Pörssitiedote

Fortum Oyj: Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2007

18 lokakuu 2007, 09:00

Hyvä tuloskehitys jatkui

Tammi-syyskuu lyhyesti - Vertailukelpoinen liikevoitto 1 048 (997) miljoonaa euroa, +5 % - Ydinjätehuoltokustannusten kasvusta kirjattiin 13 miljoonan euron kertaluonteinen kulu kolmannen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon - 232 miljoonan euron verojen jälkeinen voitto Lenenergon omistusosuuden myynnistä kasvatti kolmannen neljänneksen liikevoittoa - Tulos ennen veroja 1 433 (973) miljoonaa euroa, +47 % - Osakekohtainen tulos 1,33 (0,83) euroa, +60 % - Hyvät suojauspositiot -------------------------------------------------------------------------------- | Tunnuslukuja | III/07 | III/06| I-III/07 | I-III/06 | 2006 | Edell. | | | | | | | | 12 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, | 860 | 946 | 3 159 | 3 237 | 4 491 | 4 413 | | milj. euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, | 510 | 216 | 1 327 | 1 000 | 1 455 | 1 782 | | milj. euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoinen | 238 | 225 | 1 048 | 997 | 1 437 | 1 488 | | liikevoitto, | | | | | | | | milj. euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen | 471 | 194 | 1 433 | 973 | 1 421 | 1 881 | | veroja, milj. | | | | | | | | euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, | 0,48 | 0,19 | 1,33 | 0,83 | 1,22 | 1,71 | | euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 255 | 273 | 1 325 | 1 059 | 1 151 | 1 417 | | kassavirta, milj. | | | | | | | | euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, | | | 9,21 | 7,97 | 8,91 | | | euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen | | | 4 456 | 4 159 | 4 345 | | | nettovelka | | | | | | | | (kauden lopussa), | | | | | | | | milj. euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden määrä | | | 890 984 | 880 695 | 881 194 | | | keskimäärin, | | | | | | | | tuhatta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tunnuslukuja | 2006 | Edell. | | | | 12 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, % | 13,4 | 16,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | 14,4 | 20,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelka/EBITDA, % | 2,3 | 2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- Vuoden 2007 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä sää oli lämmin, joten sähkön ja lämmön kysyntä oli keskimääräistä vähäisempää. Kolmannella neljänneksellä sekä lämpötila että kysyntä olivat lähempänä keskiarvoja. Koko tammi-syyskuun vallinnut hyvä vesitilanne ja päästöoikeuksien alhaiset hinnat alensivat sähkön pohjoismaisia tukkuhintoja. Haasteellisista markkinaoloista huolimatta Fortum paransi tulostaan edellisvuotiseen verrattuna. Yhtiön taloudellinen asema pysyi vahvana. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 1 325 (1 059) miljoonaan euroon. Fortum myi hieman yli 1/3 omistusosuutensa venäläisestä JSC Lenenergosta 295 miljoonalla eurolla. Kaupasta saatu 232 miljoonan euron verojen jälkeinen myyntivoitto on kirjattu kertaluonteisena eränä Sähkönsiirto-segmentin liikevoittoon. Myyntivoiton osuus Fortumin kolmannen neljänneksen osakekohtaisessa tuloksessa on 0,26 euroa. Fortum osallistui venäläisen alueellisen tuotantoyhtiön Territorial Generating Company No. 1:n (TGC-1) osakeantiin ja säilytti 25,4 % omistusosuutensa. Fortumin osakemerkinnän arvo oli 243 miljoonaa euroa. Kolmannella neljänneksellä Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 39,9 (39,1) euroa eli 2 % suurempi kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna ja selvästi korkeampi kuin sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 19,7 (59,8) euroa megawattitunnilta eli noin 67 % pienempi kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna. Taloudelliset tulokset Heinä-syyskuu Konsernin liikevaihto oli 860 (946) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 510 (216) miljoonaa euroa. Sitä kasvatti Lenenergon osakkeiden myynnistä saatu kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 13 miljoonalla eurolla 238 (225) miljoonaan euroon. Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoista liikevoittoa rasitti ydinjätehuoltokustannusten kasvusta aiheutunut 13 miljoonan euron kertaluonteinen erä. Liikevaihto segmenteittäin -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/0 | 2006 | Edell.1 | | | | | 07 | 6 | | 2 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 502 | 569 | 1 665 | 1 772 | 2 439 | 2 332 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 186 | 178 | 917 | 887 | 1 268 | 1 298 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 166 | 162 | 563 | 543 | 753 | 773 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 331 | 436 | 1 201 | 1 383 | 1 912 | 1 730 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 19 | 19 | 60 | 59 | 78 | 79 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -344 | -418 | -1 247 | -1 407 | -1 959 | -1 799 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 860 | 946 | 3 159 | 3 237 | 4 491 | 4 413 | -------------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio segmenteittäin -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/0 | 2006 | Edell.1 | | | | | 07 | 6 | | 2 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 184 | 195 | 730 | 696 | 985 | 1 019 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | -3 | -3 | 170 | 158 | 253 | 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 50 | 39 | 181 | 173 | 250 | 258 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 11 | 2 | 0 | 4 | -4 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -4 | -8 | -33 | -34 | -47 | -46 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 238 | 225 | 1 048 | 997 | 1 437 | 1 488 | -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio segmenteittäin -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/0 | 2006 | Edell.1 | | | | | 07 | 6 | | 2 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 220 | 184 | 762 | 690 | 980 | 1 052 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | -2 | -15 | 173 | 145 | 264 | 292 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 282 | 42 | 414 | 178 | 252 | 488 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 15 | 6 | 10 | 12 | -6 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -5 | -1 | -32 | -25 | -35 | -42 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 510 | 216 | 1 327 | 1 000 | 1 455 | 1 782 | -------------------------------------------------------------------------------- Tammi-syyskuu Konsernin liikevaihto oli 3 159 (3 237) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 1 327 (1 000) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 51 miljoonalla eurolla 1 048 (997) miljoonaan euroon. Lenenergon osakkeiden myyntivoitto kasvatti kolmannen neljänneksen liikevoittoa 232 miljoonalla eurolla. Tulos ennen veroja oli 1 433 (973) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 117 (78) miljoonaan euroon. Keskeisimmät syyt nettorahoituskulujen kasvuun olivat keskimääräistä suurempi velan määrä sekä pienempi 4 (24) miljoonan euron käyvän arvon muutos johdannaisissa. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 223 (51) miljoonaa euroa. Suurimman yksittäisen osan muodosti norjalainen Hafslund ASA. Ensimmäisellä neljänneksellä Hafslund ilmoitti saattaneensa päätökseen 35 miljoonan Renewable Energy Corporationin (REC) osakkeen myynnin hintaan 138 Norjan kruunua osakkeelta. Tämän seurauksena Fortum kirjasi ensimmäisen neljänneksen tulokseensa 180 miljoonan euron voiton, joka vastaa 0,20 euroa osaketta kohden. Kaupan jälkeen Hafslund omistaa edelleen 70,4 miljoonaa REC:n osaketta. Hafslund ASA sisällyttää omistamiensa REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen tuloslaskelmaansa, kun taas Fortum kirjaa käyvän arvon muutoksen omaan pääomaansa. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käyvän arvon kumulatiivinen muutos perustuu Hafslundin raportoinnissaan ilmoittamaan jäljellä olevien osakkeiden lukumäärään. Vuoden 2007 syyskuun lopussa käyvän arvon muutos oli noin 730 miljoonaa euroa. Fortum sai toisella neljänneksellä 145 miljoonaa euroa osinkoina Hafslundilta. Osingoista 123 miljoonaa euroa tuli REC:n myynnistä. Vähemmistöosuus oli 31 (26) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 % taloudellinen omistusosuus. Kauden verot olivat 218 (214) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 15,2 % (22,0 %), mikä on seurausta erityisesti verovapaasta 180 miljoonan euron myyntivoitosta, joka kirjattiin Hafslundin myymistä REC:n osakkeista, sekä Lenenergon osakkeiden 232 miljoonan euron myyntivoitosta. Kauden tulos oli 1 215 (759) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli 1,33 euroa (0,83). Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 16,1 % (13,4 % vuoden 2006 lopussa), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 20,0 % (14,4 % vuoden 2006 lopussa). Markkinatilanne Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin kolmannella vuosineljänneksellä sähköä 84 (80) TWh. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Pohjoismaissa kulutettiin sähköä 289 (290) TWh eli jokseenkin saman verran kuin edellisvuonna. Kolmannen neljänneksen alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat 4 TWh pitkän ajan keskiarvoa suuremmat. Syyskuun lopussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 8 TWh pitkän ajan keskiarvoa suuremmat ja 34 TWh suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2006. Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 19,7 (59,8) euroa megawattitunnilta eli 67 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2006 ja 12 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Tammi-syyskuussa sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 22,9 (49,9) euroa megawattitunnilta eli 54 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna. Alhainen spot-hinta johtui hyvästä vesitilanteesta ja edullisista hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnoista. Kolmannella vuosineljänneksellä vuoden 2007 hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinta oli keskimäärin 0,1 (15,9) euroa hiilidioksiditonnilta eli 99 % alhaisempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2006. Tammi-syyskuussa vuoden 2007 päästöoikeuksien hinta oli 0,9 (20,3) euroa hiilidioksiditonnilta eli 96 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla edellisvuonna. Saksassa sähkön spot-hinta oli kolmannella vuosineljänneksellä keskimäärin suurempi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti sähkön nettovientiin Pohjoismaista Saksaan. Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut Fortumin koko sähköntuotanto oli tammi-syyskuussa 38,0 (39,3) TWh, josta 37,2 (38,4) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä oli 13 % (13 %) Pohjoismaiden koko sähkönkulutuksesta. Kauden aikana noin 92 % sähköntuotannosta oli hiilidioksidivapaata. Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut. -------------------------------------------------------------------------------- | Fortumin koko | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/ | 2006 | Edell.12 | | sähkön- ja | | | 07 | 06 | | kk | | lämmöntuotanto, | | | | | | | | TWh | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 10,4 | 11,2 | 38,0 | 39,3 | 54,4 | 53,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämmöntuotanto | 3,5 | 3,3 | 17,9 | 18,4 | 25,8 | 25,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Fortumin | III/07 | III/06 | I-III/0 | I-III/0 | 2006 | Edell.1 | | sähköntuotanto | | | 7 | 6 | | 2 kk | | Pohjoismaissa | | | | | | | | lähteittäin, TWh | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vesivoima | 3,9 | 3,8 | 15,3 | 14,2 | 19,8 | 20,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ydinvoima | 5,4 | 4,5 | 18,2 | 18,0 | 24,4 | 24,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpövoima | 0,8 | 2,6 | 3,7 | 6,2 | 9,0 | 6,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 10,1 | 10,9 | 37,2 | 38,4 | 53,2 | 52,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Fortumin | III/07 | III/06 | I-III/0 | I-III/0 | 2006 | Edell.1 | | sähköntuotanto | | | 7 | 6 | | 2 kk | | Pohjoismaissa | | | | | | | | lähteittäin, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vesivoima | 39 | 35 | 41 | 37 | 37 | 40 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ydinvoima | 53 | 41 | 49 | 47 | 46 | 47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpövoima | 8 | 24 | 10 | 16 | 17 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -------------------------------------------------------------------------------- Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut Fortumin koko sähkönmyynti oli 43,8 (44,7) TWh, josta 42,9 (43,7) TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden koko tammi-syyskuun sähkönkulutuksesta. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 13,9 (14,3) TWh ja muissa maissa 4,3 (4,8) TWh. -------------------------------------------------------------------------------- | Fortumin koko | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/06 | 2006 | Edell.1 | | sähkön-*) ja | | | 07 | | | 2 kk | | lämmönmyynti, | | | | | | | | milj. euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönmyynti | 483 | 582 | 1 673 | 1 770 | 2 437 | 2 340 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämmönmyynti | 154 | 130 | 744 | 715 | 1 014 | 1 042 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Fortumin koko | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/06 | 2006 | Edell.1 | | sähkönmyynti *) | | | 07 | | | 2 kk | | alueittain, TWh | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 5,4 | 5,3 | 20,7 | 20,6 | 28,5 | 28,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 6,1 | 7,5 | 20,9 | 21,5 | 29,6 | 29,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut maat | 0,6 | 0,7 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 3,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 12,1 | 13,5 | 43,8 | 44,7 | 61,6 | 60,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Fortumin koko | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/06 | 2006 | Edell.1 | | lämmönmyynti | | | 07 | | | 2 kk | | alueittain, TWh | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 0,9 | 0,8 | 6,1 | 6,8 | 9,3 | 8,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 1,7 | 1,7 | 7,7 | 7,4 | 10,7 | 11,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut maat** | 0,9 | 0,8 | 4,4 | 4,9 | 6,8 | 6,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3,5 | 3,3 | 18,2 | 19,1 | 26,8 | 25,9 | -------------------------------------------------------------------------------- *) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain konsernitasolla. **) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu myynti -sarakkeessa. SEGMENTTIKATSAUKSET Sähköntuotanto Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT) sekä Service. -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/ | 2006 | Edell. | | | | | 07 | 06 | | 12 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 502 | 569 | 1 665 | 1 772 | 2 439 | 2 332 | -------------------------------------------------------------------------------- | - sähkönmyynti | 426 | 475 | 1 433 | 1 493 | 2 059 | 1 999 | -------------------------------------------------------------------------------- | - muu myynti | 76 | 94 | 232 | 279 | 380 | 333 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 220 | 184 | 762 | 690 | 980 | 1 052 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoinen | 184 | 195 | 730 | 696 | 985 | 1 019 | | liikevoitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidottu pääoma | | | 7 164 | 6 353 | 6 734 | | | (kauden lopussa) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidotun pääoman | | | | | 16,1 | 18,7 | | tuotto, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoinen | | | | | 16,1 | 15,4 | | sidotun pääoman | | | | | | | | tuotto, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli kolmannella neljänneksellä 9,5 (10,4) TWh. Tammi-syyskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 33,9 (35,3) TWh, josta noin 15,3 (14,2) TWh eli 45 (40) % oli vesivoimaa, 18,2 (18,0) TWh eli 54 (51) % ydinvoimaa ja 0,4 (3,1) TWh eli 1 (9) % lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon kasvu johtui parantuneesta vesitilanteesta. Ydinvoimatuotannon kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli seurausta pääasiassa Ruotsin ydinvoimalaitosten suunnittelemattomista seisokeista vuoden 2006 jälkipuoliskolla. Lämpövoimatuotanto väheni alhaisen spot-hinnan takia. Tammi-syyskuussa noin 97 % segmentin sähköntuotannosta oli hiilidioksidivapaata. -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/0 | 2006 | Edell.1 | | alueittain, TWh | | | 07 | 6 | | 2 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 5,1 | 5,2 | 19,5 | 19,7 | 27,1 | 26,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 4,4 | 5,2 | 14,4 | 15,6 | 21,1 | 19,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut maat | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 9,8 | 10,7 | 34,7 | 36,2 | 49,4 | 47,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkön myynti | 11,0 | 11,6 | 38,1 | 39,4 | 53,9 | 52,6 | | Pohjoismaissa, TWh | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | josta läpikulkueriä | 1,4 | 0,8 | 4,2 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hinta, €/MWh | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/0 | 2006 | Edell.1 | | | | | 07 | 6 | | 2 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkön | 39,9 | 39,1 | 38,4 | 36,9 | 37,1 | 38,2 | | tukkumyyntihinta | | | | | | | | Pohjoismaissa* | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä. Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman läpikulkueriä) oli onnistuneiden hintasuojausten ansiosta kolmannella neljänneksellä 2 % suurempi kuin edellisvuonna. Tammi-syyskuussa Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 4 % suurempi, kun taas keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa 54 % pienempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2006. Fortumin tukkumyyntivolyymi oli 9,6 (10,8) TWh kolmannella neljänneksellä ja 33,9 (36,2) TWh vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä hieman pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Segmentin saavuttama edellisvuotta korkeampi tukkumyyntihinta ja lisääntynyt ydinvoimatuotanto vaikuttivat tulokseen myönteisesti. Näitä voimakkaammin tulokseen vaikuttivat kuitenkin edellisvuotta pienempi lämpövoimatuotanto, Fortum Service -liiketoimintayksikön heikko tulos, sekä 13 miljoonan euron ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä kertaluontoinen erä. Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa kasvoi edellisvuotisesta. Segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa nousi paremman hintasuojauksen ansiosta. Lisääntyneen vesi- ja ydinvoimatuotannon positiivista vaikutusta liikevoittoon pienensivät lämpövoimatuotannon supistuminen ja ydinjätehuoltokustannusten kasvuun liittyvä kertaluontoinen erä. Ydinjätehuoltovastuun kasvaneet kustannukset perustuvat tekniseen suunnitelmaan, joka tehdään joka kolmas vuosi, ja kustannusarvioon Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuusta. Vastuu lasketaan ydinenergialain mukaisesti, ja kauppa- ja teollisuusministeriö päättää siitä tammikuun 2008 loppuun mennessä. Tutkimuksen perusteella tulevien kustannusten arvioidaan kasvavan. Tämä johtuu pääasiassa loppusijoitustilan tunneleiden täyttöaineisiin liittyvästä uudesta teknisestä ratkaisusta. Ydinenergialain mukaisen vastuun arvioidaan kasvavan noin 130 miljoonalla eurolla. Ydinenergialain mukaan Fortum on velvollinen suorittamaan valtion ydinjätehuoltorahastoon maksuja, joilla se kattaa ydinjätehuoltovastuunsa. Fortum on anonut rahastoon suoritettavien maksujen jaksotusta kuuden vuoden ajalle. Valtioneuvosto päättää asiasta viimeistään tammikuussa 2008. Fortumin arviot vastuiden kasvusta perustuvat sille, että maksujen jaksottaminen kuuden vuoden ajalle hyväksytään. Kesäkuussa 2007 Fortum toimitti kauppa- ja teollisuusministeriöön ympäristövaikutusten arviointiohjelman Loviisan ydinvoimalaitoksen yhteyteen Hästholmenin saarelle mahdollisesti rakennettavasta voimalaitosyksiköstä. Fortum laatii varsinaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tämän ohjelman ja siitä saatujen lausuntojen perusteella. Selostus toimitetaan ministeriöön ensi kesään mennessä. Ympäristövaikutusten arviointi koskee uuden, 1 000-1 800 MW ydinvoimalaitosyksikön rakentamista. Heinäkuussa 2006 Suomen hallitus myönsi uudet toimiluvat Loviisan ydinvoimalan 1 ja 2 -yksiköille. Fortum Power and Heat Oy anoi toimilupia viime marraskuussa. Loviisa 1 -yksikön toimilupa on voimassa vuoden 2027 loppuun ja Loviisa 2 -yksikön toimilupa vuoden 2030 loppuun. Nykyiset, vuonna 1998 myönnetyt toimiluvat päättyvät kuluvan vuoden lopussa. Fortumin Loviisan voimalaitoksessa on tuotettu ydinsähköä kolmenkymmenen vuoden ajan. Vuotuiset polttoaineenvaihtoseisokit saatettiin loppuun syyskuussa. Lämpö Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti tuottaa myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin. Segmenttiin kuuluvat Ruotsin markkinalle keskittyvä liiketoimintayksikkö Värme ja muilla markkinoilla toimiva liiketoimintayksikkö Heat. -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | III/07 | III/06 | I-III/0 | I-III/0 | 2006 | Edell. | | | | | 7 | 6 | | 12 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 186 | 178 | 917 | 887 | 1 268 | 1 298 | -------------------------------------------------------------------------------- | - lämmönmyynti | 142 | 126 | 712 | 688 | 976 | 1 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | - sähkönmyynti | 23 | 31 | 133 | 130 | 198 | 201 | -------------------------------------------------------------------------------- | - muu myynti | 21 | 21 | 72 | 69 | 94 | 97 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tap | -2 | -15 | 173 | 145 | 264 | 292 | | pio | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoine | -3 | -3 | 170 | 158 | 253 | 265 | | n | | | | | | | | liikevoitto/-tap | | | | | | | | pio | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidottu pääoma | | | 3 402 | 3 216 | 3 407 | | | (kauden lopussa) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidotun pääoman | | | | | 9,6 | 9,4 | | tuotto, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoine | | | | | 9,2 | 8,6 | | n sidotun | | | | | | | | pääoman tuotto, | | | | | | | | % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Segmentin lämmönmyynti kolmannella neljänneksellä oli 3,0 (2,7) TWh, josta suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-syyskuussa lämmönmyynti oli yhteensä 16,8 (17,5) TWh. Samoilla jaksoilla yhdistettyjen sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten (CHP) sähkönmyynti oli yhteensä 0,6 (0,8) TWh ja 3,3 (3,3) TWh. Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liiketappio kolmannella neljänneksellä oli sama kuin edellisvuonna. Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 12 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tämä johtui pääasiassa Fortum Espoon (E.ON Finland) ostosta. Tulos kasvoi myös Puolassa tehostamistoimenpiteiden ansiosta. -------------------------------------------------------------------------------- | Lämmönmyynti | III/07 | III/06 | I-III/0 | I-III/0 | 2006 | Edell.12 | | alueittain, TWh | | | 7 | 6 | | kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 0,9 | 0,8 | 6,2 | 6,8 | 9,3 | 8,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 1,7 | 1,7 | 7,7 | 7,4 | 10,7 | 11,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut maat | 0,4 | 0,2 | 2,9 | 3,3 | 4,7 | 4,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3,0 | 2,7 | 16,8 | 17,5 | 24,7 | 24,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönmyynti, | III/07 | III/06 | I-III/0 | I-III/0 | 2006 | Edell.12 | | TWh | | | 7 | 6 | | kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 0,6 | 0,8 | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- Uudet CHP-projektit Suomenojalla Espoossa, Puolan Czestochowassa ja Viron Tartossa etenevät. Valmistelut jatkuvat koskien Värtanin ja Bristan CHP-voimalaitoshankkeita Ruotsissa sekä Järvenpään CHP-voimalaitoshanketta Suomessa. Suomessa ja Puolassa aiemmin tehtyjen yritysostojen ansiosta Fortumin kaukolämpöasiakkaiden lukumäärä on kasvanut. Heinäkuussa Fortum osti Puolassa sijaitsevan kaukolämpöyhtiön EC Wojkowicen. Yhtiön vuosittainen lämmönmyynti on noin 64 GWh ja sähkönmyynti 320 MWh. Yhtiön henkilöstömäärä on 34. Sähkönsiirto Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa. -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/0 | 2006 | Edell. | | | | | 07 | 6 | | 12 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 166 | 162 | 563 | 543 | 753 | 773 | -------------------------------------------------------------------------------- | - jakeluverkot | 139 | 135 | 475 | 457 | 636 | 654 | -------------------------------------------------------------------------------- | - alueverkot | 18 | 17 | 60 | 60 | 80 | 80 | -------------------------------------------------------------------------------- | - muu myynti | 9 | 10 | 28 | 26 | 37 | 39 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 282 | 42 | 414 | 178 | 252 | 488 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoinen | 50 | 39 | 181 | 173 | 250 | 258 | | liikevoitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidottu pääoma | | | 3 296 | 3 216 | 3 412 | | | (kauden lopussa) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidotun pääoman | | | | | 8,4 | 15,1 | | tuotto, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoinen | | | | | 8,3 | 8,2 | | sidotun pääoman | | | | | | | | tuotto, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 18,4 (17,6) TWh ja 13,2 (13,5) TWh. Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 10,9 (11,2) TWh Ruotsissa ja 2,3 (2,3) TWh Suomessa. Verkkohävikkikustannusten pieneneminen ja laskutusjärjestelmän käyttöönottoon liittyneet kustannukset edellisvuonna vaikuttivat segmentin vertailukelpoisen liikevoiton kasvuun kolmannella neljänneksellä. Sähkönsiirto-segmentti onnistui parantamaan tammi-syyskuun liikevoittoaan edellisvuodesta huolimatta ylimääräisistä kustannuksista, jotka aiheutuivat myrskyistä vuoden alussa. Myös Fortum Espoon (E.ON Finland) osto vaikutti segmenttiin positiivisesti. JSC Lenenergo -kaupasta syntynyt 232 miljoonan euron myyntivoitto verojen jälkeen on kirjattu kertaluonteisena eränä Sähkönsiirto-segmentin liikevoittoon. -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/0 | 2006 | Edell. | | jakeluverkoissa, | | | 07 | 6 | | 12 kk | | TWh | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 2,8 | 2,7 | 10,2 | 10,6 | 14,4 | 14,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 1,8 | 1,7 | 6,6 | 5,2 | 7,7 | 9,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Viro | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 4,9 | 4,8 | 18,4 | 17,6 | 24,6 | 25,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirtoasiakkaitt | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | | en luku-määrä | | | | | alueittain, tuhansia | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 870 | 860 | 865 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 590 | 580 | 580 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut maat | 120 | 120 | 120 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 580 | 1 560 | 1 565 | -------------------------------------------------------------------------------- Sähkönsiirto on päättänyt jättää laskuttamatta noin 400 000 suomalaiselta siirtoasiakkaaltaan kuukausittaisen perusmaksun joulukuussa. Fortum haluaa pysyä Suomen energiamarkkinalaissa määritellyissä tuottorajoissa jaksolla 2005-2007. Ruotsin laki edellyttää, että kaikille Ruotsin sähkönsiirtoasiakkaille on taattava kuukausittainen mittarinluenta vuoteen 2009 puoliväliin mennessä. Etäluettavien mittareiden asentamistahti kiristyy ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Ruotsissa käyttöön otettu uusi asiakas- ja laskutusjärjestelmä on aiheuttanut edelleen lisäkustannuksia. Markets Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista. -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | III/07 | III/06 | I-III/ | I-III/ | 2006 | Edell.1 | | | | | 07 | 06 | | 2 kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 331 | 436 | 1 201 | 1 383 | 1 912 | 1 730 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio | 15 | 6 | 10 | 12 | -6 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoinen | 11 | 2 | 0 | 4 | -4 | -8 | | liikevoitto/-tappio | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidottu pääoma | | | 157 | 248 | 176 | | | (kauden lopussa) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidotun pääoman | | | | | -1,6 | -4,0 | | tuotto, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoinen | | | | | -0,8 | -10,0 | | sidotun pääoman | | | | | | | | tuotto, % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Kolmannella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 8,3 (8,6) TWh, ja vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden myynti oli 29,1 (30,6) TWh. Segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli selvästi positiivinen ja suurempi kuin edellisvuonna. Kannattavuuden paraneminen johtui pääasiassa alentuneista sähkön hankintakustannuksista. Marketsin sähkönmyynti supistui 0,3 TWh viime vuoteen verrattuna. Markets-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden ensimmäisinä yhdeksänä kuukautena kääntyi voitolliseksi, mutta oli edellisvuotista pienempi. Liikevaihto supistui edellisvuoden vastaavasta jaksosta alhaisempien vähittäismyyntihintojen vuoksi. Myyntivolyymi supistui 1,5 TWh verrattuna tammi-syyskuuhun 2006. Marketsin asiakasmäärä Pohjoismaissa väheni hieman Ruotsin kireän kilpailun takia. Suomessa asiakasmäärä kasvoi kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ympäristömerkittyjen sähkötuotteiden myynnin kasvun ansiosta. Ruotsissa käyttöön otettu uusi asiakas- ja laskutusjärjestelmä on aiheuttanut edelleen lisäkustannuksia. Investoinnit käyttöomaisuuteen Investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-syyskuussa olivat 646 (1 063) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 382 (297) miljoonaa euroa. Fortum on myynyt hieman yli 1/3 omistusosuutensa JSC Lenenergosta noin 295 miljoonalla eurolla. Päätös Lenenergon osakkeiden myynnistä on linjassa Fortumin strategian kanssa, jonka mukaan yhtiö sijoittaa Venäjällä lähinnä energiantuotantoon. Lenenergon nykyinen liiketoiminta muodostuu sähkönjakelusta Pietarin kaupungissa ja Leningradin alueella. Syyskuussa Fortum osallistui venäläisen alueellisen tuotantoyhtiön Territorial Generating Company No. 1:n (TGC-1) osakeantiin ja merkitsi 243 691 499 640 yhtiön uutta osaketta. Merkintähinta oli 0,035 ruplaa osaketta kohden, joten merkinnän arvo oli yhteensä noin 8,5 miljardia ruplaa eli noin 243 miljoonaa euroa. Merkinnän myötä Fortum säilytti 25,4 % omistusosuutensa TGC-1:ssä ja asemansa yhtiön toiseksi suurimpana osakkeenomistajana. Rahoitus Nettovelka supistui kolmannen neljänneksen aikana 154 miljoonalla eurolla 4 610 miljoonasta eurosta 4 456 miljoonaan euroon (4 345 miljoonaa euroa vuoden 2006 lopussa). Maksuvalmius pysyi vahvana. Neljänneksen lopussa likvidit varat olivat yhteensä 815 miljoonaa euroa. Konsernilla oli lisäksi käytettävissään noin 1,6 miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja. Neljänneksen aikana ei tehty uusia olennaisia rahoitusjärjestelyjä. Konsernin nettorahoituskulut olivat 117 (78) miljoonaa euroa. Tärkeimmät syyt nettorahoituskulujen kasvuun olivat 4 (24) miljoonan euron muutos johdannaisten käyvässä arvossa ja noin 0,6 miljardin euron kasvu keskimääräisissä nettoveloissa vuodesta 2006. Nettokorkokulut olivat 107 (92) miljoonaa euroa. Moody'sin ja Standard & Poor'sin Fortumille antamat pitkän aikavälin luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa). Osakkeet ja osakepääoma Fortum Oyj:n osakkeen vaihto tammi-syyskuussa oli 647,9 miljoonaa osaketta arvoltaan 14 539 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 22 963 miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille Helsingin Pörssissä oli 26,63 euroa ja alin 20,01 euroa. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi oli 22,49 euroa. Kolmannen neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 25,74 euroa. Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä kaupparekisteriin rekisteröitiin yhteensä 646 973 optio-ohjelmien mukaisilla optio-oikeuksilla merkittyä osaketta. Näiden merkintöjen jälkeen Fortumin rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 892 118 926. Neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 50,5 % Fortumista. Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 35,6 %. Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n 28.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 20 miljoonaa osaketta ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Fortumin hankkimat osakkeet mitätöidään Fortumin hallituksen erillisellä päätöksellä. Konsernin henkilöstö Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-syyskuussa oli keskimäärin 8 305 (9 085). Kauden lopussa henkilömäärä oli 8 306 (9 182). Venäjä Fortumin omistukset Venäjällä ovat pääosin peräisin yhtiön aiemmasta omistuksesta sähkön- ja lämmöntuotantoyhtiö JSC Lenenergossa Pietarin alueella. Vuoden 2005 lopussa Lenenergon tuotanto-omaisuus eriytettiin, kun uusi alueellinen tuotantoyhtiö, TGC-1, perustettiin. Lenenergo jatkoi toimintaansa alueellisena sähkönjakeluyhtiönä. Vuoden kolmannella neljänneksellä Fortum myi osuutensa Lenenergossa. Myynti noudatti Fortumin strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy Venäjällä sähköntuotantoon. Fortum säilytti 25,4 % omistusosuutensa TGC-1:ssä. Fortum arvioi mahdollisuuksia osallistua osakeanteihin ja omistusjärjestelyihin Venäjän sähköntuotantosektorilla vahvistaakseen edelleen asemaansa Venäjän sähkön tukkumarkkinoilla. Lokakuussa Fortum myi 0,7 % omistusosuutensa venäläisessä tuotantoyhtiö WGC-5:ssä noin 28 miljoonalla eurolla. Näkymät Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden vesitilanne, hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat sekä polttoaineiden hinnat. Ruotsin kruunun vaihtokurssi vaikuttaa myös Fortumin raportoituun tulokseen, koska Fortumin Ruotsissa tekemä tulos muunnetaan euroiksi. Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty Fortumin toimintakertomuksessa 2006 sekä konsernin tilinpäätöksessä 2006. Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa noin 1 % vuosivauhtia. Lokakuun alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 7 TWh keskimääräistä suuremmat ja 32 TWh yli vuoden 2006 vastaavan tason. Lokakuun puolivälissä päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2007 oli noin 0,1 euroa hiilidioksiditonnilta ja 22-23 euroa hiilidioksiditonnilta vuodelle 2008. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla loppuvuodelle 2007 oli 41-45 euroa megawattitunnilta, vuodelle 2008 noin 49-52 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2009 noin 49-51 euroa megawattitunnilta. Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta, Fortumin joustavan tuotantorakenteen optimointi, jopa tuntitasolla, sekä valuuttojen kurssivaihtelut. Jos Fortum ei suojaisi lainkaan tuotantoaan, spot-hinnan yhden euron muutos megawattitunnilta aiheuttaisi noin 50 miljoonan euron muutoksen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa. Lokakuun alussa Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 85 % noin 41 euroon megawattitunnilta loppuvuodeksi 2007. Kalenterivuodeksi 2008 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 65 % noin 44 euroon megawattitunnilta. Kalenterivuodeksi 2009 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 20 % noin 45 euroon megawattitunnilta. Nämä suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Myös Ruotsin kruunun kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista tehdään Ruotsin kruunuina. Ruotsin hallituksen budjetissa vuodelle 2008 on esitetty korotuksia ydin- ja vesivoimaa koskeviin veroihin sekä muutoksia hiilidioksidiverotukseen. Fortum arvioi, että sille aiheutuu näistä veroista hieman alle 30 miljoonan euron lisäkustannukset vuonna 2008. Fortum saavutti yhdeksän kuukauden jaksolla hyvän tuloksen haasteellisesta markkinatilanteesta ja Nord Poolin alhaisista spot-hinnoista huolimatta. Konsernin taloudellinen asema on vahva. Joustavan ja ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta Fortum on edelleen hyvissä asemissa tulevaisuuteen nähden. Espoo, 17.10.2007 Fortum Oyj Hallitus Lisätietoja: Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puh. 010 452 9100 Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519 Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käytettävän IAS 34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu. Fortumin varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 1. huhtikuuta 2008. Tulostiedotus vuonna 2008: Tammi-joulukuun 2007 tilinpäätöstiedote julkaistaan 31.1.2008. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 24.4.2008. Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 17.7.2008. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 22.10.2008. Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.fortum.fi Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on Fortumin www-sivuilla osoitteessa: www.fortum.fi/sijoittajat. -------------------------------------------------------------------------------- | FORTUM-KONSERNI | -------------------------------------------------------------------------------- | TAMMIKUU-SYYSKUU 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhennetty osavuosikatsaus on tilintarkastamaton | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Liite| III/ | III/ | I-III/ | I-III/ | 2006 | Edelliset| | | | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | | 12kk | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 4 | 860 | 946 | 3 159 | 3 237 | 4 491 | 4 413 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | | 261 | 5 | 309 | 24 | 80 | 365 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit | | -287 | -372 | -1 089 | -1 220 | -1 673 | -1 542 | | ja palvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstöku | | -109 | -115 | -359 | -375 | -508 | -492 | | lut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | 4, | -113 | -116 | -336 | -311 | -429 | -454 | | arvonalentum | 12 | | | | | | | | iset | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | | -102 | -132 | -357 | -355 | -506 | -508 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | | 510 | 216 | 1 327 | 1 000 | 1 455 | 1 782 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | 4, | 6 | 10 | 223 | 51 | 69 | 241 | | osakkuus- ja | 13 | | | | | | | | yhteisyritys | | | | | | | | | ten voitosta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | | -57 | -49 | -156 | -130 | -176 | -202 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | | 21 | 14 | 49 | 38 | 50 | 61 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaiste | | 2 | 7 | 4 | 24 | 30 | 10 | | n käyvän | | | | | | | | | arvon | | | | | | | | | muutokset | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | -11 | -4 | -14 | -10 | -7 | -11 | | rahoituserät | | | | | | | | | - netto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuot | | -45 | -32 | -117 | -78 | -103 | -142 | | ot ja -kulut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen | | 471 | 194 | 1 433 | 973 | 1 421 | 1 881 | | veroja | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 9 | -44 | -34 | -218 | -214 | -301 | -305 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden | | 427 | 160 | 1 215 | 759 | 1 120 | 1 576 | | voitto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | | | | | : | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | | 431 | 168 | 1 184 | 733 | 1 071 | 1 522 | | omistajille | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöll | | -4 | -8 | 31 | 26 | 49 | 54 | | e | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 427 | 160 | 1 215 | 759 | 1 120 | 1 576 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | | | | | | | | | omistajille | | | | | | | | | kuuluvasta | | | | | | | | | voitosta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laskettu | 10 | | | | | | | | osakekohtain | | | | | | | | | en tulos | | | | | | | | | (euroa per | | | | | | | | | osake) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton| | 0.48 | 0.19 | 1.33 | 0.83 | 1.22 | 1.71 | | ------------------------------------------------------------------------------ | Laimennettu | | 0.48 | 0.19 | 1.33 | 0.82 | 1.21 | 1.71 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TASE | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Liite | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat | 12 | 76 | 88 | 96 | | hyödykkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennukset, koneet | 12 | 11 407 | 11 255 | 11 471 | | ja kalusto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuus- ja | 4, 13 | 2 755 | 1 994 | 2 197 | | yhteisyrityksissä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus Valtion | 16 | 510 | 446 | 450 | | ydinjätehuoltorahasto | | | | | | sta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut pitkäaikaiset | | 104 | 62 | 101 | | sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | | 3 | 27 | 5 | | verosaamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumenti | 6 | 117 | 102 | 103 | | t | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | | 718 | 658 | 680 | | korolliset saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | 15 690 | 14 632 | 15 103 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | | 321 | 274 | 329 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumenti | 6 | 125 | 183 | 198 | | t | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja | | 718 | 1 004 | 1 052 | | muut saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja | | 815 | 811 | 157 | | pankkisaamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | 1 979 | 2 272 | 1 736 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | | 17 669 | 16 904 | 16 839 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | kuuluva | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | oma pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 14 | 3 039 | 3 003 | 3 023 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu oma pääoma | | 5 180 | 4 020 | 4 885 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | | 8 219 | 7 023 | 7 908 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | | 274 | 223 | 253 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | | 8 493 | 7 246 | 8 161 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras | | | | | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen | 15 | 4 583 | 4 362 | 4 060 | | pitkäaikainen vieras | | | | | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumenti | 6 | 131 | 219 | 134 | | t | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | | 1 715 | 1 723 | 1 795 | | verovelat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ydinvoimaan liittyvät | 16 | 510 | 446 | 450 | | varaukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevaraukset ja | | 152 | 207 | 186 | | muut varaukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu pitkäaikainen | | 476 | 459 | 485 | | vieras pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras | | 7 567 | 7 416 | 7 110 | | pääoma yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras | | | | | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen | 15 | 688 | 608 | 442 | | lyhytaikainen vieras | | | | | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisinstrumenti | 6 | 172 | 662 | 198 | | t | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muu | | 749 | 972 | 928 | | lyhytaikainen vieras | | | | | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras | | 1 609 | 2 242 | 1 568 | | pääoma yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma | | 9 176 | 9 658 | 8 678 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | | 17 669 | 16 904 | 16 839 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Osake | Yli | Muu | Käy | Oma | Kerty | Emoyh | Vähe | Yhtee | | | - | -ku | sido | vän | t | neet | tiön | mmis | nsä | | | pääom | rss | ttu | arv | osa | voitt | omist | -töo | | | | a | i-r | pääo | on | kke | ovara | ajill | suus | | | | | aha | ma | ja | et | t | e | | | | | | sto | | muu | | | kuulu | | | | | | | | t | | | va | | | | | | | | rah | | | osuus | | | | | | | | ast | | | | | | | | | | | ot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 3 023 | 73 | 1 | 511 | - | 4 300 | 7 908 | 253 | 8 161 | | 31.12.2006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | | 19 | | -4 | 15 | -5 | 10 | | ja muut | | | | | | | | | | | muutokset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kassavirran | | | | -90 | | | -90 | | -90 | | suojaukset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut käyvän | | | | 306 | | -3 | 303 | | 303 | | arvon | | | | | | | | | | | muutokset 1) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraan | - | - | - | 235 | - | -7 | 228 | -5 | 223 | | omaan | | | | | | | | | | | pääomaan | | | | | | | | | | | kirjatut | | | | | | | | | | | erät | | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden | | | | | | 1 184 | 1 184 | 31 | 1 215 | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudella | | | | 235 | | 1 177 | 1 412 | 26 | 1 438 | | kirjatut | | | | | | | | | | | tuotot ja | | | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käytetyt | 16 | | | | | | 16 | | 16 | | optio-oikeud | | | | | | | | | | | et | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | | -1 122| -1 122| | -1 122| | 2) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutokset | | | 4 | | | -4 | 0 | | 0 | | sidotun ja | | | | | | | | | | | vapaan oman | | | | | | | | | | | pääoman | | | | | | | | | | | välillä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuuden | | | | | 5 | 5 | -5 | 0 | | muutos | | | | | | | | | | yrityshankintojen | | | | | | | | | | yhteydessä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 3 039 | 73 | 5 | 746 | - | 4 356 | 8 219 | 274 | 8 493 | | 30.09.2007 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2 976 | 70 | 2 | -117| - | 4 220 | 7 151 | 260 | 7 411 | | 31.12.2005 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | | | | | | 16 | 16 | 2 | 18 | | ja muut | | | | | | | | | | | muutokset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kassavirran | | | | -273| | | -273 | -4 | -277 | | suojaukset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut käyvän | | | | 384 | | | 384 | | 384 | | arvon | | | | | | | | | | | muutokset | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoraan | - | - | - | 111 | - | 16 | 127 | -2 | 125 | | omaan | | | | | | | | | | | pääomaan | | | | | | | | | | | kirjatut | | | | | | | | | | | erät | | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden | | | | | | 733 | 733 | 26 | 759 | | voitto | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaudella | - | - | - | 111 | - | 749 | 860 | 24 | 884 | | kirjatut | | | | | | | | | | | tuotot ja | | | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käytetyt | 27 | 2 | | | | | 29 | | 29 | | optio-oikeud | | | | | | | | | | | et | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | | | -987 | -987 | | -987 | | 2) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien | | | | | -30 | | -30 | | -30 | | osakkeiden | | | | | | | | | | | ostot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuuden | | | | | | - | -61 | -61 | | muutos | | | | | | | | | | yrityshankintojen | | | | | | | | | | yhteydessä | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 3 003 | 72 | 2 | -6 | -30 | 3 982 | 7 023 | 223 | 7 246 | | 30.09.2006 | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Sisältää Hafslundin omistamien Renewable Energy Corporation (REC) -yhtiön | | osakkeiden käyvän arvon muutoksen sekä Hafslundin REC-osakkeiden myynnin | | vaikutuksen. | | Katso liite 13 Muutokset osakkuus-ja yhteisyritysosuuksissa. | | 2) Katso liite 11 Osakekohtainen osinko. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/ | III/ | I-III | I-III/ | 2006 | Edell | | | 2007 | 2006 | / | 2006 | | iset | | | | | 2007 | | | 12kk | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | | | | | | | | kassavirta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto ennen | 623 | 332 | 1 663 | 1 311 | 1 884 | 2 236 | | poistoja | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot ja | -263 | 2 | -268 | -21 | -92 | -339 | | kulut joihin ei | | | | | | | | liity maksua | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituserät ja | | | | -6 | 5 | 89 | 27 | -89 | -27 | | toteutuneet | | | | | | | | | | | kurssierot | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut välittömät | -83 | -68 | -320 | -260 | -374 | -434 | | verot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kassavirta ennen | 271 | 271 | 1 164 | 1 057 | 1 329 | 1 436 | | käyttöpääoman | | | | | | | | muutosta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | -16 | 2 | 161 | 2 | -178 | -19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 255 | 273 | 1 325 | 1 059 | 1 151 | 1 417 | | kassavirta yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien | | | | | | | | kassavirta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut | -128 | -123 | -341 | -297 | -485 | -529 | | käyttöomaisuusinvest | | | | | | | | oinnit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut | -2 | -5 | -10 | -752 | -754 | -12 | | tytäryhtiöosakkeet pl. | | | | | | | | ostettujen yhtiöiden | | | | | | | | rahavarat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut | | -245 | - | -245 | -1 | -124 | -368 | | osakkuusyritysosak | | | | | | | | | keet | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muiden osakkeiden | | 0 | - | -2 | -2 | -21 | -21 | | ostot | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisuuden | | 3 | 1 | 12 | 10 | 83 | 85 | | myynnit | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | | tytäryhtiöosakkeet pl. | | | | | | | | Myytyjen yhtiöiden | | | | | | | | rahavarat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myydyt | | 298 | 15 | 302 | 29 | 30 | 303 | | osakkuusyritysosak | | | | | | | | | keet | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muiden osakkeiden | | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | | myynnit | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muiden sijoitusten | | -19 | -26 | -56 | -41 | -47 | -62 | | muutos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien | | -93 | -137 | -340 | -1 052 | -1 306 | -594 | | kassavirta | | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kassavirta ennen | | 162 | 136 | 985 | 7 | -155 | 823 | | rahoitusta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen | | | | | | | | | kassavirta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkojen muutos | | -230 | -32 | 779 | 997 | 492 | 274 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | 0 | - | -1 122| -987 | -987 | -1 122| | yhtiön | | | | | | | | | | osakkeenomistajil | | | | | | | | | | le | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden | 0 | - | 0 | -30 | -30 | 0 | | ostot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoituserät | 5 | 25 | 16 | 28 | 49 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen | -225 | -7 | -327 | 8 | -476 | -811 | | kassavirta yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskelman mukainen | | | | | | | | likvidien | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | varojen muutos | -63 | 129 | 658 | 15 | -631 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9 | 30.6. | 31.3. | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12 | Edell | | | . | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | .2006 | iset | | | 2007 | | | | | | | 12kk | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate, |1 663 | 1 040 | 602 | 570 | 979 | 1 311 | 1 884 | 2 236 | | MEUR | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake | 1,33 | 0,85 | 0,59 | 0,39 | 0,64 | 0,83 | 1,22 | 1,71 | | (laimentamat | | | | | | | | | | on), EUR | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitettu | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 121 | 12 | 12 | 13 | | pääoma, MEUR | 764 | 503 | 593 | 605 | | 216 | 663 | 764 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen | 4 | 4 610 | 3 932 | 3 900 | 4 308 | 4 159 | 4 345 | N/A | | nettovelka, | 456 | | | | | | | | | MEUR | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisu | 646 | 253 | 115 | 114 | 935 | 1 063 | 1 395 | 978 | | usinvestoinn | | | | | | | | | | it ja | | | | | | | | | | bruttoinvest | | | | | | | | | | oinnit | | | | | | | | | | osakkeisiin, | | | | | | | | | | MEUR | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisu | 382 | 236 | 100 | 71 | 174 | 297 | 485 | 570 | | usinvestoinn | | | | | | | | | | it, MEUR | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun | 15,1 | 14,8 | 18,0 | 19,4 | 14,6 | 12,5 | 13,4 | 16,1 | | pääoman | | | | | | | | | | tuotto, % 1) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman | 17,8 | 17,2 | 21,1 | 21,4 | 16,3 | 13,7 | 14,4 | 20,0 | | tuotto, % | | | | | | | | | | 1) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelka/k | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | | äyttökate 1) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 12,4 | 11,5 | 15,3 | 16,9 | 13,7 | 10,9 | 11,5 | 12,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kassavirta | 33,9 | 36,1 | 45,5 | 49,6 | 36,5 | 33,9 | 30,6 | 32,2 | | ennen | | | | | | | | | | käyttöpääoma | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | muutosta/kor | | | | | | | | | | ollinen | | | | | | | | | | nettovelka, | | | | | | | | | | % 1) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantu | 52 | 58 | 52 | 60 | 60 | 57 | 53 | N/A | | misaste, | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 9,21 | 8,68 | 8,22 | 7,11 | 7,83 | 7,97 | 8,91 | N/A | | pääoma/os | | | | | | | | | | ake, EUR | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavarais | 48 | 46 | 43 | 44 | 43 | 43 | 48 | N/A | | uusaste, | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöst | 8 305 | 8 257 | 8 165 | 8 886 | 9 024 | 9 | 8 910 | N/A | | ö | | | | | | 085 | | | | keskimäär | | | | | | | | | | in | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeide | 890984 | 890770| 890263| 880725| 880508| 880695 881194 | 888908 | | n | | | | | | | | | | lukumäärä | | | | | | | | | | keskimäär | | | | | | | | | | in, 1 000 | | | | | | | | | | osaketta | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennett | 892815| 893140| 893252| 892406| 891451| 891217| 886929 | 890737 | | u | | | | | | | | | | osakkeiden | | | | | | | | | | keskimäärä | | | | | | | | | | inen | | | | | | | | | | lukumäärä, | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | osaketta | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rekisteröi | 892119| 891472| 890685| 881546| 882708| 883274| 887394 | N/A | | tyjen | | | | | | | | | | osakkeiden | | | | | | | | | | määrä, 1 | | | | | | | | | | 000 | | | | | | | | | | osaketta | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | N/A | N/A | N/A | N/A | 881048| 881614| N/A | N/A | | määrä | | | | | | | | | | ilman omia | | | | | | | | | | osakkeita, | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | osaketta | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Neljänneksen luvut on muunnettu vastaamaan vuositason lukuja. | | Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 22. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1. LAADINTAPERUSTA | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa | | | | käyttöönotettua kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset | | | | -standardia noudattaen. | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa. | -------------------------------------------------------------------------------- 2. LAADINTAPERIAATTEET Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2006 noudattamien periaatteiden kanssa, lukuunottamatta alla listattuja muutoksia. Seuraavat, konsernin kannalta olennaisiksi todetut uudet standardit, standardien muutokset ja tulkintojen soveltaminen on otettu käyttöön vuoden 2007 alusta: - IFRS 7 Rahoitusinstrumentit; tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja täydentävät muutokset IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot. IFRS 7 edellyttää uusien liitetietojen esittämistä rahoitusinstrumenteista. Standardilla ei ole vaikutusta konsernin rahoitusinstrumenttien luokitteluun tai arvostamiseen. - IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. Tulkinta vaatii arvioimaan sisältyykö sopimuksiin kytketty johdannainen, joka on erotettava pääsopimuksesta ja käsiteltävä johdannaisena. - IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvonalentumiset. IFRIC 10 kieltää osavuosikatsauksessa liikearvosta tehdyn arvonalennustappion palauttamisen myöhempänä tilinpäätöspäivänä raportointikauden aikana. Näillä uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin tuloslaskelmaan, taseeseen eikä liitetietoihin. Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuonna 2007, mutta niillä ei ole merkitystä konsernin kannalta: - IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti - IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala Lisätietoa osakkuusyritysten laskentaperiaatteista, katso liite 13. 3. KRIITTISET TILINPÄÄTÖSARVIOT JA -HARKINNAT Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin verrattuna. Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2006. -------------------------------------------------------------------------------- | 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/2007| III/ | I-III/2 | I-III/2 | 2006 | Edelliset | | | | 2006 | 007 | 006 | | 12kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 502 | 569 | 1 665 | 1 772 | 2 439 | 2 332 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta sisäistä | 70 | -102 | 318 | -169 | -133 | 354 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 186 | 178 | 917 | 887 | 1 268 | 1 298 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta sisäistä | 4 | -12 | 39 | -27 | -32 | 34 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 166 | 162 | 563 | 543 | 753 | 773 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta sisäistä | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 331 | 436 | 1 201 | 1 383 | 1 912 | 1 730 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta sisäistä | 30 | 30 | 106 | 106 | 149 | 149 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 19 | 19 | 60 | 59 | 78 | 79 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta sisäistä | 17 | 16 | 52 | 46 | 62 | 68 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit 1) | -344 | -418 | -1 247 | -1 407 | -1 959 | -1 799 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 860 | 946 | 3 159 | 3 237 | 4 491 | 4 413 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta, | | jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen | | mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/2007| III/ | I-III/2 | I-III/2 | 2006 | Edelliset | | | | 2006 | 007 | 006 | | 12kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 220 | 184 | 762 | 690 | 980 | 1 052 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | -2 | -15 | 173 | 145 | 264 | 292 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 282 | 42 | 414 | 178 | 252 | 488 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 15 | 6 | 10 | 12 | -6 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -5 | -1 | -32 | -25 | -35 | -42 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 510 | 216 | 1 327 | 1 000 | 1 455 | 1 782 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/2007| III/ | I-III/ | I-III/ | 2006 | Edelliset | | | | 2006 | 2007 | 2006 | | 12kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 184 | 195 | 730 | 696 | 985 | 1 019 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | -3 | -3 | 170 | 158 | 253 | 265 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 50 | 39 | 181 | 173 | 250 | 258 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 11 | 2 | 0 | 4 | -4 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -4 | -8 | -33 | -34 | -47 | -46 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoine | 238 | 225 | 1 048 | 997 | 1 437 | 1 488 | | n liikevoitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertaluonteiset | 232 | 8 | 237 | 23 | 61 | 275 | | erät | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 40 | -17 | 42 | -20 | -43 | 19 | | vertailukelpoisu | | | | | | | | uteen | | | | | | | | vaikuttavat erät | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto | 510 | 216 | 1 327 | 1 000 | 1 455 | 1 782 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KERTALUONTEISET | | | | | | | | | | | ERÄT | | | | | | | | | | | SEGMENTEITTÄIN | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/20 | III/ | I-III/ | I-III/ | 2006 | Edelliset | | | 07 | 2006 | 2007 | 2006 | | 12kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 0 | 1 | 2 | 7 | 29 | 24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 0 | -1 | 1 | 4 | 20 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 232 | 1 | 232 | 3 | 2 | 231 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 232 | 8 | 237 | 23 | 61 | 275 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/20 | III/ | I-III/2 | I-III/2 | 2006 | Edelliset | | | 07 | 2006 | 007 | 006 | | 12kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 36 | -12 | 30 | -13 | -34 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 1 | -11 | 2 | -17 | -9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 3 | 4 | 9 | 8 | -2 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 40 | -17 | 42 | -20 | -43 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | SEGMENTEITTÄIN | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/ | III/ | I-III/2 | I-III/2 | 2006 | Edelliset | | | 2007 | 2006 | 007 | 006 | | 12kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 27 | 28 | 78 | 81 | 108 | 105 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 40 | 41 | 120 | 101 | 144 | 163 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 40 | 40 | 119 | 108 | 147 | 158 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 2 | 5 | 9 | 14 | 19 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 4 | 2 | 10 | 7 | 11 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 113 | 116 | 336 | 311 | 429 | 454 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA | | | | SEGMENTEITTÄIN | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/ | III/ | I-III/2 | I-III/2 | 2006 | Edelliset | | | 2007 | 2006 | 007 | 006 | | 12kk | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto 1) | -1 | 4 | 194 | 18 | 30 | 206 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 4 | 2 | 16 | 16 | 23 | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 4 | 3 | 13 | 15 | 15 | 13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 6 | 10 | 223 | 51 | 69 | 241 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, | | joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon sisältyvät korot ja | | välittömät verot. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN | | | | SEGMENTEITTÄIN | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 2 367 | 1 626 | 1 752 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 151 | 143 | 150 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 229 | 216 | 287 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 8 | 8 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 1 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 755 | 1 994 | 2 197 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN | | | | | | SEGMENTEITTÄIN | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/2007 | III/2006 | I-III/2007 | I-III/2006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 21 | 21 | 61 | 62 | 95 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 80 | 58 | 189 | 110 | 184 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 41 | 40 | 119 | 107 | 183 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 4 | 3 | 11 | 10 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 146 | 123 | 382 | 297 | 485 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | BRUTTOINVESTOINNIT OSAKKEISIIN | | | | | | SEGMENTEITTÄIN | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/2007 | III/2006 | I-III/2007 | I-III/2006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 245 | 0 | 245 | 4 | 145 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 2 | 4 | 17 | 586 | 589 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 1 | 2 | 40 | 40 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 247 | 5 | 264 | 766 | 910 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 7 164 | 6 353 | 6 734 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 3 402 | 3 216 | 3 407 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 3 296 | 3 216 | 3 412 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 157 | 248 | 176 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut ja eliminoinnit | 117 | 172 | 85 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 14 136 | 13 205 | 13 814 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | % | Edelliset 12kk | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 18.7 | 16.1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 9.4 | 9.6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 15.1 | 8.4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | -4.0 | -1.6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO | | | | | SEGMENTEITTÄIN | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | % | Edelliset 12kk | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto 1) | 15.4 | 16.1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 8.6 | 9.2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 8.2 | 8.3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | -10.0 | -0.8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Pois lukien noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön | | osakkeista, jotka on kirjattu erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten | | voitosta'. | | Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus | | osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä | | sidotulla pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä | | avaavan taseen ja kunkin neljänneksen lopun arvoja. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT SEGMENTEITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 7 764 | 6 871 | 7 131 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 3 766 | 3 636 | 3 870 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 3 745 | 3 698 | 3 911 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 468 | 711 | 618 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut ja eliminoinnit | 232 | 236 | 255 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidottuun pääomaan | 15 975 | 15 152 | 15 785 | | sisältyvät varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset saamiset | 738 | 672 | 693 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | 3 | 27 | 5 | | verosaamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | 138 | 242 | 199 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 815 | 811 | 157 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 17 669 | 16 904 | 16 839 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 600 | 518 | 397 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 364 | 420 | 463 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 449 | 482 | 499 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 311 | 463 | 442 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut ja eliminoinnit | 115 | 64 | 170 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sidottuun pääomaan | 1 839 | 1 947 | 1 971 | | sisältyvä vieras pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 1 715 | 1 723 | 1 795 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 351 | 1 018 | 410 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitettuun pääomaan | 3 905 | 4 688 | 4 176 | | sisältyvät velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen vieras pääoma | 5 271 | 4 970 | 4 502 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 8 493 | 7 246 | 8 161 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | 17 669 | 16 904 | 16 839 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta | | www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/20 | II/ | I/2007 | IV/200 | III/ | II/200 | I/2006 | | | 07 | 2007 | | 6 | 2006 | 6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 502 | 522 | 641 | 667 | 569 | 560 | 643 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta | 70 | 92 | 156 | 36 | -102 | -17 | -50 | | sisäistä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 186 | 252 | 479 | 381 | 178 | 229 | 480 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta | 4 | 11 | 24 | -5 | -12 | -7 | -8 | | sisäistä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 166 | 172 | 225 | 210 | 162 | 162 | 219 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | sisäistä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 331 | 351 | 519 | 529 | 436 | 400 | 547 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta | 30 | 32 | 44 | 43 | 30 | 35 | 41 | | sisäistä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | | sisäistä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -344 | -360 | -543 | -552 | -418 | -423 | -566 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 860 | 959 | 1 340 | 1 254 | 946 | 948 | 1 343 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/20 | II/ | I/2007 | IV/200 | III/ | II/200 | I/2006 | | | 07 | 2007 | | 6 | 2006 | 6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 220 | 244 | 298 | 290 | 184 | 222 | 284 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | -2 | 33 | 142 | 119 | -15 | 41 | 119 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 282 | 53 | 79 | 74 | 42 | 55 | 81 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 15 | 7 | -12 | -18 | 6 | 3 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -5 | -10 | -17 | -10 | -1 | -9 | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 510 | 327 | 490 | 455 | 216 | 312 | 472 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO | | | | | | | NELJÄNNEKSITTÄIN | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/20 | II/ | I/2007 | IV/200 | III/ | II/200 | I/2006 | | | 07 | 2007 | | 6 | 2006 | 6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 184 | 218 | 328 | 289 | 195 | 208 | 293 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | -3 | 36 | 137 | 95 | -3 | 35 | 126 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 50 | 53 | 78 | 77 | 39 | 53 | 81 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 11 | 3 | -14 | -8 | 2 | 2 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -4 | -12 | -17 | -13 | -8 | -12 | -14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 238 | 298 | 512 | 440 | 225 | 286 | 486 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/20 | II/ | I/2007 | IV/200 | III/ | II/200 | I/2006 | | | 07 | 2007 | | 6 | 2006 | 6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 6 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 0 | 1 | 0 | 16 | -1 | 4 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 232 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 232 | 4 | 1 | 38 | 8 | 15 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | III/20 | II/ | I/2007 | IV/200 | III/ | II/200 | I/2006 | | | 07 | 2007 | | 6 | 2006 | 6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköntuotanto | 36 | 24 | -30 | -21 | -12 | 8 | -9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lämpö | 1 | -4 | 5 | 8 | -11 | 2 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkönsiirto | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markets | 3 | 4 | 2 | -10 | 4 | 1 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 40 | 25 | -23 | -23 | -17 | 11 | -14 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia | | raportointikaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat | | yhdenmukaisia vuoden 2006 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen | | kanssa. | | Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien | | johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon. | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | JOHDANNAISET | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | | 30.9.200 | | 30.9.200 | | 31.12.2 | | | | 7 | | 6 | | 006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korko- ja | Nimelli | Käypä | Nimelli | Käypä | Nimell | Käypä | | valuuttajohdann | s-arvo | nettoarv | s- | nettoarv | isarvo | netto-a | | aiset | | o | arvo | o | | rvo | -------------------------------------------------------------------------------- | Koronvaihtosopi | 3 690 | -13 | 3 264 | 22 | 3 021 | 3 | | mukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiin | 4 220 | -17 | 4 603 | 16 | 5 256 | -61 | | it | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotermiinit | 597 | - | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Koron- ja | 2 965 | -14 | 2 577 | -16 | 2 575 | -76 | | valuutanvaihtos | | | | | | | | opimukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sähköjohdannais | Määrä | Käypä | Määrä | Käypä | Määrä | Käypä | | et | | nettoarv | | nettoarv | | netto-a | | | | o | | o | | rvo | -------------------------------------------------------------------------------- | | TWh | MEUR | TWh | MEUR | TWh | MEUR | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisopimukse | 115 | -271 | 119 | -1 517 | 134 | 515 | | t | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostosopimukset | 86 | 199 | 72 | 977 | 101 | -426 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostetut optiot | 9 | -1 | 30 | 11 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Asetetut optiot | 14 | 4 | 41 | -52 | 3 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Öljyjohdannaise | Määrä | Käypä | Määrä | Käypä | Määrä | Käypä | | t | | nettoarv | | nettoarv | | nettoar | | | | o | | o | | vo | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1000 | MEUR | 1000 | MEUR | 1000 | MEUR | | | bbl | | bbl | | bbl | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisopimukse | 1 415 | -3 | 295 | 0 | 180 | 0 | | t | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostosopimukset | 947 | 6 | 448 | 2 | 897 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hiilijohdannais | Määrä | Käypä | Määrä | Käypä | Määrä | Käypä | | et | | nettoarv | | nettoarv | | nettoar | | | | o | | o | | vo | -------------------------------------------------------------------------------- | | kt | MEUR | kt | MEUR | kt | MEUR | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisopimukse | 75 | -1 | - | - | - | - | | t | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostosopimukset | 75 | 1 | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | CO2 | Määrä | Käypä | Määrä | Käypä | Määrä | Käypä | | päästöoikeusjoh | | nettoarv | | nettoarv | | nettoar | | dannaiset | | o | | o | | vo | -------------------------------------------------------------------------------- | | ktCO2 | MEUR | ktCO2 | MEUR | ktCO2 | MEUR | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisopimukse | 4 700 | 0 | 622 | 3 | 405 | 0 | | t | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostosopimukset | 4 755 | 0 | 610 | -4 | 418 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakejohdannais | Nimelli | Käypä | Nimelli | Käypä | Nimell | Käypä | | et | s-arvo | nettoarv | s- | nettoarv | is-arv | nettoar | | | | o | arvo | o | o | vo | -------------------------------------------------------------------------------- | | MEUR | MEUR | MEUR | MEUR | MEUR | MEUR | -------------------------------------------------------------------------------- | Osaketermiinit | 36 | 56 | 24 | 36 | 24 | 36 | | 1) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1) Käteisellä selvitettäviä osaketermiinejä käytetään Fortum-konsernin | | osakekannustinjärjestelmän suojaukseen. | -------------------------------------------------------------------------------- 7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT Vuoden 2007 aikana ei ole tehty yrityshankintoja tai -myyntejä, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksen lukuihin. Bruttoinvestoinnit tytäryhtiöosakkeisiin olivat 17 miljoonaa euroa. (Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 21) Fortum hankki heinäkuun alussa EC Wojkowice -yhtiön koko osakekannan. Yhtiö tuottaa ja myy kaukolämpöä kolmessa kaupungissa Puolassa. Lisäksi se myy sähköä. Yrityksen vuosittainen lämmön myynti on noin 64 GWh:ta ja sähkönmyynti 320 MWh. Työntekijöitä yhtiössä on 34. Fortum hankki tammikuussa 2007 Vattenfall Estonia AS:n ja Vattenfall Latvia SIA:n koko osakekannat. Ostettu lämpöliiketoiminta Virossa vastaa kaukolämmön ja maakaasun toimituksesta Pärnun kaupungille. Fortumin omistukseen siirtynyt kaukolämpöverkko on Viron neljänneksi suurin. Vuosittainen lämmön myynti on 190 gigawattituntia (GWh), liikevaihto noin 5,4 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 58. Pärnun kaukolämpöliiketoiminta yhdistetään koko Viron alueella toimivan Fortum Termest AS:n lämpöliiketoimintaan. Latviasta hankittu yhtiö toimittaa lämpöä Riikan lentokentälle. Vuosittainen lämmön myynti on noin 12 GWh vuodessa ja liikevaihto noin 0,5 miljoonaa euroa. Yrityskauppa antaa Fortumille kasvualustan Latvian lämpömarkkinoille. Fortum on myös hankkinut lisää osakkeita Puolan tytäryhtiöistä Fortum Czestochowa SA:sta 11,08 % (kokonaisomistus 98,68 %), Fortum Wroclawista 0,91 % (kokonaisomistus 99,16 %), Fortum Plock SA:sta 0,91 % (kokonaisomistus 98,66 %) sekä Fortum DZT SA:sta 0,19 % (kokonaisomistus 99,48 %). 8. VALUUTTAKURSSIT Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu kunkin kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden viimeisen päivän kurssien keskiarvona. Keskeisimmät Fortum-konsernissa käytetyt kurssit ovat: -------------------------------------------------------------------------------- | Keskimääräin | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9. | 30.6. | 31.3. | | en | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | | valuuttakurs | | | | | | | | | si | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi (SEK) | 9,2185 | 9,2020 | 9,1787 | 9,2637 | 9,3110 | 9,3329 | 9,3798 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja (NOK) | 8,0466 | 8,1205 | 8,1563 | 8,0376 | 7,9753 | 7,9396 | 8,0171 | -------------------------------------------------------------------------------- | Puola (PLN) | 3,8285 | 3,8439 | 3,8858 | 3,8965 | 3,9139 | 3,8991 | 3,8569 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden lopun | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9. | 30.6. | 31.3. | | valuuttakurs | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | | si | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi (SEK) | 9,2147 | 9,2525 | 9,3462 | 9,0404 | 9,2797 | 9,2385 | 9,4315 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norja (NOK) | 7,7185 | 7,9725 | 8,1190 | 8,2380 | 8,2350 | 7,9360 | 7,9675 | -------------------------------------------------------------------------------- | Puola (PLN) | 3,7730 | 3,7677 | 3,8668 | 3,8310 | 3,9713 | 4,0546 | 3,9425 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 9. TULOVEROT | -------------------------------------------------------------------------------- Tuloslaskelman mukainen verokanta raportointikaudella oli 15,2 % (22,0 %). Kauden veroprosentti on alhainen pääasiassa Hafslundin maaliskuussa 2007 myymien REC-osakkeiden takia, joista Fortumin osuutena kirjattiin 180 miljoonaa euroa myyntivoittoa erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta', sekä elokuussa 2007 myytyjen JSC Lenenergon osakkeiden 232 miljoonan euron myyntivoiton vuoksi. Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa aina se, että osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen jälkeen. -------------------------------------------------------------------------------- | 10. OSAKEKOHTAINEN TULOS | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta | | perustuu alla oleviin lukuihin: | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | I-III/2007 | I-III/2006 | 2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot (MEUR): | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluva | 1 184 | 733 | 1 071 | | tilikauden voitto (MEUR) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä (1000 | | | | | kpl): | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden painotettu | | | | | keskimääräinen lukumäärä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | osakekohtaista tulosta | 890 984 | 880 695 | 881 194 | | laskettaessa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioiden laimennusvaikutus | 1 831 | 10 522 | 5 735 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden painotettu | | | | | keskimääräinen lukumäärä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimennettua osakekohtaista | 892 815 | 891 217 | 886 929 | | tulosta laskettaessa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO | -------------------------------------------------------------------------------- Yhtiökokous päätti 28.3.2007 jakaa osinkoa 1,26 euroa osaketta kohti. Tästä osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa 0,53 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon määrä, 1 122 miljoonaa euroa, perustuu rekisteröityjen osakkeiden määrään 2.4.2007. Osingot maksettiin 11.4.2007. Vuonna 2006 osinkoa maksettiin 1,12 euroa osaketta kohti. Tästä osingosta 0,54 euroa muodostui luovutetuista toiminnoista. Kokonaisosingon määrä oli 987 miljoonaa euroa ja osingot maksettiin 28.3.2006. -------------------------------------------------------------------------------- | 12. AINEETTOMIEN JA | | | | | | | AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN | | | | | | | MUUTOS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 11 567 | 10 256 | 10 256 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserniyhtiöiden hankinta | 16 | 1 008 | 1 008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöomaisuusinvestoinnit | 382 | 297 | 485 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ydinvoimaan liittyvien | 23 | 16 | 14 | | velvoitteiden muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Päästöoikeuksien ostot | -9 | - | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -10 | -10 | -78 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvonalentumiset | -336 | -311 | -429 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -150 | 87 | 302 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 11 483 | 11 343 | 11 567 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 13. MUUTOKSET OSAKKUUS- JA | | | | | | YHTEISYRITYSOSUUKSISSA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 2 197 | 1 610 | 1 610 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuus-ja | 223 | 51 | 69 | | yhteisyritysten voitosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnat | 0 | 1 | 124 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uusosakeannit ja muut | 245 | 0 | 0 | | sijoitukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit | -68 | -5 | -5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | -174 | -38 | -39 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon ja muut oman | 332 | 375 | 438 | | pääoman muutokset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 2 755 | 1 994 | 2 197 | -------------------------------------------------------------------------------- Hafslund ASA:n osakkuusyritystuloksen laskenta Fortum-konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos on sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin edellisen neljänneksen tietoihin perustuen, sillä Hafslund raportoi osavuosikatsauksensa Fortumia myöhemmin. Hafslund julkaisee tammi-syyskuun tuloksensa 26.10.2007. Hafslundin osakkuusyritystulosta laskettaessa Fortum on omien laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin käyttämän Renewable Energy Corporation (REC) osakeomistusta koskevan laskentaperiaatteen. Hafslund on sisällyttänyt osakeomistuksensa REC-yhtiössä erään 'Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat', kun taas Fortum on luokitellut osakeomistuksen REC-yhtiössä 'Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan suoraan omaan pääomaan'. Kumulatiivinen käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin tuloslaskelmaan siinä tapauksessa, että Hafslund myy omistamiansa REC-yhtiön osakkeita. Koska REC on ollut listattuna Oslon pörssissä 9.5.2006 alkaen, Fortum laskee REC omistuksen käyvän arvon muutoksen kunkin tilinpäätöshetken Oslon pörssin päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä vuosineljänneksellä ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa ole käytettävissä. Maaliskuussa 2007 Hafslund myi 35 miljoonaa REC-yhtiön osaketta. Laskentaperiaatteidensa mukaisesti Fortum on kirjannut ensimmäisellä vuosi- neljänneksellä noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön osakkeista erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'. Syyskuun 2007 lopussa jäljellä olevien osakkeiden kumulatiivinen käyvän arvon muutos Fortumin omassa pääomassa oli noin 730 miljoonaa euroa. TGC-1:n osakeanti Syyskuussa Fortum osallistui venäläisen Territorial Generating Company 1:n (TGC-1) osakeantiin merkitsemällä 243 691 499 640 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 0,035 ruplaa osakkeelta ja Fortumin merkinnän arvo oli yhteensä noin 8,5 miljardia ruplaa eli 243 miljoonaa euroa. Osakeannin jälkeen Fortum on 25,4 %:n omistusosuudellaan edelleen TGC-1:n toiseksi suurin omistaja. Saadut osingot Fortum on saanut osinkoja osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 174 miljoonaa euroa, josta Hafslundin osuus on 145 miljoonaa euroa. JSC Lenenergon osuuden myynti Elokuussa Fortum on myynyt hieman yli 1/3 osuutensa JSC Lenenergosta noin 295 miljoonan euron hintaan. Ostajia olivat VTB Bank, I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Ltd sekä venäläinen energiayhtiö RAO UES. Kaupan seurauksena Fortum on kirjannut tulokseensa 232 miljoonan euron myyntivoiton verojen jälkeen. Myyntivoitto sisältyy erään 'Muut tuotot'. -------------------------------------------------------------------------------- | 14. OSAKEPÄÄOMA | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Osakkeiden | Osakepääoma | Osakeanti | | | määrä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rekisteröidyt osakkeet | 887 393 646 | 3 023 | - | | 1.1.2007 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioilla merkityt osakkeet | 4 725 280 | 16 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Rekisteröidyt osakkeet | 892 118 926 | 3 039 | - | | 30.9.2007 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rekisteröimättömät osakkeet | - | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | Osakkeiden | Osakepääoma | Osakeanti | | | määrä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rekisteröidyt osakkeet | 875 294 025 | 2 976 | - | | 1.1.2006 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optioilla merkityt osakkeet | 7 980 000 | 27 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Rekisteröidyt osakkeet | 883 274 025 | 3 003 | - | | 30.9.2006 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rekisteröimättömät osakkeet | - | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 15. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA | -------------------------------------------------------------------------------- Vuoden 2007 kolmannen kvartaalin aikana emoyhtiö maksoi takaisin ruotsalaisen ja suomalaisen yritystodistusohjelmansa jäljellä olevat lyhytaikaiset lainat. Lainojen arvo oli noin 230 miljoonaa euroa. Takaisinmaksu rahoitettiin omista likvideistä varoista. Kolmannen vuosineljänneksen aikana ei ollut muita merkittäviä rahoitustapahtumia. -------------------------------------------------------------------------------- | 16. YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT JA VELAT | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseeseen sisältyvät erät: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ydinvoimaan liittyvät | 510 | 446 | 450 | | varaukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus Valtion | 510 | 446 | 450 | | ydinjätehuoltorahastosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainmukainen vastuu ja osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta: | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ydinjätehuoltovastuu Suomen | 685 | 618 | 685 | | ydinenergialain mukaan (ilman | | | | | ehdotettua muutosta, kts. Alla) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Fortumin osuus Valtion | 649 | 618 | 636 | | ydinjätehuoltorahastosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Fortum on toimittanut Kauppa- ja teollisuusministeriölle vuotuisen esityksen Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuusta. Vastuu lasketaan ydinenergialain mukaisesti, ja Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää siitä tammikuun 2008 loppuun mennessä. Esitys perustuu joka kolmas vuosi tehtävään uuteen tekniseen suunnitelmaan sekä vuosittain päivitettävään kustannusennusteeseen. Uuteen suunnitelmaan perustuvat kustannusarviot kasvavat, johtuen pääasiassa loppusijoitustilan tunneleiden täyttöaineisiin liittyvästä uudesta teknisestä ratkaisusta. Suomen ydinenergialain mukaisesti Fortumilla on velvoite kattaa lainmukainen vastuunsa kokonaisuudessaan Valtion ydinjätehuoltorahaston kautta. Ehdotetun vastuun noususta johtuen Fortum on hakenut, perustuen ydinenergialakiin, ydinjätehuoltorahaston maksujen jaksotusta kuudelle vuodelle. Valtioneuvosto antaa päätöksensä esitykseen viimeistään tammikuussa 2008. Fortumin laskenta raportointikaudella perustuu siihen, että sekä ehdotettu lainmukainen vastuumäärä että ehdotus ydinjätehuoltorahastoon tehtävien maksujen jaksotuksesta toteutuvat. Suomen ydinenergialain mukaisesti laskettu ja Kauppa- ja teollisuusministeriölle tehtyyn ehdotukseen pohjautuva lainmukainen vastuu on 816 miljoonaa euroa vuoden 2007 lopussa. Taseeseen IAS 37:n mukaan kirjattu diskontattu varaus kasvoi 52 miljoonaa euroa kesäkuun 2007 lopusta ja oli 510 miljoonaa euroa 30.9.2007. Varauksen kasvu aiheutti kertaluonteisen 13 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen kolmannen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon. Ko. kertaluonteinen erä kattaa tähän mennessä käytettyyn polttoaineeseen liittyvien kustannusten kasvun. Suurin ero lainmukaisen vastuun ja taseeseen kirjatun varauksen välillä on se, että lainmukaista vastuuta ei ole diskontattu nettonykyarvoon. Ehdotus, jossa Fortum on hakenut Valtioneuvostolta ydinjätehuoltorahastoon suoritettavien maksujen jaksotusta kuudelle vuodelle, vaikuttaa kassavirran lisäksi myös liikevoittoon, sillä IFRIC 5-tulkinnan mukaan taseessa esitetty arvo Fortumin osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa ei voi ylittää siihen liittyvien velkojen määrää taseessa. Ydinjätehuoltorahasto on IFRS-näkökulmasta ylirahoitettu 139 miljoonalla eurolla, koska Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 30.9.2007 oli 649 miljoonaa euroa ja taseessa esitetty osuuden arvo oli 510 miljoonaa euroa. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoittoon on kirjattu positiivinen kumulatiivinen erä arvoltaan 24 (5) miljoonaa euroa. Edellä mainittu kirjaus tehdään, koska ydinjätehuoltorahaston arvoa taseessa nostettiin varauksen kasvun seurauksena. Kirjauksen arvo vuoden kolmannella neljänneksellä oli 33 (2) miljoonaa euroa. Kyseinen erä sisältyy Sähköntuotanto-segmentin ”muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin”, joten se ei ole mukana vertailukelpoisessa liikevoitossa. Katso Liite 4 Tiedot liiketoimintasegmenteittäin. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy ylirahoitettuna IFRS:n näkökulman mukaan, kirjataan positiivinen vaikutus liikevoittoon aina, kun IAS37:n mukainen diskontattu varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus liikevoittoon kirjataan, kun nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin IAS37:n mukaisen diskontatun varauksen kasvu. Rahastotavoite vuodelle 2007 649 miljoonaa euroa on katettu täysimääräisesti 30.9.2007. Vuoden 2006 lopussa olevan lainmukaisen vastuun ja vuoden 2007 rahastotavoitteen välinen ero, 36 miljoonaa euroa, on katettu vakuuksilla, jotka annettiin kesäkuun 2007 lopussa. -------------------------------------------------------------------------------- | 17. PANTATUT VARAT | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 219 | 188 | 176 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistökiinnitykset | 141 | 49 | 49 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistökiinnitykset | 103 | 59 | 56 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta | | | | | annetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit ja kiinteistökiinnitykset | 3 | 3 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa lainaa rahastolta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa rahastolta ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n osakkeita vakuudeksi. Pantattujen osakkeiden tasearvo oli 145 (102) miljoonaa euroa 30.9.2007 (ja vastaavasti 31.12.2006). Toisella vuosineljänneksellä Fortum on korottanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle Naantalin ja Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä, joiden arvo oli 102 (56) miljoonaa euroa 30.9.2007 ja (ja vastaavasti 31.12.2006) vakuudeksi turvaamaan kattamattomat lailliset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat. Katso liite 16 Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat. Kolmannella vuosineljänneksellä Fortum Tartu Virossa (Fortumin omistusosuus 60 %) on antanut kiinteistökiinnityksiä 95 miljoonalla eurolla ulkopuolisen lainan vakuudeksi. -------------------------------------------------------------------------------- | 18. SITOUMUKSET | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokrasopimukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuoden sisällä erääntyvät | 20 | 18 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli vuoden mutta viiden vuoden | 29 | 37 | 38 | | sisällä erääntyvät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yli viiden vuoden kuluttua | 71 | 83 | 78 | | erääntyvät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 120 | 138 | 136 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja | | aineettomista hyödykkeistä 30.9.2007 olivat 427 (266) miljoonaa euroa (ja | | vastaavasti 31.12.2006). | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 19. VASTUUT | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuut | 224 | 142 | 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuus- ja yhteisyritysten | | | | | puolesta annetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | 239 | 208 | 213 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuut | 125 | 125 | 125 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muiden puolesta annetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | 13 | 8 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuut | 1 | 1 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- Lisätietoa vastuista löytyy Fortumin vuoden 2006 vuosikertomuksen liitetiedosta 42 Vastuut. 'Muut vastuut' ovat kasvaneet tilinpäätöshetken 2006 jälkeen 80 miljoonalla eurolla, 224 miljoonaan euroon. Suurin syy vastuiden kasvuun on uuden, Czestochowaan, Puolaan rakennettavan CHP:n tehtaan toimittajien puolesta annetut vastuut. Ruotsin energiamarkkinavirasto (EMI) julkisti 10.4.2007 vuotta 2003 koskevan päätöksen Fortumin kahden sähkönsiirtoalueen hinnoittelusta. Tämän mukaan Fortum joutuisi palauttamaan noin 250 miljoonaa Ruotsin kruunua perimistään siirtomaksuista. Virasto oli jo aiemmin julkaissut 13 muun siirtoyhtiön vastaavat päätöksensä. Fortum on valittanut lääninoikeuteen saamastaan päätöksestä, koska se perustuu viraston käyttämään teoreettiseen sähköverkkomalliin, joka ei vastaa todellisia olosuhteita. Myös muut päätöksen saaneet siirtoyhtiöt ovat tehneet valituksen. Päätökset eivät astu voimaan, ennenkuin valitusprosessit on saatettu loppuun. Raportointikauden varauksiin tai vastuisiin ei sisälly kyseiseen päätökseen liittyviä eriä. -------------------------------------------------------------------------------- | 20. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT | -------------------------------------------------------------------------------- Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2006 vuosikertomuksessa. Tilinpäätöshetken 31.12.2006 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2006 lopussa oli 50,82 %. Syyskuun 2007 loppuun mennessä valtion omistusosuus oli muuttunut 50,55 %:iin optiomerkintöjen johdosta. -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnit osakkuusyrityksille | 99 | 83 | 101 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korot osakkuusyritysten | 19 | 15 | 20 | | lainasaamisista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot osakkuusyrityksiltä | 372 | 345 | 487 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MEUR | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset korolliset | 629 | 555 | 575 | | lainasaamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset | 11 | 18 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 6 | 5 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | 172 | 164 | 164 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat | 8 | -4 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 20 | 18 | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA Liiketapahtumat ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa olivat raportointikaudella merkitykseltään vähäisiä. 21. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA Fortum on myynyt lokakuussa 2007 omistamansa noin 0,7 % osuuden venäläisestä Wholesale Generating Company 5 (WGC-5) -yhtiöstä. -------------------------------------------------------------------------------- | 22. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate (EBITDA | = | Liikevoitto + poistot ja | | | | =Tulos ennen | | arvonalentumiset | | | | korkoja, | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | veroja sekä | | | | | | | | | poistoja ja | | | | | | | | | arvonalentumisia) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailukelpoinen | = | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut | | liikevoitto | | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kertaluonteiset | = | Käyttöomaisuuden | | | | erät | | myyntivoitot ja tappiot mm. | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | = | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat | | vertailukelpoisuut | | rahoitusinstrumentit, | | een vaikuttavat | | | | erät | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n | | | | | mukaisesti suojauslaskentaa sekä | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, joka | | | | aiheutuu siitä, että | -------------------------------------------------------------------------------- | | | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion | | | | ydinjätehuoltorahastosta | -------------------------------------------------------------------------------- | | | ei voi ylittää | | | | | | | vastaavaa velkaa. | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kassavirta ennen | = | Nettokassavirta ennen | | | | käyttöpääoman | | käyttöpääoman muutosta | | | | muutosta (FFO) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoin | = | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin, | | vestoinn | | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä | | it | | | | osakkeis | | | | iin | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | oleviin sijoituksiin. Investoitujen tytäryhtiöosakkeiden | | | | hankintahintaan on lisätty | -------------------------------------------------------------------------------- | | | hankittavan yhtiön nettovelka. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman | = | Kauden | | | | | x 100 | | pääoman | | voitto | | | | | | | tuotto, | | | | | | | | | % | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Oma pääoma keskimäärin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitet | = | Voitto ennen veroja + korko- ja muut | | | x 100 | | un | | rahoituskulut | | | | | pääoman | | | | | | | tuotto, | | | | | | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Sijoitettu pääoma | | | | | | | | keskimäärin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sidotun | = | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja | | x 100 | | pääoman | | yhteisyritysten voitosta | | | | tuotto, | | | | | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Sidottu pääoma keskimäärin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailu | = | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja | | | kelpoine | | yhteisyritysten voitosta | | | n | | | | | sidotun | | | | | pääoman | | | | | tuotto, | | | | | % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien merkittävimmät | x 100 | | | | myyntivoitot ja -tappiot) | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Vertailukelpoinen sidottu | | | | | | | pääoma keskimäärin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitet | = | Taseen loppusumma - korottomat velat - | | | tu | | laskennallinen verovelka - varaukset | | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sidottu | = | Korottomat varat + Valtion ydinjätehuoltorahastoon | | | pääoma | | liittyvät korolliset varat - | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | korottomat velat - varaukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | (korottomat varat ja velat eivät sisällä | | | | | | rahoitukseen, veroihin ja | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä | | | | | | varoja ja velkoja, jotka | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | syntyvät suojauslaskennan | | | | | | soveltamisedellytykset täyttävien | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | johdannaissopimusten käypien arvojen | | | | | | muutoksista) | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vertailu | = | Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla | | | kelpoine | | varoilla ja veloilla, jotka | | | n | | | | | sidottu | | | | | pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa | | | | | suojaavista johdannais- | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n | | | | | mukaista suojauslaskentaa | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korollis | = | Korolliset velat - | | | | | | et | | rahavarat | | | | | | nettovel | | | | | | | | at | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaant | = | Korollis | | | | | x 100 | | umisaste | | et | | | | | | | , % | | nettovel | | | | | | | | | at | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Oma | | | | | | | | | pääoma | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omavarai | = | Oma pääoma sisältäen | | | x 100 | | suusaste | | vähemmistöosuuden | | | | | , % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Taseen loppusumma | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovel | = | Korollinen | | | | | | | ka/käytt | | nettovelka | | | | | | | ökate | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Liikevoitto + poistot ja | | | | | | | arvonalentumiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokat | = | Liikevoitto | | | | | | | | e | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Nettokorkokulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/os | = | Kauden voitto - | | | | | | ake | | vähemmistöosuus | | | | | | (EPS) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu | | | | | lukumäärä tilikauden aikana | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | = | Oma | | | | | | | pääoma/o | | pääoma | | | | | | | sake, | | | | | | | | | EUR | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita | | | | | | kauden lopussa | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Edellise | = | Raportointihetkeä | | | | | t 12 kk | | edeltävät 12 kuukautta | | | | --------------------------------------------------------------------------------