Pörssitiedote

FORTUMIN YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI OSAKKEIDEN TAKAISINOSTO-OHJELMAN

16 maaliskuu 2006, 18:16

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 16.3.2006 1 (3)

FORTUMIN YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI OSAKKEIDEN TAKAISINOSTO-OHJELMAN

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2006 Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen, myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2005 ja hyväksyi, että vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 1,12 euroa osaketta kohti
eli yhteensä 987 miljoonaa euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään
voittovaroihin. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 21.3.2006 ja osinko maksetaan
28.3.2006.

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 11. Hallintoneuvoston
jäseniksi valittiin uudelleen kansanedustajat Lasse Hautala, Rakel Hiltunen,
Mikko Immonen, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Oras Tynkkynen ja Ben
Zyskowicz, kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Martti Alakoski,
teollisuusneuvos Kimmo Kalela, sekä uutena jäsenenä kansanedustaja Sirpa Paatero.
Puheenjohtajaksi valittiin Timo Kalli ja varapuheenjohtajaksi Rakel Hiltunen. Nyt
valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:
puheenjohtaja           1 000 euroa/kuukausi
varapuheenjohtaja         600 euroa/kuukausi
jäsenet              500 euroa/kuukausi
kokouspalkkio           200 euroa/kokous

Lisäksi korvataan matkustussäännön mukaiset matkakulut.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Birgitta Kantola
(varapuheenjohtaja), sekä jäseniksi Birgitta Johansson-Hedberg, Matti Lehti ja
Marianne Lie. Uusiksi jäseniksi valittiin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston
Sitran yliasiamies Esko Aho ja Baltic Beverages Holding AB:n toimitusjohtaja
Christian Ramm-Schmidt.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
puheenjohtaja             55 000 euroa/vuosi
varapuheenjohtaja          42 000 euroa/vuosi
jäsenet               30 000 euroa/vuosi
kokouspalkkio             500 euroa/kokous

Lisäksi myös hallituksen valiokuntakokouksista maksetaan 500 euron palkkio.
Matkakulut korvataan matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.
Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikael Paul.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
voitonjakokelpoisilla varoilla. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksesta lukien.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 35 miljoonaa osaketta. Lisäksi
hankintaan käytettävät varat eivät saa ylittää 500 miljoonaa euroa.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin neljää prosenttia yhtiön koko
osakepääomasta ja äänivallasta. Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet
hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin sääntöjen ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön hankkimat osakkeet mitätöidään joko alentamalla osakepääomaa
yhtiökokouksen päätöksellä tai Fortumin hallituksen päätöksellä alentamatta
osakepääomaa edellyttäen, että syyskuussa 2006 voimaan astuvaksi ehdotettu uusi
osakeyhtiölaki antaa hallitukselle tämän oikeuden. Osakkeiden hankinta vähentää
yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeiden ja äänivallan jakoon.

Osakkeet ostetaan takaisin yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Kyseessä on
ensimmäinen vaihe suunnitellussa Fortumin osakkeiden takaisinosto-ohjelmassa,
jonka tavoitteena on hankkia Fortumin osakkeita enintään 1 000 miljoonalla
eurolla seuraavien kolmen vuoden aikana.

Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä
ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja
asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun 1. päivänä. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy
seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella,
kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain
mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan
yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2006 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän
helmikuun 1. päivänä.

Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei
hyväksytty.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITE Hallituksen jäsenet

Esko Aho, (s. 1954), valtiotieteen maisteri. Esko Aho on tehnyt pitkän ja näkyvän
uran suomalaisen yhteiskunnan palveluksessa. Aho valittiin kansanedustajaksi
vuonna 1983 ja hän johti puoluettaan Suomen Keskustaa vuosina 1990-2002.
Kansanedustajan uransa aikana hän toimi useissa tärkeissä valiokunnissa sekä
Pohjoismaiden neuvostossa ja Euroopan Neuvostossa Suomen valtuuskunnissa. Suomen
pääministerinä Aho toimi vuosina 1991-1995. Vuoden 2000
presidentinvaaliehdokkuuden jälkeen Aho lähti vuodeksi luennoimaan Harvardin
yliopistoon Yhdysvaltoihin ja siirtyi eduskuntatyön päätyttyä yksityiseksi
konsultointialan yrittäjäksi. Esko Aho valittiin Suomen itsenäisyyden
juhlarahaston Sitran yliasiamieheksi 1.7.2004.

Fagernäs, Peter (s. 1952), Hermitage & Co. Oy:n toimitusjohtaja. Toiminut
Kansallis-Osake-Pankin ja Meritan johtokunnan jäsenenä sekä Conventum Oyj:n ja
Pohjola Yhtymä Oyj:n hallitusten puheenjohtajana. Finnlines Oyj:n hallituksen
jäsen. Fortumin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2004.

Johansson-Hedberg, Birgitta (s. 1947), BA. Hän on toiminut Föreningssparbankenin
toimitusjohtajana ja sitä ennen hollantilaisen pörssiyhtiön Wolters Kluwerin
Skandinavian johtajana. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä Skandiassa ja
Sveaskogissa sekä hallituksen puheenjohtajana Lindexissä. Hän on lisäksi
Aktiemarknadsnämndin jäsen. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2004.

Kantola, Birgitta (s. 1948), varatuomari. Nordic Investment Bankin johtaja (1991-
1995) ja International Finance Corporationin, Washington D.C., talousjohtaja
(1995-2000). Vasakronan AB:n, Akademiska Hus AB:n, Nordea AB:n ja Keskinäinen
työeläkevakutuusyhtiö Varman hallitusten jäsen. Fortumin hallituksen jäsen
vuodesta 2001.

Matti Lehti, (s. 1947), kauppatieteen tohtori. TietoEnator Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja. Toiminut aiemmin TietoEnator Oyj:n, Tietotehdas Oy:n ja Tieto-
konsernin toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä, sekä Rautakirja Oy:n
varatoimitusjohtajana. Helsingin Kauppakorkeakoulun kansleri,
Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja, Helsingin Kauppakorkeakoulun
tukisäätiön varapuheenjohtaja, sekä Jaakko Pöyry Group Oyj:n ja Elinkeinoelämän
keskusliiton hallitusten jäsen. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2005.

Marianne Lie, (s. 1962), Norjan varustamoliiton toimitusjohtaja. Hän on
työskennellyt aiemmin Vattenfall Norge AS:n ja Helsevakten Telemed AS:n
toimitusjohtajana sekä Norjan varustamoliiton informaatio- ja
teollisuuspoliittisen osaston johtajana. Marianne Lie on jäsenenä useiden
norjalaisyhtiöiden hallituksissa. Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2004.

Christian Ramm-Schmidt, (s. 1946), diplomiekonomi. Christian Ramm-Schmidt on
toiminut 70-luvun alusta kansainvälisten ja kotimaisten yhtiöiden markkinointi-
ja johtotehtävissä. Monipuolista kokemusta hän on hankkinut mm. Rank-Xerox
Oy:ssä, Readers' Digest Oy:ssä sekä Servi Systems Oy:ssä. Vuodesta 1994 hän oli
toimitusjohtajana Fazer Keksit Oy:ssä, Fazer Suklaa Oy:ssä ja lopuksi hän vastasi
Fazerin makeistoimialasta ja sen kansainvälistämisestä. Vuonna 1997 hän siirtyi
Baltic Beverages Holding AB:n (BBH) toimitusjohtajaksi. Yhtiö nousi muutamassa
vuodessa Venäjän, Ukrainan, Baltian ja Kazakstanin panimoalan markkinajohtajaksi
sekä maailman johtavien panimoyhtiöiden joukkoon. Hänellä on myös runsaasti
kokemusta hallitustyöskentelystä, mm. kolmesta pörssiyhtiöstä. Fortumin
hallituksen uusi jäsen.