Pörssitiedote

Fortum Oyj osavuosikatsaus tammi?maaliskuu 2005

03 toukokuu 2005, 09:04

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 03.05.2005


Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2005


Hyvä tulos ensimmäisellä neljänneksellä
 – Neste Oil eriytetty onnistuneesti


Vuosineljännes lyhyesti
- Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 384 (333) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos 0,37 (0,36) euroa, nettovoitto 349 (324) miljoonaa euroa
- Suojaukset ja tuotantokapasiteetin optimointi onnistuivat - toteutunut sähkön 
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa kasvoi 6 %
- Neste Oilin eriyttäminen ja listaaminen toteutettiin onnistuneesti


Öljyliiketoiminta raportoidaan tuloslaskelmassa yhdellä rivillä luovutettuina
liiketoimintoina, eivätkä luvut ole mukana liikevaihdossa eikä liikevoitossa.
Kaikki luvut raportoidaan IFRS:n mukaisina.

Tunnuslukuja            I/05  I/04  2004 Edelliset
Jatkuvien toimintojen                  12 kk 
tuloslaskelma ja kassavirta               
Liikevaihto, milj. euroa     1 133  1 129 3 835  3 839
Liikevoitto, milj. euroa      404   407 1 195  1 192
– ilman kertaluonteisia eriä,    398   413 1 177  1 162
milj. euroa
Voitto ennen veroja, milj.     384   333  962  1 013
euroa
Jatkuvien toimintojen       0,28  0,24  0,79  0,83
tulos/osake, euroa
Tulos/osake, euroa *)       0,37  0,36  1,48  1,49

Liiketoiminnan kassavirta,     214   453 1 758  1 519
milj. euroa *)
Jatkuvien toimintojen        62   357 1 232   937
liiketoiminnan kassavirta,
milj. euroa
Osakkeiden määrä keskimäärin,  871710 849698 852625 856404
tuhatta

*) Luvuissa ovat mukana öljyliiketoimintaan liittyvät erät, jotka on raportoitu
tuloslaskelmassa luovutettuina liiketoimintoina. Luovutettujen toimintojen erään
sisältyy Neste Oilin osakkeiden osinkona jakamiseen liittyvä 21 miljoonan euron
varainsiirtovero. Neste Oilin osakkeiden myynnistä saatava voitto, jonka tällä
hetkellä arvioidaan olevan 389 miljoonaa euroa, tullaan kirjaamaan luovutettujen
toimintojen erään toisella vuosineljänneksellä.


Tunnuslukuja            I/05  I/04  2004 Edelliset
Tase                           12 kk
Oma pääoma/osake, euroa      7,69  7,41  8,62     
Korollinen nettovelka (kauden   4 878  5 526 5 095     
lopussa), milj. euroa*)
Sijoitetun pääoman tuotto, %    18,0  18,6  15,8   16,8
Oman pääoman tuotto, %       19,2  19,9  18,2   19,8
Velkaantumisaste, %*)        71   86   67     

*) Fortumin taseeseen sisältyy määrältään 804 miljoonan euron korollinen
saaminen Neste Oil Oyj:ltä, joka on maksettu huhtikuussa. Toisella
neljänneksellä nettovelan määrään tulevat vaikuttamaan lisäksi 15 % osuuden
myyntituotot Neste Oilin osakkeista (joiden arvioidaan olevan 553 miljoonaa
euroa) sekä käteisenä maksetut osingot (506 miljoonaa euroa). Näillä erillä
oikaistuna Fortumin pro forma -nettovelka ensimmäisen neljänneksen lopussa olisi
ollut 4 027 miljoonaa euroa ja velkaantumisaste 59 %.

Vuoden 2005 ensimmäinen neljännes oli Fortumille hyvä. Yhtiön tuloskehitys
ensimmäisellä neljänneksellä oli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla
jaksolla, vaikka sähkön keskimääräinen tukkuhinta oli 9 % alempi. Neste Oilin
eriyttäminen onnistui hyvin, ja yhtiö listattiin Helsingin Pörssiin 18.
huhtikuuta.

Sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta (Sähköntuotanto-segmentin toteutunut
myyntihinta Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä) oli 31,6 euroa megawattitunnilta
eli 6 % viime vuotta korkeampi, mikä johtui onnistuneista suojaustoimista ja
onnistuneesta sähköntuotantokapasiteetin optimoinnista.

Sähköntuotanto-segmentin liikevoitto pysyi viimevuotisella tasolla, kun taas
Lämpö-segmentin liikevoitto parani hieman. Sähkönsiirto-segmentin liikevoitto
jäi pienemmäksi, mikä johtui pääasiassa tammikuun myrskyjen aiheuttamista
kustannuksista Ruotsissa ja Norjassa. Markets-segmentin tulos oli viimevuotista
heikompi.

Ensimmäisen neljänneksen nettovelka laski vuoden vaihteesta 217 miljoonaa euroa,
josta 150 miljoonaa euroa selittyy Neste Oil Oyj:n eriyttämisellä.

Neste Oilin eriyttämisen ja IFRS-standardien käyttöönoton seurauksena Fortumin
taloudellinen raportointi on muuttunut huomattavasti. Kaikki öljyliiketoimintaan
liittyvät erät raportoidaan luovutettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa ja
kassavirtalaskelmassa. Neljänneksen lopussa Fortum omisti vielä noin 15 % Neste
Oilin osakkeista. Tämä erä on arvostettu käypään arvoon (myyntihinta kuluilla
vähennettynä). Käyvän arvon muutos sisältyy omaan pääomaan ensimmäisellä
neljänneksellä ja se tullaan esittämään myyntivoittona tuloslaskelmassa
luovutettujen toimintojen erässä toisella neljänneksellä.


Liikevaihto ja tulos

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 133 (1 129) miljoonaa euroa.


Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto segmenteittäin

Milj. euroa              I/05       I/04

Sähköntuotanto             534        560
Lämpö                 385        361
Sähkönsiirto              202        206
Markets                392        419
Muu                   23        20
Eliminoinnit             -403       -437
Yhteensä               1 133       1 129


Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli yhteensä 404 (407) miljoonaa
euroa.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto segmenteittäin

Milj. euroa              I/05       I/04

Sähköntuotanto             222        222
Lämpö                 111        104
Sähkönsiirto              71        83
Markets                 6        16
Muu                   -6        -18
Yhteensä                404        407

Vaikka sähkön keskimääräinen tukkuhinta aleni 9 % ja sähköä tuotettiin vähemmän
kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, Sähköntuotanto-segmentin
liikevoitto, 222 miljoonaa euroa, oli samalla tasolla kuin viime vuonna. Tämä
johtui lisääntyneestä vesivoimatuotannosta ja onnistuneista suojaustoimista.

Lämpö-segmentin myynti oli hieman viime vuotta suurempi, mikä johtui pääasiassa
puolalaisen kaukolämpöyhtiö Czestochowan ostosta joulukuussa. Segmentin
liikevoitto parani ja oli 111 miljoonaa euroa. Segmentin sähkönmyynti väheni.

Sähkönsiirto-segmentin myynti oli 202 (206) miljoonaa euroa. Segmentin 71 (83)
miljoonan euron liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti Ruotsin ja Norjan
tammikuisten myrskyjen aiheuttamat 11 miljoonan euron kustannukset.

Markets-segmentin myynnin väheneminen johtui pääasiassa tiettyjen isojen
sopimusten päättymisestä. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä segmentin
asiakasmäärä kasvoi. Pienentynyt liikevoitto, 6 (16) miljoonaa euroa, johtuu
pääasiassa asiakaspalvelun kehittämisen kustannuksista ja kiristyneestä
kilpailusta.

Jatkuvien liiketoimintojen voitto ennen veroja oli 384 (333) miljoonaa euroa.

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen nettorahoituskulut olivat edellisvuotta
alemmat ja määrältään 35 (78) miljoonaa euroa. Kuluja alensivat pääasiassa
alempi korkotaso ja pienempi nettovelka sekä noin 10 miljoonan euron käyvän
arvon muutos tietyissä Ruotsin kruunun määräisissä johdannaisissa, joihin ei voi
IFRS-sääntöjen mukaan soveltaa suojauslaskentaa.

Jatkuvien liiketoimintojen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 15
(4) miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 25 (20) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 116 (111) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 30,3 (33,3) %.

Kauden tulos oli yhteensä 349 (324) miljoonaa euroa. Jatkuvien liiketoimintojen
tulos oli 268 (222) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,36) euroa
ja jatkuvien liiketoimintojen osakekohtainen tulos 0,28 (0,24) euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto oli 18,0 (18,6) % ja oman pääoman tuotto 19,2 (19,9) %.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin ensimmäisellä
vuosineljänneksellä sähköä 115 (114) TWh, mikä on 1 % enemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 25,9 (28,6) euroa megawattitunnilta eli 9 %
vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Ensimmäisellä neljänneksellä hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinta
vuodelle 2005 oli noin 9 euroa hiilidioksiditonnilta. Hinta vaihteli jaksolla 7-
15 euron välillä. Hiilen keskimääräinen markkinahinta oli 51 euroa tonnilta,
hinta vaihteli 49 ja 57 euron välillä. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä
hiilen hinta vaihteli 50 ja 57 euron välillä.

Vuoden alussa sää oli leuto ja sateinen ja pohjoismaiset vesivarastot olivat
keskimääräistä täydemmät. Runsas vesivoimatuotanto ja helmikuun puolivälissä
alkanut kylmä ja kuiva sääjakso aiheuttivat vesivarastojen alenemisen. Samalla
sähkön spot-hinta nousi ja myös sähköfutuurien hinnat alkoivat nousta. Sähkön
futuurihintojen nousua voimisti vielä päästöoikeuksien hinnannousu maaliskuussa.
Huhtikuun puolivälissä pohjoismaiset vesivarannot olivat noin 3 TWh keskiarvoa
alempana, mutta 9 TWh vuoden 2004 tasoa ylempänä.

Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli tammi-maaliskuussa 14,3 (15,2) TWh eli
12 (13) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat segmenttikohtaiset luvut.


Fortumin koko sähkön-    I/05   I/04   2004 Edelliset
ja lämmöntuotanto, TWh                 12 kk

Sähköntuotanto       14,7   15,4   55,5   54,8
Lämmöntuotanto        9,7    9,3   25,4   25,8


Fortumin sähköntuotanto   I/05   I/04   2004 Edelliset
Pohjoismaissa                     12 kk
lähteittäin, TWh
Vesivoima          5,6    4,7   19,1   20,0
Ydinvoima          7,0    7,0   25,8   25,8
Lämpövoima          1,7    3,5   9,5   7,7
Yhteensä          14,3   15,2   54,4   53,5


Oman tuotannon osuus    I/05   I/04   2004 Edelliset
koko pohjoismaisesta                  12 kk
tuotannosta, %
Vesivoima           39    31    35    37
Ydinvoima           49    46    47    48
Lämpövoima          12    23    18    15
Yhteensä           100    100   100   100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 16,6 (17,7) TWh. Myynti Pohjoismaissa oli 16,2
(17,3) TWh eli noin 14 % (15) % pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta tammi-
maaliskuussa. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 7,5 (7,6) TWh ja muissa maissa 1,6
(1,2) TWh.

Segmentit myyvät sähköä sekä Nord Pooliin että ulkopuolisille asiakkaille ja
ostavat sähköä Nord Poolista sekä muista ulkopuolisista lähteistä. Alla olevassa
taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot ja myynnit on netotettu
tunneittain konsernitasolla.

Fortumin koko sähkön-    I/05   I/04   2004 Edelliset
ja lämmönmyynti, milj.                 12 kk
euroa
Sähkönmyynti         546    564  2 017  1 999
Lämmönmyynti         314    284   809   839

Fortumin koko        I/05   I/04   2004 Edelliset
sähkönmyynti                      12 kk
alueittain, TWh
Ruotsi            8,2    8,1   27,6   27,7
Suomi            7,4    8,5   31,1   30,0
Muut maat          1,0    1,1   3,6   3,5
Yhteensä          16,6   17,7   62,3   61,2

Fortumin koko        I/05   I/04   2004 Edelliset
lämmönmyynti                      12 kk
alueittain, TWh
Ruotsi            3,9    4,0   9,6   9,5
Suomi            3,6    3,5   10,5   10,6
Muut maat          1,6    1,2   3,7   4,1
Yhteensä           9,1    8,7   23,8   24,2SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

Milj. euroa         I/05   I/04   2004 Edelliset
                            12 kk

Liikevaihto         534    560  2 084  2 058
- sähkön myynti       453    466   1695  1 682
- muu myynti         81    94   389   376
Liikevoitto         222    222   763   763
– ilman kertaluonteisia   222    228   754   748
eriä
Sidottu pääoma (kauden   6 106   6 087  6 218     
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto,   14,5   14,0   12,1   12,2
%

Tammi-maaliskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 12,8 (13,3) TWh,
josta noin 5,6 (4,7) TWh eli 44 (35) % oli vesivoimaa, 7,0 (7,0) TWh eli 55 (53)
% ydinvoimaa ja 0,2 (1,6) TWh eli 1 (12) % lämpövoimaa. Vesivoimantuotannon
lisäykseen vaikutti vahvistunut vesitilanne. Lämpövoimatuotannon väheneminen
johtui alentuneista sähkön tukkuhinnoista ja korkeista polttoainehinnoista sekä
hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnoista.


Sähköntuotanto       I/05   I/04   2004 Edelliset
alueittain, TWh                    12 kk

Ruotsi            7,5    7,0   25,8   26,3
Suomi            5,3    6,3   24,0   23,0
Muut maat          0,3    0,3   1,1   1,1
Yhteensä          13,1   13,6   50,9   50,4

Sähkön myynti        I/05   I/04   2004 Edelliset
Pohjoismaissa, TWh                   12 kk

Myyntivolyymi        14,4   15,2   55,7   54,9
 jossa läpikulkueriä    1,4    1,5   4,7   4,6

Myyntihinta, eur/MWh    I/05   I/04   2004 Edelliset
                            12 kk

Sähkön tukkumyyntihinta   31,6   29,9   29,2   29,7
Pohjoismaissa*)

*) Sähköntuotanto-segmentin sähkön keskimääräinen myyntihinta Pohjoismaissa,
niin sanottu sähkön tukkumyyntihinta, ilman läpikulkueriä.

Sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman läpikulkueriä) oli 6
% viime vuotta suurempi, mikä johtui onnistuneista suojaustoimista ja
onnistuneesta sähköntuotantokapasiteetin optimoinnista. Vastaava myyntivolyymi
oli 13,0 (13,7) TWh.

Lenenergon, Kolenergon ja RAO UESin osakkaat päättivät TGC-1:n, Luoteis-Venäjän
alueellisen sähköntuotantoyhtiön, perustamisesta helmikuussa. Alkuvaiheessa uusi
yhtiö käyttää Lenenergon, Karelenergon ja Kolenergon tuotantokapasiteettia
leasing-sopimuksella. Toiminta alkaa 1.7.2005. Fortumista tulee yksi yhtiön
omistajista.

Tammikuussa Fortum aloitti Loviisan ydinvoimalan automaatiojärjestelmien
ajanmukaistamisen. Työ tehdään normaalien seisokkien aikana. Kaikki hankkeeseen
liittyvät uudet automaatiojärjestelmät otetaan käyttöön vuoteen 2014 mennessä.

Etelä-Ruotsin myrskyjen aiheuttamat huoltotyöt ovat työllistäneet paljon Fortum
Service -liiketoimintayksikköä.


Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on alueen johtava lämmöntuottaja. Segmentti myös
tuottaa sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä
loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin, sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.

Milj. euroa         I/05   I/04   2004 Edelliset
                            12 kk

Liikevaihto         385    361  1 025  1 049
- lämmönmyynti        306    276   779   809
- sähkönmyynti        55    63   159   151
- muu myynti         24    22    87    89
Liikevoitto         111    104   218   225
– ilman kertaluonteisia   111    104   214   221
eriä
Sidottu pääoma (kauden   2 457   2 373  2 440     
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %  19,1   18,3   9,8   10,1

Segmentin lämmönmyynti ensimmäisellä neljänneksellä oli 8,6 (8,2) TWh, josta
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-maaliskuussa yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 1,6 (1,8) TWh.

Joulukuussa Fortum hankki 85 % omistusosuuden puolalaisesta kaukolämpöyhtiöstä
PESC Czestochowasta, jonka vuosimyynti on noin 780 GWh. Tällä oli lievä
positiivinen vaikutus ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon.

Lämmönmyynti        I/05   I/04   2004 Edelliset
alueittain, TWh                    12 kk

Ruotsi            3,9    4,0   9,6   9,5
Suomi            3,6    3,5   10,5   10,6
Muut maat          1,1    0,7   1,7   2,1
Yhteensä           8,6    8,2   21,8   22,2

Sähkönmyynti, TWh      I/05   I/04   2004 Edelliset
                            12 kk
Yhteensä           1,6    1,8   4,8   4,6Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa         I/05   I/04   2004 Edelliset
                            12 kk

Liikevaihto         202    206   707   703
- jakeluverkot        173    176   593   590
- alueverkot         23    23    83    83
- muu myynti          6     7    31    30
Liikevoitto          71    83   234   222
– ilman kertaluonteisia    71    83   232   220
eriä
Sidottu pääoma (kauden   3 113   3 095  3 091     
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %  10,1   11,3   8,1   7,7

Ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat
7,2 (7,2) TWh ja 5,1 (5,2) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli yhteensä 4,2
(4,3) TWh Ruotsissa ja 0,9 (0,9) TWh Suomessa.

Tammikuussa myrsky aiheutti laajoja sähkökatkoja Ruotsin länsirannikolla ja
Norjassa. Noin 80 000 Fortumin asiakasta Ruotsissa ja 12 800 asiakasta Norjassa
jäi ilman sähköä. Pitkistä jakelukatkoista kärsineille asiakkaille maksetaan
korvauksia. Vikojen korjaukset ja tilapäisratkaisujen rakentaminen mukaan lukien
kokonaiskustannukset olivat noin 11 miljoonaa euroa, ja ne kirjattiin
ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Ruotsin hallitus pyysi lausuntoa energia-
markkinoita valvovalta viranomaiselta, joka on ehdottanut toimia sähkön
jakelun luotettavuuden parantamiseksi.

Ruotsissa jatkuu keskustelu vuoden 2003 tiettyjen alueiden jakeluhintojen
valvonnasta energiamarkkinaviranomaisen kanssa. Tarkempia tietoja odotetaan
julkistettavan myöhemmin tänä vuonna.

Sähkönsiirto        I/05   I/04   2004 Edelliset
jakeluverkoissa, TWh                  12 kk

Ruotsi            4,4    4,4   14,2   14,2
Suomi            2,0    2,0   6,2   6,2
Norja            0,7    0,7   2,1   2,1
Viro             0,1    0,1   0,2   0,2
Yhteensä           7,2    7,2   22,7   22,7

Sähkönjakeluasiakkaitten   31.3.2005 31.3.2004    2004
lukumäärä alueittain,
tuhansia
Ruotsi               860    860    860
Suomi               405    400    405
Muut maat             115    115    115
Yhteensä             1 380   1 375   1 380Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,1 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.

Milj. euroa          I/05   I/04  2004 Edelliset
                           12 kk
                           
Liikevaihto           392   419  1 387  1 360
Liikevoitto            6    16   34   24
– ilman kertaluonteisia      6    16   34   24
eriä
Sidottu pääoma (kauden     222   153   194    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %   11,5   77,6  25,3  13,6

Ensimmäisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 11,8 (12,8) TWh.
Vähennyksen syynä oli joidenkin suurten sopimusten päättyminen.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön vähittäismyyntihinnat Pohjoismaissa olivat
alempia kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna. Fortum alensi toistaiseksi
voimassa olevia vähittäishintojaan helmikuussa. Uusien määräaikaisten sopimusten
hinnat seurasivat Nord Poolin hintakehitystä.

Asiakaspalvelun kehittäminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen ovat alkaneet
tuottaa myönteisiä tuloksia ja johtivat asiakasmäärän lisääntymiseen
ensimmäisellä neljänneksellä. Esimerkkejä kehittämistoimista ovat kotitalous- ja
yritysasiakkaille suunnatut uudet tuotteet ja parannetut Internet-palvelut.
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toimii nyt asiakasasiamies.

Asiakaspalvelun laatuun ja asiakastakuuseen liittyvien toimintojen kehittäminen
on lisännyt kustannuksia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.


Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien liiketoimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-maaliskuussa
olivat yhteensä 49 (57) miljoonaa euroa. Ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut
osakeostoja.


Rahoitus

Nettovelka väheni ensimmäisellä neljänneksellä 150 miljoonaa euroa Neste Oilin
eriyttämisen takia ja oli 4 878 miljoonaa euroa (vuoden lopussa 5 095 miljoonaa
euroa). Nettovelka sisältää 804 miljoonan euron korollisen saamisen Neste
Oililta, jonka Neste Oil maksoi takaisin 12.4.2005. Toisella neljänneksellä
nettovelkaan vaikuttavat Neste Oilin osakkeista saatu myyntitulo (arvio 553
miljoonaa euroa) ja maksetut osingot (506 miljoonaa euroa). Nämä vaikutuksen
huomioiden Fortumin pro-forma nettovelka olisi ollut 4 027 miljoonaa euroa
ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Jatkuvien liiketoimintojen liiketoiminnan kassavirta laski 62 (357) miljoonaan
euroon. Kassavirran vähenemiseen vaikuttivat suhteellisen korkeat verot, 20
miljoonan euron valuuttakurssitappio ja käyttöpääoman voimakas kasvu.
Käyttöpääoman kasvu johtui pääasiassa laskutuskäytännön muutoksesta. Fortum
siirtyi vähittäismyyntiasiakkaiden arviolaskutuksesta jälkikäteislaskutukseen
talven aikana.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 35 (78) miljoonaa euroa. Kuluja alensivat
pääasiassa alempi korkotaso ja pienempi nettovelka sekä noin 10 miljoonan euron
käyvän arvon muutos tietyissä Ruotsin kruunun määräisissä johdannaisissa, joihin
ei voi IFRS-sääntöjen mukaan soveltaa suojauslaskentaa.

Moody’sin Fortumille antama pitkäaikainen luottoluokitus on Baa1 (vakaa).
Standard & Poor’sin Fortumille antama pitkäaikainen luottoluokitus on BBB+
(vakaa). Kumpikaan luokitus ei muuttunut vuoden 2005 ensimmäisellä
neljänneksellä.


Öljytoimintojen eriyttäminen

Fortum Oilin (helmikuusta lähtien Neste Oil Oyj) eriyttäminen sujui
onnistuneesti, suunnitelmien mukaan. Lopullinen päätös eriyttää öljytoiminnat
jakamalla 85 % Neste Oilin osakkeista osinkona osakkeenomistajille tehtiin
yhtiökokouksessa 31.3.2005. Jäljelle jääneet 15 % osakkeista, yhteensä
38 440 137 kpl, myytiin institutionaalisille ja yksityisille sijoittajille
huhtikuussa. Osakkeen hinnaksi määritettiin 15 euroa sekä institutionaalisille
sijoittajille suunnatussa osakeannissa että yksityisille sijoittajille
suunnatussa osakeannissa.

Neste Oilin osakkeiden myynnin vaikutus tuloslaskelmaan ja nettovelkojen määrään
esitetään toisella neljänneksellä. Osakkeiden myynnistä saadut myyntitulot
olivat 577 miljoonaa euroa ja verovapaan myyntivoiton on arvioitu olevan 389
miljoonaa euroa palkkioiden ja kulujen jälkeen. Arvioitu myyntivoitto on
esitetty ensimmäisellä neljänneksellä omassa pääomassa käyvän arvon muutoksena
ja se tullaan sisällyttämään tuloslaskelman luovutettujen toimintojen erään
toisella neljänneksellä. Fortumin oman pääoman määrään on lisäksi vaikuttanut
Neste Oilin osakkeiden jakaminen osinkona. Osakkeina jaettuun osinkoon liittyvät
varainsiirtoverot on kirjattu luovutettujen toimintojen erään ensimmäisellä
neljänneksellä.

Neste Oil Oyj:n osakkeiden listaus alkoi Helsingin Pörssin prelistalla 18.4.2005
ja päälistalla 21.4.2005.


Konsernin johto

Öljyliiketoiminnan eriyttämisen jälkeen konsernijohdon vastuualueita
uudistettiin. Fortumin johtoryhmän jäsenet 1.4.2005 alkaen ovat:

Mikael Lilius – toimitusjohtaja
Mikael Frisk – henkilöstöjohtaja
Timo Karttinen – kehitysjohtaja; Heat
Tapio Kuula – johtaja; Generation, PMT, Värme, Service
Juha Laaksonen – talousjohtaja
Christian Lundberg - johtaja; Markets, Distribution
Carola Teir-Lehtinen – viestintäjohtaja


Osakkeet ja osakepääoma

Ensimmäisen neljänneksen aikana myytiin yhteensä 186,3 miljoonaa Fortum Oyj:n
osaketta, joiden kokonaishinta oli 2 714 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo
vuoden viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 13 095
miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen korkein noteeraus Fortum Oyj:n
osakkeille Helsingin Pörssissä oli 16,05 euroa ja alin 12,70 euroa. Noteerausten
keskiarvo oli 14,57 euroa. Neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli
15,02 euroa.

Optiojärjestelyihin liittyen vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä merkittiin
ja vietiin kaupparekisteriin yhteensä 4 770 293 osaketta. Näiden merkintöjen
jälkeen Fortumin osakepääoma on 2 964 304 273 euroa ja rekisteröityjen
osakkeiden kokonaismäärä on 871 854 198.

Neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 58,9 % Fortumista. Kansainvälisten
osakkeenomistajien osuus oli 25,7 %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi, uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.


Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa 31.3.2005 hyväksyttiin 0,58 (0,42) euron suuruinen
osakekohtainen käteisosinko.

Lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin jakaa osinkona yhteensä 217 963 549 Neste
Oil Oyj:n osaketta siten, että kukin Fortum Oyj:n osakkeenomistaja saa osinkona
yhden (1) Neste Oil Oyj:n osakkeen jokaista omistamaansa neljää (4) Fortum Oyj:n
nimellisarvoltaan 3,40 euroa arvoista osaketta kohden.

Fortumin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 12.
Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen kansanedustajat Lasse Hautala,
Rakel Hiltunen, Mikko Immonen, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Ben
Zyskowicz, teollisuusneuvos Kimmo Kalela ja pääjohtaja Jorma Huuhtanen. Uusina
jäseninä valittiin kansanedustajat Jouni Backman ja Oras Tynkkynen sekä
kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Martti Alakoski. Hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi valittiin Timo Kalli ja varapuheenjohtajaksi Jouni Backman. Nyt
valitun hallintoneuvoston toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Birgitta Kantola
(varapuheenjohtaja), Birgitta Johansson-Hedberg, Lasse Kurkilahti ja Erkki
Virtanen. Uusina jäseninä valittiin Matti Lehti ja Marianne Lie. Nyt valitun
hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
asti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 13 135
(13 023). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 8 731 (13 029). Vähennys johtuu
Neste Oilin eriyttämisestä.


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Kotkan Energia ja Nordic Environment Finance Corporation myivät Fortumille 60 %
ja 20 % osuutensa UAB Suomijos Energija -yhtiöstä. Kauppojen jälkeen Fortum
omistaa 90 % yhtiöstä. Kauppa tukee Fortumin lämpöliiketoiminnan
kasvutavoitteita Liettuassa. Yhtiön uudeksi nimeksi tulee UAB Fortum Heat
Lietuva.

Fortum päätti jatkaa Espoon kaupungin omistaman E.ON Finland Oyj:n osakkeista
tekemänsä ostotarjouksen voimassaoloa 30.6.2005 asti.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on sähkön tukkuhinta. Vuodesta
2005 alkaen päästökauppa on uusi merkittävä sähkön tukkuhintaan vaikuttava
tekijä.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 %:n vuosivauhtia. Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön spot-hinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä oli keskimäärin 25,9 (28,6) euroa
megawattitunnilta eli 9 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Huhtikuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 3 TWh
keskimääräistä pienemmät, mutta 9 TWh yli vuoden 2004 vastaavan tason. Huhtikuun
lopussa päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2005 oli noin 16-18 euroa
hiilidioksiditonnilta ja hiilen markkinahinta vuodelle 2005 noin 54 euroa
tonnilta. Samaan aikaan sähkön futuurihinta loppuvuodeksi 2005 oli 32-33 euroa
megawattitunnilta.

Huhtikuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu seuraavien 12
kuukauden ajaksi noin 60 % jokseenkin samalla hintatasolla kuin edellisten 12
kuukauden toteutunut sähkön tukkumyyntihinta.

Neste Oil Oyj:n eriyttäminen sujui onnistuneesti ja suunnitelmien mukaan.
Fortumin pohjoismainen strategia pysyy ennallaan ja konsernin taloudellinen
asema on vakaa. Yhtiöllä on kaikki edellytykset hyvään tulokseen jatkossa.


Espoo, 3.5.2005
Fortum Oyj
Hallitus


Luvut eivät ole tilintarkastettuja.


Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin 010 452 4519Fortumin taloudellinen tiedottaminen 2005

Osavuosikatsaukset
– tammi-kesäkuu 19.7.2005
– tammi-syyskuu 20.10.2005FORTUM-KONSERNI                          
TAMMIKUU-MAALISKUU 2005                      

Tilintarkastamaton                        
                                 
LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA                       
                                 
MEUR                              
                       I/2005 I/2004  2004 Edelliset
                                  12 kk
Jatkuvat                             
toiminnot
Liikevaihto                  1133  1129  3835   3839
Liiketoiminnan muut               38   32   91    97
tuotot
Materiaalit ja palvelut            -438  -446 -1507  -1499
Henkilöstökulut                -129  -115  -462   -476
Poistot ja                   -103  -93  -388   -398
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut            -97  -100  -374   -371
Liikevoitto                   404  407  1195   1192
Osuus osakkuus- ja                15   4   12    23
yhteisyritysten voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut            -35  -78  -245   -202
Voitto ennen                  384  333  962   1013
veroja
Välittömät verot                -116  -111  -259   -264
Jatkuvien toimintojen kauden          268  222  703   749
voitto
Luovutetut                            
toiminnot:
Luovutettujen toimintojen            81  102  589   568
kauden voitto
Kauden voitto                  349  324  1292   1317
                                 
Jakautuminen:                           
Emoyhtiön                    324  304  1259   1279
omistajille
Vähemmistölle                  25   20   33    38
                        349  324  1292   1317
                                 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                 
konsernin
voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per         
osake)
Laimentamaton                 0,37  0,36  1,48   1,49
Laimennettu                  0,36  0,35  1,46   1,47
                                 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                 
jatkuvien
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa     
per osake)
Laimentamaton                 0,28  0,24  0,79   0,83
Laimennettu                  0,27  0,23  0,78   0,82
                                 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                 
luovutettujen
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa     
per osake)
Laimentamaton                 0,09  0,12  0,69   0,66
Laimennettu                  0,09  0,12  0,68   0,65


LYHENNETTY KONSERNIN TASE                    
MEUR                               
                       1.3.2005 31.03.2004 31.12.2004
                           
                                
VASTAAVAA                            
Pysyvät vastaavat                        
Aineettomat hyödykkeet               185   160    116
Rakennukset, koneet ja              10241  11583   11925
kalusto
Muut pitkäaikaiset                2122   2119   2355
sijoitukset
Muut pitkäaikaiset                 73   100    90
saamiset
Pitkäaikaiset korolliset              649   711    727
saamiset
Pysyvät vastaavat                13270  14673   15213
yhteensä
                                     
Vaihtuvat vastaavat                           
Vaihto-omaisuus                  231   578    654
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset          1129   1527   1555
saamiset
Korolliset saatavat                804    -     -
Myytävänä olevat pitkäaikaiset           553    -     -
omaisuuserät
Rahat ja pankkisaamiset              158   193    145
Vaihtuvat vastaavat                2875   2298   2354
yhteensä
                                     
Vastaavaa yhteensä                16145  16971   17567
                                
OMA PÄÄOMA                           
Emoyhtiön omistajille                      
kuuluva
oma pääoma                           
Osakepääoma                    2964   2889   2948
Muu oma pääoma                  3736   3412   4552
Yhteensä                     6700   6301   7500
Vähemmistöosuus                  171   136    150
Oma pääoma yhteensä                6871   6437   7650
                                
VIERAS PÄÄOMA                          
Pitkäaikainen vieras                      
pääoma
Korollinen pitkäaikainen vieras          4063   4468   4450
pääoma
Laskennallinen verovelka             1645   1796   1841
Varaukset                     577   566    608
Muu pitkäaikainen vieras              503   535    507
pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma            6788   7365   7406
yhteensä
                                
Lyhytaikainen vieras                      
pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras          973   1251    790
pääoma
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras       1513   1918   1721
pääoma 1)
Lyhytaikainen vieras pääoma            2486   3169   2511
yhteensä
                                
Vieras pääoma yhteensä              9274  10534   9917
                                
Vastattavaa yhteensä               16145  16971   17567

1) Osingot Fortumin osakkeenomistajille 506 miljoonaa euroa (357
miljoonaa euroa vuonna 2004) on kirjattu vieraaseen pääomaan vuoden
ensimmäisen neljänneksen lopussa. Kassavirtavaikutus näytetään vuoden 
toisella neljänneksellä.


OMAN PÄÄOMAN MUUTOS                           
MEUR        Osake- Osake-  Yli-   Muu Käyvän Kert.  Vähem- Yhteen
          pääoma anti kurssi- sidottu arvon voitto- mistö-   sä
                 rahastot pääoma ja muut varat osuus
                         rahastot 
                         
                            
                                     
Oma pääoma      2948   13   62       134  4343  150  7650
31.12.2004
 Käytetyt optio-    16  -13    7                  10
 oikeudet
 Muuntoerot ja muut              -2      -11   1   -12
 muutokset
 Osingonjako                        -506      -506
 Osinkona jaettavat osakkeet 2)               -927   -6  -933
 Kassavirran ja käyvän arvon suojaukset       -119   28   1   -90
 Käyvän arvon rahaston muutokset           410   -7      403
 Kauden voitto                        324   25   349
Oma pääoma      2964   0   69   -2   425  3244  171  6871
31.3.2005
                                     
                                     
Oma pääoma      2886   5   36    0   63  3399  120  6509
31.12.2003
 Käytetyt optio-     3   -5    2                   0
 oikeudet
 Muuntoerot ja muut                      14   -4   10
 muutokset
 Osingonjako                        -357      -357
 Kassavirran ja käyvän arvon suojaukset        -54   2      -52
 Käyvän arvon rahaston muutokset            3           3
 Kauden voitto                        304   20   324
Oma pääoma         2889 0   38    0   12  3362  136  6437
31.3.2004

2) Osinkona jaettavien osakkeiden vaikutus Fortum konsernin omaa pääomaan on
927 miljoonaa euroa. Emoyhtiön kertyneiden voittovarojen osuus on 969 miljoonaa
euroa.
                                     

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                   
MEUR                                     
                                       
                     31.3.2005  31.3.2004  31.12.2004
Liiketoiminnan kassavirta                    
Liikevoitto ennen poistoja, jatkuvat      521     504     1595
toiminnot
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity      -30      -1     -49
maksua
Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot     -84      5     -181
Maksetut välittömät verot           -121     -33     -160
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan      286     475     1205
kassavirta
Käyttöpääoman muutos              -224     -118      27
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta,     62     357     1232
jatkuvat
toiminnot
Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan    152      96     526
kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta yhteensä       214     453     1758
                                 
Investointien kassavirta                     
Investoinnit käyttöomaisuuteen         -49     -57     -335
Ostetut osakkeet                             -179
Käyttöomaisuuden myynnit             6      6      60
Myydyt osakkeet                  2      1      15
Muiden sijoitusten muutos            -4     -45     -20
Jatkuvien toimintojen investointien       -45     -95     -459
kassavirta
Luovutettujen toimintojen investointien    -137     -47     -277
kassavirta
Investointien kassavirta yhteensä       -182     -142     -736
                                 
Rahoituksen kassavirta                      
Velkojen muutos                 -15     -508     -811
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille                  -357
Muut rahoituserät                10      -2      94
Jatkuvien toimintojen rahoituksen        -5     -510    -1074
kassavirta
Luovutettujen toimintojen rahoituksen      49     -41     -236
kassavirta 3)
Rahoituksen kassavirta yhteensä         44     -551    -1310
                                 
Taseen mukainen likvidien varojen muutos,            
lisäys (+), vähennys (-)             76     -240     -288
                                 
Neste Oilin luovuttaminen            -63       
Taseen mukainen jatkuvien toimintojen likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-)             13
       
3) Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty, minkä vuoksi luovutettujen
toimintojen rahoituksen kassavirta esitetään lainojen takaisinmaksujen
mukaisena. Neste Oilin luovutuksesta seuranneet kassavirtavaikutukset on
netotettu toimintojen rahoituksen kassavirrassa.


TUNNUSLUVUT (4                             
MEUR                                  
                31.3.  31.3. 30.6.  30.9. 31.12.  Edelliset
                2005  2004  2004  2004  2004  12 kk

Tulos per osake         0,37  0,36  0,80  1,09   1,48   1,49
(laimentamaton), EUR
Jatkuvien toimintojen tulos   0,28  0,24  0,45  0,58   0,79     
per osake (laimentamaton),
EUR
                                       
Sijoitettu pääoma, MEUR 5)   11907  12156 12447  12762   12890     
Korollinen nettovelka, MEUR   4878  5526  5512  5445   5095 
Jatkuvien toimintojen       49   57  158   306    514   506
käyttöomaisuusinvestoinnit
ja investoinnit osakkeisiin,
MEUR
Jatkuvien toimintojen       49   57  128   201    335   327
käyttöomaisuusinvestoinnit,
MEUR
                                    
Sijoitetun pääoman tuotto, %  18,0  18,6  17,0  15,0   15,8   16,8
Oman pääoman tuotto, %     19,2  19,9  20,9  18,4   18,2   19,8
Korkokate            11,5   7,1  8,3   7,8    8,0   9,2
Liiketoiminnan         39,3  44,4  38,2  33,1   36,4   35,3
kassavirta/korollinen
nettovelka, %
Velkaantumisaste, %        71   86   82   77    67 
Oma pääoma/osake, EUR      7,69  7,41  7,77  8,19   8,62 
Omavaraisuusaste, %        43   38   40   41    44 
                                    
Henkilöstö keskimäärin     13135  13023 13097  13112   12859 
Osakkeiden keskimääräinen   871710 849698 849698 849823  852625 
määrä, 1 000 osaketta
Laimennettu          883774 867344 867907 870806  861772 
osakeantioikaistu osakkeiden
keskimääräinen määrä, 1 000
osaketta
Osakkeiden lukumäärä, 1 000  871854 849813 849813 850262  869749 856 404 
osaketta

4) Tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat
että luovutetut toiminnot, jollei muuta ole ilmoitettu.
5) Sijoitettu pääoma 31.3.2005 ei anna kuvaa jatkuvista toiminnoista, sillä
15% Neste Oilin osakkeista ja korolliset saamiset Neste Oililta sisältyvät
sijoitettuun pääomaan.


AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS         
MEUR                                    
                     31.3.2005  31.3.2004  3.12.2004

Kirjanpitoarvo kauden alussa         12 041   11 923    11 923
Konserniyhtiöiden hankinta            -2            31
Käyttöomaisuusinvestoinnit           148     107     648
Päästöoikeudet                 144             
Vähennykset                   -2     -14     -152
Poistot ja arvonalentumiset          -139    -125     -527
Muuntoerot                   -111    -148     118
Kirjanpitoarvo kauden lopussa ennen     12 079   11 743    12 041
Neste Oilin luovuttamista
Neste Oilin luovuttaminen          -1 653             
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        10 426   11 743    12 041


LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                  
MEUR                             
                                Edelliset
                 I/ 2005  I/2004	 2004  12 kk

Sähköntuotanto            534    560   2084   2058
- josta sisäistä            55    36    128    147
Lämpö                 385    361   1025   1049
- josta sisäistä            12    36    49    25
Sähkönsiirto             202    206    707    703
- josta sisäistä            2     3    10     9
Markets                392    419   1387   1360
- josta sisäistä            25    25    92    92
Muut                  23    20    90    93
- josta sisäistä            22    19    93    96
Eliminoinnit 6)           -403   -437   -1458   -1424
Jatkuvien toimintojen        1133   1129   3835   3839
liikevaihto
Luovutettujen toimintojen      2061   1710   7909   8260
liikevaihto
Eliminoinnit             -20    -21    -85    -84
Yhteensä               3174   2818   11659   12015

6) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord
Poolilta, jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona
tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                 
MEUR                        		Edelliset
                 I/ 2005  I/2004  2004   12 kk

Sähköntuotanto            222   222   763     763
Lämpö                 111   104   218     225
Sähkönsiirto              71    83   234     222
Markets                 6    16    34     24
Muut                  -6   -18   -54     -42
Jatkuvien toimintojen         404   407   1195    1192
liikevoitto
Luovutettujen toimintojen       124   150   721     695
liikevoitto
Yhteensä               528   557   1916    1887
                              
LIIKEVOITTOON SISÄLTYVÄT KERTALUONTEISET          
ERÄT SEGMENTEITTÄIN
MEUR                      		Edelliset
                 I/ 2005  I/2004	 2004   12 kk

Sähköntuotanto             0    -6    9     15
Lämpö                  0    0    4      4
Sähkönsiirto              0    0    2      2
Markets                 0    0    0      0
Muut                  6    0    3      9
Jatkuvien toimintojen          6    -6    18     30
kertaluonteiset erät
Luovutettujen toimintojen       59    9    97     147
kertaluonteiset erät
Yhteensä                65    3   115     177

Erään sisältyy positiivinen työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyn
muutoksesta johtuva kertaluonteinen vaikutus vuoden 2004 viimeisellä
neljänneksellä.

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN         
MEUR            					Edelliset
                 I/ 2005  I/2004  2004    12 kk

Sähköntuotanto              28   28   104     105
Lämpö                  31   28   124     127
Sähkönsiirto               37   33   133     137
Markets                  4   4   16      16
Muut                   3   0   11      14
Jatkuvien toimintojen poistot ja    103   93   388     398
arvonalentumiset
Luovutettujen toimintojen poistot    36   32   139     143
ja arvonalentumiset
Yhteensä                139  125   527     541


OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN
MEUR                          	Edelliset
                	 I/2005 I/2004   2004  12 kk

Sähköntuotanto 7)              2    -5   -18    -11
Lämpö                    6    5    15     16
Sähkönsiirto                7    5    16     18
Markets                   0    0    0     0
Muut                    0    -1    -1     0
Jatkuvien toimintojen osuus        15    4    12     23
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta
Luovutettujen toimintojen osuus      -2    3    36     31
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta
Yhteensä                  13    7    48     54

7) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on
tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan. Osakkuus-
ja yhteisyritysten hankinnan yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen käypien 
arvojen oikaisujen poistot on IFRS -periaatteiden mukaan sisällytty osuuteen 
osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.(FASin mukaan raportoitu muissa kuluissa)
                                
SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR                                   
                         31.3.  31.3.   31.12. 
                         2005  2004    2004
                                   
Sähköntuotanto                  1204   1084    1208
Lämpö                       140    92    127
Sähkönsiirto                    200   189    196
Markets                       8    10     8
Muut                         0    0     0
Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- ja     1552   1375    1539
yhteisyrityssijoituksista
Luovutettujen toimintojen osuus osakkuus- ja     -   114    140
yhteisyrityssijoituksista
Yhteensä                     1552   1489    1679


INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR                               
                     I/2005   I/2004	 2004

Sähköntuotanto               18     14     210
Lämpö                    12     23     175
Sähkönsiirto                15     14     106
Markets                   1     2      6
Muut                     3     4      17
Jatkuvien toimintojen            49     57     514
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Luovutettujen toimintojen          99     50     316
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Yhteensä                  148    107     830
                              
SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN               
MEUR                                 
                             
                   31.3.2005 31.3.2004  31.12.2004

Sähköntuotanto              6106    6087     6218
Lämpö                   2457    2373     2440
Sähkönsiirto               3113    3095     3091
Markets                  222    153     194
Muut ja eliminoinnit            163    128     -43
Jatkuvien toimintojen sidottu      12061   11836    11900
pääoma
Luovutettujen toimintojen sidottu      -    1808     2011
pääoma
Eliminoinnit                 -     14      2
Yhteensä                 12061   13658    13913

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                
%                               
        31.3. 31.3.  31.3. 31.3.  31.12. 31.12. Edelli- Edelli-
        2005 2005*)  2004 2004*)   2004 2004*) set 12kk set 12kk*)

Sähköntuotan  14,5  14,5  14,0  14,4   12,1  11,9   12,2   12,0
to
Lämpö      19,1  19,1  18,3  18,3   9,8   9,6   10,1   9,9
Sähkönsiirto  10,1  10,1  11,3  11,3   8,1   8,0   7,7   7,7
Markets     11,5  11,5  77,6  77,6   25,3  25,3   13,6   13,6

Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla liikevoiton ja 'osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä sidotulla pääomalla.
*) Kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta           


VARAT SEGMENTEITTÄIN                     
MEUR                                     
                   31.3.2005  31.3.2004    31.12.2004

Sähköntuotanto               7015     6960       7108
Lämpö                   2798     2644       2742
Sähkönsiirto                3537     3494       3514
Markets                   476     500       375
Muut ja eliminoinnit            -42     -221       -156
Jatkuvien toimintojen varat        13784    13377      13583
Luovutettujen toimintojen           -     2495       2756
varat
Eliminoinnit                 -     -24       -32
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat    13784    15848      16307
Korolliset saamiset            1453     711       728
Laskennallinen verosaaminen         61      21       106
Muut varat                 136     198       281
Myytävänä olevat pitkäaikaiset       553               
omaisuuserät
Rahat ja                  158     193       145
pankkisaamiset
Varat yhteensä              16145    16971      17567


VIERAS PÄÄOMA                                 
SEGMENTEITTÄIN
MEUR                                     
                    31.3.2005   31.3.2004   31.12.2004

Sähköntuotanto                909      873      890
Lämpö                    341      271      302
Sähkönsiirto                 424      399      423
Markets                   254      347      181
Muut ja eliminoinnit            -205      -349      -113
Jatkuvien toimintojen vieras        1723      1541      1683
pääoma
Luovutettujen toimintojen vieras        -      687      745
pääoma
Eliminoinnit                  -      -38      -34
Sidottuun pääomaan sisältyvät        1723      2190      2394
velat
Laskennallinen               1645      1796      1841
verovelka
Muut                     870      829      442
8)
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät      4238      4815      4677
velat
Korollinen vieras              5036      5719      5240
pääoma
Oma pääoma                 6871      6437      7650
Oma ja vieras pääoma            16145     16971     17567
yhteensä

8) Osingot Fortumin osakkeenomistajille 506 miljoonaa euroa vuonna 2005 (357
mijoonaa euroa vuonna 2004) on kirjattu vieraaseen pääomaan ensimmäisen
neljänneksen lopussa. Kassavirtavaikutus näytetään toisella neljänneksellä.


LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN                    
MEUR                                    
                  I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004
                               
Sähköntuotanto            534   583   453   488    560
- josta sisäistä            55   55    11   26    36
Lämpö                 385   316   149   198    361
- josta sisäistä            12    9    1    3    36
Sähkönsiirto             202   194   150   157    206
- josta sisäistä            2    3    3    1     3
Markets                392   378   287   303    419
- josta sisäistä            25   28    17   22    25
Muut                  23   23    22   25    20
- josta sisäistä            22   11    7    9    10
Eliminoinnit             -403  -410   -296  -314   -437
Jatkuvien toimintojen liikevaihto  1133  1084   765   857   1129
Luovutettujen toimintojen      2061  2108   2091  2000   1710
liikevaihto
Eliminoinnit             -20   -17   -20   -27    -21
Yhteensä               3174  3175   2836  2830   2818

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN                    
MEUR                                    
                  I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004
                        
Sähköntuotanto            222   241   128   172    222
Lämpö                 111   75    12   27    104
Sähkönsiirto              71   51    45   55    83
Markets                 6    0    13    5    16
Muut                  -6   -4   -21   -11    -18
Jatkuvien toimintojen liikevoitto   404   363   177   248    407
Luovutettujen toimintojen       124   183   165   223    150
liikevoitto
Yhteensä               528   546   342   471    557

FASin mukainen liikevoitto ei ole vertailukelpoinen aiemmin raportoitujen
lukujen kanssa. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta ei sisälly
liikevoittoon IFRS laskentaperi-aatteiden mukaan.


LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja luovutettujen toimintojen
väliset eliminoinnit)
MEUR                                
                    I/2005    I/2004	  2004
                                    
Liikevaihto               2061     1710    7909
Liiketoiminnan muut tuotot         12      12     66
Materiaalit ja palvelut         -1736     -1444    -6439
Henkilöstökulut              -57      -52    -211
Poistot ja arvonalentumiset        -36      -32    -139
Liiketoiminnan muut kulut        -120      -44    -465
Liikevoitto                124      150     721
Osuus osakkuus ja             -2       3     36
yhteisyritysten voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut          -6      -20     -19
Voitto ennen veroja            116      133     738
Välittömät verot             -35      -31    -149
Luovutettujen toimintojen         81      102     589
kauden voitto


VASTUUT                          
MEUR                               
                              
                     31.3.   31.3.  31.12.
                     2005   2004   2004    
Annetut vakuudet ja                        
vastuusitoumukset
Omasta puolesta                          
annetut
   Velat                            
       Pantit             156   161    160
       Kiinteistökiinnitykset      71    91    113
   Muut vastuut                         
       Yrityskiinnitykset       70    55    59
   Takaisinostovastuut           -    8     -
   Muut                  72   101    76
   vastuusitoumukset
   Yhteensä                369   416    408
Osakkuus ja yhteisyritysten puolesta annetut       
vastuusitoumukset
   Pantit ja                3    12    12
   yrityskiinnitykset
   Takaukset               247   478    335
   Muut                  182   182    182
   vastuusitoumukset
   Yhteensä                432   672    529
Vastuusitoumukset muiden                     
puolesta
   Takaukset                3    16     3
   Muut                   2    6     5
   vastuusitoumukset
   Yhteensä                 5    22     8
Yhteensä                  806   1110    945
                             
Käyttöleasing vastuut                   	
Vuoden sisällä erääntyvät          15	   73	87 
Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä    39	   76	81
erääntyvät
Yli viiden vuoden kuluttua		   10	   65	64
erääntyvät
Yhteensä                   64	   214    232


YDINVOIMA                         
MEUR                               
                     31.3.  31.3.   31.12. 
                     2005   2004   2004
                               
Ydinjätehuoltovastuu Suomen                    
ydinenergialain mukaisesti
Ydinjätehuoltovast             596   570    596
uu 1)
Osuus ydinjätehuoltorahastosta       -596   -570   -581
2)
Vastuut taseessa               0    0    15
3)

1) Diskontattu vastuuosuus taseessa on 404 (366) miljoonaa euroa 31.3.2005
(2004 vertailuluku).
2) Ydinjätehuoltorahaston arvo taseessa on 404 (366) miljoonaa euroa
31.3.2005 (vuoden 2004 vertailuluku), mikä on seurausta IFRIC 5 tulkinnasta,
jonka mukaan ydinjätehuoltorahaston
arvo ei voi ylittää siihen liittyvien vastuiden määrää taseessa.
3) Kiinnitetyt haltijavelkakirjat vakuutena.


Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka kattaa 75% 
Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun hankintahintasopimuksesta johtuvista 
maksuvelvoitteista.	

JOHDANNAISSOPIMUKSET                         
MEUR                  31.3.2005     31.3.2004 31.12.2004
                                     
Korko- ja      Nimellis-   Käypä Nimel-  Käypä  Nimel-   Käypä
valuuttajohdannaiset   arvo nettoarvo lis-   netto  lis-    netto-
                     arvo   arvo   arvo    arvo

Korkotermiinit        -     -   330    -    -    -
Koronvaihtosopimuk    3359    -41  4178   -104   1218   -28
set
Valuuttatermiinit     8338    44  8076    86   8176   -32
4)
Valuutanvaihtosopimu    317    -15   339    8   310    -7
kset
Ostetut          727    -7   425    -5   438    17
valuuttaoptiot
Asetetut          357     5   425    -4   438    6
valuuttaoptiot

4) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat
sopimukset.

Sähköjohdannai Määrä    Käypä  Määrä    Käypä  Määrä    Käypä
set           nettoarvo      nettoarvo       nettoarvo
         TWh    MEUR   TWh     MEUR   TWh     MEUR

Myyntisopimuks   74    -125   66     -198    70     204
et
Ostosopimukset   46     162   42     194    42     -53
Ostetut optiot   1     -1    -      -    1      -1
Asetetut      7     -3    -      -    1      -
optiot
                                 
Öljyjohdannais Määrä    Käypä  Määrä    Käypä  Määrä    Käypä
et           nettoarvo      nettoarvo       nettoarvo
         1000    MEUR  1000     MEUR   1000     MEUR
         bbl         bbl          bbl

Myyntisopimuks   50     -1  30596      1  44588      26
et
Ostosopimukset  770     11  33712      9  70258      7
Ostetut optiot   -      -  3650      -   4797      2
Asetetut      -      -  2598      -   6784      -2
optiotLASKENTAPERIAATTEET  
                  
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen. Fortum noudattaa kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja
vuoden 2005 alusta lähtien. Merkittävimmät muuutokset Fortumin jatkuvien toimintojen
kannalta ovat:

- Johdannaisten esittäminen käyvässä arvossa taseessa. Käypien arvojen
muutosten esittäminen tuloslaskelmassa kun suojauslaskentaa ei ole
sovellettu. (IAS 39)

- Fortumin osuus suomalaisesta Ydinjätehuoltorahastosta sekä käytetyn
ydinpolttoaineen ja tulevien, ydinvoimaan liittyvien tuotantolaitosten
käytöstä poistamiseen liittyvät vastuut on esitetty bruttona taseessa 
IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti.

- Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä vähemmistönä käsitelty Nybroviken Kraft Ab -
konsernin etuoikeusosakkeisiin liittyvä optiosopimus on IFRS:n mukaan uudelleen-
luokiteltu korolliseksi velaksi.

- Eläkevastuiden laskenta IAS 19 standardin mukaisesti aiheuttaa
muutoksia eläkevastuiden määrään verrattuna suomalaiseen
kirjanpitokäytäntöön, mutta vaikutukset näkyvät pääosin vuonna 2004, 
jolloin suomalaisen työkyvyttömyyseläkkeen laskentatulkintaa muutettiin 
vuoden aikana.

- Fortumin öljyliiketoiminta on käsitelty luovutettuna toimintona
31.3.2005. Luovutetut toiminnot esitetään yhdellä rivillä
tuloslaskelmassa ja ilmoitetaan erikseen kassavirrassa. Vuoden 2004 
vertailuluvut on muutettu vastaavasti.
                             
Fortum on kuvannut 26.4.2005 julkaistussa lehdistötiedotteessa IFRS
standardeihin siirtymisen vaikutuksia taloudellisiin lukuihin.
Tiedotteeseen sisältyivät myös oman pääoman ja tuloksen täsmäytys 
suomalaisen ja IFRS periaatteiden välillä neljänneksittäin.
                             
Yksityiskohtaiset laskentaperiaatteet ovat nähtävissä:
www.fortum.com/Sijoittajat/Taloudellista tietoa osiossa.
                             
Päästöoikeudet 
                     
Fortum soveltaa IFRIC-tulkintaa nro 3 päästöoikeuksia koskevana
laskentaperiaatteenaan 1.1.2005 alkaen. Päästöoikeusjärjestelmän
mukaisesti yhtiölle syntyy varoja hallussa olevista päästöoikeuksista,
jonka vastakirjauksena on saatu avustus taseen velkapuolella. Oikeudet
on saatu vastikkeetta. Lisäksi syntyy velka velvoitteesta luovuttaa
toteutuneita päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia sekä näihin
liittyvät laskennalliset verovelat- ja saatavat. Päästöoikeuksien saanti
alkujaossa on käsitelty IAS 20 (Julkisten avustusten kirjanpidollinen
käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot)
mukaisesti avustuksena, ja kirjattu taseeseen lyhtyaikaisena velkana
päästöoikeuksien saantihetken käypään arvoon arvostettuna. Saatu avustus
tuloutetaan toteutuneiden ja arvioitujen päästömäärien suhteessa.
Päastöoikeudet ovat aineettomia oikeuksia IAS 38 (Aineettomat
hyödykkeet) mukaisesti ja ne arvostetaan käypään arvoon. Käyvän arvon
alentuminen kirjataan tulokseen ja käyvän arvon nousu omaan pääomaan.
Velvoitetta toimittaa päästöoikeuksia käsitellään IAS 37 (Varaukset,
ehdolliset velat ja ehdolliset varat) mukaisesti. Velka kirjataan
toteutuneiden päästöjen perusteella arvostettuna käypään
markkinahintaan. Velan muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.


IFRS raportoinnissa käytettyjen tunnuslukujen laskentakaavat        
                              
Oman pääoman tuotto, =    100 x  Kauden voitto            
%
                   Oma pääoma keskimäärin        
                                      
Sijoitetun pääoman  =    100 x  Voitto ennen veroja + korko- ja muut
tuotto %               rahoituskulut
                   Sijoitettu pääoma keskimäärin    
                                      
Sidotun pääoman   =    100 x  Liikevoitto + osuus osakkuus- ja
tuotto, %               yhteisyritysten voitosta
                   Sidottu pääoma keskimäärin      
                                      
Sijoitettu pääoma  =        Taseen loppusumma - korottomat velat
                   - laskennallinen verovelka -
                   varaukset
                                      
Sidottu       =        Korottomat varat +
pääoma                Ydinjätehuoltorahastoon liittyvät
                   korolliset varat
                   - korottomat velat - varaukset    
                   (lukuunottamatta rahoitukseen,
                   veroihin ja laskennallisiin veroihin
                   liittyviä eriä sekä varoja
                   ja velkoja, jotka syntyvät
                   suojauslaskennan
                   soveltamisedellytykset täyttävien
                   johdannais-
                   sopimusten käypien arvojen
                   muutoksista)
                                      
Korolliset      =        Korolliset velat - rahavarat     
nettovelat
                                      
Velkaantumisaste, % =    100 x  Korolliset nettovelat        
                   Oma pääoma              
                                      
Oma pääoma/osake,  =        Oma pääoma              
EUR
                   Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
                                      
Omavaraisuusaste, % =    100 x  Oma pääoma sisältäen
                   vähemmistöosuuden
                   Taseen loppusumma          
                                      
Korkokate      =        Liikevoitto             
                   Nettokorkokulut           
                                      
Tulos/ osake (EPS)  =        Kauden voitto            
                   Osakkeiden keskimääräinen
                   osakeantioikaistu lukumäärä
                   tilikauden aikana