Pörssitiedote

Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi?kesäkuu 2005

19 heinäkuu 2005, 08:34

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.7.2005 klo 08.30

Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2005


Fortumin vankka tuloskehitys jatkui
 - hyvä ensimmäinen vuosipuolisko


Tammi-kesäkuu lyhyesti
- Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 571 (538) miljoonaa euroa
- Vertailukelpoinen liikevoitto*) 654 (608) miljoonaa euroa
- Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos 0,45 (0,45) euroa
- Vahva 454 (399) miljoonan euron liiketoiminnan kassavirta toisella
neljänneksellä, nettovelka aleni 3 595 miljoonaan euroon
- Toisen neljänneksen tuloksessa mukana 390 miljoonan euron veroton voitto Neste
Oilin osakkeiden myynnistä

Öljyliiketoimintaan liittyvät erät raportoidaan tuloslaskelmassa yhdellä rivillä
luovutettuina liiketoimintoina, eivätkä luvut ole mukana liikevaihdossa ja
liikevoitossa. Kaikki luvut raportoidaan IFRS:n mukaisina.

Tunnuslukuja        II/05  II/04 I-II/05 I-II/04  2004 Ed. 12
Jatkuvien toimintojen                         kk
tuloslaskelma ja kassavirta

Liikevaihto, milj. euroa   858   857  1 991 1 986 3 835  3 840
Liikevoitto, milj. euroa   227   248   633  655 1 195  1 173
Vertailukelpoinen      261   211   654  608 1 148  1 194
liikevoitto, milj. euroa *)
Voitto ennen veroja, milj.  185   205   571  538  962   995
euroa
Jatkuvien toimintojen    0,17   0,21   0,45  0,45  0,79  0,79
tulos/osake, euroa **)
Tulos/osake, euroa     0,61   0,44   0,99  0,80  1,48  1,68
Liiketoiminnan kassavirta,  435   594   649 1 047 1 758    
milj. euroa
Jatkuvien toimintojen    454   399   516  756 1 232    
liiketoiminnan kassavirta,
milj. euroa
Osakkeiden määrä              872316 849698 852625 858710
keskimäärin, tuhatta                    

*) Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Näitä aiheuttavat pääasiassa niiden
tulevaisuuden kassavirtaa suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen
muutokset, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa tai jotka
aiheutuvat kertaluonteisista eristä.

Vertailukelpoinen     II/05  II/04 I-II/05 I-II/04  2004 Ed. 12
liikevoitto                             kk
milj. euroa
Vertailukelpoinen      261   211   654  608 1 148  1 194
liikevoitto
Kertaluonteiset erät     12   -1    18   -7   18   43
Muut vertailukelpoisuuteen  -46   38   -39   54   29   -64
vaikuttavat erät
Liikevoitto         227   248   633  655 1 195  1 173

Määrittely tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ja lisätietoja
segmenttitiedoissa.

**) Toisen neljänneksen osakekohtainen tulos vuonna 2004 sisältää 0,05 euron
kertaluonteisen vaikutuksen, joka aiheutui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta
29 prosentista 26 prosenttiin.


Tunnuslukuja        I-II/05  I-II/04   2004  Ed. 12
Tase                            kk
Oma pääoma/osake, euroa    7,64   7,77   8,62     
Korollinen nettovelka    3 595   5 512  5 095     
(kauden lopussa), milj.
euroa
Sijoitetun pääoman      16,7   17,0   15,8   17,8
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %    19,2   20,9   18,2   21,7
Velkaantumisaste, %       53    82    67     

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Fortumin vertailukelpoisen liikevoiton mukainen
liiketoiminnan tulos oli parempi, vaikka raportoitu liikevoitto oli hieman
pienempi kuin vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla. Vertailukelpoinen
liikevoitto, 654 miljoonaa euroa, oli selvästi korkeampi kuin viime vuoden 608
miljoonaa euroa. Raportoitu liikevoitto oli pienempi, 633 (655) miljoonaa euroa.

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat pääasiassa
kirjanpitovaikutuksia, jotka aiheutuvat niiden tulevaisuuden kassavirtaa
suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista, joihin ei voida
soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa tai jotka aiheutuvat
kertaluonteisista eristä. Fortum soveltaa suojauslaskentaa suurimpaan osaan
tulevien kassavirtojen suojauksista, mutta tuloslaskelmavaihtelua esiintyy aina
jonkin verran.

Sähkön futuurihintojen noususta ja vahvistuneesta euron ja Ruotsin kruunun
vaihtokurssista johtuneet käypien arvojen muutokset ovat vaikuttaneet
negatiivisesti toisen neljänneksen liikevoittoon.

Kesäkuussa 2005 IASB päätti peruuttaa päästöoikeuksia koskevan IFRIC 3 tulkinnan
niin, että peruutus tuli voimaan välittömästi. Päätöksen seurauksena Fortum on
muuttanut päästöoikeuksien laskentaperiaatteita. Laskentaperiaatteen muutoksella
on 2,0 miljoonan euron positiivinen vaikutus ensimmäisen neljänneksen
liikevoittoon. Katso laskentaperiaatteet.


Liikevaihto ja tulos

Huhti - kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 858 (857) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 227 (248) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto oli 261 (211) miljoonaa euroa.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,3 (29,5) euroa megawattitunnilta eli 1 %
alempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2004.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin viime
vuonna, mikä johtui pääasiassa Fortumin aiempaa korkeammasta sähkön
tukkumyyntihinnasta, joka nousi 30,1 (28,3) euroon megawattitunnilta
Pohjoismaissa. Lisääntyneen vesivoimatuotannon vaikutus liikevoittoon oli
suurempi kuin vähentyneen lämpövoima- ja ydinvoimatuotannon. Sähköntuotanto-
segmentin raportoitu liikevoitto oli pienempi kuin viime vuonna, mikä johtuu
pääasiassa edellämainituista IAS 39:n vaikutuksista.

Lämpö-segmentin liikevoitto oli suurempi kuin viime vuonna. Tämä johtui Värmen
parantuneesta kustannustehokkuudesta sekä myyntivoitosta, joka saatiin myymällä
50 prosentin omistus North Transgas -yhtiössä.

Sähkönsiirto-segmentin liikevoitto kasvoi hieman viime vuodesta.

Markets-segmentin liikevoitto oli viimevuotista suurempi. Asiakastakuuseen
liittyvät kustannukset olivat pienemmät kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto segmenteittäin

Milj. euroa        II/05   II/04 I-II/05 I-II/04

Sähköntuotanto        476    488  1 010  1 048
Lämpö            206    198   591   559
Sähkönsiirto         160    157   362   363
Markets           298    303   690   722
Muu              22    25    45    45
Eliminoinnit        -304   -314   -707   -751
Yhteensä           858    857  1 991  1 986

Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin

Milj. euroa        II/05   II/04 I-II/05 I-II/04

Sähköntuotanto        172    145   396   363
Lämpö             37    24   144   125
Sähkönsiirto         55    51   121   132
Markets            8     5    15    14
Muu             -11    -14   -22   -26
Yhteensä           261    211   654   608

Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto segmenteittäin

Milj. euroa        II/05   II/04 I-II/05 I-II/04

Sähköntuotanto        125    172   348   394
Lämpö             50    27   162   131
Sähkönsiirto         56    55   127   138
Markets            8     5    14    21
Muu             -12    -11   -18   -29
Yhteensä           227    248   633   655


Tammi - kesäkuu

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 991 (1 986) miljoonaa euroa.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli yhteensä 633 (655) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 654 (608) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa keskimääräinen spot-hinta oli 27,6 (29,1) euroa
megawattitunnilta eli 5 % pienempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2004.
Lämpövoimatuotannon väheneminen pienensi liikevaihtoa vuoden 2005 ensimmäisellä
puoliskolla.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimevuotista
korkeampi, mikä johtuu pääasiassa Fortumin pohjoismaisesta 6 % korkeammasta
sähkön tukkumyyntihinnasta, joka oli 30.8 (29.0) euroa megawattitunnilta.
Sähköntuotanto-segmentin raportoitu liikevoitto oli viimevuotista alempi, mikä
johtuu pääasiassa IAS 39:n vaikutuksista.

Lämpö-segmentin liikevaihto oli viime vuotta suurempi, mihin vaikuttivat
pääasiassa yritysostot Puolassa ja Liettuassa. Lämpö-segmentin sähkönmyynti
väheni viime vuoteen verrattuna. Segmentin liikevoitto oli selvästi suurempi,
mikä johtui pääasiassa vahvasta toisesta vuosineljänneksestä.

Sähkönsiirto-segmentin liikevaihto oli viime vuoden tasolla. Segmentin
liikevoitto aleni viime vuoteen verrattuna, mikä johtui pääasiassa Ruotsin ja
Norjan tammikuisten myrskyjen aiheuttamista 11 miljoonan euron kustannuksista,
jotka kirjattiin tulokseen ensimmäisellä neljänneksellä.

Markets-segmentin liikevaihdon pieneneminen johtui lähinnä muutamien suurten
sopimusten päättymisestä. Segmentin asiakasmäärä kasvoi edelleen.

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 571 (538) miljoonaa euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 78 (125) miljoonaa
euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyy positiivinen, IAS 39:n mukaisen
suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käyvän arvon muutos, noin 9
(2) miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 16 (8)
miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 32 (22) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 149 (131) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 26,1 (24,3) %.<0 0>In 2004, taxes for the period include a
decrease in deferred tax liabilities of EUR 43 million due to the change in the
Finnish income tax rate from 29% to 26%.<}0{>Vuonna 2004 vastaavan kauden
veroihin sisältyi 43 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys, joka
johtui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta 29 prosentista 26 prosenttiin.

Kauden tulos oli yhteensä 896 (702) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen tulos
oli 422 (407) miljoonaa euroa. Koko Fortumin osakekohtainen tulos oli 0,99
(0,80) euroa, ja jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,45)
euroa. Viime vuoden vastaavan kauden osakekohtainen tulos sisälsi 0,05 euron
positiivisen vaikutuksen, joka johtui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,7 (17,0) % ja oman pääoman tuotto 19,2 (20,9)
%.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin toisella
vuosineljänneksellä sähköä 86 (87) TWh, mikä on 1,5 % vähemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla. Kulutuksen pieneneminen johtui Suomen paperiteollisuuden
lakosta ja työsulusta.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,3 (29,5) euroa megawattitunnilta eli 1 %
vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004 ja 13 % enemmän kuin tämän vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä. Spot-hinnan nousu ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna johtui pääasiassa hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinnan
noususta. Samasta syystä nousivat sähköfutuurien hinnat ensimmäisellä
vuosipuoliskolla. Tammi-kesäkuussa keskimääräinen spot-hinta oli 27,6 (29,1)
euroa megawattitunnilta eli 5 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinta
nousi noin 7 eurosta noin 25 euroon hiilidioksiditonnilta. Keskimääräinen hinta
toisella vuosineljänneksellä oli 18,9 euroa hiilidioksiditonnilta. Hinnan nousua
vahvistivat EU:n päätös leikata Puolan, Tšekin ja Italian kansallisia
jakosuunnitelmia, kaasun hinnan nousu sekä Etelä-Euroopan kuivuus.
Hiilidioksidin päästöoikeuksien korkea markkinahinta ja sähkön melko alhainen
spot-hinta ovat vähentäneet lämpövoimatuotantoa ja lisänneet vesivoimatuotantoa
Pohjoismaissa.

Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut korkeampi kuin Nord Poolissa, ja
Pohjoismaat ovatkin aloittaneet sähkön viennin Saksaan. Pohjoismaiden
lisääntyneestä vesivoimatuotannosta huolimatta vesivarannot ovat elpyneet
toisella neljänneksellä. Heinäkuun alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 2
TWh keskiarvoa alempana mutta 14 TWh vuoden 2004 vastaavaa tasoa ylempänä.

Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli tammi-kesäkuussa 26,2 (27,4) TWh eli
13 (14) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat segmenttikohtaiset luvut.


Fortumin koko sähkön-  II/05 II/04 I-II/ I-II/04 2004 Ed. 12
ja lämmöntuotanto, TWh         2005          kk

Sähköntuotanto      12,1  12,6  26,8  28,0  55,5  54,3
Lämmöntuotanto       4,5  4,7  14,2  14,0  25,4  25,6


Fortumin sähköntuotanto II/05 II/04 I-II/ I-II/04  2004 Ed. 12
Pohjoismaissa             2005          kk
lähteittäin, TWh

Vesivoima         5,2  3,9  10,8  8,6  19,1  21,3
Ydinvoima         5,9  6,5  12,9  13,5  25,8  25,2
Lämpövoima         0,8  1,8  2,5  5,3  9,5  6,7
Yhteensä         11,9  12,2  26,2  27,4  54,4  53,2


Fortumin sähköntuotanto II/05 II/04 I-II/ I-II/04  2004 Ed. 12
Pohjoismaissa              2005          kk
lähteittäin, %

Vesivoima          44   32   41   32   35   40
Ydinvoima          49   53   49   49   47   47
Lämpövoima          7   15   10   19   18   13
Yhteensä          100  100  100  100  100  100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 30,2 (31,5) TWh. Myynti Pohjoismaissa oli 29,5
(30,7) TWh eli noin 15 (15) % pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta tammi-
kesäkuussa. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 11,0 (11,4) TWh ja muissa maissa 2,4
(1,8) TWh.

Segmentit myyvät sähköä sekä Nord Pooliin että ulkopuolisille asiakkaille ja
ostavat sähköä Nord Poolista sekä muista ulkopuolisista lähteistä. Alla olevassa
taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot ja myynnit on laskettu nettona
tunneittain konsernitasolla.


Fortumin koko sähkön-  II/05 II/04 I-II/05 I-II/04  2004 Ed. 12
ja lämmönmyynti, milj.                      kk
euroa

Sähkönmyynti        454  453  1 000 1 017 2 017  2 000
Lämmönmyynti        167  156   481  440  809   850


Fortumin koko      II/05 II/04 I-II/05 I-II/04  2004 Ed. 12
sähkönmyynti                           kk
alueittain, TWh

Ruotsi           6,9  5,9  15,1  14,0  27,6  28,7
Suomi           6,0  7,1  13,4  15,6  31,1  28,9
Muut maat         0,7  0,8   1,7  1,9  3,6   3,4
Yhteensä         13,6  13,8  30,2  31,5  62,3  61,0


Fortumin koko      II/05 II/04 I-II/05 I-II/04  2004 Ed. 12
lämmönmyynti                           kk
alueittain, TWh

Ruotsi           1,7  1,6   5,6  5,6  9,6   9,6
Suomi           1,7  2,2   5,3  5,7  10,5  10,1
Muut maat         0,9  0,7   2,5  1,9  3,7   4,3
Yhteensä          4,3  4,5  13,4  13,2  23,8  24,0


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

  Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä
  käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla
  kansainvälisillä markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord
  Pooliin. Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio
  Management and Trading (PMT) sekä Service.


Milj. euroa        II/05 II/04 I-II/05 I-II/  2004 Ed. 12
                         2004      kk

Liikevaihto         476  488  1 010 1 048 2 084 2 046
- sähkön myynti       381  381   834  847 1 695 1 682
- muu myynti         95  107   176  201  389  364
Liikevoitto         125  172   348  394  763  717
Vertailukelpoinen      172  145   396  363  730  763
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden          5 970 6 142 6 218    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %         11,3 12,5  12,1  11,5
Vertailukelpoinen sidotun         13,2 11,5  11,5  12,4
pääoman tuotto, %

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli toisella neljänneksellä 11,1 (11,5)
TWh. Tuotannon väheneminen johtui pääasiassa lämpövoima- ja ydinvoimatuotannon
vähenemisestä.

Tammi-kesäkuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 23,9 (24,8) TWh,
josta noin 10,8 (8,6) TWh eli 45 (35) % oli vesivoimaa, 12,9 (13,5) TWh eli 54
(54) % ydinvoimaa ja 0,2 (2,7) TWh eli 1 (11) % lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon
lisäykseen vaikutti edellisvuoden vastaavaa kautta parempi vesitilanne.
Lämpövoimatuotannon väheneminen johtui ensimmäisen neljänneksen alentuneesta
sähkön hinnasta ja nousseista polttoaineen ja hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnoista. Ydinvoimatuotannon väheneminen johtui pääasiassa edellisvuoteen
verrattuna erilaisista huoltoaikatauluista.


Sähköntuotanto      II/05 II/04 I-II/05 I-II/  2004  LTM
alueittain, TWh                2004

Ruotsi           6,5  5,8  14,0 12,8  25,8  27,0
Suomi           4,6  5,7   9,9 12,0  24,0  21,9
Muut maat         0,3  0,3   0,6  0,6  1,1  1,1
Yhteensä         11,4  11,8  24,5 25,4  50,9  50,0


Sähkön myynti       12,3  12,8  26,7  28,0  55,7  54,4
Pohjoismaissa, TWh
 jossa läpikulkueriä   1,0   1,1  2,4  2,6  4,7  4,5


Myyntihinta, eur/MWh   II/05  II/04 I-II/05 I-II/  2004  LTM
                        2004

Sähkön tukkumyyntihinta  30,1  28,3  30,8 29,0  29,2  30,0
Pohjoismaissa*)

*) Sähköntuotanto-segmentin sähkön keskimääräinen myyntihinta Pohjoismaissa,
ilman läpikulkueriä.

Fortumin sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman
läpikulkueriä) oli toisella neljänneksellä 6 % viime vuotta suurempi, mikä
johtui Nord Poolin korkeammista aluehinnoista Suomessa ja Ruotsissa sekä
paremmasta hintasuojauksesta.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Nord Poolissa oli
prosentin alempi kuin vuosi sitten. Fortumin keskimääräinen sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6 % korkeampi
kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2004, vaikka Nord Poolissa keskimääräinen
spot-hinta oli 5 % edellisvuotta alempi. Fortumin tukkumyyntivolyymi oli 11,3
(11,7) TWh toisella neljänneksellä ja 24,3 (25,4) TWh ensimmäisellä
vuosipuoliskolla.

Luoteis-Venäjän alueellinen sähköntuotantoyhtiö Territorial Generation Company 1
(TGC-1) on perustettu, ja se aloittaa toimintansa 1.10.2005. Fortumilla on
omistusosuus yhtiössä Lenenergon osakkuuden kautta.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja
muualla Itämeren alueella. Fortum on alueen johtavia lämmöntuottajia.
Segmentti myös tuottaa sähköä yhdistetyissä sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä loppuasiakkaille pääasiassa
pitkäaikaisin sopimuksin, sekä Nord Pooliin. Segmenttiin kuuluvat
liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.
  
Milj. euroa        II/05 II/04 I-II/05 I-II/04  2004 Ed. 12
                                 kk
Liikevaihto         206  198   591  559 1 025 1 057
- lämmönmyynti        159  149   465  425  779  819
- sähkönmyynti        28  27   83   90  159  152
- muu myynti         19  22   43   44   87   86
Liikevoitto          50  27   162  131  218  249
Vertailukelpoinen       37  24   144  125  207  226
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden          2 302 2 323 2 440    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %         14,2  11,8  9,8  11,1
Vertailukelpoinen sidotun         12,7  11,3  9,3  10,1
pääoman tuotto, %

Segmentin lämmönmyynti toisella neljänneksellä oli 3,8 (4,1) TWh, josta suurin
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-kesäkuussa yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 2,4 (2,7) TWh. Lasku johtuu
pääasiassa Suomen paperiteollisuuden lakosta ja työsulusta.

Kahdella ensimmäisellä neljänneksellä Fortum jatkoi Fortum Czestochowa S.A.:n
integrointia ja kehittämistä Puolassa. Fortum osti yhtiön joulukuussa 2004.

Huhtikuussa Fortum hankki 90 %:n omistusosuuden liettualaisesta UAB Suomijos
Energija -yhtiöstä. Kauppa tukee Fortumin lämpöliiketoiminnan kasvutavoitteita
Liettuassa.

Toukokuussa Fortum jatkoi kaasutoimintansa järjestelyjä ja myi 50 %:n osuutensa
North Transgas Oy:stä OAO Gazpromille.

Fortum Värme haki kaupunkisuunnitteluosastolta lupaa rakentaa uusi,
biopolttoainetta hyödyntävä yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotantolaitos (300 MW
lämpöä ja 130 MW sähköä) Tukholmaan Värtanin alueelle.


Lämmönmyynti       II/05 II/04 I-II/05 I-II/04  2004 Ed. 12
alueittain, TWh                         kk
Ruotsi           1,7  1,6   5,6  5,6  9,6  9,6
Suomi           1,7  2,2   5,3  5,7  10,5  10,1
Muut maat         0,4  0,3   1,5  1,0  1,7  2,2
Yhteensä          3,8  4,1  12,4  12,3  21,8  21,9


Sähkönmyynti, TWh    II/05 II/04 I-II/05 I-II/04  2004 Ed. 12
                                kk
Yhteensä          0,8  0,9   2,4  2,7  4,8  4,5


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa        II/05 II/04 I-II/05 I-II/  2004  Ed.
                        2004    12 kk

Liikevaihto         160  157   362  363  707  706
- jakeluverkot       133  132   306  308  593  591
- alueverkot         19  19   42  42   83  83
- muu myynti         8   6   14  13   31  32
Liikevoitto         56  55   127  138  234  223
Vertailukelpoinen      55  51   121  132  240  229
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden         3 036 3 107 3 091   
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %         9,1  9,4  8,1  7,9
Vertailukelpoinen sidotun         8,7  9,0  8,3  8,1
pääoman tuotto, %

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät
olivat 12,2 (12,0) TWh ja 9,1 (9,2) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli yhteensä 7,5
(7,6) TWh Ruotsissa ja 1,6 (1,6) TWh Suomessa.

Fortum on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on liittää kaikki
sähkönjakeluasiakkaat automaattiseen mittarinluentaan. Automaattinen
mittarinluenta tarkoittaa keskitettyä automaattista mittarinluku- ja
kulutustietojen keräystä ja käsittelyä. Hankkeen toteutus on tarkoitus aloittaa
vuonna 2006 Ruotsissa, missä tavoitteena on saada mukaan 850 000 asiakasta
vuoden 2008 loppuun mennessä. Päämääränä on liittää automaattiseen
mittarinluentaan myös 500 000 Fortumin asiakasta Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Fortum yhdenmukaisti 1.7.2005 sähkön siirtohinnat kaikilla verkkoalueillaan
Suomessa.

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen EMI (Energimarknadsinspektionen) on
esittänyt sähkönjakeluun toimitusvarmuusvaatimusta, jonka mukaan kukaan asiakas
ei saisi jäädä ilman sähköä yli 24 tunniksi. Ehdotuksessa esitetään myös, että
yli 12 tunnin sähkökatkos velvoittaisi korvauksiin. Asiasta tehdään päätös tämän
vuoden aikana.

Ruotsissa prosessi energiamarkkinaviranomaisen (EMI) kanssa jatkuu koskien
sähkön siirtohintojen valvontaa tietyillä sähkönsiirtoalueilla vuonna 2003. EMI
on myös kommentoinut valvomiensa yhtiöiden argumentteja sääntelymallin taksoja
vastaan. Fortum on saanut yhtä tytäryhtiötään koskevan päätöksen, josta aikoo
valittaa.


Sähkönsiirto      II/05 II/04  I-II/ I-II/04  2004 Ed. 12
jakeluverkoissa, TWh         2005           kk

Ruotsi          3,2  3,1   7,6  7,5  14,2  14,3
Suomi           1,3  1,2   3,3  3,2  6,2   6,3
Norja           0,5  0,5   1,2  1,2  2,1   2,1
Viro           0,0  0,0   0,1  0,1  0,2   0,2
Yhteensä         5,0  4,8  12,2  12,0  22,7  22,9


Sähkönjakeluasiakkaitten   30.6.2005 30.6.2004    2004
lukumäärä alueittain,
tuhansia

Ruotsi               860    860    860
Suomi               405    400    405
Muut maat             115    115    115
Yhteensä             1 380   1 375   1 380


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät sekä kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa
ja Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.

Milj. euroa         II/05 II/04 I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
                                kk
Liikevaihto         298  303   690  722 1 387 1 355
Liikevoitto          8   5   14   21  34   27
Vertailukelpoinen       8   5   15   14  23   24
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden           159  177  194    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %         14,6  36,8 25,3  15,2
Vertailukelpoinen sidotun         15,7  24,5 17,1  13,5
pääoman tuotto, %

Toisella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 9,0 (9,6) TWh, ja
ensimmäisen vuosipuoliskon myynti oli 20,8 (22,4) TWh. Vähennyksen syynä oli
muutamien suurten sopimusten päättyminen vuoden 2004 lopussa.

Sähkön vähittäismyyntihinnat pohjoismaisella markkinalla pysyivät jokseenkin
vakaina toisella neljänneksellä huolimatta markkinahinnan voimakkaasta noususta.
Toistaiseksi voimassa olevat hinnat ovat reagoineet hitaasti Nord Poolin
hintojen nousuun, mutta uusien kiinteähintaisten sopimusten hinnat ovat
noudattaneet Nord Poolin futuurihintojen kehitystä. Kaiken kaikkiaan toisen
neljänneksen vähittäishintataso oli hieman alempi kuin edellisvuoden vastaavalla
jaksolla.

Asiakasmäärä on kasvanut edelleen toisella neljänneksellä onnistuneiden
tuotelanseerausten, kampanjoiden ja uusien kumppanuussopimusten ansiosta.
Asiakaspalvelun laadunvalvontaan panostaminen on saanut aikaan jatkuvan
myönteisen kehityksen asiakaspalvelussa.


Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien liiketoimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa
olivat yhteensä 123 (158) miljoonaa euroa.

Lenenergon uudelleenorganisointiin liittyvien lunastusjärjestelyjen tuloksena
Fortumin omistusosuus yhtiöstä nousi 32,8 %:iin ja Fortum sai kesäkuun lopussa
neljä paikkaa Lenenergon hallituksen 11 paikasta.


Rahoitus

Nettovelka oli toisen neljänneksen lopussa 3 595 miljoonaa euroa (4 878
miljoonaa euroa 31.3.2005). Nettovelan väheneminen liittyy pääasiassa Neste
Oilin eriyttämiseen ja toisen neljänneksen hyvään kassavirtaan. Myös Ruotsin
kruunun heikentyminen on vähentänyt nettovelkaa. Sisäisten lainojen
takaisinmaksuista ja Neste Oilin osakkeiden myynnistä kertyi yhteensä 1 381
miljoonaa euroa. Toisella neljänneksellä Fortum maksoi 506 miljoonaa euroa
käteisosinkoa.

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan kassavirta oli 516 (756) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 78 (125) miljoonaa euroa. Kuluja alensivat
pääasiassa alempi korkotaso ja pienentynyt nettovelka sekä tiettyjen IFRS:ssä
suojauslaskennan piiriin kuulumattomien johdannaisten käyvän arvon noin 9 (2)
miljoonan euron positiivinen muutos.

Kesä- ja heinäkuussa Moody’sin Fortumille antama pitkäaikainen luottoluokitus
nousi Baa1:stä (vakaa) A2:een (vakaa). Standard & Poor’sin Fortumille antama
pitkäaikainen luottoluokitus on BBB+ (vakaa)


Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-kesäkuussa myytiin yhteensä 505,3 miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, joiden
kokonaishinta oli 6 568 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo neljänneksen
viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 11 565 miljoonaa
euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille
Helsingin Pörssissä oli 16,05 euroa ja alin 10,45 euroa. Noteerausten keskiarvo
oli 13,00 euroa. Neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 13,25
euroa.

Vuoden 2005 toisella neljänneksellä vietiin kaupparekisteriin yhteensä 939 277
optiojärjestelyjen yhteydessä merkittyä osaketta. Näiden merkintöjen jälkeen
Fortumin osakepääoma on 2 967 497 815 euroa ja rekisteröityjen osakkeiden
kokonaismäärä on 872 793 475.
Suomen valtio myi 62,9 miljoonaa Fortumin osaketta suomalaisille ja
kansainvälisille sijoittajille 3.6.2005. Neljänneksen lopussa Suomen valtio
omisti 51,7 % Fortumista. Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 32,9 %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi, uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 11 066
(13 097). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 8 989 (13 140). Vähennys johtuu
Neste Oilin eriyttämisestä.


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Fortum päätti jatkaa Espoon kaupungin omistaman E.ON Finland Oyj:n osakkeista
tekemänsä ostotarjouksen voimassaoloa 30.9.2005 asti tarjouksen yksityiskohtia
koskevien jatkoneuvottelujen helpottamiseksi.

Fortum Markets on ilmoittanut toistaiseksi voimassa olevien hintojen
korotuksesta Suomessa. Korotus johtuu futuurihintojen noususta.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on sähkön tukkuhinta. Vuodesta
2005 alkaen päästökauppa on uusi merkittävä sähkön tukkuhintaan vaikuttava
tekijä. Ruotsin kruunun vaihtokurssi voi myös vaikuttaa Fortumin tulokseen.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 %:n vuosivauhtia. Toisella neljänneksellä sähkön spot-hinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä oli keskimäärin 29,3 (29,5) euroa
megawattitunnilta eli 1 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Heinäkuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 1 TWh
keskimääräistä pienemmät mutta 15 TWh yli vuoden 2004 vastaavan tason. Heinäkuun
puolivälissä päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2005 vaihteli 24 - 25 euron
välillä hiilidioksiditonnilta ja hiilen markkinahinta loppuvuodeksi 2005 noin 51
euroa tonnilta. Samaan aikaan sähkön futuurihinta loppuvuodeksi 2005 oli noin 37
- 40 euroa megawattitunnilta.

Heinäkuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu seuraavien 12
kuukauden ajaksi noin kaksi kolmasosaa jokseenkin samalla hintatasolla kuin
edellisten 12 kuukauden toteutunut sähkön tukkumyyntihinta.

Fortumin hyvän liiketoiminnallisen tuloksen ja öljyliiketoiminnan eriyttämisen
ansiosta yhtiön taloudellinen asema on vahva. Myös markkinatekijät tukevat
hyvien tulosten saavuttamista jatkossa.


Espoo, 19.7.2005
Fortum Oyj
Hallitus


Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Fortumin taloudellinen tiedottaminen:
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20.10.2005
- Vuoden 2005 tilinpäätös 3.2.2006


Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin 010 452 4519


FORTUM -KONSERNI                             
TAMMIKUU-KESÄKUU 2005 
                          
Tilintarkastamaton                            
                                     
LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA                    
MEUR                                   
                  II/2005 II/2004  I-II/ I-II/ 2004 Edelliset
                           2005  2004    set 12kk
                               
Jatkuvat toiminnot:                           
Liikevaihto              858  857  1991  1986 3835   3840
Liiketoiminnan muut tuotot       -11   50   10   82  91    19
Materiaalit ja palvelut        -294  -340  -712  -786 -1507  -1433
Henkilöstökulut            -124  -125  -253  -240 -462   -475
Poistot ja arvonalentumiset      -101  -99  -204  -192 -388   -400
Liiketoiminnan muut kulut       -101  -95  -199  -195 -374   -378
Liikevoitto              227  248   633   655 1195   1173
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten    1   4   16    8  12    20
voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut        -43  -47   -78  -125 -245   -198
Voitto ennen veroja          185  205   571   538  962   995
Välittömät verot            -33  -20  -149  -131 -259   -277
Jatkuvien toimintojen kauden      152  185   422   407  703   718
voitto
Luovutetut toiminnot:                          
Luovutettujen toimintojen kauden    390  193   474   295  589   768
voitto
Kauden voitto             542  378   896   702 1292   1486
                                     
Jakautuminen:                              
Emoyhtiön omistajille         535  376   864   680 1259   1443
Vähemmistölle              7   2   32   22  33    43
                    542  378   896   702 1292   1486

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin                
voitosta laskettu osakekohtainen tulos
(euroa per osake)         
Laimentamaton             0,61  0,44  0,99  0,80 1,48 1,68
Laimennettu              0,60  0,43  0,98  0,78 1,46 
                                     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien                
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton             0,17  0,21  0,45  0,45 0,79 0,79
Laimennettu              0,16  0,21  0,44  0,44 0,78 
                                     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta luovutettujen              
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton             0,44  0,23  0,54  0,35 0,69  0,89
Laimennettu              0,44  0,22  0,54  0,34 0,68 

LYHENNETTY KONSERNIN TASE                       
MEUR                                       
                         30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004
VASTAAVAA                               
Pysyvät vastaavat                           
Aineettomat hyödykkeet                 82    143     116
Rakennukset, koneet ja kalusto            9965   11661    11925
Muut pitkäaikaiset sijoitukset            2124    2219    2355
Muut pitkäaikaiset saamiset               89     90     90
Pitkäaikaiset korolliset saamiset           625    731     727
Pysyvät vastaavat yhteensä              12885   14844    15213
                                    
Vaihtuvat vastaavat                          
Vaihto-omaisuus                    234    596     654
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset        961    1281    1555
Rahat ja pankkisaamiset                552    194     145
Vaihtuvat vastaavat yhteensä             1747    2071    2354
                                    
Vastaavaa yhteensä                  14632   16915    17567
                                    
OMA PÄÄOMA                               
Emoyhtiön omistajille kuuluva                     
oma pääoma                               
Osakepääoma                      2968    2889    2948
Muu oma pääoma                    3696    3712    4552
Yhteensä                       6664    6601    7500
Vähemmistöosuus                    176    140     150
Oma pääoma yhteensä                  6840    6741    7650
                                    
VIERAS PÄÄOMA                             
Pitkäaikainen vieras pääoma                      
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma        3826    4552    4450
Laskennallinen verovelka               1580    1774    1841
Varaukset                       574    560     608
Muu pitkäaikainen vieras pääoma            545    534     507
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä         6525    7420    7406
                                    
Lyhytaikainen vieras pääoma                      
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma         321    1154     790
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma      946    1600    1721
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä         1267    2754    2511
                                    
Vieras pääoma yhteensä                7792   10174    9917
                                    
Vastattavaa yhteensä                 14632   16915    17567

OMAN PÄÄOMAN                               
MUUTOS
MEUR         Osake- Ylikurs-  Muu  Käyvän Kerty- Vähem-  Yhteensä
           pääoma      sidot-   arvon  neet  mis- 
               sirahasto  tu  ja muut voitto- töosuus
                    pääoma rahastot  varat
                        
                                     
Oma pääoma       2948    62   13    134   4343   150  7650
31.12.2004
Käytetyt optio-      20     8  -13                 15
oikeudet
Muuntoerot ja muut muutokset                 -78   -10   -88
Osingonjako                         -506       -506
Osinkona jaetut osakkeet *)                 -920       -920
Kassavirran suojaukset               -249    34    4  -211
Käyvän arvon rahaston muutokset            4             4
Kauden voitto                        864    32   896
Oma pääoma       2968    70   0   -111   3737   176  6840
30.6.2005
                                     
Oma pääoma       2886    36   5    63   3399   120  6509
31.12.2003
Käytetyt optio-oikeudet  3     2   -3                  2
Muuntoerot ja muut muutokset                 15    -1   14
Osingonjako                         -359       -359
Kassavirran suojaukset               -139    11    -1  -129
Käyvän arvon rahaston muutokset            2             2
Kauden voitto                        680    22   702
Oma pääoma       2889    38   2    -74   3746   140  6741
30.6.2004

*) Osinkona jaettujen osakkeiden vaikutus Fortum -konsernin omaan pääomaan on 920
miljoonaa euroa. Emoyhtiössä vaikutus kertyneisiin voittovaroihin on 969
miljoonaa euroa.

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                      
MEUR                                       
                         30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004
                                    
Liiketoiminnan kassavirta                       
Liikevoitto ennen poistoja, jatkuvat toiminnot     852    855    1595
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua       -9    -54     -49
Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot         -88    -15    -181
Maksetut välittömät verot               -155    -70    -160
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta,        600    716    1205
jatkuvat toiminnot
Käyttöpääoman muutos                  -84     40     27
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan kassavirta    516    756    1232
Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan        133    291     526
kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta yhteensä           649    1047    1758
                                    
Investointien kassavirta                        
Investoinnit käyttöomaisuuteen            -123    -128    -335
Ostetut osakkeet                         -30    -179
Käyttöomaisuuden myynnit                 9     11     60
Myydyt osakkeet                     19     9     15
Muiden sijoitusten muutos                10    -139     -20
Jatkuvien toimintojen investointien kassavirta     -85    -277    -459
Luovutettujen toimintojen investointien        1155    -89    -277
kassavirta
Investointien kassavirta yhteensä           1070    -366    -736
                                    
Kassavirta ennen rahoitusta              1719    681    1022
                                    
Rahoituksen kassavirta                         
Velkojen muutos                    -846    -383    -811
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille        -506    -357    -357
Muut rahoituserät                    11     0     94
Jatkuvien toimintojen rahoituksen kassavirta     -1341    -740    -1074
Luovutettujen toimintojen rahoituksen          29    -182    -236
kassavirta *)
Rahoituksen kassavirta yhteensä           -1312    -922    -1310
                                    
Taseen mukainen likvidien varojen muutos,               
lisäys (+), vähennys (-)                407    -241    -288
Taseen mukainen jatkuvien toimintojen likvidien
varojen muutos,lisäys (+), vähennys (-)        407 
      

*) Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty, minkä vuoksi luovutettujen
toimintojen rahoituksen kassavirta vuonna 2004 esitetään lainojen
takaisinmaksujen mukaisena.


TUNNUSLUVUT 1)                                 
MEUR                                      Edel-
              30.6.  31.3.  31.12.  30.9.  30.6.  31.3. liset
               2005   2005   2004  2004   2004   2004 12kk

Tulos per osake       0,99   0,38   1,48  1,09   0,8   0,36 1,68
(laimentamaton), EUR
Jatkuvien toimintojen    0,45   0,28   0,79  0,58   0,45   0,24 0,79
tulos per osake
(laimentamaton), EUR
                                        
Sijoitettu pääoma, MEUR   10987  11907  12890  12762  12447  12156   -
2)
Korollinen nettovelka,    3595   4878   5095  5445   5512   5526   -
MEUR
Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit
ja investoinnit osakkeisiin,       
MEUR             123    49   514   306   158    57  479
Jatkuvien toimintojen     123    49   335   201   128    57  330
käyttöomaisuusinvestoinnit,
MEUR
                                        
Sijoitetun pääoman      16,7   18,2   15,8 15,0     17   18,6  17,8
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %    19,2   19,5   18,2  18,4   20,9   19,9  21,7
Korkokate          11,3   11,6    8   7,8   8,3   7,1  9,5
Liiketoiminnan            39,3   36,4  33,1   38,2   44,4  35,3
kassavirta/korollinen nettovelka,
%
Velkaantumisaste, %      53    71    67   77    82    86   -
Oma pääoma/osake, EUR    7,64   7,67   8,62  8,19   7,77   7,41   -
Omavaraisuusaste, %      43    43    44   41    40    38   -
                                        
Henkilöstö keskimäärin   11066  13135  12859  13112  13097  13023   -
Osakkeiden keskimääräinen 872316  871710  852625 849823  849698  849698 858710
määrä, 1 000 osaketta                               
Laimennettu osakeantioikaistu osakkeiden
keskimääräinen määrä,         
1 000 osaketta       883629  883774  861772 870806  867907  867344   -
Osakkeiden lukumäärä,   872793  871854  869749 850262  849813  849813   -
1 000 osaketta

1) Tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat että
luovutetut toiminnot, jollei muuta ole ilmoitettu.
2) Sijoitettu pääoma 31.3.2005 ei anna kuvaa jatkuvista toiminnoista, sillä 15%
Neste Oilin osakkeista ja korolliset saamiset Neste Oililta sisältyvät sijoitettuun
pääomaan.                            

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                         
MEUR                                   
                    II/2005 II/2004  I-II/ I-II/ 2004 Edelliset
                             2005  2004	  12kk
                              
Sähköntuotanto               476  488  1010  1048 2084  2046
- josta sisäistä              13   26   68   62  128   134
Lämpö                   206  198   591  559 1025  1057
- josta sisäistä              -1   3   11   39  49   21
Sähkönsiirto                160  157   362  363  707   706
- josta sisäistä               2   1    4   4  10   10
Markets                  298  303   690  722 1387  1355
- josta sisäistä              22   22   47   47  92   92
Muut                    22   25   45   45  90   90
- josta sisäistä              15   24   37   43  93   87
Eliminoinnit *)              -304  -314  -707  -751   -  -1414
                                   1458
Jatkuvien toimintojen liikevaihto     858  857  1991  1986 3835  3840
Luovutettujen toimintojen liikevaihto    -  2000  2061  3710 7909 
Eliminoinnit                -   -27   -20  -48  -85 
Yhteensä                  858  2830  4032  5648 1165 
                                     9
*) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta, jotka
netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko
Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.            
                                      
LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                         
MEUR                        		      
                    II/2005 II/2004  I-II/ I-II/ 2004 Edelliset
                             2005*) 2004    12kk

Sähköntuotanto               125  172   348  394  763   717
Lämpö                    50   27   162  131  218   249
Sähkönsiirto                56   55   127  138  234   223
Markets                   8   5   14   21  34   27
Muut                    -12  -11   -18  -29  -54   -43
Jatkuvien toimintojen liikevoitto     227  248   633  655 1195  1173
Luovutettujen toimintojen liikevoitto   390  223   517  373  721 
Yhteensä                  617  471  1150  1028 1916 
                                      
*) IASB peruutti päästöoikeuksia koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui
voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut
päästöoikeuksien laskentakäytäntöä.                     
                                      
JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR                          		  
                    II/2005 II/2004  I-II/ I-II/ 2004 Edelliset
                             2005  2004    12kk

Sähköntuotanto               172  145   396  363  730   763
Lämpö                    37   24   144  125  207   226
Sähkönsiirto                55   51   121  132  240   229
Markets                   8   5   15   14  23   24
Muut                    -11  -14   -22  -26  -52   -48
Jatkuvien toimintojen           261  211   654  608 1148  1194
vertailukelpoinen liikevoitto
Kertaluonteiset erät            12   -1   18   -7  18   43
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat   -46   38   -39   54  29   -64
erät
Jatkuvien toimintojen liikevoitto     227  248   633  655 1195  1173
                                      
                                      
KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN                     
MEUR                      		          
                    II/2005 II/2004  I-II/ I-II/ 2004 Edelliset
                             2005  2004    12kk

Sähköntuotanto                0   -1    0   -7   9   16
Lämpö                    11   0   11   0   4   15
Sähkönsiirto                 1   0    1   0   2   3
Markets                   0   0    0   0   0   0
Muut                     0   0    6   0   3   9
Yhteensä                  12   -1   18   -7  18   43
                                      
                                      
                                      
MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN         
MEUR                   		          
                    II/2005 II/2004  I-II/ I-II/ 2004 Edelliset
                             2005  2004    12kk

Sähköntuotanto               -47   28   -48   38  24  -62
Lämpö                    2   3    7   6   7   8
Sähkönsiirto                 0   4    5   6  -8   -9
Markets                   0   0   -1   7  11   3
Muut                    -1   3   -2   -3  -5   -4
Yhteensä                  -46   38   -39   54  29  -64
                                      
                                      
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN                 
MEUR                              	  
                    II/2005 II/2004  I-II/ I-II/ 2004 Edelliset
                             2005  2004    12kk

Sähköntuotanto               28   27   56   55  104  105
Lämpö                    31   31   62   59  124  127
Sähkönsiirto                36   33   73   66  133  140
Markets                   4   4    8   8  16   16
Muut                     2   4    5   4  11   12
Jatkuvien toimintojen poistot ja      101   99   204  192  388  400
arvonalentumiset
Luovutettujen toimintojen poistot ja    -   36   36   68  139 
arvonalentumiset
Yhteensä                  101  135   240  260  527 
                                      
                                      
OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN        
MEUR                        		      
                    II/2005 II/2004  I-II/ I-II/ 2004 Edelliset
                             2005  2004    12kk

Sähköntuotanto *)              -6   -3   -4   -8  -18  -14
Lämpö                    2   3    8   8  15   15
Sähkönsiirto                 6   3   13   8  16   21
Markets                   0   0    0   0   0   0
Muut                    -1   1   -1   0  -1   -2
Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus-    1   4   16   8  12   20
ja yhteisyritysten tuloksesta
Luovutettujen toimintojen osuus       -   8   -2   11  36 
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta
Yhteensä                   1   12   14   19  48 

*) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, joilta
Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan.
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinnan yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen
käypien arvojen oikaisujen poistot on IFRS -periaatteiden mukaan
sisällytetty osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN           
MEUR                                     
                           30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004
   
Sähköntuotanto                      1190   1156   1208
Lämpö                           139    91    127
Sähkönsiirto                       205   189    196
Markets                           9    9     8
Muut                            0    0     0
Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus-ja         1543   1445   1539
yhteisyrityssijoituksista
Luovutettujen toimintojen osuus osakkuus- ja        -    123   140
yhteisyrityssijoituksista
Yhteensä                         1543   1568   1679
                                       
                                       
INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN         
MEUR                                       
                       II/2005  I-II/  I-II/   2004
                             2005   2004   
Sähköntuotanto                  21    39    60    210
Lämpö                       21    33    50    175
Sähkönsiirto                   25    40    40    106
Markets                      3    4    2     6
Muut                        4    7    6    17
Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuus- ja     74   123   158    514
osakeinvestoinnit
Luovutettujen toimintojen käyttöomaisuus- ja    -    99   118    316
osakeinvestoinnit
Yhteensä                     74   222   276    830
                  
SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                         
MEUR                                     
                         30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004
  
Sähköntuotanto                     5970   6142   6218
Lämpö                         2302   2323   2440
Sähkönsiirto                      3036   3107   3091
Markets                         159   177    194
Muut ja eliminoinnit                  231   126    -43
Jatkuvien toimintojen sidottu pääoma         11698  11875   11900
Luovutettujen toimintojen sidottu pääoma        -    1799   2011
Eliminoinnit                      -      0     2
Yhteensä                       11698  13674   13913

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                    
%                                    
          30.6.   31.3.  31.12.  30.9.  30.6.  31.3.  Edelliset
          2005   2005   2004   2004   2004  2004  12 kk

Sähköntuotanto    11,3   14,6   12,1    11   12,5    14  11,5
Lämpö        14,2   19,3    9,8   8,6   11,8   18,3  11,1
Sähkönsiirto     9,1   10,1    8,1   8,3   9,4   11,3   7,9
Markets       14,6   11,5   25,3   37,9   36,8   77,6  15,2
                              
VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN           
%                                      
             30.6.  31.3.  31.12.  30.9.  30.6.  31.3. Edelliset
             2005   2005   2004   2004  2004  2004 12 kk

Sähköntuotanto      13,2   14,9   11,5   10,5  11,5  13,8  12,4
Lämpö          12,7   18,5    9,3   8,0  11,3  17,8  10,1
Sähkönsiirto       8,7   9,4    8,3   8,3   9,0  11,1  8,1
Markets         15,7   13,5   17,1   26,7  24,5   43,4 13,5
                                      
Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla liikevoiton ja 'osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä sidotulla
pääomalla.                                  

VARAT SEGMENTEITTÄIN                         
MEUR                                 
                         30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004
                
Sähköntuotanto                    6473   7114   7108
Lämpö                         2556   2560   2742
Sähkönsiirto                     3433   3474   3514
Markets                        424   452    375
Muut ja eliminoinnit                  343   -259   -156
Jatkuvien toimintojen varat             13229  13341   13583
Luovutettujen toimintojen varat            -    2538   2756
Eliminoinnit                      -    -31    -32
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat         13229  15848   16307
Korolliset saamiset                  628   731    728
Laskennallinen verosaaminen               73    32    106
Muut varat                       150   110    281
Rahat ja pankkisaamiset                552   194    145
Varat yhteensä                    14632  16915   17567
                             
VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                     
MEUR                                 
                         30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto                     503   972    890
Lämpö                         254   237    302
Sähkönsiirto                      397   367    423
Markets                        265   275    181
Muut ja eliminoinnit                  112   -385   -113
Jatkuvien toimintojen vieras pääoma          1531   1466   1683
Luovutettujen toimintojen vieras pääoma         -    739    745
Eliminoinnit                      -    -31    -34
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat          1531   2174   2394
Laskennallinen verovelka               1580   1774   1841
Muut                          534   520    442
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät velat        3645   4468   4677
Korollinen vieras pääoma               4147   5706   5240
Oma pääoma                      6840   6741   7650
Oma ja vieras pääoma yhteensä            14632  16915   17567
                                   
                                   
AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
MEUR                                 
                         30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004
                        
Kirjanpitoarvo kauden alussa             12041  11923   11923
Konserniyhtiöiden hankinta                7    -     31
Käyttöomaisuusinvestoinnit               222   244    648
Vähennykset                      -12   -29   -152
Poistot ja arvonalentumiset              -240   -260   -527
Muuntoerot                      -362   -74    118
Kirjanpitoarvo kauden lopussa ennen Neste Oilin   11656  11804   12041
luovuttamista
Neste Oilin luovuttaminen              -1609      
Kirjanpitoarvo kauden lopussa            10047  11804   12041

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN                      
MEUR                                  
             II/2005 I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004
                
Sähköntuotanto        476  534   583   453   488  560 
- josta sisäistä        13   55   55   11   26  36 
Lämpö             206  385   316   149   198  361 
- josta sisäistä        -1   12    9    1    3  36 
Sähkönsiirto         160  202   194   150   157  206 
- josta sisäistä        2   2    3    3    1   3 
Markets            298  392   378   287   303  419 
- josta sisäistä        22   25   28   17   22  25 
Muut              22   23   23   22   25  20 
- josta sisäistä        15   22   11    7    9  10 
Eliminoinnit         -304  -403  -410  -296  -314 -437 
Jatkuvien toimintojen     858  1133  1084   765   857 1129 
liikevaihto
Luovutettujen toimintojen    -  2061  2108  2091  2000 1710 
liikevaihto
Eliminoinnit          -  -20   -17   -20   -27  -21 
Yhteensä           858  3174  3175  2836  2830 2818 
                                    
LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN                      
MEUR                                  
             II/2005  I/  IV/2004  III/  II/ I/2004
                  2005*)      2004  2004 

Sähköntuotanto        125  223   241   128   172  222 
                                    
Lämpö             50  112   75   12   27  104 
                                    
Sähkönsiirto          56   71   51   45   55  83 
Markets             8   6    0   13    5  16 
Muut             -12   -6   -4   -21   -11  -18 
Jatkuvien toimintojen     227  406   363   177   248  407 
liikevoitto
Luovutettujen toimintojen   390  127   183   165   223  150 
liikevoitto
Yhteensä           617  533   546   342   471  557 
                                  
*) IASB peruutti päästöoikeuksia koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3
ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen Fortum
on muuttanut päästöoikeuksien laskentakäytäntöä.           
                                    
JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR                                 
             II/2005 I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004
               
Sähköntuotanto        172  224   232   135   145  218 
Lämpö             37  107   75    7   24  101 
Sähkönsiirto          55   66   57   51   51  81 
Markets             8   7   -1   10    5   9 
Muut             -11  -11   -14   -12   -14  -12 
Jatkuvien toimintojen     261  393   349   191   211  397 
vertailukelpoinen
liikevoitto
Kertaluonteiset erät      12   6   29   -4   -1  -6 
Muut vertailukelpoisuuteen  -46   7   -15   -10   38  16 
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen     227  406   363   177   248  407 
liikevoitto
                                    
                                    
KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                  
MEUR                                  
             II/2005 I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004
                
Sähköntuotanto         0   0   18   -2   -1  -6 
Lämpö             11   0    4    0    0   0 
Sähkönsiirto          1   0    2    0    0   0 
Markets             0   0    0    0    0   0 
Muut              0   6    5   -2    0   0 
Yhteensä            12   6   29   -4   -1  -6 
                                    
Erään sisältyy positiivinen työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyn
muutoksesta johtuva kertaluonteinen vaikutus vuoden 2004
viimeisellä neljänneksellä.
                                    
MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN      

MEUR                                  
             II/2005 I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004

Sähköntuotanto        -47   -1   -9   -5   28  10 
Lämpö              2   5   -4    5    3   3 
Sähkönsiirto          0   5   -8   -6    4   2 
Markets             0   -1    1    3    0   7 
Muut              -1   -1    5   -7    3  -6 
Yhteensä           -46   7   -15   -10   38  16 
                                    

LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja luovutettujen toimintojen
väliset eliminoinnit)
MEUR                                  
                  II/2005 II/2004  I-II/ I-II/  2004
                           2005*) 2004

Liikevaihto                -  2000   2061  3710  7909
Liiketoiminnan muut tuotot       390   19   395   31   66
Materiaalit ja palvelut          - -1565  -1726 -3009 -6439
Henkilöstökulut              -  -54   -57  -106  -211
Poistot ja arvonalentumiset        -  -36   -36  -68  -139
Liiketoiminnan muut kulut         -  -141   -120  -185  -465
Liikevoitto               390  223   517  373  721
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten    -   8    -2   11   36
voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut         -   0    -6  -20  -19
Voitto ennen veroja           390  231   509  364  738
Välittömät verot             -  -38   -35  -69  -149
Luovutettujen toimintojen kauden    390  193   474  295  589
voitto
                                  
*) IASB peruutti päästöoikeuksia koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös
astui voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut
päätöoikeuksien laskentakäytäntöä.

VASTUUT                                  
MEUR                                    
                        30.6.2005 30.6.2004 31.12.
                                    2004
                                     
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset                   
Omasta puolesta annetut                          
         Velat                          
           Pantit             155   162    160
           Kiinteistökiinnitykset      53    91    113
          Muut vastuut                       
           Yrityskiinnitykset        66    57     59
         Takaisinostovastuut         -    8     -
         Muut vastuusitoumukset       101    82    76
         Yhteensä              375   400    408
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset
         Pantit ja yrityskiinnitykset     3    11    12
         Takaukset              171   442   335
         Muut vastuusitoumukset        182   182   182
         Yhteensä               356   635   529
Vastuusitoumukset muiden puolesta                     
         Takaukset               65    13    3
         Muut vastuusitoumukset         2    5    5
         Yhteensä               67    18    8
Yhteensä                        798   1053   945
                                      
Käyttöleasing vastuut                           
Vuoden sisällä erääntyvät                14    72    87
Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä erääntyvät    37    85    81
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät          8    64    64
Yhteensä                        59   221   232
                                      
                                      
YDINVOIMA                                 
MEUR                                
                        30.6.2005 30.6.2004 31.12.
                                    2004
Ydinjätehuoltovastuu Suomen ydinenergialain mukaisesti
Ydinjätehuoltovastuu 1)                596   570   596
Osuus Ydinjätehuoltorahastosta 2)           -596   -570   -581
Vastuut taseessa 3)                   0    0    15
                                      
1) Diskontattu vastuuosuus taseessa on 409 (378) miljoonaa euroa 30.6.2005 (2004
vertailuluku).
2) Ydinjätehuoltorahasto-osuuden arvo taseessa on 409 (378) miljoonaa euroa
30.6.2005 (vuoden 2004 vertailuluku), mikä on seurausta
IFRIC 5 tulkinnasta, jonka mukaan ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää
siihen liittyvien vastuiden määrää taseessa.
3) Kiinnitetyt haltijavelkakirjat vakuutena.
                                      
Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteinen 
vastuusitoumus Neste Oil Oyj:n kanssa.
Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 14a luvun 6 §:n säädökseen.

JOHDANNAISSOPIMUKSET                               
MEUR                                       
              0.6.2005         30.6.2004    31.12.2004 
                                          
Korko- ja        Nimellis-   Käypä Nimellis-   Käypä Nimellis-  Käypä
valuuttajohdannaiset    arvo nettoarvo   arvo  nettoarvo   arvo  netto-
                                        arvo
Korkotermiinit         -     -    218     -1    -    -
Koronvaihtosopimukset    3009     15   4012    -90   1218   -28
Valuuttatermiinit      7533    154   7280     13   8176   -32
Valuutanvaihtosopimukset   314     3    327     1   310    -7
Ostetut valuuttaoptiot     -     -    1697    -16   438    17
Asetetut valuuttaoptiot    -     -    1718     -3   438    6
                                         
Sähköjohdannaiset     Määrä    Käypä   Määrä   Käypä  Määrä   Käypä
                 nettoarvo      nettoarvo     nettoarvo
                                        
              TWh     MEUR    TWh    MEUR   TWh    MEUR
Myyntisopimukset      80     -465    70    -382   70    204
Ostosopimukset       45      333    40    297   42    -53
Ostetut optiot        1       2    -     -    1     -1
Asetetut optiot       7      -21    -     -    1     -
                                          
Öljyjohdannaiset     Määrä    Käypä   Määrä   Käypä  Määrä   Käypä
                 nettoarvo      nettoarvo     nettoarvo
                                         
           1000 bbl     MEUR  1000 bbl   MEUR  1000    MEUR
                                       bbl

Myyntisopimukset      45      -1   16536    -10  44588    26
Ostosopimukset      755      12   57027     17  70258     7
Ostetut optiot       -      -    7350     -1  4797     2
Asetetut optiot       -      -    5500     1  6784    -2

Laskentaperiaatteet                   
                            
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen. Fortum noudattaa kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja
vuoden 2005 alusta lähtien.
Merkittävimmät muuutokset Fortumin jatkuvien toimintojen kannalta ovat:
- Johdannaisten esittäminen käyvässä arvossa taseessa. Käypien arvojen
muutosten esittäminen tuloslaskelmassa, kun
suojauslaskentaa ei ole sovellettu. (IAS 39)
- Fortumin osuus suomalaisesta Ydinjätehuoltorahastosta sekä käytetyn
ydinpolttoaineen ja tulevien, ydinvoimaan liittyvien tuotantolaitosten
käytöstä poistamiseen liittyvät vastuut on esitetty bruttona taseessa IFRIC 5
tulkinnan mukaisesti.
-Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä vähemmistönä käsitelty Nybroviken
Kraft Ab -konsernin etuoikeusosakkeisiin liittyvä optiosopimus on
IFRS:n mukaan uudelleenluokiteltu korolliseksi velaksi.
- Eläkevastuiden laskenta IAS 19 standardin mukaisesti aiheuttaa muutoksia
eläkevastuiden määrään suomalaiseen kirjanpitokäytäntöön verrattuna,
mutta vaikutukset näkyvät pääosin vuonna 2004, jolloin suomalaisen
työkyvyttömyyseläkkeen laskentatulkintaa muutettiin vuoden aikana.
- Fortumin öljyliiketoiminta on käsitelty luovutettuna toimintona
31.3.2005. Luovutetut toiminnot esitetään yhdellä rivillä tuloslaskelmassa ja
ilmoitetaan erikseen kassavirrassa. Vuoden 2004 vertailuluvut on muutettu
vastaavasti.
                            
Fortum on kuvannut 26.4.2005 julkaistussa lehdistötiedotteessa IFRS
standardeihin siirtymisen vaikutuksia taloudellisiin lukuihin.
Tiedotteeseen sisältyivät myös oman pääoman ja tuloksen täsmäytys suomalaisen
ja IFRS periaatteiden välillä neljänneksittäin.
Yksityiskohtaiset laskentaperiaatteet ovat nähtävissä:
www.fortum.com/Sijoittajat/Taloudellista tietoa osiossa.
                            
Päästöoikeudet                     
                            
Fortum on 1.1.2005 alkaen soveltanut IFRIC-tulkintaa nro 3 päästöoikeuksien
laskennassaan. Kesäkuussa 2005 IASB päätti peruuttaa
IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi.
Tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut päästöoikeuksien
laskentaperiaatteitaan. Päästöoikeuksien laskentaperiaate perustuu voimassa
oleviin IFRS-standardeihin, joiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan
aineettomiin oikeuksiin ostohintaansa. Sen sijaan ilmaiseksi saadut
päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa. Kattaakseen päästöoikeuksien
palautusvelvoitteen Fortum on kirjannut varauksen, joka arvostetaan
todennäköiseen markkinahintaan. Liikevoittoon kirjataan toteutuneiden
päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien ero. Tämä ero arvostetaan joko
markkina-arvoonsa tai päästöoikeuksien ostohintaan.
                            
Laskentaperiaatteiden muutoksesta johtuvat vaikutukset aiemmin raportoituun
vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tuloslaskelmaan ovat:

MEUR                  Aiemmin   Nykyinen
                    raportoitu raportointi
Liikevoitto                -3     -1 
                           
Jatkuvien toimintojen kauden voitto    -2     -1 
Luovutettujen toimintojen kauden voitto  -3     0 
Kauden liikevoitto             -5     -1 

Tunnuslukujen laskentakaavat               
                             
Vertailukelpoinen      =      Liikevoitto - kertaluonteiset erät -
liikevoitto               muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
                    erät
                             
Kertaluonteiset erät    =      Myyntivoitot ja tappiot,
                    arvonalentumiset jne.
                             
Muut vertailukelpoisuuteen =      Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja
vaikuttavat erät            suojaavat rahoitusinstrumentit,
                    joihin ei voida soveltaa IAS 39:n
                    mukaisesti suojauslaskentaa sekä
                    IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen
                    vaikutuksen, joka aiheutuu siitä, että
                    taseen saamisiin kirjattu Fortumin
                    osuus Ydinjätehuoltorahastosta
                    ei voi ylittää vastaavaa velkaa.
                             
Oman pääoman tuotto, %   =  100 x Kauden voitto
                    Oma pääoma keskimäärin
                             
Sijoitetun pääoman tuotto % =  100 x Voitto ennen veroja + korko- ja muut
                    rahoituskulut
                    Sijoitettu pääoma keskimäärin
                             
Sidotun pääoman tuotto, %  =  100 x Liikevoitto + osuus osakkuus- ja
                    yhteisyritysten voitosta
                    Sidottu pääoma keskimäärin
                             
Sijoitettu pääoma      =      Taseen loppusumma - korottomat velat -
                    laskennallinen verovelka -
                    varaukset
                             
Sidottu pääoma       =      Korottomat varat +
                    Ydinjätehuoltorahastoon liittyvät
                    korolliset varat
                    - korottomat velat - varaukset
                    (lukuunottamatta rahoitukseen,
                    veroihin ja laskennallisiin veroihin
                    liittyviä
                    eriä sekä varoja ja velkoja, jotka
                    syntyvät suojauslaskennan
                    soveltamisedellytykset täyttävien
                    johdannaissopimusten käypien
                    arvojen muutoksista)
                             
Korolliset nettovelat    =      Korolliset velat - rahavarat
                             
Velkaantumisaste, %     =  100 x Korolliset nettovelat
                    Oma pääoma
                             
Oma pääoma/osake, EUR    =      Oma pääoma
                    Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
                             
Omavaraisuusaste, %     =  100 x Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden
                    Taseen loppusumma
                             
Korkokate          =      Liikevoitto
                    Nettokorkokulut
                             
Tulos/ osake (EPS)     =      Kauden voitto - vähemmistöosuus
                    Osakkeiden keskimääräinen
                    osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden
                    aikana