Lehdistötiedote

EU:n toinen strateginen energiakatsaus tervetullut askel kohti pohjoiseurooppalaista sähkön sisämarkkinaa

13 marraskuu 2008, 16:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 13.11.2008, 16.00 EET

EU:n toinen strateginen energiakatsaus tervetullut askel kohti         
pohjoiseurooppalaista sähkön sisämarkkinaa                   

Euroopan Unionin Komissio on tänään julkaissut toisen strategisen        
energiakatsauksensa (Second Strategic Energy Review), joka keskittyy energian  
toimitusvarmuuteen. Se täydentää aiempia energian sisämarkkinan toimivuuden   
parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtyjä toimenpiteitä.   
Katsauksesta välittyy myös EU:n kasvava rooli energiapolitiikan tekijänä, joka 
aiemmin pääsääntöisesti kuului jäsenvaltioiden toimivaltaan.          

Energian sisämarkkina välttämätön ilmasto- ja toimitusvarmuustavoitteiden    
saavuttamiseksi                                 

Toisessa strategisessa energiakatsauksessaan komissio linjaa, että kilpailtu  
energian sisämarkkina on perusedellytys päästöjen vähentämistä, uusiutuvan   
energian käytön lisäämistä ja energiatehokkuuden parantamista koskevien     
tavoitteiden saavuttamiselle. Sisämarkkina edistäisi komission näkemyksen mukaan
myös merkittävästi energian toimitusvarmuutta. Ei siis ihme, että komission   
uudessa energian toimitusvarmuutta ja energia-alan solidaarisuutta koskevassa  
toimintasuunnitelmassa (EU Energy Security and Solidarity Action Plan)     
päätavoitteeksi on nostettu toimivan energiasisämarkkinan ja parempien     
siirtoyhteyksien luominen.                           

Yksi EU:n perusajatuksista - toimiva sisämarkkina - tulisikin saattaa käytäntöön
kunnolla myös sähkön ja kaasun osalta. Tämän tulisi näkyä myös         
energiapoliittisessa päätöksenteossa, sillä energia- ja ilmastohaasteiden    
kannalta yhteisesti sovitut toimenpiteet ovat huomattavasti tehokkaampia, kuin 
hajanaiset kansalliset toimet.                         

Komissio on nimennyt Baltian alueen ja muun EU:n sähköverkkojen väliset     
siirtoyhteydet yhdeksi prioriteettihankkeistaan. Tämä on tervetullut      
konkreettinen askel kohti yhteistä, koko Itämeren alueen kattavaa        
pohjoiseurooppalaista sähkömarkkinaa.                      

Visio vuodelle 2050: hiilidioksiditon sähköhuolto EU:ssa            

Komission strateginen energiakatsaus esittelee myös ensimmäiset elementit EU:n 
vuoteen 2050 ulottuvasta energiavisiosta. Tavoitteena on muun muassa muuttaa  
EU:n sähköhuolto hiilidioksidivapaaksi energiatehokkuutta parantamalla,     
uusiutuvan energian ja ydinvoiman käyttöä lisäämällä ja hiilidioksidin     
talteenotto- ja varastointiteknologioiden käyttöönotolla. Hiiliniukkaa     
yhteiskuntaa kohti kuljetaan myös irtautumalla liikenteen öljyriippuvuudesta  
suosimalla autoja - tai jopa velvoittamalla siirtymään autoihin - jotka kulkevat
sähköllä, biopolttoaineilla tai vedyllä. 
                   
Katsauksen ajoitus on erittäin tärkeä maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi. Se
antaa myös suuntaa heinäkuun EU-parlamenttivaalien jälkeen valittavan komission 
energiapolitiikalle.                              

Fortum Oyj	                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja: Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, Fortum Oyj, 040 8262646