Pörssitiedote

KANSAINVÄLISIIN TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN (IFRS) SIIRTYMINEN VUONNA 2005

27 huhtikuu 2005, 09:32

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2005

KANSAINVÄLISIIN TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN (IFRS) SIIRTYMINEN VUONNA 2005

Vuoden 2004 tuloslaskelma, tase ja kassavirta vuosineljänneksittäin,
kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti esitettyinä

Fortum ottaa kansainväliset tilinpäätösstandardit käyttöön vuonna 2005 sekä
vuositilinpäätöksessään että osavuosikatsauksissaan. Vuositilinpäätös ja
osavuosikatsaukset sisältävät yhden vuoden vertailutiedot muutettuina vastaamaan
IFRS-laskentaperiaatteita. Siirtymäpäivä suomalaisesta kirjanpito- ja
tilinpäätöskäytännöstä (FAS) IFRS-standardeihin on 1.1.2004. Ensimmäinen IFRS-
laskentaperiaatteiden mukainen osavuosikatsaus julkaistaan 3.5.2005.

IFRS-siirtymän vaikutuksesta konsernin tulokseen ja tärkeimpiin tunnuslukuihin
on annettu tilintarkastettua taloudellista informaatiota 3.2.2005 julkaistun
pörssitiedotteen ja vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen
tarkoitus on antaa lisätietoa siirtymän vaikutuksista neljännes- ja vuositason
tuloslaskelmiin, taseisiin, kassavirtalaskelmiin ja segmentti-informaatioon.

Tiedotteessa esitettyä IFRS-perusteista taloudellista informaatiota voidaan
joutua oikaisemaan ennen sen sisällyttämistä vertailukauden tietoina konsernin
ensimmäiseen, 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta, laadittavaan IFRS-
tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-normistossa meneillään olevista muutoksista,
jotka voivat vaikuttaa tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-
standardeja vuodesta 2005 lähtien.


Osingonjaon ja Neste Oil Oyj:n osakkeiden myynnin sekä luovutettujen toimintojen
kirjausperiaatteet


Fortum Oyj:n 31.3.2005 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin jakaa
noin 85% Neste Oil Oyj:n osakkeista osingonjakona. Jäljelle jäänyt osuus
osakkeista myytiin huhtikuun aikana. Maaliskuulta 2005 laadittavassa
osavuosikatsauksessa Neste Oil-konsernia ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen.
Fortumin taseeseen sisältyy vielä noin 15% omistusosuus Neste Oil-konsernista.
Osakeomistus luokitellaan myytävissä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi ja
arvostetaan alkuhetken käypään arvoon, joka kirjataan suoraan omaan pääomaan.
Vuoden 2005 toisella neljänneksellä, myynnin toteuduttua huhtikuussa,
arvostuserä kirjataan tuloslaskelmaan ja esitetään luovutettujen toimintojen
yhteydessä osakkeiden myyntivoittona.

Öljyyn liittyviä liiketoimintoja käsitellään Fortumin kirjanpidossa 31.3.2005
lähtien luovutettuina toimintoina IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti. Luovutettujen
toimintojen osuus esitetään välittömillä veroilla vähennettynä yhdellä rivillä
tuloslaskelmassa. Kassavirtalaskelmassa luovutettujen toimintojen osuus
liiketoiminnan-, investointien- ja rahoituksen kassavirrasta esitetään
erikseen. Tässä tiedotteessa olevat vuoden 2004 vertailutiedot on oikaistu IFRS
5 standardin mukaisesti ja ne esitetään samassa muodossa kuin vuoden 2005
ensimmäisen neljänneksen tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma tullaan esittämään.
Vuoden 2004 vertailutaseet sisältävät vielä öljyliiketoiminnot.

Luovutetut toiminnot muodostuvat pääasiassa Fortum-konserniin sisältyneistä
öljyyn liittyvistä liiketoiminnoista, mutta laskelmat sisältävät myös mm.
eriytymisestä johtuvat rahoituskulut sekä sisäisten erien vaikutuksen.
Esitetyt, luovutettujen toimintojen nettorahoituskulut perustuvat siihen, että
rahoitustoiminnot ja riskien hallinta on hoidettu keskitetysti konsernitasolla
ja että sisäisen rahoituksen perustana on käytetty lyhytaikaista muuttuvaa
korkoa. Tästä seuraa se, että Fortumin jatkuvien toimintojen rahoituskulut
vuonna 2004 ovat suhteellisen korkeat. Fortumin aiemmin esittämät
konsernihallinnon ja muiden yhteisten toimintojen kulut on sisällytetty
jatkuvien toimintojen tulokseen eikä tulevia kustannussäästöjä ole ennakoitu.

Tässä tiedotteessa esitetty informaatio ei anna kuvaa Neste Oil-konsernin IFRS-
vaikutuksista. IFRS-siirtymän vaikutuksista Neste Oil-konsernissa on kerrottu
Fortumin 14.3.2005 julkaisemassa pörssitiedotteessa.

Tulevien osavuosikatsauksien esitysmuoto

Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Fortumin osavuosikatsaukset
sisältävät seuraavat tiedot aiemmin esitettyjen tietojen ohella:

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (tuloslaskelma) sekä Investoinnit
osakkuus- ja yhteisyrityksiin (tase) segmenteittäin. Fortumin osakkuusyhtiöihin
Sähköntuotantosegmentissä kuuluu pääasiassa ydinvoimaa ja vesivoimaa tuottavia
yhtiöitä sekä omistusosuudet Hafslundista ja Lenenergosta. Lämpösegmentin
merkittävin osakkuusyhtiö on Gasum ja Sähkönsiirtosegmentin merkittävin
osakkuusyhtiö on Fingrid.

Sidottu pääoma segmenteittäin esitetään bruttomääräisenä; varat ja vieras pääoma
erikseen. Lisäksi esitetään täsmäytyslaskelma segmentin ja konsernin varojen ja
vieraan pääoman välillä.

IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto-standardin mukaiset valitut
poikkeukset

Siirtyessään käyttämään IFRS standardeja Fortum on päättänyt soveltaa IFRS 1
Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto-standardin (IFRS 1) sallimia
helpotuksia muiden standardien vaatimuksista. Tärkein valittu helpotus koskee
liiketoimintojen yhdistämisiä, jotka ovat tapahtuneet ennen IFRS-standardeihin
siirtymispäivää. Fortum säilyttää varojen ja velkojen luokittelu- ja
kirjausperiaatteet sellaisina, kuin ne ovat olleet suomalaisten lakien ja
määräysten mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä (FAS). Tämä tarkoittaa,
että ennen 1.1.2004 tehtyjä yrityshankintoja ei muuteta. Arvonalentumistestit on
suoritettu säännöllisesti eikä alkavaan IFRS-taseeseen ole kirjattu
arvonalentumisia.

Fortum soveltaa rahoitusinstrumentteihin liittyviä standardeja IAS 32
Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa ja
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen myös vertailuvuodelta
2004.

IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutukset Fortumiin ja Öljyn liiketoimintojen
käsittely luovutettuina toimintoina

Osavuosikatsauksen 31.3.2005 tuloslaskelmassa öljyn liiketoiminnot tullaan
esittämään luovutettuina toimintoina. Alla oleva taulukko kuvaa IFRS-
standardeihin siirtymisen vaikutuksia jatkuvien toimintojen osalta. Jatkuvien
toimintojen osalta merkittävimmät oikaisut tuloslaskelmaan aiheutuvat
erilaisesta eläkevelvoitteiden käsittelystä sekä kertaluonteisesta muutoksesta
suomalaisen TEL:n työkyvyttömyyseläkkeen osuuden tulkinnassa. Avaavassa IFRS
taseessa 2004 TEL:n työkyvyttömyysosuus käsiteltiin etuuspohjaisena järjestelynä
ja vuoden 2004 lopun IFRS taseessa se muutettiin maksupohjaiseksi järjestelyksi.
Fortumin jatkuvat toiminnot soveltavat suojauslaskentaa suurimpaan osaan niistä
johdannaissopimuksista, jotka on tehty kassavirran suojaamiseksi. Tämä vähentää
vaihteluja tuloslaskelmassa. Johdannaisten käypien arvojen muutokset esitetään
omassa pääomassa käyvän arvon rahastossa.

IFRS laskentaperiaatteiden mukaan osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
ei sisälly liikevoittoon vaan se esitetään heti sen jälkeen. Osakkuus- ja
yhteisyritysten hankinnan yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen käypien
arvojen oikaisujen poistot on FASin mukaan raportoitu muissa kuluissa, mutta
IFRS periaatteiden mukaan ne sisällytetään osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta.

FORTUM-KONSERNI                              
TAMMI-JOULUKUU 2004                            
                                     
KONSERNIN TULOSLASKELMA OIKAISTUNA LUOVUTETUILLA TOIMINNOILLA       
                                     
MEUR        FAS  Ydin- Rahoi-  Vuokra-  Työ-  Muut   IFRS  IFRS
        31.12. voimaan  tus- sopimuks suhde-  IFRS vaikutu 31.12.
         2004 liittyv instru-    et  etuud vaiku-    s  2004
               ät mentit        et tukset yhteens
             varat                     ä
               ja
            varauks
               et
Liikevaihto    3841        0    -6           -6  3835
Liiketoiminnan   84        6         1        7   91
muut tuotot
Materiaalit ja  -1507                         0  -1507
palvelut
Henkilöstökulu  -470                 17   -9    8  -462
t
Poistot ja    -393    2         3       0    5  -388
arvonalentumis
et
Liiketoiminnan  -401    5         1       21    27  -374
muut kulut
Liikevoitto    1154    7    6    -2   18   12    41  1195
Osuus        34    -2               -20   -22   12
osakkuusyritys
ten voitosta
Rahoituskulut   -232    -8   -10     1    4   0   -13  -245
- netto
Voitto ennen    956    -3   -4    -1   22   -8    6   962
veroja
Välittömät    -254                         -5  -259
verot
Tilikauden     702                         1   703
voitto
Luovutetut toiminnot                           
Luovutettujen   556                         33   589
toimintojen
tilikauden
voitto
Tilikauden    1258                         34  1292
voitto
                                     
Jakautuminen:                               
Emoyhteisön    1227                         32  1259
omistajille
Vähemmistölle    31                         2   33
         1258                         34  1292


IFRS-siirtymän vaikutukset taseeseen 31.12.2004 on esitetty erillisessä
taulukossa tässä tiedotteessa.

Aiemmin esitetyt IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutukset Fortumissa

IFRS-standardeihin siirtymisen kokonaisvaikutukset Fortumin 2004
vertailutietoihin sisältävät öljyliiketoiminnot. Aiemmin julkaistut tiedot
siirtymän vaikutuksista öljyliiketoiminnot sisältävässä Fortumissa on esitetty
tämän tiedotteen liitteenä.

Merkittävimmät vaikutukset johtuvat rahoitusinstrumenttien kirjaus- ja
arvostusperiaatteiden muutoksista, ydinvoimalaitosten ja käytetyn
ydinpolttoaineen käytöstä poistamiseen liittyvien varojen ja velkojen
kirjaamisesta, vuokrausjärjestelyjen luokittelueroista suomalaiseen kirjanpito-
ja tilinpäätöskäytäntöön verrattuna sekä eläkevelvoitteiden kirjanpitokäsittelyn
muutoksista. Alla olevat taulukot olivat vuoden 2004 vuosikertomuksessa ja ne
osoittavat IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksen tuloslaskelmaan ja
tiettyihin tunnuslukuihin. Luvut sisältävät öljyliiketoiminnot.

FORTUM-KONSERNI                              
TAMMI-JOULUKUU 2004                            
Tilintarkastettu                              
                                      
IFRS standardeihin siirtymisen alustava vaikutus Fortum-konsernin
tuloslaskelmaan ja tunnuslukuihin

KONSERNIN TULOSLASKELMA                          
MEUR        FAS   Ydin- Rahoi-  Vuokra-  Työ-  Muut   IFRS IFRS
        31.12.  voimaan  tus- sopimuks suhde-  IFRS vaikutu 31.12
         2004 liittyvä instru-    et  etuud vaiku-    s   .
                t mentit        et tukse yhteens 2004
            varat ja                t    ä
            varaukse
                t
Liikevaihto   11665             -6           -6 11659
Liiketoiminnan   121        29     6    1       36  157
muut tuotot
Materiaalit ja  -7861                          0 -7861
palvelut
Henkilöstökulu  -684                 23  -12    11 -673
t
Poistot ja    -511     2        -3      -15   -16 -527
arvonalentumis
et
Liiketoiminnan  -886     5         9       33    47 -839
muut kulut
Liikevoitto    1844     7   29     6   24   6    72 1916
Osuus        70    -2               -20   -22  48
osakkuusyritys
ten voitosta
Rahoituskulut   -259    -8   -10     7    4   2    -5 -264
- netto
Voitto ennen   1655    -3   19    13   28  -12    45 1700
veroja
Välittömät    -397                         -11 -408
verot
Tilikauden    1258                         34 1292
voitto
Jakautuminen:                               
         1227                         32 1259
          31                          2  33
         1258                         34 1292
                                      
*) Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten voitosta on sisältynyt
liikevoittoon FASissa
                                      
Osakekohtainen tulos emoyhtiön                       
omistajille (euroa per osake)
                                      
Laimentamaton   1,44                           1,48
Laimennettu    1,42                           1,46

TUNNUSLUVUT    FAS  Ydin-  Rahoi- Vuokra-  Työ-  Muut  IFRS IFRS
        31.12. voimaan   tus- sopimuks suhde-  IFRS vaikut 31.12
         2003 liittyvä  instru-    et etuude vaiku-   us   .
               t  mentit        t tukset yhteen 2003
            varat ja                     sä
            varaukse
               t
Sijoitettu    12704    39    -55   155    7   -35   111 12815
pääoma, MEUR
Korollinen    5626         98   149       -1   246 5872
nettovelka,
MEUR
Oma pääoma,    6638    39   -153    6    7   -28  -129 6509
johon sisältyy
vähemmistöosuu
s,
MEUR
          232    1   -101           -12  -112  120
                                      
TUNNUSLUVUT    FAS  Ydin-  Rahoi- Vuokra-  Työ-  Muut  IFRS IFRS
        31.12. voimaan   tus- sopimuks suhde-  IFRS vaikut 31.12
         2004 liittyvä  instru-    et etuude vaiku-   us   .
               t  mentit        t tukset yhteen 2004
            varat ja                     sä
            varaukse
               t
Sijoitettu    12697    38    35   118   28   -26   193 12890
pääoma, MEUR
Korollinen    4896         96   102        1   199 5095
nettovelka,
MEUR
Oma pääoma,    7655    38    -61    16   28   -26   -5 7650
johon sisältyy
vähemmistöosuu
s,
MEUR
          261    1   -100           -12  -111  150
                                      
Sijoitetun    15,6                           15,8
pääoman
tuotto, %
Oman pääoman   17,6                           18,2
tuotto, %
Velkaantumisas   64                            67
te, %


Fortumin osavuosikatsaus ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistaan 3.5.2005.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Mika Paloranta, IR-johtaja, puh. 010 452 4138
Susanne Jonsson, Corporate Controller, puh. 010 452 4115

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Liite:
Kuvaus IFRS standardeihin siirtymisen vaikutuksista öljyliiketoiminnat
sisältävään FortumiinFORTUM -KONSERNI                           
KANSAINVÄLISIIN                            
TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN (IFRS)
SIIRTYMINEN
                                   
KONSERNIN TULOSLASKELMA                        
                                   
MEUR          IFRS  IFRS IFRS  IFRS   FAS  FAS  FAS  FAS
            I-IV I-III I-II   I  I-IV I-III  I-II   I
            2004  2004 2004  2004  2004 2004  2004  2004
                                   
Liikevaihto       3835  2751 1986  1129  3841 2747  1987  1133
Liiketoiminnan muut    91   80  82   32   84  69   58   43
tuotot
Materiaalit ja     -1507 -1087 -786  -446  -1507 -1089  -788  -449
palvelut
Henkilöstökulut     -462  -346 -240  -115  -470 -352  -243  -118
Poistot ja       -388  -282 -192  -93  -393 -286  -195  -94
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut   -374  -284 -195  -100  -401 -296  -202  -101
kulut
Liikevoitto      1 195  832  655  407  1 154  793  617  414
Osuus           12   9   8   4   34  22   16   7
osakkuusyritysten
voitosta
Rahoitustuotot ja -   -245  -167 -125  -78  -232 -175  -124  -59
kulut
Voitto ennen veroja   962  674  538  333   956  640  509  362
Välittömät verot    -259  -163 -131  -111  -254 -153  -123  -118
Jatkuvien toimintojen  703  511  407  222   702  487  386  244
tilikauden voitto
Luovutetut toiminnot                         
Luovutettujen      589  432  295  102   556  405  283   96
toimintojen
tilikauden voitto
Tilikauden voitto   1 292  943  702  324  1 258  892  669  340
                                   
Jakautuminen:                             
Emoyhtiön omistajille 1 259  924  680  304  1 227  877  649  321
Vähemmistölle       33   19  22   20   31  15   20   19
            1292  943  702  324  1258  892  669  340
                                   
Emoyhtiön omistajille                         
kuuluvasta konsernin
voitosta laskettu                           
osakekohtainen
tulos (euroa per                           
osake)
Laimentamaton      0,79  0,58 0,45  0,24  0,79 0,56  0,43  0,27
Laimennettu       0,78  1,07 0,44  0,23  0,78 0,54  0,42  0,26
                                   
Emoyhtiön omistajille                         
kuuluvasta jatkuvien
toimintojen voitosta                         
laskettu
osakekohtainen
tulos (euroa per                           
osake)
Laimentamaton      0,79  0,58 0,45  0,24  0,79 0,56  0,43  0,27
Laimennettu       0,78  0,57 0,44  0,23  0,78 0,54  0,42  0,26

KONSERNIN TASE                             
MEUR        IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS  FAS  FAS  FAS FAS  FAS
          31.12 30.9 30.6 31.3 1.1. 31.12 30.9 30.6 31.3 1.1.
          2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004                                 
VASTAAVAA                                
Pysyvät                                 
vastaavat
Aineettomat     116  122 143  160  136  112  112  138 156  146
hyödykkeet
Rakennukset,    11925 11783 11661 11583 11787 11824 11681 11550 11446 1163
koneet ja          
kalusto
Muut        2355 2197 2219 2119 2082 1974  1839 1854 1776 1762
pitkäaikaiset     
sijoitukset
Muut         90  103  90  100  91             
pitkäaikaiset
saamiset
Pitkäaikaiset    727  758 731  711  670  688  716  693 673  632
korolliset
saamiset
Pysyvät      15213 14963 14844 14673 14766 14598 14348 14235 14051 14172
vastaavat        
yhteensä
                                    
Vaihtuvat                                
vastaavat
Vaihto-       654  701 596  578  548  659  705  600 580  551
omaisuus
Myyntisaamiset   1 555 1348 1281 1527 1519 1301 1216 1209 1475 1400
ja lyhytaikaiset     
saamiset
Rahat ja       145  219 194  193  433  146  222  196 203  439
pankkisaamiset
Vaihtuvat     2 354 2268 2071 2298 2500 2 106 2143 2005 2259 2390
vastaavat                     
yhteensä
                                    
VASTAAVAA     17567 17231 16915 16971 17266 16704 16491 16240 1631016562
YHTEENSÄ          
                                    
OMA PÄÄOMA                                
Emoyhtiön                                
omistajille
kuuluva
oma pääoma                               
Osakepääoma    2 948 2891 2889 2889 2886 2948 2891 2889 2889 2886
                            
Käyvän arvon     126  13 -80   8  60   0   0   0  0   0
rahasto
Muu oma pääoma   4 426 4058 3792 3404 3443 4446 4065 3820 3487 3520
             
Yhteensä      7 500 6962 6601 6301 6389 7394 6956 6709 6376 6406
              
Vähemmistöosuus   150  136 140  136  120  261  245  250 245  232

Oma pääoma     7 650 7098 6741 6437 6509 7655 7201 6959 6621 6638
yhteensä          
                                    
VIERAS PÄÄOMA                              
Pitkäaikainen                              
vieras pääoma
Korollinen     4450 4501 4552 4468 5076 4257 4289 4337 4235 4840
pitkäaikainen
vieras pääoma
Laskennallinen   1841 1751 1774 1796 1793 1842 1804 1850 1862 1843
verovelka
Varaukset      608  586 560  566  562  237  223  200 210  207
Muu         507  509 534  535  520  359  359  352 345  346
pitkäaikainen
vieras pääoma
Pitkäaikainen    7406 7347 7420 7365 7951 6695 6675 6739 6652 7236
vieras pääoma
yhteensä
                                    
Lyhytaikainen                              
vieras pääoma
Korollinen      790   1  1   1   1  785   1   1  1   1
lyhytaikainen       163 154  251  230     162  152 245  225
vieras pääoma
Ostovelat ja muu  1 721   1  1   1   1 1 569   1   1  1   1
lyhytaikainen       623 600  918  576     453  390 792  463
vieras pääoma 1)
Lyhytaikainen    2511 2786 2754 3169 2806 2354 2615 2542 3037 2688
vieras pääoma
yhteensä
                                    
                                    
Vieras pääoma   9 917  10  10  10  10 9 049   9   9  9   9
yhteensä          133 174  534  757     290  281 689  924
                                    
VASTATTAVAA      17  17  16  16  17  16  16  16  16  16
YHTEENSÄ       567  231 915  971  266  704  491  240 310  562
                                      

1) Osingot Fortumin osakkeen omistajille, 357 miljoonaa euroa vuonna 2004,
on kirjattu vieraaseen pääomaan vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa.
Kassavirtavaikutus on näytetty vuoden toisella neljänneksellä.

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                       
MEUR            IFRS IFRS IFRS  IFRS  FAS   FAS  FAS  FAS
               31 30.9 30.6  31.3 31.12  30.9. 30.6. 31.3
              .12.               2004 2004  
              2004 2004 2004  2004  2004        2004
Liiketoiminnan                                
kassavirta
Liikevoitto ennen     1 595   1  855  504 1 581  1 101  828  515
jatkuvien toimintojen       123
poistoja
Muut tuotot ja kulut     -49  -51  -54   -1  -15   -6  -8  -2
joihin ei liity maksua
Rahoituserät ja       -181  -57  -15   5  -194   -66  -22   3
toteutuneet kurssierot
Maksetut välittömät     -160 -130  -70  -33  -160  -130  -70  -33
verot
Jatkuvien toimintojen   1 205  885  716  475 1 212   899  728  483
liiketoiminnan
kassavirta
Käyttöpääoman muutos     27  104  40  -118   22   95  29 -119
Jatkuvien toimintojen    1232  989  756  357  1234   994  757  364
liiketoiminnan
kassavirta
Luovutettujen        526  314  291   96  514   305  286  94
toimintojen
liiketoiminnan
kassavirta
Liiketoiminnan       1758 1303 1047  453  1748  1299 1043  458
kassavirta yhteensä
                                     
Investointien kassavirta                           
Investoinnit        -335 -201 -128  -57  -341  -209 -130  -58
käyttöomaisuuteen
Ostetut osakkeet      -179 -105  -30     -179  -105  -30   
Käyttöomaisuuden myynnit   60  11  11   6   60   11  11   6
Myydyt osakkeet        15   9   9   1   15    9   9   1
Muiden sijoitusten      -20  -88 -139  -45  -19   -86 -140  -46
muutos
Jatkuvien toimintojen    -459 -374 -277  -95  -464  -380 -280  -97
investointien kassavirta
Luovutettujen        -277 -176  -89  -47  -274  -174  -89  -47
toimintojen
investointien kassavirta
Investointien kassavirta  -736 -550 -366  -142  -738  -554 -369 -144
yhteensä
                                       
Rahoituksen kassavirta                            
Velkojen muutos       -811 -494 -383  -508  -813  -496 -385 -510
Osingonjako yhtiön     -357 -357 -357     -359  -359 -359   
osakkeenomistajille
Muut rahoituserät       94   6   0   -2   96    8   2  -2
Jatkuvien toimintojen   -1 074 -845 -740  -510 -1076  -847 -742 -512
rahoituksen kassavirta                 
Luovutettujen        -236 -123 -182  -41  -227  -116 -177  -39
toimintojen rahoituksen
kassavirta 2)
Rahoituksen kassavirta  -1 310 -968 -922  -551 -1303  -963 -919 -551
yhteensä                        
                                       
Taseen mukainen                                
likvidien varojen
muutos,
lisäys (+), vähennys (-)  -288 -215 -241  -240  -293  -218 -245 -237

2) Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty, minkä vuoksi luovutettujen
toimintojen rahoituksen kassavirta esitetään lainojen takaisinmaksujen
mukaisena.

TUNNUSLUVUT 3)                              
             IFRS  IFRS  IFRS  IFRS  FAS   FAS  FAS  FAS
              31  30.9 30.6.  31.3. 31.12  30.9. 30.6. 31.3
             .12.   .  2004  2004   .  2004 2004   .
             2004  2004         2004        2004

Sijoitettu pääoma,   12890 12762 12 447 12 156 12697  12652 12447 12101
MEUR                                  
Korollinen nettovelka,  5095  5445  5512  5526  4896  5229 5293 5276
MEUR
Investoinnit, MEUR    830  501  276   107  833   507  278  108
Sijoitetun pääoman    15,0  15,0  17,0  18,6  15,6  14,5 16,1 18,6
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %  18,2  18,4  20,9  19,9  17,6  17,1 19,4 20,4
Korkokate         8,0  7,8  8,3   7,1  8,0   7,5  7,9  7,6
Liiketoiminnan      36,4  33,1  38,2  44,4  37,8  34,4 39,9 46,5
kassavirta /Korollinen
nettovelka, %
Velkaantumisaste, %    67   77   82   86   64   73  76  80
Omavaraisuusaste, %    44   41   40   38   46   44  43  41
Henkilöstö keskimäärin 12859 13112 13097  13023 12859  13112 13097 13023
                                      
                                       
3) Tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat
että luovutetut toiminnot

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                        
MEUR            IFRS IFRS IFRS  IFRS  FAS   FAS  FAS  FAS
              I-IV I-III I-II   I  I-IV  I-III I-II   I
              2004 2004 2004  2004  2004  2004 2004 2004

Sähköntuotanto       2084 1501 1048  560  2088  1 505   1  564
                                   052
- josta sisäistä       128  73  62   36  128   73  62  36
Lämpö            1025  709  559  361  1021   701  556  361
- josta sisäistä       49  40  39   36   49   40  39  36
Sähkönsiirto         707  513  363  206  707   513  363  206
- josta sisäistä       10   7   4   3   10    7   4   3
Markets           1387 1009  722  419  1387  1 009  722  419
- josta sisäistä       92  64  47   25   92   64  47  25
Muut             90  67  45   20   96   67  45  20
- josta sisäistä       93  65  43   19   93   65  43  19
Eliminoinnit 4)      -1458 -1048 -751  -437 -1458 -1 048 -751 -437
Jatkuvien toimintojen    3835 2751 1986  1129  3841  2747 1987 1133
liikevaihto
Luovutettujen        7909 5801 3710  1710  7909  5 801   3   1
toimintojen liikevaihto                       710  710
Eliminoinnit         -85  -68  -48  -21  -85   -58  -44  -20
Yhteensä          11659 8484 5648  2818 11665  8490 5653 2823

4) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta
netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan,
onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                        
MEUR            IFRS IFRS  IFRS IFRS  FAS   FAS  FAS  FAS
              I-IV I-III  I-II   I  I-IV  I-III I-II   I
              2004 2004  2004 2004  2004  2004 2004 2004

Sähköntuotanto        763  522  394  222  720   486  365  230
Lämpö            218  143  131  104  212   134  127  102
Sähkönsiirto         234  183  138  83 242,6   185  133  82
Markets            34  34   21  16   26   26  15  10
Muut             -54  -50 -29,3  -18  -47   -38  -23  -10
Jatkuvien toimintojen    1195  832 654,7  407 1153,6   793  617  414
liikevoitto
Luovutettujen        721  538  373  150  690   506  361  138
toimintojen liikevoitto
Yhteensä          1916 1370 1027,  557 1843,6  1299  978  552
                      7
FAS:n mukainen liikevoitto ei ole vertailukelpoinen aiemmin raportoitujen
lukujen kanssa. Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ei
sisälly liikevoittoon, IFRS raportointia mukaellen.

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN                
MEUR            IFRS IFRS IFRS  IFRS  FAS   FAS  FAS  FAS
              I-IV I-III I-II   I  I-IV  I-III I-II   I
              2004 2004 2004  2004  2004  2004 2004 2004

Sähköntuotanto        104 74,6  55  27,5  105   76  57  28
Lämpö            124 88,7  59  28,3  127   91  60  29
Sähkönsiirto         133  99  66   33  133   99  66  33
Markets            16  12   8   4   16   12   8   4
Muut             11   8   4      12    8   4 
Jatkuvien toimintojen    388 282,3  192  92,8  393   286  195  94
poistot ja
arvonalentumiset
Luovutettujen        139  101  68   32  118   86  57  27
toimintojen poistot ja
arvonalentumiset
Yhteensä           527 383,3  260 124,8  511   372  252  121
                                     
OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN 
      
MEUR            IFRS IFRS IFRS  IFRS  FAS   FAS  FAS  FAS
              I-IV I-III I-II   I  I-IV  I-III I-II   I
              2004 2004 2004  2004  2004  2004 2004 2004

Sähköntuotanto 5)      -18  -10  -8   -5   5    4   1  -2
Lämpö             15   9   8   5   14    8   7   5
Sähkönsiirto         16  11   8   5   16   11   8   5
Markets            0   0   0   0   0    0   0   0
Muut             -1  -1   0   -1   -1   -1   0  -1
Jatkuvien toimintojen     12   9   8   4   34   22  16   7
osuus osakkuusyritysten
tuloksesta
Luovutettujen         36  29  11   3   36   29  11   3
toimintojen osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta
Yhteensä           48  38  19   7   70   51  27  10
                                     
5) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä,
joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan. Osakkuus- ja yhteisyritysten
hankinnan yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen käypien arvojen oikaisujen
poistot on IFRS periaatteiden mukaan sisällytetty osuuteen ja yhteisyritysten
tuloksesta (FASin mukaan raportoitu muissa kuluissa).

INVESTOINNIT OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN           
SEGMENTEITTÄIN
MEUR           IFRS IFRS IFRS IFRS  FAS   FAS  FAS  FAS
              31 30.9 30.6 31.3 31.12  30.9. 30.6. 31.3
             .12.  .   .   .   .  2004 2004   .
             2004 2004 2004 2004 2004        2004

Sähköntuotanto      1208 1196 1156 1084 1282  1 269 1 226 1154
Lämpö           127  92  91  92  115   80  79  80
Sähkönsiirto        196 193  189  189  196   193  189  189
Markets           8  7   9  10   8    7   9  10
Muut             0  1   0   0   0    1   0   0
Jatkuvien toimintojen   1539 1489 1445 1375 1601  1550 1503 1433
osuus
osakkuusyritysinvestoinn
eista
Luovutettujen       140 134  123  114  140   134  123  114
toimintojen osuus
osakkuusyritysinvestoinn
eista
Yhteensä         1679 1623 1568 1489 1741  1684 1626 1547
                                   
INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN 
 
MEUR           IFRS IFRS IFRS IFRS  FAS   FAS  FAS  FAS
              31 30.9 30.6 31.3 31.12  30.9. 30.6. 31.3
             .12.  .   .   .   .  2004 2004   .
             2004 2004 2004 2004 2004        2004

Sähköntuotanto       210 152  60  14  210   155  62  15
Lämpö           175  75  50  23  181   80  50  23
Sähkönsiirto        106  65  40  14  106   65  40  14
Markets           6  4   2   2   6    4   2   2
Muut            17  10   6   4  17   10   6   4
Jatkuvien toimintojen   514 306  158  57  520   314  160  58
investoinnit
Luovutettujen       316 195  118  50  313   193  118  50
toimintojen investoinnit
Yhteensä          830 501  276  107  833   507  278  108
                                   
                                   

SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                      
MEUR          IFRS  IFRS  IFRS  IFRS  FAS  FAS  FAS  FAS
             31 30.9.  30.6.  31.3. 31.12 30.9. 30.6. 31.3.
            .12.  2004  2004  2004   . 2004  2004  2004
            2004             2004

Sähköntuotanto     6218  6183  6142  6087  6258 6236  6188  6166
Lämpö          2440  2362  2323  2373  2502 2424  2393  2445
Sähkönsiirto      3091  3086  3107  3095  3101 3088  3103  3095
Markets         194  137   177   153  196  139  177  157
Muut ja eliminoinnit   -43   25   126   128   -1  48  120   68
Jatkuvien       11900 11793  11875  11836 12056 11935 11981 11931
toimintojen sidottu
pääoma
Luovutettujen      2011  1963  1799  1808  1765 1708  1557  1534
toimintojen sidottu
pääoma
Eliminoinnit        2   1    0   14   0   0   0   0
Sidottu pääoma     13913 13757  13674  13658 13821 13643 13538 13465
yhteensä
                                       

                                     
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN   
               
%             IFRS  IFRS IFRS  IFRS   FAS  FAS  FAS  FAS
               31 30.9. 30.6 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3
              .12.  2004  .  2004  2004  2004  2004   .
              2004    2004                2004

Sähköntuotanto       12,1  11,0 12,5  14,0  11,6  10,5  11,7 14,5
Lämpö            9,8  8,6 11,8  18,3   9,2  7,8  11,0 17,4
Sähkönsiirto        8,1  8,3 9,4  11,3   8,3  8,4  9,1 11,2
Markets          25,3  37,9 36,8  77,6  18,8  28,0  25,2 44,4

VARAT SEGMENTEITTÄIN                           
MEUR            IFRS IFRS  IFRS IFRS  FAS   FAS  FAS FAS
             31.12. 30.9 30.6. 31.3 31.12  30.9. 30.6. 31.3
              2004   .  2004   .   .  2004  2004  .
                 2004     2004  2004        2004
Sähköntuotanto       7108 7123  7114 6960  6645  6573  6508 6458
Lämpö            2742 2589  2560 2644  2769  2607  2574 2668
Sähkönsiirto        3514 3483  3474 3494  3513  3480  3466 3491
Markets           375  377  452  500  325   282  319 398
Muut ja eliminoinnit    -156 -198  -259 -221  -51   -18   62 -50
Jatkuvien toimintojen   13583 1337 13341 1337 13201  12924 12929 1296
varat                4      7             5
Luovutettujen        2756 2775  2538 2495  2523  2528  2324 2258
toimintojen varat
Eliminoinnit         -32  -37  -31  -24  -23   -26  -24 -14
Sidottuun pääomaan     16307 1611 15848 1584 15701  15426 15229 1520
sisältyvät varat           2      8             9
Korolliset saamiset     728  758  731  711  688   716  693 673
Laskennallinen        106  15   32  21  109   32   30  32
verosaaminen
Muut varat          281  127  110  198   60   95   92 193
Rahat ja pankkisaamiset   145  219  194  193  146   222  196 203
Varat yhteensä       17567 17231 16915 16971 16704  16491 16240 16310
                  
                                     
VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                       
MEUR            IFRS IFRS  IFRS IFRS  FAS   FAS  FAS FAS
             31.12. 30.9 30.6. 31.3 31.12  30.9. 30.6. 31.3
              2004   .  2004   .   .  2004  2004  .
                 2004     2004  2004        2004

Sähköntuotanto        890  940  972  873  387   337  320 292
Lämpö            302  227  237  271  267   183  181 223
Sähkönsiirto         423  397  367  399  412   392  363 396
Markets           181  240  275  347  129   143  142 241
Muut ja eliminoinnit    -113 -223  -385 -349  -50   -66  -58 -118
Jatkuvien toimintojen    1683 1581  1466 1541  1145   989  948 1034
vieras pääoma
Luovutettujen        745  812  739  687  758   820  767 724
toimintojen vieras
pääoma
Eliminoinnit         -34  -38  -31  -38  -23   -26  -24 -14
Sidottuun pääomaan     2394 2355  2174 2190  1880  1783  1691 1744
sisältyvät velat
Laskennallinen verovelka  1841 1751  1774 1796  1842  1804  1850 1862
Muut 6)           442  363  520  829  285   252  251 603
Sijoitettuun pääomaan    4677 4469  4468 4815  4007  3839  3792 4209
sisältyvät velat
Korollinen vieras pääoma  5240 5664  5706 5719  5042  5451  5489 5480
Oma pääoma         7650 7098  6741 6437  7655  7201  6959 6621
Oma pääoma ja vieras    17567 17231 16915 16971 16704  16491 16240 16310
pääoma yhteensä  
         
6) Osingot Fortumin osakkeenomistajille, 357 miljoonaa euroa vuonna 2004, on
kirjattu vieraaseen pääomaan vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa.
Kassavirtavaikutus on näytetty vuoden toisella neljänneksellä.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN                      
MEUR           IFRS  IFRS IFRS  IFRS  FAS  FAS   FAS  FAS
             IV/04 III/04 II/04  I/04 IV/04 III/04 II/04 I/04
                          
Sähköntuotanto       583   453  488  560  583  453   488  564
- josta sisäistä      55   11  26   36  55  11   26  36
Lämpö           317   149  198  361  320  145   195  361
- josta sisäistä       9    1   3   36   9   1    3  36
Sähkönsiirto        194   150  157  206  194  150   157  206
- josta sisäistä       3    3   1   3   3   3    1   3
Markets          378   287  303  419  378  287   303  419
- josta sisäistä      28   17  22   25  28  17   22  25
Muut            23   22  25   20  29  23   24  20
- josta sisäistä      11    7   9   10  11   7    9  10
Eliminoinnit       -411  -296 -314  -437 -410 -298  -313 -437
Jatkuvien toimintojen   1084   765  857  1129 1094  760   854 1133
liikevaihto
Luovutettujen       2108  2091 2000  1710 2108 2091  2000 1710
toimintojen liikevaihto
Eliminoinnit        -17   -20  -27  -21  -27  -14   -24  -20
Yhteensä         3175  2836 2830  2818 3175 2837  2830 2823

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN                      
MEUR           IFRS  IFRS IFRS  IFRS  FAS  FAS   FAS  FAS
             IV/04 III/04 II/04  I/04 IV/04 III/04 II/04 I/04
                              
Sähköntuotanto       241   128  172  222  234  121   135  230
Lämpö            75   12  27  104  78   7   25  102
Sähkönsiirto        51   45  55   83  58  52   51  82
Markets           0   13   5   16   0  11    5  10
Muut            -4   -21  -11  -18  -9  -15   -13  -10
Jatkuvien toimintojen   363   177  248  407  362  175   203  414
liikevoitto
Luovutettujen       183   165  223  150  184  145   223  138
toimintojen liikevoitto
Yhteensä          546   342  471  557  545  321   426  552

FAS:n mukainen liikevoitto ei ole vertailukelpoinen aiemmin raportoitujen
lukujen kanssa. Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ei
sisälly liikevoittoon, IFRS raportointia mukaellen.

LUOVUTETUT TOIMINNOT                         
(sisältää Fortumin ja
luovutettujen
toimintojen väliset
eliminoinnit)
MEUR          IFRS  IFRS IFRS  IFRS  FAS  FAS  FAS  FAS
            I-IV I-III I-II   I  I-IV I-III  I-II   I
            2004  2004 2004  2004  2004 2004  2004  2004
                                   
Liikevaihto       7909  5801 3710  1710  7909 5801  3710  1710
Liiketoiminnan muut    66   52  31   12   37  29   24   6
tuotot
Materiaalit ja       - -4829 -3009 -1444 -6439 -4829 -3009 -1444
palvelut        6439
Henkilöstökulut     -211  -152 -106  -52  -214 -159  -110  -54
Poistot ja       -139  -101  -68  -32  -118  -86  -57  -27
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut   -465  -233 -185  -44  -485 -250  -197  -53
kulut
Liikevoitto       721  538  373  150  690  506  361  138
Osuus           36   29  11   3   36  29   11   3
osakkuusyritysten
voitosta
Rahoitustuotot ja -   -19  -27  -20  -20  -27  -24  -18  -16
kulut
Voitto ennen veroja   738  540  364  133  699  511  354  125
Välittömät verot    -149  -108  -69  -31  -143 -106  -71  -29
Luovutettujen      589  432  295  102  556  405  283   96
toimintojen
tilikauden voitto
                                   
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVAN TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA, FAS VS.
IFRS

                I-IV I-III  I-II   I  IV  III   II
MEUR              2004 2004  2004  2004 2004  2004  2004
Tilikauden voitto       1227  877  649  321  350  228  328
(FAS)
Ydinvoima, ARO          -2   0   1   -1  -2   -1   2
  IAS 39 Oil          14  -2   6   3  19   -5   3
  IAS 39 Electricity       8  16   20   3   9   -1   17
  IAS 39 Treasury       -14  19   1  -26  -6   -8   27
 IAS 39 OTH              -1   -1      0   0   -1
Rahoitusinstrumentit       8  32   26  -20  -24   6   46
Vuokrasopimukset         10   1   -2   -1   9   3   -1
Työsuhde-etuudet         21  22   15   7  -1   7   8
Muut IFRS vaikutukset      -5  -8   -9   -2   3   1   -7
Tilikauden voitto (IFRS)    1259  924  680  304  335  244  376

OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA, FAS            
VS. IFRS
MEUR             31.12.  30.9. 30.6.  31.3.  1.1.
                2004  2004  2004  2004  2004

Oma pääoma (FAS)        7394  6956  6709  6376  6406
Vähemmistöosuus         261   245  250   245  232
FAS
Vähemmistöosuus        -111  -109  -110  -109  -112
NYKABista
uudelleenluokitel
laan korolliseksi
velaksi
Ydinvoima,            37   39   40   38   39
ARO
  IAS 39 Oil          16   19   8    6   2
  IAS 39            106   27  -60   -5   23
Electricity
  IAS 39            -21   -34  -40   -56  -14
Treasury
 IAS 39 OTH          -61   -63  -63   -59  -62
Rahoitusinstrumen        39   -51  -155  -114  -51
tit
Vuokrasopimukset         16    7   4    5   6
Työsuhde-etuudet         28   29   22   14   7
Muut IFRS            -14   -18  -19   -18  -18
vaikutukset
Oma pääoma (IFRS)       7650  7098  6741  6437  6509

TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA, FAS VS. IFRS                  
                                     
MEUR        FAS Ydinvo Rahoitu Vuokra- Työs-  Muut  IFRS  IFRS
         31.12.   i-    s-  sopimu uhde-  IFRS vaikutu 31.12
          2004  maan instru-  k-set etuude vaiku-    s   .
             littyv  mentit        t tukset yhteens  2004
               ät                    ä
             varat
             ja va-
             raukse
               t
VASTAAVAA                                 
Pysyvät vastaavat                             
Aineettomat     112                    4    4  116
hyödykkeet
Rakennukset,   11824   35        80      -14   101 11925
koneet ja
kalusto
Muut        1974   413    -3    -1   48   -76   381  2355
pitkäaikaiset
sijoitukset
Muut pitkäaikaiset saamiset      90               90   90
Pitkäaikaiset    688            39           39  727
korolliset
saamiset
Pysyvät      14598   448    87   118   48   -86   615 15213
vastaavat
yhteensä
                                     
Vaihtuvat vastaavat                            
Vaihto-omaisuus   659                    -4   -4  655
Myyntisaamiset   1301       255    3       -5   253  1554
ja lyhytaikaiset
saamiset
Rahat ja      146                    -1   -1  145
pankkisaamiset
Vaihtuvat     2106    0   255    3   0   -10   248  2354
vastaavat
yhteensä
                                     
VASTAAVAA     16704   448   342   121   48   -96   863 17567
YHTEENSÄ
                                     
OMA PÄÄOMA                                
Emoyhtiön omistajille kuuluva                       
oma pääoma                                
Osakepääoma    2948                        0  2948
Käyvän arvon     0       126               126  126
rahasto
Muu oma pääoma   4446   37   -87    16   28   -14   -20  4426
Yhteensä      7394   37    39    16   28   -14   106  7500
Vähemmistöosuus   261    1   -100    0      -12  -111  150
Oma pääoma     7655   38   -61    16   28   -26   -5  7650
yhteensä
                                     
VIERAS PÄÄOMA                               
Pitkäaikainen vieras pääoma                        
Korollinen     4257        96    97          193  4450
pitkäaikainen
vieras pääoma
Laskennallinen   1842    9    33    5   11   -59   -1  1841
verovelka
Varaukset      237   401            9   -39   371  608
Muu         359       116           32   148  507
pitkäaikainen
vieras pääoma
Pitkäaikainen   6695   410   245   102   20   -66   711  7406
vieras pääoma
yhteensä
                                     
Lyhytaikainen vieras pääoma                        
Korollinen     785             5           5  790
lyhytaikainen
vieras pääoma
Ostovelat ja muu  1569       158    -2       -4   152  1721
lyhytaikainen
vieras pääoma
Lyhytaikainen   2354    0   158    3   0   -4   157  2511
vieras pääoma
yhteensä
                                     
Vieras pääoma   9049   410   403   105   20   -70   868  9917
yhteensä
                                     
VASTATTAVAA    16704   448   342   121   48   -96   863 17567
YHTEENSÄ

Tunnuslukujen                                
laskentakaavat
                                       
Oman pääoman   = 100x Tilikauden voitto                 
tuotto, %      
              Oma pääoma keskimäärin              
                                       
Sijoitetun    = 100x Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
pääoman tuotto %   
              Sijoitettu pääoma keskimäärin           
                                       
Sidotun pääoman  = 100x Liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
tuotto, %         voitosta
              Sidottu pääoma keskimäärin            
                                       
Sijoitettu pääoma =    Taseen loppusumma - korottomat velat -
              laskennallinen verovelka - varaukset
                                       
Segmentin sidottu =    Korottomat varat + Ydinjätehuoltorahastoon
pääoma           liittyvät korolliset varat
              - korottomat velat - varaukset
              (lukuunottamatta rahoitukseen, veroihin ja
              laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä
              varoja ja velkoja, jotka
              syntyvät suojauslaskennan soveltamisedellytykset
              täyttävien johdannaissopimusten käypien arvojen
              muutoksista)                   
                                       
Korolliset    =    Korolliset velat - rahavarat           
nettovelat
                                       
Velkaantumisaste, = 100x Korolliset nettovelat               
%          
              Oma pääoma                    
                                       
Omavaraisuusaste, = 100x Oma pääoma                    
%          
              Taseen loppusumma                 
                                       
Korkokate     =    Liikevoitto                    
              Nettokorkokulut                  
                                       
Tulos/ osake   =    Tilikauden voitto
(EPS)
              Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu
              lukumäärä tilikauden aikana


Liite

KUVAUS IFRS-STANDARDEIHIN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSISTA ÖLJYLIIKETOIMINNAT
SISÄLTÄVÄÄN FORTUMIIN

Ydinvoimalaitosten ja ydinjätteen käytöstä poistamiseen liittyvät varat ja velat

Fortum omistaa Suomessa Loviisan ydinvoimalaitoksen. Loviisan
ydinvoimalaitokseen liittyvä ydinjätehuoltovastuu ja Fortumin rahasto-osuus
Ydinjätehuoltorahastossa on suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti esitetty
tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuuna. Ydinjätehuoltovastuu on laskettu Suomen
ydinenergialain mukaisesti. Tämä laskentatapa ei ota huomioon tulevien vastuiden
diskonttauksen vaikutusta. Tuloslaskelmaan on kirjattu vuosittain
Ydinjätehuoltorahastoon suoritettu maksu, joka perustuu ydinjätehuoltovastuun
muutokseen, Fortumin osuuteen Ydinjätehuoltorahaston tuloksesta ja
ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä syntyneisiin kustannuksiin. Loviisan
ydinvoimalaitokseen liittyvä ydinjätehuoltovastuu on täysimääräisesti katettu
ydinjätehuoltorahastossa.

IFRS:n mukaan Fortumin osuus Ydinjätehuoltorahastosta ja siihen liittyvästä
ydinjätehuoltovastuusta esitetään bruttomääräisenä pitkäaikaisissa korollisissa
varoissa ja varauksena. Fortumin osuus Ydinjätehuoltorahastosta on käsitelty
IFRICin tulkintaluonnoksen D4 mukaisesti, jossa todetaan että rahaston varat
arvostetaan joko käypään arvoon tai sitä alempaan asianomaisten varausten
arvoon, koska Fortumilla ei ole määräysvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa
Ydinjätehuoltorahastossa. Sekä Fortumin ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus
että varausten arvo avaavassa taseessa 1.1.2004 on 354 miljoonaa euroa ja
päättävässä taseessa 31.12.2004 401 miljoonaa euroa. Fortumin rahasto-osuus ja
varaukset on sisällytetty sijoitetun pääoman määrään jolloin nettovaikutus on
nolla (katso alempana "Tärkeimmät tunnusluvut").

IFRS:n mukainen varausten käypä arvo on laskettu diskonttaamalla tulevat
kassavirrat, jotka perustuvat arvioituihin tuleviin kustannuksiin ja jo
tehtyihin toimenpiteisiin. Käytöstä poistamiseen liittyvän varauksen nykyarvo
ydinvoimalaitoksen käyttöönottohetkellä on kirjattu investointina taseeseen ja
se poistetaan ydinvoimalaitoksen ennakoidun käyttöajan kuluessa. Käytettyyn
ydinpolttoaineeseen liittyvä varaus kattaa tulevat loppusijoittamiskustannukset
kunkin tilikauden loppuun saakka. Käytetyn polttoaineen käytön mukaiset
loppusijoittamiseen liittyvät kustannukset kirjataan kuluksi laitoksen
käyttöaikana.

Aikatekijä otetaan huomioon kirjaamalla ydinjätehuoltovarauksen diskonttaukseen
liittyvä

Fortumilla on myös vähemmistöosuuksia ydinvoimaa tuottavissa osakkuusyhtiöissä,
joita ovat Teollisuuden Voima Oy (TVO) Suomessa ja sekä suorat että epäsuorat
omistukset OKG AB- ja Forsmarks Kraftgrupp AB -yhtiöissä Ruotsissa. Edellä
kuvatun tyyppiset oikaisut on tehty myös osakkuusyhtiöitä koskeviin kirjauksiin.

Rahoitusinstrumentit

Yleiset periaatteet

Johdannaiset merkitään taseeseen käypään arvoon sinä päivänä, jolloin
johdannaissopimus tehdään ja arvostetaan uudelleen käypään arvoon aina kauden
lopussa. Arvostuserosta syntyvän voiton tai tappion kirjaamistapa riippuu siitä,
onko johdannainen määritetty suojausinstrumentiksi, ja jos on, suojatun kohteen
luonteesta. Konserni määrittää tietyt johdannaiset joko: 1) erittäin
todennäköisten ennakoitujen liiketoimien suojauksiksi (rahavirran suojaus); 2)
taseeseen merkittyjen varojen tai velkojen tai taseeseen merkitsemättömien
kiinteäehtoisten sitoumusten suojauksiksi (käyvän arvon suojaus); tai 3)
ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksiksi. Niiden
rahavirran suojaukseksi määritettyjen johdannaisten käyvän arvon muutokset,
joiden suojausvaikutus voidaan osoittaa tehokkaaksi ja jotka täyttävät
rahavirran suojauksen ehdot, merkitään omaan pääomaan. Tehottomaan osuuteen
liittyvä voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Omaan
pääomaan kertyneet käypien arvojen muutokset merkitään tuloslaskelmaan sillä
kaudella, jolloin suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon, esimerkiksi
silloin, kun ennakoitu suojattu myyntitapahtuma toteutuu. Käyvän arvon
suojauksiksi määritettyjen ja nämä ehdot täyttävien johdannaisten käypien
arvojen muutokset kirjataan tuloslaskelmaan, samoin ne suojatun omaisuuserän tai
velan käyvän arvon muutokset, jotka ovat kohdistettavissa suojatulle riskille.
Jos johdannaiset eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, käyvän arvon muutos
kirjataan heti tulosvaikutteisesti.

Sähköjohdannaiset

Sähköjohdannaisia käytetään pääasiassa pohjoismaiselle sähköpörssille Nord
Poolille myytävään (Power Generation and Heat -liiketoimintayksiköt) sekä Nord
Poolilta ja muista lähteistä ostettavaan sähköön (Markets and Distribution -
liiketoimintayksiköt) liittyvien tulevien rahavirtojen suojaamiseksi.
Sähköjohdannaisiin sovelletaan pääsääntöisesti rahavirtojen suojauslaskentaa
tuloslaskelmavaihtelun vähentämiseksi, mikä kuitenkin saa aikaan volatiliteettia
omassa pääomassa. Kohde-etuuden ennakoidut fyysiset toimitukset eli myynnit ja
ostot kirjataan vasta toimituskaudella.

Sähköjohdannaisten liikevoittoon aiheuttama kokonaisvolatiliteetti
konsernitasolla vuonna 2004 oli 12 miljoonaa euroa. Jotkut vuonna 2003
solmituista, vuosia 2004-2007 koskevista sopimuksista joihin suojauslaskentaa ei
ole sovellettu aiheuttivat hieman volatiliteettia, 11 miljoonaa euroa vuonna
2004, kun käypien arvojen muutokset kirjattiin tuloslaskelman kautta. Erittäin
suuri osa vuonna 2004 ja siitä eteenpäin solmittavista sopimuksista kuuluu
suojauslaskennan piiriin.

Öljyjohdannaiset

Hintariskin suojaamiseksi solmitut öljyjohdannaissopimukset ovat taloudellisia
suojauksia eivätkä ne täytä IAS 39:n suojauslaskennan ehtoja. Kaikki käyvän
arvon muutokset, 29 miljoonaa euroa vuonna 2004, sisältyvät liikevoittoon.

Valuutta- ja korkojohdannaiset

Valuuttajohdannaisia käytetään myynneistä tai ostoista, taseen varoista tai
veloista sekä ulkomaisiin yksiköihin tehdyistä nettosijoituksista johtuvien
ennakoitujen rahavirtojen suojaamiseksi.

Vuonna 2004 suojauslaskentaa sovellettiin kaikkiin Öljyn liiketoimintayksikköjen
rahavirtojen suojauksiin ja osittain Sähkö ja Lämpöliiketoimintayksikköjen
rahavirtojen suojauksiin liikevoiton vaihteluherkkyyden vähentämiseksi. Tulevien
rahavirtojen suojauksiin liittyvä, liikevoittoon sisältyvä valuuttajohdannaisten
volatiliteetti oli -6 miljoonaa euroa johtuen niistä suojauksista, joihin
suojauslaskentaa ei sovellettu vuoden 2004 aikana.

Konserni on päättänyt olla soveltamatta suojauslaskentaa tase-eriä suojaaviin
valuuttajohdannaisiin. Tuloslaskelman rahoituserien vähäinen volatiliteetti
johtuu näihin suojauksiin liittyvien valuuttojen korkoerosta. Aikaisemmin tehdyt
valuutanvaihto- ja korkojohdannaissopimukset, jotka erääntyvät vuosina 2004-2011
eivät täytä suojauslaskennan ehtoja. Suuri osa näistä valuutta- ja
koronvaihtosopimuksista erääntyy vuosina 2005-2008 ja siten niiden oletetaan
aiheuttavan vähemmän volatiliteettia tulevina vuosina. Vuonna 2003
liikkeeseenlaskettujen joukkovelkakirjojen käypien arvojen suojaukset täyttävät
kuitenkin suojauslaskennan ehdot. Tuloslaskelman rahoituseriin sisältyvä
volatiliteetti oli -10 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehdyt nettosijoitukset on suojattu konsernin
rahoitusyksikön hyväksyttyjen toimintaohjeiden mukaisesti. IFRS-standardien
mukaan, kuten suomalaisessa kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännössä,
nettosijoituksen suojauksesta syntyvät voitot ja tappiot kirjataan omaan
pääomaan.

Etuoikeusosakkeisiin liittyvä optiosopimus

Fortum omistaa 10,1 % Nybroviken Kraft AB Group -konsernista (NYKAB) (mikä
vastaa 52,9 % äänistä). NYKAB on yhdistelty Fortumin konsernitilinpäätökseen
tytäryhtiönä. NYKAB omistaa vesivoimaa tuottavia omaisuuseriä, joita Fortum
hoitaa sopimuksen nojalla ja hyödyntää kaiken tuotetun energian. Fortumilla on
oikeus ostaa NYKABin etuoikeutetut vähemmistöosakkeet optiosopimusten
perusteella. Näiden optiosopimusten mukaan takaisinosto voi tapahtua vuosina
2007, 2011 tai 2015 hintaan, joka lasketaan sovitun kaavan mukaisesti.
Vähemmistöosuus Fortumin kirjanpidossa vastaa etuoikeutettujen
vähemmistöosakkeiden nimellisarvoa.

IAS 32:n ja 39:n mukaan etuoikeusosakkeisiin liittyvä vähemmistöosuus
luokitellaan korolliseksi velaksi ja optioarvostusmalliin perustuvan arvioidun
arvon ja korollisen velan pääoma-arvon välinen ero on käsitelty oman pääoman
eränä sekä esitetty kertyneissä korkoveloissa. Arvon muutokset, jotka perustuvat
optioarvostusmallin avulla tehtyihin laskelmiin, käsitellään korkokuluina.

Vuokrasopimukset

IFRS-standardien ja suomalaisen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön
vuokrasopimusten luokittelun ehdot eroavat toisistaan ryhmiteltäessä
vuokrasopimuksia rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin.

Fortumissa tämä tarkoittaa sitä, että osa vuokrasopimuksista, joissa Fortum
toimii vuokralle ottajana, luokitellaan uudelleen rahoitusleasingsopimuksiksi.
Näistä sopimuksista johtuvat velat, jotka on aiemmin esitetty vastuina
liitetiedoissa sisältyvät IFRS-standardien mukaan taseeseen. Tämän seurauksena
korollisten velkojen lisäys vuoden 2004 lopussa on 102 miljoonaa euroa. Suurin
osa tästä summasta liittyy Shipping-liiketoimintayksikön vuokrasopimuksiin.

Joissakin Heat-liiketoimintayksikön asiakassopimuksissa Fortum toimii myös
vuokralle antajana. Fortum on verrannut asiakassopimusten ehtoja IFRIC D4 -
tulkintaluonnoksen kriteereihin. Osa näistä järjestelyistä luokitellaan
rahoitusleasingsopimuksiksi. Taseessa tämän vaikutus on nähtävissä lähinnä
korollisten saamisten ja aineellisten hyödykkeiden välisenä
uudelleenluokitteluna.

Työsuhde-etuudet

Fortumilla on erilaisia eläkejärjestelyjä kunkin maan paikallisten käytäntöjen
mukaisesti. Suomalaisessa kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännössä Fortum-konsernin
eläkevelvoitteet on raportoitu paikallisten säännösten mukaisesti. IFRS-
standardien mukaan laaditussa tilinpäätöksessä eläkevelvoitteet käsitellään IAS
19 Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti. Kaikki etuuspohjaisiin
järjestelyihin liittyvät kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
merkitään aloittavaan taseeseen IFRS-standardeihin siirtymispäivänä IFRS 1-
standardin salliman helpotuksen mukaisesti. Koron osuus sisällytetään
tuloslaskelman eläkekuluihin.

Yksi IFRS-standardeihin siirtymisen merkittävimmistä vaikutuksista johtuu
suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän (TEL) kirjanpidollisesta
käsittelystä. Fortumissa työeläketurva on järjestetty osaksi
eläkevakuutusyhtiöiden ja osaksi eläkesäätiöiden kautta.

IFRS-siirtymätaseessa 1.1.2004 eläkesäätiöissä järjestettyjen suomalaisten
eläkkeiden vaikutus oli noin 40 miljoonaa euroa, mikä johtuu siitä että Fortumin
eläkesäätioiden varojen käypä arvo ylitti eri eläkejärjestelyjen velvoitteet
noin 40 miljoonalla eurolla. Tämä on esitetty muina pitkäaikaisina varoina.
Lisäksi varauksiin on merkitty noin 30 miljoonan euron velvoite, joka liittyy
tuleviin työkyvyttömyyseläkkeisiin niissä järjestelyissä jotka on hoidettu
vakuutusyhtiöiden kautta.

Suomalaisten viranomaisten joulukuussa 2004 hyväksymien muutosten vuoksi TEL:n
työkyvyttömyyseläkkeen osuus käsitellään kirjanpidollisesti maksuperusteisena
järjestelynä IFRS-taseessa 31.12.2004, kun se IFRS-standardeihin siirtymispäivän
taseessa on käsitelty etuuspohjaisena järjestelynä. Tämän muutoksen vaikutus on
noin 20 miljoonaa euroa tilikauden tuloksessa ennen veroja. Loput
tuloslaskelmaan kohdistuvasta tilikauden kokonaismuutoksesta (noin 30 miljoonaa
euroa) johtuu eläkesäätiöiden varojen käypien arvojen myönteisestä kehityksestä.


Muut IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutukset

Muihin IFRS-oikaisuihin sisältyvät esimerkiksi:

Suomalaisten kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaan seisokkeihin
liittyvät menot (lähinnä Oil Refining -liiketoimintayksikössä) jaksotetaan
seisokkien väliselle ajalle etupainotteisesti ja käsitellään varauksena
taseessa. IFRS-standardeja sovellettaessa nämä kustannukset käsitellään
komponenttilähestymistavan mukaisesti. Kustannukset aktivoidaan, kun ne syntyvät
ja ne poistetaan seisokkien välisenä aikana.

Fortum on päättänyt käyttää tiettyjen aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
kuuluvien erien suomalaisen käytännön mukaisia, arvonkorotuksella lisättyjä ja
kertyneillä poistoilla vähennettyjä arvoja oletushankintamenoina. Näiden
omaisuuserien poisto-oikaisut tehdään takautuvasti.

Suomalaisten kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaan liittymismaksut on
tuloutettu välittömästi. IFRS-standardien mukaan jäähdytysenergian myymiseen
liittyvät kytkentämaksut jaksotetaan ja kirjataan tuotoksi arvioidun
asiakassuhteen keston aikana.

Osakkuusyhtiöiden osakkeiden hankintamenon ja Fortumin oman pääoman osuuden
välinen ero hankintahetkellä on kohdistettu käyttöomaisuuteen siihen määrään
saakka, jolla käyttöomaisuuden käypä arvo hankintahetkellä ylitti tasearvon.
Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä poistot tällaisista käypien arvojen
oikaisuista on esitetty muissa kuluissa. IFRS-standardien mukaan nämä poistot,
suuruudeltaan 20 miljoonaa euroa, on luokiteltu uudelleen ryhmään Osuus osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksesta.

Tuloslaskelmassa esitettyyn verokuluun on vaikuttanut positiivinen
kertaluonteinen 6 miljoonan euron suuruinen erä, joka johtuu suomalaisen
yritysveroasteen alentumisesta 29 %:sta 26 %:iin vuodesta 2005 alkaen.

Vaikutukset tärkeimpiin tunnuslukuihin

Sijoitettu pääoma
IFRS-oikaisut kasvattavat Fortumin sijoitetun pääoman määrää. Vuokrasopimusten
luokittelun muutoksista johtuvat erät ovat pääasiallinen syy sijoitetun pääoman
kasvuun, joka on 111 miljoonaa euroa alkavassa taseessa ja 193 miljoonaa euroa
päättävässä taseessa 2004. Ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamiseen ja
käytettyyn ydinpolttoaineeseen liittyvät varaukset on sisällytetty sijoitettuun
pääomaan. Näihin varauksiin liittyvät rahoituskulut on myös sisällytetty
sijoitetun pääoman tuottolaskelmaan.

Korolliset nettovelat
IFRS:n mukaisesti laaditun tilinpäätöksen nettovelka kasvoi alkavassa taseessa
246 miljoonalla eurolla ja päättävässä taseessa 199 miljoonalla eurolla. Lisäys
johtuu pääosin öljyntankkereita koskevista rahoitusleasingsopimuksista, jotka
sisältyvät nyt taseeseen sekä NYKABin vähemmistöosuuden uudelleen luokittelusta
korolliseksi velaksi.

IFRS-standardien mukaan ydinvoimalaitosten ja ydinjätteen käytöstä poistoon
liittyvät velat ja Fortumin osuus ydinjätehuoltorahastosta esitetään taseessa
bruttomääräisinä. Rahasto on täysin katettu ja taseeseen kirjattujen Fortumin
rahasto-osuuden ja varausten nettomäärä on nolla, joten tämä erä ei vaikuta
Fortumin velkaantumiseen. Korollisen nettovelan määrää laskettaessa ei oteta
huomioon ydinvoimalaitosten ja ydinjätteen käytöstä poistoon liittyviä
korollisia varauksia eikä Fortumin rahasto-osuutta ydinjätehuoltorahastosta
(joka on esitetty pitkäaikaisena korollisena omaisuuseränä).

Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden
IFRS-oikaisujen nettovaikutus koko omaan pääomaan on vuoden 2004 lopussa -5
miljoonaa euroa. Avaavassa taseessa tämä vaikutus on -129 miljoonaa euroa.
Muutos johtuu pääosin suojauslaskennan ehdot täyttävien rahoitusinstrumenttien
käypien arvojen muutoksista.

Tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman tuotto parantuvat hieman, kun vuoden
2004 IFRS-oikaisut sisällytetään laskelmissa käytettyihin tuloslaskelma- ja tase-
eriin. Velkaantumisaste kasvaa 64 %:sta 67 %:iin.