Lehdistötiedote

Yleisötilaisuus Loviisassa Fortumin YVA-selostuksesta

07 toukokuu 2008, 13:29

Fortum jätti huhtikuun alussa Loviisan Hästholmenin saarelle suunnitellun uuden ydinvoimalaitosyksikön ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) työ- ja elinkeinoministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää yhdessä Fortumin kanssa torstaina 8.5.2008 klo 18 yleisötilaisuuden YVA-selostuksesta Loviisassa, Kino Marilynissä. Yleisöllä on mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä ja mielipiteitä YVA-selostuksesta. Esitetyt kannanotot ja mielipiteet kirjataan. Työ- ja elinkeinoministeriön, Fortumin ja ympäristövaikutusten arviointia tehneen Pöyry Energyn edustajat ovat tilaisuudessa paikalla vastaamassa yleisön kysymyksiin. Tehty YVA osoittaa, että Hästholmenin saarelle voidaan rakentaa kolmas ydinvoimalaitosyksikkö. YVA-menettelyn kohteena on sähköteholtaan 1000 - 1800 megawatin ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettiin muun muassa uuden ydinvoimalaitoksen vaikutuksia ympäristöön, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäröivään yhteiskuntaan ja talouteen. Erityistä huomiota kiinnitettiin jäähdytysvesien ympäristövaikutusten selvittämiseen. Fortum varautuu YVA-menettelyllä uuden ilmastomyötäisen ja kotimaisen sähköntuotannon rakentamiseen. Ilmastomuutoksen hillitseminen on ihmiskunnan keskeisimpiä haasteita, josta selviytymiseen tarvitaan energian säästöä, panostamista uusiutuviin energialähteisiin ja hiilidioksidivapaaseen energiantuotantoon, kuten esimerkiksi ydinvoimaan. Fortum on Euroopan puhtaimpia sähköntuottajia. Yhtiön sähköntuotannosta reilusti yli 80 % on hiilidioksidivapaata ja yli 40 % tehdään uusiutuvilla energialähteillä. Lisätietoja yleisötilaisuudesta: Jaana Avolahti, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 010 6064836 Reko Rantamäki, projektipäällikkö, Fortum, puh. 040 8297587 Peter Tuominen, kehitys- ja viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 050 4524760 MÖTE FÖR ALLMÄNHETEN OM FORTUMS MKB-BESKRIVNING Fortum lämnade i början av april in sin miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) avseende en ny kärnkraftverksenhet på ön Hästholmen i Lovisa till arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriet ordnar tillsammans med Fortum ett möte för allmänheten om MKB-beskrivningen på Kino Marilyn i Lovisa torsdag 8.5.2008 klockan 18. Vid mötet kan allmänheten ställa frågor och framföra åsikter om MKB-beskrivningen. Alla framförda ställningstaganden och åsikter registreras. Representanter för arbets- och näringsministeriet, Fortum och Pöyry Energy, som gjorde miljökonsekvensbedömningen, finns på plats för att besvara allmänhetens frågor. Miljökonsekvensbeskrivningen ger vid handen att en tredje kärnkraftverksenhet kan uppföras på ön Hästholmen. MKB-förfarandet gäller byggandet av en kärnkraftverksenhet med eleffekten 1 000 - 1 800 megawatt. Vid miljökonsekvensbedömningen utreddes bland annat den nya kärnkraftverksenhetens inverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet samt på det omgivande samhället och ekonomin. Särskild uppmärksamhet fästes vid utredningen av kylvattnets miljökonsekvenser. Genom MKB-förfarandet förbereder sig Fortum för utbyggnad av den klimatanpassade, inhemska elproduktionen. Motverkandet av klimatförändringen, som är en av mänsklighetens största utmaningar, kräver energibesparing, satsningar på förnyelsebara energikällor och koldioxidfri energiproduktion såsom kärnkraft. Fortum hör till Europas renaste elproducenter. Långt över 80 procent av Fortums elproduktion är koldioxidfri och över 40 procent av elektriciteten produceras med förnyelsebara energikällor. Ytterligare information om mötet för allmänheten: Jaana Avolahti, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 6064836 Reko Rantamäki, projektchef, Fortum, tfn 040 8297587 Peter Tuominen, utvecklings- och kommunikationschef, Fortum, tfn 050 4524760