Pörssitiedote

Fortum Oyj hakee avainhenkilöiden 2001A optio-oikeuksien listaamista Helsingin

07 lokakuu 2005, 15:00

Fortum Oyj Pörssitiedote 7.10.2005

Fortum Oyj hakee avainhenkilöiden 2001A optio-oikeuksien listaamista Helsingin
Pörssin päälistalle

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt hakea Fortum-konsernin avainhenkilöille vuonna
2001 tarjottujen optio-oikeuksien 2001A ottamista kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssin päälistalla siten, että listaus alkaa 17.10.2005.

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 4.4.2001 optio-oikeuksien antamisesta konsernin
avainhenkilöille. Näistä optio-oikeuksista 8 000 000 kappaletta merkittiin
tunnuksella 2001A. Maaliskuussa 2002 optio-oikeuksista mitätöitiin yhteensä 2
525 000 kappaletta. Fortumin 2001A optio-oikeuksia oli 30.9.2005 avainhenkilöiden
hallussa yhteensä 4 937 500 kappaletta. Loput tunnuksella 2001A merkityistä optio-
oikeuksista on jaettu Fortumin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Fortum Assets
Oy:lle ja ne mitätöidään ennen listauksen alkamista.

Listalle haettavia optio-oikeuksia on yhteensä enintään 4 937 500 kappaletta.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Fortum Oyj:n osakkeen, jonka
nimellisarvo on 3,40 euroa. Yhteensä optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 4 937
500 osaketta ja osakepääoma voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 16
787 500 eurolla. Optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet edustavat enintään 0,57
prosenttia Fortum Oyj:n osakepääomasta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksien
perusteella alkaa 17.10.2005 ja jatkuu 1.5.2007 saakka.

Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksien perusteella on osakkeen nimellisarvo
3,40 euroa. Tulevat osingot eivät alenna merkintähintaa, koska optioehtojen
mukaan merkintähinnan tulee olla vähintään osakkeen nimellisarvo.

Optio-oikeudet siirretään arvo-osuusjärjestelmään ennen niiden listausta.
Osakkeiden merkintäpaikkana toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj:n
omaisuuspalvelukonttorit. Optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden oikeus
osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen
tultua merkityksi kaupparekisteriin.

 
Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen

Viestintäjohtaja
Lisätietoja:

Jouni Huttunen, puh. 010 452 4649
Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet
LIITE

EhdotFORTUM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2001


Fortum Oyj:n ("yhtiö") varsinainen yhtiökokous on 4.4.2001 päättänyt optio-
oikeuksien antamisesta Fortum-konsernin avainhenkilöille ja Fortum Oyj:n kokonaan
omistamalle, hallituksen määrittelemälle tytäryhtiölle seuraavin ehdoin:


I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan 24.000.000 kpl, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä
24.000.000 Fortum Oyj:n osaketta.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 8.000.000 merkitään tunnuksella 2001A, 8.000.000 tunnuksella
2001B ja 8.000.000 tunnuksella 2001C. Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen
ilmoituksen  optio-oikeuksien  tarjoamisesta.  Optio-oikeudet  annetaan,  kun
optionsaajalta on saatu hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optionomistajalle
annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun merkintäaika optioilla on alkanut, ellei
optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.

3. Optioiden suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Fortum-
konsernin avainhenkilöille ja Fortum Oyj:n kokonaan omistamalle, hallituksen
määrittelemälle  tytäryhtiölle.   Osakkeenomistajien   merkintäetuoikeudesta
ehdotetaan  poikettavaksi,  koska  optio-oikeudet  on  tarkoitettu  osaksi
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Fortum Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Fortum-
konsernin avainhenkilöille.  Fortum  Oyj:n  hallitus  päättää  tytäryhtiölle
annettavien optio-oikeuksien jakamisesta myöhemmin Fortum-konsernin palveluksessa
oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden
osalta on alkanut. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet merkitsijän lukuun osakkeiden
merkintäajan alkamiseen saakka. Merkitsijällä on oikeus saada haltuunsa optio-
oikeudet, kun osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa. Optionomistaja on
velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle, mikäli hän  luovuttaa  optio-
oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optio-
oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.

Mikäli optionomistajan työ- tai toimisuhde Fortum-konserniin päättyy  ennen
15.4.2006 muusta syystä kuin eläkkeelle siirtymisen,  työkyvyttömyyden  tai
kuoleman johdosta, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle
vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2.  mukainen
osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut.
Yhtiö voi, riippumatta siitä, onko merkitsijä tarjonnut optio-oikeuksia yhtiölle
tai ei, ilmoittaa merkitsijälle kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta
merkitsijä on menettänyt optio-oikeutensa. Mikäli optio-oikeudet on siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko  optio-
oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea  ja  saada  siirretyksi  kaikki
tarjoamisvelvollisuuden piiriin  kuuluvat  optio-oikeudet  merkitsijän  arvo-
osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille.


II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Fortum Oyj:n osakkeen.
Osakkeen nimellisarvo on 3,40 euroa. Fortum Oyj:n osakemäärä voi merkintöjen
seurauksena nousta enintään 24.000.000 uudella osakkeella ja osakepääoma enintään
81.600.000 eurolla.

Fortum Oyj:n tytäryhtiö ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla Fortum Oyj:n
osakkeita.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa:

- Optio-oikeudella 2001A 15.10.2005,
- Optio-oikeudella 2001B 15.1.2006 ja
- Optio-oikeudella 2001C 15.4.2006.

Osakemerkinnän aika ei kuitenkaan ala millään optio-oikeudella, ellei Fortum
Oyj:n osakekurssi ole kalenterivuosien 2001 - 2004 aikana kehittynyt vähintään
yhtä hyvin kuin eurooppalainen utilities-indeksi ja ellei yhtiön neljän (4)
peräkkäisen tilikauden 31.12.2000 jälkeen keskimääräinen osakekohtainen tulos ole
105 prosenttia 1998 - 2000 tilikausien  keskimääräisestä  osakekohtaisesta,
poikkeuksellisista kirjauksista korjatusta tuloksesta.

Mikäli  mainitut  tunnusluvut   jäävät   saavuttamatta   yrityskaupasta,
yritysjärjestelystä tai muista vastaavista merkittävistä muutoksista johtuen,
hallitus arvioi tavoitteiden täyttymistä ilman näitä merkittäviä muutoksia.

Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 1.5.2007.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Fortum Oyj:n pääkonttorissa ja mahdollisesti muussa
myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön
osoittamalle pankkitilille.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on

- optio-oikeuksilla 2001A Fortum Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.4.2001 - 31.3.2005,
- optio-oikeuksilla 2001B Fortum Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.10.2001 - 30.9.2005 ja
- optio-oikeuksilla 2001C Fortum Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.4.2002 - 31.3.2006.

Fortum Oyj:n osakkeen kurssikehitystä vertaillaan eurooppalaiseen utilities-
indeksiin. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan kaksi
kertaa sillä prosenttimäärällä, jolla Fortum Oyj:n osakkeen arvonnousu ylittää
vertailuindeksin arvonnousun merkintähinnan määräytymisaikana sekä merkintähinnan
määräytymisjakson aikana jaettavien osinkojen määrällä.

Osakkeen näin määritetty merkintähinta on kuitenkin aina vähintään Fortum Oyj:n
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2001.
Merkintähintaa alennetaan  merkintähinnan  määräytymisen  jälkeen  ja  ennen
osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä.

Merkintähinta pyöristetään lähimpään täyteen senttiin. Osakkeen merkintähinnan
tulee olla vähintään osakkeen nimellisarvo.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakeoikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen
tultua merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee
liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-oikeuden
omistajalla  sama  tai  yhdenvertainen  oikeus  osakkeenomistajan  kanssa.
Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan
merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden
suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-
oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä  tulisi  olemaan
murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-
oikeuden  ehtojen  mukaista  merkintäoikeutta  vastaavasti  osakepääoman
alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-
oikeuksien  omistajille  tilaisuus  käyttää  merkintäoikeuttaan  hallituksen
asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.

Mikäli yhtiö päättää sulautua  sulautuvana  yhtiönä  toiseen  yhtiöön  tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan optio-oikeuksien
omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen
sulautumista tai jakautumista edellyttäen, että merkinnän  edellä  mainitut
merkintäehdot ovat täyttyneet. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole. Edellä
mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että
yhtiö lunastaa häneltä optiot käyvästä hinnasta.

Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan ja -oikeuden alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien
omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden
hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optioita koskevia toimenpiteitä.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 14. luvun
19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten
lunastusoikeus  ja  -velvollisuus  loppuja  osakkeenomistajia  kohtaan  tai
arvopaperimarkkinalain 6. luvun 6 §:n mukainen tilanne tai yhtiöjärjestyksen
kohdan VI mukainen tilanne, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää
merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana edellyttäen, että merkinnän
edellä mainitut merkintäehdot ovat täyttyneet.

Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan,
muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.

Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta
muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.

8. Riitojen ratkaiseminen

Optio-oikeuksia  koskevat  riitaisuudet  ratkaistaan  välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

9. Muut seikat

Yhtiön  hallitus  voi  päättää  optio-oikeuksien  siirtämisestä  arvo-
osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä
muutoksista. Yhtiön hallitus  päättää  muista  optio-oikeuksiin  liittyvistä
seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Fortum Oyj:n
pääkonttorissa Espoossa.