Pörssitiedote

Neste Oil Oyj:n osakkeiden osakemyynti

29 maaliskuu 2005, 12:13

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.3.2005

Neste Oil Oyj:n osakkeiden osakemyynti

Fortum Oyj:n hallitus on tänään päättänyt, että noin 15 prosenttia Neste Oil
Oyj:n osakkeista tarjotaan ostettavaksi osakemyynnissä ("Osakemyynti") 1.4.2005
alkaen suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille
("Instituutiomyynti") ja 4.4.2005 alkaen yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa ("Yleisömyynti"). Osakemyynnin toteuttaminen riippuu siitä, hyväksyykö
Fortum Oyj:n 31.3.2005 pidettävä varsinainen yhtiökokous ehdotuksen
osingonjaosta, jossa noin 85 prosenttia Neste Oil Oyj:n osakkeista jaetaan Fortum
Oyj:n osakkeenomistajille. Osinkona jaettavaksi ehdotettujen Neste Oil Oyj:n
osakkeiden kirja-arvo Fortum Oyj:n taseessa on noin 1,11 euroa yhtä Fortum Oyj:n
osaketta kohden. Mikäli osingonjakoehdotus hyväksytään, osakeosingon jako
vähentää Fortum Oyj:n jakokelpoisia varoja 969 miljoonalla eurolla.

Neste Oil Oyj on tänään jättänyt Helsingin Pörssille hakemuksen yhtiön osakkeiden
listaamisesta prelistalle arviolta 18.4.2005 ja päälistalle arviolta 21.4.2005.
Neste Oil Oyj:n osakkeiden listaamisen on tarkoitus tapahtua ehdotetun
osakeosingon jakamisen perusteella riippumatta siitä, toteutetaanko Osakemyynti
vai ei.

Instituutiomyynti alkaa 1.4.2005 ja päättyy viimeistään 15.4.2005 kello 14.00.
Yleisömyynti alkaa 4.4.2005 ja päättyy viimeistään 14.4.2005 kello 17.00.

Alustava myyntihinta on 11,00 - 13,00 euroa osakkeelta. Fortum Oyj tekee
lopullisen päätöksen Osakemyynnin toteuttamisesta, myytävien osakkeiden määrästä,
myyntihinnasta sekä muista ehdoista Instituutiomyynnin päätyttyä, arviolta
15.4.2005.

Neste Oil Oyj:n osakepääoma jakautuu 256 403 686 osakkeeseen. Osakemyynnissä
myydään enintään 38 440 137 osaketta. Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään
noin 15 prosenttia Neste Oil Oyj:n koko osakepääomasta ja äänimäärästä.
Instituutiomyynnissä tarjotaan alustavasti 34 596 137 osaketta ja Yleisömyynnissä
tarjotaan alustavasti 3 844 000 osaketta. Osakkeita voidaan siirtää
Instituutiomyynnin ja Yleisömyynnin välillä rajoituksetta, minkä johdosta
Instituutiomyynnissä ja Yleisömyynnissä alustavasti ostettavaksi tarjottujen
Osakkeiden määrät voivat muuttua.

Morgan Stanley toimii Osakemyynnin kansainvälisenä koordinaattorina ja
pääjärjestäjänä. Lisäksi Alfred Berg/ABN AMRO Rothschild, Merrill Lynch
International ja Nordea toimivat osakemyynnin pääjärjestäjinä.

Yleisömyynnin myyntipaikkoina toimivat Nordean omaisuuspalvelukonttorit, Nordea
Private Banking, Nordea Asiakaspalvelu Solo-tunnuksilla ma-pe klo 8-20 suomeksi,
puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi, puh. 0200 5000 (pvm/mpm) sekä Nordean
verkkopankki Solo-tunnuksilla.

Neste Oil Oyj:tä koskeva suomenkielinen listalleottoesite on saatavana
Internetistä osoitteesta www.nesteoil.info keskiviikosta 30.3.2005 alkaen.
Suomenkielinen listalleottoesite on saatavana myös Osakemyynnin myyntipaikoista,
Neste Oil Oyj:n pääkonttorista ja OMX way:stä perjantaista 1.4.2005 alkaen.
Englanninkielinen listalleottoesite on pyynnöstä saatavana Osakemyynnin
pääjärjestäjiltä perjantaista 1.4.2005 alkaen.

Liite A sisältää katsauksen Neste Oil Oyj:n lähitulevaisuuden näkymistä. Liite B
sisältää Osakemyynnin ehdot.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen

Viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 4519

Liite A: Neste Oil Oyj:n lähitulevaisuuden näkymät
Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana Neste Oil Oyj:n ("Neste Oil" tai
"Yhtiö") toimintaympäristö on säilynyt suotuisana: Neste Oilin
kokonaisjalostusmarginaali on pysynyt vahvana, ja raakaöljyn sekä jalostettujen
öljytuotteiden keskihinnat ovat jakson aikana olleet vuoden 2004 neljännen
neljänneksen keskihintoja korkeammat. Näiden tekijöiden positiivista vaikutusta
on kuitenkin osittain vähentänyt Neste Oilin epäedullinen Yhdysvaltain
dollari/euro suojauspositio vuonna 2005 suhteessa vuoteen 2004. Näin ollen johto
uskoo nyt saatavilla olevien tietojen perusteella, että Neste Oilin
liiketoiminnan tulos vuoden 2005 ensimmäiseltä neljännekseltä IFRS:n mukaan
laskettuna, arvioitu varastovoitto mukaan lukien, tulee olemaan pitkälti
vastaavalla tasolla tai jossakin määrin korkeampi kuin vuoden 2004 vastaavalla
ajanjaksolla. Lisäksi vuonna 2005 tähän saakka jatkunut öljyn hinnannousu on
johtanut kasvaneisiin käyttöpääomavaatimuksiin Neste Oilissa.

Vuonna 2004 Neste Oilin liiketoiminnan tulos oli poikkeuksellisen hyvä ja Neste
Oilin taloudellinen tulos oli erityisen vahva vuoden viimeisten yhdeksän
kuukauden ajalla. Yhtiön taloudelliseen tulokseen vuoden 2005 viimeisten yhdeksän
kuukauden ajalta verrattuna tulokseen vuoden 2004 vastaavalta jaksolta vaikuttaa
negatiivisesti Porvoon jalostamon suunniteltu huoltoseisokki, josta arvioidaan
aiheutuvan noin 1,4 miljoonan tonnin eli noin 10,3 miljoonan barrelin tuotannon
menetys vuoden 2005 aikana. Lisäksi monet muut tekijät voivat vaikuttaa
negatiivisesti Yhtiön taloudelliseen tulokseen vuonna 2005. Tällaisia tekijöitä
ovat muun muassa:

- jalostusmarginaaliin vaikuttavan toimintaympäristön mahdollinen heikentyminen;
- raakaöljyn ja jalostettujen öljytuotteiden absoluuttisten hintojen mahdollinen
aleneminen ja tämän negatiivinen vaikutus varastoarvoihin;
- dollarin mahdollinen heikentyminen suhteessa euroon ja Neste Oilin vähemmän
suotuisat valuuttasuojaukset vuonna 2005 verrattuna vuoteen 2004; ja
- rahtihintojen mahdollinen heikentyminen futuurimarkkinoiden kehityksen
perusteella sekä maailman ja paikallisen merikuljetusalan ottaessa käyttöön uusia
aluksia.

Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella johto arvioi, että
Neste Oilin IFRS-säännösten mukaisesti laskettu korollinen nettovelka on
31.3.2005 noin 1 miljardi euroa. Koska Neste Oilin korollisen nettovelan
todellinen määrä kyseisenä päivänä ja milloin tahansa sen jälkeen kuitenkin
riippuu monista tekijöistä, kuten Yhtiön liiketoiminnan tuloksesta,
kassavirroista, käyttöpääoman tarpeesta sekä investoinneista vuoden 2005
ensimmäisen neljänneksen aikana ja tämän jälkeen, korollisen nettovelan
todellisesta määrästä kyseisenä päivänä tai sen jälkeen ei voida antaa takeita.

Liite B: Osakemyynnin ehdot

Osakemyynnin yleiset ehdot

Osakemyynnissä Fortum Oyj ("Myyjä") tarjoaa alustavasti enintään 38 440 137 Neste
Oil Oyj:n ("Yhtiö") osaketta ("Osake") suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille ("Instituutiomyynti") sekä yksityishenkilöille
ja yhteisöille Suomessa ("Yleisömyynti", Instituutiomyynti ja Yleisömyynti
yhdessä "Osakemyynti").

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 15 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja
kaikkien Osakkeiden tuottamista äänistä.

Myyjä päättää lopullisesti Osakemyynnin toteuttamisesta Instituutiomyynnin
myyntiajan päätyttyä.

Järjestäjät

Osakemyynnin pääjärjestäjinä (yhdessä "Järjestäjät") toimivat:

Alfred Berg/ABN AMRO Rothschild

Merrill Lynch International

Morgan Stanley & Co. International Limited (lisäksi Osakemyynnin kansainvälinen
koordinaattori)

Nordea Pankki Suomi Oyj ("Nordea") (lisäksi Yleisömyynnin pääjärjestäjä)

Myytävä määrä

Myyjä tarjoaa 38 440 137 Osaketta suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa.

Instituutiomyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti 34 596 137 Osaketta,
jotka edustavat noin 13,5 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä. Yleisömyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti 3 844 000
Osaketta, jotka edustavat noin 1,5 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja
niiden tuottamista äänistä. Osakkeita voidaan siirtää Instituutiomyynnin ja
Yleisömyynnin välillä rajoituksetta, minkä johdosta Instituutiomyynnissä ja
Yleisömyynnissä alustavasti ostettavaksi tarjottujen Osakkeiden määrät voivat
muuttua.

Myyntiaika

Instituutiomyynti alkaa 1.4.2005 ja päättyy viimeistään 15.4.2005 kello 14.00
("Instituutiomyynnin myyntiaika"). Yleisömyynti alkaa 4.4.2005 ja päättyy
viimeistään 14.4.2005 kello 17.00 ("Yleisömyynnin myyntiaika").

Myyjällä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutiomyynnin myyntiajan ja
Yleisömyynnin myyntiajan keskeyttämiseen aikaisintaan 5.4.2005 kello 17.00.
Instituutiomyynnin myyntiaika ja Yleisömyynnin myyntiaika voidaan keskeyttää
toisistaan riippumatta.

Myyntihinta

Osakkeita tarjotaan ostettavaksi alustavasti vähintään 11,00 euron ja enintään
13,00 euron myyntihintaan Osakkeelta ("Alustava hintaväli"). Osakkeiden
lopullinen myyntihinta voi olla Alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella. Katso
jäljempänä kohta "Menettely Alustavaa hintaväliä korotettaessa".

Myyjä päättää Osakkeiden lopullisen myyntihinnan Instituutiomyynnin myyntiajan
päätyttyä viimeistään 15.4.2005 ("Hinnoittelu"). Lopullinen myyntihinta
ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja se on
saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 18.4.2005,
Osakemyynnin myyntipaikoissa ja Internetissä osoitteessa www.nesteoil.info.

Instituutiomyyntiä koskevat erityiset ehdot

Instituutiomyynnissä Myyjä tarjoaa Osakkeita suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille ostettavaksi tässä määritellyin ehdoin.

Järjestäjillä on oikeus hylätä ostotarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole
tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistumisoikeus

Instituutiomyynnissä ostotarjousten tulee käsittää vähintään 15 000 Osaketta.
Institutionaalisella sijoittajalla tarkoitetaan yhteisöä, joka antaa
ostotarjouksen vähintään 15 000 Osakkeesta. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät
eivät voi ostaa Osakkeita Instituutiomyynnissä, lukuun ottamatta
omaisuudenhoitajan kautta ja toimesta Rahoitustarkastuksen ohjeen Dnro 11/268/98,
nro 201.7 kohdassa 5.2 tarkoitetun täyden valtakirjan omaisuudenhoidon nojalla
ostotarjouksen tekeviä luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä.

Myyntipaikat

Institutionaalisten sijoittajien ostotarjouksia ottavat vastaan Osakemyynnin
Järjestäjät.

Osakkeiden maksu

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt ostotarjouksensa
Järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään Myyjän vahvistamana
päivänä, arviolta 21.4.2005.

Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus
tarvittaessa vaatia ostotarjousta annettaessa tai ennen ostotarjousten
hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa ostotarjousta
vastaavat Osakkeet tai vaatia ostotarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi
etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan hintavälin 13,00 euron
enimmäishinta kerrottuna ostotarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli
Alustavaa hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin
ostotarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa.
Mahdollisesti palautettaville erille ei makseta korkoa. Mahdolliset maksujen
palautukset tapahtuvat arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä Hinnoittelun
jälkeen, arviolta 20.4.2005.

Ostotarjousten hyväksyminen

Myyjä päättää tehtyjen ostotarjousten hyväksymisestä  Hinnoittelun jälkeen.
Instituutiomyynnissä hyväksytyistä ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus
niin pian kuin käytännössä mahdollista Osakkeiden jakamisen jälkeen.

Myyjä päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset
voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Myydyt ja täysin maksetut Osakkeet kirjataan Instituutiomyyntiin osallistuneiden
ostajien arvo-osuustileille arviolta 21.4.2005.


Yleisömyyntiä koskevat erityiset ehdot

Yleisömyynnissä Myyjä tarjoaa Osakkeita yksityishenkilöiden ja yhteisöjen
ostettavaksi Suomessa tässä määritellyin ehdoin.

Myyntipaikalla on oikeus hylätä ostositoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole
näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus, ostositoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisömyyntiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka
on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä ja jotka antavat
ostositoumuksensa Suomessa. Yleisömyynnissä ostositoumuksen tulee koskea
vähintään 100 ja enintään 15 000 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai
useammassa myyntipaikassa antamat ostositoumukset yhdistetään yhdeksi
ostositoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Myyntipaikat ja ostositoumuksen antaminen

Yleisömyynnin myyntipaikkoina toimivat Nordean omaisuuspalvelukonttorit, Nordea
Private Banking, Nordea Asiakaspalvelu Solo-tunnuksilla ma-pe klo 8-20 suomeksi,
puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi, puh. 0200 5000 (pvm/mpm) sekä Nordean
verkkopankki Solo-tunnuksilla.

Ostositoumuksen tekeminen puhelimitse tai Internetin kautta edellyttää
voimassaolevaa Solo-sopimusta. Yhteisöt eivät voi antaa ostositoumuksia Nordea
Asiakaspalvelun tai Nordean verkkopankin välityksellä. Asiakaspalvelun puhelut
nauhoitetaan.

Ostositoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt myyntipaikkaan
allekirjoitetun ostositoumuslomakkeen myyntipaikan ohjeiden mukaisesti tai
vahvistanut ostositoumuksensa Solo-tunnuksillaan, ja maksanut kyseisen
ostositoumuksen.

Yleisömyynnissä annettu ostositoumus on sitova eikä sitä voi peruuttaa eikä
muuttaa muutoin kuin siinä tilanteessa, että Alustavaa hintaväliä korotetaan alla
kohdassa "Menettely Alustavaa hintaväliä korotettaessa" mainitulla tavalla.

Osakkeiden maksu

Osakkeista maksetaan ostositoumusta annettaessa Alustavan hintavälin
enimmäishinta, 13,00 euroa Osakkeelta. Maksettava määrä on siten 13,00 euroa
kerrottuna ostositoumuksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa hintaväliä
korotetaan, maksetaan tämän jälkeen ostositoumusta annettaessa uuden hintavälin
mukainen osakekohtainen enimmäishinta.

Nordean konttorissa tehdyn ostositoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan
sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä. Sijoittaja voi myös suorittaa
maksun käteisellä. Nordea Asiakaspalvelun tai Nordean verkkopankin kautta tehtyä
ostositoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa
ostositoumuksen Solo-tunnuksillaan.

Menettely Alustavaa hintaväliä korotettaessa

Mikäli Alustavaa hintaväliä korotetaan Yleisömyynnin myyntiajan kuluessa, siitä
ilmoitetaan pörssitiedotteella ja Internetissä osoitteessa www.nesteoil.info.
Mikäli Alustavaa hintaväliä korotetaan, Yleisömyynnissä ostositoumuksen ennen
Alustavan hintavälin korottamista tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden
seuraavan pankkipäivän ajan tiedon julkistamisesta maksaa lisää uuden ja
Alustavan hintavälin enimmäishintojen erotuksen mukaisen määrän Osakkeelta tai
peruuttaa ostositoumuksensa ja kaikissa tapauksissa peruuttaa ostositoumuksensa
viimeistään 14.4.2005. Mikäli ostositoumusta ei peruuteta eikä uuden hintavälin
mukaista lisähintaa makseta, sijoittajan antaman ostositoumuksen osakemäärä
lasketaan uudelleen uuden enimmäishinnan mukaan. Ostositoumuksen peruuttamista
tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankissa vaan se tulee tehdä muussa
Yleisömyynnin myyntipaikassa.

Ostositoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen Yleisömyynnissä

Myyjä päättää Osakkeiden jakamisesta ostositoumuksen antaneille sijoittajille
Hinnoittelun jälkeen. Saman sijoittajan antamat useat ostositoumukset yhdistetään
yhdeksi ostositoumukseksi, johon sovelletaan näiden ehtojen mukaista
ostositoumuksen enimmäismäärää.

Myyjä päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostositoumukset
voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Myyjä pyrkii
hyväksymään ostositoumukset kokonaan 100 Osakkeeseen saakka.

Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi
Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana
pankkipäivänä, arviolta 18.4.2005, Osakemyynnin myyntipaikoissa ja Internetissä
osoitteessa www.nesteoil.info. Kaikille Yleisömyyntiin osallistuneille
sijoittajille lähetetään vahvistuskirje ostositoumusten hyväksymisestä ja
Osakkeiden jakamisesta, arviolta 22.4.2005.

Maksetun määrän tai sen osan palauttaminen

Mikäli ostositoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli
lopullinen myyntihinta on alempi kuin ostositoumuksen tekemisen yhteydessä
maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan ostositoumuksen antajalle
hänen ostositoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalleen suomalaiselle
pankkitilille arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen,
arviolta 20.4.2005. Mikäli saman sijoittajan antamia ostositoumuksia on
yhdistelty, mahdollinen maksetun määrän palauttaminen suoritetaan vain yhdelle
pankkitilille. Palautettaville erille ei makseta korkoa.

Mikäli Alustavaa hintaväliä on korotettu yllä kohdassa "Menettely Alustavaa
hintaväliä korotettaessa" mainitulla tavalla ja sijoittaja on peruuttanut
ostositoumuksensa, maksettu määrä palautetaan peruutuksen yhteydessä.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Ostositoumuksen antajan on ennen ostositoumuksen tekemistä tai sen yhteydessä
avattava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa
tilinhoitajayhteisössä tai ilmoitettava aiemmin avatun arvo-osuustilinsä numero.

Yleisömyynnissä jaetut Osakkeet kirjataan hyväksytyn ostositoumuksen tehneiden
ostajien arvo-osuustileille arviolta toisena (2.) pankkipäivänä Yleisömyynnin
myyntiajan päättymisen jälkeen, arviolta 18.4.2005.

Omistus- ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy ostajalle, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu
ostajan arvo-osuustilille. Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä
Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat Osakkeiden ostajalle
omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Myyjä maksaa Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Osakkeiden siirroista
mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron sekä muut Osakkeiden siirroista
mahdollisesti aiheutuvat palkkiot tai kulut. Kukin tilinhoitajayhteisö tai sen
asiamies perii palveluhinnastonsa mukaisen maksun Osakkeiden ostajalta tämän arvo-
osuustilin ylläpitämisestä tai Osakkeiden säilyttämisestä.

Julkinen kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiö on jättänyt hakemuksen koskien Osakkeidensa ottamista julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä siten, että kaupankäynnin odotetaan
alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 18.4.2005 ja päälistalla arviolta
21.4.2005. Osakkeiden ehdotettu pörssierä on 50.

Muut seikat

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää
Myyjä.

Sovellettava laki

Osakemyyntiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Osakemyynnin yhteydessä Morgan Stanley stabiloinnin järjestäjänä tai sen
nimittämät agentit voivat pääjärjestäjien puolesta suorittaa toimenpiteitä, jotka
vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan 30 päivän
kuluessa siitä kun julkinen kaupankäynti osakkeilla on alkanut. Erityisesti
pääjärjestäjät, Fortum Oyj ja Neste Oil Oyj ovat sopineet, että pääjärjestäjät
voivat hyväksyä suuremman määrän ostotarjouksia osakkeille kuin he ovat
järjestämissopimuksen mukaan velvoitettuja ostamaan ("Ylimyyntimahdollisuus").
Ylimyyntimahdollisuuden käyttäminen tässä Osakemyynnissä loisi kattamattoman
lyhyen position, jonka stabiloinnin järjestäjä tai sen agentit voivat kattaa
ostamalla osakkeita markkinoilta. Ylimyyntimahdollisuuden käytöstä aiheutuva
kattamaton lyhyt positio ei tule ylittämään määrää, joka vastaa viittä prosenttia
Osakemyynnissä alun perin myytäväksi tarjotuista osakkeista. Osakemyynnin
yhteydessä stabiloinnin järjestäjä tai sen agentit saattavat suorittaa toimia,
jotka vakauttavat osakkeiden hintaa. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai
ylläpitää osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin
tasoihin nähden tai estää tai viivästää osakkeiden markkinahinnan laskua.
Tällaiset transaktiot voidaan toteuttaa joko Helsingin Pörssissä, OTC-
markkinoilla tai muulla tavalla. Stabiloinnin järjestäjällä tai sen nimittämillä
agenteilla ei ole velvoitetta suorittaa näitä toimenpiteitä, eikä niiden
suorittamisesta ole mitään varmuutta. Mikäli näitä toimenpiteitä suoritetaan,
stabiloinnin järjestäjä tai sen agentit voivat keskeyttää nämä toimenpiteet
milloin tahansa ja ne on lopetettava rajoitetun ajanjakson päätyttyä. Ellei
lainsäädännöstä tai sovellettavista säännöksistä muuta johdu, stabiloinnin
järjestäjä ei aio julkistaa Osakemyynnin yhteydessä suoritettavien
stabilointitoimenpiteiden laajuutta.

Stabilisation/FSA