Lehdistötiedote

Hallitus kannustaa investoimaan päästöttömään energiantuotantoon

06 marraskuu 2008, 16:22

Fortum Oyj Lehdistötiedote 6.11.2008

Hallitus kannustaa investoimaan päästöttömään energiantuotantoon        

Hallituksen tänään julkaiseman ilmasto- ja energiastrategian lähtökohtana on  
taata energiaintensiivisen teollisuuden tulevaisuus Suomessa. Strategia     
kannustaa investoimaan päästöttömään energiantuotantoon; uusiutuviin ja     
ydinvoimaan. Lisäksi strategia nostaa energian säästön ja tehokkuuden entistä  
konkreettisemmiksi tavoitteiksi. Tavoitteet ovat oikeita - on hyvä, että    
nykyisestä taloudellisen tilanteen epävarmuudesta huolimatta ilmastonmuutoksen 
vastaista työtä jatketaan.                           

”Tavoitteet ovat mielestämme oikeita ja niitä on helppo tukea. Toisaalta    
hallituksen esittämät keinot istuvat osin huonosti avoimille kansainvälisille  
energiamarkkinoille. Strategia toteaa Suomen olevan osa pohjoismaista      
sähkömarkkinaa, ja että sekä sähkön tukku- että vähittäismarkkinat yhdentyvät  
Euroopassa muutamassa vuodessa. Tästä huolimatta monet keinot ovat täysin    
kotimaisia aiheuttaen tehokkuustappioita, lisäkustannuksia ja kilpailun     
vääristymiä”, sanoo Fortumin kehitysjohtaja Timo Karttinen.           

Nykyisillä alueellisilla markkinoilla sähkö virtaa vapaasti maasta toiseen,   
mutta strategiassa keskitytään kansalliseen sähkönkulutukseen.         
Sähköntuotantokapasiteetin riittävyyttä arvioitaessa olisi otettava huomioon  
laajemman alueen sähkönkulutuksen ja -tuotannon kehittyminen.          
Ydinvoiman osalta strategia jättää uusien voimalaitosten määrän vielä auki.   

Kansallinen uusiutuvan energian tukijärjestelmä kuluttajalle kallein ratkaisu  

Strategia lähtee siitä, että Suomi saavuttaa sille esitetyn tavoitteen nostaa  
uusiutuvan energian osuus 38 %:iin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020   
mennessä. Asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa, mutta kysymykset    
kustannuksista ja työvoiman riittävyydestä esimerkiksi metsähakkeen korjuun   
järjestämiseksi ja hyödyntämiseksi jäävät avoimiksi.              

Uusiutuvan energian tavoitteeseen pyritään kotimaisin keinoin, ja sähkön    
tuotannossa tullaan ottamaan käyttöön kansallinen syöttötariffi. Kansallisia  
tukia asetettaessa olisi kuitenkin viitteenä käytettävä muiden maiden tukia, ei 
yksin kotimaisia tuotantokustannuksia. Kun teknologiat, polttoaineet ja sähkö  
kulkevat vapaasti maasta toiseen, eivät investoinnit jää Suomeen ilman     
kansainvälisesti kilpailukykyisiä tukia. Siksi Suomenkin tulisi valmistautua  
yhteisiin, ensi vaiheessa pohjoismaisiin, uusiutuvan sähkön tukiin. Strategia  
pitää useamman maan yhteistä tukijärjestelmää ongelmallisena, koska se vie   
investoinnit sinne, missä ne voidaan toteuttaa pienimmillä kustannuksilla.   
Toisaalta myönnetään että tuet jäävät suomalaisten maksettaviksi.        

Merituulivoiman rakentaminen Suomen olosuhteisiin on suhteellisen kallista.   
Tuulivoimainvestointeja tulee tukien lisäksi edistää myös virtaviivaistamalla  
lupamenettelyä, jonka tulisi tapahtua samoin perustein kaikille toimijoille ja 
kaikkialla Suomessa. On hyvä, että merituulivoima-alueiden hinnoitteluun    
kiinnitetään huomiota ja että lähtökohtana ovat suuret tuulipuistot.      

Energiatehokkuutta sähköautoilla ja lämpöpumpuilla               

Liikenteen 10 %:n uusiutuvan energian tavoitteen osalta strategia ei selkeästi 
totea pyrkiikö Suomi täyttämään sen yksin biopohjaisilla liikennepolttoaineilla.
Ainakin osin tuonnin varassa oleviin biopolttoaineisiin verrattuna uusiutuvalla 
sähköllä kulkevien sähköautojen avulla tavoite voidaan saavuttaa sekä      
kustannusten että ilmaston kannalta edullisemmin.                

Sähköautot ovat lämpöpumppujen ohella esimerkki siitä, että sähkön käyttöä   
järkevästi lisäämällä voidaan kokonaisenergian käyttöä vähentää. Lämpöpumppujen 
käytölle asetettu 5 TWh:n tavoite vastaa lähes kaikkien Suomen 250 000     
öljylämmitteisen pientalon siirtämistä lämpöpumpuilla lämmitettäviksi. Tämä   
lisäisi sähkön kulutusta noin 2 TWh:lla, mikä vastaa noin 2 % odotetusta    
sähkönkulutuksesta vuonna 2020.                         

Ilmasto- ja energiastrategian lähtökohta on, että maailma muuttuu ja uutta   
tietoa saadaan jatkuvasti. Näin ollen myös asetettuja tavoitteita voitaisiin  
tarkentaa tiedon karttuessa. Olisikin eduksi, jos hallitus määrittäisi jo nyt, 
miten strategiaa tullaan seuraamaan ja mahdollisesti myös arvioimaan tavoitteita
uudelleen.                                   


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                


Lisätietoja: Timo Karttinen, kehitysjohtaja, Fortum Oyj, 050 453 6555