Pörssitiedote

Täydennys tarjousasiakirjaan koskien Fortum Oyj:n lunastustarjousta Fortum Espoo Oyj:n osakkeista

18 elokuu 2006, 10:52

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.8.2006

Täydennys tarjousasiakirjaan koskien Fortum Oyj:n lunastustarjousta Fortum Espoo
Oyj:n osakkeista

Fortum Oyj (Fortum) on 30.6.2006 julkistanut Fortum Espoo Oyj:n (Fortum Espoo)
osakkeita koskevan lunastustarjouksen. Lunastustarjous alkoi ehtojensa mukaisesti
4.7.2006.

Fortum Espoo on tänään julkistanut liitteenä olevan osavuosikatsauksen kaudelta
1.1.-30.6.2006. Fortum Espoon osakkeita koskevan Fortumin lunastustarjouksen
29.6.2006 päivättyä tarjousasiakirjaa täydennetään tällä tiedotteella
(liitteineen).


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
ViestintäjohtajaLisätietoja:
Viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen, puh. 050 45 24118

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetLIITE
Fortum Espoo Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006
FORTUM ESPOO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006

(Laadittu IFRS-periaatteiden mukaisesti)


Katsaus konsernin liiketoimintaan


Konsernin sähkönmyynti kasvoi kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 4 % edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 1,5 TWh.

Sähkönsiirto kasvoi 6 % ja oli 1,4 TWh. Sähkönsiirron kasvu johtui pääasiassa
talvikauden kylmästä säästä ja jakelualueiden orgaanisesta kasvusta.

Konsernin kaukolämmön myynti kasvoi 8 % ja oli 1,6 TWh. Vuoden ensimmäisen
puoliskon lämmitystarve ylitti edellisen vuoden tason jakelualueilla.

Sähköä tuotettiin yhtiön tuotantolaitoksissa yhteensä 0,6 (0,6) TWh. Espoon
voimalaitoksessa tuotettiin sähköä 0,4 TWh ja Joensuun voimalaitoksessa 0,2 TWh.
Konsernin oman sähköntuotannon osuus koko hankitusta sähköstä oli 37 % (40 %).
Kaukolämpöä tuotettiin omissa tuotantolaitoksissa 1,7 (1,6) TWh. Polttoaineina
voimalaitoksissa käytettiin kivihiiltä, maakaasua, puuta ja turvetta.


Liikevaihto kasvoi ja tulos heikkeni


Fortum Espoon liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 140 (125) miljoonaa
euroa.Liikevaihdon kasvu sähköliiketoiminnassa ja tuotanto-liiketoiminnassa
johtui pääasiassa sähkön korkeammasta markkinahinnasta.

Konsernin liikevoitto aleni 25 % ja oli 30 (40) miljoonaa euroa. Voitto ennen
veroja oli 31 (41) miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 1,52 (1,96) euroa.

Sähkön markkinahinnan muutokset vaikuttivat johdannaisten suojaussopimussalkun
arvoon tulosta heikentäen. Kuitenkin konsernin liikevoitto kasvoi verrattuna
edelliseen vuoteen, kun suojaussalkun arvonmuutos jätetään huomioimatta.


Segmenttikatsaukset


Sähköliiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 26 % ja oli 60 (48) miljoonaa
euroa. Kasvu oli pääosin seurausta korkeammasta hintatasosta välitysmyynnissä.

Sähköliiketoimintasegmentin liikevoitto oli 18 (27) miljoonaa euroa. Liikevoiton
aleneminen johtui sähkön markkinahinnan muutoksista, mikä vaikutti tulokseen
johdannaissopimusten avoimen position kautta. IFRS-säännösten mukaan
sähköjohdannaisten markkina-arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan, koska
yhtiössä ei ole sovellettu IAS 39 mukaista johdannaisten suojauslaskentaa.

Verkkoliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 5 % edellistä vuotta alempi ja oli
26 (28) miljoonaa euroa. Siirtohintojen alentaminen sekä heinä- että joulukuussa
2005 laski tämän vuoden liikevaihtoa. Sähkönsiirto on kuitenkin kasvanut vuonna
2006 kylmän sään ja jakelualueiden orgaanisen kasvun johdosta. Siirtomäärien
kasvu osittain kompensoi alentuneiden hintojen vaikutuksen liike-vaihtoon.
Segmentin liikevoitto oli 11 (12) miljoonaa euroa.

Kaukolämpöliiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 10 % edellisestä vuodesta ja
oli 56 (51) miljoonaa euroa. Korkea lämmmitystarve tammi-maaliskuussa kasvatti
liikevaihtoa. Toisaalta myös polttoainekulut kasvoivat, joten segmentin
liikevoitto aleni edellisestä vuodesta ja oli 9 (10) miljoonaa euroa.

Tuotantoliiketoimintasegmentin liikevoitto oli - 7 (- 8) miljoonaa euroa. Sähkön
tuotannon suojaukseen käytettävän johdannaisposition arvon muutos käänsi tuloksen
negatiiviseksi.


Investoinnit pääosin verkostoinvestointeja


Investoinnit olivat katsauskaudella 16 (13) miljoonaa euroa. Noin 7 miljoonaa
euroa investoitiin sähköverkoston ja noin 5 miljoonaa euroa kaukolämpöverkoston
rakentamiseen. Investointeja tehtiin myös verkon mittarointiin ja
lämpökeskuksiin.


Rahoitusasema erittäin hyvä


Konsernin korolliset velat 30.6.2006 olivat 11 (17) miljoonaa euroa ja rahavarat
64 (35) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 44% (45%).

Henkilöstö


Konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskautena keskimäärin 378 (392).
Vakituista henkilökuntaa konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 346
(367).


Osake


Tammi-kesäkuussa 2006 yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä yhteensä
31 201 206 kappaletta 1 507 957 763 euron arvosta. Keskihinta oli 67 euroa
osakkeelta. Katsauskauden ylin kurssi oli 67,01 euroa ja alin 67 euroa. Viimeisin
kaupan-tekokurssi oli 67 euroa, jolla hinnalla yhtiön markkina-arvo oli 1 054
miljoonaa euroa.

Fortum Espoo Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät omista Fortum
Espoo Oyj:n osakkeita.

Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja tai optiolainoja.
Yhtiön hallituksella ei ole yhtiökokouksen antamaa valtuutusta laskea liikkeeseen
uusia osakkeita eikä valtuutusta yhtiön omien osakkeiden hankintaan.


Konsernin rakenne


Fortum Espoo -konsernin muodostavat emoyhtiö Fortum Espoo Oyj, toimiva tytäryhtiö
Kiinteistö Oy Espoon Energiatalo, Viikinki Energia Oy ja osakkuusyhtiö Suomen
Energia-Urakointi Oy.


Omistus


Fortum Power and Heat Oy ja Espoon kaupunki allekirjoittivat 18.1.2006
sopimuksen, jolla Fortum Power and Heat Oy osti Espoon kaupungin omistamat 5 351
859 E.ON Finlandin osaketta. Fortum Power and Heat Oy ja E.ON Nordic AB
allekirjoittivat 2.2.2006 sopimuksen, jonka mukaan Fortum Power and Heat osti
kaikki E.ON Nordicin omistamat 10 246 565 E.ON Finlandin osaketta sillä
edellytyksellä, että Suomen kilpailuviraomainen hyväksyy molemmat kaupat. Suomen
kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan 2.6.2006 tietyin Fortum Power and Heat
Oy:lle asetetuin ehdoin.

Molemmat osakekaupat tulivat voimaan 26.6.2006, minkä jälkeen Fortum Power and
Heat myi omistansa 15 598 424 E.ON Finlandin osaketta (99,8 % kaikista
osakkeista) Fortum Oyj:lle ja on näin Fortum Espoo Oyj:n (E.ON Finland Oyj)
emoyhtiö. Omistusvaihdoksen takia Fortum on velvollinen tekemään
lunastustarjouksen muille osakkeenomistajille. Lunastustarjous julkaistiin 30.6.
2006 ja lunastustarjous alkoi 4.7.2006. Fortumin tarjoama lunastushinta kultakin
Fortum Espoon osakkeelta on 68,36 euroa. Tarjousaika päättyy 31.8.2006 klo 16.30.
Fortum on myös aloittanut 28.6.2006 lunastusprosessin koskien kaikkia yhtiön
liikkeeseen laskemia osakkeita osakeyhtiölain mukaisesti.

Omistusjärjestelyjen yhteydessä sovittiin, ettei toimitusjohtaja Matti Manninen
jatka yhtiössä. Timo Karttinen nimitettiin 27.6.2006 yhtiön toimitusjohtajaksi.

Yhtiökokous

Yhtiökokous 26.6.2006 hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
muuttamiseksi siten, että:
  . yhtiön nimi muuttui Fortum Espoo Oyj:ksi
  . hallituksen kokoonpano muuttui niin, että hallituksessa on vähintään kolme
   ja enintään viisi varsinaista jäsentä

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotukset:
  . maksaa osinkoa 1,12 euroa osakkeelta tilinpäätösvuodelta 2005, mikä tekee
   17 503 956,96 euroa
  . valita hallituksen puheenjohtajaksi Carola Teir-Lehtisen ja jäseniksi
   seuraavat henkilöt: Antti Aho, Jouni Huttunen, Timo Karttinen ja Satu
   Relander.
  . valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.


Riskienhallinta


Riskienhallinnan keskeinen tavoite Fortum Espoossa on edesauttaa yhtiön
strategisten tavoitteiden saavuttamista muuttuvassa ympäristössä. Yhtiön hallitus
hyväksyy vuosittain hyödykkeiden kuten sähkön ja hiilen hinta- ja volyymiriskiin
liittyvät riskipolitiikat ja mandaatit osana taloudellista tavoitteiden
asettamista. Asetettujen rajojen noudattamista seurataan kuukausittain
kokoontuvassa riskiryhmässä. Rahoitusriskien hallintapolitiikat hyväksytään osana
rahoitusstrategiaa.


Vuoden 2006 näkymät

Sähkön markkinahinnan muutokset ja polttoaineiden, erityisesti kivihiilen ja
maakaasun hinta sekä päästöoikeuksien hintakehitys ovat merkittävimmät Fortum
Espoon tulokseen vaikuttavat tekijät.

Pohjoismainen sähkön tukkuhinta oli elokuun puolivälissä loppu-vuodeksi 2006 noin
67 euroa/MWh ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinta samaan aikaan oli noin 17
euroa/hiilidioksiditonni.

Myyntimäärät ovat kasvaneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikissa
liiketoimintasegmenteissä, sähkössä, sähkönsiirrossa ja kaukolämmössä.
Suotuisissa olosuhteissa kasvu jatkuu myös vuoden 2006 jälkimmäisellä
puoliskolla.


IFRS-laadintaperiaatteet


1.1.2005 alkaen Fortum Espoo on soveltanut IFRS (International Financial
Reporting Standards) -standardeja talous-raportoinnissaan. Tämä osavuosikatsaus
on laadittu IFRS:n kirjaus- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta ei
noudattaen kaikkia IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin vaatimuksia.

Fortum Espoo Oyj otti käyttöön heinäkuun alusta 2006 suojaus-laskennan IAS 39
vaatimusten mukaisesti koskemaan suurinta osaa sähkön johdannaissopimuksia, jotka
suojaavat tulevia kassavirtoja.

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Muuta

Fortum Espoo Oyj julkaisee osavuosikatsauksen yhdeksältä ensimmäiseltä
kuukaudelta lokakuun 19.päivänä 2006.

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Timo Karttinen puh. 020 520 5800 ja
talousjohtaja Reija Väätäinen puh. 020 520 5900.

Fortum Espoo Oyj
Hallitus

Timo Karttinen
Toimitusjohtaja

            
                                         
                                         
 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006                         
                                        
                                        
 Konsernin tase (IFRS)                             
 (milj.euroa)          30.6.2006  30.6.2005      31.12.2005  
 VARAT                                     
 Pitkäaikaiset varat                              
 Aineettomat hyödykkeet     40,8    40,8         40,7     
 Aineelliset          311,7    305,1        309,5    
 käyttöomaisuushyödykkeet                           
 Osuudet osakkuusyhtiöissä   1,1     1,2         1,4     
 Myytävissä olevat sijoitukset 0,6     0,6         0,6     
 Muut pitkäaikaiset saamiset  0,0     0,1         0,1     
 Laskennallinen verosaaminen  1,4     1,9         1,4     
 Lyhytaikaiset varat                              
 Vaihto-omaisuus        18,3    18,6         23,0     
 Myyntisaamiset         12,3    11,6         13,9     
 Johdannaiset          127,3    97,9         69,7     
 Muut lyhytaikaiset saamiset  22,8    27,6         32,8     
 Rahavarat           63,8    24,9         33,1     
 Varat yhteensä         600,2    530,3        526,3    
                                        
 OMA PÄÄOMA JA VELAT                              
 Oma pääoma           263,0    238,7        256,7    
 Pitkäaikaiset velat                              
 Laskennallinen verovelka    36,3    35,2         36,5     
 Eläkevelvoitteet        3,8     3,8         3,7     
 Pitkäaikaiset varaukset    0,8     0,8         0,8     
 Pitkäaikaiset korolliset velat 10,9    10,9         10,9     
 Muut pitkäaikaiset velat    138,8    134,7        137,5    
 Lyhytaikaiset velat                              
 Ostovelat           4,3     4,8         8,6     
 Johdannaiset          108,8    83,6         54,2     
 Muut lyhytaikaiset velat    29,6    10,2         16,5     
 Tuloverovelat         3,9     0,0         0,5     
 Lyhytaikaiset varaukset    -      1,7         -      
 Lyhytaikaiset korolliset velat -      5,8         0,4     
 Oma pääoma ja velat yhteensä  600,2    530,3        526,3    
                                        
                                        
                                        
 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)                        
 (milj.euroa)          2006/6kk  2005/6kk  Muutos% 2005/12kk  
                                        
 Liikevaihto           140,0    124,7    12 %   233,9    
 Materiaalit ja palvelut     -87,8    -61,9    42 %   -123,0    
 Henkilöstökulut         -10,3    -9,6    8 %   -19,5    
 Poistot             -14,0    -14,1    -1 %   -28,5    
 Liiketoiminnan muut kulut ja  2,4     1,4     73 %   0,8     
 tuotot                                    
 Liikevoitto           30,3    40,5    -25 %  63,6     
 Osuus osakkuusyhtiöiden     0,4     0,1     458 %  0,3     
 tuloksesta                                  
 Rahoitustuotot         0,7     0,6     26 %   1,0     
 Rahoituskulut          -0,4    -0,4    1 %   -0,9     
 Voitto ennen veroja       31,0    40,7    -24 %  64,0     
 Tuloverot            -7,2    -10,0    -28 %  -15,4    
 Katsauskauden voitto      23,8    30,7    -22 %  48,6     
                                        
                                        
 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)                      
 (milj.euroa)          2006/6kk  2005/6kk       2005/12kk  
                                        
 Liiketoiminnan rahavirta                           
 Liikevoitto          30,3    40,5         63,6     
 Oikaisut liikevoittoon     14,1    13,9         25,9     
 Rahoitustuotot ja -kulut    0,3     0,1         0,0     
 Verot             -4,0    -0,6         -2,8     
 Liiketoiminnan rahavirta ennen 40,7    53,8         86,7     
 käyttöpääoman muutosta                            
 Käyttöpääoman lisäys (-) /   -0,6    -21,4        -29,6    
 vähennys (+)                                 
 Liiketoiminnan rahavirta    40,1    32,4         57,0     
 Investointien rahavirta     -15,6    -12,9        -31,3    
 Rahoituksen rahavirta      1,0     -14,9        -17,7    
                                        
 Rahavarojen muutos       25,5    4,6         8,0     
                                        
 Rahavarat katsauskauden alussa 38,3    30,3         30,3     
 Rahavarat katsauskauden lopussa 63,8    35,0         38,3     
                 25,5    4,6         8,0     
                                        
                                        
                                        
 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                  
 (milj.euroa)                                 
 Oma pääoma 1.1.2005    5,3   23,8   0,1     196,8  226,0    
 Osingot          -    -    -      -18,0  -18,0    
 Katsauskauden voitto   -    -    -      30,7   30,7     
 Oma pääoma 30.6.2005   5,3   23,8   0,1     209,5  238,7    
                                       
 Oma pääoma 1.1.2005    5,3   23,8   0,1     196,8  226,0    
 Osingot          -    -    -      -18,0  -18,0    
 Myytävissä olevat                              
 sijoitukset                                 
 Arvostus käypään arvoon  -    -    0,0     -    0,0     
 IAS 39:n käyttöönoton                            
 vaikutus                                   
 Tuloslaskelmaan siirretty -    -    0,0     -    0,0     
 määrä                                    
 Tilikauden voitto     -    -    -      48,6   48,6     
 Oma pääoma 31.12.2005   5,3   23,8   0,1     227,5  256,7    
                                       
 Oma pääoma 1.1.2006    5,3   23,8   0,1     227,5  256,7    
 Osingot          -    -    -      -17,5  -17,5    
 Katsauskauden voitto   -    -    -      23,8   23,8     
 Oma pääoma 30.6.2006   5,3   23,8   0,1     233,8  263,0    
                                       
                                       
 Tunnusluvut        2006/6kk     2005/6kk       2005/12kk  
                                       
 Sijoitetun pääoman        23,2   33,0         25,4     
 tuotto% (ROI)                                
 Oman pääoman tuotto%       18,3   26,4         20,1     
 (ROE)                                    
 Tulos / osake, euroa       1,52   1,96         3,11     
 Oma pääoma / osake, euroa     16,83  15,28        16,42    
 Omavaraisuusaste, %        43,8   45,0         48,8     
 Osakkeiden lukumäärä,       15 629  15 629        15 629    
 1000 kpl                                   
 Bruttoinvestoinnit,        16,4   13,5         32,0     
 milj.euroa                                  
 Henkilöstö keskimäärin      378   392         390     
                                       
                                       
                 2006/6kk  2005/6kk  Muutos% 2005/12kk  
 Konsernin liikevaihto                             
 segmenteittäin                                
 (milj.euroa)                                
 Sähköliiketoiminta        60,2   47,6    26 %   96,5     
 Verkkoliiketoiminta       26,5   27,7    -5 %   53,0     
 Kaukolämpöliiketoiminta     56,3   51,3    10 %   90,9     
 Tuotantoliiketoiminta      68,1   50,9    34 %   95,8     
 Muu toiminta ja         -71,1  -52,9    -34 %  -102,4    
 eliminoinnit                                
 Liikevaihto yhteensä       140,0  124,7    12 %   233,9    
                                       
                                       
 Konsernin liikevoitto      2006/6kk  2005/6kk  Muutos% 2005/12kk  
 segmenteittäin (milj.euroa)                         
 Sähköliiketoiminta        18,4   26,9    -32 %  34,5     
 Verkkoliiketoiminta        11,1   12,1    -9 %   17,6     
 Kaukolämpöliiketoiminta      9,4   10,3    -10 %  13,2     
 Tuotantoliiketoiminta       -7,3   -8,3    12 %   -0,3     
 Muu toiminta ja eliminoinnit   -1,2   -0,6    -99 %  -1,3     
 Liikevoitto yhteensä       30,3   40,5    -25 %  63,6     
                                       
                                       
 Vakuudet ja vastuusitoumukset  30.6.2006  30.6.2005      31.12.2005  
 (milj.euroa)                                 
 Annetut vakuudet                               
 Kiinteistökiinnitykset      4,7   6,7         4,7     
 Annetut pantit          8,6   7,0         7,3     
                                       
 Vastuusitoumukset ja muut vastuut                      
 Osakkuusyhtiöiden puolesta                          
 Annetut takaukset         1,5   1,5         1,5     
 Leasing-vastuut                               
 Alle 12 kk            0,1   0,1         0,1     
 Yli 12 kk             0,1   0,2         0,1     
                                       
 Muut vuokrasopimukset                            
 Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten                   
 perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat                   
                                        
 Alle 1 vuosi           0,3   0,3         0,3     
 1-5 vuotta            1,3   1,4         1,3     
 Yli 5 vuotta           3,5   3,7         3,6     
                                       
 Johdannaissopimukset                              
 (milj.euroa)          30.6.2006  30.6.2005       31.12.2005  
                Käyvät    Käyvät        Käyvät    
                nettoarvot  nettoarvot      nettoarvot  
 Sähköjohdannaiset:                              
                                        
 Nord Pool -forwardit                              
 Alle vuoden          6,7     4,0          7,8     
 1-3 vuotta           1,6     2,6          3,4     
 Kahdenkeskiset forwardit                            
 Alle vuoden          8,1     2,1          3,7     
 1-3 vuotta           -0,6     1,3          -0,2     
 Optiot                                     
 Ostetut                                    
 Alle vuoden          7,5     9,1          -      
 1-3 vuotta           7,6     9,3          2,8     
 Myydyt                                     
 Alle vuoden          -5,9     -7,6         -      
 1-3 vuotta          -6,0     -7,7         -2,6     
 Sähköjohdannaiset yhteensä  18,9     13,0         14,8     
                                        
 Valuuttajohdannaiset:                             
 Alle vuoden          0,0     1,3          0,3     
                                        
 Päästöoikeusjohdannaiset:                           
 Alle vuoden          -0,1     -           0,2     
 1-3 vuotta          -0,3     -           0,3     
 Päästöoikeusjohdannaiset   -0,4     -           0,4     
 yhteensä                                   
                                        
 Yhtiö altistuu sähkön hintariskille fyysisen tuotannon ja myynnin,       
 sekä trading-toiminnan yhteydessä. Sähkön hintariskin hallinnassa        
 käytetään aktiivisesti sähkötermiinejä ja sähköoptioita.            
 Liiketoiminnasta syntyvää sähkökaupan riskiasemaa ja johdannais-riskiasemaa   
 seurataan systemaattisesti. Sähkökauppaan liittyvät               
 limiitit on määritelty ja niitä seurataan järjestelmällisesti.         
                                         
 Liiketoiminnan valuuttariski syntyy lähinnä USD-määräisistä           
 kassavirroista. Valuuttapositio koostuu liiketoiminnan kaupallisista      
 sitoumuksista ja todennäköisesti toteutuvista kassavirroista sekä näiden    
 suojauksista kussakin valuutassa.