Pörssitiedote

Fortum Oyj: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

25 huhtikuu 2006, 09:00

Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Vuosi alkoi hyvin

Tammi-maaliskuu lyhyesti (jatkuvat toiminnot)
- Tulos ennen veroja 492 miljoonaa euroa (+27 %).
- Osakekohtainen tulos 0,39 euroa (+39 %).
- Vertailukelpoinen liikevoitto 486 (393) miljoonaa euroa
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 303 (62) miljoonaa euroa
 

Tunnuslukuja,           I/06  I/05*  2005 Edelliset
jatkuvat toiminnot					12 kk

Liikevaihto, milj. euroa     1 343  1 133  3 877  4 087
Liikevoitto, milj. euroa      472   406  1 347  1 413
Vertailukelpoinen liikevoitto,   486   393  1 334  1 427
milj. euroa
Voitto ennen veroja, milj.     492   386  1 267  1 373
euroa
Tulos/osake, euroa        0,39  0,28  1,01  1,12
Liiketoiminnan kassavirta,     303   62  1 271  1 512
milj. euroa
Oma pääoma/osake, euroa      7,11  7,67  8,17    
Korollinen nettovelka (kauden  3 900  4 878  3 158    
lopussa), milj. euroa
Osakkeiden määrä keskimäärin,  880725 871710 872613 878 694
tuhatta           

*) Öljyliiketoiminta eriytettiin ja esitettiin luovutettuina
liiketoimintoina vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä.
Myyntivoitto kirjattiin vuoden 2005 toisella neljänneksellä
luovutettuihin liiketoimintoihin. Vuoden 2005 ensimmäisen
neljänneksen taseessa on mukana 804 miljoonan euron
korollinen saaminen Neste Oililta sekä 15 % omistusosuus
Neste Oilissa, suuruudeltaan 553 miljoonaa euroa.

Tunnuslukuja,           2005  Edelliset
jatkuvat toiminnot              12 kk

Sijoitetun pääoman tuotto, %   13,5     15,0
Oman pääoman tuotto, % *)     13,5     16,0
Nettovelka/EBITDA, %        1,8     2,1

*) Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto on laskettu
jakamalla jatkuvien toimintojen tilikauden voitto
kauden lopussa olevalla omalla pääomalla. Luovutettujen
toimintojen tilikauden voitto on vähennetty 31.12.2005
omasta pääomasta.

Ensimmäinen neljännes oli hyvä alku vuodelle 2006. Yhtiön
taloudellinen tulos oli selvästi parempi kuin vuosi sitten.
Kaikkien segmenttien liiketoiminnan tulos parani lukuun
ottamatta Marketsia. Liiketoiminnan kassavirta oli vahva.
Koska ensimmäisellä neljänneksellä maksettiin osinkoa 987
miljoonaa euroa, yhtiön nettovelka kasvoi vuoden 2005
lopusta 742 miljoonalla eurolla 3 900 miljoonaan euroon.


Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja tulos

Tammi–maaliskuu

Konsernin liikevaihto oli 1 343 (1 133) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa keskimääräistä
kylmemmän sään aiheuttamasta sähkönkulutuksen kasvusta,
korkeammasta sähkön tukkuhinnasta sekä suuremmasta
lämmönmyynnistä, mihin osaltaan vaikuttivat myös Puolasta
ostetut kaukolämpöyhtiöt.

Konsernin liikevoitto oli yhteensä 472 (406) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 93 miljoonalla
eurolla 486 (393) miljoonaan euroon. Ero raportoidun ja
vertailukelpoisen liikevoiton välillä johtuu pääasiassa IAS
39 -standardin kirjanpitovaikutuksista Sähköntuotanto- ja
Lämpö-segmenteissä.


Jatkuvien toimintojen liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa            I/06  I/05  2005 Edelli-
                           set 12
                             kk

Sähköntuotanto           643   534 2 058 2 167
Lämpö               480   385 1 063 1 158
Sähkönsiirto            219   202  707  724
Markets              547   392 1 365 1 520
Muut                20   23   91   88
Eliminoinnit           -566  -403 -1 407 -1 570
Yhteensä             1 343  1 133 3 877 4 087

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto
segmenteittäin
milj. euroa            I/06  I/05  2005 Edelli
                           set 12
                             kk

Sähköntuotanto           293   224  854  923
Lämpö               126   107  253  272
Sähkönsiirto            81   66  244  259
Markets               0    7   30   23
Muut                -14   -11  -47  -50
Yhteensä              486   393 1 334 1 427

Jatkuvien toimintojen liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa            I/06  I/05  2005 Edelli
                           set 12
                             kk

Sähköntuotanto           284   223  825  886
Lämpö               119   112  269  276
Sähkönsiirto            81   71  251  261
Markets               3    6   32   29
Muut                -15   -6  -30  -39
Yhteensä              472   406 1 347 1 413


Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta oli 37,1 (31,6)
euroa megawattitunnilta eli 17 % korkeampi kuin vuosi
sitten. Keskimääräinen sähkön spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä Nord Poolissa oli 45,4 (25,9) euroa
megawattitunnilta eli noin 75 % korkeampi kuin vuosi sitten.
Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut keskimäärin
korkeampi kuin Nord Poolissa, mikä on johtanut sähkön
nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
suurempi kuin viime vuoden vastaavalla kaudella huolimatta
ydinvoimakapasiteetin ja vesivoimaomaisuuden korkeammasta
verotuksesta. Liikevoiton kasvu johtui pääasiassa
korkeammasta toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta.

Lämpö-segmentin liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto
olivat korkeampia kuin vuosi sitten. Niihin vaikuttivat
vuoden 2005 tammi-maaliskuuta paljon kylmempi sää,
yhdistettyjen sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten hyvä
käytettävyys sekä vuoden 2005 lopussa ostetut kaksi
kaukolämpöyhtiötä Puolassa. Segmentin ensimmäisen
neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 19 miljoonaa
euroa suurempi kuin viime vuonna.

Sähkönsiirto-segmentin liikevaihto kasvoi lähinnä suurempien
volyymien ansiosta. Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen
liikevoitto oli viimevuotista suurempi johtuen pääasiassa
Ruotsissa ja Norjassa olleiden myrskyjen aiheuttamista
kustannuksista vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä,
sekä suuremmista volyymeistä.

Markets-segmentin liikevaihto oli viimevuotista suurempi
lisääntyneen sähkönkulutuksen, korkeampien sähkön
vähittäismyyntihintojen ja asiakasmäärän kasvun sekä uusien
suurasiakassopimusten ansiosta. Segmentin vertailukelpoinen
liikevoitto oli viimevuotista pienempi, mikä johtui
pääasiassa siitä, että vähittäismyyntihinnat eivät
seuranneet tukkuhinnoissa tapahtunutta nousukehitystä.

Tulos ennen veroja oli 492 (386) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut laskivat edellisvuodesta ja
olivat 15 (35) miljoonaa euroa. Tärkeimmät syyt
nettorahoituskulujen pienenemiseen olivat pienemmät
nettovelat ja alhaisempi korkotaso. Nettorahoituskulut
sisältävät noin 15 (11) miljoonan euron positiivisen käyvän
arvon muutoksen niissä johdannaisissa, joihin ei sovelleta
suojauslaskentaa IAS 39:n mukaan.

Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus tuloksesta oli 35 (15)
miljoonaa euroa. Osuuden kasvuun vaikuttivat eniten Hafslund
ja Gasum.

Vähemmistöosuus oli 26 (25) miljoonaa euroa.
Vähemmistöosuudet liittyvät pääasiassa Fortum Värmeen, jossa
Tukholman kaupungilla on 50 % taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 120 (116) miljoonaa euroa.
Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 24,4 (26,1 koko
vuodelta 2005) %.

Kauden tulos oli 372 (270) miljoonaa euroa. Fortumin
osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,28) euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 15,0 (13,5
vuoden 2005 lopussa) %, ja oman pääoman tuotto edellisiltä
12 kuukaudelta oli 16,0 (13,5 vuoden 2005 lopussa) %.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin
ensimmäisellä vuosineljänneksellä sähköä 121 (116) TWh, mikä
on 4 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-
hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) oli 45,4
(25,9) euroa megawattitunnilta eli 75 % korkeampi kuin
vastaavalla jaksolla 2005.

Vuodelle 2006 myönnettyjen päästöoikeuksien markkinahinta
nousi tammikuussa noin 22 eurosta lähes 27 euroon
hiilidioksiditonnilta, missä se pysyi ensimmäisellä
neljänneksellä. Hinta on huomattavasti korkeampi kuin
vastaavalla jaksolla vuonna 2005, jolloin päästöoikeuksien
hinta vaihteli 7 eurosta 15 euroon hiilidioksiditonnilta.

Vuoden alussa Pohjoismaiden vesivarastoissa oli 7 TWh:n
ylijäämä. Ensimmäinen vuosineljännes oli kuitenkin kuiva ja
kylmä, ja vesivoimatuotanto Pohjoismaissa pysyi korkealla
tasolla. Tämän seurauksena Pohjoismaiden vesivarastot
pienenivät ja olivat huhtikuun alussa noin 4 TWh keskiarvon
alapuolella, mikä vastaa vuoden 2005 vastaavan ajankohdan
tasoa. Lumivarastot ovat kuitenkin pienemmät kuin viime
vuonna.

Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut keskimäärin
korkeampi kuin Nord Poolissa, mikä on johtanut sähkön
nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.


Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden 2006 ensimmäisellä
neljänneksellä 15,3 (14,7) TWh, mistä 15,0 (14,3) TWh
tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 12 (12) %
Pohjoismaiden koko sähkönkulutuksesta.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja
lämmöntuotannon luvut. Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa
esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkön-    I/06   I/05   2005 Edelliset
ja lämmöntuotanto, TWh                 12 kk

Sähköntuotanto       15,3   14,7   52,3   52,9
Lämmöntuotanto       11,6    9,7   25,1   27,0


Fortumin sähköntuotanto   I/06   I/05   2005 Edelliset
Pohjoismaissa                     12 kk
lähteittäin, TWh

Vesivoima          5,8    5,6   21,2   21,4
Ydinvoima          7,0    7,0   25,8   25,8
Lämpövoima          2,2    1,7   4,2   4,7
Yhteensä          15,0   14,3   51,2   51,9


Oman tuotannon osuus    I/06   I/05   2005 Edelliset
koko pohjoismaisesta                  12 kk
tuotannosta, %

Vesivoima           38    39    42    41
Ydinvoima           47    49    50    50
Lämpövoima          15    12    8    9
Yhteensä           100    100   100   100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 17,1 (16,6) TWh, josta 16,8
(16,2) TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 14 (14) %
Pohjoismaiden koko tammi-maaliskuun sähkönkulutuksesta.
Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 7,9 (7,5) TWh ja muissa
maissa 3,0 (1,6) TWh.

Seuraavassa taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot
ja myynnit on netotettu tunneittain konsernitasolla.

Fortumin koko sähkön-    I/06   I/05   2005 Edelliset
ja lämmönmyynti, milj.                 12 kk
euroa
Sähkönmyynti         668    546  2 002  2 124
Lämmönmyynti         393    314   867   946


Fortumin koko        I/06   I/05   2005 Edelliset
sähkönmyynti                      12 kk
alueittain, TWh
Ruotsi            8,4    8,2   30,4   30,6
Suomi            7,7    7,4   26,0   26,3
Muut maat          1,0    1,0   3,3   3,3
Yhteensä          17,1   16,6   59,7   60,2

Fortumin koko        I/06   I/05   2005 Edelliset
lämmönmyynti                      12 kk
alueittain, TWh
Ruotsi            4,2    3,9   9,5   9,8
Suomi            3,6    3,6   9,8   9,8
Muut maat *)         3,1    1,6   4,5   6,0
Yhteensä          10,9        23,8   25,6
                    9,1
*) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan
Sähköntuotanto-segmentin muu myynti -sarakkeessa.


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut
Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord
Pooliin. Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt
Generation, Portfolio Management and Trading (PMT) sekä Service.


milj. euroa           I/06  I/05  2005 Edelliset
                             12 kk

Liikevaihto            643   534 2 058  2 167
- sähkönmyynti          558   453 1 682  1 787
- muu myynti            85   81  376   380
Liikevoitto            284   223  825   886
Vertailukelpoinen liikevoitto   293   224  854   923
Sidottu pääoma (kauden     5 913  6 100 5 954    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            14,0  15,3
Vertailukelpoinen sidotun                  
pääoman tuotto, %                14,5  16,0


Tammi-maaliskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa
oli 13,3 (12,8) TWh, josta noin 5,8 (5,6) TWh eli 43 (44) %
oli vesivoimaa, 7,0 (7,0) TWh eli 53 (55) % ydinvoimaa ja
0,5 (0,2) TWh eli 4 (1) % lämpövoimaa. Lämpövoiman tuotannon
kasvu oli seurausta keskimääräistä kylmemmän ja kuivemman
sään aiheuttamista korkeammista spot-hinnoista.


Sähköntuotanto alueittain,   I/06   I/05  2005 Edelliset
TWh                          12 kk

Ruotsi             7,8   7,5  28,4   28,7
Suomi              5,5   5,3  18,8   19,0
Muut maat            0,3   0,3  1,1   1,1
Yhteensä            13,6   13,1  48,3   48,8


Sähkön myynti         14,9   14,4  52,6   53,1
Pohjoismaissa, TWh
 josta läpikulkueriä      1,3   1,4  4,5   4,4

Myyntihinta, euroa/MWh     I/06   I/05  2005 Edelliset
                            12 kk

Sähkön tukkumyyntihinta    37,1   31,6  31,2   32,8
Pohjoismaissa*

*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman
läpikulkueriä.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-
hinta Nord Poolissa oli 75 % korkeampi kuin vuosi sitten.
Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa (ilman läpikulkueriä) oli ensimmäisellä
neljänneksellä
17 % korkeampi kuin vuosi sitten, mikä johtui pääasiassa
korkeammista suojaus- ja spot-hinnoista. Ensimmäisen
neljänneksen vastaava myyntivolyymi oli 13,6 (13,0) TWh.

Venäjän tammikuiset sähkönvientirajoitukset Suomeen
vaikuttivat hieman Fortumin sähköntuontiin. Samaan aikaan
Fortum lisäsi lämpövoimalaitostensa käyttöä.

Tammikuussa Fortum ja Venäjän alueellinen
energiantuotantoyhtiö TGC-9 allekirjoittivat sopimuksen TGC-
9:n voimalaitosten teknisistä kuntotarkastuksista ja
voimalaitosten toiminnan tehostamiseen liittyvien
suositusten laatimisesta.

Fortumin osakkuusyhtiö OKG ilmoitti tammikuussa
käynnistäneensä projektin, joka tähtää Oskarshamnin
ydinvoimalaitoksen kolmannen yksikön kapasiteetin
lisäämiseen nykyisestä 1 200 megawatista 1 450 megawattiin.
OKG toteuttaa ja rahoittaa tehonlisäykseen ja uudistuksiin
liittyvät investoinnit omasta taseestaan. Fortumin
omistusosuus Oskarshamnin ydinvoimalaitoksesta oikeuttaa yli
43 % osuuteen ydinvoimalaitoksen tuotannosta. Tämän osuuden
Fortum ostaa omakustannushintaan. Fortumin osuus
voimalaitoksen kolmannen yksikön tehonlisäyksestä on hieman
yli 100 megawattia.


Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella. Fortum on
Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti tuottaa
myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä loppuasiakkaille
pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.

milj. euroa           I/06  I/05  2005 Edelliset
                             12 kk

Liikevaihto            480  385  1 063  1 158
- lämmönmyynti          383  306   834   911
- sähkönmyynti           69   55   145   159
- muu myynti            28   24   84   88
Liikevoitto            119  112   269   276
Vertailukelpoinen liikevoitto   126  107   253   272
Sidottu pääoma (kauden     2 513 2 441  2 551    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            11,6  12,1
Vertailukelpoinen sidotun            11,0  11,9
pääoman tuotto, %


Segmentin lämmönmyynti ensimmäisellä neljänneksellä oli 10,3
(8,6) TWh, josta suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-
maaliskuussa yhdistettyjen sähkön- ja
lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 1,7 (1,6)
TWh.

Volyymit kasvoivat vuoden 2005 tammi-maaliskuuta selvästi
kylmemmän sään, yhdistettyjen sähkön- ja
lämmöntuotantolaitosten hyvän käytettävyyden ja vuoden 2005
lopulla Puolasta hankittujen uusien kaukolämpöyhtiöiden
ansiosta. Sekä myyntimäärä että uusien asiakkaiden määrä
kasvoivat selvästi Ruotsissa.

Tammikuussa Fortumin omistusosuus Fortum Wroclaw S.A. -
yhtiöstä Puolassa nousi 90,2 % osakepääomasta ja 94,4 %
äänivallasta. Fortum aikoo poistaa yhtiön Varsovan
pörssistä.


Lämmönmyynti        I/06   I/05   2005 Edelliset
alueittain, TWh                    12 kk

Ruotsi            4,2    3,9   9,5   9,8
Suomi            3,6    3,6   9,8   9,8
Muut maat          2,5    1,1   2,4   3,8
Yhteensä          10,3    8,6   21,7   23,4

Sähkönmyynti, TWh      I/06   I/05   2005 Edelliset
                            12 kk
Yhteensä           1,7    1,6   4,1   4,2


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä
jakaa sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle
Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

milj. euroa           I/06  I/05  2005 Edelliset
                             12 kk

Liikevaihto           219   202   707   724
- jakeluverkot          188   173   592   607
- alueverkot           24   23   82   83
- muu myynti            7    6   33   34
Liikevoitto            81   71   251   261
Vertailukelpoinen         81   66   244   259
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden     3 030  3 113  3 021    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            8,8   9,3
Vertailukelpoinen sidotun            8,6   9,3
pääoman tuotto, %

Ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 7,8 (7,2) TWh ja 5,4 (5,1) TWh.
Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille
oli yhteensä 4,5 (4,2) TWh Ruotsissa ja 0,9 (0,9) TWh
Suomessa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ruotsissa ja Norjassa oli
suotuisa sää. Tämän seurauksena sähkönsiirron volyymi oli
tavallista suurempi ja säästä aiheutuvia häiriöitä oli
vähän. Ruotsissa viime vuosina tehdyt investoinnit Fortumin
jakeluverkkojen luotettavuuden parantamiseksi ovat alkaneet
tuottaa tulosta.

Ruotsissa odotetaan lopullista päätöstä vuoden 2003
jakelutariffien valvonnasta kevään aikana. Päätös koskee
Fortumin alueista Ruotsin länsirannikkoa ja Tukholmaa.
Norjassa Fortum otti käyttöön asiakastakuut tammikuun
alussa. Fortum on Norjan ainoa energiayhtiö, joka antaa
asiakkailleen asiakaspalvelutakuun. Asiakastakuut ovat jo
voimassa myös Ruotsissa ja Suomessa.

Sähkönsiirto         I/06   I/05  2005 Edelliset
jakeluverkoissa, TWh                  12 kk

Ruotsi             4,7   4,4  14,4   14,7
Suomi             2,2   2,0   6,3   6,5
Norja             0,8   0,7   2,2   2,3
Viro              0,1   0,1   0,2   0,2
Yhteensä            7,8   7,2  23,1   23,7


Sähkönjakeluasiakkaitten  31.3.2006 31.3.2005    2005
lukumäärä alueittain, tuhansia
Ruotsi              860    860     860
Suomi               410    405     410
Muut maat             120    115     120
Yhteensä            1 390   1 380    1 390


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle
asiakkaalle, joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät,
kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.

milj. euroa           I/06  I/05  2005 Edelliset
                             12 kk

Liikevaihto           547   392  1 365  1 520
Liikevoitto            3    6   32   29
Vertailukelpoinen         0    7   30   23
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden      356   222   228    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            17,4  13,5
Vertailukelpoinen sidotun            16,4  10,9
pääoman tuotto, %


Ensimmäisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti
oli 12,7 TWh. Lisäystä viime vuoden vastaavaan jaksoon oli
0,8 TWh, mikä johtui pääasiassa lisääntyneestä
lämmityssähkön kulutuksesta, asiakasmäärän kasvusta
edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna sekä uusista
suurasiakassopimuksista. Ensimmäisen neljänneksen aikana
asiakasmäärät olivat suunnilleen samalla tasolla kuin viime
vuoden lopulla.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön vähittäismyyntihinnat
Pohjoismaissa olivat yleisesti korkeampia kuin vastaavalla
jaksolla viime vuonna. Kotitalousasiakkaiden maksamat hinnat
eivät toistaiseksi ole täysin seuranneet tukkusähkön
hintojen nousua Nord Poolissa.


Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien liiketoimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen
tammi-maaliskuussa olivat 114 (49) miljoonaa euroa.
Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 71 (49) miljoonaa
euroa.

Kun MPEC Wroclawin osakkeiden julkinen ostotarjous umpeutui
24.1.2006, Fortum oli hankkinut 90,2 % yrityksen
osakepääomasta ja 94,4 % äänivallasta. Fortum aikoo poistaa
yhtiön Varsovan pörssistä.

2.2.2006 E.ON Nordic AB ja Fortum allekirjoittivat
sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa kaikki E.ON Nordicin
omistamat E.ON Finland Oyj:n osakkeet. Kaupan toteutuessa
tulee voimaan myös Espoon kaupungin omistamia E.ON Finlandin
osakkeita koskeva sopimus, jonka Espoon kaupunki ja Fortum
allekirjoittivat 18.1.2006. Näiden osakekauppojen jälkeen
Fortumin omistamat osakkeet oikeuttavat 99,8 % osuuteen E.ON
Finlandin osakepääomasta ja äänivallasta. Osto on
hyväksytettävä Suomen Kilpailuvirastolla. Suomen
Kilpailuvirasto ilmoitti 3.3.2006, että se jatkaa E.ON
Finland Oyj:n osakekaupan tutkimista, ja että jatkokäsittely
kestää enintään kolme kuukautta.


Rahoitus

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä nettovelka kasvoi
742 miljoonalla eurolla
3 900 miljoonaan euroon. Nettovelan kasvu liittyy
ensisijaisesti vuoden 2005 tuloksen perusteella maksettuun
987 miljoonan euron osinkoon, joka maksettiin maaliskuussa
2006.

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan kassavirta oli vahva,
303 (62) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 15 (35) miljoonaa euroa.
Tärkeimmät syyt kulujen pienenemiseen olivat edellisen
vuoden vastaavaa kautta pienempi nettovelka ja alhaisempi
korkotaso. Konsernin nettorahoituskuluihin sisältyy noin 15
(11) miljoonan euron positiivinen käyvän arvon muutos
johdannaisissa, jotka jäävät IFRS:ssä suojauslaskennan
ulkopuolelle.

Moody'sin ja Standard & Poor’sin Fortumille antamat pitkän
aikavälin luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa).


Osakkeet ja osakepääoma

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myytiin yhteensä 238,0
miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, joiden kokonaishinta oli
4 614 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo neljänneksen
viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli
18 354 miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen korkein
noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille Helsingin Pörssissä oli
21,50 euroa ja alin 15,71 euroa. Noteerausten keskiarvo oli
19,38 euroa. Neljänneksen viimeisen pörssipäivän
päätöskurssi oli 20,82 euroa.

Optiojärjestelyjen yhteydessä vuoden 2006 ensimmäisellä
neljänneksellä merkittiin ja vietiin kaupparekisteriin
yhteensä 6 252 200 osaketta. Näiden merkintöjen jälkeen
Fortumin osakepääoma on 2 997 257 165 euroa ja
rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 881 546 225.

Neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 51,1 % Fortumista.
Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 34,0 %.

Hallitus sai yhtiökokoukselta valtuutuksen hankkia yhtiön
omia osakkeita. Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä
on 35 miljoonaa osaketta. Lisäksi mahdolliseen
takaisinostoon käytettävät varat eivät saa ylittää 500
miljoonaa euroa. Hallituksella ei ole tällä hetkellä
yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuutuksia
vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle
laskemiseksi tai uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi.


Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa 16.3.2006 hyväksyttiin 1,12 (0,58) euron
suuruinen osakekohtainen käteisosinko. Tästä osingosta 0,58
euroa osakkeelta tuli jatkuvien toimintojen voitosta
vuodelta 2005 ja 0,54 euroa osakkeelta tuli luovutettujen
liiketoimintojen voitosta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden takaisinostosta voitonjakokelpoisilla varoilla.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksesta
lukien. Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä on 35
miljoonaa osaketta. Lisäksi takaisinostoon käytettävät varat
eivät saa ylittää 500 miljoonaa euroa.
Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin
neljää prosenttia yhtiön koko osakepääomasta ja
äänivallasta.

Fortumin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi
vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin
uudelleen kansanedustajat Lasse Hautala, Rakel Hiltunen,
Mikko Immonen, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen ja
Ben Zyskowicz, sekä kaupunginvaltuuston toinen
varapuheenjohtaja Martti Alakoski ja teollisuusneuvos Kimmo
Kalela. Kansanedustaja Sirpa Paatero valittiin uutena
jäsenenä. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Timo
Kalli ja varapuheenjohtajaksi Rakel Hiltunen. Nyt valitun
hallintoneuvoston toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Peter Fagernäs
(puheenjohtaja), Birgitta Kantola (varapuheenjohtaja),
Birgitta Johansson-Hedberg, Matti Lehti ja Marianne Lie.
Uusiksi jäseniksi valittiin Esko Aho ja Christian Ramm-
Schmidt. Nyt valitun hallituksen toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte
& Touche Oy:n.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli
keskimäärin 8 886 (13 135). Vähennys johtuu Neste Oilin
eriyttämisestä. Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 8 900
(8 731).


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön
noin 25 % osuudella. Huhtikuussa voimalaitoksen rakentaja-
ja omistajayhtiö TVO ilmoitti, että reaktorirakennuksen
rakennustyöt ja joidenkin tärkeiden osien valmistus ovat 8 -
9 kuukautta myöhässä.

Tammikuussa Fortum sopi myyvänsä noin 40 % osuutensa Enprima
Oy:stä ruotsalaiselle ÅF Groupille, kauppa toteutettiin
24.4.2006.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on
pohjoismainen sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen
avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden vesitilanne,
hiilidioksidin päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnat
sekä sähkön kysyntä. Ruotsin kruunun vaihtokurssi vaikuttaa
myös Fortumin tulokseen, koska Fortumin Ruotsissa tekemä
tulos muunnetaan euroiksi.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana
kasvavan Pohjoismaissa noin 1 % vuosivauhtia.

Huhtikuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat
noin 5 TWh keskimääräistä pienemmät ja 2 TWh pienemmät kuin
vastaavana ajankohtana vuonna 2005. Huhtikuun puolivälissä
päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2006 oli noin 29-31
euroa hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön
futuurihinta loppuvuodeksi 2006 oli 53-55 euroa
megawattitunnilta, vuodelle 2007 noin 49-51 euroa
megawattitunnilta ja vuodelle 2008 noin 47-49 euroa
megawattitunnilta.

Huhtikuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu
loppuvuodeksi 2006 noin 80 % noin 33 euroon
megawattitunnilta. Kalenterivuodeksi 2007 Fortumin sähkön
tukkumyynnistä on suojattu noin 55 % noin 37 euroon
megawattitunnilta. Nämä suojaukset voivat vaihdella
huomattavasti Fortumin sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien
toimien mukaan. Myös Ruotsin kruunun kurssivaihtelu euroon
nähden vaikuttaa suojaushintaan, sillä osa suojauksista
tehdään Ruotsin kruunuina.

Fortumin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot,
suojaushinta, spot-hinta, Fortumin joustavan
tuotantorakenteen optimointi jopa tuntitasolla sekä
valuuttojen kurssivaihtelut. Mikäli Fortum ei suojaisi
tuotantovolyymejään lainkaan, voisi yhden euron muutos
megawattitunnin spot-hinnassa aiheuttaa vuositasolla noin 50
miljoonan euron muutoksen Fortumin liikevoitossa.

Ensimmäinen neljännes oli vahva alku vuodelle 2006. Koska
kasvumahdollisuudet ovat hyvät ja markkinatekijät suotuisia,
on Fortum hyvissä asemissa loppuvuotta 2006 ja vuotta 2007
ajatellen.

Espoo, 24.4.2006
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin +358 10 452 4519


Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Tulostiedotus vuonna 2006:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 19.7.2006
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 19.10.2006

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa on nähtävillä Fortumin
www-sivuilla osoitteessa: www.fortum.fi/Sijoittajat.


 FORTUM -KONSERNI                             
 TAMMIKUU-MAALISKUU 2006 
                        
 Tilintarkastamaton                            
                                      
 LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA                    
 
 MEUR                 I/2006  I/2005   2005 Edelliset
                                    12kk
 Jatkuvat toiminnot:                            
 Liikevaihto              1 343  1 133   3 877   4 087
 Muut tuotot                -1    25    101     75

 Materiaalit ja palvelut         -526   -423  -1 325   -1 428
 Henkilöstökulut             -131   -129   -481    -483
 Poistot ja arvonalentumiset       -98   -103   -407    -402
 Muut kulut               -115   -97   -418    -436
 Liikevoitto               472   406   1 347   1 413
 Osuus osakkuus- ja            35    15    55     75
 yhteisyritysten voitosta
 Rahoitustuotot ja -kulut         -15   -35   -135    -115
 Voitto ennen veroja           492   386   1 267   1 373
 Välittömät verot            -120   -116   -331    -335
 
 Jatkuvien toimintojen kauden voitto   372   270    936   1 038
 Luovutetut toiminnot:                           
 Luovutettujen toimintojen         -    84    474    390
 kauden voitto
 Kauden voitto              372   354   1 410   1 428

 Jakautuminen:                             
 Emoyhtiön omistajille          346   329   1 358   1 375
 Vähemmistölle               26    25    52     53
                     372   354   1 410   1 428
                                      
 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin                
 voitosta laskettu osakekohtainen tulos                  
 (euroa per osake)
 Laimentamaton              0.39   0.38   1.55    1.56
 Laimennettu               0.39   0.37   1.53    1.54
                                      
 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien                
 toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos            
 (euroa per osake)
 Laimentamaton              0.39   0.28   1.01    1.12
 Laimennettu               0.39   0.28   1.00    1.11
                                      
 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                     
 luovutettujen toimintojen voitosta laskettu                
 osakekohtainen tulos (euroa per osake)
 Laimentamaton               -   0.10   0.54    0.44
 Laimennettu                -   0.09   0.53    0.43

 LYHENNETTY KONSERNIN TASE                         
 MEUR                                   
                         31.3.  31.3. 31.12.2005
                         2006   2005
                                   
 VASTAAVAA                              
 Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet               85    85     80
 Rakennukset, koneet ja kalusto         10 077  10 241   10 176
 Muut pitkäaikaiset sijoitukset         2 185  2 122    2 112
 Muut pitkäaikaiset saamiset            121    73     87
 Pitkäaikaiset korolliset saamiset         638   649     620
 Pysyvät vastaavat yhteensä           13 106  13 170   13 075
                                      
 Vaihtuvat vastaavat                            
 Vaihto-omaisuus                  221   231     256
 Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset    1 167  1 129    1 011
 Korolliset saamiset 1)               -   804      -
 Myytävissä olevat sijoitukset 1)          -   553      -
 Rahat ja pankkisaamiset              207   158     788
 Vaihtuvat vastaavat yhteensä          1 595  2 875    2 055
                                      
 Vastaavaa yhteensä               14 701  16 045   15 130

                                      
 OMA PÄÄOMA                                
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                 
 Osakepääoma                  2 997   2 964   2 976
 Muu oma pääoma                 3 270   3 720   4 175
 Yhteensä                    6 267   6 684   7 151
 Vähemmistöosuus                 231    171    260
 Oma pääoma yhteensä              6 498   6 855   7 411
                                      
 VIERAS PÄÄOMA                              
 Pitkäaikainen vieras pääoma                       
 Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma     3 127   4 063   3 118
 Laskennallinen verovelka            1 535   1 639   1 512
 Varaukset                    610    577    606
 Muu pitkäaikainen vieras pääoma         582    503    435
 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä      5 854   6 782   5 671
                                      
 Lyhytaikainen vieras pääoma                       
 Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma      980    973    828
 Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras     1 369   1 435   1 220
 pääoma 2)
 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä      2 349   2 408   2 048
                                      
 Vieras pääoma yhteensä             8 203   9 190   7 719
                                      
 Vastattavaa yhteensä             14 701  16 045   15 130

 1) Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tase sisälsi 804 miljoonan euron
 korollisen saamisen Neste Oil Oyj:ltä sekä 15% omistusosuuden
 Neste Oil Oyj:sta arvoltaan 553                     
 miljoonaa euroa.
 
2) Osingot Fortumin osakkeenomistajille, 506 miljoonaa euroa, kirjattiin
 vieraaseen pääomaan vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen lopussa.
 Kassavirtavaikutus näytettiin                      
 vuoden 2005 toisella
 neljänneksellä.
                                   
 OMAN PÄÄOMAN MUUTOS                           
 MEUR           Osake- Yliku  Muu Käyvän Kerty Vähem Yhte
              pääoma rssi- sidot  arvon  neet mistö- ensä
                  rahas   tu   ja voitto osuus
                   to pääoma  muut  varat
                         rahast   
                           ot
 Oma pääoma 31.12.2005   2 976  70   2  -117 4 220  260 7 411
 Käytetyt optio-oikeudet    21   2                 23
 Muuntoerot ja muut                    -5   -2  -7
 muutokset
 Osingonjako                       -987     -987
 Kassavirran suojaukset              -256      -3 -259
 Käyvän arvon rahaston               -5         -5
 muutokset
 Vähemmistöosuuden                        -50  -50
 pienentyminen
 yrityshankintojen kautta
 Kauden voitto                      346   26  372
 Oma pääoma 31.03.2006   2 997  72   2  -378 3 574  231 6 498
                                      
 Oma pääoma 31.12.2004   2 948  62   13   134 4 343  150 7 650
 Käytetyt optio-        16  -13   7             10
 oikeudet
 Muuntoerot ja muut                 -2  -11   -5  -18
 muutokset
 Osingonjako                       -506     -506
 Osinkona jaetut                     -920     -920
 osakkeet 1)
 Kassavirran suojaukset              -119   28   1  -90
 Käyvän arvon rahaston               382   -7     375
 muutokset
 Kauden voitto                      329   25  354
 Oma pääoma 31.03.2005   2 964  49   20   395 3 256  171 6 855
 
 1) Vuonna 2005 osinkona jaettavien osakkeiden vaikutus Fortumin omaan
 pääomaan oli 920 miljoonaa. Emoyhtiön kertyneiden voittovarojen osuus
 oli 969 miljoonaa euroa vuonna 2005.
                                    
 KONSERNIN                                
 KASSAVIRTALASKELMA
 MEUR                                    
                       31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
 
 Liiketoiminnan kassavirta                        
 Liikevoitto ennen poistoja,            570    509   1 754
 jatkuvat toiminnot
 Muut tuotot ja kulut joihin            24    -14    15
 ei liity maksua
 Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot       26    -84   -107
 Maksetut välittömät verot            -136   -121   -298
 Kassavirta ennen käyttöpääoman          484    290   1 364
 muutosta, jatkuvat toiminnot
 Käyttöpääoman muutos               -181   -228    -93
 Jatkuvien toimintojen               303    62   1 271
 liiketoiminnan kassavirta
 Luovutettujen toimintojen              -    152    133
 liiketoiminnan kassavirta
 Liiketoiminnan kassavirta             303    214   1 404
 yhteensä
                                      
 Investointien kassavirta                         
 Investoinnit                   -71    -49   -346
 käyttöomaisuuteen Ostetut osakkeet        -43     -   -127
 Käyttöomaisuuden myynnit              3     6    30
 Myydyt osakkeet                   0     2    26
 Muiden sijoitusten muutos             -19    -4    19
 Jatkuvien toimintojen              -130    -45   -398
 investointien kassavirta
 Luovutettujen toimintojen              -   -137   1 155
 investointien kassavirta
 Investointien kassavirta             -130   -182    757
 yhteensä
                                      
 Kassavirta ennen rahoitusta            173    32   2 161
                                      
 Rahoituksen kassavirta                          
 Velkojen muutos                  164    -15  -1 063
 Osingonjako yhtiön                -987     -   -506
 osakkeenomistajille
 Muut rahoituserät                 71    10    22
 Jatkuvien toimintojen              -752    -5  -1 547
 rahoituksen kassavirta
 Luovutettujen toimintojen              -    49    29
 rahoituksen kassavirta 1)
 Rahoituksen kassavirta              -752    44  -1 518
 yhteensä
                                      
 Taseen mukainen jatkuvien                        
 toimintojen likvidien varojen muutos,
 lisäys (+), vähennys (-)             -579    76    643
 
 Neste Oilin luovuttaminen                  -63     
 Taseen mukainen jatkuvien                        
 toimintojen likvidien varojen muutos,
 lisäys (+), vähennys (-)                   13     

 1) Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana Neste Oilin       
 luovuttamisesta seuranneet kassavirtavaikutukset
 netotettiin toimintojen rahoituksen kassavirrassa. 

                                      
 TUNNUSLUVUT 1)                               
 
 MEUR                                   
               31.3.  31.3.  30.6  30.9. 31.12. Edelli-
                2006   2005  2005  2005  2005   set
                                    12kk
 Jatkuvat toiminnot:                           
 Käyttökate, MEUR       570   509   837  1 178 1 754  1 815
                                      
 Tulos per osake       0.39   0.28  0.45  0.65  1.01  1.12
 (laimentamaton), EUR
                                      
 Sijoitettu pääoma,     10 605  10 534 10 987 11 154 11 357 10 605
 MEUR                    
                                      
 Korollinen nettovelka,   3 900  4 878  3 595  3 333 3 158   N/A
 MEUR
 Käyttöomaisuusinvestoinnit  114    49   123   213  479   544
 ja investoinnit
 osakkeisiin, MEUR
 Käyttöomaisuusinvestoin-    71    49   123   207  346   368
 nit, MEUR
                                      
 Sijoitetun pääoman      19.4   16.4  12.4  11.7  13.5  15.0
 tuotto, % 3)
 Oman pääoman tuotto, %                    13.5  16.0
 2)
 Nettovelka /         1.7   2.4   2.2   2.1  1.8   2.1
 käyttökate 3)
                                      
 Velkaantumisaste, %      60    71   53   47   43   N/A
 Oma pääoma/ osake, EUR    7.11   7.67  7.64  7.86  8.17   N/A
 Omavaraisuusaste, %      44    43   43   47   49   N/A
                                      
 Fortum yhteensä:                             
 Tulos per osake       0.39   0.38  0.99  1.19  1.55  1.56
 (laimentamaton), EUR
 Sijoitettu pääoma,     10 605  11 891 10 987 11 154 11 357  10 605
 MEUR 
 Sijoitetun pääoman      19.4   18.2  16.7  15.3  16.6  17.6
 tuotto, % 3)
 Oman pääoman tuotto, %    21.4   19.5  19.2  17.6  18.7  21.4
 3)
 Nettovelka /         1.7   1.8   1.5   1.5  1.4   1.8
 käyttökate 3)
 Korkokate          16.9   11.6  11.3  10.6  11.6  12.6
 Liiketoiminnan        49.6   39.3  44.2  42.9  43.2  34.9
 kassavirta/korollinen
 nettovelka, % 3)

                                      
 Henkilöstö keskimäärin   8 886 13 135 11 066  10 279 10 026   N/A
 Osakkeiden          880   871   872   872  872   878
 keskimääräinen määrä,     725   710   316   438  613   694
 1 000 osaketta
 Laimennettu          892   883   883   889  887   889
 osakeantioikaistu       406   774   629   157  653   579
 osakkeiden
 keskimääräinen määrä,
 1 000 osaketta
 Osakkeiden lukumäärä,     881   871   872   872  875   N/A
 1 000 osaketta        546   854   793   981  294

 1) Vuonna 2005 julkaistut tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin
 lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat että luovutetut toiminnot, jollei
 muuta ole ilmoitettu.
 
 2) Oman pääoman tuotto on laskettu jakamalla jatkuvien       
 toimintojen kauden voitto kauden lopun oman pääoman määrällä.
 Luovutettujen toimintojen kauden voitto on vähennetty        
 31.12.2005 oman pääoman määrästä.
 
 3) Neljännekset on laskettu vuositasolla.              

                                      
 LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                        
 MEUR               I/2006  I/2005   2005   Edelliset
                                    12kk
 Sähköntuotanto           643    534  2 058     2 167
 - josta sisäistä          -50    55    97       -8
 Lämpö                480    385  1 063     1 158
 - josta sisäistä           -8    12    12       -8
 Sähkönsiirto            219    202   707      724
 - josta sisäistä           2     2    8       8
 Markets               547    392  1 365     1 520
 - josta sisäistä           41    25   101      117
 Muut                 20    23    91       88
 - josta sisäistä           15    22    63       56
 Eliminoinnit *)          -566   -403  -1 407     -1 570
 Jatkuvien toimintojen       1 343   1 133  3 877     4 087
 liikevaihto
 Luovutettujen toimintojen       -   2 061  2 061       -
 liikevaihto
 Eliminoinnit             -    -20   -20       -
 Yhteensä             1 343   3 174  5 918     4 087

  *) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord
  Poolilta, jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona
  tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-
  ostaja.

 LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                        
 MEUR               I/2006  I/2005   2005   Edelliset
                                    12kk
 Sähköntuotanto           284    223   825      886
 Lämpö                119    112   269      276
 Sähkönsiirto             81    71   251      261
 Markets                3     6    32       29
 Muut                -15    -6   -30      -39
 Jatkuvien toimintojen        472    406  1 347     1 413
 liikevoitto
 Luovutettujen toimintojen       -    127   517      390
 liikevoitto
 Yhteensä              472    533  1 864     1 803

 JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
 
 MEUR               I/2006  I/2005   2005   Edelliset
                                    12kk

 Sähköntuotanto           293    224   854      923
 Lämpö                126    107   253      272
 Sähkönsiirto             81    66   244      259
 Markets                0     7    30       23
 Muut                -14    -11   -47      -50
 Jatkuvien toimintojen        486    393  1 334     1 427
 vertailukelpoinen liikevoitto
 Kertaluonteiset erät         0     6    30       24
 Muut                -14     7   -17      -38
 vertailukelpoisuuteen
 vaikuttavat erät
 Jatkuvien toimintojen        472    406  1 347     1 413
 liikevoitto

 KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN 
                          
 MEUR               I/2006  I/2005   2005   Edelliset
                                    12kk
 Sähköntuotanto            0     0    -3       -3
 Lämpö                 1     0    14       15
 Sähkönsiirto             0     0    1       1
 Markets                0     0    0       0
 Muut                 -1     6    18       11
 Yhteensä               0     6    30       24

 MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN

 MEUR                  I/2006 I/2005 2005   Edelliset
                                    12kk

 Sähköntuotanto               -9   -1  -26     -34
 Lämpö                   -8   5   2     -11
 Sähkönsiirto                0   5   6      1
 Markets                   3   -1   2      6
 Muut                    0   -1   -1      0
 Yhteensä                 -14   7  -17     -38

 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN

 MEUR                  I/2006 I/2005 2005  Edelliset
                                   12kk

 Sähköntuotanto               26   28  112     110
 Lämpö                   30   31  123     122
 Sähkönsiirto                35   37  145     143
 Markets                   4   4   15      15
 Muut                    3   3   12      12
 Jatkuvien toimintojen poistot ja      98  103  407     402
 arvonalentumiset
 Luovutettujen toimintojen poistot      -   36   36      -
 ja arvonalentumiset
 Yhteensä                  98  139  443     402

 OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN

 MEUR                  I/2006 I/2005 2005  Edelliset
                                   12kk

 Sähköntuotanto 1)             12   2   23      33
 Lämpö                   11   6   11      16
 Sähkönsiirto                11   7   20      24
 Markets                   1   0   1      2
 Muut                    0   0   0      0
 Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus-   35   15   55      75
 ja yhteisyritysten tuloksesta
 Luovutettujen toimintojen osuus       -   -2   -2      -
 osakkuus- ja yhteisyritysten
 tuloksesta
 Yhteensä                  35   13   53      75

 1) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on
 tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan.

 
 SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN

 MEUR                                  
                     31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005

 Sähköntuotanto                1 260  1 204    1 259
 Lämpö                     149   140     133
 Sähkönsiirto                  220   200     210
 Markets                     8    8      8
 Muut                       0    0      0
 Yhteensä                   1 637  1 552    1 610

 INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN     
 
 MEUR                    I/2006 I/2005     2005
 
 Sähköntuotanto                 20   18     129
 Lämpö                      61   12     212
 Sähkönsiirto                  25   15     115
 Markets                     5    1      10
 Muut                       3    3      13

 Jatkuvien toimintojen             114   49     479
 käyttöomaisuus- ja
 osakeinvestoinnit
 Luovutettujen toimintojen            -   99      99
 käyttöomaisuus- ja
 osakeinvestoinnit
 Yhteensä                    114   148     578 

 SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN

 MEUR                                  
                     31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
 

 Sähköntuotanto                5 913  6 100    5 954
 Lämpö                    2 513  2 441    2 551
 Sähkönsiirto                 3 030  3 113    3 021
 Markets                    356   222     228
 Muut ja eliminoinnit              153   163     139
 Yhteensä                  11 965  12 039   11 893
 
 SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                 
 %                                   
                          Edelliset      
                             12kk 31.12.2005

 Sähköntuotanto                     15.3    14.0
 Lämpö                         12.1    11.6
 Sähkönsiirto                      9.3     8.8
 Markets                        13.5    17.4
                                     

 VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN        
 %                                   
                          Edelliset 31.12.2005
                             12kk     

 Sähköntuotanto                     16.0    14.5
 Lämpö                         11.9    11.0
 Sähkönsiirto                      9.3    8.6
 Markets                        10.9    16.4

 Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton
 ja 'osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa
 keskimääräisellä sidotulla pääomalla.
 
 VARAT SEGMENTEITTÄIN                         
 MEUR                                  
                    31.3.2006  31.3.2005 31.12.2005
                                    
 Sähköntuotanto              6 320    6 982   6 522
 Lämpö                  2 871    2 731   2 895
 Sähkönsiirto               3 456    3 537   3 448
 Markets                  754     476    515
 Muut ja eliminoinnit            234     -42    216
 Sidottuun pääomaan sisältyvät      13 635    13 684   13 596
 varat
 Korolliset saamiset            652    1 453    620
 Laskennallinen verosaaminen         68      61     18
 Muut varat                 139     136    108
 Myytävissä olevat sijoitukset        -     553     -
 Rahat ja pankkisaamiset          207     158    788
 Varat yhteensä             14 701    16 045   15 130

 VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                     
 MEUR                                 
                    31.3.2006  31.3.2005 31.12.2005
                        
 Sähköntuotanto               407     882     568
 Lämpö                   358     290     344
 Sähkönsiirto                426     424     427
 Markets                  398     254     287
 Muut ja eliminoinnit            81    -205     77
 Sidottuun pääomaan sisältyvä       1 670    1 645    1 703
 vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka         1 535    1 639    1 512
 Muut 1)                  891     870     558
 Sijoitettuun pääomaan sisältyvät     4 096    4 154    3 773
 velat
 Korollinen vieras pääoma         4 107    5 036    3 946
 Oma pääoma                6 498    6 855    7 411
 Oma ja vieras pääoma yhteensä      14 701   16 045   15 130

 1) Osingot Fortumin osakkeenomistajille, 506 miljoonaa euroa,
 kirjattiin vieraaseen pääomaan vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen
 lopussa.
 Kassavirtavaikutus näytettiin vuoden 2005 toisella neljänneksellä.

 AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS           
 MEUR                                 
                                  
                    31.3.2006  31.3.2005 31.12.2005

 Kirjanpitoarvo kauden alussa      10 256   12 041   12 041
 Neste Oilin luovuttaminen          -   -1 540   -1 540
 Konserniyhtiöiden hankinta         -11     -2     171
 Käyttöomaisuusinvestoinnit         71     49     346
 Vähennykset                 -2     -2     -31
 Poistot ja arvonalentumiset        -98    -103    -407
 Muuntoerot                 -54    -117    -324
 Kirjanpitoarvo kauden          10 162   10 326   10 256
 lopussa

 LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN                     
 MEUR                                 
                I/2006 IV/2005 III/2005 II/2005 I/2005
 
 Sähköntuotanto          643  598    450   476   534
 - josta sisäistä         -50   23     6    13   55
 Lämpö              480  325    147   206   385
 - josta sisäistä         -8   0     1    -1   12
 Sähkönsiirto           219  196    149   160   202
 - josta sisäistä          2   2     2    2    2
 Markets             547  391    284   298   392
 - josta sisäistä         41   35    19    22   25
 Muut               20   20    26    22   23
 - josta sisäistä         15   13    13    15   22
 Eliminoinnit          -566  -418   -282   -304  -403
 Jatkuvien toimintojen     1 343 1 112    774   858  1 133
 liikevaihto
 Luovutettujen toimintojen     -   -     -    -  2 061
 liikevaihto
 Eliminoinnit            -   -     -    -   -20
 Yhteensä            1 343 1 112    774   858  3 174

 LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN                      
 MEUR                               Q1I/
                I/2006 IV/2005  III/2005 II/2005 2005 1)
               
 Sähköntuotanto          284  296    181   125   223
 Lämpö              119   94    13    50   112
 Sähkönsiirto           81   76    48    56   71
 Markets              3   11     7    8    6
 Muut               -15   -3    -9   -12   -6
 Jatkuvien toimintojen      472  474    240   227   406
 liikevoitto
 Luovutettujen toimintojen     -   -     -   390   127
 liikevoitto
 Yhteensä             472  474    240   617   533

 1) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan
 IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä
 päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut takautuvasti päästöoikeuksien
 laskentakäytäntöä.

 JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN 
 MEUR                                  
                  I/2006 IV/2005 III/2005 II/2005 I/2005
            
 Sähköntuotanto            293   297   161  172  224
 Lämpö                126   97   12   37  107
 Sähkönsiirto             81   76   47   55   66
 Markets                0    8    7   8   7
 Muut                 -14   -18   -7  -11  -11
 Jatkuvien toimintojen        486   460   220  261  393
 vertailukelpoinen
 liikevoitto
 Kertaluonteiset erät          0   10    2   12   6
 Muut vertailukelpoisuuteen      -14    4   18  -46   7
 vaikuttavat erät
 Jatkuvien toimintojen        472   474   240  227  406
 liikevoitto

 KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN             
 MEUR                                  
                  I/2006 IV/2005 III/2005 II/2005 I/2005
 Sähköntuotanto             0   -6    3   0   0
 Lämpö                 1    2    1   11   0
 Sähkönsiirto              0    0    0   1   0
 Markets                0    0    0   0   0
 Muut                 -1   14   -2   0   6
 Yhteensä                0   10    2   12   6

 MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN   
 MEUR                                  
                  I/2006 IV/2005 III/2005 II/2005 I/2005
 
 Sähköntuotanto            -9    5   17  -47   -1
 Lämpö                 -8   -5    0   2   5
 Sähkönsiirto              0    0    1   0   5
 Markets                3    3    0   0   -1
 Muut                  0    1    0   -1   -1
 Yhteensä               -14    4   18  -46   7

 LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja              
 luovutettujen toimintojen väliset eliminoinnit)
 MEUR                                 
                         I/2006  I/2005  2005
                               1)   2)

 Liikevaihto                     -  2 061  2 061
 Muut tuotot                     -    5   395
 Materiaalit ja palvelut               -  -1 726 -1 726
 Henkilöstökulut                   -   -57   -57
 Poistot ja arvonalentumiset             -   -36   -36
 Muut kulut                     -   -120  -120
 Liikevoitto                     -   127   517
 Osuus osakkuus- ja                 -    -2   -2
 yhteisyritysten voitosta
 Rahoitustuotot ja -kulut              -    -6   -6
 Voitto ennen veroja                 -   119   509
 Välittömät verot                  -   -35   -35
 Luovutettujen toimintojen              -    84   474
 kauden voitto

 1) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan
 IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä
 päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut takautuvasti
 päästöoikeuksien laskentakäytäntöä.
 
 2) Neste Oil Oyj:n 15% osuuden myyntivoitto, 390 miljoonaa euroa, 
 sisältyy muihin tuottoihin vuonna 2005.
 
 VASTUUT                               
 MEUR                                 
                                    
                     31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005

 Annetut vakuudet ja                         
 vastuusitoumukset
 Omasta puolesta annetut                       
    Velat                              
     Pantit                171    156    144
     Kiinteistökiinnitykset         49     71    49
    Muut vastuut                          
     Kiinteistökiinnitykset         55     70    66
    Muut vastuusitoumukset          92     72    94
    Yhteensä                367    369    353
 Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta                
 annetut vastuusitoumukset
    Pantit ja                 3     3     3
    kiinteistökiinnitykset
    Takaukset                203    247    208
    Muut vastuusitoumukset         125    182    125
    Yhteensä                331    432    336
 Vastuusitoumukset muiden                       
 puolesta
      Takaukset              2     3     2
      Muut                 3     2     3
      vastuusitoumukset
      Yhteensä               5     5     5
 Yhteensä                   703    806    694

 Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena Fortum Heat and Gas
 Oy:llä on yhteinen vastuusitoumus Neste Oil Oyj:n kanssa.
 Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 14a luvun 6 §:n       
 säädökseen.

 Käyttöleasing vastuut                        
 Vuoden sisällä erääntyvät           16     15    17
 Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä    29     39    31
 erääntyvät
 Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät     9     10    9
 Yhteensä                   54     64    57

 YDINVOIMA                              
 MEUR                                
                                   
                       31.3.   31.3.   31.12.
                       2006   2005    2005

 Ydinjätehuoltovastuu Suomen         618    596    618
 ydinenergialain mukaisesti 1)
 Fortumin osuus               -618   -596   -610
 Ydinjätehuoltorahastosta 2)
 Erotuksen vakuutena kiinnitetyt        0     0     8
 haltijavelkakirjalainat 3)

 1) Suomen ydinenergialain mukaisesti laskettu lainmukainen vastuu on
 618 (596) miljoonaa euroa 31.3.2006 (ja vastaavasti 31.12.2005).   
 Taseeseen IAS 37:n mukaan kirjattu diskontattu velka oli 421 (404)  
 miljoonaa euroa 31.3.2006.
 Suurin ero lainmukaisen velan ja taseeseen kirjatun       
 velan välillä on se, että lainmukaista vastuuta ei ole
 diskontattu nettonykyarvoon.
 
 2) Fortumin osuus Ydinjätehuoltohastosta 31.3.2006 oli 618 (596)
 miljoonaa euroa.                        
 Taseessa esitetty osuuden arvo 31.3.2006 on 421         
 (404) miljoonaa euroa, ero johtuu siitä, että IFRIC 5-tulkinnan mukaan
 Ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää siihen liittyvien     
 velkojen määrää taseessa.
 3) Vuoden lopussa lainmukainen vastuu ja Fortumin osuus       
 Ydinjätehuoltorahastosta ovat erisuuruiset johtuen vuosittaisesta
 vastuumäärän tarkistamisesta. Ero johtuu ajoituksesta, sillä vuotuinen
 lainmukainen vastuu maksetaan seuraavan tilikauden ensimmäisen
 neljänneksen aikana.
 Fortum on antanut vakuudeksi kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja.
 Kiinnitetyt haltijavelkakirjat sisältyvät yllä oleviin Annettuihin
 vakuuksiin ja vastuusitoumuksiin.

 JOHDANNAISSOPIMUKSET                         
 MEUR                                 
                                  
                      31.3.    31.3.   31.12.
				      2006    3005    2005 

 Korko- ja              Nime Käypä Nime Käypä Nime Käypä
 valuuttajohdannaiset        llis-   llis-   llis- netto
                   arvo nett arvo nett arvo arvo
                      oarvo    oarvo      
 Koronvaihtosopimukset       3 259  -8 3 359  -41 2 636  11
 Valuuttatermiinit         5 158  35 8 338  44 5 297  69
 Koron- ja             2 165  10  317  -15 2 169   3
 valuutanvaihtosopimukset   
 Ostetut valuuttaoptiot         -  -  727  -7   -   -
 Asetetut                -  -  357   5   -   -
 valuuttaoptiot

 Sähköjohdannaiset         Määrä Käypä Mää Käypä Mää Käypä
                      netto  rä netto rä netto
                      arvo    arvo   arvo
                     TWh MEUR  TWh MEUR TWh MEUR

 Myyntisopimukset           98 -1 233  74 -125 84 -463
                      
 Ostosopimukset            54  705  46  162 49  276
 Ostetut optiot             4   0  1  -1  1  -1
 Asetetut optiot            11  -15  7  -3  3   2

 Öljyjohdannaiset          Määrä Käypä Määrä Käypä Mää Käypä
                      netto    netto rä netto
                      arvo     arvo   arvo
 
                   1000 MEUR 1000 MEUR 1000 MEUR
                    bbl    bbl     bbl

 Myyntisopimukset           225  -1  50  -1  90   0
 Ostosopimukset            513  7  770  11  571   6
 Laadintaperiaatteet                         

 Lyhennetyt osavuosikatsaukset on laadittu IAS 34        
 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
                                 
 Laadintaperiaatteet ovat yhtenäisiä tilikaudelta 2005      
 julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa.
                                 

                                   
                                   
                                   
 Tunnuslukujen                            
 laskentakaavat
                                   
 Vertailukelpoinen    =     Liikevoitto - kertaluonteiset
 liikevoitto             erät - muut
                   vertailukelpoisuuteen
                   vaikuttavat erät
                                   
 Kertaluonteiset erät   =     Käyttöomaisuuden        
                   myyntivoitot ja
                   tappiot mm.
                                   
 Muut           =     Sisältää ne tulevaisuuden
 vertailukelpoisuuteen        kassavirtoja suojaavat
 vaikuttavat erät          rahoitusinstrumentit,
                   joihin ei voida soveltaa    
                   IAS 39:n mukaisesti
                   suojauslaskentaa sekä
                   IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen
                   vaikutuksen, joka aiheutuu
                   siitä, että
                   taseen saamisiin kirjattu
                   Fortumin osuus
                   Ydinjätehuoltorahastosta
                   ei voi ylittää         
                   vastaavaa velkaa.
                                   
 Jatkuvien toimintojen  =     Jatkuvien toimintojen      
 käyttökate (Tulos          liikevoitto + Jatkuvien
 ennen korkoja,           toimintojen poistot ja
 veroja sekä poistoja        arvonalentumiset 
 ja arvonalentumisia)        
                                   
                                   
 Oman pääoman tuotto, %  =  100x Kauden voitto
                   Oma pääoma keskimäärin
 
                                   
 Sijoitetun pääoman    =  100x Voitto ennen veroja +     
 tuotto %              korko- ja muut rahituskulut
                   Sijoitettu pääoma keskimääärin 
                                   
 Jatkuvien toimintojen  =  100x Jatkuvien toimintojen      
 sijoitetun pääoman       x  voitto ennen veroja +
 tuotto, %              jatkuvien toimintojen
                   korko- ja muut rahoituskulut
                   Jatkuvien toimintojen      
                   sijoitettu pääoma keskimäärin
                                   
 Sidotun pääoman     =  100x Liikevoitto + osuus       
 tuotto, %              osakkuus- ja
                   yhteisyritysten voitosta
                   Sidottu pääoma keskimäärin
                                   
 Vertailukelpoinen    =  100x Vertailukelpoinen liikevoitto +
 sidotun pääoman           osuus osakkuus- ja
 tuotto, %              yhteisyritysten voitosta
                   (IAS39 oikaistu) 
                   Vertailukelpoinen        
                   sidottu pääoma keskimäärin
                                   
 Sijoitettu pääoma    =     Taseen loppusumma - korottomat
                   velat - laskennallinen verovelka
                   - varaukset
 
                                   
 Sidottu pääoma      =     Korottomat varat +
                   Ydinjätehuoltorahastoon
                   liittyvät korolliset varat
                   - korottomat velat - varaukset
                   (korottomat varat ja velat   
                   eivät sisällä rahoitukseen,
                   veroihin ja
                   ja laskennallisiin veroihin   
                   liittyviä eriä sekä varoja
                   ja velkoja, jotka
                   syntyvät suojauslaskennan    
                   soveltamisedellytykset
                   täyttävien
                   johdannaissopimusten      
                   käypien arvojen
                   muutoksista)
                                   
 Vertailukelpoinen    =     Sidottu pääoma oikaistuna niillä
 sidottu pääoma           korottomilla varoilla ja
                   veloilla, jotka
                   aiheutuvat niistä tulevaisuuden
                   kassavirtaa suojaavista
                   johdannais-
                   sopimuksista, joihin ei voida
                   soveltaa IAS 39:n mukaista
                   suojauslaskentaa
                                   
 Korolliset nettovelat  =     Korolliset velat - rahavarat
                                   
 Velkaantumisaste, %   =  100x Korolliset nettovelat
                   Oma pääoma 
                                   
 Oma pääoma/osake, EUR  =     Oma pääoma
                   Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
                                   
 Omavaraisuusaste, %   =  100  Oma pääoma sisältäen      
                 x  vähemmistöosuuden
                   Taseen loppusumma 
                                   
 Nettovelka /       =     Liikevoitto +          
 käyttökate             poistot ja
                   arvonalentumiset
                   Korollinen nettovelka 
                                   
 Jatkuvien toimintojen  =     Jatkuvien toimintojen liikevoitto +
 nettovelka/ käyttökate       Jatkuvien toimintojen poistot ja
                   arvonalentumiset
                   Korollinen nettovelka
                                   
 Korkokate        =     Liikevoitto
                   Nettokorkokulut
                                   
 Tulos/ osake (EPS)    =     Kauden voitto - vähemmistöosuus
                   Osakkeiden keskimääräinen
                   osakeantioikaistu lukumäärä
                   tilikauden aikana