Pörssitiedote

Fortum Oyj:n yhtiökokouskutsu ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle

27 helmikuu 2007, 09:28

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.2.2007

Fortum Oyj:n yhtiökokouskutsu ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle     

- Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2007                
- Hallitus esittää osinkona 1,26 euroa osakkeelta                
- Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen muutosta                  
- Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta            


FORTUM OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                          

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään keskiviikkona 28.3.2007 kello 15.00 alkaen Kaapelitehtaan       
Merikaapelihallissa osoitteessa Tammasaarenlaituri, J-porras, 00180 Helsinki.  
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 14.00. Yhtiökokous  
pidetään suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus ruotsin ja    
englannin kielellä.                               

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 
3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat sekä muut seuraavat asiat: 

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen            

2. Voitonjako                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta  
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,26 euroa osakkeelta. Tästä  
osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin osinkopolitiikan mukaista ja 0,53 
euroa osakkeelta lisäosinkoa yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua 
tavoitetasoa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun        
täsmäytyspäivänä 2.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2007.                  

3. Vastuuvapaus hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle    

4. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä tilintarkastajan   
palkkio                                     

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että      
hallitukselle maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtajalle 55.000 
euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 42.000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30.000 
euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 
maksettavaksi palkkioksi 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan     
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille. 

5. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja hallintoneuvoston puheenjohtajan,  
varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta                     

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen puheenjohtajan,        
varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta                     

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön   
hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs, varapuheenjohtaja Birgitta Kantola  
sekä jäsenet Esko Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Matti Lehti, Marianne Lie ja 
Christian Ramm-Schmidt valittaisiin uudelleen tehtäviinsä.           

7. Tilintarkastajan valinta                           

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.             

8. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3, 4, 9, 11, 18 ja 19-32 pykälien   
muuttamiseksi tai poistamiseksi                         

Hallitus ehdottaa, että voimassaolevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin vastaamaan
1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain säännöksiä seuraavasti:      

Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 §:n 1 momentti poistetaan.       

Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että osakkeiden todetaan kuuluvan   
arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään 
ja pykälän muut kohdat poistetaan.                       

Yhtiöjärjestyksen 9 ja 11 §:iä muutetaan siten, että niissä käytetään uuden   
osakeyhtiölain mukaista termiä ”edustamisoikeus”.                

Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 1 momentin 1 kohtaa muutetaan siten, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomus. Saman pykälän 1 momentin 4 ja 5 kohtia muutetaan siten, että 
yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen       
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.          

Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskevat 19 - 32 §:t poistetaan.       

9. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden       
hankkimisvaltuutukseksi                             

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien    
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen     
ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.   

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua      
tavoitetasoa.                                  

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 20 miljoonaa osaketta. Lisäksi     
hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden  
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden
hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen hintaan julkisessa       
kaupankäynnissä.                                

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä   
päätöksellä.                                  

10. Suomen valtion ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi           

Kauppa- ja teollisuusministeriö, joka edustaa Suomen valtiota          
osakkeenomistajana, ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi asettaa        
nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita   
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.         
Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä
kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien   
jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus  
yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista      
yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle   
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden           
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin 
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen    
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen     
omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan   
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön   
hallitukselle sitä vaativansa.                         

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja     
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                

Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään  
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.            

11. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston        
lakkauttamiseksi                                

Asiakirjojen nähtävilläpito                           

Yhtiön vuosikertomus tilinpäätöksineen ja edellä kohdissa 8 ja 9 mainitut    
ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä Fortumin internet-sivuilla     
(www.fortum.fi/yhtiokokous) 13.3.2007 alkaen ja lähetetään pyydettäessä     
osakkeenomistajille (sähköpostiosoite keilaniemi [piste] postitus [ät] fortum [piste] com tai    
puhelinnumero 010 452 9151 arkisin klo 10.00 - 14.00 välisenä aikana). Ne ovat 
myös nähtävänä yhtiökokouksessa.                        


Osallistumisoikeus                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2007   
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön   
osakasluetteloon.                                

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista  
varten merkitä 16.3.2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.         

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 21.3.2007 klo 16.00. Ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan     
1.3.2007. Ilmoittautua voi                           

- Fortumin internet-sivujen kautta osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous    
- puhelimitse numeroon 010 452 9460                       
- telefaksilla numeroon 010 262 2727                      
- kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM. 

Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 21.3.2007 klo 16.00.       

Valtakirjat                                   

Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan siten, että ne ovat perillä    
viimeistään 21.3.2007 klo 16.00.                        

Ohjeita ja lisätietoja kokousosallistujille                   

Kaapelitehtaalle pääsee metrolla (Ruoholahden asema), linja 8:n raitiovaunuilla 
sekä useilla Ruoholahden kautta kulkevilla Espoon ja Helsingin bussilinjoilla. 
Omilla autoilla saapuvia osakkeenomistajia pyydetään pysäköimään läheisen    
Kauppakeskus Ruoholahden EuroPark-pysäköintihalliin, jossa on tarkempi opastus. 
Oppailta on saatavissa lipukkeita kokouspysäköinnin maksamiseksi.        

Kauppakeskuksesta on kuljetus Kaapelitehtaalle klo 13.45 alkaen.        

Kutsua ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.                

Espoossa 27. helmikuuta 2007                          

FORTUM OYJ                                   
Hallitus                                    


Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           


LIITE 1                                     

HALLITUS EHDOTTAA YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTA          

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa maaliskuun 28 päivänä 2007 pidettävälle     
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön voimassa olevaa yhtiöjärjestystä  
muutettaisiin seuraavasti:                           

1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva yhtiöjärjestyksen 3 §:n 1 momentti   
poistetaan.                                   

2. Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan osakkeiden 
kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun        
arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan.            

3. Yhtiöjärjestyksen 9 ja 11 §:iä muutetaan siten, että toiminimen       
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä   
"edustamisoikeus".                               

4. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 1 momentin 1. kohtaa muutetaan siten, että     
varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää       
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja 4. ja 5. kohtia muutetaan siten,
että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen    
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.          

5. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskevat yhtiöjärjestyksen pykälät 19 - 32 
ehdotetaan poistettaviksi, koska arvopaperimarkkinalakiin sisältyy vastaava   
pakottava säännös.                               
Espoossa tammikuun 31 päivänä 2007                       

Fortum Oyj                                   
Hallitus                                    


LIITE 2                                     

EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMIS­VALTUUTUKSEKSI  

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa maaliskuun 28 päivänä 2007 pidettävälle     
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuu­tuksen 
ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.   

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua      
tavoitetasoa.                                  

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 20 miljoonaa osaketta. Lisäksi     
hankintaan käytettävän vastikkeen määrä voi olla enintään 300 miljoonaa euroa. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden 
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden
hankintahinnan tulee perustua Fortumin osakkeen hintaan julkisessa       
kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja muiden  
sovellettavien sääntöjen mukaisesti.                      

Yhtiölle hankitut omat osakkeet mitätöidään hallituksen erikseen tekemällä   
päätöksellä.                                  

Osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeiden ja äänivallan  
jakoon.                                     

Espoossa helmikuun 27 päivänä 2007                       

Fortum Oyj                                   
Hallitus