Pörssitiedote

Hyvä tuloskehitys jatkuu - sähköntuotanto vahvassa tuloskunnossa

22 lokakuu 2008, 09:00

Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 22.10.2008 klo 9.00 EET

Hyvä tuloskehitys jatkuu - sähköntuotanto vahvassa tuloskunnossa        
- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 337 (1 048) miljoonaa euroa, +28 %      
- Osakekohtainen tulos 1,10 euroa (viime vuonna 0,87 euroa ilman 0,46 euron   
kertaluonteisia eriä), 26 %                           
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 1 440 (1 325) miljoonaa euroa        
- Vahva tase ja maksuvalmius                          
- Hyvät suojauspositiot                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja      | III/ | III/0 | I-III/ | I-III/0 | 2007  | Edellis |
|             | 08  | 7   | 08   | 7    |    | et 12  |
|             |   |    |    |     |    | kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj.   | 1  | 860  | 4 034 | 3 159  | 4 479 | 5 354  |
| euroa          | 272 |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj.   | 395 | 510  | 1 352 | 1 327  | 1 847 | 1 872  |
| euroa          |   |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    | 353 | 238  | 1 337 | 1 048  | 1 564 | 1 853  |
| liikevoitto, milj.   |   |    |    |     |    |     |
| euroa          |   |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja,   | 337 | 471  | 1 245 | 1 433  | 1 934 | 1 746  |
| milj. euroa       |   |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa   | 0,32 | 0,48 | 1,10  | 1,33  | 1,74  | 1,52  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan     | 401 | 255  | 1 440 | 1 325  | 1 670 | 1785  |
| kassavirta, milj. euroa |   |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa |   |    | 8,49  | 9,21  | 9,43  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka  |   |    | 6 520 | 4 456  | 4 466 |     |
| (kauden lopussa), milj. |   |    |    |     |    |     |
| euroa          |   |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä    |   |    | 887  | 890 984 | 889  |     |
| keskimäärin, tuhatta  |   |    | 241  |     | 997  |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja             | 2007    | Edell. 12  | 2007*   |
|                    |      | kk     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %     | 16,5    | 14,1    | 14,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %        | 19,1    | 16,7    | 15,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/EBITDA           | 1,9    | 2,8     | 2,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
* REC:n ja Lenenergon voitot oikaistu                      

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa parani huomattavasti  
edellisvuotisesta erityisesti Sähköntuotanto-segmentin tulosparannuksen     
ansiosta. Tulosta paransivat Fortumin johdonmukainen suojausstrategia, Nord   
Poolin keskimääräisten spot-hintojen nousu ja vesivoimatuotannon kasvu. Fortumin
Sähköntuotanto-segmentin toteutunutta sähkön tukkumyyntihintaa Pohjoismaissa  
nosti poikkeuksellisen suuri Suomen ja Ruotsin aluehintojen ero verrattuna   
keskimääräiseen systeemihintaan Nord Poolissa.                 

Fortumin voitto ennen veroja ja osakekohtainen tulos laskivat edellisvuotisesta 
vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä johtui osittain vuonna 2007 
ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen tulokseen kirjatuista 180 miljoonan euron 
(Hafslundin omistamien REC:n osakkeiden myynti) ja 232 miljoonan euron     
(Lenenergon osakkeiden myynti) kertaluonteisista voitoista, joiden vaikutus   
osakekohtaiseen tulokseen oli 0,46 euroa.                    

Fortumin liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana ja oli 1 440 (1 325) miljoonaa
euroa.                                     

Maksuvalmius pysyi vahvana, ja likvidit varat olivat yhteensä 1 179 miljoonaa  
euroa. Käyttämättömiä luottolimiittejä oli 2,4 miljardia euroa kolmannen    
neljänneksen lopussa. Lokakuussa Fortum nosti luottolimiiteistään 500 miljoonaa 
euroa, jotka kattavat kaikki vuonna 2008 erääntyvät velat (468 miljoonaa euroa).

Fortum teki huhtikuussa lunastusvelvollisuuden mukaisen ostotarjouksen TGC-10:n 
vähemmistöosakkaille. Syyskuun lopussa Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä oli yli 
93 %. Siihen mennessä Fortum oli maksanut lunastustarjouksen alaisista     
osakehankinnoista noin 440 miljoonaa euroa. Osakekauppojen selvitys on vielä  
kesken, ja lunastustarjouksen lopulliset tulokset saadaan ja julkistetaan    
lokakuun 2008 loppuun mennessä.                         

Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa    
kolmannella neljänneksellä oli 57,0 (39,9) euroa megawattitunnilta eli 43 %   
korkeampi kuin edellisenä vuonna ja korkeampi kuin sähkön keskimääräinen    
spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Sähkön keskimääräinen 
systeemihinta Nord Poolissa oli 55,4 (19,7) euroa megawattitunnilta.      

Taloudelliset tulokset                             

Heinä-syyskuu                                  

Konsernin liikevaihto oli 1 272 (860) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli
395 (510) miljoonaa euroa. Fortumin liikevoitto vuoden 2007 kolmannella     
neljänneksellä sisälsi 232 miljoonan euron voiton Lenenergon osakkeiden     
myynnistä. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 353 miljoonaan euroon (238   
miljoonasta eurosta) Sähköntuotanto-segmentin tulosparannuksen myötä.      

Liikevaihto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
|            |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 718  | 502  | 2 156 | 1 665 | 2 350 | 2 841 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö         | 226  | 186  | 1 003 | 917  | 1 356 | 1 442 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 171  | 166  | 583  | 563  | 769  | 789  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        | 461  | 331  | 1 391 | 1 201 | 1 683 | 1 873 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         | 140  | -   | 292  | -   | -   | 292  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | 21   | 19   | 62   | 60   | 81   | 83   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa tehtyjen | -465  | -221  | -1 260 | -726  | -1 163 | -1 697 |
| ostojen ja myyntien  |    |    |    |    |    |    |
| netotus        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | 0   | -123  | -193  | -521  | -597  | -269  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 1 272 | 860  | 4 034 | 3 159 | 4 479 | 5 354 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin                  
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
|            |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 371  | 185  | 1 150 | 732  | 1 095 | 1 513 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö         | -7   | -3   | 141  | 170  | 290  | 261  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 49   | 51   | 185  | 181  | 231  | 235  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        | -8   | 11   | -33  | 0   | -1   | -34  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         | -39  | -   | -72  | -   | -   | -72  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | -13  | -6   | -34  | -35  | -51  | -50  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 353  | 238  | 1 337 | 1 048 | 1 564 | 1 853 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin                           
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
|            |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 438  | 221  | 1 129 | 764  | 1 115 | 1 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö         | -15  | -2   | 152  | 173  | 294  | 273  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 50   | 50   | 187  | 182  | 233  | 238  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        | -17  | 15   | -6   | 10   | 12   | -4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         | -39  | 232  | -72  | 232  | 244  | -60  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | -22  | -6   | -38  | -34  | -51  | -55  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 395  | 510  | 1 352 | 1 327 | 1 847 | 1 872 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-syyskuu                                  

Konsernin liikevaihto oli 4 034 (3 159) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto 
oli 1 352 (1 327) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 1 337  
miljoonaan euroon (1 048 milj. eurosta).                    

Tulos ennen veroja oli 1 245 (1 433) miljoonaa euroa.              

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 185 (117) miljoonaan euroon.       
Nettorahoituskulujen kasvu johtui korkeammasta keskimääräisestä velkatasosta ja 
lyhyiden korkojen noususta. Johdannaisten käyvän arvon muutos oli 5 (4)     
miljoonaa euroa.                                

Hafslund ASA ilmoittaa omistamiensa REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen   
tuloslaskelmassaan, ja Fortum ilmoittaa käyvän arvon muutoksen omassa      
pääomassaan. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käypä arvo lasketaan Hafslund   
ASA:n raportoinnissaan ilmoittaman osakkeiden lukumäärän perusteella. Vuoden  
2008 syyskuun lopussa arvo oli 266 miljoonaa euroa.               

Vähemmistöosuus oli 10 (31) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät    
pääasiassa Fortum Värme Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %   
taloudellinen omistusosuus.                           

Kauden verot olivat 256 (218) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen     
veroprosentti oli 20,6 % (15,2 %). Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden  
veroprosenttia alensi verovapaa luovutusvoitto Hafslundin myymistä REC:n    
osakkeista sekä Fortumin myymistä Lenenergon osakkeista.            

Kauden tulos oli 979 (1 184) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli 
1,10 euroa (1,33).                               

Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 14,1 % (16,5 % vuoden 
2007 lopussa), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 16,7 %   
(19,1 % vuoden 2007 lopussa).                          

Markkinatilanne                                 

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin kolmannella     
vuosineljänneksellä sähköä 82 (84) TWh. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden  
aikana sähkönkulutus oli 288 (289) TWh.                     

Vuoden 2008 alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat 9 TWh pitkän ajan     
keskiarvoa suuremmat elokuun lopulle saakka. Syyskuun lopussa pohjoismaiset   
vesivarannot olivat 6 TWh pitkän ajan keskiarvoa pienemmät ja 14 TWh pienemmät 
kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.                   

Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
55,4 (19,7) euroa megawattitunnilta eli 181 % korkeampi kuin vastaavalla    
jaksolla 2007. Spot-hinta Nord Poolissa oli viimevuotista korkeampi pääasiassa 
hiilidioksidipäästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen nousun vuoksi.     
Kolmannella neljänneksellä Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat edelleen Nord  
Poolin systeemihintaa korkeammat: 65,8 (27,1) euroa megawattitunnilta Suomessa 
ja 65,9 (27,1) euroa megawattitunnilta Ruotsissa. Tämä johtui lähinnä      
toimintahäiriöistä siirtoyhteyksissä mm. Ruotsin ja Norjan välillä.       

Kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 päästöoikeuksien keskimääräinen     
markkinahinta oli 24,5 euroa/hiilidioksiditonni. Vuonna 2007 vastaava      
päästöoikeuksien hinta oli 0,1 euroa/hiilidioksiditonni. Hiilen ja öljyn hinnat 
laskivat vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.                

Keskimääräinen spot-hinta Saksassa kolmannella neljänneksellä oli 73,2 euroa  
(31,0) megawattitunnilta eli korkeampi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti sähkön  
nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.                      

Alustavien tilastotietojen mukaan sähkönkulutus Venäjällä kasvoi yli 5 % vuoden 
2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan  
verrattuna.                                   

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut                    

Fortumin koko sähköntuotanto tammi-syyskuussa 2008 oli 46,7 (38,0) TWh, mistä  
38,7 (37,2) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä oli 13 % (13 %) Pohjoismaiden  
koko sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmöntuotanto vuoden 2008        
tammi-syyskuussa oli 24,8 (17,9) TWh, josta 14,7 (15,1) TWh tuotettiin     
Pohjoismaissa. Sähkön- ja lämmöntuotantovolyymien kasvu johtuu pääasiassa siitä,
että TGC-10 on yhdistelty Fortumiin huhtikuun alusta lähtien.          

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän   
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.   


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| ja lämmöntuotanto   |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
| Euroopassa, TWh    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 10,9  | 10,4  | 39,5  | 38,0  | 52,2  | 53,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto     | 3,7  | 3,5  | 17,6  | 17,9  | 26,1  | 25,8  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| ja lämmöntuotanto   |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
| Venäjällä, TWh     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 3,4  | -   | 7,2  | -   | -   | 7,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto     | 2,8  | -   | 7,2  | -   | -   | 7,2  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin        | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| sähköntuotanto     |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
| Pohjoismaissa     |    |    |    |    |    |    |
| lähteittäin, TWh    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima       | 4,5  | 3,9  | 16,9  | 15,3  | 20,0  | 21,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima       | 5,4  | 5,4  | 18,4  | 18,2  | 24,9  | 25,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima       | 0,8  | 0,8  | 3,4  | 3,7  | 6,2  | 5,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 10,7  | 10,1  | 38,7  | 37,2  | 51,1  | 52,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin        | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| sähköntuotanto     |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
| Pohjoismaissa     |    |    |    |    |    |    |
| lähteittäin, %     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima       | 42   | 39   | 44   | 41   | 39   | 41   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima       | 50   | 53   | 47   | 49   | 49   | 48   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima       | 8   | 8   | 9   | 10   | 12   | 11   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut                     

Fortumin koko sähkönmyynti tammi-syyskuussa 2008 oli 54,2 (43,8) TWh, josta 44,2
(42,9) TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä vastaa noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden  
koko tammi-syyskuun 2008 sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmönmyynti     
tammi-syyskuussa 2008 oli 25,2 (18,2) TWh, mistä 13,9 (13,9) TWh tuotettiin   
Pohjoismaissa.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-*) | III/0 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| ja lämmönmyynti     | 8   |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
| Euroopassa, milj. euroa |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti      | 725  | 483  | 2 188 | 1 673 | 2 370 | 2 885 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti      | 173  | 154  | 792  | 744  | 1 096 | 1 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain        
konsernitasolla.                                
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-  | III/0 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| ja lämmönmyynti     | 8   |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
| Venäjällä, milj. euroa |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti      | 112  | -   | 217  | -   | -   | 217  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti      | 23  | -   | 66   | -   | -   | 66   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko     | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| sähkönmyynti      |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
| *) alueittain, TWh   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi         | 6,1  | 5,4  | 21,8  | 20,7  | 27,6  | 28,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi         | 6,0  | 6,1  | 21,0  | 20,9  | 29,0  | 29,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         | 4,4  | -   | 9,2  | -   | -   | 9,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat       | 0,7  | 0,6  | 2,2  | 2,2  | 3,1  | 3,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 17,2  | 12,1  | 54,2  | 43,8  | 59,7  | 70,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain        
konsernitasolla.                                
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko     | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| lämmönmyynti      |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
| alueittain, TWh    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi         | 1,1  | 0,9  | 6,1  | 6,1  | 9,2  | 9,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi         | 1,7  | 1,7  | 7,7  | 7,7  | 11,1  | 11,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         | 2,4  | -   | 6,7  | -   | -   | 6,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola         | 0,2  | 0,2  | 2,3  | 2,1  | 3,5  | 3,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**      | 0,6  | 0,7  | 2,4  | 2,3  | 3,3  | 3,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 6,0  | 3,5  | 25,2  | 18,2  | 27,1  | 34,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
**) Sisältää Iso-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu   
myynti -rivillä.                                

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin päästöt            

Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana noin 92 % (92 %) Fortumin   
EU-maissa tuottamasta sähköstä ei aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä.      

Fortumin Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset hiilidioksidipäästöt  
vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana olivat noin 4,5 miljoonaa tonnia. 
Fortumin vastaavat keskimääräiset päästöt vuosina 2005-2007 olivat noin 8,7   
miljoonaa tonnia vuodessa.                           

Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksille on myönnetty yhteensä noin 6,1  
miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöoikeuksia vuosille 2008-2012. Suomessa   
Fortumille on myönnetty noin 4,1 miljoonaa tonnia päästöoikeuksia vuodessa eli 
11 % Suomen kansallisesta kiintiöstä. Ruotsissa Fortumille on myönnetty     
päästöoikeuksia noin 0,2 miljoonaa tonnia vuodessa eli 0,7 % Ruotsin      
kansallisesta kiintiöstä.                            

SEGMENTTIKATSAUKSET                               

Sähköntuotanto                                 

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä      
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin    
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       | III/0 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
|             | 8   | 7   | 08   | 07   |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti          | 718  | 502  | 2 156 | 1 665 | 2 350 | 2 841 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti      | 644  | 426  | 1 928 | 1 433 | 2 019 | 2 514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti       | 74  | 76  | 228  | 232  | 331  | 327  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 438  | 221  | 1 129 | 764  | 1 115 | 1 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    | 371  | 185  | 1 150 | 732  | 1 095 | 1 513 |
| liikevoitto       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden  |    |    | 5 396 | 5 659 | 5 599 |    |
| lopussa)         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, |    |    |    |    | 19,2  | 26,3  |
| %            |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |    |    |    |    | 18,9  | 27,1  |
| sidotun pääoman tuotto, |    |    |    |    |    |    |
| %            |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit    | 35  | 21  | 85   | 61   | 145  | 169  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö        |    |    | 3 564 | 3 524 | 3 511 |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli kolmannella neljänneksellä 10,0 (9,5)
TWh.                                      

Tammi-syyskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 35,5 (33,9) TWh ja 
noin 98 % (97 %) siitä oli hiilidioksidivapaata.                

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| Pohjoismaissa     |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
| lähteittäin, TWh    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima       | 4,5  | 3,9  | 16,9  | 15,3  | 20,0  | 21,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima       | 5,4  | 5,4  | 18,4  | 18,2  | 24,9  | 25,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima       | 0,1  | 0,2  | 0,2  | 0,4  | 1,2  | 1,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 10,0  | 9,5  | 35,5  | 33,9  | 46,1  | 47,7  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| alueittain,      |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
| TWh          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi         | 5,9  | 5,1  | 20,7  | 19,5  | 26,0  | 27,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi         | 4,2  | 4,4  | 14,8  | 14,4  | 20,1  | 20,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat       | 0,1  | 0,3  | 0,7  | 0,8  | 1,1  | 1,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 10,2  | 9,8  | 36,2  | 34,7  | 47,2  | 48,7  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti     | 11,4  | 11,0  | 39,3  | 38,1  | 51,8  | 53,0  |
| Pohjoismaissa, TWh   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta läpikulkueriä  | 0,8  | 1,4  | 2,9  | 4,2  | 5,2  | 3,9  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh      | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
|            |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön         | 57,0  | 39,9  | 49,3  | 38,4  | 39,7  | 47,7  |
| tukkumyyntihinta    |    |    |    |    |    |    |
| Pohjoismaissa*     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.         

Vuoden kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord   
Poolissa oli 55,4 euroa megawattitunnilta, kun aluehinta oli Suomessa oli 65,8 
euroa ja Ruotsissa 65,9 euroa megawattitunnilta. Sähköntuotanto-segmentin    
toteutunut sähkön tukkumyyntihinta kolmannella neljänneksellä oli Pohjoismaissa 
57,0 euroa megawattitunnilta eli 43 % korkeampi kuin vuosi sitten.       
Sähköntuotannon myyntivolyymi ilman läpikulkueriä oli jakson aikana 10,6 (9,6) 
TWh.                                      

Tammi-syyskuussa 2008 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 42,7
euroa megawattitunnilta, kun Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat keskimäärin  
50,6 euroa megawattitunnilta. Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön    
tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 49,3 euroa megawattitunnilta eli 28 %    
korkeampi kuin vuosi sitten.                          

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli kolmannella     
neljänneksellä selvästi suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.    
Parannus johtui pääasiassa toteutuneen sähkön pohjoismaisen tukkumyyntihinnan  
kasvusta. Kasvuun vaikuttivat poikkeuksellisen suuret erot Suomen ja Ruotsin  
aluehinnoissa verrattuna keskimääräiseen systeemihintaan Nord Poolissa. Myös  
suurempi vesivoimatuotanto vaikutti liikevoittoon positiivisesti. Myönteisiä  
vaikutuksia tasoitti osittain ydinvoiman tehoveron ja kiinteistöveron kasvu   
Ruotsissa viime vuoteen verrattuna.                       

Tammi-syyskuussa 2008 Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
viimevuotista suurempi, mikä johtui pääasiassa segmentin korkeammasta      
toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta. Vesi- ja ydinvoimatuotantovolyymit  
kasvoivat. Myönteisiä vaikutuksia tasoitti osittain ydinvoiman tehoveron ja   
kiinteistöveron kasvu Ruotsissa.                        

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuotuiset polttoaineenvaihtoseisokit toteutettiin  
elo-lokakuussa. Ykkösyksikön seisokkiin elo-syyskuussa sisältyi neljän vuoden  
välein suoritettava kattava vuositarkastus ja -huolto. Loviisa 1:n vuotuinen  
seisokki kesti 12 vuorokautta suunniteltua pidempään. Kakkosyksikössä      
suoritettiin lyhyet vuotuiset huoltotoimet, joista tavanomaisen huoltotehtävien 
ja polttoaineen vaihdon ohella merkittävin oli höyrygeneraattorien tarkastus.  
Loviisa 2:n vuotuinen seisokki päättyi 13.10.2008.               

Lämpö                                      

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla 
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti  
tuottaa myös sähköä sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksissaan (CHP) ja myy 
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.  
Segmentti sisältää liiketoimintayksiköt Värmen, joka toimii Ruotsissa, sekä   
Heatin, joka toimii pääasiassa muilla markkinoilla.               

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       | III/ | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
|             | 08  |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti          | 226 | 186  | 1 003 | 917  | 1 356 | 1 442 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti      | 165 | 142  | 766  | 712  | 1 053 | 1 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti      | 33  | 23   | 152  | 133  | 202  | 221  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti       | 28  | 21   | 85   | 72   | 101  | 114  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -15 | -2   | 152  | 173  | 294  | 273  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    | -7  | -3   | 141  | 170  | 290  | 261  |
| liikevoitto       |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden  |   |    | 3 595 | 3 402 | 3 507 |    |
| lopussa)         |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, |   |    |    |    | 9,3  | 8,2  |
| %            |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |   |    |    |    | 9,2  | 7,5  |
| sidotun pääoman tuotto, |   |    |    |    |    |    |
| %            |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit    | 96  | 82   | 287  | 206  | 327  | 408  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö        |   |    | 2 486 | 2 277 | 2 279 |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin lämmönmyynti kolmannella neljänneksellä oli 3,1 (3,0) TWh, josta   
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana sähkön ja lämmön       
yhteistuotantolaitosten (CHP) sähkönmyynti oli yhteensä 0,7 (0,6) TWh.     

Segmentin lämmönmyynti tammi-syyskuussa 2008 oli 17,0 (16,8) TWh, josta suurin 
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana CHP-laitosten sähkönmyynti oli   
yhteensä 3,3 (3,3) TWh. Vuoden ensimmäisen neljänneksen leudot lämpötilat    
vaikuttivat lämmön kysyntään.                          

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden kolmannella neljänneksellä 
oli 4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin pääasiassa polttoaineiden  
hintojen nousun ja muiden kustannusten kasvun vuoksi.              

Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 29 miljoonaa euroa 
vähemmän kuin vuotta aiemmin pääasiassa ensimmäisen neljänneksen leudon sään,  
polttoaineiden ja hiilidioksidipäästöoikeuksien hintojen nousun, eräiden    
CHP-yksikköjen käytettävyyden ja muiden kustannusten kasvun vuoksi.       

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti      | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
| alueittain, TWh    |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi         | 1,1  | 0,9  | 6,1  | 6,1  | 9,1  | 9,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi         | 1,7  | 1,7  | 7,7  | 7,7  | 11,1  | 11,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola         | 0,2  | 0,2  | 2,3  | 2,1  | 3,5  | 3,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat       | 0,1  | 0,2  | 0,9  | 0,9  | 1,4  | 1,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 3,1  | 3,0  | 17,0  | 16,8  | 25,1  | 25,3  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh   | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell. |
|            |    |    | 08   | 07   |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 0,7  | 0,6  | 3,3  | 3,3  | 5,0  | 5,0  |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkönsiirto                                  

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan  
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.   

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa      | III/0 | III/0 | I-III | I-III/0 | 2007  | Edell. |
|            | 8   | 7   | /08  | 7    |     | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti         | 171  | 166  | 583  | 563   | 769   | 789   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot     | 144  | 139  | 494  | 475   | 648   | 667   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot      | 18  | 18  | 59  | 60   | 81   | 80   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti      | 9   | 9   | 30  | 28   | 40   | 42   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      | 50  | 50  | 187  | 182   | 233   | 238   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | 49  | 51  | 185  | 181   | 231   | 235   |
| liikevoitto      |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden |    |    | 3 265 | 3 292  | 3 239  |     |
| lopussa)        |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman    |    |    |    |     | 7,7   | 7,8   |
| tuotto, %       |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |    |    |    |     | 7,6   | 7,6   |
| sidotun pääoman    |    |    |    |     |     |     |
| tuotto, %       |    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit   | 70  | 41  | 203  | 119   | 237   | 321   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö       |    |    | 1 336 | 1 061  | 1 063  |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana jakelu- ja alueverkkosiirron 
kokonaismäärät olivat 18,6 (18,4) TWh ja 13,2 (13,2) TWh.            

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 11,0 (10,9) TWh Ruotsissa ja 2,2 (2,3) TWh 
Suomessa.                                    

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli kolmannella      
neljänneksellä 49 miljoonaa euroa eli 2 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta  
aiemmin.                                    

Tammi-syyskuussa Sähkönsiirron vertailukelpoinen liikevoitto oli 185 miljoonaa 
euroa eli 4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2007 segmentin 
tulosta rasittivat Ruotsin talvimyrskyt. Poistot, jotka liittyvät automaattisen 
mittarinluennan (AMM) käyttöönottoon, aloitettiin kuluvan vuoden toisella    
neljänneksellä.                                 

Uusien mittarien asennukset ja automaattisen mittarinluennan käyttöönotto    
Ruotsissa jatkuu. Projektin odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.   
Yhteensä 494 000 AMM-mittaria kaikkiaan 735 000 asennetusta mittarista on    
aktivoitu kuukausittaista mittarinluentaa varten. Lähes 58 % Fortumin      
sähkönjakeluasiakkaista Ruotsissa saa nyt laskun automaattisen mittarinluennan 
perusteella.                                  

Kevään aikana käynnistettiin AMM-palvelujen hankinta Suomessa. Sopimuksen    
odotetaan syntyvän valittavan palveluntarjoajan kanssa ennen kesää 2009.    
Automaattiseen mittarinluentaan siirtymistä on alettu suunnitella myös Norjassa.
Hankinta käynnistetään vuoden 2009 alussa. Investointipäätöksiä ei ole vielä  
tehty Suomen tai Norjan osalta.                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | III/0 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell.  |
| jakeluverkoissa, TWh  | 8   | 7   | 08   | 07   |    | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi         | 2,8  | 2,8  | 10,2  | 10,2  | 14,3  | 14,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi         | 1,9  | 1,8  | 6,7  | 6,6  | 9,2  | 9,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja         | 0,4  | 0,3  | 1,6  | 1,5  | 2,3  | 2,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro          | 0,0  | 0,0  | 0,1  | 0,1  | 0,2  | 0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 5,1  | 4,9  | 18,6  | 18,4  | 26,0  | 26,2   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaitten | 30.9.2008   | 30.9.2007   | 31.12.2007   |
| lukumäärä alueittain,   |        |        |         |
| tuhatta          |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          | 874      | 870      | 871       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi           | 604      | 590      | 591       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat         | 123      | 120      | 122       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 1 601     | 1 580     | 1 584      |
--------------------------------------------------------------------------------

Markets                                     

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle kotitalous- ja     
yritysasiakkaalle sekä muille sähkön vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja  
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista. Markets myy noin 75 %      
volyymistaan yritysasiakkaille ja 25 % vähittäisasiakkaille.          

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       | III/0 | III/ | I-III | I-III/ | 2007  | Edell.  |
|             | 8   | 07  | /08  | 07   |    | 1    |
|             |    |   |    |    |    | 2 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti          | 461  | 331 | 1 391 | 1 201 | 1 683 | 1 873  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti      | 448  | 308 | 1 346 | 1 131 | 1 582 | 1 797  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti       | 13  | 23  | 45  | 70   | 101  | 76    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -17  | 15  | -6  | 10   | 12   | -4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    | -8  | 11  | -33  | 0   | -1   | -34   |
| liikevoitto       |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden  |    |   | 229  | 157  | 247  |     |
| lopussa)         |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, |    |   |    |    | 6,9  | 0,5   |
| %            |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |    |   |    |    | -0,6  | -31,2  |
| sidotun pääoman tuotto, |    |   |    |    |    |     |
| %            |    |   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit    | 0   | 0  | 3   | 2   | 3   | 4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö        |    |   | 629  | 934  | 935  |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Kolmannella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 7,5 (8,3) TWh.  
Myyntivolyymin supistuminen johtui pääasiassa eräiden pitkäaikaisten      
yritysasiakassopimusten päättymisestä. Tammi-syyskuun myynti oli 27,0 (29,1)  
TWh.                                      

Marketsin vertailukelpoinen liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli selvästi 
tappiollinen pääasiassa siksi, että kasvaneet hankintakustannukset heikensivät 
myyntikatteita. Korkeat hankintakustannukset johtuivat osittain Nord Poolin   
korkeista aluehinnoista Suomessa ja Ruotsissa.                 

Fortum ilmoitti 9 %:n hinnankorotuksista toistaiseksi voimassa olevaan hintaan 
perustuviin tuotteisiinsa Suomessa 1.8. alkaen ja 13 %:n korotuksista Ruotsissa 
1.10. alkaen. Korotuksen jälkeen Fortumin tämän hintaryhmän tuotteiden     
keskihinta on hyvin lähellä vähittäishinnan yleistä keskiarvoa.         

Epätyydyttävänä jatkuneen tuloskunnon vuoksi Fortum on aloittanut        
rakenneuudistusohjelman ja käynnistänyt useita kustannussäästötoimenpiteitä.  

Matti Saario nimitettiin Fortum Markets -liiketoimintayksikön johtajaksi    
1.12.2008 alkaen. Saario on toiminut aikaisemmin Unilever Finlandin       
toimitusjohtajana.                               

Venäjä                                     

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Venäjällä.   
Segmentti sisältää TGC-10-yhtiön ja Fortumin omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-10  
raportoidaan tytäryhtiönä, joka on yhdistelty konsernituloslaskelmaan 1.4.2008 
alkaen. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän     
mukaisesti.                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa       | III/ | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edell.  |
|             | 08  | 7   | 08   | 07   |    | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti         | 140 | -   | 292  | -   | -   | 292   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti     | 112 | -   | 217  | -   | -   | 217   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti     | 23  | -   | 66   | -   | -   | 66    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti      | 5  | -   | 9   | -   | -   | 9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -39 | 232  | -72  | 232  | 244  | -60   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    | -39 | -   | -72  | -   | -   | -72   |
| liikevoitto       |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden |   |    | 2 420 | 482  | 456  |     |
| lopussa)        |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, |   |    |    |    | 66,3  | -2,6   |
| %            |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen    |   |    |    |    | 0,0  | -3,3   |
| sidotun pääoman tuotto, |   |    |    |    |    |     |
| %            |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit   | 548 | 245  | 1 622 | 245  | 245  | 1 622  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö       |   |    | 7 254 | -   | -   |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum hankki 76,49 % omistusosuuden TGC-10:stä maaliskuussa 2008 RAO UES:n   
järjestämässä huutokaupassa ja yhtiön uudessa osakeannissa. TGC-10 toimii Uralin
ja Länsi-Siperian kehittyneillä teollisuusalueilla. Öljy- ja kaasuteollisuuden 
nopea kasvu ja asuinrakentamisen huomattava lisääntyminen ovat alueen sähkön- ja
lämmönkulutuksen kasvun tärkeimmät tekijät.                   

Segmentin sähkönmyynti kolmannella neljänneksellä oli 4,4 TWh. Samana aikana  
segmentin CHP-laitosten lämmönmyynti oli yhteensä 2,4 TWh.           

Segmentin liiketulos oli tappiollinen vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.  
Tappio kahdelta yhdistellyltä neljännekseltä koostuu TGC-10:n 34 miljoonan euron
tappiosta, 26 miljoonan euron ylijäämäarvon poistoista (poistot 1 039      
miljoonasta eurosta, jotka on kohdistettu TGC-10:n käyttöomaisuuden käypään   
arvoon) sekä 12 miljoonan euron integraatiokustannuksista. TGC-10:n       
liiketoiminta on tyypillisesti hyvin kausiluonteista: sen tulos on yleensä   
vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. TGC-10:n luvut on  
yhdistelty huhtikuusta 2008 lähtien. TGC-10:n tappiot kolmannella neljänneksellä
selittyvät pääasiassa kausivaihtelulla.                     

Venäjän sähköreformi jatkuu. Heinäkuun alusta lähtien 25 % kaikesta       
sähköntuotannosta myydään kilpailluilla markkinoilla. Sähkön tukkumarkkinoiden 
odotetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä. Myös kapasiteettimarkkinat 
käynnistettiin heinäkuun alussa suunnitelman mukaisesti. RAO UES, Venäjän sähkö-
ja lämpösektorin entinen monopoli, lakkautettiin 1.7.2008. Sen sääntelytoiminnot
jaettiin eri valtionlaitoksille.                        

TGC-10:llä on mittava investointiohjelma, jolla se pyrkii kasvattamaan     
sähköntuotantokapasiteettiaan 5 300 megawattiin vuoteen 2013 mennessä. Kuten  
aiemmin on ilmoitettu, TGC-10 arvioi ohjelman kokonaiskustannuksiksi 2,2    
miljardia euroa. Fortum arvioi kustannusarviota jatkuvasti samalla, kun     
ohjelmaan liittyvät sopimusneuvottelut etenevät. Elokuussa solmittiin      
investointiohjelman suurimman projektin tärkein sopimus venäläisen E4 Groupin  
kanssa, joka toimii pääurakoitsijana Njaganskajan voimalan (kapasiteetti 1 200 
MW) rakentamisessa. Tärkein laitteistotoimittaja projektissa on Siemens.    

Rakennustyöt käynnistyivät Tjumenskajan ja Tobolskajan CHP-laitoksilla.     

Fortum panostaa huomattavasti TGC-10:n integroimiseen osaksi Fortumia.     
Integraatioprosessi aloitettiin huhtikuussa 2008. Uusi organisaatiorakenne ja  
Fortumin johtamismalli ovat olleet käytössä syyskuun 2008 alusta lähtien.    

Syyskuussa Fortum ilmoitti saavansa noin 1,5 miljoonan tonnin edestä      
päästövähennysyksikköjä yhteistoteutusprojekteista, jotka toteutetaan      
TGC-10:ssä.                                   

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit      

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin tammi-syyskuussa olivat 2 210   
(646) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 716 (382)    
miljoonaa euroa.                                

SÄHKÖNTUOTANTO                                 

Kesäkuussa Fortum ja Hafslund Infratek ASA tekivät aiesopimuksen tavoitteenaan 
yhdistää Fortum Servicen Infrastructure Solutions -toiminta Hafslund      
Infratekiin. Järjestely koskee kaikkia Infrastructure Solutionsin toimintoja  
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa ja yhteensä 1 060:tä Fortumin työntekijää.   
Suunnitelman mukaan Fortum saa uusia liikkeeseenlaskettavia osakkeita Hafslund 
Infratek ASA:sta, joka on listattu Oslon pörssiin. Transaktion myötä Fortumin  
omistusosuudeksi yhdistetyssä yhtiössä tulee 33 %. Hafslund Infratekin nykyinen 
enemmistöosakas Hafslund ASA omistaa yhdistetyn yhtiön osakkeista 43,3 %.    
Toimintojen yhdistämisprosessi jatkui kolmannella neljänneksellä. Lokakuun   
alussa osapuolet sopivat jatkavansa alkuperäistä aiesopimusta syyskuun lopusta. 
Tavoitteena on saada sopimus solmittua lokakuun aikana.             

SÄHKÖNSIIRTO                                  

Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 203 (119) miljoonaa euroa.       
Automaattisen mittarinluennan investoinnit muodostivat 84 (11) miljoonaa euroa 
segmentin investoinneista.                           

VENÄJÄ                                     

Fortum on tehnyt TGC-10:n vähemmistöosakkaille lunastusvelvollisuuden mukaisen 
ostotarjouksen. Tarjousaika oli 30.4.-18.7.2008. Tarjouksen kohteena oli 23,51 %
TGC-10:n osakepääomasta, ja tarjottu hinta on 111,8 ruplaa (noin 3 euroa)    
osakkeelta, joka maksetaan kokonaan käteisenä. Tarjoushinta on sama kuin se,  
minkä Fortum maksoi huutokaupassa ja osakeannissa, ja siihen sisältyy huomattava
preemio markkinahintaan nähden. Syyskuun lopussa Fortumin omistusosuus     
TGC-10:ssä oli yli 93 %, ja siihen mennessä Fortum oli maksanut         
lunastustarjouksen alaisista osakehankinnoista noin 440 miljoonaa euroa.    
Osakekauppojen selvitys on vielä kesken, ja lunastustarjouksen lopulliset    
tulokset saadaan ja julkistetaan lokakuun 2008 loppuun mennessä.        

Mikäli Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä ylittää lunastustarjouksen seurauksena 
95 %, Fortum voi lunastaa loput TGC-10:n osakkeet. Pakkolunastus vaatii     
kuitenkin Venäjän viranomaisen päätöksen.                    

Rahoitus                                    

Nettovelka kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 266 miljoonalla eurolla 6 520  
miljoonaan euroon (vuoden 2007 lopussa 4 466 milj. euroa). Nettovelan kasvu   
kolmannella neljänneksellä johtui pääasiassa TGC-10:n vähemmistöosakkaille   
tehdystä lunastusvelvollisuuden mukaisesta ostotarjouksesta, jonka myötä Fortum 
kasvatti omistusosuuttaan 76 %:sta yli 93 %:iin ja maksoi ostamistaan osakkeista
440 miljoonaa euroa. Velan lisäys rahoitettiin nostamalla aikaisemmin sovittuja 
luottolimiittejä. Lukuun ottamatta yritystodistusten uudelleenrahoittamista (598
miljoonaa euroa liikkeeseenlaskettuna neljänneksen lopussa), neljänneksen aikana
ei tehty uusia rahoitusjärjestelyjä.                      

Maksuvalmius pysyi vahvana: neljänneksen lopussa käteistä (663 miljoonaa euroa) 
ja pankkitalletuksia (516 miljoonaa euroa) oli yhteensä 1 179 miljoonaa euroa  
(josta 1 109 miljoonaa euroa TGC-10:ssä) ja käyttämättömiä luottolimiittejä 2,4 
miljardia euroa.                                

Lokakuussa Fortum teki lisänoston 500 miljoonan euron luottolimiiteistään, jolla
katetaan kaikki vuonna 2008 erääntyvät velat (468 miljoonaa euroa). Vuonna 2008 
erääntyvistä veloista 435 miljoonaa euroa on yritystodistusrahoitusta.     

Vuosina 2009 ja 2010 ei eräänny huomattavia velkoja. Vuonna 2009 noin 172    
miljoonaa euroa velkaa erääntyy ensimmäisellä neljänneksellä ja 286 miljoonaa  
euroa loppuvuoden aikana. Vuonna 2009 erääntyvistä veloista 163 miljoonaa euroa 
on yritystodistusrahoitusta. Vuonna 2010 erääntyvää velkaa on 634 miljoonaa   
euroa. Vuonna 2011 erääntyy 2 000 miljoonan euron luottolimiitti, ja vuonna 2011
erääntyvät velat ovat yhteensä 2 268 miljoonaa euroa.              

Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,8  
(1,9 vuoden 2007 lopussa). Nettovelkaa kasvatti vuonna 2008 ostettu 93 % osuus 
TGC-10:ssä sekä osingonmaksu.                          

Konsernin nettorahoituskulut olivat 185 (117) miljoonaa euroa. Kasvu johtui   
keskimääräisen nettovelan kasvusta ja korkojen noususta vuoden 2008 yhdeksän  
ensimmäisen kuukauden aikana edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.    
Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon muutoksia 5 (4)  
miljoonaa euroa.                                

Moody'sin ja Standard & Poor'sin Fortumille antamat pitkän aikavälin      
luottoluokitukset olivat A2 (vakaat näkymät) ja A- (vakaat näkymät).      

Osakkeet ja osakepääoma                             

Tammi-syyskuussa 2008 myytiin yhteensä 466,5 (647,9) miljoonaa Fortum Oyj:n   
osaketta, ja kokonaisvaihto oli 12 834 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo 
neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 20 928 
miljoonaa euroa. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden korkein noteeraus Fortum 
Oyj:n osakkeille Nasdaq OMX Helsingissä oli 33,00 euroa ja alin 21,24 euroa.  
Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi oli 27,55 euroa. Neljänneksen     
viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 23,58 (25,74) euroa.          

Optio-ohjelmaan 2002B liittyen vaihdettiin vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen   
kuukauden aikana kaikkiaan 0,7 miljoonaa optiota yhteensä 17,2 miljoonalla   
eurolla.                                    

Yhteensä 325 987 optiojärjestelyjen perusteella merkittyä osaketta vietiin   
kaupparekisteriin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen
lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia osakkeitaan.                

Merkintöjen ja mitätöintien jälkeen vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lopussa 
Fortum Oyj:n osakepääoma on 3 043 297 262 euroa ja rekisteriin merkittyjen   
osakkeiden kokonaismäärä 887 517 430. Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä   
1 108 355,80 eurolla.                              

Optio-ohjelmien mukaisesti merkittäviksi tarjotut ja neljänneksen lopussa    
merkitsemättömät osakkeet oikeuttavat enintään 0,1 % osuuteen (849 615 osaketta)
Fortumin neljänneksen lopun osakepääomasta ja äänioikeudesta.          

Neljänneksen lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %.     
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 35,9
%.                                       

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä   
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai  
uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n    
1.4.2008 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden        
takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 15 miljoonaa osaketta 
ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.             

Konsernin henkilöstö                              

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-syyskuussa oli keskimäärin 13 585 (8 305).
Kauden lopussa henkilömäärä oli 15 785 (8 310). Henkilöstömäärän kasvu johtui  
TGC-10:n hankinnasta.                              

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia                       

Fortum osallistuu noin 25 % osuudella Suomen viidennen ydinvoimalaitosyksikön  
(Olkiluoto 3) rakennusprojektiin. Yksikön rakentava ja omistava yhtiö      
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut uuden aikataulun toimittajalta      
(AREVA-Siemens). Uusien tietojen perusteella TVO arvioi tällä hetkellä, että  
ydinvoimalaitosyksikön käyttöönotto saattaa siirtyä vuoteen 2012, kun      
aikaisemmin sen odotettiin tapahtuvan vuonna 2011. Lisäksi TVO on todennut, että
toimitus on sovittu kiinteällä hinnalla eikä se ole sopimassa laitoksen     
toimittajan kanssa Arevan tappioiden jakamisesta toisin kuin joukkoviestimissä 
esitetyissä tiedoissa on annettu ymmärtää.                   

Fortum ja Jyväskylän Energia sopivat 21.10.2008, että Fortum myy 60 %      
omistuksensa Jyväskylän Energiantuotanto Oy:stä Jyväskylän Energialle. Kauppa ja
siihen liittyvät järjestelyt tulevat voimaan tammikuun 2009 alusta. Kaupan myötä
vastapainelaitoksen omistus (115 MW sähköteho, 610 MW kaukolämpöteho ja 110 MW 
prosessihöyrykapasiteetti) ja myös voimalaitoskiinteistö siirtyy Jyväskylän   
Energialle. Myytävien osakkeiden kauppahinta on noin 40 miljoonaa euroa.
Kaupasta 
kirjataan myyntivoitto Heat segmentin neljännen neljänneksen liikevoittoon.   

Näkymät                                     

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön    
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden      
vesitilanne, tarjonnan ja kysynnän tasapaino, hiilidioksidin päästöoikeuksien  
hinnat ja polttoaineiden hinnat. Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit
vaikuttavat myös Fortumin raportoituun tulokseen.                

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille 
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja         
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2007 toimintakertomuksessa sekä 
konsernin tilinpäätöksessä.                           

Venäjällä yksi tärkeimmistä TGC-10:n hankintaan liittyvistä oletuksista on   
Venäjän sähköalan uudistuksen jatkuminen. Heinäkuun alussa vapautettujen    
sähkömarkkinoiden osuus nousi 15 prosentista 25 prosenttiin. Samaan aikaan   
kapasiteettimarkkinat aloitettiin vastaavalla vapausasteella. Ensimmäinen    
kapasiteettihuutokauppa vuodelle 2008 pidettiin heinäkuussa. Pitkän aikavälin  
kapasiteettimarkkinoiden säännöt ovat valmisteilla. Sähkön tukkumarkkinoiden  
odotetaan olevan vapautuneet kokonaan vuonna 2011.               

Sopimukset velvoittavat TGC-10:n toteuttamaan merkittävän investointiohjelman, 
jonka arvo on noin 2,2 miljardia euroa TGC-10:n alkuperäisen arvion mukaan.   
Ohjelman arvioidaan valmistuvan vuonna 2013. TGC-10:n investointiohjelmaan   
liittyvät sopimusvelvoitteet sisältävät sakkoehtoja, jotka on sidottu uuden   
tuotantokapasiteetin käyttöönottoon.                      

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa  
hieman alle yhden prosentin vuosivauhtia. Muutos yleisessä taloudellisessa   
tilanteessa voi vaikuttaa lyhyen aikavälin sähkön kysyntään.          

Lokakuun 2008 alkupuolella Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 6 TWh     
keskimääräistä pienemmät ja 11 TWh alle vuoden 2007 vastaavan tason. Lokakuun  
puolivälissä päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2008 oli noin 22-23 euroa 
hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla      
loppuvuodelle 2008 oli noin 53-58 euroa megawattitunnilta, vuodelle 2009 noin  
51-55 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2010 noin 50-53 euroa         
megawattitunnilta.                               

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja  
viimeisellä neljänneksellä.                           

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan   
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinnat, 
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen  
kurssivaihtelut. Jos Fortum ei suojaisi lainkaan tuotantovolyymejään,      
spot-hinnan 1 euron muutos megawattitunnilta voisi aiheuttaa noin 50 miljoonan 
euron muutoksen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.               

Lokakuun alussa 2008 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä 
Pohjoismaissa oli suojattu noin 65 % noin 46 euroon megawattitunnilta      
loppuvuodeksi 2008. Kalenterivuodeksi 2009 segmentin arvioidusta sähkön     
tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 55 % noin 53 euroon       
megawattitunnilta ja kalenterivuodeksi 2010 noin 20 % noin 55 euroon      
megawattitunnilta.                               

Raportoidut suojausasteet voivat muuttua huomattavasti Fortumin         
sähköjohdannais-markkinoilla tekemien toimien mukaan. Suojaukset tehdään    
pääasiassa johdannaissopimuksilla, joista useimmat ovat Nord Poolissa      
kaupankäynnin kohteena olevia forward-sopimuksia tai vakioituja futuureja,   
joihin kuuluu useita erilaisia tuotteita ja maturiteetteja. Myös Ruotsin kruunun
kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista  
tehdään Ruotsin kruunuina.                           

TGC-10:n hankinnan odotetaan laimentavan hieman Fortumin osakekohtaista tulosta 
vuosina 2008 ja 2009. Fortum arvioi parhaillaan mahdollisuuksia uusiin     
tehokkuusparannuksiin TGC-10:ssä. Aikaisemmin ilmoitettujen vähintään 30    
miljoonan euron vuotuisten tehokkuusparannusten odotetaan ylittyvän.      

Fortumin tulos vuoden 2008 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta oli hyvä.    
Konsernin taloudellinen asema ja maksuvalmius ovat vahvoja. Joustavan ja    
ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta Fortum on jatkossakin hyvissä   
asemissa.                                    

Espoo, 21.10.2008                                
Fortum Oyj                                   
Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100            
Juha Laaksonen,                                 
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519                    

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34, osavuosikatsaukset    
-standardin, mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.        

Fortumin varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 7. huhtikuuta 2009.     

Vuosikertomus tilikaudelta 2008 julkaistaan viimeistään viikolla 12.      

Tulostiedotus vuonna 2009:                           
Tammi-joulukuun 2008 tilinpäätöstiedote julkaistaan 5.2.2009 arviolta klo 9.00. 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 28.4.2009 noin klo 9.00.     
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 17.7.2009 noin klo 9.00.      
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 22.10.2009 noin klo 9.00      


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on 
Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.         

--------------------------------------------------------------------------------
| FORTUM-KONSERNI                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-SYYSKUU 2008                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA          |     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        | Liit | III/ | III/ | I-III | I-III/ | 2007  | Edelli |
|          | e  | 2008 | 2007 | /   | 2007  |    | set  |
|          |   |    |    | 2008 |    |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 4  | 1 272 | 860  | 4 034 | 3 159 | 4 479 | 5 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot    |   | 56  | 261  | 75  | 309  | 393  | 159  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja   |   | -479 | -287 | -1  | -1 089 | -1 572 | -1 948 |
| palvelut      |   |    |    | 465  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut  |   | -156 | -109 | -429 | -359  | -495  | -565  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja     | 4,  | -137 | -113 | -383 | -336  | -451  | -498  |
| arvonalentumiset  | 12  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut     |   | -161 | -102 | -480 | -357  | -507  | -630  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   | 395  | 510  | 1 352 | 1 327 | 1 847 | 1 872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja | 4,  | 8   | 6   | 78  | 223  | 241  | 96   |
| yhteisyritysten  | 13  |    |    |    |    |    |    |
| voitosta      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut     |   | -100 | -57  | -255 | -156  | -220  | -319  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot    |   | 33  | 21  | 77  | 49   | 76   | 104  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten   |   | 8   | 2   | 5   | 4   | 7   | 8   |
| käyvän arvon    |   |    |    |    |    |    |    |
| muutokset     |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät |   | -7  | -11  | -12  | -14  | -17  | -15  |
| - netto      |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja |   | -66  | -45  | -185 | -117  | -154  | -222  |
| -kulut       |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen    |   | 337  | 471  | 1 245 | 1 433 | 1 934 | 1 746 |
| veroja       |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     | 9  | -69  | -44  | -256 | -218  | -326  | -364  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto   |   | 268  | 427  | 989  | 1 215 | 1 608 | 1 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     |   | 284  | 431  | 979  | 1 184 | 1 552 | 1 347 |
| omistajille    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   |   | -16  | -4  | 10  | 31   | 56   | 35   |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |   | 268  | 427  | 989  | 1 215 | 1 608 | 1 382 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  |  |  |   |   |   |    |    |    |
| kuuluvasta voitosta   |  |  |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu      | 10     |   |   |   |    |    |    |
| osakekohtainen   |      |   |   |   |    |    |    |
| tulos (euroa per  |      |   |   |   |    |    |    |
| osake)       |      |   |   |   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton      |  |  | 0,32 | 0,48 | 1,10 | 1,33 | 1,74 | 1,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu       |  |  | 0,32 | 0,48 | 1,10 | 1,33 | 1,74 | 1,52 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE          |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               | Liite | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.200 |
|                 |    | 2008   | 2007   | 7     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT              |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet      | 12  | 427    | 76    | 85    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja kalusto  | 12  | 13 037  | 11 407  | 11 343  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja       | 4, 13 | 2 331   | 2 755   | 2 853   |
| yhteisyrityksissä        |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion          | 16  | 561    | 510    | 516    |
| ydinjätehuoltorahastosta     |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset  |    | 72    | 104    | 99    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |    | 0     | 3     | 3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      | 6   | 242    | 117    | 153    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset     |    | 827    | 718    | 736    |
| saamiset             |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä   |    | 17 497  | 15 690  | 15 788  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         |    | 358    | 321    | 285    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      | 6   | 368    | 125    | 140    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset |    | 1 144   | 718    | 1 034   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|  Pankkitalletukset       |    | 516    | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Rahat ja pankkisaamiset    |    | 663    | 815    | 427    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat          | 15  | 1 179   | 815    | 427    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä   |    | 3 049   | 1 979   | 1 886   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |    | 20 546  | 17 669  | 17 674  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA            |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma            |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           | 14  | 3 043   | 3 039   | 3 040   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu sidottu pääoma        |    | 83    | 78    | 78    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut   |    | 200    | 746    | 715    |
| rahastot             |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat      |    | 4 253   | 4 356   | 4 526   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |    | 7 579   | 8 219   | 8 359   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus         |    | 478    | 274    | 292    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |    | 8 057   | 8 493   | 8 651   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA          |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma   |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen vieras | 15  | 6 776   | 4 583   | 4 288   |
| pääoma              |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      | 6   | 177    | 131    | 139    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat     |    | 1 810   | 1 715   | 1 687   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät varaukset | 16  | 561    | 510    | 516    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset ja muut varaukset |    | 290    | 152    | 144    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma |    | 464    | 476    | 486    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma   |    | 10 078  | 7 567   | 7 260   |
| yhteensä             |    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma   |  |   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen vieras |  | 15  | 923   | 688   | 605    |
| pääoma             |  |   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit     |  | 6  | 331   | 172   | 260    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen   |   | 1 157  | 749   | 898    |
| vieras pääoma            |   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma   |  |   | 2 411  | 1 609  | 1 763   |
| yhteensä            |  |   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä     |  |   | 12 489  | 9 176  | 9 023   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma   |  |   | 20 546  | 17 669  | 17 674  |
| yhteensä            |  |   |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Osak | Muu | Käyvä | Omat | Kerty | Emoyh | Vähem | Yh  |
|        | e-  | sid | n   | osakk | neet | tiön  | mistö | teens |
|        | pääo | ot | arvon | eet  | voit | omista | osuus | ä   |
|        | ma  | tu | rahas |    | tova | jille |    |    |
|        |   | pää | to ja |    | rat  | kuulu |    |    |
|        |   | oma | muut |    |    | va   |    |    |
|        |   |   | rahas |    |    | osuus |    |    |
|        |   |   | tot  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3  | 78 | 715  | -   | 4 526 | 8 359 | 292  | 8 651 |
| 31.12.2007  | 040 |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja |   |   | -36  |    | -40  | -76  | -33  | -109 |
| muut     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| muutokset   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran  |   |   | 1   |    |    | 1   |    | 1   |
| suojaukset  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän  |   |   | -482 |    |    | -482  | -1   | -483 |
| arvon     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| muutokset 1) |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan | -  | 0  | -517 | -   | -40  | -557  | -34  | -591 |
| pääomaan   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kirjatut erät |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |   |    |    | 979  | 979  | 10   | 989  |
| voitto    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   | -  | 0  | -517 | -   | 939  | 422  | -24  | 398  |
| kirjatut   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| tuotot ja   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kulut     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt   | 3  |   |    |    |    | 3   |    | 3   |
| optio-oikeude |   |   |    |    |    |    |    |    |
| t       |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |   |    |    | -1  | -1 198 |    | -1  |
| 2)      |   |   |    |    | 198  |    |    | 198  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset   |   | 5  |    |    | -5  | 0   |    | 0   |
| sidotun ja  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| vapaan oman  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| pääoman    |   |   |    |    |    |    |    |    |
| välillä    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset   |   |   | 2   |    | -9  | -7   | 210  | 203  |
| yrityshankint |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ojen     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteydessä  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3  | 83 | 200  | -   | 4 253 | 7 579 | 478  | 8 057 |
| 30.09.2008  | 043 |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3  | 74 | 511  | -   | 4 300 | 7 908 | 253  | 8 161 |
| 31.12.2006  | 023 |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja |   |   | 19  |    | -4  | 15   | -5   | 10  |
| muut     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| muutokset   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran  |   |   | -90  |    |    | -90  |    | -90  |
| suojaukset  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän  |   |   | 306  |    | -3  | 303  |    | 303  |
| arvon     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| muutokset 1) |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan | -  | -  | 235  | -   | -7  | 228  | -5   | 223  |
| pääomaan   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kirjatut erät |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |   |    |    | 1 184 | 1 184 | 31   | 1 215 |
| voitto    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   | -  | -  | 235  | -   | 1 177 | 1 412 | 26   | 1 438 |
| kirjatut   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| tuotot ja   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kulut     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt   | 16  |   |    |    |    | 16   |    | 16  |
| optio-oikeude |   |   |    |    |    |    |    |    |
| t       |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |   |    |    | -1  | -1 122 |    | -1  |
| 2)      |   |   |    |    | 122  |    |    | 122  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset   |   | 4  |    |    | -4  | 0   |    | 0   |
| sidotun ja  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| vapaan oman  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| pääoman    |   |   |    |    |    |    |    |    |
| välillä    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset   |   |   |    |    | 5   | 5   | -5   | 0   |
| yrityshankint |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ojen     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteydessä  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3  | 78 | 746  | -   | 4 356 | 8 219 | 274  | 8 493 |
| 30.9.2007   | 039 |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3  | 74 | 511  | -   | 4 300 | 7 908 | 253  | 8 161 |
| 31.12.2006  | 023 |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja |   |   | 10  |    | -25  | -15  | -11  | -26  |
| muut     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| muutokset   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran  |   |   | -168 |    |    | -168  | -2   | -170 |
| suojaukset  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän  |   |   | 362  |    |    | 362  |    | 362  |
| arvon     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| muutokset 1) |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan | -  | -  | 204  | -   | -25  | 179  | -13  | 166  |
| pääomaan   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kirjatut erät |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |   |    |    | 1 552 | 1 552 | 56   | 1 608 |
| voitto    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella   | -  | -  | 204  | -   | 1 527 | 1 731 | 43   | 1 774 |
| kirjatut   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| tuotot ja   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kulut     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt   | 17  |   |    |    |    | 17   |    | 17  |
| optio-oikeude |   |   |    |    |    |    |    |    |
| t       |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |   |    |    | -1  | -1 122 |    | -1  |
| 2)      |   |   |    |    | 122  |    |    | 122  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |   |   |    | -175 |    | -175  |    | -175 |
| osakkeiden  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ostot     |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |   |   |    | 175  | -175 | 0   |    | 0   |
| osakkeiden  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| mitätöinti  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset   |   | 4  |    |    | -4  | 0   |    | 0   |
| sidotun ja  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| vapaan oman  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| pääoman    |   |   |    |    |    |    |    |    |
| välillä    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset   |   |   |    |    |    | 0   | -4   | -4  |
| yrityshankint |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ojen     |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteydessä  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3  | 78 | 715  | -   | 4 526 | 8 359 | 292  | 8 651 |
| 31.12.2007  | 040 |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää Hafslundin omistamien Renewable Energy Corporation (REC) -yhtiön |
| osakkeiden käyvän arvon muutoksen sekä Hafslundin REC-osakkeiden myynnin   |
| vaikutuksen vuonna 2007.                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katso liite 13 Muutokset   |   |    |   |    |    |  |  |
| osakkuus-ja         |   |    |   |    |    |  |  |
| yhteisyritysosuuksissa.   |   |    |   |    |    |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Katso liite 11   |   |   |    |   |    |    |  |  |
| Osakekohtainen    |   |   |    |   |    |    |  |  |
| osinko.        |   |   |    |   |    |    |  |  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Lii | III/   | III/ | I-III/ | I-III | 2007 | Edelli |
|         | te | 2008   | 2007 | 2008  | /   |    | set  |
|         |   |      |    |    | 2007 |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |    |    |    |    |    |    |    |
| kassavirta    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |   | 532    | 623  | 1 735 | 1 663 | 2 298 | 2 370 |
| ennen poistoja  |   |      |    |    |    |    |    |
| (Käyttökate)   |   |      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja  |   | -56    | -263 | -38  | -268 | -286 | -56  |
| kulut, joihin ei |   |      |    |    |    |    |    |
| liity maksua   |   |      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja |   | -13    | -6  | -93  | 89  | -10  | -192  |
| toteutuneet   |   |      |    |    |    |    |    |
| kurssierot    |   |      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut     |   | -79    | -83  | -279  | -320 | -383 | -342  |
| välittömät verot |   |      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen |   | 384    | 271  | 1 325 | 1 164 | 1 619 | 1 780 |
| käyttöpääoman  |   |      |    |    |    |    |    |
| muutosta     |   |      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman  |   | 17    | -16  | 115  | 161  | 51  | 5   |
| muutos      |   |      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |   | 401    | 255  | 1 440 | 1 325 | 1 670 | 1 785 |
| kassavirta    |   |      |    |    |    |    |    |
| yhteensä     |   |      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien  |   |      |    |    |    |    |    |
| kassavirta    |   |      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusin | 4, | -301   | -128 | -680  | -341 | -592 | -931  |
| vestoinnit1)   | 12 |      |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut     | 7   | -442  | -2  | -1  | -10  | -10  | -1 206 |
| tytäryhtiöosakk |    |     |    | 206  |    |    |    |
| eet pl.     |    |     |    |    |    |    |    |
| ostettujen   |    |     |    |    |    |    |    |
| yhtiöiden    |    |     |    |    |    |    |    |
| rahavarat    |    |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut     | 13  | 0    | -245 | -8  | -245  | -271  | -34  |
| osakkuusyrityso |    |     |    |    |    |    |    |
| sakkeet 2)   |    |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden     |  |   | 0   | 0   | -1   | -2  | -4   | -3  |
| osakkeiden   |  |   |    |    |    |    |    |    |
| ostot     |  |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuud |  |   | 4   | 3   | 9   | 12  | 14   | 11  |
| en myynnit   |  |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt     | 7   | 1    | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |
| tytäryhtiöosakk |    |     |    |    |    |    |    |
| eet pl.     |    |     |    |    |    |    |    |
| myytyjen    |    |     |    |    |    |    |    |
| yhtiöiden    |    |     |    |    |    |    |    |
| rahavarat    |    |     |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt     | 13  | 24   | 298  | 24   | 302  | 304  | 26   |
| osakkuusyrityso |    |    |    |    |    |    |    |
| sakkeet     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden     |    | 0   | 0   | 0   | 0   | 29   | 29   |
| osakkeiden   |    |    |    |    |    |    |    |
| myynnit     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden     |    | -28  | -19  | -78  | -56  | -79  | -101  |
| sijoitusten   |    |    |    |    |    |    |    |
| muutos     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien  |    | -742  | -93  | -1 939 | -340  | -609  | -2 208 |
| kassavirta   |    |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta   |    | -341  | 162  | -499  | 985  | 1 061 | -423  |
| ennen      |    |    |    |    |    |    |    |
| rahoitusta   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen   |    |    |    |    |    |    |    |
| kassavirta   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen muutos |    | 257  | -230 | 2 578 | 779  | 488  | 2 287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    | 0   | 0   | -1 198 | -1 122 | -1 122 | -1 198 |
| yhtiön     |    |    |    |    |    |    |    |
| osakkeenomistaj |    |    |    |    |    |    |    |
| ille      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien      |    | 0   | 0   | 0   | 0   | -175  | -175  |
| osakkeiden   |    |    |    |    |    |    |    |
| ostot      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |    | -10  | 5   | -134  | 16   | 18   | -132  |
| rahoituserät  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen   |    | 247  | -225 | 1 246 | -327  | -791  | 782  |
| kassavirta   |    |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman    |    |    |    |    |    |    |    |
| mukainen    |    |    |    |    |    |    |    |
| likvidien    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen muutos |    | -94  | -63  | 747  | 658  | 270  | 359  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.  |
| Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet sisältävät osakeannin.           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelan muutokset     |    |    | III/2008 |    | I-III/20 |
|                |    |    |     |    | 08    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka 30.6.2008 ja    |    |    | 6 254  |    | 4 466  |
| 31.12.2007 vastaavasti    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          |    |    | -92   |    | -96   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttökate         |    |    | 532   |    | 1 735  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut rahoituskulut, verot ja muut tuotot | -148   |    | -410   |
| ja kulut, joihin ei liity maksua       |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöpääoman muutokset  |    |    | 17    |    | 115   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Käyttöomaisuusinvestoinnit |    |    | -301   |    | -680   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yrityshankinnat      |    |    | -442   |    | -1 215  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Yritysmyynnit       |    |    | 29    |    | 34    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos korollisissa      |    |    | -28   |    | -78   |
| saamisissa          |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osingot          |    |    | 0    |    | -1 198  |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut rahoitustoiminnot   |    |    | -10   |    | -134   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassavirta (- nettovelan |    |    | -351   |    | -1 831  |
| kasvu)            |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat hankituissa yhtiöissä |    |    | -    |    | 274   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelkakirjojen käpien arvojen  |    |     |    |     |
| muutos ja               |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostukset jaksotettuun   |    |    | 7    |    | 45    |
| hankintamenoon        |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka kauden lopussa   |    |    | 6 520  |    | 6 520  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUV |    |    |    |    |    |    |    |    |
| UT    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9. | 30.6. | 31.3. | Edelli |
|      | 2008 | 2008 | 2008 | 2007  | 2007  | 2007 | 2007 | set  |
|      |    |    |    |    |    |    |    | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökat | 1 735 | 1 203 | 720  | 2 298 | 1 663 | 1 040 | 602  | 2 370 |
| e, MEUR  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osa | 1,10 | 0,78 | 0,51 | 1,74  | 1,33  | 0,85 | 0,59 | 1,52  |
| ke    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| (laimenta |    |    |    |    |    |    |    |    |
| maton),  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| EUR    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitett | 15  | 15  | 16  | 13 544 | 13 764 | 13  | 12  | 15 756 |
| u pääoma, | 756  | 593  | 868  |    |    | 503  | 593  |    |
| MEUR   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolline | 6 520 | 6 254 | 5 228 | 4 466 | 4 456 | 4 610 | 3 932 | N/A  |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| nettovelk |    |    |    |    |    |    |    |    |
| a, MEUR  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöoma |    |    |    |    |    |    |    |    |
| isuusinve |    |    |    |    |    |    |    |    |
| stoinnit |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja    | 2 210 | 1 459 | 1 227 | 972  | 646  | 253  | 115  | 2 536 |
| bruttoinv |    |    |    |    |    |    |    |    |
| estoinnit |    |    |    |    |    |    |    |    |
| osakkeisi |    |    |    |    |    |    |    |    |
| in, MEUR |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöoma | 716  | 408  | 175  | 655  | 382  | 236  | 100  | 989  |
| isuusinve |    |    |    |    |    |    |    |    |
| stoinnit, |    |    |    |    |    |    |    |    |
| MEUR   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetu | 13,7 | 14,6 | 17,3 | 16,5  | 15,1  | 14,8 | 18,0 | 14,1  |
| n pääoman |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotto, % |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1)    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu |    |    |    | 14,0  |    |    |    |    |
| sijoitetu |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n pääoman |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotto, % |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2)    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman   | 15,7 | 17,2 | 21,0 | 19,1  | 17,8  | 17,2 | 21,1 | 16,7  |
| pääoman  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotto, % |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1)    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu |    |    |    | 15,8  |    |    |    |    |
| oman   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| pääoman  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotto, % |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2)    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelk | 2,8  | 2,6  | 1,8  | 1,9  | 2,1  | 2,2  | 1,6  | 2,8  |
| a/käyttök |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ate 1)  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu |    |    |    | 2,2  | 2,3  |    |    |    |
| nettovelk |    |    |    |    |    |    |    |    |
| a/käyttök |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ate 3)  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 7,6  | 8,6  | 14,1 | 12,8  | 12,4  | 11,5 | 15,3 | 8,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirt |    |    |    |    |    |    |    |    |
| a ennen  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| käyttöpää |    |    |    |    |    |    |    |    |
| oman   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutosta/ | 27,1 | 30,1 | 42,9 | 36,3  | 33,9  | 36,1 | 45,5 | 27,3  |
| korolline |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| nettovelk |    |    |    |    |    |    |    |    |
| a, % 1)  |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantu | 81  | 77  | 56  | 52   | 52   | 58  | 52  | N/A  |
| misaste, |    |    |    |    |    |    |    |    |
| %     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 8,49 | 8,08 | 9,53 | 9,43  | 9,21  | 8,68 | 8,22 | N/A  |
| pääoma/os |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ake, EUR |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavarais | 39  | 39  | 44  | 49   | 48   | 46  | 43  | N/A  |
| uusaste, |    |    |    |    |    |    |    |    |
| %     |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöst | 13  | 12  | 8 356 | 8 304 | 8 305 | 8 257 | 8 165 | N/A  |
| ö     | 585  | 603  |    |    |    |    |    |    |
| keskimäär |    |    |    |    |    |    |    |    |
| in    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöst | 15  | 16  | 15  | 8 303 | 8 306 | 8 541 | 8 190 | N/A  |
| ön    | 785  | 069  | 689  |    |    |    |    |    |
| lukumäärä |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeide | 887  | 887  | 887  | 889  | 890  | 890  | 890  | 887  |
| n     | 241  | 131  | 085  | 997  | 984  | 770  | 263  | 398  |
| lukumäärä |    |    |    |    |    |    |    |    |
| keskimäär |    |    |    |    |    |    |    |    |
| in, 1 000 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| osaketta |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennet |    |    |    |    |    |    |    |    |
| tu    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| keskimäär |    |    |    |    |    |    |    |    |
| äinen   |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| lukumäärä | 887  | 888  | 888  | 891  | 892  | 893  | 893  | 887  |
| , 1 000  | 986  | 165  | 177  | 395  | 815  | 140  | 252  | 502  |
| osaketta |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisterö | 887  | 887  | 887  | 886  | 892  | 891  | 890  | N/A  |
| ityjen  | 517  | 191  | 123  | 683  | 119  | 472  | 685  |    |
| osakkeide |    |    |    |    |    |    |    |    |
| n määrä, |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 000   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| osaketta |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut on muutettu vastaamaan vuositason lukuja.       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Oikaistu REC:in ja Lenenergon myyntivoitoilla vuonna 2007, jotka     |
| toteutuivat vuoden 2007 ensimmäisellä ja kolmannella neljänneksellä, eivätkä |
| siten vaikuta                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|  vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä edellisen 12 kk lukuihin.     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 3) Käyttökatteesta on vähennetty Lenenergon osakkeiden myynnistä toteutunut |
| 232 miljoonan euron myyntivoitto.                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|  Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 23.             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LAADINTAPERUSTA                              |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua     
kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.       
Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2007 tilinpäätöksen kanssa.        
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. LAADINTAPERIAATTEET                            |
--------------------------------------------------------------------------------
Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2007  
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja muutoksia.  
Aikaistettu käyttöönotto: IFRS 8 Liiketoimintasegmentit            
Venäläisen TGC-10:n hankinnan jälkeen Fortum on tehnyt muutoksia        
segmenttirakenteeseensa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Fortum perusti
uuden Venäjä - raportointisegmentin, jonka jälkeen uusi segmenttirakenne    
muodostui yhdestä maantieteellisen alueen perusteella määritellystä segmentistä 
sekä liiketoiminta-alueittain määritellyistä segmenteistä. Segmenttirakenteen  
muutoksen seurauksena Fortum otti käyttöön IFRS 8 Liiketoimintasegmentit    
-standardin aikaistetusti.                           
 Uusi perustettu Venäjä -segmentti sisältää:                  
- TGC-10, joka on yhdistelty konsernitaseeseen 31.3.2008 alkaen (katso     
liitetieto 7)                                  
- Osakeomistus TGC-1:ssä, joka on siirretty Sähköntuotanto-segmentistä     
- Pieniä omaisuuseriä Lenenergosta irrotettujen yhtiöiden osakkeina, jotka on  
siirretty segmenteistä Sähkönsiirto, Markets ja Muut              

Uuden segmentin perustamisen lisäksi Fortum on siirtänyt osuutensa       
osakkuusyrityksensä Hafslundin varoista ja tuloksesta Sähköntuotanto      
-segmentistä Muut -segmenttiin.                         
Sähköntuotanto, Lämpö, Sähkönsiirto, Markets ja Muut - segmenteissä ei ole   
tapahtunut muutoksia verrattuna aikaisempaan raportointiin lukuun ottamatta   
yllämainittuja kohtia. Sähköntuotanto - segmentti koostuu Generation, Portfolio 
Management and Trading (PMT) ja Service -liiketoimintayksiköistä. Generation ja
PMT muodostavat taloudellisen raportoinnin kannalta yhden yhtenäisen      
raportointiyksikön. Liiketoimintayksiköiden välillä ei ole käytössä erillistä  
hinnoittelumekanismia. Service - liiketoimintayksikkö tarjoaa palveluita sekä  
konsernin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, mutta sen keskeinen    
liiketoiminta liittyy olennaisena osana Generation -liiketoimintayksikön    
toimintaan. Liiketoiminnan luonteen, asiakkaiden jne. samankaltaisuuden     
perusteella Heat ja Värme - liiketoimintayksiköt muodostavat Heat - segmentin. 
Taloudellisten tavoitteiden asettaminen, seuranta ja resurssien kohdentaminen  
konsernin taloudellisessa ohjauksessa perustuvat liiketoimintayksiköiden    
vertailukelpoisiin liikevoittolukuihin, joihin sisältyy osuus osakkuusyritysten 
tuloksesta sekä vertailukelpoisen sidotun pääoman tuottoon           
liiketoimintayksiköittäin.                           
Segmentit on yhdistelty konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti. Segmenttien 
väliset liiketoiminnot ovat markkinaperusteiset. Laajasta asiakaskunnasta sekä 
asiakkaiden moninaisista liiketoimminnoista johtuen, Fortumilla ei ole     
yksittäisiä asiakkaita, joiden ostovolyymi olisi olennainen Fortumin      
kokonaisvolyymin kannalta. Sähköntuotanto -segmentti myy tuottamansa sähkön   
pääosin Nord Poolin kautta. Lisätietoa segmenttien liiketoiminnasta ja     
maantieteellisestä jakautumisesta annetaan vuoden 2007 konsernitilinpäätöksessä 
liitteessä 5 Liiketoimintasegmentit.                      
Vuoden 2007 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta,  
jotka vaikuttavat seuraavasti liikevoittoon sekä kertaluonteisiin eriin:    
- Kertaluonteinen voitto (232 miljoonaa euroa) Lenenergon osakkeiden myynnistä 
vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä on siirretty Sähkönsiirto -segmentistä  
uuteeen Venäjä -segmenttiin                           
- Kertaluonteinen voitto (12 miljoonaa euroa) WGC-5:n osakkeiden myynnistä   
vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä on siirretty Sähköntuontanto -segmentistä
uuteen Venäjä -segmenttiin                           
- Hafslundin osuus osakkuusyritysten tuloksesta, joka sisältää Hafslundin REC:in
osakkeiden myynnistä toteutuneen myyntivoiton vuoden 2007 ensimmäisellä     
neljänneksellä, on siirretty Sähköntuotanto -segmentistä Muut -segmenttiin   
Uudet tulkinnat                                 
Seuraavat uudet tulkinnat ovat pakollisia vuonna 2008:             
- IFRIC 11 IFRS 2: Konserniyhtioiden osakkeita ja omia osakkeita koskevat    
liiketoimet. Fortumin osakepohjaiset kannustinohjelmat eivät kuulu IFRIC 11   
tulkinnan soveltamisalaan, koska ne ovat käteisvaroin maksettavia järjestelyjä. 
- IFRIC 14 IAS 19 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän    
yläraja, vähimmäisvaatimukset ja näiden välinen yhteys. IFRIC 14 tulkinta antaa 
ohjeita siihen, kuinka IAS 19 -standardin mukaisen järjestelyn taseeseen    
merkittyä omaisuuserää tulee arvioida erityisesti kun järjestelyyn liittyy   
vähimmäisrahastointivaatimus. IFRIC 14 tulkinnalla ei arvioida olevan      
merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Tulkintaa ei ole vielä     
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.                       
- IFRIC 12 Service concession arrangements (Palvelutoimilupajärjestelyt).    
Tulkinnalla ei ole merkitystä Fortumin kannalta, sillä mikään konserniyhtiö ei 
ole tulkinnan tarkoittama julkisen sektorin palveluja tarjoava operaattori.   
Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.            
Näillä uusilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta raportoituun        
tuloslaskelmaan, taseeseen eikä liitetietoihin.                 
Lisätietoa osakkuusyritysten laskentaperiaatteista, katso liite 13.       

--------------------------------------------------------------------------------
| 3. MERKITTÄVÄT TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT ARVIOT                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja  
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin 
verrattuna.                                   
Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät    
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin     
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2007.  
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO     | III/  | III/  | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edellis |
| MEUR        | 2008  | 2007  | 2008  | 2007  |    | et   |
|           |    |     |    |     |    | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti ilman | 837  | 483   | 2 405 | 1 673  | 2 370 | 3 102  |
| välillisiä veroja  |    |     |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön myynti    | 196  | 154   | 858  | 744   | 1 096 | 1 210  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | 162  | 157   | 553  | 535   | 729  | 747   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut myynnit    | 77   | 66   | 218  | 207   | 284  | 295   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 1 272 | 860   | 4 034 | 3 159  | 4 479 | 5 354  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO     | III/  | III/200 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edellis |
| SEGMENTEITTÄIN   | 2008  | 7    | 2008  | 2007  |    | et   |
| MEUR        |    |     |    |     |    | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto   | 718  | 502   | 2 156 | 1 665  | 2 350 | 2 841  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | -79  | 70   | -5   | 318   | 323  | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        | 226  | 186   | 1 003 | 917   | 1 356 | 1 442  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | -4   | 4    | 3   | 39   | 38   | 2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | 171  | 166   | 583  | 563   | 769  | 789   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | 2   | 2    | 7   | 6    | 9   | 10   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       | 461  | 331   | 1 391 | 1 201  | 1 683 | 1 873  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | 61   | 30   | 127  | 106   | 155  | 176   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       | 140  | -    | 292  | -    | -   | 292   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | -   | -    | -   | -    | -   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | 21   | 19   | 62   | 60   | 81   | 83   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | 20   | 17   | 61   | 52   | 72   | 81   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus  | -465  | -221  | -1 260 | -726  | -1 163 | -1 697 |
| 1)         |    |     |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit    | 0   | -123  | -193  | -521  | -597  | -269  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 1 272 | 860   | 4 034 | 3 159  | 4 479 | 5 354  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan konsernitasolla  |
| ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä    |
| hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO     | III/  | III/200 | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edellis |
| SEGMENTEITTÄIN   | 2008  | 7    | 2008  | 2007  |    | et   |
| MEUR        |    |     |    |     |    | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto   | 438  | 221   | 1 129 | 764   | 1 115 | 1 480  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        | -15  | -2   | 152  | 173   | 294  | 273   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | 50   | 50   | 187  | 182   | 233  | 238   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       | -17  | 15   | -6   | 10   | 12   | -4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       | -39  | 232   | -72  | 232   | 244  | -60   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | -22  | -6   | -38  | -34   | -51  | -55   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 395  | 510   | 1 352 | 1 327  | 1 847 | 1 872  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN  | III/  | III/  | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edellis |
| LIIKEVOITTO     | 2008  | 2007  | 2008  | 2007  |    | et   |
| SEGMENTEITTÄIN   |    |     |    |     |    | 12 kk  |
| MEUR        |    |     |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto   | 371  | 185   | 1 150 | 732  | 1 095  | 1 513  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        | -7   | -3   | 141  | 170  | 290   | 261   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | 49   | 51   | 185  | 181  | 231   | 235   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       | -8   | 11   | -33  | 0   | -1   | -34   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       | -39  | -    | -72  | -   | -    | -72   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | -13  | -6   | -34  | -35  | -51   | -50   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen  | 353  | 238   | 1 337 | 1 048 | 1 564  | 1 853  |
| liikevoitto     |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset   | 15   | 232   | 17   | 237  | 250   | 30   |
| erät        |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | 27   | 40   | -2   | 42   | 33   | -11   |
| vertailukelpoisuute |    |     |    |    |     |     |
| en vaikuttavat erät |    |     |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 395  | 510   | 1 352 | 1 327 | 1 847  | 1 872  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET   | III/  | III/  | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edellis |
| ERÄT SEGMENTEITTÄIN | 2008  | 2007  | 2008  | 2007  |    | et   |
| MEUR        |    |     |    |     |    | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto   | 11   | 0   | 11   | 2   | 2   | 11     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       | 2   | 0   | 4   | 1   | 2   | 5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | 2   | -1   | 2   | 0   | 0   | 2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      | 0   | 1   | -   | 1   | 0   | -1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       | 0   | 232  | 0   | 232  | 244  | 12     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 15   | 232  | 17   | 237  | 250  | 30     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät sisältävät pääasiassa myyntivoittoja ja     |    |
| -tappioita. Lenenergon myyntivoitto (232 miljoonaa euroa) oli    |    |
| merkittävin myyntivoitto vuonna 2007.                |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT        | III/  | III/  | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edellis |
| VERTAILUKELPOISUUTE | 2008  | 2007  | 2008  | 2007  |    | et   |
| EN VAIKUTTAVAT ERÄT |    |     |    |     |    | 12 kk  |
| SEGMENTEITTÄIN   |    |     |    |     |    |     |
| MEUR        |    |     |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)  | 56   | 36   | -32  | 30   | 18   | -44   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        | -10  | 1    | 7   | 2    | 2   | 7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | -1   | 0    | 0   | 1    | 2   | 1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       | -9   | 3    | 27   | 9    | 13   | 31   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       | -   | -    | -   | -    | -   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | -9   | 0    | -4   | 0    | -2   | -6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 27   | 40   | -2   | 42   | 33   | -11   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin    |
| osuudesta                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion       | 10   | 33   | -7   | 24   | 17   | -14   |
| ydinjätehuoltorahas |    |     |    |     |    |     |
| toon, yhteensä   |    |     |    |     |    |     |
| milj. euroa:    |    |     |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät pääasiassa niiden    
tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisintrumenttien vaikutuksen, joihin
ei sovelleta suojauslaskentaa IAS 39 mukaisesti. Sähköntuotantosegmentti    
sisältää vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta Valtion         
ydinjätehuoltorahastoon, jossa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti taseen varat eivät 
voi ylittää niihin liittyviä taseeseen kirjattuja velkoja.           

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA     |  | III/ | III/  | I-III/ | I-III/  | 2007 | Edelli |
| ARVONALENTUMISET  |  | 2008 | 2007  | 2008  | 2007   |    | set  |
| SEGMENTEITTÄIN   |  |    |    |    |     |    | 12 kk |
| MEUR        |  |    |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto   | 24   | 27  | 73   | 79   | 103   | 97   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        | 45   | 40  | 128   | 120   | 163   | 171   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | 41   | 40  | 124   | 119   | 162   | 167   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       | 2   | 2   | 6    | 9    | 11   | 8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       | 23   | -   | 45   | -    | -    | 45   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | 2   | 4   | 7    | 9    | 12   | 10   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 137  | 113  | 383   | 336   | 451   | 498   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA | III/  | III/ | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edellis |
| YHTEISYRITYSTEN   | 2008  | 2007 | 2008  | 2007  |     | et   |
| TULOKSESTA     |    |    |     |     |     | 12 kk  |
| SEGMENTEITTÄIN   |    |    |     |     |     |     |
| MEUR        |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)  | -6   | -9  | -13   | -21   | -23   | -15   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        | 0   | 4   | 8    | 16   | 24   | 16   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | 2   | 4   | 13   | 13   | 18   | 18   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       | 4   | -1  | 5    | 0    | 0    | 5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä       | 1   | -   | 19   | -    | -    | 19   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | 7   | 8   | 46   | 215   | 222   | 53   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      | 8   | 6   | 78   | 223   | 241   | 96   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Suurin osa Sähköntuotanto-segmentin osakkuusyhtiöistä on         |
| tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon   |
| sisältyvät korot ja välittömät verot.                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.  |
| SEGMENTEITTÄIN             | 2008   | 2007    | 2007   |
| MEUR                  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             | 775    | 768    | 806    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                 | 155    | 151    | 158    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 232    | 226    | 229    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 12    | 8     | 8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 477    | 455    | 455    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | 680    | 1 147   | 1 197   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 2 331   | 2 755   | 2 853   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT      | III/  | III/ | I-III/ | I-III/ | 2007  | Edelli |
| KÄYTTÖOMAISUUTEEN    | 2008  | 2007 | 2008  | 2007  |     | set  |
| SEGMENTEITTÄIN     |    |   |    |    |     | 12 kk |
| MEUR          |    |   |    |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 35  | 21  | 85   | 61   | 93   | 117  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö 1)        | 95  | 80  | 264  | 189   | 309   | 384  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto 2)     | 70  | 41  | 203  | 119   | 236   | 320  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         | 0   | 0  | 3   | 2    | 3    | 4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä         | 107  | -  | 152  | -    | -    | 152  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | 1   | 4  | 9   | 11   | 14   | 12   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 308  | 146 | 716  | 382   | 655   | 989  |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Kasvu johtuu pääasiassa CHP-voimalaitosten rakentamisprojekteista Espoossa, 
Viron Tartossa ja Puolan Czestochowassa.                    
2) Kasvu johtuu pääasiassa Ruotsin jakelualueelle asennettavien uusien     
automaattisesti luettavien mittareiden asentamisesta.              
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT   | III/  | III/ | I-III/ | I-III/ | 2007 | Edellis |
| OSAKKEISIIN       | 2008  | 2007 | 2008  | 2007  |    | et   |
| SEGMENTEITTÄIN     |    |   |    |     |    | 12 kk  |
| MEUR          |    |   |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 0   | 0  | 0    | 0   | 52   | 52   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          | 1   | 2  | 23   | 17   | 18   | 24   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 0   | 0  | 0    | -   | 1   | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         | 0   | 0  | 0    | -   | 0   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä 1)        | 441  | 245 | 1 470  | 245  | 245  | 1 470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          | 1   | 0  | 1    | 2   | 1   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 443  | 247 | 1 494  | 264  | 317  | 1 547 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Katso liitetieto 7 Yrityshankinnat ja -myynnit              |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN     | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.2007 |
| MEUR                  | 2008   | 2007    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             | 5 396   | 5 659   | 5 599   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                 | 3 595   | 3 402   | 3 507   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 3 265   | 3 292   | 3 239   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 229    | 157    | 247    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 2 420   | 482    | 456    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | 823    | 1 144   | 1 237   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 15 728  | 14 136   | 14 285   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN       | Edelliset | 31.12.2007 |
| %                         | 12 kk   |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             |     | 26,3    | 19,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  |     | 8,2    | 9,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              |     | 7,8    | 7,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                 |     | 0,5    | 6,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 |     | -2,6    | 66,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |     | -0,1    | 17,1    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO        | Edellise | 31.12.20 |
| SEGMENTEITTÄIN                     | t    | 07    |
| %                           | 12 kk  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto        |    |   |     | 27,1   | 18,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö            |    |   |     | 7,5   | 9,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto         |    |   |     | 7,6   | 7,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           |    |   |     | -31,2  | -0,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            |    |   |     | -3,3   | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut 1)           |    |   |     | 2,1   | -2,1   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Poislukien Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä toteutunut 180 miljoonan  |
| euron myyntivoitto, joka on kirjattu erään 'Osuus osakkuus- ja        |
| yhteisyritysten tuloksesta' vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus |
| osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä    |
| sidotulla pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä  |
| avaavan taseen ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.             |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN          | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.2007 |
| MEUR                  | 2008   | 2007    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             | 6 032   | 6 254   | 6 154   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                 | 3 949   | 3 766   | 3 928   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 3 766   | 3 741   | 3 778   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 631    | 468    | 630    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 2 691   | 482    | 456    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | 927    | 1 264   | 1 392   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät varat  | 17 996  | 15 975   | 16 338   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset          | 826    | 738    | 747    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset      | 0     | 3     | 3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat               | 545    | 138    | 159    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat             | 1 179   | 815    | 427    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä             | 20 546  | 17 669   | 17 674   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN      | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.2007 |
| MEUR                  | 2008   | 2007    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             | 636    | 595    | 555    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                 | 354    | 364    | 421    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 501    | 449    | 539    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 402    | 311    | 383    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 271    | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | 104    | 120    | 155    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä vieras  | 2 268   | 1 839   | 2 053   |
| pääoma                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        | 1 810   | 1 715   | 1 687   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma           | 712    | 351    | 390    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan sisältyvä vieras | 4 790   | 3 905   | 4 130   |
| pääoma                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma        | 7 699   | 5 271   | 4 893   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma               | 8 057   | 8 493   | 8 651   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä  | 20 546  | 17 669   | 17 674   |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut varat ja muu vieras pääoma, jotka eivät sisälly sidottuun pääomaan     
segmentteittäin sisältävät pääasiassa tuloverosaamiset ja -velat, jaksotetut  
korkokulut sekä suojauksista ja korkojohdannaisista, joihin sovelletaan     
suojauslaskentaa, johtuvat saamiset ja velat.                  

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN         | I-III/  | I-III/   | 2007    |
|                    | 2008   | 2007    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             | 3 606   | 3 451   | 3 475   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                 | 2 423   | 2 308   | 2 302   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 1 189   | 1 060   | 1 060   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 804    | 938    | 936    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 5 052   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | 511    | 548    | 531    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 13 585  | 8 305   | 8 304   |
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin lasketaan käyttäen koko raportointikauden kuukausittaisia
keskiarvoja.                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ         | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.2007 |
|                    | 2008   | 2007    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             | 3 564   | 3 524   | 3 511   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                 | 2 486   | 2 277   | 2 279   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 1 336   | 1 061   | 1 063   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 629    | 934    | 935    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 7 254   | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  | 516    | 514    | 515    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 15 785  | 8 310   | 8 303   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta    |
| www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa.               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO    | III/ | II/  | I/  | IV/  | III/ | II/  | I/   |
| NELJÄNNEKSITTÄIN | 2008 | 2008 | 2008 | 2007  | 2007 | 2007  | 2007  |
| MEUR       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  | 718  | 721  | 717  | 685  | 502  | 522  | 641  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | -79  | 21  | 53  | 5   | 70  | 92   | 156  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       | 226  | 284  | 493  | 439  | 186  | 252  | 479  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | -4  | -   | 7   | -1   | 4   | 11   | 24   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   | 171  | 180  | 232  | 206  | 166  | 172  | 225  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | 2   | 2   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      | 461  | 411  | 519  | 482  | 331  | 351  | 519  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | 61  | 34  | 32  | 49   | 30  | 32   | 44   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | 140  | 152  | -   | -   | -   | -   | -   |
|          |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|          |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 21  | 21  | 20  | 21   | 19  | 22   | 19   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä | 20  | 21  | 20  | 20   | 17  | 19   | 16   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus | -465 | -369 | -426 | -437  | -221 | -204  | -301  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | 0   | -78  | -115 | -76  | -123 | -156  | -242  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 1 272 | 1 322 | 1 440 | 1 320 | 860  | 959  | 1 340 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO    | III/ | II/  | I/  | IV/  | III/ | II/  | I/   |
| NELJÄNNEKSITTÄIN | 2008 | 2008 | 2008 | 2007  | 2007 | 2007  | 2007  |
| MEUR       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  | 438  | 260  | 431  | 351  | 221  | 243  | 300  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       | -15  | 37  | 130  | 121  | -2  | 33   | 142  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   | 50  | 51  | 86  | 51   | 50  | 53   | 79   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      | -17  | 31  | -20  | 2   | 15  | 7   | -12  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | -39  | -33  | 0   | 12   | 232  | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -22  | 2   | -18  | -17  | -6  | -9   | -19  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 395  | 348  | 609  | 520  | 510  | 327  | 490  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN | III/ | II/  | I/  | IV/  | III/ | II/  | I/   |
| LIIKEVOITTO    | 2008 | 2008 | 2008 | 2007  | 2007 | 2007  | 2007  |
| NELJÄNNEKSITTÄIN |    |    |    |    |    |    |    |
| MEUR       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  | 371  | 384  | 395  | 363  | 185  | 217  | 330  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       | -7  | 27  | 121  | 120  | -3  | 36   | 137  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   | 49  | 49  | 87  | 50   | 51  | 52   | 78   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      | -8  | -15  | -10  | -1   | 11  | 3   | -14  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | -39  | -33  | -   | -   | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -13  | -9  | -12  | -16  | -6  | -10  | -19  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 353  | 403  | 581  | 516  | 238  | 298  | 512  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET  | III/ | II/  | I/  | IV/  | III/ | II/  | I/   |
| ERÄT       | 2008 | 2008 | 2008 | 2007  | 2007 | 2007  | 2007  |
| NELJÄNNEKSITTÄIN |    |    |    |    |    |    |    |
| MEUR       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  | 11  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       | 2   | 0   | 2   | 1   | 0   | 1   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   | 2   | 0   | 0   | 0   | -1  | 0   | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      | 0   | 0   | -   | -1   | 1   | 0   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | 0   | -   | -   | 12   | 232  | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 15  | 0   | 2   | 13   | 232  | 4   | 1   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT       | III/ | II/  | I/  | IV/  | III/ | II/  | I/   |
| VERTAILUKELPOISUU | 2008 | 2008 | 2008 | 2007  | 2007 | 2007  | 2007  |
| TEEN VAIKUTTAVAT |    |    |    |    |    |    |    |
| ERÄT       |    |    |    |    |    |    |    |
| NELJÄNNEKSITTÄIN |    |    |    |    |    |    |    |
| MEUR       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuontanto  | 56  | -124 | 36  | -12  | 36  | 24   | -30  |
| 1)        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       | -10  | 10  | 7   | 0   | 1   | -4   | 5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   | -1  | 2   | -1  | 1   | 0   | 1   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      | -9  | 46  | -10  | 4   | 3   | 4   | 2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä      | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -9  | 11  | -6  | -2   | 0   | 0   | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 27  | -55  | 26  | -9   | 40  | 25   | -23  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1)Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin     |
| osuudesta                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion      | 10  | -8  | -9  | -7   | 33  | -4   | -5   |
| ydinjätehuoltorah |    |    |    |    |    |    |    |
| astoon, yhteensä |    |    |    |    |    |    |    |
| miljoonaa euroa: |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                         |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia  
raportointikaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat      
yhdenmukaisia vuoden 2007 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen   
kanssa.                                     
Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien    
johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.       

--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |     | 30.9. |     | 30.9.  |     | 31.12.20 |
|         |     | 2008  |     | 2007  |     | 07    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja    | Nimel  | Käy  | Nimel  | Käypä  | Nimel  | Käypä  |
| valuuttajohdanna | lis-  | pä  | lis-  | netto  | lis-   | nettoarv |
| iset       | arvo  | netto |  arvo | arvo  |  arvo  | o    |
|         |     | arvo |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopim | 3 049  | -6  | 3 690  | -13   | 3 500  | -16   |
| ukset      |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiini | 4 898  | 157  | 4 220  | -17   | 4 452  | 30    |
| t        |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit  | 357   | 0   | 597   | -    | 741   | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja    | 2 740  | 150  | 2 965  | -14   | 3 293  | 66    |
| valuutanvaihtoso |     |    |     |     |     |     |
| pimukset     |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaise | Määrä  | Käy  | Määrä  | Käypä  | Määrä  | Käypä  |
| t        |     | pä  |     | netto  |     | nettoarv |
|         |     | net  |     | arvo  |     | o    |
|         |     | toarv |     |     |     |     |
|         |     | o   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | TWh   | MEUR | TWh   | MEUR  | TWh   | MEUR   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 147   | -850 | 115   | -271  | 119   | -651   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 118   | 649  | 86   | 199   | 88    | 461   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot  | 5    | 3   | 9    | -1   | 0    | 0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut optiot | 9    | -8  | 14   | 4    | 2    | -1    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset | Määrä  | Käy  | Määrä  | Käypä  | Määrä  | Käypä  |
|         |     | pä  |     | netto  |     | nettoarv |
|         |     | net  |     | arvo  |     | o    |
|         |     | toarv |     |     |     |     |
|         |     | o   |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 1000  | MEUR | 1000  | MEUR  | 1000 bbl | MEUR   |
|         | bbl   |    | bbl   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 852   | -8  | 1 415  | -3   | 460   | -4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 882   | 10  | 947   | 6    | 795   | 9    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannaise | Määrä  | Käy  | Määrä  | Käypä  | Määrä  | Käypä  |
| t        |     | pä  |     | netto  |     | nettoarv |
|         |     | net  |     | arvo  |     | o    |
|         |     | to  |     |     |     |     |
|         |     | arvo |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | kt   | MEUR | kt   | MEUR  | kt    | MEUR   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 345   | -3  | 75   | -1   | 150   | -1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 740   | 8   | 75   | 1    | 375   | 1    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2       | Määrä  | Käy  | Määrä  | Käypä  | Määrä  | Käypä  |
| päästöoikeusjohd |     | pä  |     | netto  |     | nettoarv |
| annaiset     |     | net  |     | arvo  |     | o    |
|         |     | to  |     |     |     |     |
|         |     | arvo |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | ktCO2  | MEUR | ktCO2  | MEUR  | ktCO2  | MEUR   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 5 099  | -12  | 4 700  | 0    | 3 101  | -13   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset  | 5 119  | 13  | 4 755  | 0    | 3 121  | 13    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannaise | Nimel  | Käy  | Nimel  | Käypä  | Nimel  | Käypä  |
| t        | lis-  | pä  | lis-  | netto  | lis-   | nettoarv |
|         | arvo  | net  |  arvo | arvo  |  arvo  | o    |
|         |     | to  |     |     |     |     |
|         |     | arvo |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | MEUR  | MEUR | MEUR  | MEUR  | MEUR   | MEUR   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit  | 37   | 38  | 36   | 56   | 36    | 66    |
| 1)        |     |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään Fortum-konsernin  |
| osakekannustinjärjestelmän suojaukseen.                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum, Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö 1 (TGC-1) ja ECF Project Ltd     
allekirjoittivat 20.2.2008 sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa TGC-1:ltä   
päästövähennysyksiköitä, ERU (emission reduction unit) noin 5 miljoonan tonnin 
edestä. Päästövähennysyksiköt liittyvät yhteistoteutusprojekteihin (Joint    
Implementation, JI), jotka toteutetaan TCG-1:n tuotantolaitoksilla Euroopan   
päästökauppajärjestelmän Kioto-kauden aikana (2008-2012).            
Sopimus luokitellaan omaa käyttöä varten olevaksi ja arvostetaan        
hankintahinnalla riippuen projektien aikatauluista. Koska aikataulu, määrät   
(sekä päästövähennysyksiköiden, ERU, markkinahinta) ovat epävarmoja, sopimus  
luokitellaan omaa käyttöä varten olevaksi, eikä sille lasketa markkina-arvoa,  
kunnes edellä olevista asioista on enemmän tietoa, toisin sanoen tällä ei ole  
tulos- eikä tasevaikutusta. Sopimus kattaa noin puolet Fortumin vuosittaisista 
hiilidioksidipäästöistä.                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                        |
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttoinvestoinnit tytäryhtiöihin (katso Tunnuslukujen määritelmät) olivat   
yhteensä 1 485 (17) miljoonaa euroa. TGC-10:n yrityskauppa on tästä summasta  
yhteensä 1 470 miljoonaa euroa.                         
Fortum osti 100% Jelgavas Kogeneracija SIA:n osakkeista maaliskuun lopussa   
Latviassa. Yhtiö toimittaa lämpöä Jelgavan kaupunkiin. Yhtiön vuotuinen lämmön 
myynti on 200 gigawattituntia (GWh), liikevaihto 10 miljoonaa euroa ja     
henkilöstön määrä 170. Bruttoinvestointi oli 10 miljoonaa euroa.        
Fortum hankki lisää 11,22% osakkeita lisää Hofors Energi AB:sta Ruotsissa. Tämän
hankinnan jälkeen Fortumin kokonaisomistus Hofors Energi AB:n osakekannasta on 
60%. Hankittu yhtiö toimittaa kaukolämpöä Hoforsin alueelle. Vuotuinen lämmön  
myynti on 130 gigawattituntia (GWh) ja liikevaihto noin 7 miljoonaa euroa.   
Fortum on jo aiemmin ottanut liiketoiminnan hoitaakseen yhtiössä.        
Bruttoinvestointi oli 3 miljoonaa euroa.                    
Raportointikauden aikana ei ole tehty yritysmyyntejä.              
TGC-10:n hankinta                                
Fortum hankki maaliskuussa 76,49% vuonna 2006 perustetusta venäläisestä     
alueellisesta tuotantoyhtiöstä TGC-10:stä. Yhtiö toimii Uralin ja Länsi-Siperian
alueella. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti on 3 000 MW ja           
lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 MW, ja sen sähköntuotanto on 18 TWh ja    
lämmöntuotanto 27 TWh vuodessa. TGC-10 on sitoutunut mittavaan         
investointiohjelmaan, joka nostaa yhtiön sähköntuotantokapasiteettia 2 300   
MW:lla vuoteen 2013 mennessä. TGC-10:n investointiohjelman sopimusvelvoitteet  
sisältävät sakkoehtoja, jotka on sidottu uuden tuotantokapasiteetin       
saatavuuteen. TGC-10:n liikevaihto edellisen 12 kk ajalta oli 590 miljoonaa   
euroa ja liikevoitto 26 miljoonaa euroa, luvut perustuvat vuoden 2007 kolmannen 
neljänneksen julkaistuihin lukuihin.                      
TGC-10:n hankinta tapahtui osakkeita hankkimalla sekä osakeantiin        
osallistumalla. Fortum maksoi 20.3.2008 47,42%:a TGC-10:n osakkeista noin 1,3  
miljardin euron osakeannilla. TGC-10:n osakeannissa saama pääoma jää yhtiön   
käyttöön ja sillä rahoitetaan yhtiön investointiohjelmaa, jonka suunniteltu arvo
on 2,2 miljardia euroa. 26.3.2008 Fortum osti 29,07% lisäosuuden RAO UESilta.  
29.4.2008 Fortum teki TGC-10:n vähemmistöosakkaille lunastusvelvollisuuden   
mukaisen ostotarjouksen jäljelle jäävistä osakkeista. Tarjous oli voimassa   
30.4.2008 - 18.7.2008 välisenä aikana. Tarjouksen kohteena oli 23,51% TGC-10:n 
osakepääomasta, ja tarjottu hinta on 111,8 ruplaa osakkeelta, joka maksetaan  
kokonaan käteisenä. Syyskuun lopussa Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä oli yli  
93%, sisältäen TGC-10:n 100% omistamien tytäryhtiöiden osakkeet, ja siihen   
mennessä Fortum oli maksanut lunastustarjouksen alaisista osakehankinnoista noin
440 miljoonaa euroa. Osakekauppojen selvitys on vielä kesken, ja        
lunastustarjouksen lopulliset tulokset saadaan ja julkistetaan lokakuun 2008  
loppuun mennessä.                                
Koko kaupan bruttoinvestointi oli yhteensä 1 470 miljoonaa euroa, poislukien  
TGC-10:n rahat ja pankkisaamiset (joka on pääasiassa seurausta osakeannista),  
mutta sisältäen yhtiön korolliset velat. Hankintamenolaskelma perustuu TGC-10:n 
alustavaan taseeseen per 31.3.2008. Käypien arvojen kohdistus on hyvin alustava,
sillä arvotuslaskelmia ja niiden vaikutuksia ei ole vielä saatettu loppuun   
etenkin tulevien velvoitteiden osalta. Merkittävimmät muutokset verrattuna   
vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä raportoituihin lukuihin olivat     
muutokset sekä TGC-10:n alustavan 31.3.2008 taseen että käypien arvojen     
kohdistusten varauksissa ja rakennuksissa, koneissa ja kalustossa. Fortumin   
vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tilinpäätöstietoihin sisältyy TGC-10:n    
tulosvaikutus 1.4.2008 lähtien.                         
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |      |      | TGC-10   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastikkeen muodostuminen        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Maksettu rahana          |      |      | 2 509   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnalle kohdistettavat välittömät |      |      | 8     |
| kulut                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastike            |      |      | 2 517   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä arvo  |      |      | 2 178   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo               |      |      | 339    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | Hanki   | Käy    |      |
|                    | tun    | pien    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | Omai   | arvo    |      |
|                    | suuden  | jen    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä arvo:  | Kirjanpit | kohdistuks | Yhteensä  |
|                    | o     | et     |      |
|                    | arvo   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               | 1 321   |      | 1 321   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja kalusto     | 590    | 1 039   | 1 629   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat               | 220    |      | 220    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma         | -128   | -395    | -523    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma        | -274   |      | -274    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut nettovarat          | 1 729   | 644    | 2 373   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu vähemmistöosuus        | -116   | -79    | -195    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 1 613   | 565    | 2 178   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestointi TGC-10 -yhtiöön:   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana suoritettu vastike       |      |      | 2 517   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa tytäryrityksissä |      |      | 1 321   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan rahavirta          |      |      | 1 196   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen velka hankituissa      |      |      | 274    |
| tytäryrityksissä            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |      |      | 1 470   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. VALUUTTAKURSSIT                              |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärä | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9.  | 30.6.  | 31.3. |
| inen    | 2008  | 2008 | 2008  | 2007  | 2007   | 2007  | 2007  |
| valuuttaku |    |    |    |     |     |     |    |
| rssi    |    |    |    |     |     |     |    |
|      |    |    |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi   | 9,4559 | 9,408 | 9,4265 | 9,2475 | 9,2185  | 9,2020 | 9,1787 |
| (SEK)   |    | 8   |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja   | 8,0187 | 7,984 | 7,9998 | 8,0253 | 8,0466  | 8,1205 | 8,1563 |
| (NOK)   |    | 3   |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola   | 3,4402 | 3,492 | 3,5676 | 3,7792 | 3,8285  | 3,8439 | 3,8858 |
| (PLN)   |    | 6   |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä   | 36,567 | 36,63 | 36,466 | 35,0759 | 34,8320 | 34,6997 | 34,563 |
| (RUB)   | 0   | 48  | 0   |     |     |     | 3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9.  | 30.6.  | 31.3. |
| lopun   | 2008  | 2008 | 2008  | 2007  | 2007   | 2007  | 2007  |
| valuuttaku |    |    |    |     |     |     |    |
| rssi    |    |    |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi   | 9,7943 | 9,470 | 9,3970 | 9,4415 | 9,2147  | 9,2525 | 9,3462 |
| (SEK)   |    | 3   |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja   | 8,3330 | 8,009 | 8,0510 | 7,9580 | 7,7185  | 7,9725 | 8,1190 |
| (NOK)   |    | 0   |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola   | 3,3967 | 3,351 | 3,5220 | 3,5935 | 3,7730  | 3,7677 | 3,8668 |
| (PLN)   |    | 3   |    |     |     |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä   | 36,409 | 36,94 | 37,113 | 35,9860 | 35,3490 | 34,8070 | 34,658 |
| (RUB)   | 5   | 77  | 0   |     |     |     | 0   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelman mukainen verokanta raportointikaudella on 20,6% (15,2%). Kauden 
veroprosentti on korkeampi vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna pääasiassa 
Hafslundin maaliskuussa 2007 myymien REC-osakkeiden takia, joista Fortumin   
osuutena kirjattiin 180 miljoonaa euroa myyntivoittoa erään 'Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten voitosta'. Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa aina se, että  
osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen jälkeen.     
Verokanta, josta on vähennetty osakkuusyhtiötulokset, oli 22,0% (22,3%).    
Verokanta vuodelle 2007, josta on vähennetty sekä osakkuusyhtiötulokset että  
Lenenergon osakkeiden verovapaa myyntivoitto, oli 22,3%.            

--------------------------------------------------------------------------------
| 10. OSAKEKOHTAINEN TULOS                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta   |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                | I-III/    |       | 2007     |
|                | 2008     | I-III/    |        |
|                |       | 2007     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva | 979     | 1 184    | 1 552     |
| voitto             |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä (1000   |       |       |        |
| kpl):             |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu     |       |       |        |
| keskimääräinen lukumäärä    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta     | 887 241   | 890 984   | 889 997    |
| laskettaessa          |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden laimennusvaikutus  | 745     | 1 831    | 1 398     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu     |       |       |        |
| keskimääräinen lukumäärä    |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista  | 887 986   | 892 815   | 891 395    |
| tulosta laskettaessa      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous päätti 1.4.2008 jakaa osinkoa 1,35 euroa osaketta kohti. Tästä  |
| osingosta 0,77 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. |
| Lisäksi yhtiökokous                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| päätti jakaa 0,58 euron suuruisen lisäosingon osakkeelta yhtiön       |
| pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon  |
| määrä, 1 198 miljoonaa euroa, perustui rekisteröityjen osakkeiden määrään  |
| 4.4.2008. Osingot maksettiin 11.4.2008.                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous päätti 28.3.2007 jakaa osinkoa 1,26 euroa osaketta kohti. Tästä |
| osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. |
| Lisäksi yhtiökokous                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| päätti jakaa 0,53 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön       |
| pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon  |
| määrä, 1 122 miljoonaa euroa, perustuu rekisteröityjen osakkeiden määrään  |
| 2.4.2007. Osingot maksettiin 11.4.2007.                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA      |          |    |     |  |
| AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN   |          |    |     |  |
| MUUTOS             |          |    |     |  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                 | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.2007  |
|                    | 2008   | 2007   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa     | 11 428  | 11 567  | 11 567    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten hankintojen | 1 999   | 16    | 16      |
| kautta                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit      | 703    | 382    | 654     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan pääoman kulut   | 13    | 0     | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman käytöstäpoistamiskulut   | 21    | 23    | 25      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien muutokset      | -     | -9    | -9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              | -4    | -10    | -11     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset      | -383   | -336   | -451     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              | -313   | -150   | -364     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa     | 13 464  | 11 483  | 11 428    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. MUUTOKSET OSUUKSISSA     |           |     |      |
| OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ  |           |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.2007 |
|                    | 2008   | 2007    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa      | 2 853   | 2 197   | 2 197   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-ja yhteisyritysten   | 78    | 223    | 241    |
| voitosta                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat               | 7     | -     | 1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut sijoitukset     | 1     | 245    | 294    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten hankintojen  | 27    | -     | -     |
| kautta                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelut          | -1    | -     | -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                | -12    | -68    | -68    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot             | -50    | -174    | -178    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon ja muut oman pääoman   | -517   | 295    | 366    |
| muutokset               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot               | -55    | 37     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa     | 2 331   | 2 755   | 2 853   |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus - ja yhteisyritysten voitosta                  
Vuoden kolmannen neljänneksen Osuus osakkuusyritysten voitosta, 8 (6) miljoonaa 
euroa, sisältää pääasiassa Fortumin osuudet Hafslundin voitosta 7 (8) miljoonaa 
euroa sekä TGC-1:n voitosta 1 miljoonaa euroa. Fortumin osuus osakkuusyritysten 
voitosta vuoden 2008 kolmellla ensimmäisellä neljänneksellä oli 78 (223)    
miljoonaa euroa, josta Hafslundin osuus oli 46 (207) miljoonaa euroa. Katso alla
Hafslundin laskentaperiaatteet.                         
Hankinnat                                    
Liettuassa Fortum osti 14,73% osuuden UAB Klaipedos Energija:sta Stadtwerke   
Leipzig GmbH:lta 29.2.2008. Fortumin omistaa yhtiöstä nyt 19,63%. UAB Klaipedos 
Energija tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Klaipedan ja Gargzdain kaupunkien    
asukkaille ja teollisuudelle. Yhtiön liikevaihto on noin 27 miljoonaa euroa ja 
vuotuinen lämmön myynti 1 terawattitunti (TWh) ja sähkön myynti 20       
gigawattituntia (GWh). Investointi oli 7 miljoonaa euroa. Merkittävin osa 245  
miljoonan euron investoinneista vuonna 2007 tulee TGC-1:n osakeannista, jonka  
arvo oli 243 miljoonaa euroa.                          
Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta                   
Maaliskuun 2008 lopussa toteutuneen TGC-10:n hankinnan myötä, Fortum hankki   
osuuden Kurgan Generating yhtiöstä.                       
Yritysmyynnit                                  
Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä Fortum myi 50% osuutensa Panjin Liaohe  
Fortum Thermal Power Company Co:sta Kiinassa. Vuoden 2007 kolmannella      
neljänneksellä Fortum myi hieman yli 1/3 osuutensa JSC Lenergosta noin 295   
miljoonalla eurolla. Myyntivoitto, 232 miljoonaa euroa, on kirjattu Muihin   
tuottoihin.                                   
Saadut osingot                                 
Vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen mennessä Fortum sai yhteensä 40 miljoonaa 
euroa osinkoa Hafslundilta ja Gasumilta. Vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen  
mennessä Fortum sai 174 miljoonaa euroa osinkoa osakkuusyhtiöiltä, josta 145  
miljoonaa euroa tuli Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä maaliskuussa 2007.   
Käyvän arvon ja muut oman pääoman muutokset                   
Käyvän arvon ja muut oman pääoman muutokset sisältävät pääasiassa Hafslundin  
omistamien REC-yhtiön osakkeiden käyvän arvon muutoksen. Kolmannen neljänneksen 
aikana REC -osakkeiden käyvän arvon muutos oli -90 (79) miljoonaa euroa. REC  
-osakkeiden käyvän arvon muutoksen vaikutus vuoden vaihteesta lähtien oli -527 
(292) miljoonaa euroa.                             

Hafslund ASA:n osakkuusyritystuloksen laskenta                 
Fortum-konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos
on sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin edellisen neljänneksen   
tietoihin perustuen, sillä Hafslund raportoi osavuosikatsauksensa Fortumia   
myöhemmin. Hafslund julkaisee tammi-syyskuun tuloksensa 28.10.2008.       
Hafslundin osakkuusyritystulosta laskettaessa Fortum on omien          
laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin käyttämän  
Renewable Energy Corporationin (REC) osakeomistusta koskevan          
laskentaperiaatteen. Hafslund on sisällyttänyt osakeomistuksensa REC-yhtiössä  
erään 'Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat', kun taas 
Fortum on luokitellut osakeomistuksen REC-yhtiössä 'Myytävissä oleviksi     
rahoitusvaroiksi, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan suoraan omaan   
pääomaan'. Kumulatiivinen käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin       
tuloslaskelmaan siinä tapauksessa, että Hafslund myy omistamiansa REC-yhtiön  
osakkeita. Fortum soveltaa samoja laskentaperiaatteita arvostaessaan Hafslundin 
omistusosuutta Fesil Holding AS:ssä.                      
Koska REC on ollut listattuna Oslon pörssissä 9.5.2006 alkaen, Fortum laskee REC
omistuksen käyvän arvon muutoksen kunkin tilinpäätöshetken Oslon pörssin    
päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä 
vuosineljänneksellä ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa ole käytettävissä.  
                                        
Maaliskuussa 2007 Hafslund myi 35 miljoonaa REC-yhtiön osaketta.        
Laskentaperiaatteidensa mukaisesti Fortum on kirjannut ensimmäisellä      
vuosineljänneksellä noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön   
osakkeista erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'. Jäljellä olevien
osakkeiden kumulatiivinen käyvän arvon muutos Fortumin omassa pääomassa oli 266 
miljoonaa euroa 30.9.2008, 527 miljoonaa euroa vähemmän kuin 31.12.2007.    
Hafslund kirjasi toisen vuosineljänneksen tulokseensa arvonmuutoksen Fesil   
Holding AS:ssä uusien yritysjärjestelyjen seurauksena. Fortumin osuus tästä   
arvonmuutoksesta, 12 miljoonaa euroa, on kirjattu suoraan Fortumin omaan    
pääomaan kuluvan vuoden kolmannelle neljännekselle.               
TGC-1:n osakkuusyritystuloksen laskenta                     
Fortum omistaa 25.7% Territorial Generating 1 -yhtiöstä (TGC-1). TGC-1     
muodostettiin vuoden 2006 lopussa usean venäläisen yhtiön fuusioiduttua. TGC-1 
on julkaissut vuoden 2007 IFRS -tilinpäätöksen kesäkuussa 2008. Fortum aloittaa 
vuoden 2008 toisesta neljänneksestä lähtien raportoimaan TGC-1:n        
pääomaosuusmenetelmän mukaisesti TGC-1:n siirryttyä rapotoimaan IFRS-      
tilinpäätöksen vuosittain. Osuus yhtiön tuloksesta lasketaan kerran vuodessa  
toisen neljänneksen aikana perustuen edeltävän vuoden julkaistuun IFRS     
-tilinpäätökseen.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| 14.   |  |  |     |    |     |    |      |    |
| OSAKEPÄÄ |  |  |     |    |     |    |      |    |
| OMA   |  |  |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   |  |  | Osakkei | Osakep | Osakkei | Osakep | Osakkeide | Osake |
|     |  |  | den   | ää-oma | den   | ää   | n määrä  | pää  |
|     |  |  | määrä  | 30.9.´ | määrä  | oma  | 31.12.200 | oma  |
|     |  |  | 30.9.  | 2008  | 30.9.  | 30.9. | 7     | 31.12 |
|     |  |  | 2008   |    | 2007   | 2007  |      | .2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekister |  |  | 886 683 | 3 040 | 887 393 | 3 023 | 887 393  | 3 023 |
| öidyt  |  |  | 058   |    | 646   |    | 646    |    |
| osakkeet |  |  |     |    |     |    |      |    |
| 1.1.   |  |  |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioill | 834 372     | 3   | 4 725  | 16   | 5 199 412 | 17  |
| a    |         |    | 280   |    |      |    |
| merkityt |         |    |     |    |      |    |
| ja    |         |    |     |    |      |    |
| rekister |         |    |     |    |      |    |
| öidyt  |         |    |     |    |      |    |
| osakkeet |         |    |     |    |      |    |
| raportoi |         |    |     |    |      |    |
| ntikaude |         |    |     |    |      |    |
| n    |         |    |     |    |      |    |
| lopussa |         |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |  |  | -    | -   | -    | -   | -5 910  | -   |
| osakkeid |  |  |     |    |     |    | 000    |    |
| en    |  |  |     |    |     |    |      |    |
| mitätöin |  |  |     |    |     |    |      |    |
| ti    |  |  |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekister |  |  | 887 517 | 3 043 | 892 118 | 3 039 | 886 683  | 3 040 |
| öidyt  |  |  | 430   |    | 926   |    | 058    |    |
| osakkeet |  |  |     |    |     |    |      |    |
| raportoi |  |  |     |    |     |    |      |    |
| ntikaude |  |  |     |    |     |    |      |    |
| n    |  |  |     |    |     |    |      |    |
| lopussa |  |  |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekister |  |  | 3 000  |    | -    |    | 50 000  |    |
| öimättöm |  |  |     |    |     |    |      |    |
| ät    |  |  |     |    |     |    |      |    |
| osakkeet |  |  |     |    |     |    |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 15. KOROLLINEN NETTOVELKA                          |
--------------------------------------------------------------------------------

Raportoitu korollinen vieras pääoma kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 198  
miljoonaa euroa 7 501 miljoonasta eurosta 7 699 miljoonaan euroon. Korollisen  
velan lisäys kolmannen neljänneksen aikana liittyy TGC-10:n vähemmistöosakkaille
lunastusvelvollisuuden mukaisesti tehtyyn osakkeiden ostotarjoukseen, joka   
rahoitettiin käyttämällä olemassa olevaa syndikoitua luottolimiittiä. Fortum oli
syyskuun loppuun mennessä maksanut 440 miljoonaa euroa lunastusvelvollisuuteen 
liittyvistä osakeostoista. Konsernissa ei tehty uusia huomattavia        
rahoitustapahtumia kolmannen neljänneksen aikana.                
Rahavarat vähenivät 68 miljoonaa euroa 1 247 miljoonasta eurosta 1 179     
miljoonaan euroon, johon sisältyy TGC-10:n rahavarat ja pankkitalletukset 1 109 
miljoonaa euroa. TGC-10:n rahavarat käytetään yhtiön investointiohjelmaan (katso
myös TGC-10:n hankinta, liite 7). Likvidit varat 1 179 miljoonaa euroa koostuu 
kassavaroista 663 miljoonaa euroa (sisältää pankkitalletukset, jotka erääntyvät 
kolmen kuukauden sisällä) ja pankkitalletuksista 516 miljoonaa euroa (jossa   
eräpäivä yli kolmen kuukauden).                         
Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum sopi uuden 3 500 miljoonan euron     
syndikoidun lainajärjestelyn. Järjestely muodostuu kolmen vuoden pankkilainasta,
2 000 miljoonaa euroa, joka käytetään TGC-10:n oston rahoittamiseen sekä viiden 
vuoden mittaisesta luottolimiitistä, 1 500 miljoonaa euroa, kattamaan konsernin 
yleisiä rahoitustarpeita. Kolmannen neljänneksen lopussa uudesta järjestelystä 
oli nostettu 2 500 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa 2008 Fortumilla oli    
kokonaisuudessaan käyttämättömiä luottolimiittejä 2,4 mrd euroa.        
Syyskuun viimeisenä päivänä 2008 Fortumin keskimääräinen duraatio oli 1,7 vuotta
(2007;1,3 vuotta) velkasalkun johdannaiset mukaan lukien ja lainojen ja     
johdannaisten keskikorko oli 5,3 % (2007; 4,4%) . Noin 74 % (67 %) oli     
vaihtuvakorkoista tai jälleenrahoitettavaa seuraavan 12 kk aikana.       


--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN    |  |  |   |      |      |      |
| LIITTYVÄT VARAT JA  |  |  |   |      |      |      |
| VELAT         |  |  |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |  |  |   | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.   |
|            |  |  |   | 2008    | 2007   | 2007    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen sisältyvät |  |  |   |      |      |      |
| erät:         |  |  |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät |  |  |   | 561    | 510    | 516    |
| varaukset       |  |  |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion     |  |  |   | 561    | 510    | 516    |
| ydinjätehuoltorahasto |  |  |   |      |      |      |
| sta          |  |  |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu  |        |      |      |      |
| ja osuus Valtion   |        |      |      |      |
| ydinjätehuoltorahasto |        |      |      |      |
| sta:         |        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu |  |      | 816    | 685    | 816    |
| Suomen        |  |      |      |      |      |
| ydinenergialain    |  |      |      |      |      |
| mukaan        |  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite    |  |  |   | 698    | 649    | 698    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus    |  |  |   | 698    | 649    | 673    |
| Valtion        |  |  |   |      |      |      |
| ydinjätehuoltorahasto |  |  |   |      |      |      |
| sta          |  |  |   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset                         
Fortum on toimittanut Työ- ja elinkeinoministeriölle vuotuisen esityksen    
Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuusta. Suomen ydinenergialain   
mukaisesti lasketun vastuun määrän päättää Työ-ja elinkeinoministeriö tammikuun 
2009 loppuun mennessä. Esitys perustuu vuosittain päivitettävään        
kustannustennusteeseen, sekä joka kolmas vuosi tehtävään uuteen tekniseen    
suunnitelmaan. Tekninen suunnitelma päivitettiin edellisen kerran vuonna 2007. 
Arvioidut tulevat kustannukset kasvanevat pääasiassa ydinvoimaviranomaisen   
(STUK) asettamien uusien materiaalien vapautusrajojen vuoksi. Uudet rajoitukset 
kasvattavat ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston laajuutta.            
Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetun esityksen perusteella Suomen     
ydinenergialain mukainen vastuu vuoden 2008 lopussa on 895 miljoonaa euroa.   
Taseeseen kirjattu ydinjätehuoltovaraus perustuu kassavirtaan tulevaisuuden   
kustannuksista, jotka pohjautuvat samoihin selvityksiin kuin lainmukainen    
vastuu. Ydinvoimavarauksen käypä arvo, joka on laskettu IAS37:n mukaisesti, on 
kasvanut 33 miljoonalla eurolla tämän vuoden kesäkuun lopun arvosta, ja se on  
yhteensä 561 miljoonaa euroa syyskuun 2008 lopussa. Suurin ero lainmukaisen   
vastuun ja taseeseen kirjatun varauksen välillä on se, että lainmukaista    
vastuuta ei ole diskontattu nettonykyarvoon.                  
Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta                 
Viranomaiset päättävät vuotuisen rahastotavoitteen ja lainmukaisen vastuun   
määrän vuosittain tammikuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion  
ydinjätehuoltorahastoon ko. päätösten mukaisesti. Rahastotavoite, joka vastaa  
uutta lainmukaista vastuuta ja päätettyä ydinjätehuoltorahaston maksujen    
jaksottamista, on yhteensä 767 miljoonaa euroa. Rahasto on IFRS:n näkökulmasta 
ylirahoitettu 137 miljoonalla eurolla, koska Fortumin osuus Valtion       
ydinjätehuoltorahastosta oli 698 miljoonaa euroa 30.9.2008, kun taas      
rahasto-osuuden tasearvo oli 561 miljoonaa euroa.                
Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon         
Päivitetyn kustannusennusteen seurauksena Fortum kirjasi vuoden 2008 kolmannella
neljänneksellä kertaluonteisen 3 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen    
Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa      
lisääntyneistä jo käytetyn polttoaineen kustannuksista johtuen. Vuoden 2007   
kolmannella neljänneksellä päivitetyn teknisen suunnitelman seurauksena     
kirjattiin kertaluonteinen 13 miljoonan euron negatiivinen erä. Kaikki     
kululisäykset, jotka liittyvät jo käytettyyn polttoaineeseen, kirjataan aina  
välittömästi vertailukelpoiseen liikevoittoon.                 
Sähköntuotanto-segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden 
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä   
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti 
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus      
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut            
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun 
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu.    
Edellämainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen      
liikevoittoon, katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liitteet 4 
ja 5. Fortum kirjasi vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tulokseen 10 miljoonan 
euron vaikutuksen ja vertailukaudelta 2007 33 miljoonaa euroa. Kokonaisvaikutus 
2008 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä oli -7 miljoonaa euroa ja      
vertailukaudelta 2007 24 miljoonaa euroa.                    
Osakkuusyhtiöt                                 
Tilinpäätöksen 2007 mukaan Fortum ei ole pystynyt tekemään kaikkia Fortumin   
laskentaperiaatteiden mukaisia vientejä ydinvoimaan liittyvien varojen ja    
velkojen muutoksissa ruotsalaisissa ydinvoimaosakkuusyhtiöissä, koska varausten 
laskentaan tarvittavia eriteltyjä kassavirtoja ei ollut saatavilla.       

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT VARAT          |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                 | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.2007 |
|                    | 2008   | 2007    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                | 231    | 219    | 170     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset        | 138    | 141    | 138     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset           |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset        | 206    | 103    | 103     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta |      |      |       |
| annetut                |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja kiinteistökiinnitykset   | 3     | 3     | 3      |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat                       
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa 
lainaa rahastolta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa 
rahastolta                                   
ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n osakkeita. Pantattujen osakkeiden 
tasearvo oli 208 (145) miljoonaa euroa 30.9.2008 (ja vastaavasti 31.12.2007).  

Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat                  
Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja   
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 206 miljoonaa 
euroa, turvaamaan                                
kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat.  
Kiinnitysten arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen aikana perustuen  
lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, jotka päätetään vuoden    
vaihteessa. Kiinteistökiinnitysten arvo kasvoi vuoden 2008 toisella       
neljänneksellä 103 miljoonaa euroa.                       

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. SITOUMUKSET            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.2007 |
|                    | 2008   | 2007    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimukset            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä erääntyvät       | 24    | 20     | 21     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä | 41    | 29     | 31     |
| erääntyvät               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät | 90    | 71     | 69     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 155    | 120    | 121    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja      |
| aineettomista hyödykkeistä olivat 1 418 (436) miljoonaa euroa 30.9.2008 (ja |
| vastaavasti 31.12.2007).                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. VASTUUT              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.2007 |
|                    | 2008   | 2007    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              | 858    | 224    | 224    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta |      |      |      |
| annetut                |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset               | 620    | 239    | 235    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              | 125    | 125    | 125    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset               | 10    | 13     | 10     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut              | 1     | 1     | 1     |
--------------------------------------------------------------------------------

Omasta puolesta annetut vastuut, 858 miljoonaa euroa, ovat kasvaneet      
tilinpäätöshetken 2007 jälkeen 634 miljoonalla eurolla. Vastuiden määrän kasvu 
johtuu pääasiassa takuusta, joka kattaa Fortumin TGC-10:n vähemmistöosakkaille 
tekemään lunastusvelvollisuuteen perustuvaan ostotarjoukseen liittyvät     
kustannukset. Takuu on voimassa vuoden 2008 loppuun asti.            
Vastuut osakkuusyritysten puolesta                       
Lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa ja Ruotsissa toimivien ydinvoimayhtiöiden
on annettava vakuuksia Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltorahastoille, joilla   
taataan, että voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn ydinpolttoaineen   
loppusijoittamiseen on riittävät varat.                     
Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) puolesta annetun takauksen määrä nousi vuoden 2007
lopusta 32 miljoonasta eurosta 70 miljoonaan euroon vuoden 2008 toisen     
neljänneksen aikana. Takauksen arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen 
aikana perustuen lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, joiden arvo 
päätetään vuosittain vuoden vaihteessa.                     
Ruotsissa Fortum on antanut Forsmark Kraftgrupp AB:n ja OKG Ab:n puolesta    
takaukset Ruotsin ydinjätehuoltorahastolle. 1.1.2008 voimaanastunut laki    
edellyttää rahastoimaan varoja tulevan käytetyn ydinpolttoaineen sekä      
voimalaitosten käytöstäpoistamisen varalle. Voimaanastumisen seurauksena    
Fortumin ydinvoimaan liittyvät vastuut kasvoivat vuoden 2007 lopusta Ruotsissa 1
841 miljoonasta SEK:stä (188 miljoonaa euroa) 5 314 miljoonaan SEK:iin (543   
miljoonaa euroa) vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana. Vastuun määrä tulee  
pysymään samana vuonna 2009.                          

--------------------------------------------------------------------------------
| 20. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa markkinaoikeuden päätös kumosi Kilpailuviraston kesäkuussa 2006  
tekemän ehdollisen päätöksen E.ON Finlandin ostosta. Päätöksessään       
markkinaoikeus totesi, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita ehtojen    
asettamiseen, koska Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä         
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan
sähköntuotannon ja tukkukaupan merkittävä maantieteellinen markkina-alue    
sisältää vähintään Suomen ja Ruotsin. Kilpailuvirasto on valittanut päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.                         

--------------------------------------------------------------------------------
| 21. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                           |
--------------------------------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2007 vuosikertomuksessa.    
Tilinpäätöshetken 31.12.2007 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia   
Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2007 lopussa oli 50,86%. 
Vuoden 2008 aikana osakkeiden määrä kasvoi optiomerkintöjen johdosta,      
30.9.2008 Suomen valtion omistusosuus oli 50,81%.                

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA  |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  | I-III/  | I-III/   | 2007    |
|                    | 2008   | 2007    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille      | 84    | 99     | 129    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten        | 26    | 19     | 26     |
| lainasaamisista            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä       | 405    | 372    | 519    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  | 30.9.   | 30.9.   | 31.12.2007 |
|                    | 2008   | 2007    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset lainasaamiset | 681    | 629    | 636    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset             | 16    | 11     | 17     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset             | 8     | 6     | 7     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat          | 184    | 172    | 171    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat               | 11    | 8     | 25     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat               | 33    | 20     | 53     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa olivat       |
| raportointikaudella merkitykseltään vähäisiä.                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 22. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 23. TUNNUSLUKUJEN |  |  |      |   |    |    |    |    |
| LASKENTAKAAVAT   |  |  |      |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA | = | Liikevoitto + poistot ja  |    |    |    |
| =Tulos ennen    |  | arvonalentumiset      |    |    |    |
| korkoja,      |  |               |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä    |  |  |      |   |    |    |    |    |
| poistoja ja    |  |  |      |   |    |    |    |    |
| arvonalentumisia) |  |  |      |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | = | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut      |
| liikevoitto    |  | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  | = | Käyttöomaisuuden      |    |    |    |
| erät        |  | myyntivoitot ja tappiot mm. |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        | = | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja   |    |
| vertailukelpoisuut |  | suojaavat rahoitusinstrumentit,       |    |
| een vaikuttavat  |  |                       |    |
| erät        |  |                       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n      |    |
|          |  | mukaisesti suojauslaskentaa sekä      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, |    |
|          |  | joka aiheutuu siitä, että          |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus  |    |
|          |  | Valtion ydinjätehuoltorahastosta      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | ei voi ylittää   |    |    |    |    |
|          |  | vastaavaa velkaa.  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen  | = | Liiketoiminan kassavirta ennen   |    |    |
| käyttöpääoman   |  | käyttöpääoman muutosta       |    |    |
| muutosta (FFO)   |  |                   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit    | = | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin |    |
| käyttöomaisuuteen |  | tehdyt investoinnit mukaan lukien      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | kunnossapito-, tuottavuus- ja    |    |    |
|          |  | kasvuinvestoinnit sekä       |    |    |
|          |  | lainsäädännön edellyttämät     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | investoinnit. Investointeihin    |    |    |
|          |  | kuuluvat myös investointien     |    |    |
|          |  | rakennusaikana taseeseen      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | aktivoidut korkokulut.       |    |    |
|          |  | Kunnossapitoinvestoinnit pidentävät |    |    |
|          |  | olemassaolevan           |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | omaisuuserän vaikutusaikaa,     |    |    |
|          |  | ylläpitävät käytettävyyttä sekä/tai |    |    |
|          |  | ylläpitävät             |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | luotettavuutta.           |    |    |
|          |  | Tuottavuusinvestoinnit parantavat  |    |    |
|          |  | olemassaolevan hyödykkeen      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus |    |
|          |  | on rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai   |    |
|          |  | lisätä                   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | olemassaolevien liiketoimintojen  |    |    |
|          |  | asiakaskantaa. Lainsäädännön    |    |    |
|          |  | edellyttämät            |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | investoinnit tehdään tiettyinä   |    |    |
|          |  | ajankohtina lakien vaatimusten   |    |    |
|          |  | mukaan.               |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | = | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,         |
| osakkeisiin    |  | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä   |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | oleviin sijoituksiin. Investoitujen         |
|          |  | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on lisätty   |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | hankittavan yhtiön |    |    |    |    |
|          |  | nettovelka.     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman    | = | Kauden voitto |   |    |    |    | x 100 |
| tuotto, %     |  |        |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | Oma pääoma     |    |    |    |    |
|          |  | keskimäärin     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | = | Voitto ennen veroja + korko- ja   |    | x 100 |
| tuotto, %     |  | muut rahoituskulut         |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | Sijoitettu pääoma  |    |    |    |    |
|          |  | keskimäärin     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman  | = | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja  |    | x 100 |
| tuotto, %     |  | yhteisyritysten voitosta      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | Sidottu pääoma   |    |    |    |    |
|          |  | keskimäärin     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | = | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus    |    |
| sidotun pääoman  |  | osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta    |    |
| tuotto, %     |  |                       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien      | x 100 |
|          |  | merkittävimmät myyntivoitot ja -tappiot)  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | Vertailukelpoinen sidottu  |    |    |    |
|          |  | pääoma keskimäärin     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma | = | Taseen loppusumma - korottomat velat -   |    |
|          |  | laskennallinen verovelka -         |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | varaukset   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma   | = | Korottomat varat + Valtion ydinjätehuoltorahastoon |
|          |  | liittyvät korolliset varat -            |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | korottomat velat - |    |    |    |    |
|          |  | varaukset      |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | (korottomat varat ja velat eivät sisällä  |    |
|          |  | rahoitukseen, veroihin ja          |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä   |    |
|          |  | sekä varoja ja velkoja, jotka        |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | syntyvät suojauslaskennan          |    |
|          |  | soveltamisedellytykset täyttävien      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | johdannaissopimusten käypien    |    |    |
|          |  | arvojen muutoksista)        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | = | Sidottu pääoma oikaistuna niillä      |    |
| sidottu pääoma   |  | korottomilla varoilla ja veloilla, jotka  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa |    |
|          |  | suojaavista johdannais-           |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS |    |
|          |  | 39:n mukaista suojauslaskentaa       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset     | = | Korolliset velat - |    |    |    |    |
| nettovelat     |  | likvidit varat   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, | = | Korolliset  |   |    |    |    | x 100 |
| %         |  | nettovelat  |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | Oma pääoma  |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, | = | Oma pääoma sisältäen    |    |    | x 100 |
| %         |  | vähemmistöosuuden      |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | Taseen    |   |    |    |    |    |
|          |  | loppusumma  |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttök | = | Korollinen  |   |    |    |    |    |
| ate        |  | nettovelka  |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | Liikevoitto + poistot ja  |    |    |    |
|          |  | arvonalentumiset      |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate     | = | Liikevoitto  |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | Nettokorkokul |   |    |    |    |    |
|          |  | ut      |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) | = | Kauden voitto -       |    |    |    |
|          |  | vähemmistöosuus       |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu |    |
|          |  | lukumäärä tilikauden aikana         |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, | = | Oma pääoma  |   |    |    |    |    |
| EUR        |  |        |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |  | Osakkeiden lukumäärä ilman omia   |    |    |
|          |  | osakkeita kauden lopussa      |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12 kk  | = | Raportointihetkeä edeltävät |    |    |    |
|          |  | 12 kuukautta        |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------