Pörssitiedote

FORTUMIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

28 maaliskuu 2007, 18:35

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2007 Helsingissä.      
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksen, myönsi 
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2006 ja hyväksyi, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 1,26 euroa osakkeelta.  
Tästä osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin osinkopolitiikan mukaista ja 
0,53 euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti   
sovittua tavoitetasoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2.4.2007 ja osinko     
maksetaan 11.4.2007.                              

Hallintoneuvosto, hallitus ja tilintarkastaja                  

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 10. Hallintoneuvoston   
jäseniksi valittiin kansanedustajat Timo Kalli (puheenjohtaja), Rakel Hiltunen 
(varapuheenjohtaja), Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Sirpa Paatero, Oras     
Tynkkynen ja Ben Zyskowicz sekä Kurikan kaupunginvaltuuston jäsen Martti    
Alakoski, Kauhajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse Hautala ja Mynämäen 
kunnanvaltuuston jäsen Mikko Immonen. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.            
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:   
                  
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja            | 1 000 euroa/kuukausi         |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja          | 600 euroa/kuukausi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet               | 500 euroa/kuukausi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokouspalkkio            | 200 euroa/kokous           |
--------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi    
valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Birgitta Kantola      
(varapuheenjohtaja), sekä jäseniksi Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Matti 
Lehti ja Marianne Lie ja Christian Ramm-Schmidt. Nyt valitun hallituksen    
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.       

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:         
--------------------------------------------------------------------------------
| puheenjohtaja            | 55 000 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| varapuheenjohtaja          | 42 000 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| jäsenet               | 30 000 euroa/vuosi          |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 500 euron palkkio.
Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville
hallituksen jäsenille.                             
                                        
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &   
Touche Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul.       

Yhtiöjärjestyksen muutos                            

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 3, 4, 9, 11, 18 ja
19-32 pykälien muuttamiseksi tai poistamiseksi. Yhtiöjärjestystä muutetaan   
seuraavasti:                                  

1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva yhtiöjärjestyksen 3 §:n 1 momentti  
poistetaan.                                   

2. Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan osakkeiden 
kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun        
arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan.            

3. Yhtiöjärjestyksen 9 ja 11 §:iä muutetaan siten, että toiminimen       
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä   
"edustamisoikeus".                               

4. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 1 momentin 1. kohtaa muutetaan siten, että     
varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää       
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja 4. ja 5. kohtia muutetaan siten,
että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen    
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.          

5. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskevat yhtiöjärjestyksen pykälät 19 - 32 
ehdotetaan poistettaviksi, koska arvopaperimarkkinalakiin sisältyy vastaava   
pakottava säännös.                               

Omien osakkeiden hankinta                            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
voitonjakokelpoisilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen  
yhtiökokoukseen saakka.                             

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua      
tavoitetasoa.                                  

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 20 miljoonaa osaketta. Lisäksi     
hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden  
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden
hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen hintaan julkisessa       
kaupankäynnissä.                                

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä   
päätöksellä.                                  

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta                      

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle       
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja    
asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat.     
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella     
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
on suurin 1.11.2007. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää          
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. 
Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään     
rekisteröityjen omistustietojen perusteella. Poikkeuksena ovat sellaiset    
omistajat, joilla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa   
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetuista omistuksista. Näiden tahojen omistukset lasketaan   
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön   
hallitukselle sitä vaativansa.                         

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja     
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta     
edeltävän helmikuun 1. päivänä.                         


Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta 
ei hyväksytty.                                 


Fortum Oyj                                   
Carola Teir-Lehtinen                              
Viestintäjohtaja                                

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.fortum.fi                                  


LIITE: Hallituksen jäsenet                           

PETER FAGERNÄS                                 
Hallituksen puheenjohtaja, s. 1952, oikeustieteen kandidaatti          

Päätehtävä:                                   
Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Hermitage Co Ltd:n        
toimitusjohtaja                                 

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Yhtymä Oyj                  
Hallituksen puheenjohtaja, Conventum Oyj                    
Toimitusjohtaja, Conventum Oyj                         
Hallituksen jäsen, Merita Pankki                        
Toimitusjohtaja, Prospectus Oy                         
Useita tehtäviä Kansallis-Osake-Pankissa                    

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Finnlines Oyj, hallituksen jäsen                        
Winpak Ltd., Kanada, hallituksen jäsen                     

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004              

BIRGITTA KANTOLA                                
Hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1948, varatuomari               

Päätehtävä:                                   
Johtaja                                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Varatoimitusjohtaja (rahoitus), Pohjoismaiden Investointipankki         
Talousjohtaja, International Finance Corporation, Washington D.C.        

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Akademiska Hus AB, hallituksen jäsen                      
Nordea Bank AB, hallituksen jäsen                        
StoraEnso Oyj, hallituksen jäsen                        
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen           
Vasakronan AB, hallituksen jäsen                        
Åbo Akademi, hallituksen jäsen                         

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2001              

ESKO AHO                                    
s. 1954, filosofian maisteri                          

Päätehtävä:                                   
Sitran yliasiamies                               

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Suomen pääministeri 1991-1995                          
Kansanedustaja 1983-2003                            
Suomen Keskustan puheenjohtaja 1990-2002                    
Luennoitsija, Harvardin yliopisto, USA, 2000-2001                

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Euroopan kilpailukyvyn parantamista pohtineen EU-työryhmän puheenjohtaja    
2005-2006                                    

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006              

BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG                           
s. 1947, BA, psykologian kandidaatti                      

Päätehtävä:                                   
Johtaja                                     

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja, Lantmännen                           
Toimitusjohtaja, Föreningssparbanken                      
Skandinavian toimintojen johtaja, Wolters Kluwer                

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Sveaskog, hallituksen jäsen                           
Uumajan yliopisto, hallituksen puheenjohtaja                  
Aktiemarknadsnämnden, jäsen                           

MATTI LEHTI                                   
s. 1947, kauppatieteiden tohtori                        

Päätehtävä:                                   
TietoEnator Oyj:n hallituksen puheenjohtaja                   

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, TietoEnator Oyj, Tietotehdas Oy ja    
Tieto-konserni                                 
Varatoimitusjohtaja, Rautakirja Oy                       

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Pöyry Oyj, hallituksen jäsen                          
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), hallituksen jäsen              
Liikesivistysrahasto, puheenjohtaja                       
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, varapuheenjohtaja           
Helsingin kauppakorkeakoulu, kansleri                      

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005              

MARIANNE LIE                                  
s. 1962, oikeustieteellisiä ja politiikan opintoja Oslon yliopistossa (UiO)   

Päätehtävä:                                   
Norjan varustamoliiton (NSA) toimitusjohtaja                  

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja, Umoe-konserniin kuuluva Helsevakten Telemed AS         
Toimitusjohtaja, Vattenfall Norge AS                      
Johtaja, NSA:n informaatio- ja teollisuuspoliittinen osasto           

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Punkt Ø, hallituksen puheejohtaja                        
Arendals Fossekompani ASA, hallituksen jäsen                  
Kverneland ASA, hallituksen jäsen                        

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2005              

CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT                             
s. 1946, diplomiekonomi                             

Päätehtävä:                                   
Senior Partner, Merasco Capital Oy                       

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:                        
Toimitusjohtaja, Baltic Beverages Holding Ab (BBH)               
Toimitusjohtaja, Fazerin Keksit Oy, Fazerin Suklaa Oy, Fazerin makeistoimiala  
Johtaja, ISS ServiSystems Oy                          

Tärkeimmät samanaikaiset luottamustehtävät:                   
Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, hallituksen puheenjohtaja           
Bang & Bonsomer Oy, hallituksen jäsen                      
Oy Chips Ab, hallituksen jäsen                         
MDC Education Group, hallituksen jäsen                     
Orkla CIS Holding Ltd, hallituksen jäsen                    
Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, hallituksen jäsen            
Tradeka Oy, hallituksen jäsen                          

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006