon volyymin supistuminen sekä ydinvoiman tehoveron ja     
vesivoimakiinteistöveron kasvu Ruotsissa. Näistä veromuutoksista aiheutuneet  
lisäkustannukset olivat noin 25 miljoonaa euroa vuonna 2008.          

Viimeisellä neljänneksellä sekä Oskarshamnin että Forsmarkin ydinvoimaloissa,  
joissa Fortum on osaomistajana, yksi voimalayksikkö oli pois käytöstä      
polttoaineen säätösauvoissa havaittujen halkeamien takia. Yksiköt otettiin   
takaisin käyttöön 1.1.2009.                           

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitokseen, Olkiluoto 3:een, noin 
25 % osuudella, mikä vastaa noin 400 MW:n kapasiteettia. Tammikuussa 2009    
laitoksen rakennuttaja Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ilmoitti ja toimittaja   
Areva-Siemens vahvisti yksikön rakentamisen lykkääntyvän, ja käyttöönoton    
arvioidaan siirtyvän kesään 2012. Joulukuussa 2008 TVO ilmoitti AREVA-Siemensin 
pyytäneen Olkiluoto 3:n viivästymisen ja sen kustannusten sovittelua      
Kansainvälisessä kauppakamarissa (ICC:ssä).                   

Lämpö                                      

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla 
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti  
tuottaa myös sähköä sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksissaan (CHP) ja myy 
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.  
Segmentti sisältää liiketoimintayksiköt Värmen, joka toimii Ruotsissa, sekä   
Heatin, joka toimii pääasiassa muilla markkinoilla.               

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | IV/08 |  IV/07 |  2008 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              |   463 |   439 |  1 466 |  1 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti          |   354 |   341 |  1 120 |  1 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti          |   76 |    69 |   228 |   202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           |   33 |    29 |   118 |   101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   155 |   121 |   307 |   294 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   |   109 |   120 |   250 |   290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)  |     |     |  3 468 |  3 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %     |     |     |   8,9 |   9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |     |     |   7,3 |   9,2 |
| tuotto, %             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |   144 |   121 |   431 |   327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö            |     |     |  2 318 |  2 279 |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin lämmönmyynti neljännellä neljänneksellä oli 7,9 (8,3) TWh, josta   
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana sähkön ja lämmön       
yhteistuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 1,4 (1,7) TWh.        

Segmentin lämmönmyynti tammi-joulukuussa 2008 oli 24,9 (25,1) TWh, josta suurin 
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana sähkön- ja lämmön          
yhteistuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 4,7 (5,0) TWh. Lämmityskauden 
leudot säät pienensivät lämmön kysyntää vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä   
neljänneksellä.                                 

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä 
oli 11 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin pääasiassa polttoaineiden  
hintojen nousun ja hiilidioksidipäästökustannusten kasvun vuoksi. Lisäksi    
lämmityksen kysynnän aleneminen ja Ruotsin kruunun heikkeneminen rasittivat   
kannattavuutta.                                 

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-joulukuussa oli 40 miljoonaa
euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin pääasiassa leudon sään, polttoaineiden ja  
hiilidioksidipäästöoikeuksien hintojen nousun, eräiden CHP-laitosten      
käytettävyysongelmiin liittyneiden huoltokustannusten ja Ruotsin kruunun    
heikkenemisen vuoksi.                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti alueittain, TWh  |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |   3,1 |   3,4 |   10,8 |   11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi             |   3,0 |   3,0 |   9,1 |    9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola              |   1,3 |   1,4 |   3,6 |    3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat            |   0,5 |   0,5 |   1,4 |    1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   7,9 |   8,3 |   24,9 |   25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh        |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   1,4 |   1,7 |   4,7 |    5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkönsiirto                                  

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan  
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.   

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | IV/08 |  IV/07 |  2008 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti              |   206 |   206 |   789 |   769 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot          |   175 |   173 |   669 |   648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot           |   18 |    21 |    77 |    81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           |   13 |    12 |    43 |    40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   61 |    51 |   248 |   233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   |   63 |    50 |   248 |   231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)  |     |     |  3 032 |  3 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %     |     |     |   8,1 |   7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |     |     |   8,2 |   7,6 |
| tuotto, %             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |   93 |   118 |   296 |   237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö            |     |     |  1 336 |  1 063 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuonna 2008 jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 25,8 (26,0) TWh 
ja 17,7 (18,1) TWh.                               

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 14,8 (14,9) TWh Ruotsissa ja 2,9 (3,2) TWh 
Suomessa.                                    

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimeisellä      
neljänneksellä 63 miljoonaa euroa eli 13 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta  
aiemmin. Vuonna 2007 vertailukelpoista liikevoittoa pienensivät kertaluonteiset 
hintamuutokset asiakkaille Suomessa.                      

Sähkönsiirron vertailukelpoinen liikevoitto oli 248 miljoonaa euroa eli 17   
miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Poistot, jotka liittyvät     
automaattisen mittarinluennan (AMM) käyttöönottoon, aloitettiin vuoden 2008   
jälkipuoliskolla. Vuonna 2007 segmentin tulos kärsi Ruotsin talvimyrskyistä ja 
kertaluonteisesta hintamuutoksista asiakkaille Suomessa.            

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen (Energimarknadsinspektionen) ja ruotsalaiset
verkkoyhtiöt pääsivät sopimukseen vuosien 2003-2008 siirtohinnoista. Sopimuksen 
osana Fortum suostui perumaan suunnittelemansa hinnankorotuksen länsirannikon  
alueella ja palauttamaan Tukholman alueen jakeluasiakkaille kertaluonteisesti 2 
miljoonaa euroa.                                

Uusien etäluettavien mittarien (AMM) käyttöönoton päävaihe Ruotsissa saatiin  
valmiiksi joulukuussa 2008. Vuoden loppuun mennessä noin 800 000 yhteensä 844  
000 mittarista oli asennettu ja niistä 740 000 oli aktivoitu kuukausittaiseen  
mittarinluentaan. Loput mittarit asennetaan lähikuukausina. Kuukausittaista   
mittarinluentaa koskeva lainsäädäntö tulee Ruotsissa voimaan 1.7.2009.     

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto jakeluverkoissa,  |  IV/08 |  IV/07 |  2008 |   2007 |
| TWh               |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi              |   3,8 |   4,1 |   14,0 |   14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi              |   2,6 |   2,6 |   9,3 |   9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja              |   0,7 |   0,8 |   2,3 |   2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro               |   0,1 |   0,1 |   0,2 |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   7,2 |   7,6 |   25,8 |   26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaiden lukumäärä  |    31.12.2008 |     31.12.2007 |
| alueittain, tuhansia        |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi               |       877 |         871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                |       606 |         591 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              |       123 |         122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      1 606 |        1 584 |
--------------------------------------------------------------------------------

Markets                                     

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle kotitalous- ja     
yritysasiakkaalle sekä muille sähkön vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja  
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista. Markets myy noin 75 %      
volyymistaan yritysasiakkaille ja 25 % vähittäisasiakkaille.          

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             | IV/08 | IV/07 |  2008 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti               |   531 |   482 |  1 922 |  1 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti           |   519 |   451 |  1 865 |  1 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti            |   12 |   31 |   57 |   101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |   -29 |    2 |   -35 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto    |    0 |   -1 |   -33 |    -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)   |     |     |   188 |   247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %      |     |     |  -14,0 |   6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman  |     |     |  -15,3 |   -0,6 |
| tuotto, %              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit         |    0 |    1 |    3 |    3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö             |     |     |   635 |   935 |
--------------------------------------------------------------------------------

Viimeisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 9,6 (10,5) TWh.  
Myyntivolyymin supistuminen johtui pääasiassa eräiden pitkäaikaisten      
yritysasiakassopimusten päättymisestä. Koko vuonna 2008 sähkönmyynti oli 36,6  
(39,6) TWh.                                   

Marketsin vertailukelpoinen liikevoitto viimeisellä neljänneksellä oli pieni  
pääasiassa siksi, että korkeat hankintakustannukset heikensivät myyntikatteita. 
Korkeat hankintakustannukset johtuivat osittain Nord Poolin aluehintojen    
eroista. Vuoden aikana Markets ei onnistunut siirtämään nousseita tukkuhintoja 
ja hankintakustannuksia kokonaan vähittäismyyntihintoihin.           

Viimeisellä neljänneksellä Markets ilmoitti 14 %:n hinnankorotuksista      
toistaiseksi voimassa olevaan hintaan perustuvaan Kesto-tuotteeseensa Suomessa 
1.12.2008 alkaen. Suomalaisille vähittäisasiakkaille myytävästä noin 4 TWh:sta 
myydään noin 3 TWh toistaiseksi voimassa olevaan hintaan perustuvilla      
sopimuksilla.                                  

Epätyydyttävänä jatkuneen tuloskunnon vuoksi käynnistettiin vuonna 2008     
rakenneuudistusohjelma ja useita kustannussäästötoimenpiteitä. Suomea ja Ruotsia
koskevat Marketsin palvelutoimintojen keskittämiseen tähtäävät yt-neuvottelut  
saatiin päätökseen vuonna 2008. Marketsin uusi organisaatio julkistettiin vuoden
2009 alussa.                                  

Venäjä                                     

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Venäjällä.   
Segmentti sisältää TGC-10-yhtiön ja Fortumin omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-10  
raportoidaan tytäryhtiönä, joka on yhdistelty konsernituloslaskelmaan 1.4.2008 
alkaen. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän     
mukaisesti.                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             | IV/08 | IV/07 |  2008 |  2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti               |   197 |    - |   489 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti           |   115 |    - |   332 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti           |   75 |    - |   141 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti            |    7 |    - |   16 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |   -19 |   12 |   -91 |   244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto    |   -20 |    - |   -92 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)   |     |     |  2 205 |   456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %      |     |     |  -3,7 |   66,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman  |     |     |  -3,8 |   0,0 |
| tuotto, %              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit         |   126 |    - |  1 748 |   245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö             |     |     |  7 262 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
TGC-10 toimii Uralin ja Länsi-Siperian kehittyneillä teollisuusalueilla. Öljy- 
ja kaasuteollisuuden kasvu ja asuinrakentamisen lisääntyminen ovat alueen    
sähkön- ja lämmönkulutuksen kasvun tärkeimmät tekijät.             

Segmentin sähkönmyynti viimeisellä neljänneksellä oli 5,6 TWh. Samana aikana  
segmentin lämmönmyynti oli yhteensä 8,6 TWh.                  

Segmentin sähkönmyynti huhti-joulukuussa 2008 oli 14,8 TWh. Samana aikana    
segmentin lämmönmyynti oli yhteensä 15,3 TWh.                  

Segmentin vertailukelpoinen liiketulos oli tappiollinen vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä. Tappion kolmella konsolidoidulla neljänneksellä aiheuttivat   
TGC-10:n 33 miljoonan euron tappio, 38 miljoonan euron poistot käypiin arvoihin 
kohdistamisesta (poistot 1 022 miljoonasta eurosta, jotka on kohdistettu    
TGC-10:n käyttöomaisuuden käypään arvoon) sekä 21 miljoonan euron        
integraatiokustannukset. TGC-10:n liiketoiminta on tyypillisesti hyvin     
kausiluonteista: sen tulos on yleensä vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä
neljänneksellä. TGC-10:n luvut on yhdistelty huhtikuusta 2008 lähtien.     

Venäjän sähköreformi jatkuu. Tammikuun 2009 alusta lähtien 30 % kaikesta    
sähköntuotannosta myydään kilpailluilla markkinoilla. Sähkön tukkumarkkinoiden 
odotetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä. Myös kapasiteettimarkkinat 
käynnistettiin heinäkuun 2008 alussa suunnitelman mukaisesti.          

Elokuussa 2008 solmittiin investointiohjelman suurimman projektin sopimus    
Njaganskajan voimalaitoksen (kapasiteetti 1 200 MW) rakentamisesta.       

Rakennustyöt käynnistyivät Tjumenin, Tobolskin ja Tseljabinskin         
CHP-voimalaitostyömailla.                            

Syyskuussa Fortum ilmoitti saavansa noin 1,5 miljoonan tonnin edestä      
hiilidioksidin päästövähennysyksikköjä TGC-10:ssä vuosina 2009-2012       
toteutettavista yhteistoteutusprojekteista.                   

Fortum panostaa huomattavasti TGC-10:n integroimiseen osaksi Fortumia.     
Integraatioprosessi aloitettiin huhtikuussa 2008. Uusi organisaatiorakenne ja  
Fortumin johtamismalli ovat olleet käytössä syyskuun 2008 alusta lähtien.    
Integraatio on sujunut hyvin, ja useita tehokkuutta parantavia tavoitteita on  
määritetty. Näin ollen tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100     
miljoonaan euroon vuoteen 2011 mennessä.                    

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit      

Investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-joulukuussa olivat 2 624 (972) miljoonaa  
euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 1 108 (655) miljoonaa euroa.  

SÄHKÖNTUOTANTO                                 

Kesäkuussa Fortum ja Hafslund Infratek ASA tekivät aiesopimuksen tavoitteenaan 
yhdistää Fortum Servicen Infrastructure Solutions -toiminta Hafslund      
Infratekiin. Järjestely koskee kaikkia Infrastructure Solutionsin toimintoja  
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa ja yhteensä 1 060:tä Fortumin työntekijää.   
Tammikuussa 2009 Norjan kilpailuviranomaiset hyväksyivät Infratek ASA:n     
perustamisen ja järjestelystä tehtiin sopimus. Fortumin omistusosuus uudesta  
yhdistetystä Infratek ASA -yhtiöstä on 33 %. Hafslund ASA omistaa 43,3 %    
yhdistetyn yhtiön osakkeista. Infratek ASA on listattu Oslon pörssissä.     

LÄMPÖ                                      

Uusien CHP-voimaloiden rakennustyöt Puolan Czestochowassa, Viron Tartossa ja  
Suomenojalla jatkuivat, ja investoinnit olivat 134 (58) miljoonaa euroa.    

Lokakuussa Lämpö-segmentti myi 60 % osuutensa Jyväskylässä CHP-voimalaa     
käyttävästä yhtiöstä. Kauppa toteutui vuoden 2008 lopussa.           

SÄHKÖNSIIRTO                                  

Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 296 (236) miljoonaa euroa.       
Automaattisen mittarinluennan investointiohjelma muodosti tästä 104 (64)    
miljoonaa euroa.                                

VENÄJÄ                                     

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Fortum hankki enemmistön (76,5 %)   
venäläisessä alueellisessa tuotantoyhtiö TGC-10:ssä ostamalla 29,1       
prosenttiyksikköä United Energy Systems of Russialta (RAO UES) noin 0,8     
miljardilla eurolla ja 47,4 prosenttiyksikköä osakeannissa noin 1,3 miljardilla 
eurolla.                                    

Toisella neljänneksellä Fortum teki TGC-10:stä pakollisen lunastustarjouksen  
TGC-10:n vähemmistöosakkaille. Tarjousaika oli 30.4.-18.10.2008. Tarjouksen   
kohteena oli 23,51 % TGC-10:n osakepääomasta, ja tarjottu hinta oli 111,8 ruplaa
(noin 3 euroa) osakkeelta, joka maksettaisiin kokonaan käteisenä. Tarjoushinta 
oli sama kuin se, minkä Fortum maksoi huutokaupassa ja osakeannissa, ja siihen 
sisältyi huomattava preemio markkinahintaan nähden. Joulukuun lopussa Fortumin 
omistusosuus TGC-10:ssä oli 93,4 %, ja siihen mennessä Fortum oli maksanut   
lisäosakehankinnoista 465 miljoonaa euroa.                   

TGC-10:llä on laaja investointiohjelma, jolla se pyrkii kasvattamaan      
sähköntuotantokapasiteettiaan 5 300 megawattiin. Lokakuussa Fortum arvioi    
kapasiteetti-investointiohjelman arvoksi noin 2,5 miljardia euroa. Ohjelman   
loppuosan arvo tammikuusta 2009 eteenpäin vuodenvaihteen valuuttakursseilla   
laskettuna on arviolta 2,0 miljardia euroa.                   

Rahoitus                                    

Vuoden lopussa korollinen nettovelka oli 6 179 miljoonaa euroa (vuoden 2007   
lopussa:                                    
4 466 miljoonaa euroa). Nettovelan kasvu oli siten 1 713 miljoonaa euroa, ja se 
liittyi pääasiassa TGC-10:n hankintaan.                     

Viimeisellä neljänneksellä nettovelka supistui 341 miljoonaa euroa kolmannen  
neljänneksen lopussa olleesta 6 520 miljoonasta eurosta. Nettovelan supistuminen
johtui pääasiassa vahvasta liiketoiminnan kassavirrasta mutta myös noin 100   
miljoonan euron muuntoerosta, joka liittyi Fortumin tytäryhtiöiden muiden kuin 
euromääräisten velkojen konsolidointiin (lähinnä ruotsalaisten tytäryhtiöiden  
kruunumääräisiä velkoja).                            

Likvidit varat kasvoivat viimeisen neljänneksen aikana 142 miljoonalla eurolla 
1 179 miljoonasta eurosta 1 321 miljoonaan euroon vuoden lopussa (vuoden 2007  
lopussa 427 miljoonaa euroa). Likvideihin varoihin kuuluvat TGC-10:n käteisvarat
ja pankkitalletukset, noin 1 020 miljoonaa euroa, joista noin puolet oli Venäjän
ruplan määräisiä vuoden lopussa. Likvidien varojen lisäksi konsernin      
käytettävissä oli yhteensä noin 2,3 (vuoden 2007 lopussa: 1,4) miljardia euroa 
nostamattomia valmiusluottoja.                         

Vuoden aikana Fortum toteutti 3 500 miljoonan euron syndikoidun         
lainajärjestelyn. Lainajärjestely on strukturoitu 3-vuotiseksi 2 000 miljoonan 
euron lainaksi TGC-10:n hankinnan rahoittamiseksi sekä 5-vuotiseksi 1 500    
miljoonan euron valmiusluotoksi. Vuoden lopussa 3-vuotinen laina oli nostettu  
kokonaan ja uudesta valmiusluotosta oli nostettu 600 miljoonaa euroa.      
Viimeisellä neljänneksellä ei tehty uusia olennaisia pitkän ajan        
rahoitusjärjestelyjä. Lyhytaikainen rahoitus (lähinnä yritystodistusten     
liikkeeseenlasku) supistui neljänneksen aikana 105 miljoonalla eurolla 625   
miljoonasta eurosta 520 miljoonaan euroon vuoden lopussa (vuoden 2007 lopussa: 
26).                                      

Vuonna 2009 erääntyvät velat ovat yhteensä noin 980 miljoonaa euroa, ja ne ovat 
kasvaneet 522 miljoonaa euroa edellisestä neljänneksestä. Tämä johtuu pääasiassa
lyhytaikaisten yritystodistusten uudelleenrahoittamisesta mutta myös siitä, että
Fortum voi vuonna 2009 maksaa etukäteen TGC-10:n liikkeeseenlaskemat noin 194  
miljoonan euron velat.                             

Konsernin nettorahoituskulut vuonna 2008 olivat 239 (154) miljoonaa euroa.   
Tärkeimmät syyt rahoituskulujen kasvuun olivat keskimääräisten nettovelkojen  
kasvu ja keskimäärin hieman korkeammat korot vuonna 2008 edellisvuotiseen    
verrattuna. Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon    
muutoksia -11 (2007 käyvän arvon muutos +7) miljoonaa euroa.          

Konsernin nettorahoituskulut viimeisellä neljänneksellä olivat 54 (37) miljoonaa
euroa. Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon muutoksia  
-16 (2007 käyvän arvon muutos +3) miljoonaa euroa.               

Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 2,5 (1,9).            

Moody'sin ja Standard & Poor'sin Fortumille antamat pitkän aikavälin      
luottoluokitukset olivat A2 (vakaat näkymät) ja A- (vakaat näkymät).      

Osakkeet ja osakepääoma                             

Fortum Oyj:n osakkeen vaihto vuonna 2008 oli 628,2 (787,4) miljoonaa osaketta  
arvoltaan 15 571 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo vuoden viimeisen    
pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 13 519 miljoonaa euroa. Vuoden 
2008 korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä  
oli 33,00 euroa ja alin 12,77 euroa. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi 
oli 24,76 euroa. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssi oli 15,23 (30,81) euroa. 

Yhteensä 955 022 optiojärjestelyjen perusteella merkittyä osaketta vietiin   
kaupparekisteriin vuonna 2008. Vuoden 2008 lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia 
osakkeitaan.                                  

Merkintöjen ja mitätöintien jälkeen vuoden 2008 lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma
on 3 043 707 472 euroa ja rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä   
887 638 080. Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä 3 247 074,80 eurolla.     

Optio-ohjelmien mukaisesti merkittäviksi tarjotut ja vuoden 2008 lopussa    
merkitsemättömät osakkeet oikeuttavat enintään 0,1 % osuuteen (728 965 osaketta)
Fortumin vuoden lopun osakepääomasta ja äänioikeudesta.             

Vuoden lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %.        
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 35,2
%.                                       

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä   
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai  
uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n    
1.4.2008 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden        
takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 15 miljoonaa osaketta 
ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.          

Konsernin henkilöstö                              

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-joulukuussa oli keskimäärin 14 077 (8   
304). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 15 579 (8 303). Henkilöstömäärän kasvu 
johtui TGC-10:n hankinnasta.                          

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia                       

Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA yhdistivät infrastruktuurin     
rakentamisliiketoimintonsa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa 15.1.2009 alkaen.  

5. helmikuuta Fortum toimitti Suomen hallitukselle hakemuksen ydinreaktorin   
rakentamisen periaatepäätöksestä Loviisan voimalaitosalueelle, jossa Fortumin  
omistuksessa ja käytössä on jo kaksi ydinreaktoria. Alustavien suunnitelmien  
mukaan laitos voisi olla käytössä vuonna 2020. Sen suunniteltu käyttöikä voisi 
olla ainakin 60 vuotta. Reaktorin koon ja tyypin mukaan investoinnin      
kokonaisarvo on arvioilta 4-6 miljardia euroa.                 

Näkymät                                     

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on sähkön tukkuhinta.     
Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat tarjonnan ja kysynnän tasapaino,   
hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat, polttoaineiden hinnat ja vesitilanne.  
Lisäksi Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit vaikuttavat Fortumin  
tulokseen.                                   

Mahdollisista valuuttakurssivaihteluista johtuvat tasearvojen muutokset     
kirjataan Fortumin omaan pääomaan.                       

Nykyinen talouden ja rahoitusmarkkinoiden taantuma voi vaimentaa sähkön kysyntää
Fortumin markkina-alueilla. Sähkön kysynnän väheneminen ja raaka-aineiden    
hintojen lasku, joita taantuma voi voimistaa, vaikuttavat negatiivisesti sähkön 
hintaan. Talouskriisi kasvattaa myös Fortumin vastapuoliriskiä.         

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille 
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja         
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2007 toimintakertomuksessa sekä 
konsernin tilinpäätöksessä.                           

Talouden taantuman odotetaan vaikuttavan edelleen sähkönkulutukseen       
Pohjoismaissa. Pidemmällä aikavälillä Pohjoismaiden sähkönkulutuksen arvioidaan 
kasvavan alle 1 % vuosittain.                          

Venäjällä yksi tärkeimmistä TGC-10:n hankintaan liittyvistä oletuksista on   
Venäjän sähköalan uudistuksen jatkuminen. Suunnitelman mukaisesti kilpailluilla 
hinnoilla myydyn sähkön osuutta nostettiin 15 %:sta 25 %:iin 1.7.2008 ja    
edelleen 30 %:iin vuoden 2009 alussa. Se on tarkoitus nostaa 50 %:iin heinäkuun 
2009 alussa. Kapasiteettimarkkinoilla ensimmäinen vaihe käynnistettiin heinäkuun
2008 alussa. Vuonna 2011 käynnistyvien pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden
säännöt ovat valmisteilla. Sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan    
kokonaan vuonna 2011.                              

Sopimukset velvoittavat TGC-10:n toteuttamaan merkittävän investointiohjelman, 
jonka jäljellä oleva arvo on noin 2,0 miljardia euroa vuodesta 2009 eteenpäin. 
Talouden taantuma kuitenkin luultavasti vaikuttaa edelleen sähkön kysynnän ja  
tarjonnan tasapainoon Venäjällä. Niin Fortum kuin muutkin Venäjällä toimivat  
sähköyhtiöt analysoivat parhaillaan taloustilanteen muutosten vaikutuksia ja  
niiden potentiaalista vaikutusta investointiohjelmien ajoitukseen.       

TGC-10:n hankinnan odotetaan laimentavan hieman Fortumin osakekohtaista tulosta 
vuonna 2009. Vuotuisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100    
miljoonaan euroon vuonna 2011.                         

Tammikuun 2009 lopussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 4 TWh       
keskimääräistä pienemmät ja 14 TWh alle vuoden 2008 vastaavan tason. Tammikuun 
lopussa päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2009 oli noin 12 euroa     
hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla      
loppuvuodelle 2009 oli noin 38-39 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2010 noin 
34-36 euroa megawattitunnilta.                         

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja  
viimeisellä neljänneksellä.                           

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan   
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinnat, 
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen  
kurssivaihtelut. Jos sähköntuotantolähteiden suhteellisissa osuuksissa     
tapahtuvien muutosten potentiaalisia vaikutuksia ei oteta huomioon, 1 euron   
muutos megawattituntia kohti Sähköntuotanto-segmentin toteutuneessa sähkön   
tukkumyyntihinnassa Pohjoismaissa johtaa noin 50 miljoonan euron muutokseen   
Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.                       

Tammikuun lopussa 2009 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön       
tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 65 % noin 53 euroon       
megawattitunnilta loppuvuodeksi 2009. Kalenterivuodeksi 2010          
Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli  
suojattu noin 50 % noin 46 euroon megawattitunnilta.              

Raportoidut suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin         
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Suojaukset tehdään     
pääasiassa johdannaissopimuksilla, joista useimmat ovat Nord Poolissa      
kaupankäynnin kohteena olevia forward-sopimuksia tai vakioituja futuureja,   
joihin kuuluu useita erilaisia tuotteita ja maturiteetteja. Myös Ruotsin kruunun
kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska jotkin suojauksista
tehdään Ruotsin kruunuina.                           

Fortumin tulos vuonna 2008 oli hyvä. Joustavan ja ilmastomyötäisen       
tuotantorakenteensa sekä vahvan taloudellisen asemansa ja maksuvalmiutensa   
ansiosta Fortum kykenee kohtaamaan rahoituskriisin asettamat haasteet.     
Fortumilla on vakaa asema tässä epävarmassa tilanteessa, vaikka näkyvyys vuoden 
2009 jälkeiseen aikaan onkin heikko.                      

Osingonjakoehdotus                               

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2008 olivat 3 742 miljoonaa euroa.  
Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut
oleellisia muutoksia.                              

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2008 osinkoa 
1,00 euroa osaketta kohti eli 4.2.2009 rekisteriin merkittyjen osakkeiden    
lukumäärän perusteella yhteensä 888 miljoonaa euroa.              


Espoo, 4.2.2009                                 
Fortum Oyj                                   
Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100            
Juha Laaksonen,                                 
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519                    

Hallitus on 4.2.2009 hyväksynyt Fortumin tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja    
tilintarkastajat ovat antaneet vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen     
tilikaudelta 2008. Tiivistetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS
34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.                 

Fortumin varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 7. huhtikuuta 2009.     

Vuosikertomus tilikaudelta 2008 julkaistaan viimeistään viikolla 12.      

Tulostiedotus vuonna 2009:                           
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 28.4.2009 noin klo 9.00.     
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 17.7.2009 noin klo 9.00.      
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 22.10.2009 noin klo 9.00      


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on 
Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.         


FORTUM-KONSERNI                                 
TAMMIKUU-JOULUKUU 2008                             
Osavuosikatsaustiedot perustuvat vuoden 2008 tilintarkastettuun tilinpäätökseen,
jonka hallitus vahvisti helmikuun 4. 2009.                   

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA         |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |    | Liite  | I-IV/  | I-IV/  | 2008  | 2007  |
|          |    |     | 2008  | 2007  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |    | 4    | 1 602  | 1 320  | 5 636  | 4 479  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot    |    |     | 155   | 84   | 230   | 393   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja  |    |     | -652  | -483  | -2 117 | -1 572 |
| palvelut     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut  |    |     | -158  | -136  | -587  | -495  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    |    | 4, 12  | -132  | -115  | -515  | -451  |
| arvonalentumiset |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut    |    |     | -204  | -150  | -684  | -507  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |    |     | 611   | 520   | 1 963  | 1 847  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja    | 4, 13  | 48   | 18   | 126   | 241   |
| yhteisyritysten voitosta |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut    |    |     | -96   | -64   | -351  | -220  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot    |    |     | 66   | 27   | 143   | 76   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten   |    |     | -16   | 3    | -11   | 7    |
| käyvän arvon   |    |     |     |     |     |     |
| muutokset     |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät |    |     | -8   | -3   | -20   | -17   |
| - netto      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja |    |     | -54   | -37   | -239  | -154  |
| -kulut      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   |    |     | 605   | 501   | 1 850  | 1 934  |
| veroja      |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     |    | 9    | 2    | -108  | -254  | -326  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto   |    |     | 607   | 393   | 1 596  | 1 608  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     |    |     | 563   | 368   | 1 542  | 1 552  |
| omistajille    |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   |    |     | 44   | 25   | 54   | 56   |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |    |     | 607   | 393   | 1 596  | 1 608  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta       |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake)    | 10         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton  |  |   |  |    | 0,64  | 0,41  | 1,74  | 1,74  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu   |  |   |  |    | 0,64  | 0,41  | 1,74  | 1,74  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                | Liite | 31.12.2008  | 31.12.2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet       | 12   | 395      | 85       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja kalusto   | 12   | 12 138    | 11 343     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja        | 4, 13 | 2 112     | 2 853     |
| yhteisyrityksissä         |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion           | 16   | 566      | 516      |
| ydinjätehuoltorahastosta      |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset   |    | 117      | 99       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    |    | 2       | 3       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit       | 6   | 445      | 153      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset saamiset |    | 742      | 736      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |    | 16 517    | 15 788     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |    | 444      | 285      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit       | 6   | 761      | 140      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |    | 1 235     | 1 034     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pankkitalletukset        |    | 588      | -       |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahat ja pankkisaamiset     |    | 733      | 427      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat           | 15   | 1 321     | 427      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |    | 3 761     | 1 886     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |    | 20 278    | 17 674     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA             |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva   |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma             |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            | 14    | 3 044   | 3 040     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu sidottu pääoma         |      | 90     | 78       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut    |      | 525    | 715      |
| rahastot              |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |      | 4 295   | 4 526     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |      | 7 954   | 8 359     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus          |      | 457    | 292      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |      | 8 411   | 8 651     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA           |  |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma    |  |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen vieras  |  | 15   | 6 520   | 4 288    |
| pääoma              |  |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      |  | 6    | 120    | 139     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |  |     | 1 851   | 1 687    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät varaukset  |  | 16   | 566    | 516     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset ja muut varaukset |  |     | 250    | 144     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma  |  |     | 470    | 486     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma    |  |     | 9 777   | 7 260    |
| yhteensä             |  |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma    |  |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen vieras  |  | 15   | 980    | 605     |
| pääoma              |  |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      |  | 6    | 126    | 260     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras |     | 984    | 898     |
| pääoma                 |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma    |  |     | 2 090   | 1 763    |
| yhteensä             |  |     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä      |  |     | 11 867   | 9 023    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma     |      | 20 278   | 17 674    |
| yhteensä              |      |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | Osak | Muu  | Käyvä | Omat | Kerty  | Emo  | Vähem  | Yhteen |
|     | epää | sidot | n   | osakk | neet  | yhtiön | mis-tö | sä   |
|     | oma | -tu  | arvon | eet  | voitto | omista | osuus  |    |
|     |   | pääom | rahas |    | varat  | jille |     |    |
|     |   | a   | to ja |    |     | kuulu |     |    |
|     |   |    | muut |    |     | va   |     |    |
|     |   |    | rahas |    |     | osuus |     |    |
|     |   |    | tot  |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 3  | 78  | 715  | -   | 4 526  | 8 359 | 292   | 8 651 |
| pääoma | 040 |    |    |    |     |    |     |    |
| 31.12. |   |    |    |    |     |    |     |    |
| 2007  |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto |   | 6   | -148 |    | -561  | -703  | -86   | -789  |
| erot ja |   |    |    |    |     |    |     |    |
| muut  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| muutok |   |    |    |    |     |    |     |    |
| set   |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavi |   |    | 440  |    |     | 440  |     | 440  |
| rran  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| suojauk |   |    |    |    |     |    |     |    |
| set   |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  |   |    | -484 |    |     | -484  | 2    | -482  |
| käyvän |   |    |    |    |     |    |     |    |
| arvon  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| muutok |   |    |    |    |     |    |     |    |
| set   |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | -  | 6   | -192 | -   | -561  | -747  | -84   | -831  |
| omaan  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| pääomaa |   |    |    |    |     |    |     |    |
| n    |   |    |    |    |     |    |     |    |
| kirjatu |   |    |    |    |     |    |     |    |
| t erät |   |    |    |    |     |    |     |    |
| yhteens |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ä    |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |   |    |    |    | 1 542  | 1 542 | 54   | 1 596 |
| den   |   |    |    |    |     |    |     |    |
| voitto |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudell | -  | 6   | -192 | -   | 981   | 795  | -30   | 765  |
| a    |   |    |    |    |     |    |     |    |
| kirjatu |   |    |    |    |     |    |     |    |
| t    |   |    |    |    |     |    |     |    |
| tuotot |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ja   |   |    |    |    |     |    |     |    |
| kulut  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| yhteens |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ä    |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | 4  |    |    |    |     | 4   |     | 4   |
| t    |   |    |    |    |     |    |     |    |
| optio-o |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ikeudet |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |   |    |    |    | -1 198 | -1 198 |     | -1 198 |
| jako 1) |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset   | 6   |    |    | -6   | 0   |     | 0   |
| sidotun ja   |    |    |    |     |    |     |    |
| vapaan oman  |    |    |    |     |    |     |    |
| pääoman    |    |    |    |     |    |     |    |
| välillä    |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutok |   |    | 2   |    | -8   | -6   | 195   | 189  |
| set   |   |    |    |    |     |    |     |    |
| yritys |   |    |    |    |     |    |     |    |
| hankint |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ojen  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| yhteyde |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ssä   |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 3  | 90  | 525  | -   | 4 295  | 7 954 | 457   | 8 411 |
| pääoma | 044 |    |    |    |     |    |     |    |
| 31.12. |   |    |    |    |     |    |     |    |
| 2008  |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 3  | 74  | 511  | -   | 4 300  | 7 908 | 253   | 8 161 |
| pääoma | 023 |    |    |    |     |    |     |    |
| 31.12. |   |    |    |    |     |    |     |    |
| 2006  |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto |   |    | 10  |    | -25   | -15  | -11   | -26  |
| erot ja |   |    |    |    |     |    |     |    |
| muut  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| muutok |   |    |    |    |     |    |     |    |
| set   |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavi |   |    | -168 |    |     | -168  | -2   | -170  |
| rran  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| suojauk |   |    |    |    |     |    |     |    |
| set   |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  |   |    | 362  |    |     | 362  |     | 362  |
| käyvän |   |    |    |    |     |    |     |    |
| arvon  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| muutok |   |    |    |    |     |    |     |    |
| set   |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | -  | -   | 204  | -   | -25   | 179  | -13   | 166  |
| omaan  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| pääomaa |   |    |    |    |     |    |     |    |
| n    |   |    |    |    |     |    |     |    |
| kirjatu |   |    |    |    |     |    |     |    |
| t erät |   |    |    |    |     |    |     |    |
| yhteens |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ä    |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |   |    |    |    | 1 552  | 1 552 | 56   | 1 608 |
| den   |   |    |    |    |     |    |     |    |
| voitto |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudell | -  | -   | 204  | -   | 1 527  | 1 731 | 43   | 1 774 |
| a    |   |    |    |    |     |    |     |    |
| kirjatu |   |    |    |    |     |    |     |    |
| t    |   |    |    |    |     |    |     |    |
| tuotot |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ja   |   |    |    |    |     |    |     |    |
| kulut  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| yhteens |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ä    |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | 17  |    |    |    |     | 17   |     | 17   |
| t    |   |    |    |    |     |    |     |    |
| optio-o |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ikeudet |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |   |    |    |    | -1 122 | -1 122 |     | -1 122 |
| jako 1) |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |   |    |    | -175 |     | -175  |     | -175  |
| osakkei |   |    |    |    |     |    |     |    |
| den   |   |    |    |    |     |    |     |    |
| hankint |   |    |    |    |     |    |     |    |
| a    |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |   |    |    | 175  | -175  | 0   |     | 0   |
| osakkei |   |    |    |    |     |    |     |    |
| den   |   |    |    |    |     |    |     |    |
| mitätöi |   |    |    |    |     |    |     |    |
| nti   |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset   | 4   |    |    | -4   | 0   |     | 0   |
| sidotun ja   |    |    |    |     |    |     |    |
| vapaan oman  |    |    |    |     |    |     |    |
| pääoman    |    |    |    |     |    |     |    |
| välillä    |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutok |   |    |    |    |     | 0   | -4   | -4   |
| set   |   |    |    |    |     |    |     |    |
| yritys |   |    |    |    |     |    |     |    |
| hankint |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ojen  |   |    |    |    |     |    |     |    |
| yhteyde |   |    |    |    |     |    |     |    |
| ssä   |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 3  | 78  | 715  | -   | 4 526  | 8 359 | 292   | 8 651 |
| pääoma | 040 |    |    |    |     |    |     |    |
| 31.12. |   |    |    |    |     |    |     |    |
| 2007  |   |    |    |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Katso liitetieto 11 Osakekohtainen osinko.                |
--------------------------------------------------------------------------------

Muuntoerot *)                                  
Valuuttakurssien heikkeneminen, lähinnä RUB, SEK ja NOK, vaikuttaa emoyhtiön  
omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta muuntoerojen kautta -703    
miljoonaa euroa. Osa tästä muuntoerosta syntyy kun Hafslundin omistamat     
NOK-määräiset RECin osakkeet arvostetaan käypään arvoon, tämä vaikutus -148   
miljoonaa näytetään käyvän arvon rahastossa ja muissa rahastoissa.       

Kassavirtasuojaukset                              
Kassavirtasuojausten käyvän arvon muutokset 440 miljoonaa euroa, jotka liittyvät
lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen, vaikuttavat emoyhtiön omistajille kuuluvaan 
osuuteen omasta pääomasta. Kun sähkön hinta on alempi kuin suojaushinta,    
vaikutus omaan pääomaan on positiivinen.                    

Muut käyvän arvon muutokset                           
Muut käyvän arvon muutokset vuoden 2008 aikana -484 miljoonaa euroa liittyvät  
lähinnä muutoksiin Hafslundin RECin osakkeiden hinnassa, ilman         
kurssierovaikutusta. Katso myös liite 13 Muutokset osuuksissa osakkuus- ja   
yhteisyrityksissä ja liite 23 Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.        

Vähemmistöosuuksien muutos omassa pääomassa                   
Olennaisin muutos oman pääoman vähemmistöosuuksissa on -86 miljoonan euron   
muuntoero, joka johtuu RUB- ja SEK-valuuttojen muutoksista. Lisäksi TGC-10:n  
hankinta erässä muutokset yrityshankintojen yhteydessä on lisännyt       
vähemmistöosuuksien määrää.                           

*) Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvä muuntoero lasketaan käyttäen       
tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia. 
Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Lisätietoja
käytetyistä kurssieroista katso liite 8 Valuuttakurssit.            
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |   | Liite  | IV/   | IV/ 2007  | 2008   | 2007   |
|        |   |     | 2008  |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna |   |     |     |       |     |     |
| n kassavirta |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   |     | 743   | 635     | 2 478  | 2 298  |
| ennen     |   |     |     |       |     |     |
| poistoja   |   |     |     |       |     |     |
| (Käyttökate) |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja    |     | -237  | -18     | -275   | -286   |
| kulut, joihin ei   |     |     |       |     |     |
| liity maksua     |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät |   |     | 326   | -99     | 233   | -10   |
| ja      |   |     |     |       |     |     |
| toteutuneet  |   |     |     |       |     |     |
| kurssierot  |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut   |   |     | -53   | -63     | -332   | -383   |
| välittömät  |   |     |     |       |     |     |
| verot     |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen   |     | 779   | 455     | 2 104  | 1 619  |
| käyttöpääoman    |     |     |       |     |     |
| muutosta       |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman |   |     | -217  | -110    | -102   | 51    |
| muutos    |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna |   |     | 562   | 345     | 2 002  | 1 670  |
| n kassavirta |   |     |     |       |     |     |
| yhteensä   |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien |   |     |     |       |     |     |
| kassavirta  |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu |   | 4, 12  | -338  | -251    | -1 018  | -592   |
| sinvestoinnit |   |     |     |       |     |     |
| 1)      |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut       | 7    | -4   | 0      | -1 210  | -10   |
| tytäryhtiöosakkeet  |     |     |       |     |     |
| pl. ostettujen    |     |     |       |     |     |
| yhtiöiden rahavarat |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut    |   | 13   | -24   | -26     | -32   | -271   |
| osakkuusyrity |   |     |     |       |     |     |
| sosakkeet 2) |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden    |   |     | 0    | -2     | -1    | -4    |
| osakkeiden  |   |     |     |       |     |     |
| ostot     |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu |   |     | 28   | 2      | 37    | 14    |
| den myynnit  |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt        | 7    | 43   | 0      | 44    | 0    |
| tytäryhtiöosakkeet  |     |     |       |     |     |
| pl. myytyjen     |     |     |       |     |     |
| yhtiöiden rahavarat |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt    |   | 13   | 10   | 2      | 34    | 304   |
| osakkuusyrity |   |     |     |       |     |     |
| sosakkeet   |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden    |   |     | 0    | 29     | 0    | 29    |
| osakkeiden  |   |     |     |       |     |     |
| myynnit    |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden    |   |     | -58   | -23     | -136   | -79   |
| sijoitusten  |   |     |     |       |     |     |
| muutos    |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien |   |     | -343  | -269    | -2 282  | -609   |
| kassavirta  |   |     |     |       |     |     |
| yhteensä   |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta  |   |     | 219   | 76     | -280   | 1 061  |
| ennen     |   |     |     |       |     |     |
| rahoitusta  |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen  |   |     |     |       |     |     |
| kassavirta  |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen   |   |     | 43   | -291    | 2 621  | 488   |
| muutos    |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |     | 0    | 0      | -1 198  | -1 122  |
| yhtiön    |   |     |     |       |     |     |
| osakkeenomist |   |     |     |       |     |     |
| ajille    |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |   |     | -    | -175    | -    | -175   |
| osakkeiden  |   |     |     |       |     |     |
| ostot     |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |   |     | 31   | 2      | -103   | 18    |
| rahoituserät |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen  |   |     | 74   | -464    | 1 320  | -791   |
| kassavirta  |   |     |     |       |     |     |
| yhteensä   |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman   |   |     |     |       |     |     |
| mukainen   |   |     |     |       |     |     |
| likvidien   |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen    |   |     | 293   | -388    | 1 040  | 270   |
| muutos    |   |     |     |       |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.  |
| Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet sisältävät osakeannin.           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelan    | IV/2008   | IV/2007   | 2008      | 2007   |
| muutokset     |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka 30.9. | 6 520    | 4 456    | 4 466     | 4 345   |
| ja 31.12.     |       |       |        |      |
| vastaavasti    |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot    | -109     | -55     | -203      | -73    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttökate   | 743     | 635     | 2 478     | 2 298   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut     | 36      | -180    | -374      | -679    |
| rahoituskulut,  |       |       |        |      |
| verot ja muut   |       |       |        |      |
| tuotot ja kulut, |       |       |        |      |
| joihin ei liity  |       |       |        |      |
| maksua      |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman   | -217     | -110     | -102      | 51    |
| muutokset     |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinv | -338     | -251     | -1 018     | -592   |
| estoinnit     |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yrityshankinnat | -28     | -28     | -1 243     | -285   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yritysmyynnit | 81      | 33      | 115      | 347    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos      | -58     | -23     | -136      | -79    |
| korollisissa   |       |       |        |      |
| saamisissa    |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingot ja omien | 0      | -175     | -1 198     | -1 297  |
| osakkeiden    |       |       |        |      |
| hankinta     |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 31      | 2      | -103      | 18    |
| rahoitustoiminnot |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassavirta  | 250     | -97     | -1 581     | -218   |
| (- nettovelan   |       |       |        |      |
| kasvu)      |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat      | -      | 0      | 272      | 7     |
| hankituissa    |       |       |        |      |
| yhtiöissä     |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelkakirjoj |       |       |        |      |
| en käpien arvojen |       |       |        |      |
| muutos ja     |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostukset    | 18      | -32     | 63       | -31    |
| jaksotettuun   |       |       |        |      |
| hankintamenoon  |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka kauden | 6 179    | 4 466    | 6 179     | 4 466   |
| lopussa      |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 31.12 | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9.  | 30.6. | 31.3. |
|    | .2008 | 2008 | 2008  | 2008  | 2007  | 2007  | 2007  | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytt | 2 478 | 1 735 | 1 203 | 720  | 2 298 | 1 663  | 1 040 | 602  |
| ökate |    |    |    |    |    |     |    |    |
| ,   |    |    |    |    |    |     |    |    |
| MEUR |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | 1,74 | 1,10 | 0,78  | 0,51  | 1,74  | 1,33  | 0,85  | 0,59  |
| /osak |    |    |    |    |    |     |    |    |
| e   |    |    |    |    |    |     |    |    |
| (lai |    |    |    |    |    |     |    |    |
| menta |    |    |    |    |    |     |    |    |
| maton |    |    |    |    |    |     |    |    |
| ),  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| EUR  |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoi | 15  | 15  | 15 593 | 16 868 | 13 544 | 13 764 | 13 503 | 12 593 |
| tettu | 911  | 756  |    |    |    |     |    |    |
| pääom |    |    |    |    |    |     |    |    |
| a,  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| MEUR |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korol | 6 179 | 6 520 | 6 254 | 5 228 | 4 466 | 4 456  | 4 610 | 3 932 |
| linen |    |    |    |    |    |     |    |    |
| netto |    |    |    |    |    |     |    |    |
| velka |    |    |    |    |    |     |    |    |
| ,   |    |    |    |    |    |     |    |    |
| MEUR |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| ja  | 2 624 | 2 210 | 1 459 | 1 227 | 972  | 646   | 253  | 115  |
| brutt |    |    |    |    |    |     |    |    |
| oinve |    |    |    |    |    |     |    |    |
| stoin |    |    |    |    |    |     |    |    |
| nit  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| osakk |    |    |    |    |    |     |    |    |
| eisii |    |    |    |    |    |     |    |    |
| n,  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| MEUR |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytt | 1 108 | 716  | 408  | 175  | 655  | 382   | 236  | 100  |
| öomai |    |    |    |    |    |     |    |    |
| suusi |    |    |    |    |    |     |    |    |
| nvest |    |    |    |    |    |     |    |    |
| oinni |    |    |    |    |    |     |    |    |
| t,  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| MEUR |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoi | 15,0 | 13,7 | 14,6  | 17,3  | 16,5  | 15,1  | 14,8  | 18,0  |
| tetun |    |    |    |    |    |     |    |    |
| pääom |    |    |    |    |    |     |    |    |
| an  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| tuott |    |    |    |    |    |     |    |    |
| o, % |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 1)  |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikai |    |    |    |    | 14,0  |     |    |    |
| stu  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| sijoi |    |    |    |    |    |     |    |    |
| tetun |    |    |    |    |    |     |    |    |
| pääom |    |    |    |    |    |     |    |    |
| an  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| tuott |    |    |    |    |    |     |    |    |
| o, % |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 2)  |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oman | 18,7 | 15,7 | 17,2  | 21,0  | 19,1  | 17,8  | 17,2  | 21,1  |
| pää  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| oman |    |    |    |    |    |     |    |    |
| tuott |    |    |    |    |    |     |    |    |
| o, % |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 1)  |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikai |    |    |    |    | 15,8  |     |    |    |
| stu  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| oman |    |    |    |    |    |     |    |    |
| pää  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| oman |    |    |    |    |    |     |    |    |
| tuott |    |    |    |    |    |     |    |    |
| o, % |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 2)  |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Netto | 2,5  | 2,8  | 2,6  | 1,8  | 1,9  | 2,1   | 2,2  | 1,6  |
| velka |    |    |    |    |    |     |    |    |
| /käyt |    |    |    |    |    |     |    |    |
| tökat |    |    |    |    |    |     |    |    |
| e 1) |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikai |    |    |    |    | 2,2  | 2,3   |    |    |
| stu  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| netto |    |    |    |    |    |     |    |    |
| velka |    |    |    |    |    |     |    |    |
| /käyt |    |    |    |    |    |     |    |    |
| tökat |    |    |    |    |    |     |    |    |
| e 3) |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Korko | 9,4  | 7,6  | 8,6  | 14,1  | 12,8  | 12,4  | 11,5  | 15,3  |
| kate |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa |    |    |    |    |    |     |    |    |
| virta |    |    |    |    |    |     |    |    |
| ennen |    |    |    |    |    |     |    |    |
| käytt |    |    |    |    |    |     |    |    |
| öpääo |    |    |    |    |    |     |    |    |
| man  |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muuto | 34,1 | 27,1 | 30,1  | 42,9  | 36,3  | 33,9  | 36,1  | 45,5  |
| sta/k |    |    |    |    |    |     |    |    |
| oroll |    |    |    |    |    |     |    |    |
| inen |    |    |    |    |    |     |    |    |
| netto |    |    |    |    |    |     |    |    |
| velka |    |    |    |    |    |     |    |    |
| , %  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 1)  |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Velka | 73  | 81  | 77   | 56   | 52   | 52   | 58   | 52   |
| antum |    |    |    |    |    |     |    |    |
| isast |    |    |    |    |    |     |    |    |
| e, % |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 8,96 | 8,49 | 8,08  | 9,53  | 9,43  | 9,21  | 8,68  | 8,22  |
| pääom |    |    |    |    |    |     |    |    |
| a/osa |    |    |    |    |    |     |    |    |
| ke,  |    |    |    |    |    |     |    |    |
| EUR  |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omava | 41  | 39  | 39   | 44   | 49   | 48   | 46   | 43   |
| raisu |    |    |    |    |    |     |    |    |
| usast |    |    |    |    |    |     |    |    |
| e, % |    |    |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Henki | 14  | 13  | 12 603 | 8 356 | 8 304  | 8 305  | 8 257 | 8 165 |
| löstö | 077  | 585  |    |    |     |     |    |    |
| keski |    |    |    |    |     |     |    |    |
| määri |    |    |    |    |     |     |    |    |
| n   |    |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henki | 15  | 15  | 16 069 | 15  | 8 303  | 8 306  | 8 541 | 8 190 |
| löstö | 579  | 785  |    | 689  |     |     |    |    |
| n   |    |    |    |    |     |     |    |    |
| lukum |    |    |    |    |     |     |    |    |
| äärä |    |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakk | 887  | 887  | 887  | 887  | 889 997 | 890 984 | 890  | 890  |
| eiden | 256  | 241  | 131  | 085  |     |     | 770  | 263  |
| lukum |    |    |    |    |     |     |    |    |
| äärä |    |    |    |    |     |     |    |    |
| keski |    |    |    |    |     |     |    |    |
| määri |    |    |    |    |     |     |    |    |
| n, 1 |    |    |    |    |     |     |    |    |
| 000  |    |    |    |    |     |     |    |    |
| osake |    |    |    |    |     |     |    |    |
| tta  |    |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laime |    |    |    |    |     |     |    |    |
| nnett |    |    |    |    |     |     |    |    |
| u   |    |    |    |    |     |     |    |    |
| osakk |    |    |    |    |     |     |    |    |
| eiden |    |    |    |    |     |     |    |    |
| keski |    |    |    |    |     |     |    |    |
| määrä |    |    |    |    |     |     |    |    |
| inen |    |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| lukum | 887  | 887  | 888  | 888  | 891 395 | 892 815 | 893  | 893  |
| äärä, | 839  | 986  | 165  | 177  |     |     | 140  | 252  |
| 1 000 |    |    |    |    |     |     |    |    |
| osake |    |    |    |    |     |     |    |    |
| tta  |    |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekis | 887  | 887  | 887  | 887  | 886 683 | 892 119 | 891  | 890  |
| teröi | 638  | 517  | 191  | 123  |     |     | 472  | 685  |
| tyjen |    |    |    |    |     |     |    |    |
| osakk |    |    |    |    |     |     |    |    |
| eiden |    |    |    |    |     |     |    |    |
| määrä |    |    |    |    |     |     |    |    |
| , 1  |    |    |    |    |     |     |    |    |
| 000  |    |    |    |    |     |     |    |    |
| osake |    |    |    |    |     |     |    |    |
| tta  |    |    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut on muutettu vastaamaan vuositason lukuja.       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Oikaistu REC:in ja Lenenergon myyntivoitoilla vuonna 2007, jotka     |
| toteutuivat vuoden 2007 ensimmäisellä ja kolmannella neljänneksellä.     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3) Käyttökatteesta on vähennetty Lenenergon osakkeiden  |     |    |
| myynnistä toteutunut 232 miljoonan euron myyntivoitto.  |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukujen |    |    |   |    |     |     |    |
| laskentakaavat |    |    |   |    |     |     |    |
| ovat      |    |    |   |    |     |     |    |
| liitteessä 24. |    |    |   |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LAADINTAPERUSTA                              |
--------------------------------------------------------------------------------
Osavuosikatsaustiedot perustuvat vuoden 2008 tilintarkastettuun tilinpäätökseen,
jonka hallitus vahvisti 4.2. 2009. Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on   
laadittu EU:ssa käyttöönotettua kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset   
-standardia noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2007 tilinpäätöksen
kanssa.                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| 2. LAADINTAPERIAATTEET                            |
--------------------------------------------------------------------------------
Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2007  
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja muutoksia.  
Aikaistettu käyttöönotto: IFRS 8 Liiketoimintasegmentit            
Venäläisen TGC-10:n hankinnan jälkeen Fortum on tehnyt muutoksia        
segmenttirakenteeseensa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Fortum perusti
uuden Venäjä - raportointisegmentin, jonka jälkeen uusi segmenttirakenne    
muodostui yhdestä maantieteellisen alueen perusteella määritellystä segmentistä 
sekä liiketoiminta-alueittain määritellyistä segmenteistä. Segmenttirakenteen  
muutoksen seurauksena Fortum otti käyttöön IFRS 8 Liiketoimintasegmentit    
-standardin aikaistetusti.                           
 Uusi perustettu Venäjä -segmentti sisältää:                  
- TGC-10, joka on yhdistelty konsernitaseeseen 31.3.2008 alkaen (katso     
liitetieto 7)                                  
- Osakeomistus TGC-1:ssä, joka on siirretty Sähköntuotanto-segmentistä     
- Pieniä omaisuuseriä Lenenergosta irrotettujen yhtiöiden osakkeina, jotka on  
siirretty segmenteistä Sähkönsiirto, Markets ja Muut              

Uuden segmentin perustamisen lisäksi Fortum on siirtänyt osuutensa       
osakkuusyrityksensä Hafslundin varoista ja tuloksesta Sähköntuotanto      
-segmentistä Muut -segmenttiin.                         
Sähköntuotanto, Lämpö, Sähkönsiirto, Markets ja Muut - segmenteissä ei ole   
tapahtunut muutoksia verrattuna aikaisempaan raportointiin lukuun ottamatta   
yllämainittuja kohtia. Sähköntuotanto - segmentti koostuu Generation, Portfolio 
Management and Trading (PMT) ja Service -liiketoimintayksiköistä. Generation ja
PMT muodostavat taloudellisen raportoinnin kannalta yhden yhtenäisen      
raportointiyksikön. Liiketoimintayksiköiden välillä ei ole käytössä erillistä  
hinnoittelumekanismia. Service - liiketoimintayksikkö tarjoaa palveluita sekä  
konsernin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, mutta sen keskeinen    
liiketoiminta liittyy olennaisena osana Generation -liiketoimintayksikön    
toimintaan. Liiketoiminnan luonteen, asiakkaiden jne. samankaltaisuuden     
perusteella Heat ja Värme - liiketoimintayksiköt muodostavat Heat - segmentin. 
Taloudellisten tavoitteiden asettaminen, seuranta ja resurssien kohdentaminen  
konsernin taloudellisessa ohjauksessa perustuvat liiketoimintayksiköiden    
vertailukelpoisiin liikevoittolukuihin, joihin sisältyy osuus osakkuusyritysten 
tuloksesta sekä vertailukelpoisen sidotun pääoman tuottoon           
liiketoimintayksiköittäin.                           
Segmentit on yhdistelty konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti. Segmenttien 
väliset liiketoiminnot ovat markkinaperusteiset. Laajasta asiakaskunnasta sekä 
asiakkaiden moninaisista liiketoimminnoista johtuen, Fortumilla ei ole     
yksittäisiä asiakkaita, joiden ostovolyymi olisi olennainen Fortumin      
kokonaisvolyymin kannalta. Sähköntuotanto -segmentti myy tuottamansa sähkön   
pääosin Nord Poolin kautta. Lisätietoa segmenttien liiketoiminnasta ja     
maantieteellisestä jakautumisesta annetaan vuoden 2007 konsernitilinpäätöksessä 
liitteessä 5 Liiketoimintasegmentit.                      
Vuoden 2007 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta,  
jotka vaikuttavat seuraavasti liikevoittoon sekä kertaluonteisiin eriin:    
- Kertaluonteinen voitto (232 miljoonaa euroa) Lenenergon osakkeiden myynnistä 
vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä on siirretty Sähkönsiirto -segmentistä  
uuteeen Venäjä -segmenttiin                           
- Kertaluonteinen voitto (12 miljoonaa euroa) WGC-5:n osakkeiden myynnistä   
vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä on siirretty Sähköntuontanto -segmentistä
uuteen Venäjä -segmenttiin                           
- Hafslundin osuus osakkuusyritysten tuloksesta, joka sisältää Hafslundin REC:in
osakkeiden myynnistä toteutuneen myyntivoiton vuoden 2007 ensimmäisellä     
neljänneksellä, on siirretty Sähköntuotanto -segmentistä Muut -segmenttiin.   
Uudet muutokset ja tulkinnat                          

Seuraavat uudet muutokset ja tulkinnat ovat pakollisia vuonna 2008:       

- Muutokset standardeihin IAS 39:n Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja     
arvostaminen sekä IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät   
tiedot (voimassa 1.7.2008 lähtien). IAS 39:n muutokset antavat mahdollisuuden  
luokitella uudelleen tiettyjä muita rahoitusvaroja kuin johdannaisvaroja    
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ryhmästä         
poikkeustilanteessa, sekä tiettyjä lainat ja muut saamiset -ryhmään kuuluvia  
rahoitusvaroja kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien tai myytävissä olevien  
rahoitusvarojen ryhmästä, jos yhteisöllä on aikomus ja kyky pitää omaisuuserä  
hallussaan ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa tai eräpäivään asti. IFRS 7:n
muutokset edellyttävät laajoja liitetietoja edellä kuvatun kaltaisissa     
tilanteissa uudelleenluokitelluista rahoitusvaroista. Muutoksilla ei ole ollut 
vaikutusta Fortum-konsernin taloudelliseen asemaan tai tulokseen, sillä     
rahoitusvaroja ei ole luokiteltu uudelleen.                   
- IFRIC 11 IFRS 2 - Konserniyhtiöiden osakkeita ja omia osakkeita koskevat   
liiketoimet (voimassa 1.3.2007 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta
edellyttää, että sellaiset osakeperusteiset liiketoimet, joissa yhteisö saa   
tavaroita tai palveluja omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien, esim. omien
osakkeiden vastineeksi, käsitellään kirjanpidossa omana pääomana maksettavina  
järjestelyinä, vaikka yhteisö hankkisi instrumentit toiselta osapuolelta, tai  
vaikka osakkeenomistajat antavat tarvittavat oman pääoman ehtoiset instrumentit.
Tilinpäätöspäivänä Fortumilla ei ollut tällaisia järjestelyjä.         
- IFRIC 14 IAS 19 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän    
yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (voimassa   
1.1.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRIC 14:ää sovelletaan    
kaikkiin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuspohjaisiin järjestelyihin ja  
muihin pitkäaikaisiin etuuspohjaisiin työsuhde-etuuksiin. Tulkinta käsittelee  
sitä, kuinka IAS 19 -standardin rajoitusta järjestelyn ylijäämästä taseeseen  
merkittävän omaisuuserän kirjaamisedellytyksistä tulee arvioida, erityisesti  
silloin, kun järjestelyyn liittyy vähimmäisrahastointivaatimus. Tulkinnalla ei 
ole merkitystä Fortumin kannalta, sillä konsernin eläkejärjestelyihin ei sisälly
vähimmäisrahastointivaatimuksia.                        
• IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt (voimassa 1.1.2008 tai sen jälkeen    
alkavilla tilikausilla). Tulkinnalla ei ole merkitystä Fortumin kannalta, sillä 
se ei ole osapuolena missään palvelutoimilupajärjestelyssä. Tulkintaa ei ole  
vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.                    

Osakkuusyhtiölaskenta                              

Fortum aloitti soveltamaan pääomaosuusmenetelmää sijoitukseensa TGC-1:ssä vuoden
2008 toisesta neljänneksestä lähtien TGC-1:n siirryttyä raportoimaan IFRS-   
tilinpäätöksen vuosittain. Lisätietoja Fortumin sijoituksesta TGC-1:ssä sekä  
myös Haflsundissa on esitetty liitetiedossa 13.                 

Fortum sai vuoden 2008 lopulla ruotsalaisten ydinvoimaa tuottavien       
osakkuusyhtiöidensä kassavirtatietoja SKB:ltä (Svensk Kärnbränslehantering AB) 
joiden perusteella Fortum on käsitellyt osuutensa ydinvoimaan liittyvien varojen
ja velkojen vaikutuksista laatimisperiaatteidensa mukaisesti (katso liitetieto 
16).                                      


--------------------------------------------------------------------------------
| 3. MERKITTÄVÄT TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT ARVIOT                 |
--------------------------------------------------------------------------------
Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja  
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin 
verrattuna.                                   
Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät    
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin     
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2007.  

--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO    |       | IV/2007   | 2008      | 2007   |
| MEUR       | IV/2008   |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti   | 886     | 697     | 3 291     | 2 370   |
| ilman välillisiä |       |       |        |      |
| veroja      |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön myynti   | 440     | 352     | 1 298     | 1 096   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   | 193     | 194     | 746      | 729    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut myynnit   | 83      | 77      | 301      | 284    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 1 602    | 1 320    | 5 636     | 4 479   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO    |       | IV/2007   | 2008      | 2007   |
| SEGMENTEITTÄIN  | IV/2008   |       |        |      |
| MEUR       |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  | 736     | 685     | 2 892     | 2 350   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | 5      | 5      | 0       | 323    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       | 463     | 439     | 1 466     | 1 356   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | -3      | -1      | 0       | 38    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   | 206     | 206     | 789      | 769    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | 3      | 3      | 10       | 9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      | 531     | 482     | 1 922     | 1 683   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | 50      | 49      | 177      | 155    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | 197     | -      | 489      | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | -      | -      | 0       | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 21      | 21      | 83       | 81    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | 21      | 20      | 82       | 72    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus | -476     | -437     | -1 736     | -1 163  |
| 1)        |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -76     | -76     | -269      | -597   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 1 602    | 1 320    | 5 636     | 4 479   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan        |
| konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum  |    |    |    |   |    |     |     |  |
| tiettynä |    |    |    |   |    |     |     |  |
| hetkenä  |    |    |    |   |    |     |     |  |
| nettomyyj |    |    |    |   |    |     |     |  |
| ä vai   |    |    |    |   |    |     |     |  |
| netto-ost |    |    |    |   |    |     |     |  |
| aja.   |    |    |    |   |    |     |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO    |       | IV/2007   | 2008      | 2007   |
| SEGMENTEITTÄIN  | IV/2008   |       |        |      |
| MEUR       |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  | 470     | 351     | 1 599     | 1 115   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       | 155     | 121     | 307      | 294    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   | 61      | 51      | 248      | 233    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      | -29     | 2      | -35      | 12    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | -19     | 12      | -91      | 244    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -27     | -17     | -65      | -51    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 611     | 520     | 1 963     | 1 847   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN |       | IV/2007   | 2008      | 2007   |
| LIIKEVOITTO    | IV/2008   |       |        |      |
| SEGMENTEITTÄIN  |       |       |        |      |
| MEUR       |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  | 378     | 363     | 1 528     | 1 095   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       | 109     | 120     | 250      | 290    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   | 63      | 50      | 248      | 231    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      | 0      | -1      | -33      | -1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | -20     | -      | -92      | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -22     | -16     | -56      | -51    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | 508     | 516     | 1 845     | 1 564   |
| liikevoitto    |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  | 68      | 13      | 85       | 250    |
| erät       |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 35      | -9      | 33       | 33    |
| vertailukelpoisuu |       |       |        |      |
| teen vaikuttavat |       |       |        |      |
| erät       |       |       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 611     | 520     | 1 963     | 1 847   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT   |       | IV/2007  | 2008   | 2007   |
| SEGMENTEITTÄIN      | IV/2008   |      |      |      |
| MEUR           |       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      | 7      | 0     | 18    | 2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           | 60     | 1     | 64    | 2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       | 0      | 0     | 2     | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets          | -      | -1     | -     | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä          | 1      | 12     | 1     | 244    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           | 0      | 1     | 0     | 2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 68     | 13     | 85    | 250    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät sisältävät pääasiassa myyntivoittoja ja -tappioita.   |
| Vuoden 2008 merkittävin myyntivoitto syntyi Jyväskylän Energiatuotanto Oy:n |
| myynnistä.                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lenenergon myyntivoitto (232 miljoonaa euroa) oli merkittävin myyntivoitto  |
| vuonna 2007.                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT        |       | IV/2007   | 2008    | 2007     |
| VERTAILUKELPOISUUTE | IV/2008   |       |      |       |
| EN VAIKUTTAVAT ERÄT |       |       |      |       |
| SEGMENTEITTÄIN   |       |       |      |       |
| MEUR        |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)  | 85      | -12     | 53     | 18      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        | -14     | 0      | -7     | 2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | -2      | 1      | -2     | 2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       | -29     | 4      | -2     | 13      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       | -      | -      | -     | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | -5      | -2     | -9     | -2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 35      | -9     | 33     | 33      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin    |
| osuudesta                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion       | -12     | -7     | -19    | 17      |
| ydinjätehuoltorahast |       |       |      |        |
| oon, yhteensä milj. |       |       |      |        |
| euroa:        |       |       |      |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA     |      | IV/2007   | 2008     | 2007     |
| ARVONALENTUMISET  | IV/2008  |       |        |       |
| SEGMENTEITTÄIN   |      |       |        |       |
| MEUR        |      |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto   | 24     | 24     | 97       | 103     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       | 41     | 43     | 169      | 163     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | 41     | 43     | 165      | 162     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      | 1     | 2     | 7       | 11      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       | 22     | -     | 67       | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | 3     | 3     | 10       | 12      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 132    | 115    | 515      | 451     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- |       | IV/2007   | 2008     | 2007      |
| JA       | IV/2008   |       |       |        |
| YHTEISYRITYSTEN |       |       |       |        |
| TULOKSESTA   |       |       |       |        |
| SEGMENTEITTÄIN |       |       |       |        |
| MEUR      |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto | 39     | -3     | 26      | -23      |
| 1), 2)     |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      | 4      | 8      | 12      | 24       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto  | 3      | 5      | 16      | 18       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets     | 0      | 0      | 5       | 0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     | 0      | -      | 19      | -       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      | 2      | 8      | 48      | 222      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    | 48     | 18     | 126      | 241      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin    |
| osakkuusyhtiöiden osuuksista                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| suomalaisissa  | 14      | -1     | 9       | -7      |
| ja       |       |      |        |        |
| ruotsalaisissa |       |      |        |        |
| ydinjätehuoltor |       |      |        |        |
| ahastoissa,   |       |      |        |        |
| yhteensä milj. |       |      |        |        |
| euroa:     |       |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Suurin osa Sähköntuotanto-segmentin osakkuusyhtiöistä on         |
| tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|  omakustannushintaan, johon sisältyvät korot ja välittömät verot.     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ      | 31.12.2008  | 31.12.200 |
| SEGMENTEITTÄIN                  |        | 7     |
| MEUR                       |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  | 818     | 806    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      | 160     | 158    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                   | 210     | 229    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                     | 12      | 8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                      | 429     | 455    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       | 483     | 1 197   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                     | 2 112    | 2 853   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT      |       | IV/2007  | 2008    | 2007   |
| KÄYTTÖOMAISUUTEEN    | IV/2008   |      |       |     |
| SEGMENTEITTÄIN     |       |      |       |     |
| MEUR          |       |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 49      | 32     | 134     | 93    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö 1)        | 144     | 120    | 408     | 309   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto 2)     | 93      | 117    | 296     | 236   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         | 0      | 1     | 3      | 3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         | 104     | -     | 256     | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | 2      | 3     | 11     | 14    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 392     | 273    | 1 108    | 655   |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Kasvu johtuu pääasiassa CHP-voimalaitosten rakentamisprojekteista Espoossa, 
Viron Tartossa ja Puolan Czestochowassa.                    
2) Kasvu johtuu pääasiassa Ruotsin jakelualueelle asennettavien uusien     
automaattisesti luettavien mittareiden asentamisesta.              
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT      |      | IV/2007 | 2008    | 2007  |
| OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN  | IV/2008  |     |       |     |
| MEUR             |      |     |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto        | 0     | 52    | 0      | 52   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             | 0     | 1    | 23     | 18   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto         | 0     | 1    | 0      | 1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            | 0     | -    | 0      | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä 1)           | 22    | -    | 1 492    | 245   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             | 0     | -1    | 1      | 1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 22    | 53    | 1 516    | 317   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Katso liitetieto 7 Yrityshankinnat ja -myynnit              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA      | 31.12. 2008        | 31.12. 2007     |
| SEGMENTEITTÄIN      |              |           |
| MEUR           |              |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      | 5 331           | 5 599        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           | 3 468           | 3 507        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       | 3 032           | 3 239        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets          | 188            | 247         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä          | 2 205           | 456         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           | 796            | 1 237        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 15 020          | 14 285        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN | 31.12. 2008     | 31.12.2007  |
| %                   |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             | 29,6        | 19,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                 | 8,9         | 9,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 8,1         | 7,7      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | -14,0        | 6,9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | -3,7        | 66,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | -1,8        | 17,1     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO     | 31.12.2008  | 31.12.200 |
| SEGMENTEITTÄIN                  |        | 7     |
| %                        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                 | 28,0      | 18,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      | 7,3      | 9,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                  | 8,2      | 7,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                     | -15,3     | -0,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     | -3,8      | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut 1)                     | -1,7      | -2,1   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Poislukien Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä toteutunut 180 miljoonan  |
| euron myyntivoitto, joka on kirjattu erään 'Osuus osakkuus- ja        |
| yhteisyritysten                               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksesta' vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus |
| osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä    |
| sidotulla                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä avaavan   |
| taseen ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.                 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN      | 31.12.2008      | 31.12.2007     |
| MEUR              |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 5 732        | 6 154        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              | 3 923        | 3 928        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          | 3 546        | 3 778        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | 663         | 630         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             | 2 476        | 456         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | 997         | 1 392        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät  | 17 337        | 16 338       |
| varat              |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset       | 799         | 747         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   | 2          | 3          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat           | 819         | 159         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat         | 1 321        | 427         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         | 20 278        | 17 674       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN  | 31.12.2008      | 31.12.2007     |
| MEUR              |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 401         | 555         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              | 455         | 421         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          | 514         | 539         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | 475         | 383         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             | 271         | -          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | 201         | 155         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä  | 2 317        | 2 053        |
| vieras pääoma          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    | 1 851        | 1 687        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma        | 199         | 390         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan sisältyvä | 4 367        | 4 130        |
| vieras pääoma          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma    | 7 500        | 4 893        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           | 8 411        | 8 651        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma   | 20 278        | 17 674       |
| yhteensä            |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN     | 2008         | 2007        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 3 591        | 3 475        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              | 2 422        | 2 302        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          | 1 222        | 1 060        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | 766         | 936         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             | 5 566        | -          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | 510         | 531         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 14 077        | 8 304        |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö keskimäärin lasketaan käyttäen koko raportointikauden kuukausittaisia
keskiarvoja.                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ      | 31.12.2008      | 31.12.2007     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 3 520        | 3 511        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              | 2 318        | 2 279        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          | 1 336        | 1 063        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | 635         | 935         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             | 7 262        | -          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | 508         | 515         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 15 579        | 8 303        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta    |
| www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa.               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKE | IV/  | III/  | II/  | I/  | IV/  | III/  | II/   | I/   |
| VAIHT | 2008 | 2008  | 2008 | 2008 | 2007  | 2007  | 2007  | 2007  |
| O   |    |    |    |    |    |     |     |    |
| NELJÄ |    |    |    |    |    |     |     |    |
| NNEKS |    |    |    |    |    |     |     |    |
| ITTÄI |    |    |    |    |    |     |     |    |
| N   |    |    |    |    |    |     |     |    |
| MEUR |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 736  | 718  | 721  | 717  | 685  | 502   | 522   | 641  |
| ntuot |    |    |    |    |    |     |     |    |
| anto |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| -   | 5   | -79  | 21  | 53  | 5   | 70   | 92   | 156  |
| josta |    |    |    |    |    |     |     |    |
| sisäi |    |    |    |    |    |     |     |    |
| stä  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö | 463  | 226  | 284  | 493  | 439  | 186   | 252   | 479  |
--------------------------------------------------------------------------------
| -   | -3  | -4   | -   | 7   | -1   | 4    | 11   | 24   |
| josta |    |    |    |    |    |     |     |    |
| sisäi |    |    |    |    |    |     |     |    |
| stä  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 206  | 171  | 180  | 232  | 206  | 166   | 172   | 225  |
| nsiir |    |    |    |    |    |     |     |    |
| to  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| -   | 3   | 2   | 2   | 3   | 3   | 2    | 2    | 2   |
| josta |    |    |    |    |    |     |     |    |
| sisäi |    |    |    |    |    |     |     |    |
| stä  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marke | 531  | 461  | 411  | 519  | 482  | 331   | 351   | 519  |
| ts  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| -   | 50  | 61   | 34  | 32  | 49   | 30   | 32   | 44   |
| josta |    |    |    |    |    |     |     |    |
| sisäi |    |    |    |    |    |     |     |    |
| stä  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäj | 197  | 140  | 152  | -   | -   | -    | -    | -   |
| ä   |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| -   | -  | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -   |
| josta |    |    |    |    |    |     |     |    |
| sisäi |    |    |    |    |    |     |     |    |
| stä  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 21  | 21   | 21  | 20  | 21   | 19   | 22   | 19   |
--------------------------------------------------------------------------------
| -   | 21  | 20   | 21  | 20  | 20   | 17   | 19   | 16   |
| josta |    |    |    |    |    |     |     |    |
| sisäi |    |    |    |    |    |     |     |    |
| stä  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord | -476 | -465  | -369 | -426 | -437  | -221  | -204  | -301  |
| Pool |    |    |    |    |    |     |     |    |
| netot |    |    |    |    |    |     |     |    |
| us  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elimi | -76  | 0   | -78  | -115 | -76  | -123  | -156  | -242  |
| noinn |    |    |    |    |    |     |     |    |
| it  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtee | 1 602 | 1 272 | 1 322 | 1 440 | 1 320 | 860   | 959   | 1 340 |
| nsä  |    |    |    |    |    |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKE | IV/  | III/  | II/ | I/   | IV/   | III/  | II/   | I/   |
| VOITT | 2008 | 2008  | 2008 | 2008  | 2007  | 2007  | 2007  | 2007  |
| O   |    |    |   |    |     |    |     |    |
| NELJÄ |    |    |   |    |     |    |     |    |
| NNEKS |    |    |   |    |     |    |     |    |
| ITTÄI |    |    |   |    |     |    |     |    |
| N   |    |    |   |    |     |    |     |    |
| MEUR |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 470  | 438  | 260 | 431  | 351   | 221  | 243   | 300  |
| ntuot |    |    |   |    |     |    |     |    |
| anto |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö | 155  | -15  | 37  | 130  | 121   | -2   | 33   | 142  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 61  | 50   | 51  | 86   | 51   | 50   | 53   | 79   |
| nsiir |    |    |   |    |     |    |     |    |
| to  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marke | -29  | -17  | 31  | -20  | 2    | 15   | 7    | -12  |
| ts  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäj | -19  | -39  | -33 | 0   | 12   | 232  | -    | -   |
| ä   |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -27  | -22  | 2  | -18  | -17   | -6   | -9   | -19  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtee | 611  | 395  | 348 | 609  | 520   | 510  | 327   | 490  |
| nsä  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTA | IV/  | III/  | II/ | I/   | IV/   | III/  | II/   | I/   |
| ILUKE | 2008 | 2008  | 2008 | 2008  | 2007  | 2007  | 2007  | 2007  |
| LPOIN |    |    |   |    |     |    |     |    |
| EN  |    |    |   |    |     |    |     |    |
| LIIKE |    |    |   |    |     |    |     |    |
| VOITT |    |    |   |    |     |    |     |    |
| O   |    |    |   |    |     |    |     |    |
| NELJÄ |    |    |   |    |     |    |     |    |
| NNEKS |    |    |   |    |     |    |     |    |
| ITTÄI |    |    |   |    |     |    |     |    |
| N   |    |    |   |    |     |    |     |    |
| MEUR |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 378  | 371  | 384 | 395  | 363   | 185  | 217   | 330  |
| ntuot |    |    |   |    |     |    |     |    |
| anto |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö | 109  | -7   | 27  | 121  | 120   | -3   | 36   | 137  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 63  | 49   | 49  | 87   | 50   | 51   | 52   | 78   |
| nsiir |    |    |   |    |     |    |     |    |
| to  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marke | 0   | -8   | -15 | -10  | -1   | 11   | 3    | -14  |
| ts  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäj | -20  | -39  | -33 | -   | -    | -   | -    | -   |
| ä   |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -22  | -13  | -9  | -12  | -16   | -6   | -10   | -19  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtee | 508  | 353  | 403 | 581  | 516   | 238  | 298   | 512  |
| nsä  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTA | IV/20 | III/20 | II/2 | I/2008 | IV/2007 | III/20 | II/2007 | I/2007 |
| LUONT | 08  | 08   | 008 |    |     | 07   |     |    |
| EISET |    |    |   |    |     |    |     |    |
| ERÄT |    |    |   |    |     |    |     |    |
| NELJÄ |    |    |   |    |     |    |     |    |
| NNEKS |    |    |   |    |     |    |     |    |
| ITTÄI |    |    |   |    |     |    |     |    |
| N   |    |    |   |    |     |    |     |    |
| MEUR |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 7   | 11   | 0  | 0   | 0    | 0   | 2    | 0   |
| ntuot |    |    |   |    |     |    |     |    |
| anto |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö | 60  | 2   | 0  | 2   | 1    | 0   | 1    | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 0   | 2   | 0  | 0   | 0    | -1   | 0    | 1   |
| nsiir |    |    |   |    |     |    |     |    |
| to  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marke | -   | 0   | 0  | -   | -1   | 1   | 0    | 0   |
| ts  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäj | 1   | 0   | -  | -   | 12   | 232  | -    | -   |
| ä   |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 0   | 0   | 0  | 0   | 1    | 0   | 1    | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtee | 68  | 15   | 0  | 2   | 13   | 232  | 4    | 1   |
| nsä  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT | IV/  | III/  | II/ | I/   | IV/   | III/  | II/2007 | I/   |
| VERTA | 2008 | 2008  | 2008 | 2008  | 2007  | 2007  |     | 2007  |
| ILUKE |    |    |   |    |     |    |     |    |
| LPOIS |    |    |   |    |     |    |     |    |
| UUTEE |    |    |   |    |     |    |     |    |
| N   |    |    |   |    |     |    |     |    |
| VAIKU |    |    |   |    |     |    |     |    |
| TTAVA |    |    |   |    |     |    |     |    |
| T   |    |    |   |    |     |    |     |    |
| ERÄT |    |    |   |    |     |    |     |    |
| NELJÄ |    |    |   |    |     |    |     |    |
| NNEKS |    |    |   |    |     |    |     |    |
| ITTÄI |    |    |   |    |     |    |     |    |
| N   |    |    |   |    |     |    |     |    |
| MEUR |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 85  | 56   | -124 | 36   | -12   | 36   | 24   | -30  |
| ntuon |    |    |   |    |     |    |     |    |
| tanto |    |    |   |    |     |    |     |    |
| 1)  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö | -14  | -10  | 10  | 7   | 0    | 1   | -4   | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | -2  | -1   | 2  | -1   | 1    | 0   | 1    | 0   |
| nsiir |    |    |   |    |     |    |     |    |
| to  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marke | -29  | -9   | 46  | -10  | 4    | 3   | 4    | 2   |
| ts  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäj | -   | -   | -  | -   | -    | -   | -    | -   |
| ä   |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | -5  | -9   | 11  | -6   | -2   | 0   | 0    | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtee | 35  | 27   | -55 | 26   | -9   | 40   | 25   | -23  |
| nsä  |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1)Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin     |
| osuudesta                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valti | -12  | 10   | -8  | -9   | -7   | 33   | -4   | -5   |
| on  |    |    |   |    |     |    |     |    |
| ydinj |    |    |   |    |     |    |     |    |
| ätehu |    |    |   |    |     |    |     |    |
| oltor |    |    |   |    |     |    |     |    |
| ahast |    |    |   |    |     |    |     |    |
| oon, |    |    |   |    |     |    |     |    |
| yhtee |    |    |   |    |     |    |     |    |
| nsä  |    |    |   |    |     |    |     |    |
| miljo |    |    |   |    |     |    |     |    |
| onaa |    |    |   |    |     |    |     |    |
| euroa |    |    |   |    |     |    |     |    |
| :   |    |    |   |    |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                         |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia  
raportointikaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat      
yhdenmukaisia vuoden 2007 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen   
kanssa.                                     
Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien    
johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.       

--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |       |       |       | 31.12. 2007  |
|         |       | 31.12. 2008 |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja    | Nimellis-  | Käypä   | Nimellis-   | Käypä     |
| valuuttajohdanna |   arvo  | nettoarvo |  arvo    | nettoarvo   |
| iset       |       |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopim | 2 993    | -12    | 3 500     | -16      |
| ukset      |       |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiini | 4 521    | 370    | 4 452     | 30       |
| t        |       |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit  | 230     | 0     | 741      | 0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja    | 2 240    | 218    | 3 293     | 66       |
| valuutanvaihtoso |       |      |        |        |
| pimukset     |       |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaise | Määrä    | Käypä   | Määrä     | Käypä     |
| t        |       | nettoarvo |        | nettoarvo   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | TWh     | MEUR    | TWh      | MEUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 165     | 2 102   | 119      | -651      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 123     | -1 692   | 88      | 461      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot  | 2      | 0     | 0       | 0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut optiot | 4      | -14    | 2       | -1       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset | Määrä    | Käypä   | Määrä     | Käypä     |
|         |       | nettoarvo |        | nettoarvo   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 1000 bbl  | MEUR    | 1000 bbl   | MEUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 1 047    | -14    | 460      | -4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 1 230    | 11     | 795      | 9       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannaise | Määrä    | Käypä   | Määrä     | Käypä     |
| t        |       | nettoarvo |        | nettoarvo   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | kt     | MEUR    | kt      | MEUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 276     | 7     | 150      | -1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 641     | -16    | 375      | 1       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2       | Määrä    | Käypä   | Määrä     | Käypä     |
| päästöoikeusjohd |       | nettoarvo |        | nettoarvo   |
| annaiset     |       |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | ktCO2    | MEUR    | ktCO2     | MEUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 592     | 4     | 3 101     | -13      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 592     | -4     | 3 121     | 13       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannaise | Nimellis-  | Käypä   | Nimellis-   | Käypä     |
| t        |   arvo  | nettoarvo |  arvo    | nettoarvo   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | MEUR    | MEUR    | MEUR     | MEUR      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit  | 37     | 24     | 36      | 66       |
| 1)        |       |      |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään      |     |
| Fortum-konsernin osakekannustinjärjestelmän suojaukseen.      |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum, Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö 1 (TGC-1) ja ECF Project Ltd     
allekirjoittivat 20.2.2008 sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa TGC-1:ltä   
päästövähennysyksiköitä, ERU (emission reduction unit) noin 5 miljoonan tonnin 
edestä. Päästövähennysyksiköt liittyvät yhteistoteutusprojekteihin (Joint    
Implementation, JI), jotka toteutetaan TCG-1:n tuotantolaitoksilla Euroopan   
päästökauppajärjestelmän Kioto-kauden aikana (2008-2012). Sopimus luokitellaan 
omaa käyttöä varten olevaksi ja arvostetaan hankintahintaan.          

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                        |
--------------------------------------------------------------------------------

Bruttoinvestoinnit tytäryhtiöihin (katso Tunnuslukujen määritelmät) olivat   
yhteensä 1 506 (18) miljoonaa euroa. TGC-10:n yrityskauppa on tästä summasta  
yhteensä 1 492                                 
miljoonaa euroa.                                
Fortum osti 100% Jelgavas Kogeneracija SIA:n osakkeista maaliskuun lopussa   
Latviassa. Yhtiö toimittaa lämpöä Jelgavan kaupunkiin. Yhtiön vuotuinen lämmön 
myynti on 200 gigawattituntia (GWh), liikevaihto 10 miljoonaa euroa ja     
henkilöstön määrä 170. Bruttoinvestointi oli 10 miljoonaa euroa.        
Fortum hankki lisää 11,22% osakkeita lisää Hofors Energi AB:sta Ruotsissa. Tämän
hankinnan jälkeen Fortumin kokonaisomistus Hofors Energi AB:n osakekannasta on 
60%. Hankittu yhtiö toimittaa kaukolämpöä Hoforsin alueelle. Vuotuinen lämmön  
myynti on 130 gigawattituntia (GWh) ja liikevaihto noin 7 miljoonaa euroa.   
Fortum on jo aiemmin ottanut liiketoiminnan hoitaakseen yhtiössä.        
Bruttoinvestointi oli 3 miljoonaa euroa.                    
Joulukuussa 2008 Fortum myi 60 % osuutensa Jyväskylän Energiatuotanto Oy:stä  
Jyväskylän Energialle. Tytäryhtiöosakkeiden lisäksi myydään myös voimalaitoksen 
maa-alue, ja myytyyn liiketoimintaan liittyvä muu omaisuus. Heinäkuussa 2008  
Fortum myi 100 % osuutensa Recotech AB:stä Tellestate AB:lle.          
TGC-10:n hankinta                                
Fortum hankki maaliskuussa 76,49% vuonna 2006 perustetusta venäläisestä     
alueellisesta tuotantoyhtiöstä TGC-10:stä. Yhtiö toimii Uralin ja Länsi-Siperian
alueella. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti on 3 000 MW ja           
lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 MW, ja sen sähköntuotanto on 18 TWh ja    
lämmöntuotanto 27 TWh vuodessa. TGC-10 on sitoutunut mittavaan         
investointiohjelmaan, joka nostaa yhtiön sähköntuotantokapasiteettia 2 300   
MW:lla vuoteen 2013 mennessä. TGC-10:n investointiohjelman sopimusvelvoitteet  
sisältävät sakkoehtoja, jotka on sidottu uuden tuotantokapasiteetin       
saatavuuteen. TGC-10:n liikevaihto vuonna 2007 oli 723 miljoonaa euroa ja    
liikevoitto 26 miljoonaa euroa, luvut perustuvat vuoden 2007 julkistettuun   
tilinpäätökseen (IFRS).                             
TGC-10:n hankinta tapahtui osakkeita hankkimalla sekä osakeantiin        
osallistumalla. Fortum maksoi 20.3.2008 47,42%:a TGC-10:n osakkeista noin 1,3  
miljardin euron osakeannilla. TGC-10:n osakeannissa saama pääoma jää yhtiön   
käyttöön ja sillä rahoitetaan yhtiön investointiohjelmaa, jonka suunniteltu arvo
on 2,2 miljardia euroa. Lokakuussa Fortum arvioi                
kapasiteetti-investointiohjelman arvoksi noin 2,5 miljardia euroa. Ohjelman   
loppuosan arvo tammikuusta 2009 eteenpäin vuodenvaihteen valuuttakursseilla   
laskettuna on arviolta 2,0 miljardia euroa.                   
26.3.2008 Fortum osti 29,07% lisäosuuden RAO UESilta. 29.4.2008 Fortum teki   
TGC-10:n vähemmistöosakkaille lunastusvelvollisuuden mukaisen ostotarjouksen  
jäljelle jäävistä osakkeista. Tarjous oli voimassa 30.4.2008 - 18.10.2008    
välisenä aikana. Tarjouksen kohteena oli 23,51% TGC-10:n osakepääomasta, ja   
tarjottu hinta oli 111,8 ruplaa osakkeelta, joka maksettaisiin kokonaan     
käteisenä. Joulukuun lopussa Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä oli 94,3%,    
sisältäen TGC-10:n 100% omistaman tytäryhtiön omistamat TGC-10:n osakkeet, ja  
siihen mennessä Fortum oli maksanut lunastustarjouksen alaisista        
osakehankinnoista 465 miljoonaa euroa.                     
Koko kaupan bruttoinvestointi oli yhteensä 1 492 miljoonaa euroa, poislukien  
TGC-10:n rahat ja pankkisaamiset (joka on pääasiassa seurausta osakeannista),  
mutta sisältäen yhtiön korolliset velat. Hankintamenolaskelma perustuu TGC-10:n 
taseeseen per 31.3.2008. Käypien arvojen kohdistus on hyvin alustava, sillä   
arvotuslaskelmia ja niiden vaikutuksia ei ole vielä saatettu loppuun etenkin  
tulevien velvoitteiden osalta. Fortumin vuoden 2008 tilinpäätöstietoihin    
sisältyy TGC-10:n tulosvaikutus 1.4.2008 lähtien.                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                | TGC-10                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastikkeen muodostuminen      |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Maksettu rahana        | 2 533                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnalle kohdistettavat     | 8                    |
| välittömät kulut          |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastike          | 2 541                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä   | 2 211                  |
| arvo                |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             | -9                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             | 339                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|            | Hankitun    | Käypien      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|            | omaisuuden   | arvojen      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen      | kirjanpitoarvo | kohdistukset    | Yhteensä   |
| nettovarojen käypä   |         |          |       |
| arvo:         |         |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat       | 1 321      |          | 1 321    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja | 625       | 1 022       | 1 647    |
| kalusto        |         |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat       | 182       |          | 182     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma | -107      | -391        | -498     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras   | -272      |          | -272     |
| pääoma         |         |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut nettovarat  | 1 749      | 631        | 2 380    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu        | -116      | -53        | -169     |
| vähemmistöosuus    |         |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 1 633      | 578        | 2 211    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestointi   |         |          |       |
| TGC-10 -yhtiöön:    |         |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana suoritettu   |         |          | 2 541    |
| vastike        |         |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa |         |          | 1 321    |
| tytäryrityksissä    |         |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan rahavirta  |         |          | 1 220    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen velka    |         |          | 272     |
| hankituissa      |         |          |       |
| tytäryrityksissä    |         |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |         |          | 1 492    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. VALUUTTAKURSSIT                              |
--------------------------------------------------------------------------------

Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin   
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu kunkin 
kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden viimeisen  
päivän kurssien keskiarvona.                          
Keskeisimmät Fortum-konsernissa käytetyt kurssit ovat:             

--------------------------------------------------------------------------------
| Kes | 31.12. | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9. | 30.6.  | 31.3.  |
| kim | 2008  | 2008  | 2008  | 2008  | 2007  | 2007 | 2007  | 2007  |
| äär |    |    |    |    |    |    |     |     |
| äin |    |    |    |    |    |    |     |     |
| en |    |    |    |    |    |    |     |     |
| val |    |    |    |    |    |    |     |     |
| uut |    |    |    |    |    |    |     |     |
| tak |    |    |    |    |    |    |     |     |
| urs |    |    |    |    |    |    |     |     |
| si |    |    |    |    |    |    |     |     |
|   |    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruo | 9,6647 | 9,4559 | 9,4088 | 9,4265 | 9,2475 | 9,218 | 9,2020 | 9,1787 |
| tsi |    |    |    |    |    | 5   |     |     |
| (SE |    |    |    |    |    |    |     |     |
| K) |    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nor | 8,2605 | 8,0187 | 7,9843 | 7,9998 | 8,0253 | 8,046 | 8,1205 | 8,1563 |
| ja |    |    |    |    |    | 6   |     |     |
| (NO |    |    |    |    |    |    |     |     |
| K) |    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puo | 3,5328 | 3,4402 | 3,4926 | 3,5676 | 3,7792 | 3,828 | 3,8439 | 3,8858 |
| la |    |    |    |    |    | 5   |     |     |
| (PL |    |    |    |    |    |    |     |     |
| N) |    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ven | 36,690 | 36,567 | 36,634 | 36,466 | 35,075 | 34,83 | 34,6997 | 34,5633 |
| äjä | 5   | 0   | 8   | 0   | 9   | 2   |     |     |
| (RU |    |    |    |    |    |    |     |     |
| B) |    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kau | 31.12 | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9. | 30.6.  | 31.3.  |
| den | .2008 | 2008  | 2008  | 2008  | 2007  | 2007 | 2007  | 2007  |
| lop |    |    |    |    |    |    |     |     |
| un |    |    |    |    |    |    |     |     |
| val |    |    |    |    |    |    |     |     |
| uut |    |    |    |    |    |    |     |     |
| tak |    |    |    |    |    |    |     |     |
| urs |    |    |    |    |    |    |     |     |
| si |    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruo | 10,870 | 9,7943 | 9,4703 | 9,3970 | 9,4415 | 9,214 | 9,2525 | 9,3462 |
| tsi | 0   |    |    |    |    | 7   |     |     |
| (SE |    |    |    |    |    |    |     |     |
| K) |    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nor | 9,7500 | 8,3330 | 8,0090 | 8,0510 | 7,9580 | 7,718 | 7,9725 | 8,1190 |
| ja |    |    |    |    |    | 5   |     |     |
| (NO |    |    |    |    |    |    |     |     |
| K) |    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puo | 4,1535 | 3,3967 | 3,3513 | 3,5220 | 3,5935 | 3,773 | 3,7677 | 3,8668 |
| la |    |    |    |    |    | 0   |     |     |
| (PL |    |    |    |    |    |    |     |     |
| N) |    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ven | 41,283 | 36,409 | 36,947 | 37,113 | 35,986 | 35,34 | 34,8070 | 34,6580 |
| äjä | 0   | 5   | 7   | 0   | 0   | 90  |     |     |
| (RU |    |    |    |    |    |    |     |     |
| B) |    |    |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelman mukainen veroprosentti vuonna 2008 oli 13,7 % (16,9 %). Vuoden  
2008 veroprosentti on alempi kuin vertailuvuoden 2007 veroprosentti pääasiassa 
Ruotsin ja Venäjän yhteisöverokantojen laskun vuoksi, mistä johtuen       
laskennallisen verovelan määrä laski. Tämän kertaluonteisen erän positiivinen  
vaikutus oli 113 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 veroprosentti, lukuun ottamatta  
verokantojen muutosten vaikutusta, verovapaita myyntivoittoja sekä osuuksia   
osakkuusyritysten voitosta, oli 22,1 %.                     
Vuoden 2007 veroprosenttiin vaikutti Hafslundin omistamien REC-osakkeiden myynti
maaliskuussa 2007, mikä lisäsi Fortumin osuutta osakkuusyritysten voitosta   
kyseisellä kaudella noin 180 miljoonalla eurolla. Tämä erä on esitetty rivillä 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta (veroilla vähennettynä). Vuonna 2007
Fortum sai myös huomattavat verovapaat myyntivoitot, 232 miljoonaa euroa, mikä 
oli toinen merkittävä vuoden 2007 matalaan veroprosenttiin vaikuttanut tekijä. 
Vuoden 2007 veroprosentti, josta aiempaa suuremmat osakkuusyhtiötulokset sekä  
verovapaiden myyntivoittojen vaikutus on vähennetty, oli 22,3 %.        

--------------------------------------------------------------------------------
| 10. OSAKEKOHTAINEN TULOS                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta   |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|             |        | 2008        | 2007     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):     |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |        | 1 542        | 1 552    |
| kuuluva voitto     |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  |        |           |       |
| (1000 kpl):       |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen  |           |       |
| lukumäärä                |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta |        | 887 256       | 889 997   |
| laskettaessa      |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden        |        | 583         | 1 398    |
| laimennusvaikutus    |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen  |           |       |
| lukumäärä                |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista tulosta   | 887 839       | 891 395   |
| laskettaessa              |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO                          |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiökokoukselle 7.4.2009 on ehdotettu jaettavaksi vuodelta 2008 osinkoa 1,00  
euroa osakkeelta, yhteensä 888 miljoonaa euroa, mikä perustuu 4.2.2009     
rekisteröityjen osakkeiden lukumäärään. Ehdotettua osinkoa ei ole kirjattu   
osinkovelaksi tässä tilinpäätöksessä.                      
Yhtiökokous päätti 1.4.2008 jakaa osinkoa 1,35 euroa osaketta kohti. Tästä   
osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksettiin konsernin tuloksesta ilman      
kertaluonteisia eriä. Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa 0,58 euron suuruisen   
lisäosingon osakkeelta yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua    
tavoitetasoa. Kokonaisosingon määrä, 1 198 miljoonaa euroa, perustui      
rekisteröityjen osakkeiden määrään 4.4.2008. Osingot maksettiin 11.4.2008.   
Vuonna 2007 osinkoa jaettiin 1,26 euroa osaketta kohti. Tästä osingosta 0,73  
euroa osakkeelta oli konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. Lisäksi     
yhtiökokous päätti jakaa 0,53 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön   
pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon määrä,
1 122 miljoonaa euroa, perustui rekisteröityjen osakkeiden määrään 2.4.2007.  
Osingot maksettiin 11.4.2007.                          

--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA      |     |    |      |      |
| AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN   |     |    |      |      |
| MUUTOS             |     |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         | 31.12.2008        | 31.12.2007         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo    | 11 428          | 11 567           |
| kauden alussa    |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset      | 1 980          | 16             |
| tytäryritysten    |             |              |
| hankintojen kautta  |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvest | 1 087          | 654            |
| oinnit        |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan  | 21            | 1             |
| pääoman kulut    |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman      | 22            | 25             |
| käytöstäpoistamiskul |             |              |
| ut          |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien   | 14            | -9             |
| muutokset      |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset     | -14           | -11            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja      | -515           | -451            |
| arvonalentumiset   |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset     | -31           | -             |
| tytäryritysten    |             |              |
| myyntien kautta   |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      | -1 459          | -364            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo    | 12 533          | 11 428           |
| kauden lopussa    |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. MUUTOKSET OSUUKSISSA OSAKKUUS- JA       |     |        |
| YHTEISYRITYKSISSÄ                 |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |        | 31.12.2008     | 31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden  |        | 2 853        | 2 197    |
| alussa         |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-ja    |        | 126         | 241     |
| yhteisyritysten     |        |           |       |
| voitosta        |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat        |        | 7          | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut   |        | 1          | 294     |
| sijoitukset       |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset        |        | 36         | -      |
| tytäryritysten     |        |           |       |
| hankintojen kautta   |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelut  |        | -3         | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit         |        | -13         | -68     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot     |        | -51         | -178     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon ja muut oman pääoman    | -628        | 366     |
| muutokset                |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot       |        | -216        | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden  |        | 2 112        | 2 853    |
| lopussa         |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus - ja yhteisyritysten voitosta                  
Vuoden viimeisen neljänneksen osuus osakkuusyritysten voitosta, 48 (18)     
miljoonaa euroa, sisältää pääasiassa Fortumin osakkuusyhtiöomistuksen mukaisen 
osuuden ruotsalaisten ydinvoimayhtiöiden, Forsmarks Kraftgrupp AB and OKG AB,  
voitosta yhteensä 47 miljoonaa euroa. Tästä 42 miljoonaa euroa aiheutuu     
ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen kirjauksista, katso liite 16.    
Fortumin osuus osakkuusyritysten voitosta vuonna 2008 oli 126 (241) miljoonaa  
euroa, josta Hafslundin osuus oli 48 (219) miljoonaa euroa. Katso alla     
Hafslundin laskentaperiaatteet.                         
Hankinnat                                    
Liettuassa Fortum osti 14,73% osuuden UAB Klaipedos Energija:sta Stadtwerke   
Leipzig GmbH:lta 29.2.2008. Fortum omistaa yhtiöstä nyt 19,63%. UAB Klaipedos  
Energija tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Klaipedan ja Gargzdain kaupunkien    
asukkaille ja teollisuudelle. Yhtiön liikevaihto on noin 27 miljoonaa euroa ja 
vuotuinen lämmön myynti 1 terawattitunti (TWh) ja sähkön myynti 20       
gigawattituntia (GWh). Investointi oli 7 miljoonaa euroa. Merkittävin osa 245  
miljoonan euron investoinneista vuonna 2007 tulee TGC-1:n osakeannista, jonka  
arvo oli 243 miljoonaa euroa.                          
Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta                   
Maaliskuun 2008 lopussa toteutuneen TGC-10:n hankinnan myötä, Fortum hankki   
osuuden Kurgan Generating-yhtiöstä.                       
Yritysmyynnit                                  
Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä Fortum myi 50% osuutensa Panjin Liaohe  
Fortum Thermal Power Company Co:sta Kiinassa. Vuoden 2008 viimeisellä      
neljänneksellä Fortum myi 30 % osuutensa Polartest Oy:stä sekä 33 % osuutensa  
Herbrechtingen GmbH:stä. Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä Fortum myi   
hieman yli 1/3 osuutensa JSC Lenergosta noin 295 miljoonalla eurolla.      
Myyntivoitto, 232 miljoonaa euroa, on kirjattu Muihin tuottoihin.        
Saadut osingot                                 
Vuonna 2008 Fortum sai yhteensä 39 miljoonaa euroa osinkoa Hafslundilta ja   
Gasumilta. Vuonna 2007 Fortum sai 178 miljoonaa euroa osinkoa osakkuusyhtiöiltä,
josta 145 miljoonaa euroa tuli Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä maaliskuussa 
2007.                                      
Käyvän arvon ja muut oman pääoman muutokset                   
Käyvän arvon ja muut oman pääoman muutokset sisältävät pääasiassa Hafslundin  
omistamien REC-yhtiön osakkeiden käyvän arvon muutoksen. Viimeisen neljänneksen 
aikana REC -osakkeiden käyvän arvon muutos oli -141 (61) miljoonaa euroa. REC  
-osakkeiden käyvän arvon muutoksen vaikutus vuonna 2008             
oli -656 (353) miljoonaa euroa.                        
Hafslund ASA:n osakkuusyritystuloksen laskenta                 
Fortum-konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos
on sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin edellisen neljänneksen   
tietoihin perustuen, sillä Hafslund raportoi osavuosikatsauksensa Fortumia   
myöhemmin. Hafslund julkaisee tammi-joulukuun tuloksensa 6.2.2009.       
Hafslundin osakkuusyritystulosta laskettaessa Fortum on omien          
laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin käyttämän  
Renewable Energy Corporationin (REC) osakeomistusta koskevan          
laskentaperiaatteen. Hafslund on sisällyttänyt osakeomistuksensa REC-yhtiössä  
erään 'Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat', kun taas 
Fortum on luokitellut osakeomistuksen REC-yhtiössä 'Myytävissä oleviksi     
rahoitusvaroiksi, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan suoraan omaan   
pääomaan'. Kumulatiivinen käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin       
tuloslaskelmaan siinä tapauksessa, että Hafslund myy omistamiansa REC-yhtiön  
osakkeita. Fortum soveltaa samoja laskentaperiaatteita arvostaessaan Hafslundin 
omistusosuutta Fesil Holding AS:ssä.                      
Koska REC on ollut listattuna Oslon pörssissä 9.5.2006 alkaen, Fortum laskee REC
omistuksen käyvän arvon muutoksen kunkin tilinpäätöshetken Oslon pörssin    
päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä 
vuosineljänneksellä ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa ole käytettävissä.  
                                        
Maaliskuussa 2007 Hafslund myi 35 miljoonaa REC-yhtiön osaketta.        
Laskentaperiaatteidensa mukaisesti Fortum on kirjannut ensimmäisellä      
vuosineljänneksellä noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön   
osakkeista erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'. Jäljellä olevien
osakkeiden kumulatiivinen käyvän arvon muutos Fortumin omassa pääomassa oli 126 
miljoonaa euroa 31.12.2008, 667 miljoonaa euroa vähemmän kuin 31.12.2007.    
Hafslund kirjasi toisen vuosineljänneksen tulokseensa arvonmuutoksen Fesil   
Holding AS:ssä uusien yritysjärjestelyjen seurauksena. Fortumin osuus tästä   
arvonmuutoksesta, 12 miljoonaa euroa, on kirjattu suoraan Fortumin omaan    
pääomaan vuonna 2008.                              
TGC-1:n osakkuusyritystuloksen laskenta                     
Fortum omistaa 25.7% Territorial Generating 1 -yhtiöstä (TGC-1). TGC-1     
muodostettiin vuoden 2006 lopussa usean venäläisen yhtiön fuusioiduttua. TGC-1 
on julkaissut vuoden 2007 IFRS -tilinpäätöksen kesäkuussa 2008. Fortum aloitti 
soveltamaan pääomaosuusmenetelmää sijoitukseensa TGC-1:ssä vuoden 2008 toisesta 
neljänneksestä lähtien TGC-1:n siirryttyä raportoimaan IFRS- tilinpäätöksen   
vuosittain. Osuus yhtiön tuloksesta lasketaan kerran vuodessa toisen      
neljänneksen aikana perustuen edeltävän vuoden julkaistuun IFRS         
-tilinpäätökseen.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| 14.    |  |    |       |      |        |     |
| OSAKEPÄÄOM |  |    |       |      |        |     |
| A     |  |    |       |      |        |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    |  |    | Osakkeiden | Osakepääo | Osakkeiden  | Osakepää |
|      |  |    | määrä    | ma 31.12. | määrä     | oma   |
|      |  |    | 31.12.2008 | 2008   | 31.12.2007  | 31.12.20 |
|      |  |    |       |      |        | 07    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröi |  |    | 886 683 058 | 3 040   | 887 393 646  | 3 023  |
| dyt    |  |    |       |      |        |     |
| osakkeet  |  |    |       |      |        |     |
| 1.1.    |  |    |       |      |        |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt ja  | 955 022   | 4     | 5 199 412   | 17    |
| rekisteröidyt osakkeet |       |      |        |     |
| raportointikauden    |       |      |        |     |
| lopussa         |       |      |        |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |  |    | -      | -     | -5 910 000  | -    |
| osakkeiden |  |    |       |      |        |     |
| mitätöinti |  |    |       |      |        |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt  |    | 887 638 080 | 3 044   | 886 683 058  | 3 040  |
| osakkeet    |    |       |      |        |     |
| raportointikaud |    |       |      |        |     |
| en lopussa   |    |       |      |        |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröi |  |    | 56 000   |      | 50 000    |     |
| mättömät  |  |    |       |      |        |     |
| osakkeet  |  |    |       |      |        |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 15. KOROLLINEN NETTOVELKA                          |
--------------------------------------------------------------------------------

Raportoitu korollinen vieras pääoma 31.12.2008 oli 7 500 miljoonaa euroa. Vuoden
viimeisellä neljänneksellä konsernissa ei tehty huomattavia uusia        
rahoitusjärjestelyjä.                              
Vuoden viimeisellä neljänneksellä likvidit varat lisääntyivät 142 miljoonaa   
euroa 1 179 miljoonasta eurosta 1 321 miljoonaan euroon, johon sisältyy TGC-10:n
rahavarat ja pankkitalletukset 1 020 miljoonaa euroa. TGC-10:n rahavarat    
käytetään yhtiön investointiohjelmaan (katso myös TGC-10:n hankinta, liite 7). 
Likvidit varat 1 321 miljoonaa euroa koostuvat kassavaroista 733 miljoonaa euroa
(sisältää pankkitalletukset, jotka erääntyvät kolmen kuukauden sisällä) ja   
pankkitalletuksista 588 miljoonaa euroa (jossa eräpäivä yli kolmen kuukauden). 
Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum sopi uuden 3 500 miljoonan euron     
syndikoidun lainajärjestelyn. Järjestely muodostuu kolmen vuoden pankkilainasta,
2 000 miljoonaa euroa, joka käytetään TGC-10:n oston rahoittamiseen sekä viiden 
vuoden mittaisesta luottolimiitistä, 1 500 miljoonaa euroa, kattamaan konsernin 
yleisiä rahoitustarpeita. Viimeisen neljänneksen lopussa uudesta järjestelystä 
oli nostettu 2 600 miljoonaa euroa. Joulukuun lopussa 2008 Fortumilla oli    
kokonaisuudessaan käyttämättömiä luottolimiittejä 2,3 mrd euroa.        
Joulukuun viimeisenä päivänä 2008 Fortumin keskimääräinen duraatio oli 1,6   
vuotta (1,3 vuotta) velkasalkun johdannaiset mukaan lukien ja lainojen ja    
johdannaisten keskikorko oli 4,7 % (4,6 %) . Keskimääräinen kumulatiivinen   
lainojen ja johdannaisten keskikorko vuonna 2008 oli 5,3 % (4,3 %). Noin 64 %  
(67 %) oli vaihtuvakorkoista tai jälleenrahoitettavaa seuraavan 12 kk aikana.  

--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT JA VELAT                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      |     |      |      | 31.12. 2008 | 31.12.20 |
|        |     |      |      |       | 07    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen   |     |      |      |       |     |
| sisältyvät   |     |      |      |       |     |
| erät:     |     |      |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan  |     |      |      | 566     | 516   |
| liittyvät   |     |      |      |       |     |
| varaukset   |     |      |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion |     |      |      | 566     | 516   |
| ydinjätehuolto |     |      |      |       |     |
| rahastosta   |     |      |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu ja osuus Valtion  |      |       |     |
| ydinjätehuoltorahastosta:       |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu   |      |      | 895     | 816   |
| Suomen ydinenergialain  |      |      |       |     |
| mukaan          |      |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite |     |      |      | 767     | 698   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus |     |      |      | 728     | 673   |
| Valtion    |     |      |      |       |     |
| ydinjätehuolto |     |      |      |       |     |
| rahastosta   |     |      |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset                         
Fortum toimitti Työ- ja elinkeinoministeriölle syyskuussa vuotuisen esityksen  
Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuusta. Suomen ydinenergialain   
mukaisesti lasketun vastuun määrän päättää Työ- ja elinkeinoministeriö tammikuun
2009 loppuun mennessä. Esitys perustuu vuosittain päivitettävään        
kustannusennusteeseen, sekä joka kolmas vuosi tehtävään uuteen tekniseen    
suunnitelmaan. Tekninen suunnitelma päivitettiin edellisen kerran vuonna 2007. 
Arvioidut vastaiset kustannukset kasvanevat pääasiassa ydinvoimaviranomaisen  
(STUK) asettamien uusien materiaalien vapautusrajojen vuoksi. Uudet rajoitukset 
kasvattavat ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston laajuutta.            
Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetun esityksen perusteella Suomen     
ydinenergialain mukainen vastuu vuoden 2008 lopussa on 895 miljoonaa euroa.   
Taseeseen kirjattu ydinjätehuoltovaraus perustuu kassavirtaan tulevaisuuden   
kustannuksista, jotka pohjautuvat samoihin selvityksiin kuin lainmukainen    
vastuu. Ydinvoimavarauksen käypä arvo, joka on laskettu IAS37:n mukaisesti, on 
kasvanut 50 miljoonalla eurolla edellisen vuoden lopun arvosta, ja se on    
yhteensä 566 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa. Suurin ero lainmukaisen    
vastuun ja taseeseen kirjatun varauksen välillä on se, että lainmukaista    
vastuuta ei diskontata.                             
Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta                 
Viranomaiset päättävät vuotuisen rahastotavoitteen ja lainmukaisen vastuun   
määrän vuosittain tammikuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion  
ydinjätehuoltorahastoon ko. päätösten mukaisesti. Rahastotavoite, joka vastaa  
uutta lainmukaista vastuuta ja päätettyä ydinjätehuoltorahaston maksujen    
jaksottamista, on yhteensä 767 miljoonaa euroa. Rahastossa on IFRS:n      
näkökulmasta 162 miljoonan euron yliljäämä, koska Fortumin osuus Valtion    
ydinjätehuoltorahastosta oli 728 miljoonaa euroa 31.12.2008, kun taas      
rahasto-osuuden tasearvo oli 566 miljoonaa euroa.                
Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon         
Päivitetyn kustannusennusteen seurauksena Fortum kirjasi vuoden 2008 kolmannella
neljänneksellä kertaluonteisen 3 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen    
Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa      
lisääntyneistä jo käytetyn polttoaineen kustannuksista johtuen. Vuoden 2007   
kolmannella neljänneksellä päivitetyn teknisen suunnitelman seurauksena     
kirjattiin kertaluonteinen 13 miljoonan euron negatiivinen erä. Kaikki     
kululisäykset, jotka liittyvät jo käytettyyn polttoaineeseen, kirjataan aina  
välittömästi vertailukelpoiseen liikevoittoon.                 
Sähköntuotanto-segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden 
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä   
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti 
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus      
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut            
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun 
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu.    
Edellämainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen      
liikevoittoon, katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liitteet 4 
ja 5. Fortum kirjasi tästä johtuen vuoden 2008 tulokseen -19 miljoonan euron  
vaikutuksen ja vertailukaudella 2007 17 miljoonaa euroa.            
Osakkuusyhtiöt                                 
Fortum sai vuoden 2008 lopulla ruotsalaisten ydinvoimaa tuottavien       
osakkuusyhtiöidensä kassavirtatietoja SKB:ltä (Svensk Kärnbränslehantering AB). 
Kassavirtatiedot perustuvat vuoden 2008 tekniseen suunnitelmaan ja       
kustannusennusteeseen, joiden pohjalta viranomainen tekee päätökset vuosien 2010
ja 2011 ydinjäterahastoon suoritettavista maksuista ja takauslaskelmista. Fortum
on käsitellyt osuutensa ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen vaikutuksista
laatimisperiaatteidensa mukaisesti. Vaikutus osuuteen osakkuusyhtiöiden     
tuloksesta oli 43 miljoonaa euroa viimeisellä vuosineljänneksellä. Tähän summaan
sisältyy Ruotsin ydinjäterahasto-osuutta vastaavan varan lisäys, 16 miljoonaa  
euroa, joka johtuu vuoden 2008 uuden teknisen suunnitelman aiheuttamasta    
varauksen lisäyksestä. IFRS-näkökulmasta Ruotsin ydinjäterahastossa on ylijäämä,
mutta se vastaa suunnilleen ydinjätevarauksen määrää vuoden 2008 lopussa.    

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT VARAT   |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |        | 31.12. 2008     | 31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat         |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit         |        | 229         | 170     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset |        | 137         | 138     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset    |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset |        | 206         | 103     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja      |        |           |       |
| yhteisyritysten     |        |           |       |
| puolesta annetut    |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja        |        | 2          | 3      |
| kiinteistökiinnitykset |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat                       
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa 
lainaa rahastolta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa 
rahastolta                                   
ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n osakkeita. Pantattujen osakkeiden 
tasearvo oli 208 (145) miljoonaa euroa 31.12.2008 (ja vastaavasti 31.12.2007). 
Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat                  
Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja   
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 206 miljoonaa 
euroa, turvaamaan                                
kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat.  
Kiinnitysten arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen aikana perustuen  
lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, jotka päätetään vuoden    
vaihteessa. Kiinteistökiinnitysten arvo kasvoi vuoden 2008 toisella       
neljänneksellä 103 miljoonaa euroa.                       

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. VUOKRASOPIMUKSIIN LIITTYVÄT SITOUMUKSET                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |        | 31.12.2008     | 31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä     |        | 28         | 21      |
| erääntyvät       |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä | 47         | 31      |
| erääntyvät               |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden    |        | 86         | 69      |
| kuluttua erääntyvät   |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |        | 161         | 121     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimuksiin liittyvien sitoumusten lisäys aiheutuu TGC-10 tytäryhtiön |
| hankinnasta.                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. INVESTOINTISITOUMUKSET                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR            | 31.12. 2008      | 31.12. 2007      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         | 1 321         | 425          |
| käyttöomaisuushyödykkeet  |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat         | 7           | 11           |
| käyttöomaisuushyödykkeet  |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 1 328         | 436          |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden lopun 2008 investointisitoumukset ovat kasvaneet edellisen vuoden    
vastaavasta määrästä johtuen pääasiassa TGC-10:n hankinnasta maaliskuussa 2008. 
TGC-10:n osuus investointisitoumuksista vuoden 2008 lopussa oli 940 miljoonaa  
euroa, josta 390 miljoonaa euroa liittyy investointeihin vuonna 2009. Katso   
lisätietoja TGC-10:n investointiohjelmasta liitetiedosta 7 Yrityshankinnat ja  
-myynnit.                                    
Muut sopimukseen perustuvat sitoumukset liittyvät lähinnä Sähkönsiirto-segmentin
automaattisen mittarinluentaprojektiin Ruotsissa sekä Lämpö-segmentin      
CHP-voimalaitosten rakentamiseen Suomessa, Virossa ja Puolassa.         
--------------------------------------------------------------------------------
| 20. VASTUUT                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              | 31.12.2008        | 31.12.2007    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut    |             |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut          | 362           | 224       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten  |             |         |
| puolesta annetut        |             |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset           | 565           | 235       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut          | 125           | 125       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut    |             |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset           | 10            | 10        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut          | 1            | 1        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 21. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa markkinaoikeuden päätös kumosi Kilpailuviraston kesäkuussa 2006  
tekemän ehdollisen päätöksen E.ON Finlandin ostosta. Päätöksessään       
markkinaoikeus totesi, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita ehtojen    
asettamiseen, koska Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä         
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan
sähköntuotannon ja tukkukaupan merkittävä maantieteellinen markkina-alue    
sisältää vähintään Suomen ja Ruotsin. Kilpailuvirasto on valittanut päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.                         
Osakkuusyhtiöt                                 
Suomessa Fortum on osakkaana maan viidennessä ydinvoimalaitosyksikössä,     
Olkiluoto 3:ssa, omistamiensa TVO-osakkeiden (Teollisuuden Voima) kautta.    
Fortumin 25 %:n omistusosuus vastaa noin 400 MW:n kapasiteettia. Tammikuussa  
2009 TVO ilmoitti Areva-Siemensin vahvistuksella, että yksikön rakentaminen on 
viivästynyt ja että yksikön arvioidaan käynnistyvän kesällä 2012. Joulukuussa  
2008 rakennuttaja TVO ilmoitti, että laitostoimittaja, Areva-Siemens -konsortio,
on toimittanut välimiesmenettelyä koskevan pyynnön Kansainväliselle       
kauppakamarille (ICC) Olkiluoto 3:n viiveestä ja siihen aiheutuneista      
kustannuksista johtuen.                             

--------------------------------------------------------------------------------
| 22. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                           |
--------------------------------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2007 vuosikertomuksessa.    
Tilinpäätöshetken 31.12.2007 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  
Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2007 lopussa oli 50,86%. 
Vuoden 2008 aikana osakkeiden määrä muuttui optiomerkintöjen johdosta,     
31.12.2008 Suomen valtion omistusosuus oli 50,80%.               

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              | 2008           | 2007       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille  | 113           | 129       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten    | 34            | 26        |
| lainasaamisista        |             |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä   | 563           | 519       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              | 31.12.2008        | 31.12.2007    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset    | 659           | 636       |
| lainasaamiset         |             |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset         | 24            | 17        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset         | 5            | 7        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat      | 184           | 171       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat           | 26            | 25        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat           | 18            | 53        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat vuonna 2008 ja avoimet saldot 31.12.2008 yhteisyritysten   |
| kanssa olivat merkitykseltään vähäisiä.                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 23.KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Lokakuussa 2008 Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA allekirjoittivat  
sopimuksen, jonka mukaan ne yhdistävät infrastruktuurin rakentamis- ja     
kunnossapitoliiketoiminnan Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Sopimus astui    
voimaan 15.1.2009. Fortum siirtää infrastruktuurin rakentamis- ja        
kunnossapitoliiketoimintansa sekä osia sähkönsiirtoverkon rakennustoiminnoistaan
Ruotsissa uuteen yhdistettyyn yhtiöön. Fortum saa Infratek ASA:n uusia     
osakkeita, jotka oikeuttavat 33 % omistusosuuteen laajennetusta yhtiöstä.    
Hafslund ASA:lla on 43,3 % osuus ja loput osakkeet omistavat institutionaaliset 
ja yksityiset sijoittajat.                           

--------------------------------------------------------------------------------
| 24. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöka | =   | Liikevoitto + poistot ja    |    |     |    |
| te    |    | arvonalentumiset        |    |     |    |
| (EBITDA |    |                |    |     |    |
| =Tulos  |    |                |    |     |    |
| ennen  |    |                |    |     |    |
| korkoja, |    |                |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja  |    |    |    |   |     |    |     |    |
| sekä   |    |    |    |   |     |    |     |    |
| poistoja |    |    |    |   |     |    |     |    |
| ja    |    |    |    |   |     |    |     |    |
| arvonale |    |    |    |   |     |    |     |    |
| ntumisia |    |    |    |   |     |    |     |    |
| )    |    |    |    |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailu | =   | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut         |
| kelpoine |    | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät          |
| n    |    |                              |
| liikevoi |    |                              |
| tto   |    |                              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluo | =   | Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja    |     |    |
| nteiset |    | tappiot mm.               |     |    |
| erät   |    |                     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   | =   | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat     |
| vertailu |    | rahoitusinstrumentit,                   |
| kelpoisu |    |                              |
| uteen  |    |                              |
| vaikutta |    |                              |
| vat erät |    |                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaisesti   |    |
|     |    | suojauslaskentaa sekä               |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, joka |    |
|     |    | aiheutuu siitä, että               |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion     |
|     |    | ydinjätehuoltorahastosta                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | ei voi ylittää    |     |    |     |    |
|     |    | vastaavaa velkaa.  |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavir | =   | Liiketoiminan kassavirta ennen     |     |    |
| ta ennen |    | käyttöpääoman muutosta         |     |    |
| käyttöpä |    |                     |     |    |
| äoman  |    |                     |     |    |
| muutosta |    |                     |     |    |
| (FFO)  |    |                     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoi | =   | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehdyt     |
| nnit   |    | investoinnit mukaan lukien                |
| käyttöom |    |                              |
| aisuutee |    |                              |
| n    |    |                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | kunnossapito-, tuottavuus- ja kasvuinvestoinnit  |    |
|     |    | sekä lainsäädännön edellyttämät          |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | investoinnit. Investointeihin kuuluvat myös    |    |
|     |    | investointien rakennusaikana taseeseen      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | aktivoidut korkokulut.         |     |    |
|     |    | Kunnossapitoinvestoinnit pidentävät   |     |    |
|     |    | olemassaolevan             |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | omaisuuserän vaikutusaikaa, ylläpitävät |     |    |
|     |    | käytettävyyttä sekä/tai ylläpitävät   |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit parantavat |    |
|     |    | olemassaolevan hyödykkeen             |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus on   |    |
|     |    | rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai lisätä    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | olemassaolevien liiketoimintojen    |     |    |
|     |    | asiakaskantaa. Lainsäädännön      |     |    |
|     |    | edellyttämät              |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | investoinnit tehdään tiettyinä     |     |    |
|     |    | ajankohtina lakien vaatimusten mukaan. |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoin | =   | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,            |
| vestoinn |    | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä      |
| it    |    |                              |
| osakkeis |    |                              |
| iin   |    |                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | oleviin sijoituksiin. Investoitujen tytäryhtiöosakkeiden |
|     |    | hankintahintaan on lisätty                |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | hankittavan yhtiön  |     |    |     |    |
|     |    | nettovelka.     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman   | =   | Kauden voitto |   |     |    |     | x 100 |
| pääoman |    |        |   |     |    |     |    |
| tuotto, |    |        |   |     |    |     |    |
| %    |    |        |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | Oma pääoma      |     |    |     |    |
|     |    | keskimäärin     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitet | =   | Voitto ennen veroja + korko- ja muut  |     | x 100 |
| un    |    | rahoituskulut              |     |    |
| pääoman |    |                     |     |    |
| tuotto, |    |                     |     |    |
| %    |    |                     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | Sijoitettu pääoma  |     |    |     |    |
|     |    | keskimäärin     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun | =   | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja    |     | x 100 |
| pääoman |    | yhteisyritysten voitosta        |     |    |
| tuotto, |    |                     |     |    |
| %    |    |                     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | Sidottu pääoma    |     |    |     |    |
|     |    | keskimäärin     |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailu | =   | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja    |
| kelpoine |    | yhteisyritysten voitosta                 |
| n    |    |                              |
| sidotun |    |                              |
| pääoman |    |                              |
| tuotto, |    |                              |
| %    |    |                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien merkittävimmät | x 100 |
|     |    | myyntivoitot ja -tappiot)             |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | Vertailukelpoinen sidottu pääoma    |     |    |
|     |    | keskimäärin               |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitet | =   | Taseen loppusumma - korottomat velat -      |    |
| tu    |    | laskennallinen verovelka -            |    |
| pääoma  |    |                          |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | varaukset   |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu | =   | Korottomat varat + Valtion ydinjätehuoltorahastoon    |
| pääoma  |    | liittyvät korolliset varat -               |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | korottomat velat -  |     |    |     |    |
|     |    | varaukset      |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | (korottomat varat ja velat eivät sisällä     |    |
|     |    | rahoitukseen, veroihin ja             |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä   |    |
|     |    | varoja ja velkoja, jotka             |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | syntyvät suojauslaskennan soveltamisedellytykset |    |
|     |    | täyttävien                    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | johdannaissopimusten käypien arvojen  |     |    |
|     |    | muutoksista)              |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailu | =   | Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla   |    |
| kelpoine |    | varoilla ja veloilla, jotka            |    |
| n    |    |                          |    |
| sidottu |    |                          |    |
| pääoma  |    |                          |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa    |    |
|     |    | suojaavista johdannais-              |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista |
|     |    | suojauslaskentaa                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollis | =   | Korolliset velat -  |     |    |     |    |
| et    |    | likvidit varat    |     |    |     |    |
| nettovel |    |           |     |    |     |    |
| at    |    |           |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaant | =   | Korolliset  |   |     |    |     | x 100 |
| umisaste |    | nettovelat  |   |     |    |     |    |
| , %   |    |        |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | Oma pääoma  |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavarai | =   | Oma pääoma sisältäen      |    |     | x 100 |
| suusaste |    | vähemmistöosuuden       |    |     |    |
| , %   |    |                |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | Taseen    |   |     |    |     |    |
|     |    | loppusumma  |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovel | =   | Korollinen  |   |     |    |     |    |
| ka/käytt |    | nettovelka  |   |     |    |     |    |
| ökate  |    |        |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | Liikevoitto + poistot ja    |    |     |    |
|     |    | arvonalentumiset        |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokat | =   | Liike |    |   |     |    |     |    |
| e    |    | voitt |    |   |     |    |     |    |
|     |    | o   |    |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | Nettokorkokul |   |     |    |     |    |
|     |    | ut      |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/os | =   | Kauden voitto -        |    |     |    |
| ake   |    | vähemmistöosuus        |    |     |    |
| (EPS)  |    |                |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä   |
|     |    | tilikauden aikana                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | =   | Oma pääoma  |   |     |    |     |    |
| pääoma/o |    |        |   |     |    |     |    |
| sake,  |    |        |   |     |    |     |    |
| EUR   |    |        |   |     |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|     |    | Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita kauden |    |
|     |    | lopussa                      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellise | =   | Raportointihetkeä edeltävät 12 |    |     |    |
| t 12 kk |    | kuukautta           |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------