Pörssitiedote

FORTUMIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

01 huhtikuu 2008, 17:15

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2007 Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen, myönsi       
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2007 ja hyväksyi, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta.  
Tästä osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksetaan yhtiön tuloksesta ilman     
kertaluonteisia eriä ja 0,58 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen
ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja   
osinko maksetaan 11.4.2008.                           

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja                  

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 10. Hallintoneuvoston   
jäseniksi valittiin kansanedustajat Markku Laukkanen (puheenjohtaja), Sanna   
Perkiö (varapuheenjohtaja), Rakel Hiltunen, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri
Komi, Juha Mieto, Jukka Mäkelä sekä Kurikan kaupunginvaltuuston jäsen Martti  
Alakoski ja puoluesihteeri Panu Laturi. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.            

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti: 
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja            | 1 000 euroa/kuukausi         |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja          | 600 euroa/kuukausi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet               | 500 euroa/kuukausi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio            | 200 euroa/kokous           |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi    
valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Matti Lehti         
(varapuheenjohtaja), sekä jäseniksi Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg,    
Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin 
lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola. Nyt valitun hallituksen toimikausi  
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.            

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:         
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja            | 66 000 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja          | 49 200 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet               | 35 400 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville
hallituksen jäsenille.                             

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &   
Touche Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul.       

Yhtiöjärjestyksen muutos                            

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8. pykälän    
muuttamiseksi siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi     
valittavien hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä nousee viidestä kuuteen.   


Omien osakkeiden hankinta                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka.                             

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.   

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi     
hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden  
suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa      
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen   
hintaan julkisessa kaupankäynnissä.                       

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä   
päätöksellä.                                  

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta                      

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle       
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja    
asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat.     
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella     
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 3. päivänä. Mikäli  
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy  
seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät  
niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella,   
kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain   
mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan   
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön   
hallitukselle sitä vaativansa.                         

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja     
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään  
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.            

Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta 
ei hyväksytty.                                 


Fortum Oyj                                   
Maria Romantschuk                                
Viestintäjohtaja                                

Jakelu:                                     
OMX Nordic Exchange Helsinki                          
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  LIITE: Hallituksen jäsenet                           

Peter Fagernäs                                 
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1952, oikeustieteen kandidaatti          

Päätehtävä:                                   
Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Hermitage & Co. Ltd:n      
toimitusjohtaja                                 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Yhtymä Oyj                  
Hallituksen puheenjohtaja, Conventum Oyj                    
Toimitusjohtaja, Conventum Oyj                         
Hallituksen jäsen, Merita Pankki                        
Toimitusjohtaja, Prospectus Oy                         
Useita tehtäviä Kansallis-Osake-Pankissa                    

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Finnlines Oyj:n hallituksen jäsen                        
Winpak Ltd:n (Kanada) hallituksen jäsen                     

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004              


Matti Lehti                                   
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1947, kauppatieteiden tohtori         

Päätehtävä:                                   
TietoEnator Oyj:n hallituksen puheenjohtaja                   

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja    
Tieto-konserni                                 
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy                       

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Pöyry Oyj, hallituksen jäsen                          
Liikesivistysrahasto, puheenjohtaja                       
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, varapuheenjohtaja           
Helsingin kauppakorkeakoulu, kansleri                      

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005              


Esko Aho                                    
S. 1954, filosofian maisteri                          

Päätehtävä:                                   
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamies              

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Suomen pääministeri                               
Kansanedustaja                                 
Suomen Keskustan puheenjohtaja                         
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA                     

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Russian Venture Company, hallituksen jäsen                   

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006              


Ilona Ervasti-Vaintola                             
s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari.                

Päätehtävä:                                   
Sampo-konsernin päälakimies, lakiasiainjohtaja ja Sampo Oyj:n hallituksen    
sihteeri. Konsernin johtoryhmän jäsen.                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Päälakimies ja johtokunnan jäsen, Mandatum Oyj                 
Johtaja, partneri, Mandatum Co & Oy                       
Finanssilakiasiat-osaston osastopäällikkö, lakimies, Suomen Yhdyspankki     

Tärkeimmät luottamustehtävät:                          
Fiskars Oyj, hallituksen jäsen                         
OMX Nordic Exchange Group Oy, hallituksen jäsen                 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry, hallituksen jäsen             
Keskuskauppakamarin lakivaliokunnan puheenjohtaja ja yrityskauppalautakunnan  
jäsen                                      

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008              


Birgitta Johansson-Hedberg                           
S.1947, BA, psykologian kandidaatti                       

Päätehtävä:                                   
Johtaja                                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja, Lantmännen                           
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken                      
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer                

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Umeå Universitet, hallituksen puheenjohtaja                   
Vinnova, hallituksen puheenjohtaja                       
Vägverket Konsultråd, hallituksen puheenjohtaja                 
A-banan, hallituksen varapuheenjohtaja                     
Botnia-banan, hallituksen jäsen                         
Sveaskog, hallituksen jäsen                           
Finansinspektionen, hallituksen jäsen                      

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004              


Marianne Lie                                  
s. 1962, Oikeustieteellisiä ja politiikan opintoja Oslon yliopistossa (UiO)   

Päätehtävä:                                   
Johtaja                                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja, Norjan varustamoliitto (NSA)                  
Toimitusjohtaja, Umoe-konserniin kuuluva Helsevakten Telemed AS         
Toimitusjohtaja, Vattenfall Norge AS                      
Johtaja, NSA:n informaatio- ja teollisuuspoliittinen osasto           

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Punkt Ø, hallituksen puheejohtaja                        
Arendals Fossekompani ASA, hallituksen jäsen                  
Kverneland ASA, hallituksen jäsen                        

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005              


Christian Ramm-Schmidt                             
S. 1946, diplomiekonomi                             

Päätehtävä:                                   
Senior Partner, Merasco Capital Oy                       

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)               
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala  
Johtaja, ISS ServiSystems Oy                          

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, hallituksen puheenjohtaja           
Bang & Bonsomer Oy, hallituksen jäsen                      
Oy Chips Ab, hallituksen jäsen                         
MDC Education Group, hallituksen jäsen                     
Orkla CIS Holding Ltd, hallituksen jäsen                    
Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, hallituksen jäsen            
Tradeka Oy, hallituksen jäsen                          

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006