Pörssitiedote

Fortum Oyj - Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2005

20 lokakuu 2005, 09:00

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.10.2005 klo 9.00

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2005


Vahva tuloskehitys jatkui
 - hyvä liiketoiminnan tulos ja kassavirta kolmannella neljänneksellä

Tammi-syyskuu lyhyesti
- Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 801 (674) miljoonaa, kasvua 19 %
- Vertailukelpoinen liikevoitto* 874 (799) miljoonaa, kasvua 9 %
- Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos 0,65 euroa (0,58), kasvua 12 %
- Vahva 331 (233) miljoonan euron liiketoiminnan kassavirta kolmannella
neljänneksellä, nettovelka aleni 3 333 miljoonaan euroon
- Vankka kehitys kolmannella neljänneksellä; sekä liikevoitto että
osakekohtainen tulos paranivat

Öljyliiketoimintaan (eriytettiin Fortumista huhtikuussa 2005) liittyvät erät
raportoidaan tuloslaskelmassa yhdellä rivillä luovutettuina liiketoimintoina,
eivätkä luvut ole mukana liikevaihdossa ja liikevoitossa. Luovutetut
liiketoiminnot vaikuttavat vain vuoden 2005 kahteen ensimmäiseen neljännekseen
sekä aiempiin lukuihin. Kaikki luvut raportoidaan IFRS:n mukaisina.

Tunnuslukuja          III/05 III/04 I-III/05 I-III/04   2004 Edelliset
Jatkuvien toimintojen                             12 kk
tuloslaskelma ja kassavirta
Liikevaihto, milj. euroa      774  765   2 765  2 751   3 835   3 849
Liikevoitto, milj. euroa      240  177    873   832   1 195   1 236
Vertailukelpoinen liikevoitto,   220  191    874   799   1 148   1 223
milj. euroa *)
Voitto ennen veroja, milj.     230  136    801   674    962   1 089
euroa
Jatkuvien toimintojen       0,20  0,13   0,65   0,58   0,79   0,86
tulos/osake, euroa              
Tulos/osake, euroa **)      0,20  0,29   1,19   1,09   1,48   1,58
Liiketoiminnan kassavirta,     331  256    980  1 303   1 758     
milj. euroa
Jatkuvien toimintojen       331  233    847   989   1 232     
liiketoiminnan kassavirta,
milj. euroa
Osakkeiden määrä keskimäärin,          872 438 849 823  852 625  868 515
tuhatta

*) Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Näitä aiheuttavat pääasiassa niiden
tulevaisuuden kassavirtaa suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen
muutokset, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa tai jotka
aiheutuvat kertaluonteisista eristä.

Vertailukelpoinen  III/05 III/04 I-III/05  I-III/04  2004  Edelliset
liikevoitto                             12 kk
milj. euroa
Vertailukelpoinen    220  191    874    799 1 148    1 223
liikevoitto
kertaluonteiset      2   -4    20    -11   18     49
erät
Muut           18  -10    -21     44   29     -36
vertailukelpoisuute
en vaikuttavat erät
Liikevoitto       240  177    873    832 1 195    1 236
Määrittely tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ja lisätietoja
segmenttitiedoissa.

**) Toisen neljänneksen osakekohtainen tulos vuonna 2004 sisältää 0,05 euron
kertaluonteisen vaikutuksen, joka aiheutui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta
29 prosentista 26 prosenttiin.


Tunnuslukuja             I-III/05 I-III/04   2004  Edelliset
Tase                                 12 kk
Oma pääoma/osake, euroa         7,86   8,19   8,62      
Korollinen nettovelka (kauden      3 333  5 445  5 095      
lopussa), milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, %       15,3   15,0   15,8    17,2
Oman pääoman tuotto, %          17,6   18,4   18,2    20,1
Velkaantumisaste, %            47    77    67      

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Fortumin vertailukelpoinen
liikevoitto ja raportoitu liikevoitto paranivat edelliseen vuoteen verrattuna.
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 75 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta
aiemmin, eli 874 (799) miljoonaa euroa. Myös raportoitu liikevoitto oli suurempi
ollen 873 (832) miljoonaa euroa.

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat pääasiassa
kirjanpitovaikutuksia, jotka aiheutuvat niiden tulevaisuuden kassavirtaa
suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista, joihin ei voida
soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa, tai jotka aiheutuvat
kertaluonteisista eristä. Fortum soveltaa suojauslaskentaa suurimpaan osaan
tulevien kassavirtojen suojauksista, mutta tuloslaskelmavaihtelua esiintyy aina
jonkin verran.

Sähkön futuurihintojen lievästä laskusta ja heikentyneestä euron ja Ruotsin
kruunun, sekä euron ja Norjan kruunun vaihtokursseista johtuneet käypien arvojen
muutokset ovat vaikuttaneet positiivisesti kolmannen neljänneksen liikevoittoon.


Liikevaihto ja tulos

Heinä-syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 774 (765) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 240 (177) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto oli 220 (191) miljoonaa euroa.

Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,7 (29,9) euroa megawattitunnilta eli 1 %
alempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2004.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin viime
vuonna, mikä johtui pääasiassa Fortumin korkeammasta toteutuneesta sähkön
tukkumyyntihinnasta, joka nousi onnistuneiden suojaustoimien ansiosta 6 % 29,9
(28,2) euroon megawattitunnilta Pohjoismaissa. Vesivoima- ja ydinvoimatuotannon
lisääntymisen vaikutus liikevoittoon oli suurempi kuin lämpövoimatuotannon
vähenemisen. Sähköntuotanto-segmentin raportoitu liikevoitto oli selvästi
korkeampi kuin vuotta aiemmin, koska vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
(pääosin IAS 39:n johdosta) olivat positiiviset.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman parempi kuin viime
vuonna. Tämä johtui pääosin Fortum Värmen hyvästä tuloksesta. Värmen
polttoainevalikoima on kehittynyt viime vuodesta biopolttoaineiden ja jätteen
polton osuuden kasvaessa. Entistä korkeammat polttoaineiden, kuten öljyn ja
hiilen, hinnat vaikuttivat segmentin tuloksiin kuitenkin negatiivisesti.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski hieman edelliseen
vuoteen verrattuna. Tämä johtui lähinnä suuremmista poistoista.

Markets-segmentin liikevoitto oli hieman viimevuotista alhaisempi. Tämä johtui
pääosin hieman vähentyneestä myynnistä sekä jonkin verran kohonneista
kustannuksista, jotka aiheutuivat asiakaspalvelun laadun parantamistoimista.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto segmenteittäin
Milj. euroa           III/05   III/04  I-III/05  I-III/04
Sähköntuotanto           450    453   1 460    1 501
Lämpö                147    149    738     709
Sähkönsiirto            149    150    511     513
Markets               284    287    974    1 009
Muu                 26     22     71     67
Eliminoinnit            -282    -296    -989   -1 048
Yhteensä              774    765   2 765    2 751

Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
Milj. euroa           III/05   III/04  I-III/05  I-III/04
Sähköntuotanto           161    135    557     498
Lämpö                12     7    156     132
Sähkönsiirto             47     51    168     183
Markets                7     10     22     24
Muu                 -7    -12    -29     -38
Yhteensä              220    191    874     799

Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto segmenteittäin
Milj. euroa           III/05   III/04  I-III/05  I-III/04
Sähköntuotanto           181    128    529     522
Lämpö                13     12    175     143
Sähkönsiirto             48     45    175     183
Markets                7     13     21     34
Muu                 -9    -21    -27     -50
Yhteensä              240    177    873     832


Tammi-syyskuu

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2 765 (2 751) miljoonaa euroa.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli yhteensä 873 (832) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 874 (799) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa Nord Poolin keskimääräinen spot-hinta oli 28,3 (29,4) euroa
megawattitunnilta eli 4 % alempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2004.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimevuotista
suurempi, mikä johtui pääasiassa Fortumin pohjoismaisesta 6 % korkeammasta
toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta, joka oli 30,5 (28,8) euroa
megawattitunnilta, sekä aiempaa korkeammasta ydinvoima- ja vesivoimatuotannosta.
Sähköntuotanto-segmentin raportoitu liikevoitto oli myös viimevuotista suurempi.
Ero raportoidun ja vertailukelpoisen liikevoiton välillä johtuu pääasiassa IAS
39:n vaikutuksista.

Lämpö-segmentin liikevaihto oli viime vuotta suurempi, mihin vaikuttivat
pääasiassa yritysostot Puolassa ja Liettuassa. Lämpö-segmentin sähkönmyynti
väheni viime vuoteen verrattuna. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
suurempi, mikä johtui pääasiassa suhteellisen vahvasta toisesta
vuosineljänneksestä.

Sähkönsiirto-segmentin liikevaihto oli samalla tasolla kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla. Segmentin liikevoitto pieneni viime vuoteen verrattuna,
mikä johtui pääasiassa Ruotsin ja Norjan tammikuisten myrskyjen aiheuttamista 11
miljoonan euron kustannuksista, jotka kirjattiin tulokseen ensimmäisellä
neljänneksellä.

Markets-segmentin liikevaihto pieneni, mikä johtui lähinnä muutamien suurten
sopimusten päättymisestä vuoden 2004 lopussa. Samaan aikaan Markets-segmentti on
säilyttänyt myyntikatetasonsa, mikä johtui pääosin sähkön onnistuneesta
hankinnasta Nord Poolista. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoittoon
vaikuttaa jonkin verran korkeampi kiinteä kulurakenne, joka johtuu
asiakaspalvelun laadun parantamistoimista.

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 801 (674) miljoonaa euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 100 (167) miljoonaa
euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyy positiivinen, IAS 39:n mukaisen
suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käyvän arvon muutos, noin 27
(12) miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 28 (9)
miljoonaa euroa. Tämä selittyy pääosin Hafslundin kahden ensimmäisen
neljänneksen tuloksella.

Vähemmistöosuus oli 31 (19) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, josta Tukholman kaupungilla on 50 %:n
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 206 (163) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 25,7 (24,2) %. Vuonna 2004 vastaavan kauden veroihin sisältyy
43 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys, josta 27 miljoonaa euroa
liittyy jatkuviin toimintoihin. Vähennykset johtuivat Suomen yritysveroasteen
muuttumisesta 29 prosentista 26 prosenttiin.

Kauden tulos oli yhteensä 1 069 (943) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen
tulos oli 595 (511) miljoonaa euroa. Koko Fortumin osakekohtainen tulos oli 1,19
(1,09) euroa, ja jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,65 (0,58)
euroa. Viime vuoden vastaavan kauden koko osakekohtainen tulos sisälsi 0,05
euron positiivisen vaikutuksen, joka johtui Suomen yritysveroasteen
muuttumisesta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3 (15,0) % ja oman pääoman
tuotto 17,6 (18,4) %.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin kolmannella
vuosineljänneksellä sähköä 82 (80) TWh, mikä on 3 % enemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla.

Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,7 (29,9) euroa megawattitunnilta eli 1 %
vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004 ja 1 % enemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Kolmannella neljänneksellä hiilidioksidin päästöoikeuksien
keskimääräinen markkinahinta oli korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä ja
vesitilanne muuttui alijäämäisestä ylijäämäiseksi. Sähköfutuurien hinnoissa oli
nouseva trendi vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana sekä heinäkuun
alussa, koska hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat nousivat. Kolmannen
neljänneksen loppuaikana futuurien hinnat eivät ole nousseet enää heinäkuiselle
huipputasolle alentuvien hiilidioksidin päästöoikeuksien hintojen ja paranevan
vesitilanteen ansiosta. Tammi-syyskuussa keskimääräinen spot-hinta oli 28,3
(29,4) euroa megawattitunnilta eli 4 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinta nousi vuoden alun noin 7 eurosta
tonnilta lähes 30 euroon tonnilta heinäkuun puolivälin tienoilla. Heinäkuun
puolivälin jälkeen hinta on pysynyt melko tasaisena vaihdellen 21 eurosta 24
euroon tonnilta. Hiilidioksidin päästöoikeuksien kaupan alkaminen ja vahvistunut
vesitilanne ovat vähentäneet lämpövoimatuotantoa ja lisänneet vesivoimatuotantoa
Pohjoismaissa edelliseen vuoteen verrattuna.

Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut korkeampi kuin Nord Poolissa, ja
Pohjoismaat ovatkin aloittaneet sähkön viennin Saksaan. Pohjoismaiden
lisääntyneestä vesivoimatuotannosta huolimatta vesivarannot ovat elpyneet vuoden
ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Lokakuun alussa pohjoismaiset
vesivarannot olivat noin 6 TWh keskiarvoa ylempänä ja 13 TWh vuoden 2004
vastaavaa tasoa ylempänä.

Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli tammi-syyskuussa 37,1 (38,8) TWh eli
13 (14) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkön- ja   III/05 III/04 I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
lämmöntuotanto, TWh                            12 kk
Sähköntuotanto         11,2  11,5   38,0   39,5  55,5    54,0
Lämmöntuotanto         3,3  3,4   17,5   17,4  25,4    25,5


Fortumin sähköntuotanto   III/05 III/04 I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
Pohjoismaissa lähteittäin,                         12 kk
TWh
Vesivoima            4,6  4,4   15,4   13,0  19,1    21,6
Ydinvoima            5,9  5,2   18,8   18,7  25,8    25,9
Lämpövoima           0,4  1,8    2,9    7,1  9,5    5,3
Yhteensä            10,9  11,4   37,1   38,8  54,4    52,8


Fortumin sähköntuotanto   III/05 III/04 I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
Pohjoismaissa lähteittäin,                         12 kk
%{0>total in the Nordic
countries<}100{>0}
Vesivoima            42   38    41    34   35     43
Ydinvoima            54   46    51    48   47     50
Lämpövoima            4   16     8    18   18     7
Yhteensä            100  100    100    100  100    100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 43,5 (44,7) TWh. Myynti Pohjoismaissa oli 41,7
(43,5) TWh eli noin 15 (15) % pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta tammi-
syyskuussa. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 13,5 (13,9) TWh ja muissa maissa 3,1
(2,4) TWh.

Segmentit myyvät sähköä sekä Nord Pooliin että ulkopuolisille asiakkaille ja
ostavat sähköä Nord Poolista sekä muista ulkopuolisista lähteistä. Alla olevassa
taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot ja myynnit on laskettu nettona
tunneittain konsernitasolla.


Fortumin koko sähkön- ja   III/05 III/04 I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
lämmönmyynti, milj. euroa                         12 kk
Sähkönmyynti          427  427   1 427   1 439 2 017   2 004
Lämmönmyynti          122  113    603    553  809    859

Fortumin koko sähkönmyynti  III/05 III/04 I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
alueittain, TWh                              12 kk
Ruotsi             6,9  5,5   22,0   19,5  27,6    30,1
Suomi              5,7  7,0   19,1   22,6  31,1    27,6
Muut maat            0,7  0,7    2,4    2,6  3,6    3,4
Yhteensä            13,3  13,2   43,5   44,7  62,3    61,1

Fortumin koko lämmönmyynti  III/05 III/04 I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
alueittain, TWh                              12 kk
Ruotsi             0,9  0,8    6,5    6,4  9,6    9,7
Suomi              1,6  1,7    6,9    7,4  10,5    10,0
Muut maat            0,7  0,6    3,2    2,5  3,7    4,4
Yhteensä            3,2  3,1   16,6   16,3  23,8    24,1


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

Milj. euroa          III/05 III/04  I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
                                       12 kk
Liikevaihto            450  453   1 460  1 501 2 084   2 043
- sähkön myynti          361  357   1 195  1 208 1 695   1 682
- muu myynti            89   96    265   293  389    361
Liikevoitto            181  128    529   522  763    770
Vertailukelpoinen liikevoitto   161  135    557   498  730    789
Sidottu pääoma (kauden              6 037  6 183 6 218      
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %             11,7   11,0  12,1    11,5
Vertailukelpoinen sidotun             12,5   10,5  11,5    11,9
pääoman tuotto, %

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli kolmannella neljänneksellä 10,5
(10,9) TWh.

Tammi-syyskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 34,4 (35,7) TWh,
josta noin 15,4 (13,0) TWh eli 44 (37) % oli vesivoimaa, 18,8 (18,7) TWh eli 55
(52) % ydinvoimaa ja 0,2 (4,0) TWh eli 1 (11) % lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon
lisäykseen vaikutti edellisvuoden vastaavaa kautta parempi vesitilanne.
Lämpövoimatuotannon väheneminen johtui ensimmäisen neljänneksen alentuneesta
sähkön hinnasta ja nousseista polttoaineen ja hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnoista.


Sähköntuotanto alueittain,  III/05 III/04 I-III/05  I-III/04  2004 Edelliset
TWh                                     12 kk
Ruotsi             6,5  5,3   20,5    18,1  25,8    28,2
Suomi              4,0  5,6   13,9    17,6  24,0    20,3
Muut maat            0,2  0,1    0,8    0,7   1,1    1,2
Yhteensä            10,7  11,0   35,2    36,4  50,9    49,6


Sähkön myynti         11,7  12,1   38,4    40,1  55,7    54,0
Pohjoismaissa, TWh
 josta läpikulkueriä      0,9  0,9    3,3    3,5   4,7    4,5


Myyntihinta, €/MWh      III/05 III/04 I-III/05  I-III/04  2004 Edelliset
                                       12 kk
Sähkön tukkumyyntihinta    29,9  28,2   30,5    28,8  29,2    30,4
Pohjoismaissa*
*) Sähköntuotanto-segmentin sähkön keskimääräinen myyntihinta Pohjoismaissa,
ilman läpikulkueriä.


Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman
läpikulkueriä) oli kolmannella neljänneksellä 6 % viime vuotta korkeampi, mikä
johtui paremmasta hintasuojauksesta. Kolmannella neljänneksellä keskimääräinen
spot-hinta Nord Poolissa oli 1 % alempi kuin vuosi sitten. Vuoden ensimmäisten
yhdeksän kuukauden aikana Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa oli 6 % korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2004, vaikka
Nord Poolissa keskimääräinen spot-hinta oli 4 % edellisvuotta alempi. Fortumin
tukkumyyntivolyymi oli 10,8 (11,2) TWh kolmannella neljänneksellä ja 35,1 (36,6)
TWh vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana.

Luoteis-Venäjän alueellinen sähköntuotantoyhtiö Territorial Generation Company 1
(TGC-1) aloitti toimintansa lokakuun 1. päivänä. Fortum omistaa yhtiötä
välillisesti Lenenergon omistuksensa kautta.

Fortum Service allekirjoitti elokuussa 15 vuoden käyttö- ja
kunnossapitosopimuksen saksalaisen Trianel Energien kanssa. Sopimus kattaa
Saksan Hamm-Uentropiin rakennettavan 800 MW:n kombivoimalaitoksen, joka on
valmis kaupalliseen käyttöön syyskuussa 2007.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on alueen johtavia lämmöntuottajia. Segmentti myös
tuottaa sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä
loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.

Milj. euroa          III/05 III/04 I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
                                       12 kk
Liikevaihto            147   149    738   709  1 025   1 054
- lämmönmyynti          115   107    580   532   779    827
- sähkönmyynti           14   20    97   110   159    146
- muu myynti            18   22    61    67   87    81
Liikevoitto            13   12    175   143   218    250
Vertailukelpoinen liikevoitto   12    7    156   132   207    231
Sidottu pääoma (kauden              2 336  2 362  2 440     
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %             10,3   8,6   9,8   11,1
Vertailukelpoinen sidotun              9,3   8,0   9,3   10,3
pääoman tuotto, %

Segmentin lämmönmyynti kolmannella neljänneksellä oli 2,7 (2,6) TWh, josta
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-syyskuussa lämmönmyynti oli 15,1
(14,9) TWh. Samana aikana yhdistettyjen sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten
sähkönmyynti oli yhteensä 2,8 (3,3) TWh. Lasku johtui Suomen paperiteollisuuden
lakosta ja työsulusta sekä alentuneista lämmöntuotantomääristä, jotka puolestaan
johtuivat kohonneista polttoaineiden ja hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnoista.

Toukokuussa Fortum jatkoi kaasutoimintansa järjestelyjä ja myi 50 %:n osuutensa
North Transgas Oy:stä OAO Gazpromille.

Lämmönmyynti alueittain,   III/05 III/04 I-III/05  I-III/04  2004 Edelliset
TWh                                    12 kk
Ruotsi             0,9  0,8   6,5    6,4  9,6    9,7
Suomi              1,6  1,7   6,9    7,4  10,5    10,0
Muut maat            0,2  0,1   1,7    1,1  1,7    2,3
Yhteensä            2,7  2,6   15,1    14,9  21,8    22,0

Sähkönmyynti, TWh      III/05 III/04 I-III/05  I-III/04  2004 Edelliset
                                      12 kk
Yhteensä            0,4  0,6   2,8    3,3  4,8    4,3


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa          III/05 III/04 I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
                                      12 kk
Liikevaihto            149  150    511   513  707    705
- jakeluverkot          122  123    428   431  593    590
- alueverkot            18   18    60    60   83     83
- muu myynti            9   9    23    22   31     32
Liikevoitto            48   45    175   183  234    226
Vertailukelpoinen liikevoitto   47   51    168   183  240    225
Sidottu pääoma (kauden              3 033  3 086 3 091      
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %             8,2   8,3  8,1    7,9
Vertailukelpoinen sidotun             7,9   8,3  8,3    7,9
pääoman tuotto, %

Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 16,5 (16,4) TWh ja 13,0 (13,3) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli yhteensä 10,7
(11,0) TWh Ruotsissa ja 2,3 (2,3) TWh Suomessa.

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen (EMI) on käyttänyt ensimmäistä kertaa uutta
sääntelymallia (”Nätnyttomodell”) valvoessaan sähkönsiirron nettohintoja vuonna
2003. Mallissa verrataan todellisia tuloja ja sähkönsiirtoyritysten suoritusta
teoreettisen siirtoverkon suoritukseen. EMI ilmoitti kesäkuussa 16 yritykselle
niiden veloittamien hintojen olevan liian korkeita. Kaikki yritykset ovat
valittaneet ilmoituksesta.

Fortumilla on kolme verkkoaluetta, joihin vuoden 2003 hinnoittelun valvonta
vaikuttaa. EMI on tehnyt ensimmäisen ylihinnoittelua koskevan päätöksen vuonna
2003, ja Fortumin tytäryhtiö on valittanut asiasta. Kahta muuta Fortumin
aluetta, Tukholmaa ja länsirannikkoa, koskevat asiat ovat edelleen
ratkaisematta. Lopulliset vuoden 2003 hintoja koskevat tuomioistuimen päätökset
saataneen aikaisintaan vuoden 2007 aikana.

EMI on myös julkistanut alueet, jotka sen vuoden 2004 hinnoittelua koskeva
valvonta kattaa. Kaikkiaan 55 aluetta käsittävällä listalla on neljä Fortumin
aluetta ja yksi Fortumin tytäryhtiön sähkönsiirtoalue.

Fortumin kehitysohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa sähkönjakelun
luotettavuutta, käynnistettiin syyskuussa. Pohjoismaat kattava ohjelma kestää
viisi vuotta, ja siihen liittyy 700 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit.
Ensimmäinen vaihe kestää kolme vuotta, ja sitä seuraavat kaksi vuotta
suunnitellaan yksityiskohtaisemmin ensimmäisen vaiheen kokemusten perusteella.

Fortum on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on liittää kaikki asiakkaat
automaattiseen mittarinluentaan. Järjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön
vuodesta 2006 alkaen.

Sähkönsiirto         III/05 III/04 I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
jakeluverkoissa, TWh                            12 kk
Ruotsi             2,7  2,8   10,3   10,3  14,2    14,2
Suomi              1,2  1,2    4,5    4,4  6,2    6,3
Norja              0,4  0,4    1,6    1,6  2,1    2,1
Viro              0,0  0,0    0,1    0,1  0,2    0,2
Yhteensä            4,3  4,4   16,5   16,4  22,7    22,8


Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä     30.9.2005   30.9.2004     2004
alueittain, tuhansia
Ruotsi                      860      860     860
Suomi                      410      405     405
Muut maat                    115      115     115
Yhteensä                    1 385     1 380    1 380


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät sekä kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa
ja Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.


Milj. euroa           III/05 III/04 I-III/05 I-III/04  2004 Edelliset
                                       12 kk
Liikevaihto             284  287   974  1 009 1 387   1 352
Liikevoitto              7   13    21    34   34     21
Vertailukelpoinen liikevoitto     7   10    22    24   23     21
Sidottu pääoma (kauden lopussa)           143   137  194      
Sidotun pääoman tuotto, %             15,6   37,9  25,3    15,8
Vertailukelpoinen sidotun             16,4   26,7  17,1    15,8
pääoman tuotto, %

Kolmannella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 8,7 (9,2) TWh, ja
vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden myynti oli 29,5 (31,6) TWh. Laskun syynä
oli muutamien suurten sopimusten päättyminen vuoden 2004 lopussa.

Sähkön vähittäismyyntihinnat pohjoismaisilla markkinoilla ovat nousseet hieman
kolmannen neljänneksen aikana. Vähittäismyyntihinnan kehitys ei ole täysin
vastannut hinnan kohoamista Nord Poolissa. Vähittäismyyntihinnat ovat kaiken
kaikkiaan samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Asiakasmäärä on kasvanut edelleen kolmannen neljänneksen aikana. Sekä yksityis-
että yritysasiakkaille suunnatut kampanjat ovat olleet menestyksekkäitä ja
asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti pohjoismaisella tasolla.


Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien liiketoimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit ja investoinnit
osakkeisiin olivat tammi-syyskuussa 213 (306) miljoonaa euroa. Investoinnit
ilman yritysostoja olivat yhteensä 207 (201) miljoonaa euroa.

Lenergon uudelleenorganisointiin liittyvien lunastusjärjestelyjen tuloksena
Fortumin omistusosuus yhtiöstä nousi 33,2 prosenttiin äänivaltaisista, ulkona
olevista osakkeista. Fortum varmisti neljä paikkaa Lenenergon hallituksen 11
paikasta kesäkuun 30. päivänä.


Rakennejärjestelyt konsernissa

Huhtikuussa 2005 toteutettiin onnistuneesti Neste Oilin eriyttäminen jakamalla
85 % yhtiön osakkeista osinkona Fortumin osakkeenomistajille ja myymällä loput
15 % institutionaalisille ja yksityisille sijoittajille. Tämän jälkeen Neste Oil
listattiin Helsingin Pörssiin 18. huhtikuuta.


Rahoitus

Nettovelka oli kolmannen neljänneksen lopussa 3 333 miljoonaa euroa (3 595
miljoonaa euroa 30.6.2005). Nettovelan väheneminen johtuu kolmannen neljänneksen
vahvasta kassavirrasta.

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan kassavirta oli 331 (233) miljoonaa euroa
heinä-syyskuussa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 100 (167) miljoonaa euroa. Vähennys johtuu
pääosin pienemmästä nettovelasta, joka liittyy öljyliiketoiminnan eriyttämiseen.
Nettorahoituskuluihin sisältyy tiettyjen IFRS:ssä (IAS 39:ssä) suojauslaskennan
piiriin kuulumattomien johdannaisten käyvän arvon noin 27 (12) miljoonan euron
positiivinen muutos.

Standard & Poor’sin Fortumille antama pitkäaikainen luottoluokitus nousi
elokuussa BBB+:sta (vakaa) A-:een (vakaa). Moody’sin Fortumille antama
pitkäaikainen luottoluokitus on A2 (vakaa).


Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-syyskuussa myytiin yhteensä 692,6 miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, joiden
kokonaishinta oli 9 372 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo neljänneksen
viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 14 579 miljoonaa
euroa. Vuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen korkein noteeraus Fortum Oyj:n
osakkeille Helsingin Pörssissä oli 16,90 euroa ja alin 10,45 euroa. Noteerausten
keskiarvo oli 13,53 euroa. Kolmannen neljänneksen viimeisen pörssipäivän
päätöskurssi oli 16,70 euroa.

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä vietiin kaupparekisteriin yhteensä
187 500 optiojärjestelyiden yhteydessä merkittyä osaketta. Näiden merkintöjen
jälkeen Fortumin osakepääoma on 2 968 135 315 euroa ja rekisteröityjen
osakkeiden kokonaismäärä on 872 980 975.

Kolmannen neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 51,7 % Fortumista.
Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 33,3 %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi, uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-syyskuussa oli keskimäärin 10 279
(13 112). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 8 657 (12 726). Vähennys johtuu
Neste Oilin eriyttämisestä.


Tarkastelukauden jälkeisiä tapahtumia

Luoteis-Venäjän alueellinen sähköntuotantoyhtiö Territorial Generation Company 1
(TGC-1) aloitti toimintansa lokakuun 1. päivänä. Fortum omistaa yhtiötä
välillisesti Lenenergon omistuksensa kautta. Lenenergon
uudelleenorganisoitumisen myötä nousi Fortumin omistusosuus Lenenergon
äänivaltaisista ulkona olevista osakkeista 33,2 %:een. Fortumilla on kolme
paikkaa TGC-1:n 11 hallituspaikasta. TGC-1:n lopullinen omistajarakenne
muotoutuu kun Lenenergon, Karelenergon ja Kolenergon tuotantokapasiteetit
yhdistetään vuoden 2006 lopussa.

TGC-1:n perustajat ovat Lenenergo, Karelenergo ja Kolenergo. TGC-1 käyttää
Lenenergon, Karelenergon ja Kolenergon tuotanto- ja lämpökapasiteettia, jonka
yhtiö on vuokrannut kolmelta omistajaltaan. TGC-1:n asennettu
sähköntuotantokapasiteetti on noin 5 750 MW, josta vesivoimatuotannon osuus on
noin 2 874 MW ja loput on pääasiassa maakaasuvoimatuotantoa. TGC-1:n
lämpötuotantokapasiteetti on noin
14 688 MW.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on sähkön tukkuhinta. Vuodesta
2005 alkaen päästökauppa on uusi merkittävä sähkön tukkuhintaan vaikuttava
tekijä. Ruotsin kruunun vaihtokurssi voi myös vaikuttaa Fortumin tulokseen.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 %:n vuosivauhtia. Kolmannella neljänneksellä sähkön spot-hinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä oli keskimäärin 29,7 (29,9) euroa
megawattitunnilta eli 1 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Lokakuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 6 TWh
keskimääräistä suuremmat ja 12 TWh yli vuoden 2004 vastaavan tason. Lokakuun
puolivälissä päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2005 vaihteli 23 - 24 euron
välillä hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön futuurihinta loppuvuodeksi
2005 oli noin 38 - 40 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2006 noin 37 - 38
euroa megawattitunnilta.

Lokakuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu noin kaksi
kolmasosaa kalenterivuoden 2006 ajaksi hieman edellisten 12 kuukauden aikana
toteutunutta hintatasoa korkeammalla hintatasolla. Vuoden 2005 viimeisen
neljänneksen suojausaste oli noin 70 %, ja suojaushinta oli suurin piirtein
samalla tasolla kuin edellisten 12 kuukauden toteutunut sähkön tukkumyyntihinta.

Ruotsissa ja Suomessa on esitetty uusia ydin- ja vesivoimaa koskevia veroja
valtion budjettiehdotuksen yhteydessä. Mikäli ehdotukset hyväksytään, aiheuttaa
se lisäkustannuksia ydinvoima- ja vesivoimatuotantoon. Jos esitykset
hyväksytään, Fortum arvioi tuotantokustannustensa kohoavan näiden verojen vuoksi
noin 60 miljoonaa euroa vuonna 2006.

Fortumin taloudellinen asema jatkoi vahvistumistaan kolmannella neljänneksellä.
Markkinatekijät ovat edelleen suosiolliset ja sähkön futuurihinnat nousussa.
Yhtiöllä on kaikki edellytykset hyvän tuloskehityksen jatkumiselle.


Espoo, 20.10.2005
Fortum Oyj
Hallitus


Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Fortumin taloudellinen tiedottaminen:
- Vuoden tilinpäätös 3.2.2006

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin 010 452 4519

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


FORTUM -KONSERNI                                 
TAMMIKUU-SYYSKUU 2005                               
                                          
Tilintarkastamaton                                 
                                          
LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA 
                              
MEUR              III/   III/  I-III/   I-III/   2004 Edelli-
                2005   2004   2005    2004        set
                                       12kk
Jatkuvat toiminnot:                                
Liikevaihto           774   765  2 765   2 751  3 835  3 849
Liiketoiminnan muut tuotot    24    -2    34     80    91    45
Materiaalit ja palvelut    -258   -301   -970   -1 087  -1 507  -1 390
Henkilöstökul         -106   -106   -359    -346   -462   -475
ut
Poistot ja arvonalentumiset  -101   -90   -305    -282   -388   -411
Liiketoiminnan muut kulut    -93   -89   -292    -284   -374   -382
Liikevoitto           240   177   873    832  1 195  1 236
Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten 	     12    1    28     9    12    31
voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut    -22   -42   -100    -167   -245   -178
Voitto ennen veroja       230   136   801    674   962  1 089
Välittömät verot        -57   -32   -206    -163   -259   -277
Jatkuvien toimintojen kauden  173   104   595    511   703   812
voitto
Luovutetut toiminnot:                               
Luovutettujen toimintojen kauden -   137   474    432   589   768
voitto
Kauden voitto          173   241  1 069    943  1 292  1 580
                                         
                                         
Jakautuminen:                                   
Emoyhtiön omistajille      174   244  1 038    924  1 259  1 443
Vähemmistölle          -1    -3    31     19    33    43
                173   241  1 069    943  1 292  1 486
                                         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                         
konsernin
voitosta laskettu osakekohtainen                         
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton         0.20   0.29   1.19    1.09   1.48   1.58
Laimennettu          0.19   0.29   1.17    1.07   1.46    
                                         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                         
jatkuvien
toimintojen voitosta laskettu                          
osakekohtainen tulos (euroa per
osake)
Laimentamaton         0.20   0.13   0.65    0.58   0.79   0.86
Laimennettu          0.19   0.13   0.63    0.57   0.78     
                                         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                        
luovutettujen
toimintojen voitosta laskettu                          
osakekohtainen tulos (euroa per
osake)
Laimentamaton           -   0.16   0.54    0.51   0.69   0.72
Laimennettu            -   0.16   0.54    0.50   0.68     
                                        
LYHENNETTY KONSERNIN TASE                           
MEUR                                      
                      30.9.2005  30.9.2004  31.12.2004 
VASTAAVAA                                   
Pysyvät vastaavat                                
Aineettomat hyödykkeet              82     122     116 
Rakennukset, koneet ja kalusto        10 039   11 783    11 925 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset         2 117    2 197    2 355 
Muut pitkäaikaiset saamiset            79     103      90 
Pitkäaikaiset korolliset saamiset        625     758     727 
Pysyvät vastaavat yhteensä          12 942   14 963    15 213 
                                         
Vaihtuvat vastaavat                             
Vaihto-omaisuus                 258     701     654 
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset     859    1 348    1 555 
Rahat ja pankkisaamiset             782     219     145 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä          1 899    2 268    2 354 
                                       
Vastaavaa yhteensä              14 841   17 231    17 567 
                                       
OMA PÄÄOMA                                  
Emoyhtiön omistajille kuuluva                        
oma pääoma                                 
Osakepääoma                  2 968    2 891    2 948 
Muu oma pääoma                 3 894    4 071    4 552 
Yhteensä                    6 862    6 962    7 500 
Vähemmistöosuus                 177     136     150 
Oma pääoma yhteensä              7 039    7 098    7 650 
                                       
VIERAS PÄÄOMA                                
Pitkäaikainen vieras pääoma                         
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma     3 828    4 501    4 450 
Laskennallinen verovelka            1 611    1 751    1 841 
Varaukset                    582     586     608 
Muu pitkäaikainen vieras pääoma         511     509     507 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä      6 532    7 347    7 406 
                                       
Lyhytaikainen vieras pääoma                          
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma      287    1 163     790 
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras      983    1 623    1 721 
pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä      1 270    2 786    2 511 
                                        
Vieras pääoma yhteensä             7 802   10 133    9 917 
                                        
Vastattavaa yhteensä             14 841   17 231    17 567 
                                        
                                        
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS                               
MEUR           Osake-   Yli-   Muu  Käyvän  Kerty-  Vähem- Yh- 
             pääoma kurssi- sidottu  arvon   neet   mis- teensä
                 rahasto  pääoma ja muut voitto- töosuus
                               rahas-  varat
                                 tot
                                          
Oma pääoma 31.12.2004   2 948    62    13   134  4 343   150 7 650
Käytetyt optio-oikeudet   20    7   -12                15
Muuntoerot ja muut muutokset                  -57    -6  -63
Osingonjako                          -506      -506
Osinkona jaetut osakkeet *)                  -920      -920
Kassavirran suojaukset                -245    34    2  -209
Käyvän arvon rahaston muutokset             3            3
Kauden                            1 038    31 1 069
voitto
Oma pääoma 30.9.2005   2 968    69    1   -108  3 932   177  7 039
                                          
Oma pääoma 31.12.2003  2 886    36    5    63  3 399   120  6 509
Käytetyt optio-oikeudet   5    2    1         6        14
Muuntoerot ja muut muutokset                  24    -2   22
Osingonjako                          -359       -359
Kassavirran suojaukset                -46    13    -1   -34
Käyvän arvon rahaston muutokset             3             3
Kauden                             924    19   943
voitto
Oma pääoma 30.9.2004   2 891    38    6    20  4 007   136  7 098

*) Osinkona jaettujen osakkeiden vaikutus Fortum -konsernin omaan pääomaan on 920 
miljoonaa euroa. Emoyhtiössä vaikutus kertyneisiin voittovaroihin
on 969 miljoonaa euroa.                             
                                          
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                            
MEUR                                        
                        30.9.2005  30.9.2004  31.12.2004
Liiketoiminnan kassavirta                             
Liikevoitto ennen poistoja, jatkuvat        1 206    1 123     1 595 
toiminnot
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity         -41     -51      -49 
maksua
Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot        -62     -57     -181 
Maksetut välittömät verot              -226    -130     -160 
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta,       877     885     1 205 
jatkuvat toiminnot
Käyttöpääoman muutos                 -30     104      27 
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan         847     989     1 232 
kassavirta
Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan       133     314      526 
kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta yhteensä          980    1 303     1 758 
                                          
Investointien kassavirta                              
Investoinnit käyttöomaisuuteen           -207    -201     -335 
Ostetut osakkeet                   -7    -105     -179 
Käyttöomaisuuden myynnit               11     11      60 
Myydyt osakkeet                    26      9      15 
Muiden sijoitusten muutos               20     -88      -20 
Jatkuvien toimintojen investointien         -157    -374     -459 
kassavirta
Luovutettujen toimintojen investointien      1 155    -176     -277 
kassavirta
Investointien kassavirta yhteensä          998    -550     -736 
                                          
Kassavirta ennen rahoitusta            1 978     753     1 022 
                                          
Rahoituksen kassavirta                               
Velkojen muutos                   -877    -494     -811 
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille       -506    -357     -357 
Muut rahoituserät                   13      6      94 
Jatkuvien toimintojen rahoituksen         -1 370    -845    -1 074 
kassavirta
Luovutettujen toimintojen rahoituksen         29    -123     -236 
kassavirta *)
Rahoituksen kassavirta yhteensä          -1 341    -968    -1 310 
                                          
                                          
Taseen mukainen jatkuvien toimintojen        637    -215     -288 
likvidien varojen muutos, lisäys (+),
vähennys (-)

*) Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty, minkä vuoksi luovutettujen toimintojen
rahoituksen kassavirta vuonna 2004 esitetään lainojen takaisinmaksujen mukaisena.
       
TUNNUSLUVUT 1)                                   

MEUR                                      Edel-
             30.9. 30.6.  31.3. 31.12.  30.9.  30.6.  31.3. liset
              2005  2005  2005  2004  2004  2004  2004 12kk

Tulos per osake      1.19  0.99  0.38  1.48  1.09  0.80  0.36 1.58
(laimentamaton), EUR
Jatkuvien toimintojen   0.65  0.45  0.28  0.79  0.58  0.45  0.24 0.86
tulos per osake
(laimentamaton), EUR
                                          
Sijoitettu pääoma, MEUR 11 154 10 987 11 891 12 890 12 762 12 447 12 156  -
2)
Korollinen nettovelka,  3 333  595  4 878  5 095  5 445  5 512  5 526  -
MEUR
Jatkuvien toimintojen                               
käyttöomaisuusinvestoinnit ja
investoinnit osakkeisiin,  213  123   49   514   306   158   57  421
MEUR
Jatkuvien toimintojen    207  123   49   335   201   128   57  341
käyttöomaisuusinvestoinnit,
MEUR
                                           
Sijoitetun pääoman     15.3  16.7  18.2  15.8  15.0  17.0  18.6  17.2
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %   17.6  19.2  19.5  18.2  18.4  20.9  19.9  20.1
Korkokate         10.6  11.3  11.6   8.0   7.8   8.3   7.1  10.0
Liiketoiminnan       42.9  44.2  39.3  36.4  33.1  38.2  44.4  47.3
kassavirta/korollinen
nettovelka, %
Velkaantumisaste, %     47   53   71   67   77   82   86   -
Oma pääoma/osake, EUR   7.86  7.64  7.67  8.62  8.19  7.77  7.41   -
Omavaraisuusaste, %     47   43   43   44   41   40   38   -
                                           
Henkilöstö keskimäärin  10 279 11 066 13 135 12 859 13 112 13 097 13 023   -
Osakkeiden 
keskimääräinen 		872 438 872 316 871 710 852 625 849 823 849 698 849 698 868 515
määrä, 1 000 osaketta
Laimennettu       889 157 883 629 883 774 861 772 870 806 867 907 867 344   -
osakeantioikaistu
osakkeiden
keskimääräinen määrä, 
1 000 osaketta

Osakkeiden lukumäärä, 872 981 872 793 871 854 869 749 850 262 849 813 849 813 -
1 000 osaketta

1) Tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin lukuihin, sisältäen sekä        
jatkuvat että luovutetut toiminnot, jollei muuta ole ilmoitettu.
2) Sijoitettu pääoma 31.3.2005 ei anna kuvaa jatkuvista toiminnoista, sillä 15%   
Neste Oilin osakkeista ja korolliset saamiset Neste Oililta sisältyvät
sijoitettuun pääomaan.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                            
MEUR               III/   III/  I-III/  I-III/   2004  Edel- 
                 2005   2004   2005   2004      liset
                                       12kk

Sähköntuotanto          450   453  1 460  1 501  2 084  2 043 
- josta sisäistä          6    11    74    73   128   134 
Lämpö               147   149   738   709  1 025  1 054 
- josta sisäistä          1    1    12    40    49   21 
Sähkönsiirto           149   150   511   513   707   705 
- josta sisäistä          2    3    6    7    10   10 
Markets              284   287   974  1 009  1 387  1 352 
- josta sisäistä          19    17    66    64    92   94 
Muut                26    22    71    67    90   94 
- josta sisäistä          13    22    50    65    93   87 
Eliminoinnit *)         -282   -296   -989  -1 048  -1 458 -1 399 
                                       
Jatkuvien toimintojen liikevaihto 774   765  2 765  2 751  3 835  3 849 
Luovutettujen toimintojen
liikevaihto               2 091  2 061  5 801  7 909     
Eliminoinnit                -20   -20   -68   -85     
Yhteensä             774  2 836  4 806  8 484  11 659  
    
*) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta, jotka
netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko
Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.
                                         
LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                            
MEUR               III/   III/  I-III/  I-III/   2004  Edel- 
                 2005   2004   2005   2004      liset
                                      12kk

Sähköntuotanto          181   128   529   522   763   770 
Lämpö               13    12   175   143   218   250 
Sähkönsiirto            48    45   175   183   234   226 
Markets               7    13    21    34    34   21 
Muut                -9   -21   -27   -50   -54   -31 
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 240   177   873   832  1 195  1 236 
Luovutettujen toimintojen 
liikevoitto 	         165   517   538   721     
Yhteensä             240   342  1 390  1 370  1 916   
                                       
JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

MEUR              III/   III/  I-III/  I-III/   2004   Edel-
                2005   2004   2005   2004       liset
                                       12kk

Sähköntuotanto          161   135   557   498   730   789 
Lämpö               12    7   156   132   207   231 
Sähkönsiirto           47    51   168   183   240   225 
Markets              7    10    22    24    23   21 
Muut               -7   -12   -29   -38   -52   -43 
Jatkuvien toimintojen      220   191   874   799  1 148  1 223 
vertailukelpoinen liikevoitto
Kertaluonteiset erät        2    -4    20   -11    18   49 
Muut vertailukelpoisuuteen    18   -10   -21    44    29   -36 
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen 
liikevoitto			 240   177   873   832  1 195  1 236 
                                         
KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN  
                             
MEUR              III/   III/  I-III/  I-III/   2004  Edel- 
                2005   2004   2005   2004      liset
                                      12kk

Sähköntuotanto          3    -2    3    -9    9   21 
Lämpö               1    0    12    0    4   16 
Sähkönsiirto           0    0    1    0    2    3 
Markets              0    0    0    0    0    0 
Muut               -2    -2    4    -2    3    9 
Yhteensä             2    -4    20   -11    18   49 
                                         
MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR              III/   III/  I-III/  I-III/   2004   Edel-
                2005   2004   2005   2004       liset
                                      12kk

Sähköntuotanto          17    -5   -31    33    24   -40 
Lämpö               0    5    7    11    7    3 
Sähkönsiirto           1    -6    6    0    -8   -2 
Markets              0    3    -1    10    11    0 
Muut               0    -7    -2   -10    -5    3 
Yhteensä             18   -10   -21    44    29   -36 
                                         
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN
MEUR              III/   II/  I-III/  I-III/   2004   Edel-
                2005   2004   2005   2004       liset
                                      12kk

Sähköntuotanto         27    20    83    74   104   113 
Lämpö              30    30    92    89   124   127 
Sähkönsiirto          36    33   109    99   133   143 
Markets             3    4    11    12    16   15 
Muut               5    4    10    8    11   13 
Jatkuvien toimintojen poistot
ja               101    90   305   282   388   411 
arvonalentumiset
Luovutettujen toimintojen 
poistot ja            -    33    36   101   139     
arvonalentumiset
Yhteensä            101   123   341   383   527     
                                        
OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN

MEUR             III/  III/  I-III/  I-III/   2004   Edel-
               2005  2004   2005   2004       liset
                                     12kk

Sähköntuotanto *)        10   -2    6   -10   -18   -2 
Lämpö              0    1    8    9    15   14 
Sähkönsiirto           1    3    14    11    16   19 
Markets             1    0    1    0    0    1 
Muut               0   -1    -1    -1    -1   -1 
Jatkuvien toimintojen osuus 
osakkuus- ja 		    12    1    28    9    12   31 
yhteisyritysten tuloksesta
Luovutettujen toimintojen osuus
osakkuus-  			-   18    -2    29    36     
ja yhteisyritysten tuloksesta
Yhteensä            12   19    26    38    48    
  
*) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, joilta
Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan. Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinnan
yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen käypien arvojen oikaisujen poistot on IFRS
-periaatteiden mukaan sisällytetty osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR                                     
                      30.9.2005  30.9.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto                 1 203    1 196    1 208 
Lämpö                      130     92     127 
Sähkönsiirto                   205     193     196 
Markets                      9      7      8 
Muut                        0      1      0 
Jatkuvien toimintojen osuus sijoituksista   1 547    1 489    1 539 
osakkuus-ja yhteisyrityksiin
Luovutettujen toimintojen osuus sijoituksista   -     134     140 
osakkuus- ja yhteisyrityksiin
Yhteensä                    1 547    1 623    1 679 
                                       
INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR                                      
                III/2005  III/2004  I-III/  I-III/  2004
                            2005   2004

Sähköntuotanto            21     92    60   152   210 
Lämpö                 38     25    71    75   175 
Sähkönsiirto             25     25    65    65   106 
Markets                3     2     7    4    6 
Muut                  3     4    10    10   17 
Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuus-
ja 			       90    148    213   306   514 
osakeinvestoinnit
Luovutettujen toimintojen
käyttöomaisuus-       	    -     77    99   195   316 
ja osakeinvestoinnit
Yhteensä               90    225    312   501   830 
                                        
SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                          
MEUR                                      
                      30.9.2005  30.9.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto                 6 037    6 183    6 218 
Lämpö                     2 336    2 362    2 440 
Sähkönsiirto                  3 033    3 086    3 091 
Markets                     143     137     194 
Muut ja eliminoinnit               139     25     -43 
Jatkuvien toimintojen sidottu pääoma     11 688   11 793   11 900 
Luovutettujen toimintojen sidottu pääoma      -    1 963    2 011 
Eliminoinnit                    -      1      2 
Yhteensä                   11 688   13 757   13 913 
                                        
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN

%         30.9. 30.6.  31.3.  31.12. 30.9.  30.6.  31.3.  Edelli-
          2005  2005  2005   2004  2004  2004  2004 set 12kk

Sähköntuotanto   11.7  11.3  14.6   12.1  11.0  12.5  14.0   11.5
Lämpö        10.3  14.2  19.3   9.8  8.6  11.8  18.3   11.1
Sähkönsiirto     8.2  9.1  10.1   8.1  8.3   9.4  11.3    7.9
Markets       15.6  14.6  11.5   25.3  37.9  36.8  77.6   15.8
                                         
VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN

%         30.9. 30.6.  31.3.  31.12. 30.9.  30.6.  31.3.  Edelli-
          2005  2005  2005   2004  2004  2004  2004 set 12kk

Sähköntuotanto   12.5  13.2  14.9   11.5  10.5  11.5  13.8   11.9
Lämpö        9.3  12.7  18.5   9.3  8.0  11.3  17.8   10.3
Sähkönsiirto     7.9  8.7   9.4   8.3  8.3   9.0  11.1    7.9
Markets       16.4  15.7  13.5   17.1  26.7  24.5  43.4   15.8
                                         
Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla liikevoiton ja 'osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä sidotulla pääomalla.
                                        
VARAT SEGMENTEITTÄIN                              
MEUR                                      
                   30.9.2005  30.9.2004    31.12.2004

Sähköntuotanto              6 575    7 123      7 108 
Lämpö                  2 581    2 589      2 742 
Sähkönsiirto               3 431    3 483      3 514 
Markets                  400     377       375 
Muut ja eliminoinnit            225     -198       -156 
Jatkuvien toimintojen varat       13 212    13 374      13 583 
Luovutettujen toimintojen varat       -    2 775      2 756 
Eliminoinnit                 -     -37       -32 
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat   13 212    16 112      16 307 
Korolliset saamiset            630     758       728 
Laskennallinen verosaaminen         54      15       106 
Muut varat                 163     127       281 
Rahat ja pankkisaamiset          782     219       145 
Varat yhteensä             14 841    17 231      17 567 
                                        
VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                         
MEUR                                     
                   30.9.2005  30.9.2004    31.12.2004

Sähköntuotanto               538     940       890 
Lämpö                   245     227       302 
Sähkönsiirto                398     397       423 
Markets                  257     240       181 
Muut ja eliminoinnit            86     -223       -113 
Jatkuvien toimintojen vieras pääoma   1 524    1 581      1 683 
Luovutettujen toimintojen vieras pääoma   -     812       745 
Eliminoinnit                 -     -38       -34 
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat   1 524    2 355      2 394 
Laskennallinen verovelka         1 611    1 751      1 841 
Muut                    552     363       442 
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät velat  3 687    4 469      4 677 
Korollinen vieras pääoma         4 115    5 664      5 240 
Oma pääoma                7 039    7 098      7 650 
Oma ja vieras pääoma yhteensä      14 841    17 231      17 567 
                                      
AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
MEUR                                     
                   30.9.2005  30.9.2004    31.12.2004

Kirjanpitoarvo kauden alussa      12 041    11 923      11 923 
Konserniyhtiöiden hankinta          7      -        31 
Käyttöomaisuusinvestoinnit         306     377       648 
Vähennykset                -16     -34       -152 
Poistot ja arvonalentumiset        -341     -383       -527 
Muuntoerot                -267      22       118 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa ennen   11 730    11 905      12 041 
Neste Oilin luovuttamista
Neste Oilin luovuttaminen        -1 609                
Kirjanpitoarvo kauden lopussa      10 121    11 905      12 041 
                                       
LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN  
                                 
MEUR          III/  II/   I/  IV/   III/   II/    I/ 
            2005  2005  2005  2004   2004   2004   2004

Sähköntuotanto      450  476   534  583   453   488   560 
- josta sisäistä      6   13   55   55    11    26    36 
Lämpö          147  206   385  316   149   198   361 
- josta sisäistä      1   -1   12   9    1    3    36 
Sähkönsiirto       149  160   202  194   150   157   206 
- josta sisäistä      2   2    2   3    3    1    3 
Markets         284  298   392  378   287   303   419 
- josta sisäistä     19   22   25   28    17    22    25 
Muut           26   22   23   23    22    25    20 
- josta sisäistä     13   15   22   11    7    9    10 
Eliminoinnit      -282  -304  -403  -410   -296   -314   -437 
Jatkuvien toimintojen 
liikevaihto 	     774  858  1 133 1 084   765   857  1 129 
Luovutettujen 
toimintojen        -   -  2 061 2 108  2 091  2 000  1 710 
liikevaihto
Eliminoinnit       -   -   -20  -17   -20   -27   -21 
Yhteensä         774  858  3 174 3 175  2 836  2 830  2 818 
                                       
LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN 
                                 
MEUR          III/  II/   I/  IV/   III/   II/    I/ 
            2005  2005  2005  2004   2004   2004   2004
                             *)
Sähköntuotanto      181  125   223  241   128   172   222 
Lämpö           13   50   112   75    12    27   104 
Sähkönsiirto       48   56   71   51    45    55    83 
Markets          7   8    6   0    13    5    16 
Muut           -9  -12   -6   -4   -21   -11   -18 
Jatkuvien toimintojen 
liikevoitto 	     240  227   406  363   177   248   407 
Luovutettujen toimintojen -  390   127  183   165   223   150 
liikevoitto
Yhteensä         240  617   533  546   342   471   557 
                                          
*) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan IFRIC-tulkinnan
nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen Fortum on
muuttanut päästöoikeuksien laskentakäytäntöä.
                                        
JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR            III/  II/   I/  IV/   III/   II/    I/ 
              2005  2005  2005  2004   2004   2004   2004

Sähköntuotanto       161  172   224  232   135   145   218 
Lämpö            12   37   107   75    7    24   101 
Sähkönsiirto         47   55   66   57    51    51    81 
Markets            7   8    7   -1    10    5    9 
Muut             -7  -11   -11  -14   -12   -14   -12 
Jatkuvien toimintojen    220  261   393  349   191   211   397 
vertailukelpoinen liikevoitto
Kertaluonteiset erät     2   12    6   29    -4    -1    -6 
Muut vertailukelpoisuuteen  18  -46    7  -15   -10    38    16 
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen 
liikevoitto  		  240  227   406  363   177   248   407 
                                          
KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR            III/  II/   I/  IV/   III/   II/    I/ 
              2005  2005  2005  2004   2004   2004   2004

Sähköntuotanto        3   0    0   18    -2    -1    -6 
Lämpö            1   11    0   4    0    0    0 
Sähkönsiirto         0   1    0   2    0    0    0 
Markets           0   0    0   0    0    0    0 
Muut            -2   0    6   5    -2    0    0 
Yhteensä           2   12    6   29    -4    -1    -6 
                                          
Erään sisältyy positiivinen työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyn muutoksesta
johtuva kertaluonteinen vaikutus vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä.
                                       
MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR           III/  II/   I/  IV/   III/   II/    I/ 
             2005  2005  2005  2004   2004   2004   2004

Sähköntuotanto       17  -47   -1   -9    -5    28    10 
Lämpö            0   2    5   -4    5    3    3 
Sähkönsiirto        1   0    5   -8    -6    4    2 
Markets           0   0   -1   1    3    0    7 
Muut            0   -1   -1   5    -7    3    -6 
Yhteensä          18  -46    7  -15   -10    38    16 
                                        
LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja luovutettujen toimintojen väliset
eliminoinnit)

MEUR                 III/  III/   I-III/  I-III/  2 004 
                   2005  2004  2005 *)   2004

Liikevaihto               - 2 091   2 061   5 801  7 909 
Liiketoiminnan muut tuotot       -   21    395    52    66 
Materiaalit ja palvelut         - -1 820   -1 726  -4 829  -6 439 
Henkilöstökulut             -  -46    -57   -152   -211 
Poistot ja arvonalentumiset       -  -33    -36   -101   -139 
Liiketoiminnan muut kulut        -  -48    -120   -233   -465 
Liikevoitto               -  165    517    538   721 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten 
voitosta 		        -   18     -2    29    36 
Rahoitustuotot ja -kulut        -   -7     -6    -27   -19 
Voitto ennen veroja           -  176    509    540   738 
Välittömät verot            -  -39    -35   -108   -149 
Luovutettujen toimintojen kauden voitto -  137    474    432   589 
                                        
*) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan IFRIC-
tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen
Fortum on muuttanut päästöoikeuksien laskentakäytäntöä.
                                       
*) Neste Oil Oyj:n 15% osuuden myyntivoitto, 390 miljoonaa euroa, sisältyy
liiketoiminnan muihin tuottoihin.
                                       
VASTUUT                                    
MEUR                    30.9.2005  30.9.2004 31.12.2004 
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset                     
Omasta puolesta annetut                            
      Velat                               
       Pantit               150     163     160 
       Kiinteistökiinnitykset        63     92     113 
      Muut vastuut                            
       Kiinteistökiinnitykset        56     57     59 
       Pantit, yritys- ja muut                    1 
       kiinnitykset
      Takaisinostovastuut           -      8      - 
      Muut vastuusitoumukset         91     78     76 
      Yhteensä               360     399     408 
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut                 
vastuusitoumukset
      Pantit ja                3     11     12 
      kiinteistökiinnitykset
      Takaukset               211     357     335 
      Muut vastuusitoumukset        182     182     182 
      Yhteensä               396     550     529 
Vastuusitoumukset muiden puolesta                       
      Takaukset               63      4      3 
      Muut vastuusitoumukset         12      6      5 
      Yhteensä                75     10      8 
Yhteensä                     831     959     945 
                                        
Käyttöleasing vastuut                              
Vuoden sisällä erääntyvät             11     82     87 
Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä       35     96     81 
erääntyvät
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät        9     60     64 
Yhteensä                      55     238     232  
                                        
YDINVOIMA                                    
MEUR                    30.9.2005  30.9.2004 31.12.2004 
Ydinjätehuoltovastuu Suomen                         
ydinenergialain mukaisesti
Ydinjätehuoltovastuu 1)              596     570     596 
Osuus Ydinjätehuoltorahastosta 2)        -596    -570    -581 
Vastuut taseessa 3)                 0      0     15 
                                         
1) Diskontattu vastuuosuus taseessa on 415 (389) miljoonaa euroa 30.9.2005 (2004
vertailuluku).
2) Ydinjätehuoltorahasto-osuuden arvo taseessa on 415 (389) miljoonaa euroa 
30.9.2005 (vuoden 2004 vertailuluku), mikä on seurausta IFRIC 5 tulkinnasta, jonka
mukaan ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää siihen liittyvien vastuiden määrää
taseessa.
3) Kiinnitetyt haltijavelkakirjat vakuutena.

                                          
Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteinen vastuusitoumus
Neste Oil Oyj:n kanssa. Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 14a luvun 6 §:n
säädökseen.
                                          
JOHDANNAISSOPIMUKSET                                
MEUR                   30.9.       30.9.       31.12.

Korko- ja valuuttajohdannaiset Nimel-  Käypä  Nimel-  Käypä   Nimel- Käypä
                 lis-  netto- lisarvo  netto-  lisarvo netto-
                 arvo   arvo       arvo       arvo

Korkotermiinit           -    -   221    1     -   - 
Koronvaihtosopimukset      2 845    36  3 843   -50   1 218  -28 
Valuuttatermiinit        5 987    85  7 466   -38   8 176  -32 
Valuutanvaihtosopimukset     936    0   323    -3    310   -7 
Ostetut valuuttaoptiot       -    -   525    -9    438   17 
Asetetut valuuttaoptiot       -    -   525    3    438   6 
                                          
Sähköjohdannaiset        Määrä  Käypä  Määrä  Käypä   Määrä  Käypä
                     netto-      netto-       netto-
                     arvo       arvo        arvo
                 TWh   MEUR   TWh   MEUR    TWh  MEUR 
 
Myyntisopimukset          81   -388    74   -93     70  204 
Ostosopimukset           44   256    42   125     42  -53 
Ostetut optiot            2    0    1    0     1   -1 
Asetetut optiot           11   -12    -    -     1   - 
                                          
Öljyjohdannaiset         Määrä  Käypä  Määrä  Käypä   Määrä  Käypä
                     netto-      netto-       netto-
                      arvo       arvo       arvo
                 1000   MEUR   1000   MEUR  1000 bbl   MEUR 
                 bbl        bbl
Myyntisopimukset          60    -1  16 010   -19   44 588   26 
Ostosopimukset           730    11  59 825    48   70 258   7 
Ostetut optiot            -    -  13 495    9   4 797   2 
Asetetut optiot           -    -  13 993    -8   6 784   -2 
Laskentaperiaatteet                                 

                                          
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. 
Fortum noudattaa kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja vuoden 2005 alusta lähtien.
                                         
Merkittävimmät muuutokset Fortumin                        
jatkuvien toimintojen kannalta ovat:

- Johdannaisten esittäminen käyvässä arvossa taseessa. Käypien arvojen muutosten 
esittäminen tuloslaskelmassa, kun suojauslaskentaa ei ole sovellettu. (IAS 39)  
                                        
- Fortumin osuus suomalaisesta Ydinjätehuoltorahastosta sekä käytetyn
ydinpolttoaineen ja tulevien, ydinvoimaan liittyvien tuotantolaitosten käytöstä
poistamiseen liittyvät vastuut on esitetty bruttona taseessa IFRIC 5 tulkinnan
mukaisesti.

- Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä vähemmistönä käsitelty Nybroviken Kraft Ab - 
konsernin etuoikeusosakkeisiin liittyvä optiosopimus on IFRS:n mukaan
uudelleenluokiteltu korolliseksi velaksi.

- Eläkevastuiden laskenta IAS 19 standardin mukaisesti aiheuttaa muutoksia
eläkevastuiden määrään suomalaiseen kirjanpitokäytäntöön verrattuna, mutta vaikutukset
näkyvät pääosin vuonna 2004, jolloin suomalaisen työkyvyttömyyseläkkeen
laskentatulkintaa muutettiin vuoden aikana.

- Fortumin öljyliiketoiminta on käsitelty luovutettuna toimintona 31.3.2005.
Luovutetut toiminnot esitetään yhdellä rivillä tuloslaskelmassa ja ilmoitetaan
erikseen kassavirrassa. Vuoden 2004 vertailuluvut on muutettu vastaavasti.
Fortum on kuvannut 26.4.2005 julkaistussa lehdistötiedotteessa IFRS standardeihin
siirtymisen vaikutuksia taloudellisiin lukuihin.
Tiedotteeseen sisältyivät myös oman pääoman ja tuloksen täsmäytys suomalaisen ja
IFRS periaatteiden välillä neljänneksittäin.

Yksityiskohtaiset laskentaperiaatteet ovat nähtävissä:           
www.fortum.com/Sijoittajat/Taloudellista tietoa osiossa.
 
                                   
Päästöoikeudet                            
                                    
Fortum on 1.1.2005 alkaen soveltanut IFRIC-tulkintaa nro 3 päästöoikeuksien   
laskennassaan. Kesäkuussa 2005 IASB päätti peruuttaa IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös
astui voimaan välittömästi.

Tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut päästöoikeuksien laskentaperiaatteitaan. 
Päästöoikeuksien laskentaperiaate perustuu voimassa oleviin IFRS-standardeihin, joiden
mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin oikeuksiin ostohintaansa.
Sen sijaan ilmaiseksi saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa. Kattaakseen
päästöoikeuksien palautusvelvoitteen Fortum on kirjannut varauksen, joka arvostetaan
todennäköiseen markkinahintaan. Liikevoittoon kirjataan toteutuneiden päästöjen ja
saatujen päästöoikeuksien ero. Tämä ero arvostetaan joko markkina-arvoonsa tai
päästöoikeuksien ostohintaan.

                                       
Laskentaperiaatteiden muutoksesta johtuvat vaikutukset aiemmin        
raportoituun vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tuloslaskelmaan ovat:

MEUR                           Aiemmin   Nykyinen 
                            raportoitu  raportointi
Liikevoitto                          -3   -1       
                                           
Jatkuvien toimintojen kauden voitto              -2   -1       
Luovutettujen toimintojen kauden voitto            -3   0       
Kauden liikevoitto                      -5   -1       
                                           
                                           
Tunnuslukujen laskentakaavat                             
                                           
Vertailukelpoinen        =      Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut
liikevoitto                 vertailukelpoisuuteen aikuttavat erät
                                           
Kertaluonteiset erät      =      Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot 
                       mm.
                                           
Muut vertailukelpoisuuteen   =      Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja 
vaikuttavat erät               suojaavat rahoitusinstrumentit,
                       joihin ei voida soveltaa IAS 39:n 
                       mukaisesti suojauslaskentaa sekä
                       IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen     
                       vaikutuksen, joka aiheutuu siitä, että
                       taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus 
                       Ydinjätehuoltorahastosta
                       ei voi ylittää vastaavaa velkaa.  
                                        
Oman pääoman tuotto, %     =  100 x  Kauden voitto           
                       Oma pääoma keskimäärin       
                                         
Sijoitetun pääoman tuotto %   =  100 x  Voitto ennen veroja + korko- ja muut 
                       rahoituskulut
                       Sijoitettu pääoma keskimäärin    
                                        
Sidotun pääoman tuotto, %    =  100 x  Liikevoitto + osuus osakkuus- ja  
                       yhteisyritysten voitosta
                       Sidottu pääoma keskimäärin      
                                          
Sijoitettu           =      Taseen loppusumma - korottomat velat - 
pääoma                    laskennallinen verovelka - varaukset
                                        
Sidottu             =      Korottomat varat +         
pääoma                    Ydinjätehuoltorahastoon liittyvät
                       korolliset varat
                       - korottomat velat - varaukset       
                       (korottomat varat ja velat eivät 
                       sisällä rahoitukseen, veroihin ja
                       ja laskennallisiin veroihin liittyviä 
                       eriä sekä varoja ja velkoja, jotka
                       syntyvät suojauslaskennan        
                       soveltamisedellytykset täyttävien
                       johdannaissopimusten käypien arvojen  
                       muutoksista)
                                           
Vertailukelpoinen sidottu    =      Sidottu pääoma oikaistuna niillä     
pääoma                    korottomilla varoilla ja veloilla, 
                       jotka aiheutuvat niistä tulevaisuuden     
                       kassavirtaa suojaavista johdannais-
                       sopimuksista, joihin ei voida sovel-
                       taa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa
                                          
Korolliset nettovelat      =      Korolliset velat - rahavarat      
                                          
Velkaantumisaste, %       =  100 x  Korolliset nettovelat         
                       Oma pääoma               
                                          
Oma pääoma/osake, EUR      =      Oma pääoma              
                       Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  
                                           
Omavaraisuusaste, %       =  100 x  Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden 
                       Taseen loppusumma            
                                          
Korkokate            =      Liikevoitto              
                       Nettokorkokulut            
                                          
Tulos/ osake (EPS)       =      Kauden voitto - vähemmistöosuus     
                       Osakkeiden keskimääräinen osakeanti-
                       oikaistu lukumäärä tilikauden aikana