Pörssitiedote

Fortum Espoo Oyj:n osakkeiden lunastus osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukaan

28 kesäkuu 2006, 14:01

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.6.2006

Fortum Espoo Oyj:n osakkeiden lunastus osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukaan

Fortum Oyj (Fortum) on antanut Fortum Espoo Oyj:lle (Fortum Espoo) tiedon siitä,
että Fortumin omistusosuus Fortum Espoossa on yli osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n
tarkoittaman yhdeksän kymmenesosan rajan (9/10).

Lunastusilmoitus

Fortum on 26.6.2006 antanut Fortum Espoolle osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n
mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Fortumin omistusosuus Fortum Espoossa on
ylittänyt yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Fortum Espoon osakkeista ja äänistä. Tämän
seurauksena Fortumilla on osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen oikeus lunastaa
muiden osakkeenomistajien Fortum Espoon osakkeet. Fortum omistaa tällä hetkellä
15.598.424 Fortum Espoon osaketta, joka vastaa 99,8 prosenttia Fortum Espoon
osakkeista ja äänistä.

Lunastusvaatimus

Fortum on tänään ilmoittanut Fortum Espoolle päätöksestään käyttää osakeyhtiölain
14 luvun 19 §:n mukaista lunastusoikeuttaan.  Fortum esittää vaatimuksensa
lunastaa muiden Fortum Espoon osakkeenomistajien osakkeet seuraavin ehdoin:

Lunastushinta

Osakkeiden lunastushinta on 68,36 euroa kultakin Fortum Espoon osakkeelta.
Fortumin käsityksen mukaan lunastushintaa on pidettävä osakeyhtiölain 14 luvun 19
§:ssä tarkoitettuna käypänä hintana.

Jos Fortum Espoon yhtiökokous päättää jakaa osinkoa tai muita varoja tämän
lunastusvaatimuksen esittämisen jälkeen, osakkeiden lunastushinnasta on
vähennettävä osakekohtaisen osingon tai muun varojenjaon määrä.

Edunvalvoja

Fortum Espoon tulee osakeyhtiölain 14 luvun 20 §:n edellyttämällä tavalla hakea
Espoon käräjäoikeudelta edunvalvojan määräämistä valvomaan poissa olevien
osakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana.

Osakeyhtiölain 14 luvun 20 §:n mukaan Fortum saa kuuden (6) kuukauden kuluttua
lunastusvaatimusta koskevasta ilmoituksesta sopia edunvalvojan kanssa lunastuksen
ehdoista, jos osakkeenomistaja ei ole ilmoittanut yhtiölle tai edunvalvojalle
vastustavansa sopimista eikä lunastusoikeudesta tai lunastushinnasta ole
erimielisyyttä Fortumin ja muun osakkeenomistajan kesken.

Välimiesmenettely

Fortum tulee viipymättä panemaan vireille osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n ja 16
luvun 5 §:n mukaisen välimiesmenettelyn kaikkien Fortum Espoo Oyj:n osakkeiden
lunastamiseksi.

Arvopaperimarkkinalain mukainen lunastustarjous

Fortumille on lisäksi syntynyt arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen
velvollisuus tehdä lunastustarjous muille Fortum Espoon osakkeenomistajille.
Lunastustarjous tullaan julkaisemaan arviolta 30.6.2006.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
ViestintäjohtajaLisätietoja:
Viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen, puh. 050 542 4118
Talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 050 452 4519


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet