Pörssitiedote

Fortum Oyj: Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006

19 heinäkuu 2006, 09:00

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.7.2006

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006

Hyvä tuloskehitys jatkui

Tammi–kesäkuu lyhyesti (jatkuvat toiminnot)
- Vertailukelpoinen liikevoitto 772 (654) miljoonaa euroa, +18 %.
- Tulos ennen veroja 779 (571) miljoonaa euroa, +36 %.
- Osakekohtainen tulos 0,64 (0,45) euroa, +42 %.
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 786 (516) milj. euroa.
- Fortum Espoon (entinen E.ON Finland) yrityskauppa päätökseen.
- Oman pääoman tuottotavoite tarkistettiin 14 prosenttiin.


Tunnuslukuja,        II/06 II/05* I–II/06 I–II/05  2005 Edelliset
jatkuvat toiminnot                           12 kk

Liikevaihto, milj. euroa    948  858  2 291  1 991  3 877   4 177
Liikevoitto, milj. euroa    312  227   784   633  1 347   1 498
Vertailukelpoinen       286  261   772   654  1 334   1 452
liikevoitto, milj. euroa
Tulos ennen veroja, milj.   287  185   779   571  1 267   1 475
euroa
Tulos/osake, euroa      0,25  0,17   0,64  0,45  1,01   1,21
Liiketoiminnan kassavirta,   483  454   786   516  1 271     
milj. euroa
Oma pääoma/osake, euroa            7,83  7,64  8,17     
Korollinen nettovelka            4 320  3 595  3 158     
(kauden lopussa), milj. euroa
Osakkeiden määrä              880 508 872 316 872 613     
keskimäärin, tuhatta

*) Öljyliiketoiminta eriytettiin ja esitettiin luovutettuina liiketoimintoina
vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Myyntivoitto kirjattiin vuoden 2005
toisella neljänneksellä luovutettuihin liiketoimintoihin.


Tunnuslukuja,               2005  Edelliset 12 kk
jatkuvat toiminnot  
                   
Sijoitetun pääoman tuotto, %        13,5      14,5
Oman pääoman tuotto, %*)          13,5      15,6
Nettovelka/EBITDA, %            1,8      2,3

*) Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto on laskettu jakamalla jatkuvien
toimintojen tilikauden voitto kauden lopussa olevalla omalla pääomalla.
Luovutettujen toimintojen tilikauden voitto on vähennetty 31.12.2005 omasta
pääomasta.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto ja raportoitu liikevoitto kasvoivat
vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 118
miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin, 772 (654) miljoonaa euroa. Myös
raportoitu liikevoitto kasvoi ja oli 784 (633) miljoonaa euroa.

Fortumin hallitus on tarkistanut Fortumin oman pääoman tuottotavoitetta yhtiön
pääomarakennetavoitteiden mukaisiksi. Uusi tavoite on 14 % tai korkeampi.
Sijoitetun pääoman tuottotavoite pysyi ennallaan vähintään 12 prosentissa.

Fortum osti 26.6.2006 99,8 % Fortum Espoo Oyj:n (entinen E.ON Finland Oyj)
osakkeista. Osakkeiden hankintahinta oli noin 750 miljoonaa euroa.

Fortum Espoo on yhdistelty Fortumin kesäkuussa 2006 päättyvän kauden taseeseen.
Yrityskaupalla ei ollut vaikutusta Fortumin vuoden ensimmäisen puoliskon
tuloslaskelmaan. Segmenttikohtaisessa raportoinnissa Fortum Espoo on laskettu
segmenttiin Muut. Seuraavassa osavuosikatsauksessa Fortum Espoo raportoidaan
Fortumin asianmukaisissa segmenteissä.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja tulos

Huhti–kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 948 (858) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli
312 (227) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 25 miljoonalla
eurolla 286 (261) miljoonaan euroon.

Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 34,7 euroa
megawattitunnilta eli 15 % korkeampi kuin vuosi sitten. Sähkön keskimääräinen
spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) oli 44,4 (29,3) euroa
megawattitunnilta eli 52 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2005.

Ydinvoimatuotantokapasiteetin ja vesivoimatuotannon verojen nousun
negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta Sähköntuotanto-segmentin
vertailukelpoinen liikevoitto oli viimevuotista suurempi. Kasvu oli seurausta
pääasiassa korkeammasta Fortumin toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta.

Markets-segmentin liikevoitto oli selvästi viimevuotista pienempi. Marketsin
hankintakustannukset ovat kasvaneet Nord Poolin sähköfutuurien hinnan nousun
takia. Samaan aikaan kova kilpailu vähittäismarkkinoilla rasittaa myyntihintoja.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa     II/06 II/05  I–II/06 I–II/05   2005  Edelliset
                                  12 kk

Sähköntuotanto    560  476   1 203  1 010  2 058    2 251
Lämpö         229  206    709   591  1 063    1 181
Sähkönsiirto     162  160    381   362   707     726
Markets        400  298    947   690  1 365    1 622
Muut          20   22    40    45    91     86
Eliminoinnit     -423  -304   -989   -707  -1 407   -1 689
Yhteensä       948  858   2 291  1 991  3 877    4 177

Jatkuvien toimintojen liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa    II/06 II/05  I-II/06 I–II/05   2005  Edelliset
                                  12 kk

Sähköntuotanto    222  125    506   348   825     983
Lämpö         41   50    160   162   269     267
Sähkönsiirto     55   56    136   127   251     260
Markets        3   8     6    14    32     24
Muut         -9  -12    -24   -18   -30     -36
Yhteensä       312  227    784   633  1 347    1 498

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa     II/06 II/05  I–II/06 I–II/05   2005  Edelliset
                                  12 kk

Sähköntuotanto    208  172    501   396   854     959
Lämpö         35   37    161   144   253     270
Sähkönsiirto      53   55    134   121   244     257
Markets         2   8     2    15    30     17
Muut         -12  -11    -26   -22   -47     -51
Yhteensä       286  261    772   654  1 334    1 452

Tammi–kesäkuu

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2 291 (1 991) miljoonaa euroa.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli yhteensä 784 (633) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 772 (654) miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuussa keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 44,9 (27,6) euroa
megawattitunnilta eli 63 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla 2005.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi. Kasvu johtui
pääasiassa korkeammasta Fortumin toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta, joka
nousi 17 % ja oli 36,0 (30,8) euroa megawattitunnilta.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden ensimmäisellä puoliskolla
oli 17 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin. Lämpö-segmentin
liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat paremmat kuin vuosi sitten,
koska sää oli tämän vuoden alussa paljon kylmempi. Biopolttoaineiden käytön
kasvu kompensoi kaasun ja öljyn hinnan nousun vaikutusta. Lisäksi kahden
kaukolämpöyhtiön hankkiminen Puolasta kasvatti tulosta.

Sähkönsiirto-segmentin liikevaihto oli suurempi kuin viime vuonna. Segmentin
liikevoitto kasvoi viimevuotisesta pääasiassa siksi, että myrskyt rasittivat
viime vuoden ensimmäistä neljännestä Ruotsissa ja Norjassa.

Markets-segmentin liikevaihto oli suurempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2005
yritysasiakkaiden määrän kasvun, lisääntyneen sähkönkulutuksen ja sähkön
vähittäishinnan nousun ansiosta. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
viimevuotista pienempi. Tuloksen pienenemisen tärkein syy on haastava
markkinatilanne, jossa loppukäyttäjien hinnat seuraavat viiveellä Nord Poolin
sähköfutuurien hintojen kehitystä.

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 779 (571) miljoonaa euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 46 (78) miljoonaa
euroa. Tärkeimmät syyt nettorahoituskulujen pienenemiseen olivat keskimäärin
pienempi velkataso, alempi korkotaso sekä noin 17 (5) miljoonan euron
positiivinen käyvän arvon muutos johdannaisissa, jotka jäävät IAS 39 -standardin
mukaisen suojauslaskennan ulkopuolelle.

Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus jatkuvien toimintojen tuloksesta oli 41 (16)
miljoonaa euroa. Hafslund ASA:n osakkuusyhtiötulosta laskettaessa Fortum on
omien laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin
Renewable Energy Corporationin (REC) osakeomistusta koskevan
laskentaperiaatteen. Hafslund ASA ilmoittaa omistuksen käyvän arvon muutoksen
tuloslaskelmassa, kun taas Fortum ilmoittaa käyvän arvon muutoksen omassa
pääomassa. Kesäkuun 2006 lopussa kirjattu positiivinen käyvän arvon muutos 
tilikaudella 2006, noin 340 miljoonaa euroa, perustuu Hafslundin vuoden 
ensimmäisen neljänneksen raportoinnissaan ilmoittamaan osakkeiden lukumäärään.

Vähemmistöosuus oli 34 (32) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 prosentin
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 180 (149) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 23,1 (26,1) %.

Kauden tulos oli 599 (422) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
0,64 euroa (0,45). Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 14,5
% (13,5 % vuoden 2005 lopussa), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12
kuukaudelta oli 15,6 % (13,5 % vuoden 2005 lopussa).

Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin toisella
vuosineljänneksellä sähköä 88 (86) TWh, mikä oli 2 % enemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 44,4 (29,3) euroa megawattitunnilta eli 52 %
enemmän kuin vastaavalla jaksolla 2005 ja 2 % vähemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Nord Poolin keskimääräinen spot-
hinta oli 44,9 (27,6) euroa megawattitunnilta eli 63 % viime vuotta korkeampi.
Korkea spot-hinta johtui vesitilanteen heikentymisestä, korkeista
päästöoikeuksien hinnoista sekä kylmästä säästä ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta
oli 22,6 (13,8) euroa hiilidioksiditonnilta eli 64 % korkeampi kuin vastaavalla
jaksolla edellisvuonna. Vuoden toisella neljänneksellä päästöoikeuksien
keskimääräinen markkinahinta oli 18,9 (18,5) euroa hiilidioksiditonnilta eli 2 %
korkeampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2005. Hinnat vaihtelivat
huomattavasti toisella vuosineljänneksellä. Huhtikuun alussa hinnat nousivat
noin 30 euroon hiilidioksiditonnilta. Toukokuun alussa hinnat laskivat noin 10
euroon hiilidioksiditonnilta, kun julkistettiin tieto että vuoden 2005
toteutuneet päästöt olivat pienemmät kuin jaettu keskimääräinen vuotuinen
päästöoikeuksien määrä. Kesäkuussa hinnat vakiintuivat noin 16 euroon
hiilidioksiditonnilta.

Vuoden alussa Pohjoismaiden vesivarannoissa oli 7 TWh:n ylijäämä pitkän ajan
keskiarvoon verrattuna, mutta vesitilanne heikkeni vuoden ensimmäisen puoliskon
kuluessa. Kesäkuun lopussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 14 TWh
keskimääräistä pienemmät ja 11 TWh pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2005.
Vesivarantojen pieneneminen johtui sekä virtaamien pienenemisestä että vuoden
alussa korkealla tasolla olleesta vesivoimatuotannosta.

Spot-hinta Manner-Euroopassa laski vuoden toisella neljänneksellä. Saksassa spot-
hinta on ollut matalampi kuin Nord Poolissa, ja Pohjoismaat ovatkin
nettomääräisesti tuoneet sähköä Saksasta.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden tammi–kesäkuussa 28,1 (26,8) TWh, mistä
27,5 (26,2) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä oli 13 % (13 %) Pohjoismaiden
koko sähkönkulutuksesta.
Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkön- ja  II/06  II/05 I–II/06 I–II/05  2005 Edelliset
lämmöntuotanto, TWh                           12 kk

Sähköntuotanto       12,8  12,1   28,1   26,8  52,3    53,6
Lämmöntuotanto        4,9   4,5  15,1*   14,2  25,1    26,0

* Sisältää ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistun volyymin 10,2 TWh (11,6:n
asemesta)

Fortumin sähköntuotanto  II/06  II/05 I–II/06 I–II/05  2005 Edelliset
Pohjoismaissa                              12 kk
lähteittäin, TWh

Vesivoima          4,6   5,2   10,4   10,8  21,2    20,8
Ydinvoima          6,5   5,9   13,5   12,9  25,8    26,4
Lämpövoima          1,4   0,8   3,6   2,5   4,2    5,3
Yhteensä          12,5  11,9   27,5   26,2  51,2    52,5

Oman tuotannon osuus    II/06  II/05 I–II/06 I–II/05  2005 Edelliset
koko pohjoismaisesta                          12 kk
tuotannosta, %

Vesivoima           37   44    38    41   42     40
Ydinvoima           52   49    49    49   50     50
Lämpövoima          11    7    13    10    8     10
Yhteensä           100   100   100   100   100    100

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 31,2 (30,2) TWh, josta 30,5 (29,5) TWh myytiin
Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden koko tammi–kesäkuun
sähkönkulutuksesta. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 11,8 (11,0) TWh ja muissa
maissa 4,0 (2,4) TWh.

Seuraavassa taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot ja myynnit on
netotettu tunneittain konsernitasolla.

Fortumin koko sähkön- ja  II/06  II/05 I–II/06 I–II/05  2005 Edelliset
lämmönmyynti, milj. euroa                        12 kk

Sähkönmyynti         520   454  1 188  1 000  2 002   2 190
Lämmönmyynti         192   164   585   481   867    971

Fortumin koko sähkön-   II/06  II/05 I–II/06 I–II/05  2005 Edelliset
myynti alueittain, TWh                         12 kk

Ruotsi            6,9   6,9   15,3   15,1  30,4    30,6
Suomi            6,3   6,0   14,0   13,4  26,0    26,6
Muut maat          0,9   0,7   1,9   1,7   3,3    3,5
Yhteensä          14,1  13,6   31,2   30,2  59,7    60,7

Fortumin koko lämmön-   II/06  II/05 I–II/06 I–II/05  2005 Edelliset
myynti alueittain, TWh                         12 kk

Ruotsi            1,8   1,7   6,0   5,6   9,5    9,9
Suomi            2,1   1,7   5,7   5,3   9,8    10,2
Muut maat*          1,0   0,9   4,1   2,5   4,5    6,1
Yhteensä           4,9   4,3   15,8   13,4  23,8    26,2

*) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -sarakkeessa.

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

milj. euroa        II/06  II/05 I–II/06 I–II/05   2005 Edelliset
                                     12 kk

Liikevaihto         560   476  1 203  1 010  2 058   2 251
- sähkönmyynti        460   381  1 018   834  1 682   1 866
- muu myynti         100   95   185   176   376    385
Liikevoitto         222   125   506   348   825    983
Vertailukelpoinen      208   172   501   396   854    959
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden           6 351  5 970  5 954      
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %                   14,0    17,0
Vertailukelpoinen sidotun                   14,5    16,6
pääoman tuotto, %

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli toisella neljänneksellä 11,6 (11,1)
TWh.

Tammi–kesäkuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 24,9 (23,9) TWh,
josta noin 10,4 (10,8) TWh eli 42 (45) % oli vesivoimaa, 13,5 (12,9) TWh eli 54
(54) % ydinvoimaa ja 1,0 (0,2) TWh eli 4 (1) % lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon
väheneminen johtui vesitilanteen heikkenemisestä. Lämpövoiman tuotannon kasvu
johtui korkeammista spot-hinnoista, ja ydinvoiman tuotannon kasvu johtui
vuotuisten polttoaineenvaihtoseisokkien erilaisesta ajoituksesta edellisvuoteen
verrattuna.

Sähköntuotanto       II/06  II/05 I–II/06 I–II/05   2005 Edelliset
alueittain, TWh                             12 kk

Ruotsi            6,7   6,5   14,5   14,0   28,4    28,9
Suomi            4,9   4,6   10,4   9,9   18,8    19,3
Muut maat          0,3   0,3   0,6   0,6   1,1    1,1
Yhteensä          11,9  11,4   25,5   24,5   48,3    49,3

Sähkön myynti        12,9  12,3   27,8   26,7   52,6    53,7
Pohjoismaissa, TWh
 josta läpikulkueriä     1,1   1,0   2,4   2,4   4,5    4,5

Myyntihinta, €/MWh     II/06  II/05 I–II/06 I–II/05   2005 Edelliset
                                     12 kk

Sähkön           34,7  30,1   36,0   30,8   31,2    33,9
tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa*
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Vuoden toisella neljänneksellä keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 52 %
korkeampi kuin vuosi sitten. Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman läpikulkueriä) oli toisella neljänneksellä
15 % korkeampi kuin vuosi sitten, mikä johtui pääasiassa korkeammista suojaus-
ja spot-hinnoista. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Fortumin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 17 % korkeampi ja Nord Poolin keskimääräinen
spot-hinta oli 63 % korkeampi kuin vuonna 2005. Fortumin tukkumyyntivolyymi oli
11,8 (11,3) TWh toisella neljänneksellä ja 25,4 (24,3) TWh vuoden kuutena
ensimmäisenä kuukautena.

Ruotsin hallitus hyväksyi kesäkuussa Oskarshamnin ydinvoimalan kolmannen yksikön
sähköntuotantokapasiteetin 250 megawatin lisäyksen. Lisäys toteutuu vuonna 2008.
Fortumin omistusosuus Oskarshamnin ydinvoimalasta oikeuttaa hieman yli 100
megawattiin kapasiteetin lisäyksestä.

Huhtikuussa Fortum allekirjoitti kuusivuotisen käyttö- ja kunnossapitosopimuksen
norjalaisen Statkraftin omistaman ja käyttämän Knapsack Power GmbH & Co. KG:n
kanssa. Sopimus on toinen laatuaan vuoden sisällä, ja se vahvistaa Fortumin
asemaa merkittävänä kaasuturbiinilaitosten käyttö- ja kunnossapitoyhtiönä
Saksassa.

Toukokuussa Fortum allekirjoitti konsultointisopimuksen Vuoksijoella Luoteis-
Venäjällä sijaitsevien Svetogorskin ja Lesogorskin vesivoimaloiden
perusparannuksesta. Konsultoinnin tilasi alueellinen sähköntuotantoyhtiö
Territorial Generation Company, TGC-1.

Fortumin solmima sopimus 24,83 prosentin osuuden ostamisesta Kolenergon
osakkeista odottaa edelleen Venäjän viranomaisten hyväksyntää.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.

milj. euroa        II/06 II/05 I–II/06 I–II/05   2005  Edelliset
                                     12 kk

Liikevaihto         229  206   709   591  1 063    1 181
- lämmönmyynti        179  159   562   465   834     931
- sähkönmyynti        43   28   112    83   145     174
- muu myynti          7   19    35    43    84     76
Liikevoitto          41   50   160   162   269     267
Vertailukelpoinen       35   37   161   144   253     270
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden           2 470  2 302  2 551      
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %                   11,6    11,8
Vertailukelpoinen sidotun                   11,0    11,9
pääoman tuotto, %

Segmentin lämmönmyynti toisella neljänneksellä oli 4,5 (3,8) TWh, josta suurin
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi–kesäkuussa lämmönmyynti oli 14,8 (12,4) TWh.
Samoilla jaksoilla yhdistettyjen sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti
oli yhteensä 0,8 (0,8) TWh ja 2,5 (2,4) TWh.

Fortum poisti Fortum Wroclaw S.A:n Varsovan pörssistä 29.4.2006. Fortum Wroclaw
on kaukolämpöyhtiö, jonka liikevaihto oli noin 71 miljoonaa euroa ja lämmön
myynti noin 2,1 TWh vuonna 2005.

Toukokuussa Fortum Värme haki ympäristölupaa biopolttoaineisiin perustuvalle
yhdistetylle sähkön- ja lämmöntuotantolaitokselle Värtaniin Tukholmaan.
Laitoksen odotetaan tuottavan vuosittain noin 1,8 TWh lämpöä, joka on noin 25 %
Tukholman vuotuisesta kaukolämmön kysynnästä, ja noin 0,8 TWh sähköä, joka on
noin 10 % Tukholman vuotuisesta sähkön kysynnästä.

Lämmönmyynti alueittain,  II/06  II/05 I–II/06 I–II/05  2005  Edelliset
TWh                                   12 kk

Ruotsi            1,8   1,7   6,0   5,6   9,5     9,9
Suomi            2,1   1,7   5,7   5,3   9,8    10,2
Muut maat          0,6   0,4   3,1   1,5   2,4     4,0
Yhteensä           4,5   3,8   14,8   12,4  21,7    24,1

Sähkönmyynti, TWh     II/06  II/05 I–II/06 I–II/05  2005  Edelliset
                                     12 kk
Yhteensä           0,8   0,8   2,5   2,4   4,1     4,2

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä
kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle (luku sisältää Fortum Espoon
asiakkaat) Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa.


milj. euroa        II/06  II/05 I–II/06 I–II/05  2005  Edelliset
                                     12 kk

Liikevaihto         162   160   381   362   707     726
- jakeluverkot        134   133   322   306   592     608
- alueverkot         19   19    43    42   82     83
- muu myynti          9    8    16    14   33     35
Liikevoitto          55   56   136   127   251     260
Vertailukelpoinen       53   55   134   121   244     257
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden           3 121  3 036  3 021      
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %                   8,8     9,1
Vertailukelpoinen sidotun                   8,6     9,0
pääoman tuotto, %

Vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 12,8 (12,2) TWh ja 9,6 (9,1) TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 8,0 (7,5) TWh Ruotsissa ja 1,6 (1,6) TWh
Suomessa.

Toiminta Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa on kuluvana vuonna ollut vakaata, ja
sähköverkkojen käytönluotettavuus on ollut tavallista parempi. Suotuisat sääolot
ja häiriöiden välttämiseksi suoritetut toimenpiteet, kuten verkon kaapelointi ja
laajat puiden karsinnat, ovat myötävaikuttaneet hyvään tulokseen.

Toukokuussa Fortum allekirjoitti palvelusopimuksen automaattisen
mittarinluentajärjestelmän (AMM) hankkimisesta Ruotsissa. Noin 835 000 Fortumin
Ruotsin jakelualueiden kotitaloutta ja pienyritystä liittyvät uuteen
järjestelmään vuoden 2008 loppuun mennessä. Ensimmäiset mittarit asennetaan
vuonna 2006. Laki edellyttää, että kaikille Ruotsin sähköasiakkaille on taattava
kuukausittainen mittarinluenta vuoteen 2009 mennessä. AMM-hankintasopimuksen
kokonaisarvo on noin 240 miljoonaa euroa.

Pieni osa Nokian alueellisesta verkosta Suomessa myytiin Vattenfallille.

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen tarkastaa parhaillaan vuoden 2003
sähkönsiirtohintoja Tukholmassa. Länsirannikkoa ja Tukholmaa koskeva lopullinen
päätös on edelleen antamatta. Energiamarkkinaviranomainen ei ole myöskään vielä
antanut tietoja vuoden 2004 valvonnasta.

Ruotsin hallitus selvittää useimmissa muissa EU-maissa jo sovelletun
siirtohintojen ex-ante-sääntelystä annetun EU:n direktiivin soveltamista myös
Ruotsissa. Ex-ante-sääntelyssä valvojan on ilmoitettava sovellettavat
hinnoitteluperiaatteet verkkoyhtiöille etukäteen. Selvityksen arvioidaan
valmistuvan viimeistään 1.3.2007 mennessä.

Sähkönsiirto        II/06 II/05 I–II/06 I–II/05  2005 Edelliset
jakeluverkoissa, TWh                          12 kk

Ruotsi            3,2  3,2   7,9   7,6  14,4    14,7
Suomi             1,3  1,3   3,5   3,3  6,3    6,5
Norja             0,5  0,5   1,3   1,2  2,2    2,3
Viro             0,0  0,0   0,1   0,1  0,2    0,2
Yhteensä           5,0  5,0   12,8   12,2  23,1    23,7

Sähkönjakeluasiakkaitten      30.6.2006   30.6.2005  31.12.2005
lukumäärä alueittain, tuhansia

Ruotsi                  860      860      860
Suomi                   410      405      410
Muut maat                 120      115      120
Yhteensä                1 390     1 380     1 390

Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle asiakkaalle (luku
sisältää Fortum Espoon asiakkaat), joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät,
kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Markets ostaa
sähkönsä Nord Poolista.

milj. euroa         II/06  II/05 I-II/06 I-II/05   2005 Edelliset
                                     12 kk

Liikevaihto          400   298   947   690  1 365   1 622
Liikevoitto           3    8    6    14    32     24
Vertailukelpoinen        2    8    2    15    30     17
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden             222   159   228      
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %                    17,4    11,3
Vertailukelpoinen sidotun                    16,4    8,2
pääoman tuotto, %

Toisella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 9,3 (9,0) TWh, ja
vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden myynti oli 22,0 (20,8) TWh. Myynnin kasvu
vuoden 2005 alkupuoliskoon verrattuna johtui pääasiassa yritysasiakkaiden määrän
lisääntymisestä sekä sähkön kulutuksen kasvusta, joka johtui edellisvuotta
kylmemmistä säistä.

Toisella neljänneksellä sähkön vähittäismyyntihinnat Pohjoismaissa olivat
korkeampia kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna. Noususta huolimatta sähkön
vähittäishinnat erityisesti Suomessa eivät ole täysin seuranneet Nord Poolin
sähköfutuurien hintojen nousua.

Toisella neljänneksellä toteutettiin monia menestyksekkäitä
markkinointitoimenpiteitä, kuten Energihjälpen (energia-apu) -konseptin
lanseeraus Ruotsissa sekä uusasiakkaiden aktiivinen hankkiminen.
Yksityisasiakkaiden määrä pysyi toisella neljänneksellä lähes ennallaan, kun
taas yritysasiakkaiden määrä kasvoi hieman.

Huhtikuussa Ruotsissa otettiin käyttöön uusi asiakas- ja laskutusjärjestelmä.
Uusi järjestelmä on tärkeä tekijä haluttavimman tarjoajan aseman saavuttamisessa
ja laadukkaan asiakaspalvelun tarjoamisessa. Uuden asiakas- ja
laskutusjärjestelmän käyttöönotosta Ruotsissa aiheutuneet kertaluonteiset
kustannukset vaikuttivat edelleen segmentin tulokseen vuoden 2006 toisella
neljänneksellä.

Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen tammi–kesäkuussa olivat 946
(123) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 174 (123)
miljoonaa euroa. Fortum maksoi noin 750 miljoonaa euroa Fortum Espoo Oyj:n
(entinen E.ON Finland Oyj) osakkeista.

Fortum myi noin 40 prosentin osuutensa Enprima Oy:ssä ruotsalaiselle ÅF
Groupille. Kauppa saatettiin päätökseen 24.4.2006.

Fortum Espoo

Suomen Kilpailuvirasto hyväksyi 2.6.2006 Fortumin E.ON Finland Oyj -kaupan.
Osakekaupat ja käteismaksut Espoon kaupungille ja E.ON Nordicille suoritettiin
26.6.2006. Noin 750 miljoonan euron kauppahinnan lisäksi Fortum maksoi Espoon
kaupungille kauppahinnasta korkoina noin 2 miljoonaa euroa ja E.ONille noin 16
miljoonan euron korvauksen. Nimi E.ON Finland Oyj muutettiin tämän jälkeen
Fortum Espoo Oyj:ksi.

Suomen Kilpailuviraston hyväksyntä riippuu seuraavista ehdoista:
- Fortum myy voimalaitoksensa Haapavedellä (tuotantokapasiteetti 154 MW) ja
Hämeenlinnassa (tuotantokapasiteetti 65 MW sähköä, 95 MW lämpöä).
- Fortum vuokraa 308 MW:n tuotantokapasiteettiosuutensa Meri-Porin
hiililauhdevoimalaitoksessa 30.6.2010 saakka.
- Fortum myy 1 TWh:a vuodessa vastaavan vakiotehoisen palkkikapasiteetin
Suomessa 31.3.2011 saakka.
 

Fortum valitti 3.7.2006 markkinaoikeuteen Suomen Kilpailuviraston 2.6.2006
päivätystä Fortum Espoo Oyj:n ostamista koskevasta päätöksestä.

Fortumilla on Suomen osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen lunastusoikeus
loppuihin Fortum Espoo Oyj:n osakkeisiin. Fortum käyttää lunastusoikeuden ja
esitti Fortum Espoo Oyj:n hallitukselle lunastusvaatimuksen 28.6.2006.

Fortum julkaisi lunastustarjouksen muille osakkeenomistajille (0,2 % osakkeista)
30.6.2006. Lunastushinta on 68,36 euroa kultakin Fortum Espoo Oyj:n osakkeelta.

Fortum aikoo hakea Fortum Espoo Oyj:n osakkeiden poistamista pörssistä, kun
kaikki yhtiön osakkeet on siirretty Fortumin omistukseen. Tämän arvioidaan
tapahtuvan syksyllä 2006.

Raportointikauden lopussa Fortum omisti yhteensä 15 598 424 Fortum Espoo Oyj:n
osaketta. Tämä vastaa 99,8 prosenttia Fortum Espoo Oyj:n osakkeista ja
äänivallasta.

Vuonna 2005 E.ON Finlandin liikevaihto oli 234 miljoonaa euroa ja
tuotantokapasiteetti 171 MW sähköä ja 1 452 MW lämpöä. Yhtiöllä oli noin 162 000
sähkönjakeluasiakasta ja 350 vakituista työntekijää.

Fortum arvioi Fortum Espoo Oyj:n integraation tuovan konsernille 15–20 miljoonan
euron vuosittaisen synergiaedun vähittäin vuodesta 2007 lähtien.

Rahoitus

Vuoden 2006 toisen neljänneksen lopussa nettovelka oli 4 320 miljoonaa euroa
(31.12.2005: 3 158 miljoonaa euroa). Nettovelan kasvu johtui pääasiassa
osingonmaksusta maaliskuussa ja Fortum Espoon ostosta kesäkuussa. Toisella
neljänneksellä Fortum toteutti onnistuneesti kaksi suurta rahoitusjärjestelyä.
Näiden järjestelyjen tavoitteena oli rahoittaa Fortum Espoon osto ja 500
miljoonan euron suuruinen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma sekä rahoittaa
vuonna 2006 erääntyvää velkaa. Fortumin EMTN- (Euro Medium Term Note) -
lainaohjelman puitteissa laskettiin liikkeelle 750 miljoonan euron joukkolaina
ja kaksiosainen Ruotsin kruunun määräinen (kolme- ja viisivuotinen) joukkolaina,
jonka arvo oli 4 500 miljoonaa kruunua (noin 490 miljoonaa euroa).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Toisen neljänneksen lopussa likvidit varat
olivat yhteensä 666 miljoonaa euroa. Konsernilla oli lisäksi käytettävissään
noin 1 315 miljoonaa euroa nostamattomia valmiusluottoja.

Konsernin nettorahoituskulut olivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla 46
(78) miljoonaa euroa. Tärkeimmät syyt nettorahoituskulujen pienenemiseen olivat
keskimääräistä pienempi velkataso, alempi korkotaso sekä noin 17 (5) miljoonan
euron positiivinen käyvän arvon muutos johdannaisissa, jotka jäävät IAS 39 -
standardin mukaisen suojauslaskennan ulkopuolelle.

Moody'sin ja Standard & Poor’sin Fortumille antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa).

Osakkeet ja osakepääoma

Tammi–kesäkuussa myytiin yhteensä 438,2 miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, joiden
kokonaishinta oli 8 588 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo neljänneksen
viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 17 654 miljoonaa
euroa. Vuoden ensimmäisen puoliskon korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille
Helsingin Pörssissä oli 23,48 euroa ja alin 15,71 euroa. Noteerausten keskiarvo
oli 19,60 euroa. Toisen neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli
20,00.

Vuoden 2006 toisella neljänneksellä merkittiin ja vietiin kaupparekisteriin
yhteensä
1 161 630 osaketta optiojärjestelyiden yhteydessä. Näiden merkintöjen jälkeen
Fortumin osakepääoma on 3 001 206 707 euroa ja rekisteröityjen osakkeiden
kokonaismäärä on 882 707 855.

Toisen neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 51,1 % Fortumista.
Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 34,9 %.

Fortum Oyj:n 16.3.2006 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden takaisinostosta. Hallitus päätti aloittaa takaisinostot
aikaisintaan 8.6.2006 ja jatkaa takaisinostoja toistaiseksi.

Vuoden 2006 toisen neljänneksen lopussa Fortum oli ostanut 1 660 000 omaa
osakettaan, joiden arvo oli yhteensä 30 390 150 euroa ja keskihankintahinta
18,31 osakkeelta.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi–kesäkuussa oli keskimäärin 9 024 (11 066).
Kauden lopussa henkilöstö lukumäärä oli 9 605 (8 989).

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Teollisuuden Voima Oy (TVO) ilmoitti 11.7.2006, että Olkiluoto 3:n
rakennustyömaan aikatauluviive on kasvanut viime kuukausina. Toimittaja on
ilmoittanut TVO:lle uuden ennusteen, jonka mukaan laitos on valmis kaupalliseen
käyttöön vuoden 2010 toisella neljänneksellä.

Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden
vesitilanne, hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat, polttoaineiden hinnat ja
sähkön kysyntä. Ruotsin kruunun vaihtokurssi vaikuttaa myös Fortumin
raportoituun tulokseen, koska Fortumin Ruotsissa tekemä tulos muunnetaan
euroiksi.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti kasvavan Pohjoismaissa noin yhden prosentin
vuosivauhtia lähivuosien aikana.

Heinäkuun alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat noin 17 TWh keskimääräistä
pienemmät ja 16 TWh vuoden 2005 vastaavaa jaksoa pienemmät. Tämä vaje saattaa
vaikuttaa Fortumin vesivoimantuotantoon loppuvuonna. Heinäkuun puolivälissä
vuoden 2006 päästöoikeuksien markkinahinnat olivat 16–17 euroa
hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla
loppuvuodeksi 2006 oli 54–55 euroa megawattitunnilta, vuodelle 2007 noin 48–49
euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2008 noin 45–46 euroa megawattitunnilta.

Toisella neljänneksellä Fortum jatkoi suojaustasonsa lisäämistä, koska sähkön
hinta futuurimarkkinoilla oli houkuttelevalla tasolla. Viimeaikaiset hinnat
johtuvat osin Pohjoismaiden vesivarantovajeesta, osin korkeista
hiilidioksidipäästöjen futuurihinnoista. Vesivarantotilanteen muutos ja
päästökauppaan osallistuvien tahojen toimet voivat muuttaa futuurien hintoja
melko nopeasti.

Heinäkuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu loppuvuodeksi 2006
noin 90 % noin 35 euroon megawattitunnilta. Kalenterivuoden 2007 ajaksi Fortumin
sähkön tukkumyynnistä oli suojattu 65 % noin 39 euroon megawattitunnilta. Nämä
suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin sähköjohdannaismarkkinoilla
tekemien toimien mukaan. Myös Ruotsin kruunun kurssivaihtelu euroon nähden
vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista tehdään Ruotsin kruunuina.

Fortumin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan Pohjoismaissa vaikuttavat muun
muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta, Fortumin joustavan
tuotantorakenteen optimointi jopa tuntitasolla sekä valuuttojen kurssivaihtelut.
Jos Fortum ei suojaisi lainkaan tuotantovolyymejään, spot-hinnan yhden euron
muutos megawattitunnilta voisi aiheuttaa noin 50 miljoonan euron muutoksen
Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Fortum on menestynyt hyvin vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Koska
markkinatekijät ovat suotuisia, on Fortum hyvissä asemissa myös loppuvuotta 2006
ja vuotta 2007 ajatellen.


Espoo, 18.7.2006
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Tulostiedotus vuonna 2006:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 19.10.2006

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa on nähtävillä Fortumin www-sivuilla
osoitteessa: www.fortum.fi/Sijoittajat.

FORTUM -KONSERNI                            
TAMMIKUU-KESÄKUU 2006                         
Tilintarkastamaton                           
                                    
LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA 

MEUR                              Edelli-
                    II/ I-II/ I-II/       set
              II/2006  2005 2006  2005  2005   12kk
Jatkuvat toiminnot:                          
Liikevaihto          948   858 2 291 1 991 3 877  4 177
Muut tuotot           20   -11  19   10  101   110
Materiaalit ja palvelut    -322  -294 -848  -712 -1 325  -1 461
Henkilöstökulut        -129  -124 -260  -253  -481   -488
Poistot ja           -97  -101 -195  -204  -407   -398
arvonalentumiset
Muut kulut          -108  -101 -223  -199  -418   -442
Liikevoitto          312   227  784  633 1 347  1 498
Osuus osakkuus- ja        6    1  41   16   55    80
yhteisyritysten voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut    -31   -43  -46  -78  -135   -103
Voitto ennen veroja      287   185  779  571 1 267  1 475
Välittömät verot        -60   -33 -180  -149  -331   -362
Jatkuvien toimintojen     227   152  599  422  936  1 113
kauden voitto
Luovutetut toiminnot:                         
Luovutettujen toimintojen    -   390   -  474  474    -
kauden voitto
Kauden voitto         227   542  599  896 1 410  1 113

Jakautuminen:                             
Emoyhtiön omistajille     219   535  565  864 1 358  1 059
Vähemmistölle          8    7  34   32   52    54
                227   542  599  896 1 410  1 113
                                    
Emoyhtiön omistajille                         
kuuluvasta konsernin
voitosta laskettu                           
osakekohtainen tulos
(euroa per osake)
Laimentamaton         0.25  0.61 0.64  0.99  1.55   1.21
Laimennettu          0.24  0.60 0.63  0.98  1.53   1.19

                                    
Emoyhtiön omistajille                         
kuuluvasta jatkuvien
toimintojen voitosta                          
laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton         0.25  0.17 0.64  0.45  1.01   1.21
Laimennettu          0.24  0.16 0.63  0.44  1.00   1.19
                                    
Emoyhtiön omistajille                         
kuuluvasta
luovutettujen
toimintojen voitosta                          
laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton          -  0.44   -  0.54  0.54    -
Laimennettu           -  0.44   -  0.54  0.53    -


LYHENNETTY KONSERNIN TASE                       
MEUR                                  
                   30.6.2006 30.6.2005  31.12.2005
VASTAAVAA                               
Pysyvät vastaavat                           
Aineettomat hyödykkeet           121     82      80
Rakennukset, koneet ja kalusto      11 244   9 965    10 176
Sijoitukset osakkuus- ja         1 960   1 543    1 610
yhteisyrityksiin
Muut pitkäaikaiset sijoitukset       587    581     502
Muut pitkäaikaiset saamiset         112     89      87
Pitkäaikaiset korolliset          650    625     620
saamiset
Pysyvät vastaavat yhteensä        14 674   12 885    13 075

Vaihtuvat vastaavat                          
Vaihto-omaisuus               238    234     256
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset      1 124    961    1 011
saamiset
Rahat ja pankkisaamiset           666    552     788
Vaihtuvat vastaavat yhteensä       2 028   1 747    2 055
                                    
Vastaavaa yhteensä            16 702   14 632    15 130

OMA PÄÄOMA                               
Emoyhtiön omistajille kuuluva                     
oma pääoma                               
Osakepääoma                3 001   2 968    2 976
Muu oma pääoma              3 899   3 696    4 175
Yhteensä                 6 900   6 664    7 151
Vähemmistöosuus               238    176     260
Oma pääoma yhteensä            7 138   6 840    7 411

VIERAS PÄÄOMA                             
Pitkäaikainen vieras pääoma                      
Korollinen pitkäaikainen vieras      4 373   3 826    3 118
pääoma
Laskennallinen verovelka         1 839   1 580    1 512
Varaukset                  613    574     606
Muu pitkäaikainen vieras pääoma       684    545     435
Pitkäaikainen vieras pääoma        7 509   6 525    5 671
yhteensä
                                    
Lyhytaikainen vieras pääoma                      
Korollinen lyhytaikainen vieras       613    321     828
pääoma
Ostovelat ja muu lyhytaikainen      1 442    946    1 220
vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma        2 055   1 267    2 048
yhteensä
                                    
Vieras pääoma yhteensä          9 564   7 792    7 719
                                    
Vastattavaa yhteensä           16 702   14 632    15 130


OMAN PÄÄOMAN MUUTOS                           
MEUR          Osake- Yli- Muu  Käyvän Omat Kerty Vähem Yhteensä
            pääoma  kur sidot arvon osak- neet mistö-   
                ssi-  tu ja   keet voit- osuus
                rah pääo muut     varat   
                asto  ma rahas-    
                       tot    
Oma pääoma 31.12.2005  2 976  70   2  -117  -  4 220  260  7 411
Käytetyt optio-      25  4  -2                 27
oikeudet
Muuntoerot ja muut                    17  -3    14
muutokset
Osingonjako                       -987      -987
Omien osakkeiden                 -30          -30
takaisinosto
Vähemmistöosuuden                       -50   -50
pienentyminen
yrityshankintojen kautta
Kassavirran suojaukset           -185         -3   -188
Käyvän arvon rahaston            342             342
muutokset 1)
Kauden voitto                      565  34   599
Oma pääoma 30.06.2006  3 001  74   0   40 -30  3 815  238  7 138
                           
                                    
Oma pääoma 31.12.2004  2 948  62  13  134  -  4 343  150  7 650
Käytetyt optio-      20  8  -13                 15
oikeudet
Muuntoerot ja muut                   -78   -10   -88
muutokset
Osingonjako                      -506       -506
Osinkona jaetut                    -920       -920
osakkeet 2)
Kassavirran suojaukset           -249     34    4   -211
Käyvän arvon rahaston             4             4
muutokset
Kauden                         864   32   896
voitto
Oma pääoma 30.06.2005  2 968  70   0  -111  - 3 737   176  6 840
                            

1) Erään sisältyy Hafslundin omistamien Renewable Energy      
Corporation (REC) osakkeiden käyvän arvon muutos.
2) Vuonna 2005 osinkona jaettavien osakkeiden vaikutus Fortumin   
omaan pääomaan oli 920 miljoonaa. Emoyhtiön kertyneiden
voittovarojen osuus oli 969 miljoonaa euroa vuonna 2005.  
                 

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA      
MEUR                   30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
        
Liiketoiminnan kassavirta                        
Liikevoitto ennen poistoja, jatkuvat      979    837   1 754
toiminnot
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity      -23     6     15
maksua
Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot     22    -88    -107
Maksetut välittömät verot           -192    -155    -298
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta,    786    600   1 364
jatkuvat toiminnot
Käyttöpääoman muutos               0    -84    -93
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan      786    516   1 271
kassavirta
Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan     -    133    133
kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta yhteensä       786    649   1 404

                                   
Investointien kassavirta                       
Investoinnit käyttöomaisuuteen        -174    -123   -346
Ostetut osakkeet               -761     -   -127
Käyttöomaisuuden myynnit             9     9    30
Myydyt osakkeet                 15     19    26
Muiden sijoitusten muutos           -15     10    19
Jatkuvien toimintojen investointien      -926    -85   -398
kassavirta
Luovutettujen toimintojen investointien     -   1 155  1 155
kassavirta
Investointien kassavirta yhteensä       -926   1 070   757

Kassavirta ennen rahoitusta          -140   1 719  2 161

Rahoituksen kassavirta                        
Velkojen muutos               1 029    -846  -1 063
Osingonjako yhtiön              -987    -506   -506
osakkeenomistajille
Omien osakkeiden takaisinosto         -30     -    -
Muut rahoituserät                3     11    22
Jatkuvien toimintojen rahoituksen        15   -1 341  -1 547
kassavirta
Luovutettujen toimintojen rahoituksen      -     29    29
kassavirta
Rahoituksen kassavirta yhteensä         15   -1 312  -1 518

Taseen mukainen jatkuvien toimintojen                 
likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-)           -125    407   643
Neste Oilin luovuttaminen            -    -63    -
Taseen mukainen jatkuvien toimintojen                 
likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-)             -    344    -TUNNUSLUVUT 1)                             
MEUR                                Edel-
           30.6. 31.3.  31.3. 30.6. 30.9. 31.12.  liset
            2006  2006  2005  2005  2005  2005  12kk
Jatkuvat                                
toiminnot:
Käyttökate, MEUR    979  570   509  837 1 178  1 754  1 896
                                    
Tulos per osake    0.64  0.39  0.28  0.45  0.65  1.01  1.21
(laimentamaton), EUR
                                    
Sijoitettu pääoma,  12 124 10 605 10 534 10 987 11 154 11 357 12 124
MEUR                         
                                    
Korollinen      4 320 3 900  4 878 3 595 3 333  3 158   N/A
nettovelka, MEUR
Käyttöomaisuusinvest  946  114   49  123  213   479  1 302
oinnit ja
investoinnit
osakkeisiin, MEUR
Käyttöomaisuusinves-  174   71   49  123  207   346   397
toinnit, MEUR

Sijoitetun pääoman    14.6  19.4 16.4  12.4  11.7  13.5  14.5
tuotto, % 3)
Oman pääoman tuotto, %                   13.5  15.6
2)
Nettovelka / käyttökate  2.2  1.7  2.4  2.2   2.1  1.8  2.3
3)
                                    
Velkaantumisaste, %    61   60  71   53   47   43  N/A
Oma pääoma/ osake, EUR  7.83  7.11 7.67  7.64  7.86  8.17  N/A
Omavaraisuusaste, %    43   44  43   43   47   49  N/A

Fortum yhteensä:                            
Tulos per osake      0.64  0.39  0.38  0.99 1.19  1.55  1.21
(laimentamaton), EUR
Sijoitettu pääoma,   12 124 10 605 11 891 10 987 11 154 11 357 12 124
MEUR                           
Sijoitetun pääoman    14.6  19.4  18.2  16.7 15.3  16.6  14.5
tuotto, % 3)
Oman pääoman tuotto, %  16.3  21.4  19.5  19.2 17.6  18.7  15.9
3)
Nettovelka /        2.2  1.7  1.8  1.5  1.5  1.4   2.3
käyttökate 3)
Korkokate         13.7  16.9  11.6  11.3 10.6  11.6  12.9
Liiketoiminnan      36.4  49.6  39.3  44.2 42.9  43.2  31.4
kassavirta/korollinen
nettovelka, % 3)

Henkilöstö    9 024  8 886 13 135 11 066  10 279 10 026   N/A
keskimäärin
Osakkeiden   880 508 880 725 871 710 872 316 872 438 872 613 879 324
keskimääräinen   
määrä, 1 000
osaketta
Laimennettu   891 451 892 406 883 774 883 629 889 157 887 653 889 979
osakeantioi-           
kaistu
osakkeiden
keskimääräinen
määrä, 1 000
osaketta
Rekisteröity-  882 708 881 564 871 854 872 793 872 981 875 294  N/A
jen osakkeiden   
määrä, 1 000
osaketta
Osakkeiden   881 048   N/A   N/A  N/A   N/A   N/A   N/A
määrä ilman omia    
osakkeita,
1000 osaketta

1) Vuonna 2005 julkaistut tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin
lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat että luovutetut toiminnot, jollei
muuta ole ilmoitettu.
2) Oman pääoman tuotto on laskettu jakamalla jatkuvien toimintojen  
kauden voitto kauden lopun oman pääoman määrällä.
Luovutettujen toimintojen kauden voitto on              
vähennetty 31.12.2005 oman pääoman määrästä.
3) Neljännekset on laskettu vuositasolla.  


LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN  

MEUR              II/06 II/05 I-   I-  2005 Edelliset
                      II/  II/       12kk
                      2006 2005 
       
Sähköntuotanto        560  476  1 203 1 010  2 058  2 251
- josta sisäistä       -17   13   -67   68   97   -38
Lämpö            229  206   709  591  1 063  1 181
- josta sisäistä       -7   -1   -15   11   12   -14
Sähkönsiirto         162  160   381  362   707   726
- josta sisäistä        2   2    4   4    8    8
Markets           400  298   947  690  1 365  1 622
- josta sisäistä       35   22   76   47   101   130
Muut             20   22   40   45   91    86
- josta sisäistä       15   15   30   37   63    56
Eliminoinnit 1)       -423  -304  -989  -707 -1 407  -1 689
Jatkuvien toimintojen    948  858  2 291 1 991  3 877  4 177
liikevaihto
Luovutettujen         -   -    - 2 061  2 061    -
toimintojen liikevaihto
Eliminoinnit          -   -    -  -20   -20    -
Yhteensä           948  858  2 291 4 032  5 918  4 177

1) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord
Poolilta, jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona
tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-
ostaja.LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

MEUR              II/06 II/05 I-   I-  2005 Edelliset
                      II/  II/       12kk
                      2006 2005 
       
Sähköntuotanto        222  125  506   348  825    983
Lämpö             41   50  160   162  269    267
Sähkönsiirto         55   56  136   127  251    260
Markets            3   8   6   14   32    24
Muut             -9  -12  -24   -18  -30    -36
Jatkuvien toimintojen    312  227  784   633 1 347   1 498
liikevoitto
Luovutettujen toimintojen   -  390   -   517  517     -
liikevoitto
Yhteensä           312  617  784  1 150 1 864   1 498


JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 

MEUR              II/06 II/05 I-   I-  2005 Edelliset
                      II/  II/       12kk
                      2006 2005         

Sähköntuotanto        208  172  501  396   854   959
Lämpö             35   37  161  144   253   270
Sähkön             53   55  134  121   244   257
siirto
Markets             2   8   2   15   30    17
Muut             -12  -11  -26  -22   -47   -51
Jatkuvien toimintojen     286  261  772  654  1 334  1 452
vertailukelpoinen
liikevoitto
Kertaluonteiset erät      15   12  15   18   30    27
Muut              11  -46  -3  -39   -17    19
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen     312  227  784  633  1 347  1 498
liikevoitto


KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR              II/06 II/05 I-   I-  2005 Edelliset
                      II/  II/       12kk
                      2006 2005  
       
Sähköntuotanto       6   0    6    0   -3     3
Lämpö            4   11    5    11   14     8
Sähkönsiirto        2   1    2    1   1     2
Markets           0   0    0    0   0     0
Muut            3   0    2    6   18    14
Yhteensä          15   12    15    18   30    27


MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR              II/06 II/05 I-   I-  2005 Edelliset
                      II/  II/       12kk
                      2006 2005         

Sähköntuotanto         8   -47   -1  -48  -26    21
Lämpö              2    2   -6   7   2    -11
Sähkönsiirto          0    0   0   5   6     1
Markets             1    0   4  -1   2     7
Muut              0   -1   0  -2   -1     1
Yhteensä            11   -46   -3  -39  -17    19


POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN

MEUR              II/06 II/05 I-   I-  2005 Edelliset
                      II/  II/       12kk
                      2006 2005         

Sähköntuotanto         27   28   53  56  112     109
Lämpö             30   31   60  62  123     121
Sähkönsiirto          33   36   68  73  145     140
Markets             5   4   9   8  15     16
Muut              2   2   5   5  12     12
Jatkuvien toimintojen     97  101  195  204  407     398
poistot ja arvonalentumiset
Luovutettujen toimintojen    -   -   -  36  36      -
poistot ja arvonalentumiset
Yhteen             97  101  195  240  443     398
sä


OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN

MEUR              II/06 II/05 I-   I-  2005 Edelliset
                      II/  II/       12kk
                      2006 2005         

Sähköntuotanto 1)         2  -6  14  -4   23    41
Lämpö               3   2  14   8   11    17
Sähkön               1   6  12  13   20    19
siirto
Markets              0   0  1   0   1     2
Muut                0  -1  0  -1   0     1
Jatkuvien toimintojen osuus    6   1  41  16   55    80
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta
Luovutettujen           -   -  -  -2   -2     -
toimintojen osuus
osakkuus- ja
yhteisyritysten
tuloksesta
Yhteensä              6   1  41  14   53    80

1) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on
tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan.


SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN  
MEUR                                 
                     30.6.2006  30.6.   31.12.
                            2005   2005

Sähköntuotanto                1 593  1 190   1 259
Lämpö                     141   139    133
Sähkönsiirto                  216   205    210
Markets                     8    9     8
Muut                       2    0     0
Yhteensä                   1 960  1 543   1 610


INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN  
MEUR                       
                           I-    I-
                  II/06 II/05 II/2006 II/2005  2005
                           
Sähköntuotanto             23  21   43    39  129
Lämpö                 38  21   99    33  212
Sähkönsiirto              42  25   67    40  115
Markets                 2   3    7    4   10
Muut                 727   4   730    7   13
Jatkuvien toimintojen         832  74   946   123  479
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Luovutettujen toimintojen        -   -    -    99   99
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Yhteensä               832  74   946   222  578
sä


SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                 
MEUR                                  
                    30.6.2006  30.6.2005  31.12.
                                  2005

Sähköntuotanto               6 351    5 970   5 954
Lämpö                    2 470    2 302   2 551
Sähkönsiirto                3 121    3 036   3 021
Markets                    222     159    228
Muut ja eliminoinnit            1 053     231    139
Yhteensä                  13 217   11 698  11 893


SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                 
%                           
					   Edelliset 12 kk 31.12.2005

Sähköntuotanto                     17.0    14.0
Lämpö                          11.8    11.6
Sähkönsiirto                       9.1    8.8
Markets                         11.3    17.4

VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN        
%                                    
                       Edelliset 12 kk 31.12.2005

Sähköntuotanto                     16.6    14.5
Lämpö                          11.9    11.0
Sähkönsiirto                       9.0    8.6
Markets                         8.2    16.4

Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton
ja 'osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa
keskimääräisellä sidotulla pääomalla. 


VARAT SEGMENTEITTÄIN                          
MEUR                                  
                   30.6.2006  30.6.2005 31.12.2005
                                   
Sähköntuotanto              6 805    6 473   6 522
Lämpö                   2 763    2 556   2 895
Sähkönsiirto               3 520    3 433   3 448
Markets                   609     424    515
Muut ja eliminoinnit           1 424     343    216
Sidottuun pääomaan            15 121    13 229   13 596
sisältyvät varat
Korolliset saamiset             658     628    620
Laskennallinen verosaaminen         89      73     18
Muut varat                 168     150    108
Rahat ja pankkisaamiset           666     552    788
Varat yhteensä              16 702    14 632   15 130


VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                     
MEUR                                 
                   30.6.2006  30.6.2005 31.12.2005
                                  
Sähköntuotanto               454     503    568
Lämpö                    293     254    344
Sähkönsiirto                399     397    427
Markets                   387     265    287
Muut ja eliminoinnit            371     112    77
Sidottuun pääomaan sisältyvä       1 904    1 531   1 703
vieras pääoma
Laskennallinen verovelka         1 839    1 580   1 512
Muut                    835     534    558
Sijoitettuun pääomaan           4 578    3 645   3 773
sisältyvät velat
Korollinen vieras pääoma         4 986    4 147   3 946
Oma pääoma                7 138    6 840   7 411
Oma ja vieras pääoma yhteensä      16 702    14 632  15 130


AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS 
MEUR                                 
                   30.6.2006  30.6.2005 31.12.2005
                                  
Kirjanpitoarvo kauden alussa       10 256    12 041  12 041
Neste Oilin luovuttaminen           -    -1 540  -1 540
Konserniyhtiöiden hankinta        1 000      7    171
Käyttöomaisuusinvestoinnit         174     123    346
Vähennykset                 -5     -12    -31
Poistot ja arvonalentumiset        -195     -204   -407
Muuntoer                  135     -368   -324
ot
Kirjanpitoarvo kauden          11 365    10 047  10 256
lopussa


LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR                                  
             II/2006 I/2006 IV/2005 III/ II/2005 I/2005
                         2005 
   
Sähköntuotanto        560  643   598  450   476   534
- josta sisäistä       -17  -50   23   6   13    55
Lämpö            229  480   325  147   206   385
- josta sisäistä       -7   -8    0   1   -1    12
Sähkönsiirto         162  219   196  149   160   202
- josta sisäistä        2   2    2   2    2    2
Markets           400  547   391  284   298   392
- josta sisäistä       35   41   35   19   22    25
Muut             20   20   20   26   22    23
- josta sisäistä       15   15   13   13   15    22
Eliminoinnit        -423  -566  -418  -282  -304   -403
Jatkuvien toimintojen    948 1 343  1 112  774   858  1 133
liikevaihto
Luovutettujen         -   -    -   -    -  2 061
toimintojen liikevaihto
Eliminoinnit          -   -    -   -    -   -20
Yhteensä           948 1 343  1 112  774   858  3 174

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR                                  
             II/2006 I/2006 IV/2005  III/ II/2005 I/2005
                         2005        1)

Sähköntuotanto        222  284   296  181   125   223
Lämpö             41  119   94   13   50   112
Sähkönsiirto         55   81   76   48   56    71
Markets            3   3   11   7    8    6
Muut             -9  -15   -3   -9   -12    -6
Jatkuvien toimintojen    312  472   474  240   227   406
liikevoitto
Luovutettujen         -   -    -   -   390   127
toimintojen liikevoitto
Yhteensä           312  472   474  240   617   533

1) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia
koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan
välittömästi, tätä päätöstä noudattaen
Fortum on muuttanut takautuvasti päästöoikeuksien         
laskentakäytäntöä.


JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR                                  
             II/2006 I/2006 IV/2005 III/ II/200  I/2005
                         2005 
   
Sähköntuotanto        208   293  297  161   172   224
Lämpö             35   126   97   12   37   107
Sähkönsiirto         53   81   76   47   55    66
Markets            2    0   8   7    8    7
Muut             -12   -14  -18   -7   -11   -11
Jatkuvien toimintojen    286   486  460  220   261   393
vertailukelpoinen
liikevoitto
Kertaluonteiset erät     15    0   10   2   12    6
Muut             11   -14   4   18   -46    7
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen    312   472  474  240   227   406
liikevoitto


KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR                                  
             II/2006 I/2006 IV/2005 III/ II/2005 I/2005
                         2005 
   
Sähköntuotanto         6    0   -6   3    0    0
Lämpö             4    1   2   1   11    0
Sähkönsiirto          2    0   0   0    1    0
Markets            0    0   0   0    0    0
Muut              3   -1   14   -2    0    6
Yhteensä           15    0   10   2   12    6


MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR                                 
             II/2006 I/2006 IV/2005  III/ II/2005 I/2005
                         2005 
   
Sähköntuotanto         8   -9    5   17   -47   -1
Lämpö             2   -8   -5   0    2    5
Sähkönsiir           0   0    0   1    0    5
to
Markets            1   3    3   0    0   -1
Muut              0   0    1   0   -1   -1
Yhteensä           11  -14    4   18   -46    7


LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja luovutettujen
toimintojen väliset eliminoinnit)
                                  
Fortumilla ei ole luovutettuja toimintoja vuonna 2006.       

MEUR                                2)
                    II/2005   I-II/2005  2005
                              1)

Liikevaihto                  -     2 061  2 061
Muut tuotot                 390      395   395
Materiaalit ja palvelut            -    -1 726  -1 726
Henkilöstökulut                -      -57   -57
Poistot ja arvonalentumiset          -      -36   -36
Muut kulut                  -     -120   -120
Liikevoitto                 390      517   517
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten      -      -2    -2
voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut           -      -6    -6
Voitto ennen veroja             390      509   509
Välittömät verot               -      -35   -35
Luovutettujen toimintojen kauden      390      474   474
voitto

1) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia     
koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan
välittömästi, tätä päätöstä noudattaen
Fortum on muuttanut takautuvasti päästöoikeuksien          
laskentakäytäntöä.
2) Neste Oil Oyj:n 15% osuuden myyntivoitto, 390 miljoonaa     
euroa, sisältyy muihin tuottoihin vuonna 2005.


VASTUUT                                 
MEUR                                 
                    30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
                  
Annetut vakuudet ja                          
vastuusitoumukset
Omasta puolesta annetut                        
   Velat                              
    Pantit                182    155     144
    Kiinteistökiinnitykset        49    53     49
   Muut vastuut                          
    Kiinteistökiinnitykset        63    66     66
   Muut vastuusitoumukset         141    101     94
   Yhteensä                435    375     353
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta                 
annetut vastuusitoumukset
   Pantit ja                3     3      3
   kiinteistökiinnitykset
   Takaukset               192    171     208
   Muut vastuusitoumukset         125    182     125
   Yhteensä                320    356     336
Vastuusitoumukset muiden puolesta                   
   Takaukset                17    65      2
   Muut vastuusitoumukset          2     2      3
   Yhteensä                19    67      5
Yhteensä                   774    798     694


Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena Fortumin kokonaan
omistamalla tytäryhtiöllä, Fortum Heat and Gas Oy:llä, on yhteinen
vastuusitoumus Neste Oil Oyj:n kanssa. Vastuusitoumus       
perustuu osakeyhtiölain 14a luvun 6 §:n säädökseen.

Käyttöleasing vastuut                         
Vuoden sisällä erääntyvät               18   14   17
Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä        38   37   31
erääntyvät
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät         9   8   9
Yhteensä                       65   59   57


YDINVOIMA                              
MEUR                                 
                    30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
                                  
Ydinjätehuoltovastuu Suomen         618    596    618
ydinenergialain mukaisesti 1)
Fortumin osuus               -618    -596    -610
Ydinjätehuoltorahastosta 2)
Erotuksen vakuutena kiinnitetyt        0     0     8
haltijavelkakirjalainat 3)

1) Suomen ydinenergialain mukaisesti laskettu lainmukainen      
vastuu on 618 (596) miljoonaa euroa 30.6.2006 (ja vastaavasti 2005).
  Taseeseen IAS 37:n mukaan kirjattu                
diskontattu velka oli 421 (404) miljoonaa euroa 30.6.2006.
  Suurin ero lainmukaisen velan ja taseeseen kirjatun velan     
välillä on se, että lainmukaista vastuuta ei ole diskontattu
nettonykyarvoon.
2) Fortumin osuus Ydinjätehuoltohastosta 30.6.2006 oli 618 (596) miljoonaa 
euroa.
  Taseessa esitetty osuuden arvo 30.6.2006 on 421 (404)      
miljoonaa euroa, ero johtuu siitä, että IFRIC 5-tulkinnan mukaan
  Ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää siihen        
liittyvien velkojen määrää taseessa.
3) Vuoden lopussa lainmukainen vastuu ja Fortumin osuus       
Ydinjätehuoltorahastosta ovat erisuuruiset johtuen
vuosittaisesta vastuumäärän
  tarkistamisesta. Ero johtuu ajoituksesta, sillä vuotuinen
lainmukainen vastuu maksetaan seuraavan tilikauden ensimmäisen
neljänneksen aikana.
  Fortum on antanut vakuudeksi kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja.
Kiinnitetyt haltijavelkakirjat sisältyvät yllä oleviin Annettuihin
vakuuksiin ja vastuusitoumuksiin.


JOHDANNAISSOPIMUKSET                          
MEUR                                  
               30.6.2006    30.6.2005   31.12.2005

Korko- ja        Nimellis- Käypä Nimel-  Käypä Nimel- Käypä
valuuttajohdannaiset    arvo netto  lis- netto-  lis-  netto-
                  arvo  arvo   arvo arvo   arvo

Koronvaihtosopimukset   3 504  -28  3 009   15  2 636   11
Valuuttatermiinit     4 420   -9  7 533   154  5 297   69
Koron- ja         2 577  -26   315    3  2 169   3
valuutanvaihtosopimukset

Sähköjohdannaiset     Määrä Käypä Määrä  Käypä  Määrä  Käypä
                 netto-      netto     netto-
                  arvo       arvo      arvo

               TWh  MEUR  TWh   MEUR   TWh  MEUR
Myyntisopimukset       112 -1 199  80   -465   84  -463
Ostosopimukset        70  781  45    333   49   276
Ostetut optiot        14  -23   1     2    1   -1
Asetetut optiot        24   7   7    -21    3    2

Öljyjohdannaiset    Määrä  Käypä  Määrä  Käypä  Määrä  Käypä
                netto-      netto-      netto-
                 rvo       arvo      arvo

            1000   MEUR   1000  MEUR   1000   MEUR
             bbl        bbl       bbl
Myyntisopimukset     270    -2    45   -1    90    0
Ostosopimukset      784    8   755   12   571    6

Laadintaperiaatteet

                                  
Lyhennetyt osavuosikatsaukset on laadittu IAS 34          
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
                                  
Laadintaperiaatteet ovat yhtenäisiä tilikaudelta 2005       
julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa.
                                  
                                  
Fortum Espoo Oyj:n hankinta                    
Fortum hankki omistukseensa 99.8% Fortum Espoo Oyj:n (aiemmin E.On
Finland Oyj) osakkeista 26. kesäkuuta 2006.
Fortum Espoon konsolidoitu tase 31. maaliskuuta          
2006 on yhdistelty Fortumin kesäkuun 2006 lopun taseeseen.
Fortum Espoo on listattu yhtiö ja se julkistaa           
tammi-kesäkuun 2006 osavuosikatsauksensa 18 elokuuta 2006.
Yhdistely ei ole vaikuttanut tuloslaskelmaan.
Segmenttiraportoinnissa Fortum Espoon luvut sisältyvät segmenttiin
Muut.
Hankintameno on alustavasti                    
kohdistettu erään 'Rakennukset, koneet ja kalusto'.
Fortum konsernin vastuisiin ja johdannaisiin            
sisältyy Fortum Espoon luvut 31. maaliskuuta 2006 tilanteesta.
Seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä Fortum           
Espoo esitetään Fortumin segmenttien mukaisesti
jaoteltuna ja hankintameno tullaan omaisuuserille.

Hafslund ASA'n osakkuustuloksen laskenta
Fortum konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin
osakkusyhtiötulos on sisällytetty Fortum konsernin lukuihin
edellisen neljänneksen lukuihin
perustuen. Hafslund julkaisi tammi-kesäkuun 2006 osavuosikatsauksen
18 heinäkuuta, mutta Fortum käyttää edelleen edellisen neljänneksen
tietoja
koska Hafslundin muut osavuosikatsaukset vuonna 2006        
julkaistaan myöhemmin kuin Fortumin osavuosikatsaukset.
                                  
Hafslundin osakkuusyhtiötulosta laskettaessa, Fortum        
on omien laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen
Hafslundin Renewable Energy Corporation (REC) osakeomistusta koskevan
laskentaperiaatteen.
Hafslund on luokitellut osakeomistuksensa REC yhtiössä       
erään 'Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat' kun taas Fortum
on luokitellut osakeomistuksen REC yhtiössä 'Myytävissä oleviksi
rahoitusvaroiksi, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan
suoraan omaan pääomaan'.
Kumulatiivinen käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin      
tuloslaskelmaan siinä tapauksessa että Hafslund myy
omistuksensa REC yhtiössä.
                                  
Koska REC on listattu Oslon pörssissä 9 toukokuuta 2006 alkaen,
Fortum laskee RECin käyvän arvon muutoksen sen kunkin
tilinpäätöshetken
päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin
edellisellä kvarttaalilla ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa
ole käytettävissä.
Kesäkuun 2006 lopussa osakkeiden käyvän              
arvon muutos oli noin 340 miljoonaa euroa
Fortumissa.

                                  
Tunnuslukujen                            
laskentakaavat
                                  
Vertailukelpoinen     =     Liikevoitto - kertaluonteiset
liikevoitto             erät - muut
                   vertailukelpoisuuteen
                   vaikuttavat erät
                                  
Kertaluonteiset erät   =     Käyttöomaisuuden        
                   myyntivoitot ja
                   tappiot mm.
                                  
Muut           =     Sisältää ne tulevaisuuden
vertailukelpoisuuteen        kassavirtoja suojaavat
vaikuttavat erät           rahoitusinstrumentit,
                   joihin ei voida soveltaa    
                   IAS 39:n mukaisesti
                   suojauslaskentaa sekä
                   IFRIC tulkinnan nro 5     
                   mukaisen vaikutuksen, joka
                   aiheutuu siitä, että
                   taseen saamisiin kirjattu   
                   Fortumin osuus
                   Ydinjätehuoltorahastosta
                   ei voi ylittää         
                   vastaavaa
                   velkaa.
                                  
Jatkuvien toimintojen   =     Jatkuvien toimintojen     
käyttökate (Tulos ennen       liikevoitto + Jatkuvien
korkoja,               toimintojen poistot ja
veroja sekä poistoja ja       arvonalentumis         
arvonalentumisia)          et
                                  
                                  
Oman pääoman tuotto, %  =  100 x Kauden voitto         
                
                   Oma pääoma           
                   keskimäärin
                                  
Sijoitetun pääoman    =  100 x Voitto ennen veroja +     
tuotto %               korko- ja muut
                   rahoituskulut
                   Sijoitettu           
                   pääoma
                   keskimäärin
                                  
Jatkuvien toimintojen   =  100 x Jatkuvien toimintojen     
sijoitetun pääoman          voitto ennen veroja +
tuotto, %              jatkuvien toimintojen
                   korko- ja muut         
                   rahoituskulut
                   Jatkuvien toimintojen     
                   sijoitettu pääoma
                   keskimäärin
                                  
Sidotun pääoman tuotto,  =  100 x Liikevoitto + osuus      
%                  osakkuus- ja
                   yhteisyritysten voitosta
                   Sidottu pääoma         
                   keskimäärin
                                  
Vertailukelpoinen     =  100 x Vertailukelpoinen liikevoitto +
sidotun pääoman tuotto,       osuus osakkuus- ja
%                  yhteisyritysten voitosta
                   (IAS39             
                   oikaistu)
                   Vertailukelpoinen       
                   sidottu pääoma
                   keskimäärin
                                  
Sijoitettu        =     Taseen loppusumma -      
pääoma                korottomat velat -
                   laskennallinen verovelka -
                   varaukse            
                   t
                                  
Sidottu          =     Korottomat varat +       
pääoma                Ydinjätehuoltorahastoon
                   liittyvät korolliset varat
                   - korottomat          
                   velat -
                   varaukset
                   (korottomat varat ja velat   
                   eivät sisällä rahoitukseen,
                   veroihin ja
                   ja laskennallisiin veroihin  
                   liittyviä eriä sekä varoja
                   ja velkoja, jotka
                   syntyvät suojauslaskennan   
                   soveltamisedellytykset
                   täyttävien
                   johdannaissopimusten      
                   käypien arvojen
                   muutoksista)
                                  
Vertailukelpoinen     =     Sidottu pääoma oikaistuna   
sidottu pääoma            niillä korottomilla
                   varoilla ja veloilla, jotka
                   aiheutuvat niistä       
                   tulevaisuuden kassavirtaa
                   suojaavista johdannais-
                   sopimuksista, joihin ei voida
                   soveltaa IAS 39:n mukaista
                   suojauslaskentaa
                                  
Korolliset nettovelat   =     Korolliset           
                   velat -
                   rahavarat
                                  
Velkaantumisaste, %    =  100 x Korolliset           
                   nettovelat
                   Oma pääoma           
                                  
Oma pääoma/osake, EUR   =     Oma pääoma           
                   Osakkeiden lukumäärä ilman   
                   omia osakkeita kauden
                   lopussa
                                  
Omavaraisuusaste, %    =  100 x Oma pääoma sisältäen      
                   vähemmistöosuuden
                   Taseen             
                   loppusumma
                                  
Nettovelka / käyttökate  =     Korollinen           
                   nettovelka
                   Liikevoitto +         
                   poistot ja
                   arvonalentumise
                   t
                                  
Jatkuvien toimintojen   =     Korollinen           
nettovelka/ käyttökate        nettovelka
                   Jatkuvien toimintojen     
                   liikevoitto + Jatkuvien
                   toimintojen
                   poistot ja           
                   arvonalentumi
                   set
                                  
                                  
Korkokate         =     Liikevoitto          

                   Nettokorkokulut        
                   
                                  
Tulos/ osake (EPS)    =     Kauden voitto -        
                   vähemmistöosuus
                   Osakkeiden keskimääräinen
                   osakeantioikaistu lukumäärä
                   tilikauden aikana