Pörssitiedote

Fortum Oyj - Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2005

20 lokakuu 2005, 09:00

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.10.2005 klo 9.00

Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2005 Vahva tuloskehitys jatkui - hyvä liiketoiminnan tulos ja kassavirta kolmannella neljänneksellä Tammi-syyskuu lyhyesti - Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 801 (674) miljoonaa, kasvua 19 % - Vertailukelpoinen liikevoitto* 874 (799) miljoonaa, kasvua 9 % - Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos 0,65 euroa (0,58), kasvua 12 % - Vahva 331 (233) miljoonan euron liiketoiminnan kassavirta kolmannella neljänneksellä, nettovelka aleni 3 333 miljoonaan euroon - Vankka kehitys kolmannella neljänneksellä; sekä liikevoitto että osakekohtainen tulos paranivat Öljyliiketoimintaan (eriytettiin Fortumista huhtikuussa 2005) liittyvät erät raportoidaan tuloslaskelmassa yhdellä rivillä luovutettuina liiketoimintoina, eivätkä luvut ole mukana liikevaihdossa ja liikevoitossa. Luovutetut liiketoiminnot vaikuttavat vain vuoden 2005 kahteen ensimmäiseen neljännekseen sekä aiempiin lukuihin. Kaikki luvut raportoidaan IFRS:n mukaisina. Tunnuslukuja III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset Jatkuvien toimintojen 12 kk tuloslaskelma ja kassavirta Liikevaihto, milj. euroa 774 765 2 765 2 751 3 835 3 849 Liikevoitto, milj. euroa 240 177 873 832 1 195 1 236 Vertailukelpoinen liikevoitto, 220 191 874 799 1 148 1 223 milj. euroa *) Voitto ennen veroja, milj. 230 136 801 674 962 1 089 euroa Jatkuvien toimintojen 0,20 0,13 0,65 0,58 0,79 0,86 tulos/osake, euroa Tulos/osake, euroa **) 0,20 0,29 1,19 1,09 1,48 1,58 Liiketoiminnan kassavirta, 331 256 980 1 303 1 758 milj. euroa Jatkuvien toimintojen 331 233 847 989 1 232 liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa Osakkeiden määrä keskimäärin, 872 438 849 823 852 625 868 515 tuhatta *) Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Näitä aiheuttavat pääasiassa niiden tulevaisuuden kassavirtaa suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutokset, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa tai jotka aiheutuvat kertaluonteisista eristä. Vertailukelpoinen III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset liikevoitto 12 kk milj. euroa Vertailukelpoinen 220 191 874 799 1 148 1 223 liikevoitto kertaluonteiset 2 -4 20 -11 18 49 erät Muut 18 -10 -21 44 29 -36 vertailukelpoisuute en vaikuttavat erät Liikevoitto 240 177 873 832 1 195 1 236 Määrittely tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ja lisätietoja segmenttitiedoissa. **) Toisen neljänneksen osakekohtainen tulos vuonna 2004 sisältää 0,05 euron kertaluonteisen vaikutuksen, joka aiheutui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta 29 prosentista 26 prosenttiin. Tunnuslukuja I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset Tase 12 kk Oma pääoma/osake, euroa 7,86 8,19 8,62 Korollinen nettovelka (kauden 3 333 5 445 5 095 lopussa), milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,3 15,0 15,8 17,2 Oman pääoman tuotto, % 17,6 18,4 18,2 20,1 Velkaantumisaste, % 47 77 67 Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto ja raportoitu liikevoitto paranivat edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 75 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin, eli 874 (799) miljoonaa euroa. Myös raportoitu liikevoitto oli suurempi ollen 873 (832) miljoonaa euroa. Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat pääasiassa kirjanpitovaikutuksia, jotka aiheutuvat niiden tulevaisuuden kassavirtaa suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa, tai jotka aiheutuvat kertaluonteisista eristä. Fortum soveltaa suojauslaskentaa suurimpaan osaan tulevien kassavirtojen suojauksista, mutta tuloslaskelmavaihtelua esiintyy aina jonkin verran. Sähkön futuurihintojen lievästä laskusta ja heikentyneestä euron ja Ruotsin kruunun, sekä euron ja Norjan kruunun vaihtokursseista johtuneet käypien arvojen muutokset ovat vaikuttaneet positiivisesti kolmannen neljänneksen liikevoittoon. Liikevaihto ja tulos Heinä-syyskuu Konsernin liikevaihto oli 774 (765) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 240 (177) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 220 (191) miljoonaa euroa. Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,7 (29,9) euroa megawattitunnilta eli 1 % alempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2004. Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin viime vuonna, mikä johtui pääasiassa Fortumin korkeammasta toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta, joka nousi onnistuneiden suojaustoimien ansiosta 6 % 29,9 (28,2) euroon megawattitunnilta Pohjoismaissa. Vesivoima- ja ydinvoimatuotannon lisääntymisen vaikutus liikevoittoon oli suurempi kuin lämpövoimatuotannon vähenemisen. Sähköntuotanto-segmentin raportoitu liikevoitto oli selvästi korkeampi kuin vuotta aiemmin, koska vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (pääosin IAS 39:n johdosta) olivat positiiviset. Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman parempi kuin viime vuonna. Tämä johtui pääosin Fortum Värmen hyvästä tuloksesta. Värmen polttoainevalikoima on kehittynyt viime vuodesta biopolttoaineiden ja jätteen polton osuuden kasvaessa. Entistä korkeammat polttoaineiden, kuten öljyn ja hiilen, hinnat vaikuttivat segmentin tuloksiin kuitenkin negatiivisesti. Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui lähinnä suuremmista poistoista. Markets-segmentin liikevoitto oli hieman viimevuotista alhaisempi. Tämä johtui pääosin hieman vähentyneestä myynnistä sekä jonkin verran kohonneista kustannuksista, jotka aiheutuivat asiakaspalvelun laadun parantamistoimista. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto segmenteittäin Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 Sähköntuotanto 450 453 1 460 1 501 Lämpö 147 149 738 709 Sähkönsiirto 149 150 511 513 Markets 284 287 974 1 009 Muu 26 22 71 67 Eliminoinnit -282 -296 -989 -1 048 Yhteensä 774 765 2 765 2 751 Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 Sähköntuotanto 161 135 557 498 Lämpö 12 7 156 132 Sähkönsiirto 47 51 168 183 Markets 7 10 22 24 Muu -7 -12 -29 -38 Yhteensä 220 191 874 799 Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto segmenteittäin Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 Sähköntuotanto 181 128 529 522 Lämpö 13 12 175 143 Sähkönsiirto 48 45 175 183 Markets 7 13 21 34 Muu -9 -21 -27 -50 Yhteensä 240 177 873 832 Tammi-syyskuu Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2 765 (2 751) miljoonaa euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli yhteensä 873 (832) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 874 (799) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa Nord Poolin keskimääräinen spot-hinta oli 28,3 (29,4) euroa megawattitunnilta eli 4 % alempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2004. Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimevuotista suurempi, mikä johtui pääasiassa Fortumin pohjoismaisesta 6 % korkeammasta toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta, joka oli 30,5 (28,8) euroa megawattitunnilta, sekä aiempaa korkeammasta ydinvoima- ja vesivoimatuotannosta. Sähköntuotanto-segmentin raportoitu liikevoitto oli myös viimevuotista suurempi. Ero raportoidun ja vertailukelpoisen liikevoiton välillä johtuu pääasiassa IAS 39:n vaikutuksista. Lämpö-segmentin liikevaihto oli viime vuotta suurempi, mihin vaikuttivat pääasiassa yritysostot Puolassa ja Liettuassa. Lämpö-segmentin sähkönmyynti väheni viime vuoteen verrattuna. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi, mikä johtui pääasiassa suhteellisen vahvasta toisesta vuosineljänneksestä. Sähkönsiirto-segmentin liikevaihto oli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Segmentin liikevoitto pieneni viime vuoteen verrattuna, mikä johtui pääasiassa Ruotsin ja Norjan tammikuisten myrskyjen aiheuttamista 11 miljoonan euron kustannuksista, jotka kirjattiin tulokseen ensimmäisellä neljänneksellä. Markets-segmentin liikevaihto pieneni, mikä johtui lähinnä muutamien suurten sopimusten päättymisestä vuoden 2004 lopussa. Samaan aikaan Markets-segmentti on säilyttänyt myyntikatetasonsa, mikä johtui pääosin sähkön onnistuneesta hankinnasta Nord Poolista. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoittoon vaikuttaa jonkin verran korkeampi kiinteä kulurakenne, joka johtuu asiakaspalvelun laadun parantamistoimista. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 801 (674) miljoonaa euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 100 (167) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyy positiivinen, IAS 39:n mukaisen suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käyvän arvon muutos, noin 27 (12) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 28 (9) miljoonaa euroa. Tämä selittyy pääosin Hafslundin kahden ensimmäisen neljänneksen tuloksella. Vähemmistöosuus oli 31 (19) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, josta Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus. Kauden verot olivat 206 (163) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 25,7 (24,2) %. Vuonna 2004 vastaavan kauden veroihin sisältyy 43 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys, josta 27 miljoonaa euroa liittyy jatkuviin toimintoihin. Vähennykset johtuivat Suomen yritysveroasteen muuttumisesta 29 prosentista 26 prosenttiin. Kauden tulos oli yhteensä 1 069 (943) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen tulos oli 595 (511) miljoonaa euroa. Koko Fortumin osakekohtainen tulos oli 1,19 (1,09) euroa, ja jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,65 (0,58) euroa. Viime vuoden vastaavan kauden koko osakekohtainen tulos sisälsi 0,05 euron positiivisen vaikutuksen, joka johtui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3 (15,0) % ja oman pääoman tuotto 17,6 (18,4) %. Markkinatilanne Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin kolmannella vuosineljänneksellä sähköä 82 (80) TWh, mikä on 3 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,7 (29,9) euroa megawattitunnilta eli 1 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004 ja 1 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Kolmannella neljänneksellä hiilidioksidin päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta oli korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä ja vesitilanne muuttui alijäämäisestä ylijäämäiseksi. Sähköfutuurien hinnoissa oli nouseva trendi vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana sekä heinäkuun alussa, koska hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat nousivat. Kolmannen neljänneksen loppuaikana futuurien hinnat eivät ole nousseet enää heinäkuiselle huipputasolle alentuvien hiilidioksidin päästöoikeuksien hintojen ja paranevan vesitilanteen ansiosta. Tammi-syyskuussa keskimääräinen spot-hinta oli 28,3 (29,4) euroa megawattitunnilta eli 4 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004. Hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinta nousi vuoden alun noin 7 eurosta tonnilta lähes 30 euroon tonnilta heinäkuun puolivälin tienoilla. Heinäkuun puolivälin jälkeen hinta on pysynyt melko tasaisena vaihdellen 21 eurosta 24 euroon tonnilta. Hiilidioksidin päästöoikeuksien kaupan alkaminen ja vahvistunut vesitilanne ovat vähentäneet lämpövoimatuotantoa ja lisänneet vesivoimatuotantoa Pohjoismaissa edelliseen vuoteen verrattuna. Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut korkeampi kuin Nord Poolissa, ja Pohjoismaat ovatkin aloittaneet sähkön viennin Saksaan. Pohjoismaiden lisääntyneestä vesivoimatuotannosta huolimatta vesivarannot ovat elpyneet vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Lokakuun alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat noin 6 TWh keskiarvoa ylempänä ja 13 TWh vuoden 2004 vastaavaa tasoa ylempänä. Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli tammi-syyskuussa 37,1 (38,8) TWh eli 13 (14) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta. Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat segmenttikohtaiset luvut. Fortumin koko sähkön- ja III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset lämmöntuotanto, TWh 12 kk Sähköntuotanto 11,2 11,5 38,0 39,5 55,5 54,0 Lämmöntuotanto 3,3 3,4 17,5 17,4 25,4 25,5 Fortumin sähköntuotanto III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset Pohjoismaissa lähteittäin, 12 kk TWh Vesivoima 4,6 4,4 15,4 13,0 19,1 21,6 Ydinvoima 5,9 5,2 18,8 18,7 25,8 25,9 Lämpövoima 0,4 1,8 2,9 7,1 9,5 5,3 Yhteensä 10,9 11,4 37,1 38,8 54,4 52,8 Fortumin sähköntuotanto III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset Pohjoismaissa lähteittäin, 12 kk %{0>total in the Nordic countries<}100{>0} Vesivoima 42 38 41 34 35 43 Ydinvoima 54 46 51 48 47 50 Lämpövoima 4 16 8 18 18 7 Yhteensä 100 100 100 100 100 100 Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut Fortumin koko sähkönmyynti oli 43,5 (44,7) TWh. Myynti Pohjoismaissa oli 41,7 (43,5) TWh eli noin 15 (15) % pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta tammi- syyskuussa. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 13,5 (13,9) TWh ja muissa maissa 3,1 (2,4) TWh. Segmentit myyvät sähköä sekä Nord Pooliin että ulkopuolisille asiakkaille ja ostavat sähköä Nord Poolista sekä muista ulkopuolisista lähteistä. Alla olevassa taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot ja myynnit on laskettu nettona tunneittain konsernitasolla. Fortumin koko sähkön- ja III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset lämmönmyynti, milj. euroa 12 kk Sähkönmyynti 427 427 1 427 1 439 2 017 2 004 Lämmönmyynti 122 113 603 553 809 859 Fortumin koko sähkönmyynti III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset alueittain, TWh 12 kk Ruotsi 6,9 5,5 22,0 19,5 27,6 30,1 Suomi 5,7 7,0 19,1 22,6 31,1 27,6 Muut maat 0,7 0,7 2,4 2,6 3,6 3,4 Yhteensä 13,3 13,2 43,5 44,7 62,3 61,1 Fortumin koko lämmönmyynti III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset alueittain, TWh 12 kk Ruotsi 0,9 0,8 6,5 6,4 9,6 9,7 Suomi 1,6 1,7 6,9 7,4 10,5 10,0 Muut maat 0,7 0,6 3,2 2,5 3,7 4,4 Yhteensä 3,2 3,1 16,6 16,3 23,8 24,1 SEGMENTTIKATSAUKSET Sähköntuotanto Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT) sekä Service. Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset 12 kk Liikevaihto 450 453 1 460 1 501 2 084 2 043 - sähkön myynti 361 357 1 195 1 208 1 695 1 682 - muu myynti 89 96 265 293 389 361 Liikevoitto 181 128 529 522 763 770 Vertailukelpoinen liikevoitto 161 135 557 498 730 789 Sidottu pääoma (kauden 6 037 6 183 6 218 lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 11,7 11,0 12,1 11,5 Vertailukelpoinen sidotun 12,5 10,5 11,5 11,9 pääoman tuotto, % Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli kolmannella neljänneksellä 10,5 (10,9) TWh. Tammi-syyskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 34,4 (35,7) TWh, josta noin 15,4 (13,0) TWh eli 44 (37) % oli vesivoimaa, 18,8 (18,7) TWh eli 55 (52) % ydinvoimaa ja 0,2 (4,0) TWh eli 1 (11) % lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon lisäykseen vaikutti edellisvuoden vastaavaa kautta parempi vesitilanne. Lämpövoimatuotannon väheneminen johtui ensimmäisen neljänneksen alentuneesta sähkön hinnasta ja nousseista polttoaineen ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnoista. Sähköntuotanto alueittain, III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset TWh 12 kk Ruotsi 6,5 5,3 20,5 18,1 25,8 28,2 Suomi 4,0 5,6 13,9 17,6 24,0 20,3 Muut maat 0,2 0,1 0,8 0,7 1,1 1,2 Yhteensä 10,7 11,0 35,2 36,4 50,9 49,6 Sähkön myynti 11,7 12,1 38,4 40,1 55,7 54,0 Pohjoismaissa, TWh josta läpikulkueriä 0,9 0,9 3,3 3,5 4,7 4,5 Myyntihinta, €/MWh III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset 12 kk Sähkön tukkumyyntihinta 29,9 28,2 30,5 28,8 29,2 30,4 Pohjoismaissa* *) Sähköntuotanto-segmentin sähkön keskimääräinen myyntihinta Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä. Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman läpikulkueriä) oli kolmannella neljänneksellä 6 % viime vuotta korkeampi, mikä johtui paremmasta hintasuojauksesta. Kolmannella neljänneksellä keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 1 % alempi kuin vuosi sitten. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 6 % korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2004, vaikka Nord Poolissa keskimääräinen spot-hinta oli 4 % edellisvuotta alempi. Fortumin tukkumyyntivolyymi oli 10,8 (11,2) TWh kolmannella neljänneksellä ja 35,1 (36,6) TWh vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Luoteis-Venäjän alueellinen sähköntuotantoyhtiö Territorial Generation Company 1 (TGC-1) aloitti toimintansa lokakuun 1. päivänä. Fortum omistaa yhtiötä välillisesti Lenenergon omistuksensa kautta. Fortum Service allekirjoitti elokuussa 15 vuoden käyttö- ja kunnossapitosopimuksen saksalaisen Trianel Energien kanssa. Sopimus kattaa Saksan Hamm-Uentropiin rakennettavan 800 MW:n kombivoimalaitoksen, joka on valmis kaupalliseen käyttöön syyskuussa 2007. Lämpö Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella. Fortum on alueen johtavia lämmöntuottajia. Segmentti myös tuottaa sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin. Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme. Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset 12 kk Liikevaihto 147 149 738 709 1 025 1 054 - lämmönmyynti 115 107 580 532 779 827 - sähkönmyynti 14 20 97 110 159 146 - muu myynti 18 22 61 67 87 81 Liikevoitto 13 12 175 143 218 250 Vertailukelpoinen liikevoitto 12 7 156 132 207 231 Sidottu pääoma (kauden 2 336 2 362 2 440 lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 10,3 8,6 9,8 11,1 Vertailukelpoinen sidotun 9,3 8,0 9,3 10,3 pääoman tuotto, % Segmentin lämmönmyynti kolmannella neljänneksellä oli 2,7 (2,6) TWh, josta suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-syyskuussa lämmönmyynti oli 15,1 (14,9) TWh. Samana aikana yhdistettyjen sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 2,8 (3,3) TWh. Lasku johtui Suomen paperiteollisuuden lakosta ja työsulusta sekä alentuneista lämmöntuotantomääristä, jotka puolestaan johtuivat kohonneista polttoaineiden ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnoista. Toukokuussa Fortum jatkoi kaasutoimintansa järjestelyjä ja myi 50 %:n osuutensa North Transgas Oy:stä OAO Gazpromille. Lämmönmyynti alueittain, III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset TWh 12 kk Ruotsi 0,9 0,8 6,5 6,4 9,6 9,7 Suomi 1,6 1,7 6,9 7,4 10,5 10,0 Muut maat 0,2 0,1 1,7 1,1 1,7 2,3 Yhteensä 2,7 2,6 15,1 14,9 21,8 22,0 Sähkönmyynti, TWh III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset 12 kk Yhteensä 0,4 0,6 2,8 3,3 4,8 4,3 Sähkönsiirto Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa. Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset 12 kk Liikevaihto 149 150 511 513 707 705 - jakeluverkot 122 123 428 431 593 590 - alueverkot 18 18 60 60 83 83 - muu myynti 9 9 23 22 31 32 Liikevoitto 48 45 175 183 234 226 Vertailukelpoinen liikevoitto 47 51 168 183 240 225 Sidottu pääoma (kauden 3 033 3 086 3 091 lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 8,2 8,3 8,1 7,9 Vertailukelpoinen sidotun 7,9 8,3 8,3 7,9 pääoman tuotto, % Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 16,5 (16,4) TWh ja 13,0 (13,3) TWh. Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli yhteensä 10,7 (11,0) TWh Ruotsissa ja 2,3 (2,3) TWh Suomessa. Ruotsin energiamarkkinaviranomainen (EMI) on käyttänyt ensimmäistä kertaa uutta sääntelymallia (”Nätnyttomodell”) valvoessaan sähkönsiirron nettohintoja vuonna 2003. Mallissa verrataan todellisia tuloja ja sähkönsiirtoyritysten suoritusta teoreettisen siirtoverkon suoritukseen. EMI ilmoitti kesäkuussa 16 yritykselle niiden veloittamien hintojen olevan liian korkeita. Kaikki yritykset ovat valittaneet ilmoituksesta. Fortumilla on kolme verkkoaluetta, joihin vuoden 2003 hinnoittelun valvonta vaikuttaa. EMI on tehnyt ensimmäisen ylihinnoittelua koskevan päätöksen vuonna 2003, ja Fortumin tytäryhtiö on valittanut asiasta. Kahta muuta Fortumin aluetta, Tukholmaa ja länsirannikkoa, koskevat asiat ovat edelleen ratkaisematta. Lopulliset vuoden 2003 hintoja koskevat tuomioistuimen päätökset saataneen aikaisintaan vuoden 2007 aikana. EMI on myös julkistanut alueet, jotka sen vuoden 2004 hinnoittelua koskeva valvonta kattaa. Kaikkiaan 55 aluetta käsittävällä listalla on neljä Fortumin aluetta ja yksi Fortumin tytäryhtiön sähkönsiirtoalue. Fortumin kehitysohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta, käynnistettiin syyskuussa. Pohjoismaat kattava ohjelma kestää viisi vuotta, ja siihen liittyy 700 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit. Ensimmäinen vaihe kestää kolme vuotta, ja sitä seuraavat kaksi vuotta suunnitellaan yksityiskohtaisemmin ensimmäisen vaiheen kokemusten perusteella. Fortum on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on liittää kaikki asiakkaat automaattiseen mittarinluentaan. Järjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2006 alkaen. Sähkönsiirto III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset jakeluverkoissa, TWh 12 kk Ruotsi 2,7 2,8 10,3 10,3 14,2 14,2 Suomi 1,2 1,2 4,5 4,4 6,2 6,3 Norja 0,4 0,4 1,6 1,6 2,1 2,1 Viro 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 Yhteensä 4,3 4,4 16,5 16,4 22,7 22,8 Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä 30.9.2005 30.9.2004 2004 alueittain, tuhansia Ruotsi 860 860 860 Suomi 410 405 405 Muut maat 115 115 115 Yhteensä 1 385 1 380 1 380 Markets Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät sekä kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista. Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset 12 kk Liikevaihto 284 287 974 1 009 1 387 1 352 Liikevoitto 7 13 21 34 34 21 Vertailukelpoinen liikevoitto 7 10 22 24 23 21 Sidottu pääoma (kauden lopussa) 143 137 194 Sidotun pääoman tuotto, % 15,6 37,9 25,3 15,8 Vertailukelpoinen sidotun 16,4 26,7 17,1 15,8 pääoman tuotto, % Kolmannella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 8,7 (9,2) TWh, ja vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden myynti oli 29,5 (31,6) TWh. Laskun syynä oli muutamien suurten sopimusten päättyminen vuoden 2004 lopussa. Sähkön vähittäismyyntihinnat pohjoismaisilla markkinoilla ovat nousseet hieman kolmannen neljänneksen aikana. Vähittäismyyntihinnan kehitys ei ole täysin vastannut hinnan kohoamista Nord Poolissa. Vähittäismyyntihinnat ovat kaiken kaikkiaan samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Asiakasmäärä on kasvanut edelleen kolmannen neljänneksen aikana. Sekä yksityis- että yritysasiakkaille suunnatut kampanjat ovat olleet menestyksekkäitä ja asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti pohjoismaisella tasolla. Investoinnit käyttöomaisuuteen Jatkuvien liiketoimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit ja investoinnit osakkeisiin olivat tammi-syyskuussa 213 (306) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yritysostoja olivat yhteensä 207 (201) miljoonaa euroa. Lenergon uudelleenorganisointiin liittyvien lunastusjärjestelyjen tuloksena Fortumin omistusosuus yhtiöstä nousi 33,2 prosenttiin äänivaltaisista, ulkona olevista osakkeista. Fortum varmisti neljä paikkaa Lenenergon hallituksen 11 paikasta kesäkuun 30. päivänä. Rakennejärjestelyt konsernissa Huhtikuussa 2005 toteutettiin onnistuneesti Neste Oilin eriyttäminen jakamalla 85 % yhtiön osakkeista osinkona Fortumin osakkeenomistajille ja myymällä loput 15 % institutionaalisille ja yksityisille sijoittajille. Tämän jälkeen Neste Oil listattiin Helsingin Pörssiin 18. huhtikuuta. Rahoitus Nettovelka oli kolmannen neljänneksen lopussa 3 333 miljoonaa euroa (3 595 miljoonaa euroa 30.6.2005). Nettovelan väheneminen johtuu kolmannen neljänneksen vahvasta kassavirrasta. Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan kassavirta oli 331 (233) miljoonaa euroa heinä-syyskuussa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 100 (167) miljoonaa euroa. Vähennys johtuu pääosin pienemmästä nettovelasta, joka liittyy öljyliiketoiminnan eriyttämiseen. Nettorahoituskuluihin sisältyy tiettyjen IFRS:ssä (IAS 39:ssä) suojauslaskennan piiriin kuulumattomien johdannaisten käyvän arvon noin 27 (12) miljoonan euron positiivinen muutos. Standard & Poor’sin Fortumille antama pitkäaikainen luottoluokitus nousi elokuussa BBB+:sta (vakaa) A-:een (vakaa). Moody’sin Fortumille antama pitkäaikainen luottoluokitus on A2 (vakaa). Osakkeet ja osakepääoma Tammi-syyskuussa myytiin yhteensä 692,6 miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, joiden kokonaishinta oli 9 372 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 14 579 miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille Helsingin Pörssissä oli 16,90 euroa ja alin 10,45 euroa. Noteerausten keskiarvo oli 13,53 euroa. Kolmannen neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 16,70 euroa. Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä vietiin kaupparekisteriin yhteensä 187 500 optiojärjestelyiden yhteydessä merkittyä osaketta. Näiden merkintöjen jälkeen Fortumin osakepääoma on 2 968 135 315 euroa ja rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on 872 980 975. Kolmannen neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 51,7 % Fortumista. Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 33,3 %. Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi. Konsernin henkilöstö Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-syyskuussa oli keskimäärin 10 279 (13 112). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 8 657 (12 726). Vähennys johtuu Neste Oilin eriyttämisestä. Tarkastelukauden jälkeisiä tapahtumia Luoteis-Venäjän alueellinen sähköntuotantoyhtiö Territorial Generation Company 1 (TGC-1) aloitti toimintansa lokakuun 1. päivänä. Fortum omistaa yhtiötä välillisesti Lenenergon omistuksensa kautta. Lenenergon uudelleenorganisoitumisen myötä nousi Fortumin omistusosuus Lenenergon äänivaltaisista ulkona olevista osakkeista 33,2 %:een. Fortumilla on kolme paikkaa TGC-1:n 11 hallituspaikasta. TGC-1:n lopullinen omistajarakenne muotoutuu kun Lenenergon, Karelenergon ja Kolenergon tuotantokapasiteetit yhdistetään vuoden 2006 lopussa. TGC-1:n perustajat ovat Lenenergo, Karelenergo ja Kolenergo. TGC-1 käyttää Lenenergon, Karelenergon ja Kolenergon tuotanto- ja lämpökapasiteettia, jonka yhtiö on vuokrannut kolmelta omistajaltaan. TGC-1:n asennettu sähköntuotantokapasiteetti on noin 5 750 MW, josta vesivoimatuotannon osuus on noin 2 874 MW ja loput on pääasiassa maakaasuvoimatuotantoa. TGC-1:n lämpötuotantokapasiteetti on noin 14 688 MW. Näkymät Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on sähkön tukkuhinta. Vuodesta 2005 alkaen päästökauppa on uusi merkittävä sähkön tukkuhintaan vaikuttava tekijä. Ruotsin kruunun vaihtokurssi voi myös vaikuttaa Fortumin tulokseen. Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa noin 1 %:n vuosivauhtia. Kolmannella neljänneksellä sähkön spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä oli keskimäärin 29,7 (29,9) euroa megawattitunnilta eli 1 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004. Lokakuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 6 TWh keskimääräistä suuremmat ja 12 TWh yli vuoden 2004 vastaavan tason. Lokakuun puolivälissä päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2005 vaihteli 23 - 24 euron välillä hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön futuurihinta loppuvuodeksi 2005 oli noin 38 - 40 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2006 noin 37 - 38 euroa megawattitunnilta. Lokakuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu noin kaksi kolmasosaa kalenterivuoden 2006 ajaksi hieman edellisten 12 kuukauden aikana toteutunutta hintatasoa korkeammalla hintatasolla. Vuoden 2005 viimeisen neljänneksen suojausaste oli noin 70 %, ja suojaushinta oli suurin piirtein samalla tasolla kuin edellisten 12 kuukauden toteutunut sähkön tukkumyyntihinta. Ruotsissa ja Suomessa on esitetty uusia ydin- ja vesivoimaa koskevia veroja valtion budjettiehdotuksen yhteydessä. Mikäli ehdotukset hyväksytään, aiheuttaa se lisäkustannuksia ydinvoima- ja vesivoimatuotantoon. Jos esitykset hyväksytään, Fortum arvioi tuotantokustannustensa kohoavan näiden verojen vuoksi noin 60 miljoonaa euroa vuonna 2006. Fortumin taloudellinen asema jatkoi vahvistumistaan kolmannella neljänneksellä. Markkinatekijät ovat edelleen suosiolliset ja sähkön futuurihinnat nousussa. Yhtiöllä on kaikki edellytykset hyvän tuloskehityksen jatkumiselle. Espoo, 20.10.2005 Fortum Oyj Hallitus Luvut eivät ole tilintarkastettuja. Fortumin taloudellinen tiedottaminen: - Vuoden tilinpäätös 3.2.2006 Lisätietoja: Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin 010 452 9100 Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin 010 452 4519 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet FORTUM -KONSERNI TAMMIKUU-SYYSKUU 2005 Tilintarkastamaton LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004 Edelli- 2005 2004 2005 2004 set 12kk Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 774 765 2 765 2 751 3 835 3 849 Liiketoiminnan muut tuotot 24 -2 34 80 91 45 Materiaalit ja palvelut -258 -301 -970 -1 087 -1 507 -1 390 Henkilöstökul -106 -106 -359 -346 -462 -475 ut Poistot ja arvonalentumiset -101 -90 -305 -282 -388 -411 Liiketoiminnan muut kulut -93 -89 -292 -284 -374 -382 Liikevoitto 240 177 873 832 1 195 1 236 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten 12 1 28 9 12 31 voitosta Rahoitustuotot ja -kulut -22 -42 -100 -167 -245 -178 Voitto ennen veroja 230 136 801 674 962 1 089 Välittömät verot -57 -32 -206 -163 -259 -277 Jatkuvien toimintojen kauden 173 104 595 511 703 812 voitto Luovutetut toiminnot: Luovutettujen toimintojen kauden - 137 474 432 589 768 voitto Kauden voitto 173 241 1 069 943 1 292 1 580 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 174 244 1 038 924 1 259 1 443 Vähemmistölle -1 -3 31 19 33 43 173 241 1 069 943 1 292 1 486 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) Laimentamaton 0.20 0.29 1.19 1.09 1.48 1.58 Laimennettu 0.19 0.29 1.17 1.07 1.46 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) Laimentamaton 0.20 0.13 0.65 0.58 0.79 0.86 Laimennettu 0.19 0.13 0.63 0.57 0.78 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta luovutettujen toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake) Laimentamaton - 0.16 0.54 0.51 0.69 0.72 Laimennettu - 0.16 0.54 0.50 0.68 LYHENNETTY KONSERNIN TASE MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 82 122 116 Rakennukset, koneet ja kalusto 10 039 11 783 11 925 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 2 117 2 197 2 355 Muut pitkäaikaiset saamiset 79 103 90 Pitkäaikaiset korolliset saamiset 625 758 727 Pysyvät vastaavat yhteensä 12 942 14 963 15 213 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 258 701 654 Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset 859 1 348 1 555 Rahat ja pankkisaamiset 782 219 145 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 899 2 268 2 354 Vastaavaa yhteensä 14 841 17 231 17 567 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 2 968 2 891 2 948 Muu oma pääoma 3 894 4 071 4 552 Yhteensä 6 862 6 962 7 500 Vähemmistöosuus 177 136 150 Oma pääoma yhteensä 7 039 7 098 7 650 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma 3 828 4 501 4 450 Laskennallinen verovelka 1 611 1 751 1 841 Varaukset 582 586 608 Muu pitkäaikainen vieras pääoma 511 509 507 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 6 532 7 347 7 406 Lyhytaikainen vieras pääoma Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma 287 1 163 790 Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras 983 1 623 1 721 pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 270 2 786 2 511 Vieras pääoma yhteensä 7 802 10 133 9 917 Vastattavaa yhteensä 14 841 17 231 17 567 OMAN PÄÄOMAN MUUTOS MEUR Osake- Yli- Muu Käyvän Kerty- Vähem- Yh- pääoma kurssi- sidottu arvon neet mis- teensä rahasto pääoma ja muut voitto- töosuus rahas- varat tot Oma pääoma 31.12.2004 2 948 62 13 134 4 343 150 7 650 Käytetyt optio-oikeudet 20 7 -12 15 Muuntoerot ja muut muutokset -57 -6 -63 Osingonjako -506 -506 Osinkona jaetut osakkeet *) -920 -920 Kassavirran suojaukset -245 34 2 -209 Käyvän arvon rahaston muutokset 3 3 Kauden 1 038 31 1 069 voitto Oma pääoma 30.9.2005 2 968 69 1 -108 3 932 177 7 039 Oma pääoma 31.12.2003 2 886 36 5 63 3 399 120 6 509 Käytetyt optio-oikeudet 5 2 1 6 14 Muuntoerot ja muut muutokset 24 -2 22 Osingonjako -359 -359 Kassavirran suojaukset -46 13 -1 -34 Käyvän arvon rahaston muutokset 3 3 Kauden 924 19 943 voitto Oma pääoma 30.9.2004 2 891 38 6 20 4 007 136 7 098 *) Osinkona jaettujen osakkeiden vaikutus Fortum -konsernin omaan pääomaan on 920 miljoonaa euroa. Emoyhtiössä vaikutus kertyneisiin voittovaroihin on 969 miljoonaa euroa. KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Liiketoiminnan kassavirta Liikevoitto ennen poistoja, jatkuvat 1 206 1 123 1 595 toiminnot Muut tuotot ja kulut joihin ei liity -41 -51 -49 maksua Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot -62 -57 -181 Maksetut välittömät verot -226 -130 -160 Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, 877 885 1 205 jatkuvat toiminnot Käyttöpääoman muutos -30 104 27 Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan 847 989 1 232 kassavirta Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan 133 314 526 kassavirta Liiketoiminnan kassavirta yhteensä 980 1 303 1 758 Investointien kassavirta Investoinnit käyttöomaisuuteen -207 -201 -335 Ostetut osakkeet -7 -105 -179 Käyttöomaisuuden myynnit 11 11 60 Myydyt osakkeet 26 9 15 Muiden sijoitusten muutos 20 -88 -20 Jatkuvien toimintojen investointien -157 -374 -459 kassavirta Luovutettujen toimintojen investointien 1 155 -176 -277 kassavirta Investointien kassavirta yhteensä 998 -550 -736 Kassavirta ennen rahoitusta 1 978 753 1 022 Rahoituksen kassavirta Velkojen muutos -877 -494 -811 Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille -506 -357 -357 Muut rahoituserät 13 6 94 Jatkuvien toimintojen rahoituksen -1 370 -845 -1 074 kassavirta Luovutettujen toimintojen rahoituksen 29 -123 -236 kassavirta *) Rahoituksen kassavirta yhteensä -1 341 -968 -1 310 Taseen mukainen jatkuvien toimintojen 637 -215 -288 likvidien varojen muutos, lisäys (+), vähennys (-) *) Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty, minkä vuoksi luovutettujen toimintojen rahoituksen kassavirta vuonna 2004 esitetään lainojen takaisinmaksujen mukaisena. TUNNUSLUVUT 1) MEUR Edel- 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. liset 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 12kk Tulos per osake 1.19 0.99 0.38 1.48 1.09 0.80 0.36 1.58 (laimentamaton), EUR Jatkuvien toimintojen 0.65 0.45 0.28 0.79 0.58 0.45 0.24 0.86 tulos per osake (laimentamaton), EUR Sijoitettu pääoma, MEUR 11 154 10 987 11 891 12 890 12 762 12 447 12 156 - 2) Korollinen nettovelka, 3 333 595 4 878 5 095 5 445 5 512 5 526 - MEUR Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit ja investoinnit osakkeisiin, 213 123 49 514 306 158 57 421 MEUR Jatkuvien toimintojen 207 123 49 335 201 128 57 341 käyttöomaisuusinvestoinnit, MEUR Sijoitetun pääoman 15.3 16.7 18.2 15.8 15.0 17.0 18.6 17.2 tuotto, % Oman pääoman tuotto, % 17.6 19.2 19.5 18.2 18.4 20.9 19.9 20.1 Korkokate 10.6 11.3 11.6 8.0 7.8 8.3 7.1 10.0 Liiketoiminnan 42.9 44.2 39.3 36.4 33.1 38.2 44.4 47.3 kassavirta/korollinen nettovelka, % Velkaantumisaste, % 47 53 71 67 77 82 86 - Oma pääoma/osake, EUR 7.86 7.64 7.67 8.62 8.19 7.77 7.41 - Omavaraisuusaste, % 47 43 43 44 41 40 38 - Henkilöstö keskimäärin 10 279 11 066 13 135 12 859 13 112 13 097 13 023 - Osakkeiden keskimääräinen 872 438 872 316 871 710 852 625 849 823 849 698 849 698 868 515 määrä, 1 000 osaketta Laimennettu 889 157 883 629 883 774 861 772 870 806 867 907 867 344 - osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen määrä, 1 000 osaketta Osakkeiden lukumäärä, 872 981 872 793 871 854 869 749 850 262 849 813 849 813 - 1 000 osaketta 1) Tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat että luovutetut toiminnot, jollei muuta ole ilmoitettu. 2) Sijoitettu pääoma 31.3.2005 ei anna kuvaa jatkuvista toiminnoista, sillä 15% Neste Oilin osakkeista ja korolliset saamiset Neste Oililta sisältyvät sijoitettuun pääomaan. LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004 Edel- 2005 2004 2005 2004 liset 12kk Sähköntuotanto 450 453 1 460 1 501 2 084 2 043 - josta sisäistä 6 11 74 73 128 134 Lämpö 147 149 738 709 1 025 1 054 - josta sisäistä 1 1 12 40 49 21 Sähkönsiirto 149 150 511 513 707 705 - josta sisäistä 2 3 6 7 10 10 Markets 284 287 974 1 009 1 387 1 352 - josta sisäistä 19 17 66 64 92 94 Muut 26 22 71 67 90 94 - josta sisäistä 13 22 50 65 93 87 Eliminoinnit *) -282 -296 -989 -1 048 -1 458 -1 399 Jatkuvien toimintojen liikevaihto 774 765 2 765 2 751 3 835 3 849 Luovutettujen toimintojen liikevaihto 2 091 2 061 5 801 7 909 Eliminoinnit -20 -20 -68 -85 Yhteensä 774 2 836 4 806 8 484 11 659 *) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta, jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja. LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004 Edel- 2005 2004 2005 2004 liset 12kk Sähköntuotanto 181 128 529 522 763 770 Lämpö 13 12 175 143 218 250 Sähkönsiirto 48 45 175 183 234 226 Markets 7 13 21 34 34 21 Muut -9 -21 -27 -50 -54 -31 Jatkuvien toimintojen liikevoitto 240 177 873 832 1 195 1 236 Luovutettujen toimintojen liikevoitto 165 517 538 721 Yhteensä 240 342 1 390 1 370 1 916 JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004 Edel- 2005 2004 2005 2004 liset 12kk Sähköntuotanto 161 135 557 498 730 789 Lämpö 12 7 156 132 207 231 Sähkönsiirto 47 51 168 183 240 225 Markets 7 10 22 24 23 21 Muut -7 -12 -29 -38 -52 -43 Jatkuvien toimintojen 220 191 874 799 1 148 1 223 vertailukelpoinen liikevoitto Kertaluonteiset erät 2 -4 20 -11 18 49 Muut vertailukelpoisuuteen 18 -10 -21 44 29 -36 vaikuttavat erät Jatkuvien toimintojen liikevoitto 240 177 873 832 1 195 1 236 KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004 Edel- 2005 2004 2005 2004 liset 12kk Sähköntuotanto 3 -2 3 -9 9 21 Lämpö 1 0 12 0 4 16 Sähkönsiirto 0 0 1 0 2 3 Markets 0 0 0 0 0 0 Muut -2 -2 4 -2 3 9 Yhteensä 2 -4 20 -11 18 49 MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004 Edel- 2005 2004 2005 2004 liset 12kk Sähköntuotanto 17 -5 -31 33 24 -40 Lämpö 0 5 7 11 7 3 Sähkönsiirto 1 -6 6 0 -8 -2 Markets 0 3 -1 10 11 0 Muut 0 -7 -2 -10 -5 3 Yhteensä 18 -10 -21 44 29 -36 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN MEUR III/ II/ I-III/ I-III/ 2004 Edel- 2005 2004 2005 2004 liset 12kk Sähköntuotanto 27 20 83 74 104 113 Lämpö 30 30 92 89 124 127 Sähkönsiirto 36 33 109 99 133 143 Markets 3 4 11 12 16 15 Muut 5 4 10 8 11 13 Jatkuvien toimintojen poistot ja 101 90 305 282 388 411 arvonalentumiset Luovutettujen toimintojen poistot ja - 33 36 101 139 arvonalentumiset Yhteensä 101 123 341 383 527 OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004 Edel- 2005 2004 2005 2004 liset 12kk Sähköntuotanto *) 10 -2 6 -10 -18 -2 Lämpö 0 1 8 9 15 14 Sähkönsiirto 1 3 14 11 16 19 Markets 1 0 1 0 0 1 Muut 0 -1 -1 -1 -1 -1 Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- ja 12 1 28 9 12 31 yhteisyritysten tuloksesta Luovutettujen toimintojen osuus osakkuus- - 18 -2 29 36 ja yhteisyritysten tuloksesta Yhteensä 12 19 26 38 48 *) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan. Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinnan yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen käypien arvojen oikaisujen poistot on IFRS -periaatteiden mukaan sisällytetty osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Sähköntuotanto 1 203 1 196 1 208 Lämpö 130 92 127 Sähkönsiirto 205 193 196 Markets 9 7 8 Muut 0 1 0 Jatkuvien toimintojen osuus sijoituksista 1 547 1 489 1 539 osakkuus-ja yhteisyrityksiin Luovutettujen toimintojen osuus sijoituksista - 134 140 osakkuus- ja yhteisyrityksiin Yhteensä 1 547 1 623 1 679 INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN MEUR III/2005 III/2004 I-III/ I-III/ 2004 2005 2004 Sähköntuotanto 21 92 60 152 210 Lämpö 38 25 71 75 175 Sähkönsiirto 25 25 65 65 106 Markets 3 2 7 4 6 Muut 3 4 10 10 17 Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuus- ja 90 148 213 306 514 osakeinvestoinnit Luovutettujen toimintojen käyttöomaisuus- - 77 99 195 316 ja osakeinvestoinnit Yhteensä 90 225 312 501 830 SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Sähköntuotanto 6 037 6 183 6 218 Lämpö 2 336 2 362 2 440 Sähkönsiirto 3 033 3 086 3 091 Markets 143 137 194 Muut ja eliminoinnit 139 25 -43 Jatkuvien toimintojen sidottu pääoma 11 688 11 793 11 900 Luovutettujen toimintojen sidottu pääoma - 1 963 2 011 Eliminoinnit - 1 2 Yhteensä 11 688 13 757 13 913 SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN % 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. Edelli- 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 set 12kk Sähköntuotanto 11.7 11.3 14.6 12.1 11.0 12.5 14.0 11.5 Lämpö 10.3 14.2 19.3 9.8 8.6 11.8 18.3 11.1 Sähkönsiirto 8.2 9.1 10.1 8.1 8.3 9.4 11.3 7.9 Markets 15.6 14.6 11.5 25.3 37.9 36.8 77.6 15.8 VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN % 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. Edelli- 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 set 12kk Sähköntuotanto 12.5 13.2 14.9 11.5 10.5 11.5 13.8 11.9 Lämpö 9.3 12.7 18.5 9.3 8.0 11.3 17.8 10.3 Sähkönsiirto 7.9 8.7 9.4 8.3 8.3 9.0 11.1 7.9 Markets 16.4 15.7 13.5 17.1 26.7 24.5 43.4 15.8 Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla liikevoiton ja 'osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä sidotulla pääomalla. VARAT SEGMENTEITTÄIN MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Sähköntuotanto 6 575 7 123 7 108 Lämpö 2 581 2 589 2 742 Sähkönsiirto 3 431 3 483 3 514 Markets 400 377 375 Muut ja eliminoinnit 225 -198 -156 Jatkuvien toimintojen varat 13 212 13 374 13 583 Luovutettujen toimintojen varat - 2 775 2 756 Eliminoinnit - -37 -32 Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 13 212 16 112 16 307 Korolliset saamiset 630 758 728 Laskennallinen verosaaminen 54 15 106 Muut varat 163 127 281 Rahat ja pankkisaamiset 782 219 145 Varat yhteensä 14 841 17 231 17 567 VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Sähköntuotanto 538 940 890 Lämpö 245 227 302 Sähkönsiirto 398 397 423 Markets 257 240 181 Muut ja eliminoinnit 86 -223 -113 Jatkuvien toimintojen vieras pääoma 1 524 1 581 1 683 Luovutettujen toimintojen vieras pääoma - 812 745 Eliminoinnit - -38 -34 Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 1 524 2 355 2 394 Laskennallinen verovelka 1 611 1 751 1 841 Muut 552 363 442 Sijoitettuun pääomaan sisältyvät velat 3 687 4 469 4 677 Korollinen vieras pääoma 4 115 5 664 5 240 Oma pääoma 7 039 7 098 7 650 Oma ja vieras pääoma yhteensä 14 841 17 231 17 567 AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Kirjanpitoarvo kauden alussa 12 041 11 923 11 923 Konserniyhtiöiden hankinta 7 - 31 Käyttöomaisuusinvestoinnit 306 377 648 Vähennykset -16 -34 -152 Poistot ja arvonalentumiset -341 -383 -527 Muuntoerot -267 22 118 Kirjanpitoarvo kauden lopussa ennen 11 730 11 905 12 041 Neste Oilin luovuttamista Neste Oilin luovuttaminen -1 609 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 10 121 11 905 12 041 LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/ 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 Sähköntuotanto 450 476 534 583 453 488 560 - josta sisäistä 6 13 55 55 11 26 36 Lämpö 147 206 385 316 149 198 361 - josta sisäistä 1 -1 12 9 1 3 36 Sähkönsiirto 149 160 202 194 150 157 206 - josta sisäistä 2 2 2 3 3 1 3 Markets 284 298 392 378 287 303 419 - josta sisäistä 19 22 25 28 17 22 25 Muut 26 22 23 23 22 25 20 - josta sisäistä 13 15 22 11 7 9 10 Eliminoinnit -282 -304 -403 -410 -296 -314 -437 Jatkuvien toimintojen liikevaihto 774 858 1 133 1 084 765 857 1 129 Luovutettujen toimintojen - - 2 061 2 108 2 091 2 000 1 710 liikevaihto Eliminoinnit - - -20 -17 -20 -27 -21 Yhteensä 774 858 3 174 3 175 2 836 2 830 2 818 LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/ 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 *) Sähköntuotanto 181 125 223 241 128 172 222 Lämpö 13 50 112 75 12 27 104 Sähkönsiirto 48 56 71 51 45 55 83 Markets 7 8 6 0 13 5 16 Muut -9 -12 -6 -4 -21 -11 -18 Jatkuvien toimintojen liikevoitto 240 227 406 363 177 248 407 Luovutettujen toimintojen - 390 127 183 165 223 150 liikevoitto Yhteensä 240 617 533 546 342 471 557 *) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut päästöoikeuksien laskentakäytäntöä. JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/ 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 Sähköntuotanto 161 172 224 232 135 145 218 Lämpö 12 37 107 75 7 24 101 Sähkönsiirto 47 55 66 57 51 51 81 Markets 7 8 7 -1 10 5 9 Muut -7 -11 -11 -14 -12 -14 -12 Jatkuvien toimintojen 220 261 393 349 191 211 397 vertailukelpoinen liikevoitto Kertaluonteiset erät 2 12 6 29 -4 -1 -6 Muut vertailukelpoisuuteen 18 -46 7 -15 -10 38 16 vaikuttavat erät Jatkuvien toimintojen liikevoitto 240 227 406 363 177 248 407 KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/ 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 Sähköntuotanto 3 0 0 18 -2 -1 -6 Lämpö 1 11 0 4 0 0 0 Sähkönsiirto 0 1 0 2 0 0 0 Markets 0 0 0 0 0 0 0 Muut -2 0 6 5 -2 0 0 Yhteensä 2 12 6 29 -4 -1 -6 Erään sisältyy positiivinen työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyn muutoksesta johtuva kertaluonteinen vaikutus vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä. MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/ 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 Sähköntuotanto 17 -47 -1 -9 -5 28 10 Lämpö 0 2 5 -4 5 3 3 Sähkönsiirto 1 0 5 -8 -6 4 2 Markets 0 0 -1 1 3 0 7 Muut 0 -1 -1 5 -7 3 -6 Yhteensä 18 -46 7 -15 -10 38 16 LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja luovutettujen toimintojen väliset eliminoinnit) MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2 004 2005 2004 2005 *) 2004 Liikevaihto - 2 091 2 061 5 801 7 909 Liiketoiminnan muut tuotot - 21 395 52 66 Materiaalit ja palvelut - -1 820 -1 726 -4 829 -6 439 Henkilöstökulut - -46 -57 -152 -211 Poistot ja arvonalentumiset - -33 -36 -101 -139 Liiketoiminnan muut kulut - -48 -120 -233 -465 Liikevoitto - 165 517 538 721 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta - 18 -2 29 36 Rahoitustuotot ja -kulut - -7 -6 -27 -19 Voitto ennen veroja - 176 509 540 738 Välittömät verot - -39 -35 -108 -149 Luovutettujen toimintojen kauden voitto - 137 474 432 589 *) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan IFRIC- tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut päästöoikeuksien laskentakäytäntöä. *) Neste Oil Oyj:n 15% osuuden myyntivoitto, 390 miljoonaa euroa, sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin. VASTUUT MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Omasta puolesta annetut Velat Pantit 150 163 160 Kiinteistökiinnitykset 63 92 113 Muut vastuut Kiinteistökiinnitykset 56 57 59 Pantit, yritys- ja muut 1 kiinnitykset Takaisinostovastuut - 8 - Muut vastuusitoumukset 91 78 76 Yhteensä 360 399 408 Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset Pantit ja 3 11 12 kiinteistökiinnitykset Takaukset 211 357 335 Muut vastuusitoumukset 182 182 182 Yhteensä 396 550 529 Vastuusitoumukset muiden puolesta Takaukset 63 4 3 Muut vastuusitoumukset 12 6 5 Yhteensä 75 10 8 Yhteensä 831 959 945 Käyttöleasing vastuut Vuoden sisällä erääntyvät 11 82 87 Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä 35 96 81 erääntyvät Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät 9 60 64 Yhteensä 55 238 232 YDINVOIMA MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Ydinjätehuoltovastuu Suomen ydinenergialain mukaisesti Ydinjätehuoltovastuu 1) 596 570 596 Osuus Ydinjätehuoltorahastosta 2) -596 -570 -581 Vastuut taseessa 3) 0 0 15 1) Diskontattu vastuuosuus taseessa on 415 (389) miljoonaa euroa 30.9.2005 (2004 vertailuluku). 2) Ydinjätehuoltorahasto-osuuden arvo taseessa on 415 (389) miljoonaa euroa 30.9.2005 (vuoden 2004 vertailuluku), mikä on seurausta IFRIC 5 tulkinnasta, jonka mukaan ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää siihen liittyvien vastuiden määrää taseessa. 3) Kiinnitetyt haltijavelkakirjat vakuutena. Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteinen vastuusitoumus Neste Oil Oyj:n kanssa. Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 14a luvun 6 §:n säädökseen. JOHDANNAISSOPIMUKSET MEUR 30.9. 30.9. 31.12. Korko- ja valuuttajohdannaiset Nimel- Käypä Nimel- Käypä Nimel- Käypä lis- netto- lisarvo netto- lisarvo netto- arvo arvo arvo arvo Korkotermiinit - - 221 1 - - Koronvaihtosopimukset 2 845 36 3 843 -50 1 218 -28 Valuuttatermiinit 5 987 85 7 466 -38 8 176 -32 Valuutanvaihtosopimukset 936 0 323 -3 310 -7 Ostetut valuuttaoptiot - - 525 -9 438 17 Asetetut valuuttaoptiot - - 525 3 438 6 Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä Määrä Käypä netto- netto- netto- arvo arvo arvo TWh MEUR TWh MEUR TWh MEUR Myyntisopimukset 81 -388 74 -93 70 204 Ostosopimukset 44 256 42 125 42 -53 Ostetut optiot 2 0 1 0 1 -1 Asetetut optiot 11 -12 - - 1 - Öljyjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä Määrä Käypä netto- netto- netto- arvo arvo arvo 1000 MEUR 1000 MEUR 1000 bbl MEUR bbl bbl Myyntisopimukset 60 -1 16 010 -19 44 588 26 Ostosopimukset 730 11 59 825 48 70 258 7 Ostetut optiot - - 13 495 9 4 797 2 Asetetut optiot - - 13 993 -8 6 784 -2 Laskentaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Fortum noudattaa kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja vuoden 2005 alusta lähtien. Merkittävimmät muuutokset Fortumin jatkuvien toimintojen kannalta ovat: - Johdannaisten esittäminen käyvässä arvossa taseessa. Käypien arvojen muutosten esittäminen tuloslaskelmassa, kun suojauslaskentaa ei ole sovellettu. (IAS 39) - Fortumin osuus suomalaisesta Ydinjätehuoltorahastosta sekä käytetyn ydinpolttoaineen ja tulevien, ydinvoimaan liittyvien tuotantolaitosten käytöstä poistamiseen liittyvät vastuut on esitetty bruttona taseessa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti. - Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä vähemmistönä käsitelty Nybroviken Kraft Ab - konsernin etuoikeusosakkeisiin liittyvä optiosopimus on IFRS:n mukaan uudelleenluokiteltu korolliseksi velaksi. - Eläkevastuiden laskenta IAS 19 standardin mukaisesti aiheuttaa muutoksia eläkevastuiden määrään suomalaiseen kirjanpitokäytäntöön verrattuna, mutta vaikutukset näkyvät pääosin vuonna 2004, jolloin suomalaisen työkyvyttömyyseläkkeen laskentatulkintaa muutettiin vuoden aikana. - Fortumin öljyliiketoiminta on käsitelty luovutettuna toimintona 31.3.2005. Luovutetut toiminnot esitetään yhdellä rivillä tuloslaskelmassa ja ilmoitetaan erikseen kassavirrassa. Vuoden 2004 vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Fortum on kuvannut 26.4.2005 julkaistussa lehdistötiedotteessa IFRS standardeihin siirtymisen vaikutuksia taloudellisiin lukuihin. Tiedotteeseen sisältyivät myös oman pääoman ja tuloksen täsmäytys suomalaisen ja IFRS periaatteiden välillä neljänneksittäin. Yksityiskohtaiset laskentaperiaatteet ovat nähtävissä: www.fortum.com/Sijoittajat/Taloudellista tietoa osiossa. Päästöoikeudet Fortum on 1.1.2005 alkaen soveltanut IFRIC-tulkintaa nro 3 päästöoikeuksien laskennassaan. Kesäkuussa 2005 IASB päätti peruuttaa IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi. Tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut päästöoikeuksien laskentaperiaatteitaan. Päästöoikeuksien laskentaperiaate perustuu voimassa oleviin IFRS-standardeihin, joiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin oikeuksiin ostohintaansa. Sen sijaan ilmaiseksi saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa. Kattaakseen päästöoikeuksien palautusvelvoitteen Fortum on kirjannut varauksen, joka arvostetaan todennäköiseen markkinahintaan. Liikevoittoon kirjataan toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien ero. Tämä ero arvostetaan joko markkina-arvoonsa tai päästöoikeuksien ostohintaan. Laskentaperiaatteiden muutoksesta johtuvat vaikutukset aiemmin raportoituun vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tuloslaskelmaan ovat: MEUR Aiemmin Nykyinen raportoitu raportointi Liikevoitto -3 -1 Jatkuvien toimintojen kauden voitto -2 -1 Luovutettujen toimintojen kauden voitto -3 0 Kauden liikevoitto -5 -1 Tunnuslukujen laskentakaavat Vertailukelpoinen = Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut liikevoitto vertailukelpoisuuteen aikuttavat erät Kertaluonteiset erät = Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot mm. Muut vertailukelpoisuuteen = Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja vaikuttavat erät suojaavat rahoitusinstrumentit, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaisesti suojauslaskentaa sekä IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, joka aiheutuu siitä, että taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Ydinjätehuoltorahastosta ei voi ylittää vastaavaa velkaa. Oman pääoman tuotto, % = 100 x Kauden voitto Oma pääoma keskimäärin Sijoitetun pääoman tuotto % = 100 x Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut Sijoitettu pääoma keskimäärin Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta Sidottu pääoma keskimäärin Sijoitettu = Taseen loppusumma - korottomat velat - pääoma laskennallinen verovelka - varaukset Sidottu = Korottomat varat + pääoma Ydinjätehuoltorahastoon liittyvät korolliset varat - korottomat velat - varaukset (korottomat varat ja velat eivät sisällä rahoitukseen, veroihin ja ja laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä varoja ja velkoja, jotka syntyvät suojauslaskennan soveltamisedellytykset täyttävien johdannaissopimusten käypien arvojen muutoksista) Vertailukelpoinen sidottu = Sidottu pääoma oikaistuna niillä pääoma korottomilla varoilla ja veloilla, jotka aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa suojaavista johdannais- sopimuksista, joihin ei voida sovel- taa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat Velkaantumisaste, % = 100 x Korolliset nettovelat Oma pääoma Oma pääoma/osake, EUR = Oma pääoma Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden Taseen loppusumma Korkokate = Liikevoitto Nettokorkokulut Tulos/ osake (EPS) = Kauden voitto - vähemmistöosuus Osakkeiden keskimääräinen osakeanti- oikaistu lukumäärä tilikauden aikana