Pörssitiedote

NESTE OIL IN ERIYTTÄMISEEN LIITTYVIÄ FORTUMIN PRO FORMA -TILINPÄÄTÖSTIETOJA

14 maaliskuu 2005, 15:12

Fortum Oyj Pörssitiedote 14.3.2005 1(3)

NESTE OIL IN ERIYTTÄMISEEN LIITTYVIÄ FORTUMIN PRO FORMA -TILINPÄÄTÖSTIETOJA

Fortum julkisti 10.3.2005 hallituksen ehdotuksen 31.3.2005 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle jakaa noin 85 % Neste Oil Oyj:n osakkeista osinkona Fortumin
osakkeenomistajille. Loput noin 15 % Neste Oilin osakkeista on tarkoitus myydä
markkinatilanteesta riippuen yksityisille sijoittajille Suomessa sekä
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Osingonjako on
ehdollinen Neste Oilin osakkeiden listaamiselle Helsingin pörssin päälistalle.

Öljyliiketoimintojen eriyttämisen jälkeen Fortumin ydinliiketoi-mintaa ovat
sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja
kunnossapitopalvelut sekä muut energiaan liittyvät palvelut.

Tilintarkastamattomia yhdisteltyjä pro forma -tilinpäätöstietoja

Alla esitettyjen tilintarkastamattomien yhdisteltyjen pro forma
-tilinpäätöstietojen tarkoituksena on kuvata eräitä Fortum-konsernin ('Fortum')
taloudellisia avaintunnuslukuja 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta (kyseinen
päivä mukaan lukien) olettaen, että Neste Oil -konsernin ('Neste Oil')
eriyttäminen olisi toteutettu jakamalla noin 85 % osakkeista osinkoina ja
myymällä loput noin 15 % osakkeista 1.1.2004 tuloslaskelman lukujen osalta ja
31.12.2004 taseen lukujen osalta. Yhdistellyt pro forma -tilinpäätöstiedot
perustuvat Fortumin tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöstietoihin
tilikaudelta 2004, Neste Oilin vuoden 2004 tilintarkastettuihin yhdisteltyihin
carve-out -tilinpäätös-tietoihin ja konsernitilinpäätöstietoihin sekä
tilintarkastamattomiin oikaisuihin, jotka liittyvät suoraan edellämainittuihin
transaktioihin sekä Fortumin ja Neste Oilin välisiin sisäisiin eliminointeihin.

Pro forma -lukujen laskennassa on oletettu Fortumin nettovelan supistuneen Neste
Oilin 865 miljoonan euron nettovelkaa vastaavien lyhytaikaisten velkojen
takaisinmaksun johdosta vuoden 2004 lopussa Suomessa voimassa olevien kirjanpito-
ja tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti sekä Fortum Oilin noin 15 prosentin
osakeomistuksen myynnin johdosta. Koska Neste Oilin korollisen nettovelan
todellinen määrä kyseisenä päivänä tai koska tahansa sen jälkeen kuitenkin
riippuu monista tekijöistä, kuten Neste Oilin liiketoiminnan tuloksesta ja
kassavirroista 31 maaliskuuta 2005 päättyvällä kolmen kuukauden jaksolla ja sen
jälkeen, korollisen velan todellisesta määrästä kyseisenä päivänä tai koska
tahansa sen jälkeen ei voida antaa takeita. Tässä pro forma -laskelmassa Neste
Oilin osakkeiden myynnistä saatujen varojen määräksi on oletettu määrä, joka
vastaa noin 15 prosenttia Neste Oilin konsolidoidun oman pääoman tasearvosta
31.12.2004 Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden
mukaisesti, mikä ei välttämättä vastaa osakkeiden markkina-arvoa. Oikaisuissa ei
ole huomioitu mahdollisia tuloja, myyntivoittoja tai -tappioita, säästöjä tai
kustannuksia.

Pro forma -laskelmassa on kuvattu myös tilintarkastamaton IFRS-vaikutus jäljelle
jäävään Fortumiin.

Nämä yhdistellyt pro forma -tilinpäätöstiedot on esitetty vain
havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi anna oikeita ja
riittäviä tietoja Fortumin rahoitusasemasta tai tuloksesta vuodelta 2004 eikä sen
jälkeen.


 Fortum-konsernin pro forma -tuloslaskelmatietoja             
 (miljoonaa euroa)  Fortum Neste  Oikaisut Fortum IFRS  Fortum 
           (1)   Oil                   
               (1),(2) (3)               
                        Pro   oikai- Pro   
                        forma  sut  forma  
                        (3)   (3),  IFRS  
                            (4)  (3)   
 31.12.2004 päättynyt 12 kuukauden jakso                  
 - Liikevaihto    11 665 -7 909  85(5)  3 841  -6   3 835  
 - Käyttökate     2 425  -830   -14(6)  1 581  -18  1 563  
 - Liikevoitto    1 914  -712   -14(6)  1 188  7   1 195  

 Fortum-konsernin pro forma - tasetietoja ja tunnuslukuja          
 (miljoonaa euroa)  Fortum Neste  Oikaisut Fortum IFRS  Fortum 
           (1)   Oil(1),                  
               (7)   (3)               
                        Pro   oikai-s Pro   
                        forma  ut   forma  
                        (3)   (3),  IFRS  
                            (4)   (3)   
 31.12.2004                                 
 - Nettovelka     4 896  -865   -129(8) 3 902  95   3 997  
 - Oma pääoma     7 394  -860   129(8)  6 663  -22 (9) 6 641  
 - Vähemmistöosuus  261   -5    -    256   -111  145   
 - Taseen loppu-summa 16 704 -2 838  153 (5) 14 019 -    -    
 - Velkaantumisaste  64 %  -    -    56 %  -    59 %  
 (10)                                  

Huom:
(1) Tilintarkastettu

(2) Perustuu Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden
mukaisesti laadittuihin Neste Oilin yhdisteltyihin carve-out
-tilinpäätöstietoihin vuodelta 2004.

(3) Tilintarkastamaton

(4) Perustuu helmikuun 3. päivänä 2005 julkaistuun Fortum Oyj:n Tilinpäätös 2004
liitteeseen "Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS) siirtyminen vuonna
2005", liitteisiin numerot 24 ja 25 "Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin
(IFRS) siirtyminen vuonna 2005" Neste Oilin konsernitilinpäätöksessä ja
yhdistellyssä carve-out -tilinpäätöksessä vastaavasti tässä järjestyksessä sekä
jäljelle jäävän Fortumin ja Neste Oilin välisiin sisäisiin eriin.

(5) Oikaisut kuvaavat konsernin sisäisten erien eliminointien peruutusta, millä
ei ole vaikutusta liikevoittoon

(6) Oikaisut kuvaavat Fortum Oilin yhdisteltyyn carve-out -tilinpäätökseen
sisältyvien eriytettyjen konserniesikuntakulujen lisäämistä takaisin, koska
säästöjä ei ole oletettu.

(7) Perustuu Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden
mukaisesti laadittuihin Neste Oilin konsernitilinpäätöstietoihin 31.12.2004.

(8) Oikaisut kuvaavat oletetun Neste Oilin osakkeiden (noin 15 %) myynnin
vaikutusta. Tässä pro forma -laskelmassa Neste Oilin osakkeiden myynnistä
saatujen varojen määräksi on oletettu määrä, joka vastaa noin 15 prosenttia Neste
Oilin konsolidoidun oman pääoman tasearvosta 31.12.2004, mikä ei välttämättä
vastaa osakkeiden markkina-arvoa.

(9)IFRS oikaisut liittyvät jäljelle jäävään Fortumiin.

(10) Gearing on laskettu seuraavasti: Korolliset nettovelat jaettuna omalla
pääomalla ja vähemmistöosuudella.

Fortum Oyj julkaisee yksityiskohtaisen pörssitiedotteen kansainvälisiin
tilinpäätösstandardeihin siirtymisestä huhtikuun alkupuolella.

Kansainvälinen puhelinkokous analyytikoille ja sijoittajille pidetään tiistaina
15.3.2005 klo 16.00. Kokousta voi kuunnella soittamalla numeroon +44 (0) 1452 568
061.

Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen

Viestintäjohtaja

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Lisätietoja: Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519