Pörssitiedote

KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

19 helmikuu 2008, 09:31

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään tiistaina 1.4.2008 kello 13.00 alkaen Finlandia-talon Finlandia-salissa
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Sisäänkäynti Mannerheimintien    
puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4. Kokoukseen      
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 11.45. Yhtiökokous pidetään   
suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus ruotsin ja englannin    
kielellä.                                    

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 
3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut seuraavat asiat: 

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen            

2. Voitonjako                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta  
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Tästä  
osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksetaan yhtiön tuloksesta ilman        
kertaluonteisia eriä ja 0,58 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen
ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n  
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2008.          

3. Vastuuvapaus hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle    

4. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajan   
palkkio                                     

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että      
hallitukselle maksetaan seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 66.000 euroa    
vuodessa, varapuheenjohtajalle 49.200 euroa vuodessa ja jäsenelle 35.400 euroa 
vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista    
maksettavaksi palkkioksi 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan     
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille. 

5. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja hallintoneuvoston puheenjohtajan,  
varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta                     

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen puheenjohtajan,        
varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta                     

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön   
hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs sekä jäsenet Esko Aho, Birgitta    
Johansson-Hedberg, Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt valitaan uudelleen  
tehtäviinsä. Valiokunta ehdottaa, että varapuheenjohtajaksi valitaan nykyinen  
hallituksen jäsen Matti Lehti ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan  
lakiasiainjohtaja Ilona Ervasti-Vaintola.                    

7. Tilintarkastajan valinta                           

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsee 
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.             

8. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen pykälän 8 muuttamiseksi        

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 pykälää muutetaan 
siten, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valittavien jäsenten  
enimmäislukumäärä nousee viidestä kuuteen.                   

9. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden       
hankkimis­valtuutukseksi                            

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen  
ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.   

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.   

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi     
hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden 
suhteessa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa      
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen   
hintaan julkisessa kaupankäynnissä.                       

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä   
päätöksellä.                                  

10. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi           

Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitysvaliokunnan   
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset  
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan    
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman      
osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten       
nimeämisoikeus on niillä kolmella osak­keenomistajalla, joiden osuus yhtiön   
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta   
edeltävänä marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää   
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. 
Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään     
rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen  
omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa   
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa   
viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.   

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja     
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään  
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.            

11. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston        
lakkauttamiseksi                                
	                                       
Asiakirjojen nähtävilläpito                           
	                                      
Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja   
tilintarkastuskertomuksen, sekä edellä kohdissa 8 ja 9 mainitut ehdotukset ovat 
osakkeenomistajien nähtävänä Fortumin internet-sivuilla             
(www.fortum.fi/yhtiokokous) viimeistään 14.3.2008 alkaen ja lähetetään     
pyydettäessä osakkeenomistajille (sähköpostiosoite               
keilaniemi [piste] postitus [ät] fortum [piste] com tai puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00 
- 14.00 välisenä aikana). Ne ovat myös nähtävänä yhtiökokouksessa.       

Osallistumisoikeus                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2008   
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön   
osakasluetteloon.                                

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista  
varten merkitä 20.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.         
	                                       
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 25.3.2008 klo 16.00. Ilmoittautua voi                

- Fortumin internet-sivujen kautta osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous    
- puhelimitse numeroon 010 452 9460                       
- telefaksilla numeroon 010 262 2727                      
- kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM. 

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 25.3.2008 klo 16.00.       

Valtakirjat                                   

Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan siten, että ne ovat perillä    
viimeistään 25.3.2008 klo 16.00.                        


Espoossa 30.1.2008                               


FORTUM OYJ                                   
Hallitus                                    

Jakelu:                                     
OMX Nordic Exchanges Helsinki                          
Keskeiset tiedotusvälineet