Pörssitiedote

Fortum Oyj - tilinpäätös 2005

03 helmikuu 2006, 09:00

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2006 klo 9.00

Fortum Oyj - tilinpäätös 2005

Fortumilla erinomainen vuosi
- kaikki liiketoimintasegmentit paransivat tulostaan

Vuosi lyhyesti
- Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 1 267 (962) miljoonaa euroa (+32 %)
- Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos 1,01 (0,79) euroa (+28 %)
- Neste Oil Oyj:n menestyksekäs eriyttäminen ja pörssilistaus
- Sopimus Espoon kaupungin ja E.ON Nordicin kanssa E.ON Finlandin osakkeista
- Merkittäviä edistysaskelia Venäjällä ja Puolassa
- Osinkoehdotus yhteensä 1,12 euroa osakkeelta, josta 0,58 euroa jatkuvista
toiminnoista
- Ehdotettu 1 000 miljoonan euron arvoinen osakkeiden takaisinosto-ohjelma
vuosille 2006 - 2008, josta 500 miljoonaa euroa vuonna 2006.

Tunnuslukuja               IV/05   IV/04   2005    2004
Liikevaihto, miljoona euroa        1 112  1 084   3 877   3 835
Liikevoitto, miljoonaa euroa        474   363   1 347   1 195
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj.    460   349   1 334   1 148
euroa *)
Voitto ennen veroja, milj. euroa      466   288   1 267    962
Jatkuvien liiketoimintojen                          
tulos/osake, euroa             0,36   0,21   1,01    0,79
Tulos/osake, euroa**)           0,36   0,39   1,55    1,48
Liiketoiminnan kassavirta, miljoonaa                     
euroa                    424   455   1 404   1 758
Jatkuvien liiketoimintojen                          
kassavirta, miljoonaa euroa         424   243   1 271   1 232
Osakkeiden lukumäärä, tuhatta               872 613  852 625


*) Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Näitä aiheuttavat pääasiassa niiden
tulevaisuuden kassavirtaa suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen
muutokset, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa tai jotka
aiheutuvat kertaluonteisista eristä.

**) Toisen neljänneksen osakekohtainen tulos vuonna 2004 sisältää 0,05 euron
kertaluonteisen vaikutuksen, joka aiheutui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta
29 prosentista 26 prosenttiin.


Tunnuslukuja                        2005   2004
Tase
Oma pääoma/osake, euroa                  8,17   8,65
Korollinen nettovelka                          
(kauden lopussa), miljoonaa euroa             3 158   5 095
Jatkuvien toimintojen sijoitetun                     
pääoman tuotto, %                     13,5   11,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %                16,6   15,8
Oma pääoman tuotto, %                   18,7   18,2
Velkaantumisaste, %                     43    67


Vuosi 2005 oli Fortumille erinomainen. Yrityksen liiketoiminnan tulos ja
kassavirta vahvistuivat. Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet, sijoitetun pääoman
tuotto 12 % ja oman pääoman tuotto 12 %, ylittyivät. Tase vahvistui edelleen,
kun nettovelka pieneni 1 937 miljoonaa euroa vuoden 2004 lopusta, ja
velkaantumisaste oli 43 % vuoden lopussa. Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan
kassavirta kasvoi 1 271 (1,232) miljoonaan euroon.

Kaikkien segmenttien vertailukelpoinen liikevoitto oli korkeampi kuin vuonna
2004. Sähköntuotanto, Lämpö ja Markets tekivät huomattavasti korkeamman
vertailukelpoisen liikevoiton. Sähköntuotanto-segmentin parempi tulos johtui
pääasiassa tukkuhintojen onnistuneesta suojauksesta ja korkeammasta sähkön spot-
hinnasta. Lämpö-segmentin tuloksen parantuminen on pääosin seurausta parantuneen
polttoainevalikoiman tuomasta kustannustehokkuudesta Värme-
liiketoimintayksikössä.

Toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 31,2 (29,2) euroa, eli 7 %
korkeampi kuin 2004. Sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,3 (28,9) euroa megawattitunnilta, eli noin 1 %
korkeampi kuin vuonna 2004.

Öljyliiketoiminnan eriyttäminen ja Neste Oil Oyj:n pörssilistaus onnistuivat,
eriyttäminen toteutettiin jakamalla osakkeita osinkona ja myymällä loput
osakkeet huhtikuussa 2005.

Fortum vahvisti asemaansa venäläisessä sähköyhtiö OAO Lenenergossa ja lisäsi
välillistä omistustaan Luoteis-Venäjän alueellisessa sähköntuotantoyhtiössä
Territorial Generation Company 1:ssä (TGC-1). Kolenergon, Lenenergon ja
Karelenergon tuotantokapasiteetit yhdistetään TGC-1:ksi osana Venäjän
sähkömarkkinoiden uudistusta. Marraskuussa Fortum sopi hankkivansa 24,83 %
Kolenergon osakkeista.

Fortumin kaukolämpöliiketoiminta kasvoi edelleen Puolassa. Lokakuussa Fortum
allekirjoitti sopimuksen osake-enemmistön hankkimisesta Wroclawin kaupungin
kaukolämpöyhtiö MPEC Wroclawista. Joulukuussa Fortum osti osake-enemmistön
Plockin kaupungin kaukolämpöyhtiöstä.


Liikevaihto ja tulos

Lokakuu-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 1 112 miljoonaa euroa (1 084 miljoonaa loka-
joulukuussa 2004).

Konsernin liikevoitto oli 474 (363) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto kasvoi 111 miljoonalla eurolla 460 (349) miljoonaan euroon.

Viimeisellä neljänneksellä keskimääräinen sähkön hinta Nord Poolissa oli 32,3
(27,6) euroa megawattitunnilta, eli 17 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla
vuonna 2004. Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut korkeampi kuin Nord
Poolissa, ja Pohjoismaat ovatkin aloittaneet sähkön viennin Saksaan.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin viime
vuonna. Pääasiallinen syy tähän on Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta,
joka nousi
10 % 33,0 (30,1) euroon megawattitunnilta Pohjoismaissa.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli parempi kuin viime vuonna.
Tämä aiheutui pääasiassa lisääntyneestä myynnistä yritysasiakkaille ja
paremmasta polttoainevalikoimasta, jossa biopolttoaineiden ja jätteen polton
osuus kasvoi.

Sähkönsiirto-segmentin tulos parani viimeisellä neljänneksellä. Syynä tähän on
yleisesti alhaisempi kustannustaso, joka saavutettiin liiketoiminnan
tehostamisen ja pienempien verkkohävikkikustannusten johdosta.

Markets-segmentin liikevoitto parani edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui
lähinnä lisääntyneestä myynnistä ja uusista tuotteista. Myös asiakaspalvelun
laadun parantamiseen liittyvät kustannukset olivat edellisvuotta alhaisemmalla
tasolla.

Kertaluonteisia eriä oli 10 (29) miljoonaa euroa, joista suurin osa oli eräiden
rakennusoikeuksien myynnistä saatua voittoa. Luvut raportoidaan Muu-segmentissä.
Muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 4 (-15) miljoonaa euroa, joista
suurin osa oli IAS 39 -standardin kirjanpitovaikutuksia.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto segmenteittäin
Miljoonaa euroa          IV/05   IV/04    2005    2004
Sähköntuotanto           598    583   2 058    2 084
Lämpö                325    316   1 063    1 025
Sähkönsiirto            196    194    707     707
Markets               391    378   1 365    1 387
Muu                 20     23     91     90
Eliminoinnit            -418    -410   -1 407   -1 458
Yhteensä             1 112   1 084   3 877    3 835

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
Miljoonaa euroa          IV/05   IV/04    2005    2004
Sähköntuotanto           297    232    854     730
Lämpö                97     75    253     207
Sähkönsiirto             76     57    244     240
Markets                8     -1     30     23
Muu                 -18    -14    -47     -52
Yhteensä              460    349   1 334    1 148

Jatkuvien toimintojen liikevoitto segmenteittäin
Miljoonaa euroa          IV/05   IV/04    2005    2004
Sähköntuotanto           296    241    825     763
Lämpö                94     75    269     218
Sähkönsiirto             76     51    251     234
Markets               11     0     32     34
Muu                 -3     -4    -30     -54
Yhteensä              474    363   1 347    1 195


Tammikuu-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 3 877 miljoonaa euroa (3 835 miljoonaa vuonna 2004).
Sähkön tukkuhintojen nousulla oli positiivinen vaikutus, kun taas alhaisempi
sähköntuotannon volyymi pienensi liikevaihtoa.

Konsernin raportoitu liikevoitto oli 1 347 (1 195) miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 334 (1 148) miljoonaa euroa, kasvua 186
miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Kertaluonteisten erien nettosumma oli 30 (18) miljoonaa euroa, joista suurin osa
oli North Transgas Oy:n ja eräiden rakennusoikeuksien myynnistä saatua voittoa.
Muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -17 (29) miljoonaa euroa,
joista suurin osa oli IAS 39 -standardin kirjanpitovaikutuksia.
Tammi-joulukuussa Nord Poolin keskimääräinen spot-hinta oli 29,3 (28,9) euroa
megawattitunnilta eli 1 % korkeampi kuin vuonna 2004.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimevuotista
korkeampi, mikä johtui pääasiassa Fortumin pohjoismaisesta, 7 % korkeammasta
toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta, joka oli 31,2 (29,2) euroa
megawattitunnilta. Kasvanut vesivoimatuotanto vaikutti positiivisesti
liikevoittoon, kun taas alhaisempi lämpövoimatuotanto pienensi sitä. Syynä
alhaiseen lämpövoimantuotantoon oli korkeat hiilidioksidipäästöjen, hiilen ja
kaasun hinnat sekä hyvä vesitilanne. Fortum piti kuitenkin
lauhdevoimakapasiteetin koko vuoden täydessä valmiudessa.

Pienentyneen lämpövoimantuotannon aiheuttamaa myynnin vähenemistä pystyttiin
osittain korvaamaan hiilidioksidin päästöoikeuksien myynnillä. Sähköntuotanto-
segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto sisältää 25 miljoonaa euroa
hiilidioksidin päästöoikeuksien myyntituloa. Hiilidioksidin päästöoikeuksien
myyntivoitot kirjattiin vuoden viimeiselle neljännekselle.

Sähköntuotanto-segmentin raportoitu liikevoitto oli myös korkeampi kuin viime
vuonna. Ero raportoidun ja vertailukelpoisen liikevoiton välillä johtuu
pääasiassa IAS 39 -standardin kirjanpitovaikutuksista.

Lämpö-segmentin liikevaihto oli niin ikään korkeampi kuin viime vuonna
pääasiassa Puolassa tehtyjen yritysostojen vuoksi. Lämpö-segmentin sähkönmyynti
oli viime vuotta alhaisempi, mikä johtui lähinnä Suomen sellu- ja
paperiteollisuuden lakosta ja työsulusta. Fossiilisten polttoaineiden
korvaaminen biopolttoaineilla ja jätteellä, sekä lisääntynyt myynti
yritysasiakkaille paransivat Lämpö-segmentin vertailukelpoista liikevoittoa.
North Transgas Oy:n 50 %:n osuuden myynti nosti segmentin raportoitua
liikevoittoa.

Sähkönsiirto-segmentin liikevaihto oli samalla tasolla kuin viime vuonna.
Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman korkeampi kuin viime vuonna
Ruotsin ja Norjan tammikuisten myrskyjen aiheuttamista 11 miljoonan euron
kustannuksista huolimatta. Kustannukset kirjattiin tulokseen ensimmäisellä
neljänneksellä. Vertailukelpoisen liikevoiton paraneminen selittyy pääasiassa
liiketoiminnan yleisesti alhaisemmalla kustannustasolla, joka on seurausta
tehostamistoimista.

Markets-segmentin liikevaihto oli vuonna 2005 hieman pienempi kuin vuonna 2004,
mikä johtui pääasiassa muutamien suurten pitkäaikaisten sopimusten päättymisestä
vuoden 2004 lopussa. Samaan aikaan Markets-segmentti pystyi hieman kasvattamaan
kokonaismyyntikatettaan menestyksekkäiden tuotelanseerausten ja onnistuneen Nord
Poolista tehdyn sähkön hankinnan ansiosta. Markets-segmentin toiminta Norjassa
kehittyi positiivisesti edellisestä vuodesta. Segmentin koko vuoden 2005
liikevoittoon vaikutti yhä jonkin verran korkeammat kiinteät kulut, jotka
johtuvat asiakaspalvelun laadun parantamistoimista.

Voitto ennen veroja oli 1 267 (962) miljoonaa euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 135 (245) miljoonaa
euroa. Nettorahoituskulujen lasku johtuu pääosin pienentyneestä nettovelasta,
joka liittyy öljyliiketoiminnan eriyttämiseen, ja avointen johdannaissopimusten
käypien arvojen positiivisista muutoksista. Nettorahoituskuluihin sisältyy IAS
39 -standardin mukaisesti johdannaisten käyvän arvon 40 (-6) miljoonan euron
positiivinen muutos.
Vuoden 2005 nettorahoituskulut sisältävät vuosina 1991 ja 1992 Yhdysvalloissa
liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjalainojen ennenaikaisesta takaisinmaksusta
aiheutuneen 15 miljoonan euron kertaluonteisen kustannuksen.
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus jatkuvien toimintojen tuloksesta oli 55 (12)
miljoonaa euroa. Kasvu johtuu pääosin Hafslundin lisääntyneestä vaikutuksesta.

Vähemmistöosuus oli 52 (33) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, josta Tukholman kaupungilla on 50 %:n
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 331 (259) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 26 (27) %. Vuonna 2004 vastaavan kauden veroihin sisältyi 43
miljoonan euron laskennallisen verovelan pieneneminen, joka johtui Suomen
yritysveroasteen muuttumisesta 29 prosentista 26 prosenttiin. Tästä 27 miljoonaa
euroa liittyi jatkuviin toimintoihin.

Kauden tulos oli yhteensä 1 410 (1 292) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen
tulos oli 936 (703) miljoonaa euroa. Koko Fortumin osakekohtainen tulos oli 1,55
(1,48) euroa, ja jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 1,01 (0,79)
euroa. Vuoden 2004 vastaavan kauden osakekohtainen tulos sisälsi 0,05 euron
positiivisen vaikutuksen, joka johtui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta.
Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto oli 13,5 (11,4) % ja oman
pääoman tuotto 18,7 (18,2) %.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaat kuluttivat 391 (387)
terawattituntia (TWh) sähköä vuonna 2005, mikä on 1 % enemmän kuin vuonna 2004.

Viimeisellä neljänneksellä Nord Poolin keskimääräinen spot-hinta oli 32,3 (27,6)
euroa megawattitunnilta eli 17 % viime vuotta korkeampi. Fortumin myymän sähkön
hinta nousi vastaavasti 10 %.

Sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa vuonna 2005 oli 29,3 (28,9) euroa
megawattitunnilta, eli noin yhden 1 % korkeampi kuin vuonna 2004. Kuukauden
keskimääräinen spot-hinta vaihteli tammikuun 23 euron megawattituntihinnasta
joulukuun 34 euron megawattituntihintaan.

Vuodesta 2005 alkaen päästökauppa on ollut uusi merkittävä sähkön tukkuhintaan
vaikuttava tekijä. Hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinta nousi vuoden
alun noin 7 eurosta tonnilta lähes 30 euroon tonnilta heinäkuun puolivälin
tienoilla. Tämän jälkeen hinta on pysynyt melko tasaisena vaihdellen 20 eurosta
24 euroon tonnilta. Vuoden lopulla hinnat vaihtelivat 21 eurosta 23 euroon
tonnilta.

Hiilidioksidin päästöoikeuksien kaupan alkaminen ja vahvistunut vesitilanne ovat
vähentäneet lämpövoimatuotantoa ja lisänneet vesivoimatuotantoa Pohjoismaissa
verrattuna edelliseen vuoteen. Pohjoismaiden kasvaneesta vesivoimatuotannosta
huolimatta vesivarannot ovat elpyneet vuoden aikana. Vuoden 2005 lopulla
pohjoismaiset vesivarannot olivat noin 7 TWh keskiarvoa suuremmat ja 5 TWh
vuoden 2004 vastaavaa tasoa suuremmat.

Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut selvästi korkeampi kuin Nord
Poolissa, ja Pohjoismaat ovatkin aloittaneet sähkön viennin Saksaan.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden 2005 aikana 52,3 (55,5) TWh, josta 51,2
(54,4) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa on 13
(14) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.

Vuoden lopussa Fortumin sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 11 281 (11 373)
MW, josta Pohjoismaissa 11 136 (11 220) MW.

Kuuden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon sähköntuotanto on kasvanut
29 terawattitunnista 49 terawattituntiin. Sen osuus Fortumin koko
sähköntuotannosta vuonna 2005 oli 93 (83) %.

Seuraavassa esitetään koko Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannon luvut.
Segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkön- ja       IV/05  IV/04  2005  2004
lämmöntuotanto, TWh
Sähköntuotanto            14,3  16,0  52,3  55,5
Lämmöntuotanto             7,6   8,0  25,1  25,4

Fortumin sähköntuotanto       IV/05  IV/04  2005  2004
Pohjoismaissa lähteittäin, TWh
Vesivoima               5,8   6,1  21,2  19,1
Ydinvoima               7,0   7,1  25,8  25,8
Lämpövoima               1,3   2,4  4,2   9,5
Yhteensä               14,1  15,6  51,2  54,4
                                 

Fortumin sähköntuotanto       IV/05  IV/04  2005  2004
Pohjoismaissa lähteittäin, %,
Vesivoima                41   39   42   35
Ydinvoima                50   46   50   47
Lämpövoima                9   15   8   18
Yhteensä                100   100  100   100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 59,7 (62,3) TWh, josta 58,2 (60,7) TWh myytiin
Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 (16) % alueen kokonaiskulutuksesta. Lämmönmyynti
Pohjoismaissa oli 19,4 (20,2) TWh ja muissa maissa 4,4 (3,6) TWh.

Segmentit myyvät sähköä sekä Nord Pooliin että ulkopuolisille asiakkaille ja
ostavat sähköä Nord Poolista sekä muista ulkopuolisista lähteistä. Alla olevassa
taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot ja myynnit on netotettu
tunneittain konsernitasolla.


Fortumin koko sähkön ja lämmön    IV/05  IV/04  2005  2004
myynti, milj. euroa
Sähkönmyynti              575   573 2 002  2 017
Lämmönmyynti              264   256  867   809


Fortumin koko sähkönmyynti      IV/05  IV/04  2005  2004
alueittain, TWh
Ruotsi                 8,4   8,1  30,4  27,6
Suomi                  6,9   8,5  26,0  31,1
Muut maat                0,9   1,0  3,3   3,6
Yhteensä                16,2  17,6  59,7  62,3

Fortumin koko lämmönmyynti      IV/05  IV/04  2005  2004
alueittain, TWh
Ruotsi                 3.0   3,2  9,5   9,6
Suomi                  2,9   3,1  9,8  10,5
Muut maat                1,3   1,2  4,5   3,7
Yhteensä                7,2   7,5  23,8  23,8


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.
   
Miljoonaa euroa            IV/05   IV/04   2005   2004
Liikevaihto               598    583  2 058   2 084
- sähkönmyynti              487    491  1 682   1 695
- muu myynti               111    92   376    389
Liikevoitto               296    241   825    763
Vertailukelpoinen liikevoitto      297    232   854    730
Sidottu pääoma (kauden lopussa)              5 954   6 218
Sidotun pääoman tuotto, %                 14,0   12,1
Vertailukelpoinen sidotun pääoman             14,5   11,5
tuotto, %


Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli viimeisellä neljänneksellä 12,8
(14,1) TWh.

Vuonna 2005 segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 47,2 (49,8) TWh, josta
noin 21,2 (19,1) TWh eli 45 (38) % oli vesivoimaa, 25,8 (25,8) TWh eli 55 (52) %
ydinvoimaa ja 0,2 (4,9) TWh eli 0 (10) % lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon
lisäykseen vaikutti edellisvuoden vastaavaa kautta parempi vesitilanne.
Lämpövoimatuotannon väheneminen johtui ensimmäisen neljänneksen alentuneesta
sähkön hinnasta sekä korkeista polttoaineiden ja hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnoista.

Vuoden lopussa segmentin sähköntuotantokapasiteetti oli 10 003 (10 030) MW,
josta
9 863 (9 890) MW oli Pohjoismaissa ja 140 (140) MW muissa maissa.


Sähköntuotanto alueittain, TWh     IV/05 IV/04  2005  2004
Ruotsi                  7,9  7,7  28,4  25,8
Suomi                   4,9  6,4  18,8  24,0
Muut maat                 0,3  0,4   1,1  1,1
yhteensä                 13,1  14,5  48,3  50,9

Sähkönmyynti Pohjoismaissa, TWh     14,2  15,6  52,6  55,7
 josta läpikulkueriä           1,1  1,2   4,5  4,7


Myyntihinta, euroa/MWh         IV/05 IV/04  2005  2004
Sähköntukkumyyntihinta Pohjoismaissa*  33,0  30,1  31,2  29,2
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman
läpikulkueriä) oli viimeisellä neljänneksellä 10 % korkeampi kuin edellisenä
vuonna, mikä johtui pääasiassa parantuneesta hintasuojauksesta. Viimeisellä
neljänneksellä keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 17 % korkeampi kuin
vuosi sitten. Vuoden 2005 aikana Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa oli 7 % korkeampi kuin vuonna 2004, kun Nord Poolissa
keskimääräinen spot-hinta oli 1 % edellisvuotta korkeampi. Fortumin
tukkumyyntivolyymi oli 13,1 (14,4) TWh viimeisellä neljänneksellä ja 48,1 (51,0)
TWh vuonna 2005.

Fortum lisäsi suunnitelmansa mukaisesti sekä vesi- että
ydinvoimatuotantokapasiteettiaan hieman vuonna 2005. Vuoden aikana saatettiin
loppuun neljä vesivoimalaitosten perusparannusprojektia.

Fortum aloitti Loviisan ydinvoimalan automaatiojärjestelmien uudistamisen
tammikuussa 2005. Hanke tähtää voimalaitoksen käyttöiän pidentämiseen ja kaikki
siihen liittyvät uudet automaatiojärjestelmät otetaan käyttöön vuoteen 2014
mennessä.

Fortum on vahvistanut asemaansa Venäjällä. Luoteis-Venäjän alueellinen
sähköntuotantoyhtiö, Territorial Generation Company 1 (TGC-1), aloitti
toimintansa lokakuun 1. päivänä. Fortum omistaa yhtiötä välillisesti Lenenergo-
yhtiön omistusosuutensa kautta. Fortum omistaa 33,2 % Lenenergon äänivaltaisista
ulkona olevista osakkeista. Fortumilla on kolme paikkaa TGC-1:n hallituksen 11
paikasta. TGC-1-yhtiön lopullinen omistusrakenne ratkaistaan Lenenergon,
Karelenergon ja Kolenergon tuotantokapasiteettien fuusioituessa TGC-1:ksi, mikä
tapahtuu aikataulun mukaan vuoden 2006 lopussa.

Fortum teki venäläisten yhtiöiden RAO UES of Russian ja Kes-holdingin (IES,
Integrated Energy Systems) kanssa sopimuksen, jonka tavoitteena on yhteisen
toimintamallin kehittäminen alueellisten sähköntuotantoyhtiöiden kilpailukyvyn
parantamiseksi. Fortum allekirjoitti yhteistyösopimuksen myös johtavan
venäläisen sijoitusyhtiö Interrosin kanssa. Sopimus koskee Interrosin ostamien
tukkusähköyhtiöiden tulevia asiantuntija-, käyttö- ja kunnossapitopalveluja.

Fortum Service allekirjoitti elokuussa 15 vuoden käyttö- ja
kunnossapitosopimuksen saksalaisen Trianel Energien kanssa. Sopimus kattaa
Saksan Hamm-Uentropiin rakennettavan 800 MW:n kombivoimalaitoksen. Voimalaitos
on valmis kaupalliseen käyttöön syyskuussa 2007.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on alueen johtavia lämmöntuottajia. Segmentti tuottaa
myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä
loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.
   
   
Miljoonaa euroa            IV/05  IV/04   2005   2004
Liikevaihto               325   316   1,063  1,025
- lämmönmyynti              254   247    834   779
- sähkönmyynti              48    49    145   159
- muu myynti               23    20    84    87
Liikevoitto                94    75    269   218
Vertailukelpoinen liikevoitto       97    75    253   207
Sidottu pääoma (kauden lopussa)              2 551  2 440
Sidotun pääoman tuotto, %                 11,6   9,8
Vertailukelpoinen sidotun pääoman             11,0   9,3
tuotto, %


Segmentin lämmönmyynti viimeisellä neljänneksellä oli 6,6 (6,9) TWh ja koko
vuonna 21,7 (21,8) TWh. Tämä osoittaa vuoden ensimmäisen ja viimeisen
neljänneksen merkityksen lämpöliiketoiminnalle.

Sähköntuotanto yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissa oli 1,3 (1,5)
TWh viimeisellä neljänneksellä ja 4,1 (4,8) TWh vuonna 2005. Lasku johtui Suomen
paperiteollisuuden lakosta ja työsulusta keväällä ja kesällä, sekä alemmista
lämmöntuotantomääristä, jotka puolestaan johtuivat kohonneista polttoaineiden ja
hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnoista.

Fortum osti huhtikuussa liettualaisen kaukolämpöyhtiö UAB Suomijos Energijan,
jonka vuosittainen lämmönmyynti on 60 GWh ja polttoainemyynti 62 GWh.
Toukokuussa Fortum myi 50 % omistusosuutensa North Transgas Oy:stä OAO
Gazpromille osana käynnissä olevaa kaasutoimintansa uudelleenjärjestelyä.

Viimeisellä neljänneksellä Fortum osti Puolasta kaksi uutta kaukolämpöyhtiötä.
Lokakuussa Fortum allekirjoitti sopimuksen kaukolämpöyhtiö MPEC Wroclawin osake-
enemmistön ostamisesta. Wroclawin kaupungissa toimivan yhtiön vuosittainen
liikevaihto on noin 70 miljoonaa euroa ja lämmönmyynti 2 100 gigawattituntia.
Marraskuussa Fortum allekirjoitti sopimuksen Plockin kaupungin kaukolämpöyhtiön
osake-enemmistön ostamisesta. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 13
miljoonaa euroa ja lämmönmyynti 500 gigawattituntia. Näiden yrityskauppojen
jälkeen Fortum omistaa enemmistön neljästä puolalaisesta lämpöyhtiöstä, joiden
yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 130 miljoonaa euroa ja vuosittainen
lämmönmyynti 3 900 GWh.

Tukholman Högdalenin uusi jätteenpolttoon perustuva yhdistetty sähkön- ja
lämmöntuotantolaitos vihittiin käyttöön lokakuussa 2005.

Lämmönmyynti alueittain, TWh      IV/05  IV/04   2005   2004
Ruotsi                  3,0   3,2    9,5   9,6
Suomi                  2,9   3,1    9,8   10,5
Muut maat                0,7   0,6    2,4   1,7
Yhteensä                 6,6   6,9   21,7   21,8
Sähkönmyynti, TWh           IV/05  IV/04   2005   2004
Yhteensä                 1,3   1,5    4,1   4,8


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.
   
Miljoonaa euroa            IV/05   IV/04   2005   2004
Liikevaihto               196    194    707    707
- jakeluverkot             164    162    592    593
- alueverkot               22    23    82    83
- muu myynti               10     9    33    31
Liikevoitto               76    51    251    234
Vertailukelpoinen liikevoitto      76    57    244    240
Sidottu pääoma (kauden lopussa)              3 021   3 091
Sidotun pääoman tuotto, %                  8,8    8,1
Vertailukelpoinen sidotun pääoman              8,6    8,3
tuotto,%
   
   
Viimeisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat
6,6 (6,3) TWh ja 5,0 (4,5) TWh.

Koko vuoden vastaavat luvut olivat 23,1 (22,7) TWh ja 18,0 (17,8) TWh.
Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli yhteensä 14,8
(14,6) TWh Ruotsissa ja 3,2 (3,2) TWh Suomessa.

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen (EMI) on valvonut vuoden 2003 nettohintoja
sääntelymallin (Nätnyttomodell, nettohyötymalli) avulla. Viranomainen ilmoitti
kesäkuussa 16 yritykselle ja joulukuussa kahdelle yritykselle niiden
veloittamien hintojen olleen liian korkeita. Kaikki yritykset ovat valittaneet
ilmoituksesta.

Fortumilla on kolme verkkoaluetta, joihin vuoden 2003 valvonta vaikuttaa. Pieni
tytäryhtiö (Ekerö Energi) sai päätöksen ylihinnoittelusta vuoden 2003 aikana, ja
valitti päätöksestä. Kahta muuta Fortumin aluetta koskevaa päätöstä odotetaan
vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana. Lopulliset vuoden 2003 hintoja
koskevat tuomioistuimen päätökset saataneen aikaisintaan vuoden 2007 kolmannen
neljänneksen aikana.

Marraskuussa EMI julkaisi listan yrityksistä, joita vuoden 2004 hinnoittelua
tarkasteleva valvonta koskettaa. EMI:n valvontapäätöksen mukaan viisi Fortumin
aluetta ylitti hinnoittelurajan. Fortum kuitenkin uskoo, että kahta sen aluetta
koskevaa hinnoittelua ei ole laskettu EMI:n omien ohjeiden mukaisesti. Fortum on
hakenut valvontapäätöksen peruutusta näiden kahden alueen osalta. Mikäli Fortum
saa kolmea muuta aluetta koskevan ylihinnoittelupäätöksen vuoden 2004 hintojen
osalta, tekee se myös niistä valituksen.

Tammikuun myrskyjen vuoksi Ruotsin eduskunta teki joulukuussa sähkönjakelun
toimitusvarmuuteen liittyvän lakiesityksen, jonka mukaan vuodesta 2011 alkaen
sähkökatkokset eivät saa kestää yli 24 tuntia. Lain mukaan asiakkaiden tulee
saada hyvitys yli 12 tunnin sähkökatkoksista jo vuodesta 2006 alkaen.

Fortumin sähkönjakelun luotettavuutta parantava kehitysohjelma käynnistettiin
syyskuussa. Sähkönsiirto-segmentin kokonaisinvestoinnit seuraavien viiden vuoden
aikana ovat 700 miljoonaa euroa. Summasta noin 200 miljoonaa euroa käytetään
Pohjoismaat kattavaan kehityssuunnitelmaan, joka keskittyy sähkönjakelun
luotettavuuden parantamiseen. Ohjelman ensimmäinen vaihe kestää kolme vuotta.

Fortum on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on liittää kaikki
pohjoismaiset asiakkaat automaattisen mittarinluennan piiriin. Järjestelmä
otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2006 alkaen.

Sähkönsiirto jakeluverkossa, TWh   IV/05   IV/04   2005   2004
Ruotsi                 4,1    3,9   14,4   14,2
Suomi                  1,8    1,8    6,3   6,2
Norja                  0,6    0,5    2,2   2,1
Viro                  0,1    0,1    0,2   0,2
Yhteensä                6,6    6,3   23,1   22,7


Sähkönjakeluasiakkaiden lukumäärä     31.12.2005     31.12.2004
alueittain, tuhansia
Ruotsi                      860         860
Suomi                      410         405
Norja                       97         93
Viro                       23         22
Yhteensä                    1 390        1 380


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.
   
Miljoonaa euroa            IV/05   IV/04   2005   2004
Liikevaihto               391    378   1 365  1 387
Liikevoitto               11     0    32    34
Vertailukelpoinen liikevoitto       8    -1    30    23
Sidottu pääoma (kauden lopussa)               228   194
Sidotun pääoman tuotto, %                 17,4   25,3
Vertailukelpoinen sidotun pääoman             16,4   17,1
tuotto, %

Viimeisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 10,8 (11,9) TWh ja
koko vuonna 2005 40,2 (43,5) TWh. Laskun syynä oli muutamien suurten sopimusten
päättyminen vuoden 2004 lopussa.

Sähkön vähittäismyyntihinnat pohjoismaisilla markkinoilla jatkoivat nousuaan
myös vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Vähittäismyyntihinnan kehitys on
vastannut tukkuhinnan kehitystä. Vuoden 2005 lopun vähittäismyyntihinnat olivat
korkeampia kuin vuoden 2004 lopun hinnat.

Vuosi 2005 oli hyvä vuosi Marketsille, ja sen asiakasmäärä kasvoi. Myönteinen
kehitys perustui menestyksekkäisiin markkinointikampanjoihin ja uusiin
tuotteisiin, joita lanseerattiin erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Uudet tuotteet ja palvelut sekä asiakastakuiden käyttöönotto ovat parantaneet
asiakastyytyväisyyttä.


Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2005 olivat 479
(514) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yritysostoja olivat 346 (335)
miljoonaa euroa.

Vuoden aikana Fortumin omistusosuus OAO Lenenergosta nousi 33,2 %
äänivaltaisista ulkona olevista osakkeista yhtiön uudelleenorganisointiin
liittyvien lunastusjärjestelyjen tuloksena. Fortum varmisti neljä paikkaa
Lenenergon hallituksen 11 paikasta kesäkuun 30. päivänä.

Marraskuussa Fortum sopi ostavansa 24,83 % venäläisen Kolenergo-yhtiön
osakkeista ja saa näin omistukseensa 23,33 % Kolenergon ja siihen kuuluvien
yhtiöiden äänivaltaisista osakkeista. Kauppa toteutuu todennäköisesti vuoden
2006 ensimmäisellä neljänneksellä, tarvittavien muodollisten
viranomaiskäsittelyjen jälkeen.

Joulukuun 20. päivä Fortum hankki 48,7 %:n omistusosuuden puolalaisen
kaukolämpöyhtiön MPEC Wroclawin osakepääomasta. Yhtiön lämmönmyynti on noin
2 100 GWh vuodessa. Vuoden loppuun mennessä Fortumin osuus yrityksen
osakepääomasta on 53,7 % ja äänivallasta 75,7 %. Fortum on myös tehnyt julkisen
ostotarjouksen lopuista yrityksen osakkeista. Kun MPEC Wroclawin osakkeiden
julkinen ostotarjous umpeutui 24.1.2006, Fortum oli saanut yrityksen
osakepääomasta yli 90 %.

Puolalaisen kaukolämpöyhtiön PEC Plockin 85 %:n omistusosuuden siirto Fortumille
tapahtui joulukuun 27. päivänä.

Vuoden 2005 aikana tehdyt divestoinnit koostuivat North Transgas Oy:n ja eräiden
rakennusoikeuksien myynnistä. Näiden kahden kaupan voitot on sisällytetty
kertaluonteisiin eriin.


Konsernin rakennemuutos

Huhtikuussa 2005 eriytettiin Neste Oil jakamalla 85 % sen osakkeista osinkona
Fortumin osakkeenomistajille ja myymällä jäljelle jääneet 15 % osakkeista
institutionaalisille ja yksityisille sijoittajille. Neste Oil Oyj listautui
Helsingin Pörssiin huhtikuun 18. päivänä.


Rahoitus

Fortumin rahoitusasema parani edelleen vuoden viimeisen neljänneksen aikana ja
nettovelka pieneni 175 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa korollinen nettovelka oli
3 158 miljoonaa euroa (5 095 miljoonaa euroa). Vuoden kokonaisnettovelan lasku
oli 1 937 miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli 43 % (67 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat viimeisen neljänneksen aikana 35 (78)
miljoonaa euroa ja koko vuoden 2005 aikana 135 (245) miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulujen lasku johtuu pääosin alhaisemmasta nettovelasta, joka
liittyy öljyliiketoiminnan eriyttämiseen, ja avointen johdannaissopimusten
käypien arvojen positiivisista muutoksista. Viimeisen neljänneksen
nettorahoituskuluihin sisältyy 14 (- 9) miljoonan euron positiivinen muutos
johdannaisten käyvissä arvoissa. Koko vuoden 2005 rahoituskuluihin sisältyy 40 (-
6) miljoonan euron positiivinen muutos johdannaisten käyvissä arvoissa IAS 39 -
standardien mukaisesti.

Viimeisen neljänneksen nettorahoituskulut sisälsivät vuosina 1991 ja 1992
Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjalainojen ennenaikaisesta
takaisinmaksusta aiheutuneen 15 miljoonan euron suuruisen kertaluonteisen
kustannuksen.

Vuoden lopussa Fortumin korollisten lainojen keskimääräinen korko oli 4 %.

Konsernin maksuvalmius jatkui hyvänä. Vuoden lopussa likvidit varat olivat
yhteensä 788 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli käytettävissään 1 314
miljoonaa euroa nostamattomia valmiusluottoja, kuten 1 200 miljoonan euron
syndikoitu valmiusluotto, ja kahdenvälisiä sopimuksia luotollisista tileistä.

Moody'sin ja Standard & Poor’sin Fortumille antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa).


Osakkeet ja osakepääoma

Vuonna 2005 osakevaihto oli yhteensä 900,1 (478,8) miljoonaa osaketta arvoltaan
12 487 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo vuoden viimeisen päivän
päätöskurssin mukaan laskettuna oli 13 864 miljoonaa euroa. Fortumin osakkeen
korkein hinta Helsingin Pörssissä vuonna 2005 oli 16,90 euroa, alin 10,45 euroa
ja keskihinta 13,87 (10,29) euroa. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssi oli
15,84 (13,62) euroa.

Fortum Oyj:n vuoden 1999 henkilöstön optiolainan optio-oikeuksien mukaisesti
vaihdettiin vuonna 2005 kaikkiaan 0,6 miljoonaa optiota yhteensä 4,4 miljoonalla
eurolla. Fortum Oyj:n vuoden 1999 johdon optio-ohjelmaan liittyen vaihdettiin
vuonna 2005 kaikkiaan 563 optiota yhteensä 4,1 miljoonalla eurolla. Fortum Oyj:n
avainhenkilöille suunnatun optio-ohjelman 2001A mukaisesti vuonna 2005
vaihdettiin kaikkiaan 3,1 miljoonaa optiota yhteensä 35,6 miljoonalla eurolla.
Fortum Oyj:n avainhenkilöille suunnatun optio-ohjelman 2002A mukaisesti vuonna
2005 vaihdettiin kaikkiaan 2,3 miljoonaa optiota yhteensä 20,4 miljoonalla
eurolla.

Vuonna 2005 vaihdettiin ja merkittiin kaupparekisteriin edellä mainittuihin
optio-ohjelmiin liittyen yhteensä 8 210 120 (18 251 430) osaketta. Näiden
merkintöjen jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 975 999 685 euroa ja
rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä 875 294 025 (867 083 905).
Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä 27 914 408 (62 054 862) eurolla. Optio-
ohjelmien 2001A ja 2002A mukaisesti merkittäväksi tarjotut osakkeet oikeuttavat
enintään 0,5 %:n osuuteen Fortumin vuodenvaihteen osakepääomasta ja
äänioikeudesta.

Yllä mainittujen lisäksi Fortumilla on vielä kaksi muuta avainhenkilöiden optio-
ohjelmaa 2001B ja 2002B. 2001B-optioiden merkintä alkoi 16.1.2006. 2002B-
optioiden merkintä alkaa 1.10.2006. Vuoden 2005 lopulla optiojärjestelyiden
piirissä oli 320 henkilöä. Näillä optio-ohjelmilla merkittävien osakkeiden määrä
on enintään 1,9 % Fortumin vuodenvaihteen pääomasta ja äänioikeudesta.

Suomen valtio myi 2. kesäkuuta 62,9 miljoonaa Fortumin osaketta suomalaisille ja
kansainvälisille sijoittajille. Vuoden lopussa Suomen valtion omistusosuus
Fortumista oli 51,5 (59,3) %. Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus nousi
33,2 (25,2) %:iin.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi, uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.


Konsernin henkilöstö

Fortum-konsernin henkilöstön lukumäärä vuonna 2005 oli keskimäärin 10 026 (12
859). Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 8 955 (13 175), joista 8 769 (12 735)
oli vakinaisia työntekijöitä. Vähennys johtuu Neste Oilin eriyttämisestä.
Emoyhtiö Fortum Oyj:n henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 550 (619).


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.1.2006 sopimuksen, jonka
mukaan Fortum ostaa kaikki Espoon kaupungin omistamat 5 351 859 E.ON Finland
Oyj:n osaketta. Osuus vastaa 34,2 % yrityksen osakkeista ja äänivallasta.
Sopimus allekirjoitettiin 18. tammikuuta. Sovittu ostohinta oli 68 euroa
osakkeelta eli yhteensä noin 364 miljoonaa euroa. Kaupan edellytys on, että E.ON
Nordicin omistamat 10 246 565 E.ON Finlandin osaketta on siirretty Fortumin
omistukseen.

Fortum ja E.ON Nordic allekirjoittivat 2.2.2006 sopimuksen, jonka mukaan Fortum
ostaa E.ON Nordicin hallussa olevat E.ON Finlandin osakkeet. Fortum maksaa
yhteensä noin 380 miljoonaa euroa E.ON Nordicin 65,56 % osuudesta E.ON
Finlandissa. Fortum ja E.ON ovat sopineet kaupan yhteydessä kaikista avoimista
riitakysymyksistään, minkä seurauksena Fortum maksaa E.ONille noin 16 miljoonaa
euroa. E.ON Finland-kaupan toteutuminen vaatii vielä Suomen
kilpailuviranomaisten hyväksymisen. Fortum aikoo lunastaa vähemmistöosakkailta
loput 0,2 % E.ON Finlandin osakkeista.

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön noin 25 %:n
osuudella. Voimalan rakennuttaja ja omistaja TVO ilmoitti tammikuussa 2006, että
reaktorirakennuksen rakennustyöt ja joidenkin komponenttien valmistuminen eivät
ole edenneet suunnitellulla tavalla. TVO kuitenkin edelleen uskoo, että uusi
voimala tuottaa sähköä vuonna 2009.

Fortumin osakkuusyhtiö OKG ilmoitti tammikuussa, että se aikoo lisätä
Oskarshamnin ydinvoimalan kolmannen yksikön kapasiteettia nykyisestä 1 200
megawatista 1 450 megawattiin. OKG toteuttaa ja rahoittaa tehonlisäys- ja
uudistusinvestoinnit omasta taseestaan eli nämä investoinnit eivät lisää
Fortumin investointeja. Fortum saattaa kuitenkin tukea OKG:n rahoitusta
osakaslainojen tai takuiden avulla. Investointi toteutuu pääosin vuonna 2008.
Fortumin omistusosuus Oskarshamnin ydinvoimalasta oikeuttaa yli 43 %
ydinvoimalan tuotannosta. Tämän osuuden Fortum ostaa kustannushintaan. Fortumin
osuus voimalan kolmannen yksikön tehonlisäyksestä on hieman yli 100 megawattia.

Fortum teki tammikuun lopussa 2006 sopimuksen 40,67 % osuutensa myynnistä
Enprima-yhtiöstä ruotsalaiselle ÅF Groupille.


Pääomarakenne

Öljyliiketoiminnan eriyttämisen seurauksena Fortumin tase on vahvistunut
merkittävästi. Vuoden lopussa yhtiön velkaantumisaste oli 43 %. Fortum
tavoittelee tehokasta pääomarakennetta, joka mahdollistaa yhtiön strategian
toteuttamisen.
Fortumin tavoitteena on pääomarakenne, jossa nettovelan ja käyttökatteen
(EBITDA) suhde on 3,0 - 3,5. Fortum odottaa keskipitkällä aikavälillä nettovelan
ja käyttökatteen (EBITDA) suhteen olevan noin 3,0, kun huomioidaan Fortumin
strategian toteuttaminen ja tänään ilmoitettu osingonjako sekä osakkeiden
takaisinosto-ohjelma.

Tämän pääomarakennetavoitteen laskennassa käytetyt määritelmät on sisällytetty
tämän tilinpäätöksen lopussa oleviin avainlukujen määrityksiin.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden
vesitilanne, hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat ja polttoaineiden hinnat.
Myös Ruotsin kruunun vaihtokurssi vaikuttaa Fortumin tulokseen, koska Fortumin
Ruotsissa tekemä tulos muunnetaan euroiksi.

Sähkönkulutuksen arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 % vuosivauhtia.

Tammikuun lopussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 5 TWh keskimääräistä
suuremmat, ja 0,3 TWh vuoden 2005 vastaavaa tasoa suuremmat. Tammikuun lopussa
päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2006 vaihteli 26 eurosta 27 euroon
hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön futuurihinta vuodelle 2007 oli noin
40 - 41 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2008 noin 38 euroa
megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan jatkuvien toimintojen tulos on yleensä paras
vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.

Tammikuun lopussa Fortumin Sähköntuotanto-segmentin sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli loppuvuodelle 2006 suojattu noin 75 % noin 32 euron
megawattituntihintaan. Kalenterivuodelle 2007 Fortumin Sähköntuotanto-segmentin
Pohjoismaiden sähkön tukkumyynnistä on suojattu noin 40 % noin 34 euroon
megawattitunnilta. Nämä suojausasteet ja -hinnat voivat vaihdella huomattavasti
riippuen Fortumin toimista sähköjohdannaismarkkinoilla. Myös Ruotsin kruunun
vaihtokurssi vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista tehdään Ruotsin
kruunuissa.

Fortumin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan Pohjoismaissa vaikuttavat
suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta, Fortumin joustavan tuotantorakenteen
optimointi jopa tuntitasolla sekä valuuttojen kurssivaihtelut. Jos Fortum ei
suojaisi mitään sen tuotantovolyymeistä, yhden euron muutos
megawattituntihinnassa aiheuttaisi noin 50 miljoonan euron muutoksen Fortumin
liikevoitossa.

Ruotsissa ja Suomessa on hallitusten budjeteissa vuodelle 2006 päätetty
korotuksista ydin- ja vesivoimaa koskeviin veroihin. Verot aiheuttavat
lisäkustannuksia ydin- ja vesivoimatuotantoon. Fortum arvioi, että sille
aiheutuu veroista noin 60 miljoonan euron lisäkustannukset vuonna 2006.

Usean vuoden jatkuneen positiivisen kehityksen jatkeena vuoden 2005
taloudellinen tulos oli erinomainen ja yhtiön taloudellinen asema vahvistui
merkittävästi. Koska Pohjoismaissa ja Itämeren alueella on sekä hyviä
kasvumahdollisuuksia että suotuisat markkinatekijät, Fortumilla on kaikki
edellytykset menestyä myös jatkossa.

Osingonjakoehdotus

Konsernin jakokelpoiset varat 31.12.2005 olivat 3 776 miljoonaa euroa. Emoyhtiön
jakokelpoiset varat 31.12.2005 olivat 2 561 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2005 osinkoa
1,12 euroa osaketta kohti eli yhteensä 980 miljoonaa euroa, perustuen
rekisteröityyn osakemäärään 31.12.2005. Tästä osingosta 0,58 euroa osakkeelta
tulee jatkuvien toimintojen voitosta vuodelta 2005 ja 0,54 euroa luovutetuista
liiketoiminnoista.


Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi Fortumin osakkeiden hankintaan

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa, että 16.3.2006 pidettävä varsinainen yhtiökokous
valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
voitonjakokelpoisilla varoilla. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden
vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. Ehdotus on ensimmäinen vaihe suunnitellussa
Fortumin osakkeiden takaisinosto-ohjelmassa, jonka tavoitteena on hankkia
Fortumin osakkeita enintään 1 000 miljoonalla eurolla seuraavien kolmen vuoden
aikana.

Osakkeet ostetaan takaisin yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 35 miljoonaa osaketta. Lisäksi
hankintaan käytettävät varat eivät saa ylittää 500 miljoonaa euroa. Ehdotettu
hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin neljää prosenttia yhtiön koko
osakepääomasta ja äänivallasta.

Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin
Pörssin sääntöjen ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaisesti.

Yhtiön hankkimat osakkeet mitätöidään joko alentamalla osakepääomaa
yhtiökokouksen päätöksellä tai alentamatta osakepääomaa Fortumin hallituksen
päätöksellä edellyttäen, että syyskuussa 2006 voimaan astuvaksi ehdotettu uusi
osakeyhtiölaki antaa hallitukselle tämän oikeuden.

Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeiden ja äänivallan
jakoon.


Yhtiökokous pidetään 16.3.2006 kello 13.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä.


Espoo, 2.2.2006
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin +358 10 452 4519


Luvut ovat tilintarkastettuja.


Tulostiedotus vuonna 2006:
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 25.4.2006
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 19.7.2006
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 19.10.2006


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa on nähtävillä Fortumin www-sivuilla
osoitteessa: www.fortum.fi/Sijoittajat.


FORTUM -KONSERNI                       
TAMMIKUU-JOULUKUU 2005 
                   
Tilinpäätös on tilintarkastettu
                               
LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA                    

MEUR             IV/2005   IV/2004    2005    2004

Jatkuvat toiminnot:                          
Liikevaihto           1 112    1 084   3 877   3 835
Liiketoiminnan muut tuotot     67     11    101     91
Materiaalit ja palvelut     -355    -420   -1 325   -1 507
Henkilöstökulut         -122    -116    -481    -462
Poistot ja arvonalentumiset   -102    -106    -407    -388
Liiketoiminnan muut kulut    -126     -90    -418    -374
Liikevoitto            474     363   1 347   1 195
Osuus osakkuus- ja         27      3     55     12
yhteisyritysten voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut     -35     -78    -135    -245
Voitto ennen veroja        466     288   1 267    962
Välittömät verot         -125     -96    -331    -259
Jatkuvien toimintojen       341     192    936    703
kauden voitto
Luovutetut toiminnot:                         
Luovutettujen toimintojen      0     157    474    589
kauden voitto
Kauden voitto           341     349   1 410   1 292
                                    
                                    
Jakautuminen:                              
Emoyhtiön omistajille       320     335   1 358   1 259
Vähemmistölle           21     14     52     33
                 341     349   1 410   1 292
                                    
                                    
Emoyhtiön omistajille                          
kuuluvasta konsernin
voitosta laskettu                            
osakekohtainen tulos (euroa
per osake)
Laimentamaton           0.36    0.39    1.55   1.48
Laimennettu            0.36    0.39    1.53   1.46
                                    
Emoyhtiön omistajille                          
kuuluvasta jatkuvien
toimintojen voitosta                          
laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton           0.36    0.21    1.01   0.79
Laimennettu            0.36    0.21    1.00   0.78
                                    
Emoyhtiön omistajille                          
kuuluvasta luovutettujen
toimintojen voitosta                          
laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton             -    0.18    0.54   0.69
Laimennettu              -    0.18    0.53   0.68
                                    
                                
LYHENNETTY KONSERNIN TASE                        
MEUR                           2 005   2 004
                                    
VASTAAVAA                                
Pysyvät vastaavat                            
Aineettomat hyödykkeet                   80    116
Rakennukset, koneet ja kalusto             10 176  11 925
Muut pitkäaikaiset sijoitukset              2 112   2 355
Muut pitkäaikaiset saamiset                 87    90
Pitkäaikaiset korolliset saamiset             620    727
Pysyvät vastaavat yhteensä               13 075  15 213
                                    
Vaihtuvat vastaavat                           
Vaihto-                          256    654
omaisuus
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset             1 011   1 555
saamiset
Rahat ja pankkisaamiset                  788    145
Vaihtuvat vastaavat yhteensä               2 055   2 354
                                    
Vastaavaa yhteensä                   15 130  17 567
                                    
OMA PÄÄOMA                               
Emoyhtiön omistajille kuuluva                      
oma pääoma
Osakepääoma                       2 976   2 948
Muu oma pääoma                      4 175   4 552
Yhteensä                         7 151   7 500
Vähemmistöosuus                      260    150
Oma pääoma yhteensä                   7 411   7 650
                                    
VIERAS PÄÄOMA                              
Pitkäaikainen vieras pääoma                       
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma          3 118   4 450
Laskennallinen verovelka                 1 512   1 841
Varaukset                         606    608
Muu pitkäaikainen vieras pääoma              435    552
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä           5 671   7 451
                                    
Lyhytaikainen vieras pääoma                       
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma           828    790
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras          1 220   1 676
pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä           2 048   2 466
                                    
Vieras pääoma yhteensä                  7 719   9 917
                                    
Vastattavaa yhteensä                  15 130  17 567
                                
                                   
KONSOLIDOIDUN OMAN PÄÄOMAN MUUTOS  

MEUR          Osake- Yliku Muu Käyvä Kerty- Vähem Yhteensä
             pääom rssi- sid   n  neet mistö-   
               a rahas ott arvon voitto osuus
                 to  u   ja varat
                   pää  muut
                   oma rahas
                       tot
                                   
Oma pääoma 31.12.2004  2 948  62  13  134 4 343  150  7 650
Käytetyt optio-oikeudet   28   8 -11              25
Muuntoerot ja muut                 -55   -7   -62
muutokset
Osingonjko                     -506      -506
Osinkona jaetut                  -920      -920
osakkeet *)
Kassavirran suojaukset           -257       3  -254
Käyvän arvon rahaston             6           6
muutokset
Vähemmistön lisäys                     62   62
yrityshankintojen
kautta
Kauden voitto                   1 358   52  1 410
Oma pääoma 31.12.2005  2 976  70  2  -117 4 220  260  7 411
                                   
Oma pääoma 31.12.2003  2 886  36  5   63 3 399  120  6 509
Käytetyt optio-oikeudet   62  26  8              96
Muuntoerot ja muut                  24   -2   22
muutokset
Osingonjako                    -357      -357
Kassavirran suojaukset            67   14   -1   80
Käyvän arvon rahaston             4   4       8
muutokset
Kauden voitto                   1 259   33  1 292
Oma pääoma 31.12.2004  2 948  62  13  134 4 343  150  7 650

*) Osinkona jaettujen osakkeiden vaikutus Fortum -konsernin omaan
pääomaan on 920 miljoonaa euroa. Emoyhtiössä vaikutus kertyneisiin
voittovaroihin
 on 969 miljoonaa                         
euroa.
                                 
                                   
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA     

MEUR                      31.12.2005 31.12.2004
                            
Liiketoiminnan kassavirta       
Liikevoitto ennen                  1 754    1 583
poistoja, jatkuvat toiminnot
Muut tuotot ja kulut                  15     -37
joihin ei liity maksua
Rahoituserät ja                   -107    -181
toteutuneet kurssierot
Maksetut välittömät verot              -298    -160
Kassavirta ennen käyttöpääoman           1 364    1 205
muutosta, jatkuvat toiminnot
Käyttöpääoman muutos                 -93     27
Jatkuvien toimintojen                1 271    1 232
liiketoiminnan kassavirta
Luovutettujen toimintojen               133     526
liiketoiminnan kassavirta
Liiketoiminnan                   1 404    1 758
kassavirta yhteensä
                                   
Investointien kassavirta   
Investoinnit                     -346    -335
käyttöomaisuuteen
Ostetut osakkeet                   -127    -179
Käyttöomaisuuden myynnit                30     60
Myydyt osakkeet                    26     15
Muiden sijoitusten muutos               19     -20
Jatkuvien toimintojen                -398    -459
investointien kassavirta
Luovutettujen toimintojen              1 155    -277
investointien kassavirta
Investointien                     757    -736
kassavirta yhteensä
                                   
Kassavirta ennen rahoitusta             2 161    1 022
                                   
Rahoituksen kassavirta                        
Velkojen muutos                  -1 063    -811
Osingonjako yhtiön                  -506    -357
osakkeenomistajille
Muut rahoituserät                   22     94
Jatkuvien toimintojen               -1 547   -1 074
rahoituksen kassavirta
Luovutettujen toimintojen               29    -236
rahoituksen kassavirta *)
Rahoituksen kassavirta               -1 518   -1 310
yhteensä
                                   
Taseen mukainen jatkuvien                      
toimintojen likvidien varojen
muutos,
lisäys (+), vähennys (-                643    -288
)

*) Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty, minkä vuoksi
luovutettujen toimintojen rahoituksen kassavirta vuonna 2004 esitetään
lainojen takaisinmaksujen mukaisena.

                                 
TUNNUSLUVUT 1)                               

MEUR                                   
       31.12.  30.9.  30.6. 31.3. 31.12.  30.9.  30.6.  31.3.
        2005  2005  2005  2005  2004  2004  2004  2004
Tulos per    1.55  1.19  0.99  0.38  1.48   1.09  0.80  0.36
osake 
(laimentamat
on), EUR
Jatkuvien    1.01  0.65  0.45  0.28  0.79   0.58  0.45  0.24
toimintojen
tulos per
osake
(laimentamat
on),
EUR
                                     
Sijoitettu  11 357 11 154 10 987 11 891 12 890  12 762 12 447 12 156
pääoma, MEUR
2)
Jatkuvien   11 357             10 739            
toimintojen
sijoitettu
pääoma, MEUR
                                     
Korollinen   3 158  3 333  3 595 4 878  5 095  5 445  5 512  5 526
nettovelka,
MEUR
Jatkuvien                                
toimintojen
käyttöomaisu
usinvestoinn
it ja
investoinnit   479   213   123   49   514   306   158   57
osakkeisiin,
MEUR
Jatkuvien    346   207   123   49   335   201   128   57
toimintojen
käyttöomaisu
usinvestoinn
it, MEUR
                                     
Sijoitetun   16.6  15.3  16.7  18.2  15.8   15.0  17.0  18.6
pääoman
tuotto, %
Jatkuvien    13.5              11.4            
toimintojen
sijoitetun
pääoman
tuotto, %
Oman pääoman  18.7  17.6  19.2  19.5   18.2  18.4  20.9  19.9
tuotto, %
Nettovelka/   1.4               2.1            
Käyttökate
Jatkuvien    1.8                -            
toimintojen
Nettovelka/
Käyttökate
Korko      11.6  10.6  11.3  11.6   8.0   7.8   8.3   7.1
kate
Liiketoiminn  43.2  42.9  44.2  39.3  36.4  33.1  38.2  44.4
an
kassavirta/
korollinen
nettovelka,
%
Velkaantumis   43   47   53   71   67   77   82   86
aste, %
Oma       8.17  7.86  7.64  7.67  8.65  8.19  7.77  7.41
pääoma/osake
, EUR
Omavaraisuus   49   47   43   43   44   41   40   38
aste, %
                                     
Henkilöstö  10 026 10 279 11 066 13 135 12 859 13 112 13 097 13 023
keskimäärin
Osakkeiden  872 613 872 438 872 316 871 710 852 625 849 823 849 698 849 698
keskimääräin                             
en määrä,
1 000 osaketta
Laimennettu 887 653 889 157 883 629 883 774 861 772 870 806 867 907 867 344
osakeantioik  
aistu
osakkeiden
keskimääräin
en määrä,
1 000 osaketta
Osakkeiden  875 294 872 981 872 793 871 854 867 084 850 262 849 813 849 813
lukumäärä,
1 000 osaketta
1) Tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin lukuihin,       
sisältäen sekä jatkuvat että luovutetut toiminnot, jollei
muuta ole ilmoitettu.
2) Sijoitettu pääoma 31.3.2005 ei anna kuvaa jatkuvista      
toiminnoista, sillä 15% Neste Oilin osakkeista ja
korolliset saamiset Neste Oililta
sisältyvät                            
sijoitettuun
pääomaan.
     
                                    
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                       
MEUR                IV/2005  IV/2004   2005   2004
              
Sähköntuotanto             598    583   2 058  2 084
- josta                 23    55    97   128
sisäistä
Lämpö                 325    316   1 063  1 025
- josta                 0     9    12    49
sisäistä
Sähkönsiirto              196    194    707   707
- josta                 2     3     8    10
sisäistä
Markets                391    378   1 365  1 387
- josta                 35    28    101    92
sisäistä
Muut                  20    23    91    90
- josta                 13    28    63    93
sisäistä
Eliminoinnit *)            -418   -410  -1 407  -1 458
Jatkuvien toimintojen        1 112   1 084   3 877  3 835
liikevaihto
Luovutettujen toimintojen        0   2 108   2 061  7 909
liikevaihto
Eliminoinnit               0    -17    -20   -85
Yhteensä               1 112   3 175   5 918  11 659

*) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta,
jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai
kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-
ostaja.
                                    
                                    
LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                       
MEUR                   IV/2005 IV/2004  2005  2004
                     
Sähköntuotanto               296   241   825   763
Lämpö                    94   75   269   218
Sähkönsiirto                 76   51   251   234
Markets                   11    0    32   34
Muut                     -3   -4   -30   -54
Jatkuvien toimintojen liikevoitto      474   363  1 347  1 195
Luovutettujen toimintojen liikevoitto     0   183   517   721
Yhteensä                  474   546  1 864  1 916
                                 
                                 
JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN                
LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

MEUR                   IV/2005 IV/2004  2005  2004
                
Sähköntuotanto               297   232   854   730
Lämpö                    97   75   253   207
Sähkönsiirto                 76   57   244   240
Markets                    8   -1   30   23
Muut                    -18   -14   -47   -52
Jatkuvien toimintojen            460   349  1 334  1 148
vertailukelpoinen liikevoitto
Kertaluonteiset erät             10   29   30   18
Muut vertailukelpoisuuteen          4   -15   -17   29
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen liikevoitto      474   363  1 347  1 195
                                    
                                    
KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN
MEUR                   IV/2005 IV/2004  2005  2004
                      
Sähköntuotanto                -6   18   -3    9
Lämpö                     2    4   14    4
Sähkönsiirto                 0    2    1    2
Markets                    0    0    0    0
Muut                     14    5   18    3
Yhteensä                   10   29   30   18
     
                               
MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN                      
VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR                 IV/2005 IV/2004   2005  2004
                 
Sähköntuotanto               5    -9   -26   24
Lämpö                   -5    -4    2    7
Sähkönsiirto                0    -8    6   -8
Markets                  3    1    2   11
Muut                    1    5    -1   -5
Yhteensä                  4   -15   -17   29
                                   
                                   
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN 

MEUR                 IV/2005 IV/2004   2005  2004
                 
Sähköntuotanto              29    30   112   104
Lämpö                   31    35   123   124
Sähkönsiirto               36    34   145   133
Markets                  4    4    15   16
Muut                    2    3    12   11
Jatkuvien toimintojen poistot ja     102   106   407   388
arvonalentumiset
Luovutettujen toimintojen         0    38    36   139
poistot ja arvonalentumiset
Yhteensä                 102   144   443   527
                                

                               
OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN                  
TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN
MEUR                 IV/2005 IV/2004  2005  2004

Sähköntuotanto *)             17   -8    23   -18
Lämpö                   3    6    11   15
Sähkönsiirto                6    5    20   16
Markets                  0    0    1    0
Muut                    1    0    0   -1
Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus-   27    3    55   12
ja yhteisyritysten tuloksesta
Luovutettujen toimintojen osuus      0    7    -2   36
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta
Yhteensä                 27   10    53   48

*) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä     
on tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä
omakustannushintaan.
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinnan yhteydessä        
tehtyjen varojen ja velkojen käypien arvojen oikaisujen
poistot on IFRS -periaatteiden
mukaan sisällytetty osuuteen                   
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta.
                             
                              
SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN

MEUR                                 
                        31.12.2005 31.12.2004
Sähköntuotanto                   1 259    1 208
Lämpö                         133     128
Sähkönsiirto                     210     196
Markets                         8      8
Muut                          0      0
Jatkuvien toimintojen osuus sijoituksista      1 610    1 540
osakkuus-ja yhteisyrityksiin
Luovutettujen toimintojen osuus             0     140
sijoituksista osakkuus- ja yhteisyrityksiin
Yhteensä                      1 610    1 680

                                
                                   
INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA                  
OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR                  IV/2005 IV/2004  2005  2004
                     
Sähköntuotanto               69   58   129  210
Lämpö                   141   100   212  175
Sähkönsiirto                50   41   115  106
Markets                   3    2   10   6
Muut                     3    7   13   17
Jatkuvien toimintojen           266   208   479  514
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Luovutettujen toimintojen          0   121   99  316
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Yhteensä                  266   329   578  830
                                

                              
SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN   
MEUR                      31.12.2005 31.12.2004

Sähköntuotanto                    5 954   6 218
Lämpö                        2 551   2 440
Sähkönsiirto                     3 021   3 091
Markets                        228    194
Muut ja eliminoinnit                  139    -43
Jatkuvien toimintojen sidottu pääoma        11 893   11 900
Luovutettujen toimintojen sidottu pääoma         0   2 011
Eliminoinnit                       0     2
Yhteensä                      11 893   13 913
                              
                                  
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
                                  
%         31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9.  30.6. 31.3.
          2005 2005 2005 2005 2004  2004  2004 2004

Sähköntuotanto   14.0 11.7 11.3 14.6 12.1 11.0  12.5  14.0
Lämpö       11.6 10.3 14.2 19.3  9.8  8.6  11.8  18.3
Sähkönsiirto    8.8  8.2  9.1 10.1  8.1  8.3   9.4  11.3
Markets      17.4 15.6 14.6 11.5 25.3 37.9  36.8  77.6
                                  
              
VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
                                  
%         31.12. 30.9. 30.6. 31.3.31.12. 30.9. 30.6.  31.3.
         2005  2005 2005 2005 2004 2004  2004  2004
                      
Sähköntuotanto   14.5 12.5 13.2 14.9 11.5 10.5  11.5  13.8
Lämpö       11.0  9.3 12.7 18.5  9.3  8.0  11.3  17.8
Sähkönsiirto    8.6  7.9  8.7  9.4  8.3  8.3   9.0  11.1
Markets      16.4 16.4 15.7 13.5 17.1 26.7  24.5  43.4
                                  

Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla liikevoiton ja  
'osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa
keskimääräisellä sidotulla pääomalla. 

                              
VARAT SEGMENTEITTÄIN  
MEUR                     31.12.2005 31.12.2004
                                 
Sähköntuotanto                    6 522   7 108
Lämpö                        2 895   2 742
Sähkönsiirto                     3 448   3 514
Markets                        515    375
Muut ja eliminoinnit                  216   -156
Jatkuvien toimintojen varat             13 596  13 583
Luovutettujen toimintojen varat                2 756
Eliminoinnit                           -32
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat         13 596  16 307
Korolliset saamiset                  620    728
Laskennallinen verosaaminen               18    106
Muut varat                       108    281
Rahat ja pankkisaamiset                788    145
Varat yhteensä                   15 130  17 567
                              
                              
VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                
MEUR                            
                        31.12.2005 31.12.2004
                              
Sähköntuotanto                     568    890
Lämpö                         344    302
Sähkönsiirto                      427    423
Markets                        287    181
Muut ja eliminoinnit                  77   -113
Jatkuvien toimintojen vieras pääoma         1 703   1 683
Luovutettujen toimintojen vieras pääoma             745
Eliminoinnit                           -34
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat         1 703   2 394
Laskennallinen verovelka               1 512   1 841
Muut                          558    442
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät velat        3 773   4 677
Korollinen vieras pääoma               3 946   5 240
Oma pääoma                      7 411   7 650
Oma ja vieras pääoma yhteensä            15 130  17 567

                   
AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
                                
MEUR                      31.12.2005 31.12.2004
                          
Kirjanpitoarvo kauden alussa            12 041   11 923
Konserniyhtiöiden hankinta               171     31
Käyttöomaisuusinvestoinnit               346    648
Vähennykset                      -31    -152
Poistot ja arvonalentumiset              -407    -527
Muuntoerot                      -324    118
Kirjanpitoarvo kauden lopussa ennen Neste Oilin   11 796   12 041
luovuttamista
Neste Oilin luovuttaminen              -1 540      
Kirjanpitoarvo kauden lopussa            10 256   12 041

                               
YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT
                               
Fortum hankki 28.12.2005 57,03% puolalaisen kaukolämpöjakeluyhtiö
MPEC Wroclawin omasta pääomasta.Yrityskauppa ei kerryttänyt
konsernille liikevaihtoa
eikä nettotulosta                       
vuodelle 2005.

                      
Vastikkeen muodostuminen:                      
- Maksettu rahana                         78
- Hankinnalle kohdistettavat kulut                 1
Kokonaisvastike                          79
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo               82
Kurssierot                             -3
Liikearvo                              0
                                   
                                   
Hankitun nettovarallisuuden erittely         Käypä  Hankitun
                           arvo kirjanpito-
                                 arvo
Rahat ja pankkisaamiset                 12     12
Aineettomat hyödykkeet                  1     1
Rakennukset, koneet ja kalusto             146    103
Saamiset                        18     18
Laskennallinen verosaaminen               1     1
Koroton vieras pääoma                 -17    -17
Korollinen vieras pääoma                -4     -4
Laskennallinen verovelka                -13     -4
Hankittu nettovarallisuus               144    110
Hankittu vähemmistöosuus                -62      
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo         82      
                                   
Rahana suoritettu vastike                     79
Rahat ja pankkisaamiset hankitussa                 12
tytäryhtiöissä
Hankinnan rahavirta                        67
                              
                                 
LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
                                 
MEUR          IV/  III/  II/  I/  IV/ III/  II/  I/
           2005  2005 2005 2005 2004 2004  2004 2004
                      
Sähköntuotanto     598  450  476  534  583  453  488  560
- josta         23   6   13  55  55  11   26  36
sisäistä
Lämpö         325  147  206  385  316  149  198  361
- josta         0   1   -1  12   9   1   3  36
sisäistä
Sähkönsiirto      196  149  160  202  194  150  157  206
- josta         2   2   2   2   3   3   1   3
sisäistä
Markets        391  284  298  392  378  287  303  419
- josta         35  19   22  25  28  17   22  25
sisäistä
Muut          20  26   22  23  23  22   25  20
- josta         13  13   15  22  11   7   9  10
sisäistä
Eliminoinnit     -418 -282  -304 -403 -410 -296  -314 -437
Jatkuvien      1 112  774  858   1   1  765  857 1 129
toimintojen                133  084
liikevaihto
Luovutettujen      -   -   - 2 061 2 108 2 091 2 000 1 710
toimintojen                 
liikevaihto
Eliminoinnit       -   -   -  -20  -17  -20  -27  -21
Yhteensä       1 112  774  858 3 174 3 175 2 836 2 830 2 818

             
LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
                                  
MEUR           IV/ III/ II/   I/  IV/ III/  II/   I/
            2005 2005 2005  2005 2004 2004  2004  2004
                      *)
Sähköntuotanto      296 181 125  223  241  128  172  222
Lämpö           94  13  50  112  75  12   27  104
Sähkönsiirto       76  48  56   71  51  45   55   83
Markets          11  7  8   6   0  13   5   16
Muut           -3  -9 -12   -6  -4  -21  -11  -18
Jatkuvien toimintojen  474 240 227  406  363  177  248  407
liikevoitto
Luovutettujen       -  - 390  127  183  165  223  150
toimintojen
liikevoitto
Yhteensä         474 240 617  533  546  342  471  557

                                 
*) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan
IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä
päätöstä noudattaen
Fortum on muuttanut                       
päästöoikeuksien
laskentakäytäntöä.
                                 
     
JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN              
LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
                                  
MEUR          IV/ III/2  II/  I/  IV/ III/  II/   I/
            2005  005  2005 2005 2004 2004  2004  2004
Sähköntuotanto     297  161  172  224  232  135  145  218
Lämpö          97  12   37  107  75   7   24  101
Sähkönsiirto       76  47   55  66  57  51   51   81
Markets          8   7   8   7  -1  10   5   9
Muut          -18  -7  -11  -11  -14  -12  -14  -12
Jatkuvien        460  220  261  393  349  191  211  397
toimintojen
vertailukelpoinen
liikevoitto
Kertaluonteiset     10   2   12   6  29  -4   -1   -6
erät
Muut           4  18  -46   7  -15  -10   38   16
vertailukelpoisuute
en vaikuttavat erät
Jatkuvien        474  240  227  406  363  177  248  407
toimintojen
liikevoitto
                                    
                                    
KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN
                                  
MEUR          IV/ III/  II/  I/  IV/ III/  II/   I/ 
            2005 2005  2005 2005 2004 2004  2004  2004
Sähköntuotanto      -6   3   0   0  18  -2   -1   -6
Lämpö           2   1   11   0   4   0   0   0
Sähkönsiirto       0   0   1   0   2   0   0   0
Markets          0   0   0   0   0   0   0   0
Muut           14  -2   0   6   5  -2   0   0
Yhteensä         10   2   12   6  29  -4   -1   -6
                                  
Erään sisältyy positiivinen työkyvyttömyyseläkkeiden        
käsittelyn muutoksesta johtuva kertaluonteinen
vaikutus vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä.

                                 
MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT
NELJÄNNEKSITTÄIN
                                  
MEUR          IV/ III/  II/  I/  IV/ III/  II/   I/
            2005 2005  2005 2005 2004 2004  2004  2004
Sähköntuotanto      5  17  -47  -1  -9  -5   28   10
Lämpö          -5   0   2   5  -4   5   3   3
Sähkönsiirto       0   1   0   5  -8  -6   4   2
Markets          3   0   0  -1   1   3   0   7
Muut           1   0   -1  -1   5  -7   3   -6
Yhteensä         4  18  -46   7  -15  -10   38   16
                                  
                                 
LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin             
ja luovutettujen toimintojen väliset
eliminoinnit)
MEUR                    IV/  IV/ 2005 *)  2004
                      2005  2004
Liikevaihto                  - 2 108  2 061  7 909
Liiketoiminnan muut tuotot          -   14   395   66
Materiaalit ja palvelut            - -1 610  -1 726 -6 439
Henkilöstökulut                -  -59   -57  -211
Poistot ja arvonalentumiset          -  -38   -36  -139
Liiketoiminnan muut kulut           -  -232   -120  -465
Liikevoitto                  -  183   517   721
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten      -   7    -2   36
voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut           -   8    -6   -19
Voitto ennen veroja              -  198   509   738
Välittömät verot               -  -41   -35  -149
Luovutettujen toimintojen kauden       -  157   474   589
voitto

                                 
*) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan
IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä
päätöstä noudattaen
Fortum on muuttanut                       
päästöoikeuksien
laskentakäytäntöä.
*) Neste Oil Oyj:n 15% osuuden myyntivoitto,           
390 miljoonaa euroa, sisältyy liiketoiminnan
muihin tuottoihin.

                              
VASTUUT                            
MEUR                      31.12.2005  31.12.2004
Annetut vakuudet ja                          
vastuusitoumukset
Omasta puolesta annetut                        
     Velat                             
      Pantit                  144      160
      Kiinteistökiinnityks            49      113
      et
     Muut vastuut                         
      Kiinteistökiinnityks            66      59
      et
     Muut vastuusitoumukset            94      76
     Yhteensä                   353      408
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta                 
annetut vastuusitoumukset
     Pantit ja                   3      12
     kiinteistökiinnitykset
     Takaukset                  208      335
     Muut vastuusitoumukset            125      182
     Yhteensä                   336      529
Vastuusitoumukset muiden                        
puolesta
     Takaukset                   2       3
     Muut vastuusitoumukset             3       5
     Yhteensä                    5       8
Yhteensä                       694      945

                                 
Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena Fortumin 100-%:sti
omistamalla tytäryhtiöllä Fortum Heat and Gas Oy:llä on yhteinen
vastuusitoumus Neste Oil Oyj:n
kanssa.Vastuusitoumus perustuu                  
osakeyhtiölain 14a luvun 6 §:n
säädökseen.

                              
Käyttöleasingvastuut                         
Vuoden sisällä erääntyvät                17     87
Yli vuoden mutta viiden vuoden              31     81
sisällä erääntyvät
Yli viiden vuoden kuluttua                9     64
erääntyvät
Yhteensä                         57    232
                                   
                                   
YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT JA VELAT              
MEUR                       31.12.2005 31.12.2004
                                   
Ydinjätehuoltovastuu Suomen ydinenergialain       618    596
mukaisesti 1)
Fortumin osuus                     -610    -581
Ydinjätehuoltorahastosta 2)
Erotuksen vakuutena kiinnitetyt              8     15
haltijavelkakirjalainat

                                 
1) Suomen ydinenergialain mukaisesti laskettu          
lainmukainen vastuu on 618 (596) miljoonaa euroa
31.12.2005 (ja vastaavasti 31.12.2004).
  Taseeseen IAS37:n mukaan kirjattu              
diskontattu velka oli 418 (401)
miljoonaa euroa 31.12.2005.
  Suurin syy lainmukaisen velan ja taseeseen kirjatun     
velan välillä on se, että lainmukaista vastuuta ei saa
diskontata nettonykyarvoon.
2) Fortum osallistuu Ydinjätehuoltorahastoon lainmukaisen    
velan mukaisesti. Fortumin osuus Ydinjätehuoltorahastosta
per 31.12.2005
  oli 610 (581)                        
miljoonaa euroa.
  Taseeseen IFRIC 5-tulkinnan mukaisesti kirjattu       
ydinjätehuoltorahaston arvo oli 418 (401) miljoonaa euroa
31.12.2005. IFRIC 5-tulkinnan mukaan
  ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi              
ylittää siihen liittyvien vastuiden
määrää taseessa.
3) Lainmukainen vastuu ja Fortumin osuus Ydinjätehuoltorahastosta ovat
erisuuruiset vuoden 2005 lopussa johtuen vuosittaisesta vastuumäärän
tarkistamisesta.
  Ero johtuu ajoituksesta, sillä vuotuinen lainmukainen    
vastuu maksetaan seuraavan tilikauden ensimmäisen
neljänneksen aikana.
  Fortum on antanut vakuudeksi kiinnitettyjä
haltijavelkakirjalainoja. Kiinnitetyt haltijavelkakirjalainat
sisältyvät yllä oleviin Annettuihin vakuuksiin ja vastuusitoumuksiin.
                                 

                                   
                                   
JOHDANNAISSOPIMUKSET               
MEUR               31.12.2005       31.12.2004
                    
Korko- ja          Nimell   Käypä Nimellisar    Käypä
valuuttajohdannaiset      is- nettoarv     vo  nettoarvo
               arvo     o
Koronvaihtosopimukset    2 636    11    3 435    -45   
Valuuttatermiinit      5 297    69    8 176    -32   
Valuutanvaihtosopimukset   2 169     3     310    -23   
Ostetut valuuttaoptiot      -     -     438     17   
Asetetut valuuttaoptiot     -     -     438     6   
                                    
Sähköjohdannaiset      Määrä   Käypä    Määrä    Käypä
                  nettoarvo        nettoarvo
                TWh   MEUR     TWh    MEUR   
Myydyt termiinisopimukset    84   -463     70    204   
Ostetut termiinisopimukset   49    276     42    -53   
Ostetut optiot          1    -1      1     -1   
Asetetut optiot         3     2      1     -   
                                    
Öljyjohdannaiset       Määrä   Käypä    Määrä    Käypä
                  nettoarvo        nettoarvo
               1000   MEUR  1000 bbl    MEUR   
                bbl
Myyntisopimukset        90     0   44 588     26   
Ostosopimukset         571     6   70 258     7   
Ostetut optiot          -     -    4 797     2   
Asetetut optiot         -     -    6 784     -2   
Laskentaperiaatteet                         

                                   
Fortum noudattaa kansainvälisiä                    
tilinpäätöstandardeja vuoden 2005 alusta lähtien.
Merkittävimmät muuutokset Fortumin jatkuvien toimintojen kannalta ovat:
  - Johdannaisten esittäminen käyvässä arvossa            
taseessa. Käypien arvojen muutosten esittäminen tuloslaskelmassa, kun
   suojauslaskentaa ei ole                     
sovellettu. (IAS 39)
  - Fortumin osuus suomalaisesta Ydinjätehuoltorahastosta sekä   
käytetyn ydinpolttoaineen ja tulevien, ydinvoimaan liittyvien
tuotantolaitosten käytöstä
   poistamiseen liittyvät vastuut on                
esitetty bruttona taseessa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti.
  -Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä vähemmistönä käsitelty    
Nybroviken Kraft Ab -konsernin etuoikeusosakkeisiin liittyvä
optiosopimus on
   IFRS:n mukaan                          
uudelleenluokiteltu korolliseksi velaksi.
  - Eläkevastuiden laskenta IAS 19 standardin mukaisesti aiheuttaa  
muutoksia eläkevastuiden määrään suomalaiseen kirjanpitokäytäntöön
verrattuna,mutta vaikutukset näkyvät pääosin vuonna 2004, jolloin 
suomalaisen työkyvyttömyyseläkkeen laskentatulkintaa muutettiin
vuoden aikana.
  - Fortumin öljyliiketoiminta on käsitelty luovutettuna toimintona 
31.3.2005. Luovutetut toiminnot esitetään yhdellä rivillä
tuloslaskelmassa ja
   ilmoitetaan erikseen kassavirrassa.               
Vuoden 2004 vertailuluvut on muutettu vastaavasti.
Fortum on kuvannut 26.4.2005 julkaistussa lehdistötiedotteessa    
IFRS standardeihin siirtymisen vaikutuksia taloudellisiin
lukuihin.
Tiedotteeseen sisältyivät myös oman pääoman ja tuloksen        
täsmäytys suomalaisen ja IFRS periaatteiden välillä
neljänneksittäin.
Yksityiskohtaiset laskentaperiaatteet ovat nähtävissä:        
www.fortum.com/Sijoittajat/Taloudellista tietoa osiossa.
                                   
Päästöoikeudet                             
                                   
Fortum on 1.1.2005 alkaen soveltanut IFRIC-tulkintaa nro 3      
päästöoikeuksien laskennassaan. Kesäkuussa 2005 IASB päätti
peruuttaa
IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi.
Tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut päästöoikeuksien
laskentaperiaatteitaan takautuvasti. Päästöoikeuksien laskentaperiaate
perustuu voimassa oleviin
IFRS-standardeihin, joiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan  
aineettomiin oikeuksiin ostohintaansa. Sen sijaan ilmaiseksi saadut
päästöoikeudet
arvostetaan nimellisarvoonsa. Kattaakseen päästöoikeuksien      
palautusvelvoitteen Fortum on kirjannut varauksen, joka arvostetaan
todennäköiseen
markkinahintaan. Liikevoittoon kirjataan toteutuneiden päästöjen ja  
saatujen päästöoikeuksien ero. Tämä ero arvostetaan joko markkina-
arvoonsa tai päästöoikeuksien ostohintaan.
                                   
                            
                                 
Tunnuslukujen                           
laskentakaavat
                                 
Vertailukelpoinen      =    Liikevoitto - kertaluonteiset
liikevoitto             erät - muut
                   vertailukelpoisuuteen
                   vaikuttavat erät
                                 
Kertaluonteiset erät     =    Käyttöomaisuuden       
                   myyntivoitot ja
                   tappiot mm.
                                 
Muut vertailukelpoisuuteen  =    Sisältää ne tulevaisuuden
vaikuttavat erät           kassavirtoja suojaavat
                   rahoitusinstrumentit,
                   joihin ei voida soveltaa   
                   IAS 39:n mukaisesti
                   suojauslaskentaa sekä
                   IFRIC tulkinnan nro 5    
                   mukaisen vaikutuksen, joka
                   aiheutuu siitä, että
                   taseen saamisiin kirjattu  
                   Fortumin osuus
                   Ydinjätehuoltorahastosta
                   ei voi ylittää        
                   vastaavaa
                   velkaa.
                                 
Oman pääoman tuotto, %    = 100 x Kauden            
                   voitto
                 
                   Oma pääoma          
                   keskimäärin
                                 
Sijoitetun pääoman tuotto % = 100 x Voitto ennen veroja     
                   + korko- ja muut
                   rahoituskulut
                   Sijoitettu          
                   pääoma
                   keskimäärin
                                 
Jatkuvien toimintojen    = 100 x Jatkuvien toimintojen    
sijoitetun pääoman tuotto,      voitto ennen veroja +
%                  jatkuvien toimintojen
                   korko- ja muut        
                   rahoituskulut
                   Jatkuvien          
                   toimintojen
                   sijoitettu pääoma
                   keskimäärin
                                 
Sidotun pääoman tuotto, %  = 100 x Liikevoitto + osuus     
                   osakkuus- ja
                   yhteisyritysten voitosta
                   Sidottu pääoma        
                   keskimäärin
                                 
                                 
Vertailukelpoinen sidotun  = 100 x Vertailukelpoinen liikevoitto
pääoman tuotto, %          + osuus osakkuus- ja
                   yhteisyritysten voitosta
                   (IAS 39           
                   oikaistu)
                   Sidottu pääoma        
                   keskimäärin
                                 
Sijoitettu pääoma      =    Liikevoitto + osuus     
                   osakkuus- ja
                   yhteisyritysten voitosta
                   Sidottu pääoma        
                   keskimäärin
                                 
Sidottu           =    Korottomat varat +      
pääoma                Ydinjätehuoltorahastoon
                   liittyvät korolliset varat
                   - korottomat         
                   velat -
                   varaukset
                   (korottomat varat ja velat  
                   eivät sisällä rahoitukseen,
                   veroihin ja
                   ja laskennallisiin veroihin 
                   liittyviä eriä sekä varoja
                   ja velkoja, jotka
                   syntyvät suojauslaskennan  
                   soveltamisedellytykset
                   täyttävien
                   johdannaissopimusten     
                   käypien arvojen
                   muutoksista)
                                 
Vertailukelpoinen sidottu  =    Sidottu pääoma oikaistuna  
pääoma                niillä korottomilla
                   varoilla ja veloilla, jotka
                   aiheutuvat niistä      
                   tulevaisuuden kassavirtaa
                   suojaavista johdannais-
                   sopimuksista, joihin ei voida
                   soveltaa IAS 39:n mukaista
                   suojauslaskentaa
                                 
Korolliset nettovelat    =    Korolliset          
                   velat -
                   rahavarat
                                 
Velkaantumisaste, %     = 100 x Korolliset          
                   nettovelat
                   Oma             
                   pääoma
                                 
Oma pääoma/osake, EUR    =    Oma             
                   pääoma
                   Osakkeiden lukumäärä     
                   kauden lopussa
                                 
Omavaraisuusaste, %     = 100 x Oma pääoma sisältäen     
                   vähemmistöosuuden
                   Taseen loppusumma       

                                 
Nettovelka/Käyttökate    = 100 x Liikevoitto +        
                   poistot ja
                   arvonalentumiset
                   Korollinen
                   nettovelka
                   
                                 
Jatkuvien toimintojen    = 100 x Jatkuvien toimintojen    
Nettovelka/Käyttökate        Liikevoitto + poistot ja
                   arvonalentumiset
                   Korollinen
                   nettovelka
                                 
Korkokate          =    Liikevoitto          
                   Nettokorkokulut          
                                 
Tulos/ osake (EPS)      =    Kauden voitto -        
                   vähemmistöosuus
                   Osakkeiden keskimääräinen
                   osakeantioikaistu lukumäärä
                   tilikauden aikana