Pörssitiedote

FORTUMIN YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI NESTE OILIN OSAKKEIDEN ENEMMISTÖN JAKAMISEN OSINKONA

31 maaliskuu 2005, 14:22

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.3.2005 1 (4)

FORTUMIN YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI NESTE OILIN OSAKKEIDEN ENEMMISTÖN JAKAMISEN
OSINKONA

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2005 Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen, myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta
2004 ja hyväksyi, että vuodelta 2004 maksetaan osinkoa rahana 0,58 euroa osaketta
kohti eli yhteensä 505,7 miljoonaa euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista
jätetään voittovaroihin. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 5.4.2005. Osingon
maksupäivä on 15.4.2005, kuitenkin siten, että rahaosinko on osakkeenomistajan
tilillä 18.4.2005.

Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa osinkona yhteensä 217 963 549 Neste Oil Oyj:n
osaketta siten, että Fortum Oyj:n osakkeenomistaja saa osinkona jokaista neljää
(4) omistamaansa 3,40 euron nimellisarvoista Fortum Oyj:n osaketta vastaan yhden
(1) Neste Oil Oyj:n osakkeen.

Osakeosinko maksetaan Fortum Oyj:n niille osakkeenomistajille, jotka ovat
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2005 merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakeosingon maksupäivä on 15.4.2005, kuitenkin
siten, että osinkona jaettavat osakkeet ovat osakkeenomistajien arvo-
osuustileillä arviolta 18.4.2005.

Osingon maksamisen edellytyksenä on, että Neste Oil Oyj:n osakkeet on hyväksytty
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä.

Yhtiökokouksen muut päätökset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 2, 6, 8, 9, 11, 13
ja 18 pykälien muuttamiseksi.

Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:

- Yhtiön toimialapykälästä (2 §) poistettiin öljyn tuotanto, hankinta, siirto,
jakelu ja myynti sekä öljy- ja kemianteollisuus ja kauppa sekä kauppamerenkulku.

- Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on vähintään kuusi (6) ja enintään
kaksitoista (12). Hallintoneuvostoon ja hallitukseen ei voida valita 68 vuotta
täyttänyttä henkilöä (6 § ja 8 §).

- Hallituksen tehtäviä koskevasta pykälästä (9 §) poistettiin maininta, jonka
mukaan hallitus voi päättää Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisessa syntyvän
öljyliiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden myymisestä vain yhtiökokouksen
etukäteen antaman valtuutuksen perusteella.

- Yhtiön toiminimen kirjoittamista koskevasta pykälästä (11 §) poistettiin
maininta, jonka mukaan hallituksen puheenjohtaja kirjoittaa toiminimen yksin.

- Tilintarkastajia koskevaa pykälää (13 §) muutettiin siten, että yhtiössä on
yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Pykälästä poistettiin tilintarkastajan ikärajaa koskeva
maininta. Pykälän 18 kohtiin 7 - 12 tehtiin muutokset sen johdosta, että yhtiöllä
on vain yksi tilintarkastaja.

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12. Hallintoneuvoston
jäseniksi valittiin uudelleen kansanedustajat Lasse Hautala, Rakel Hiltunen,
Mikko Immonen, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Ben Zyskowicz,
pääjohtaja Jorma Huuhtanen, teollisuusneuvos Kimmo Kalela, sekä uusina jäseninä
kansanedustajat Jouni Backman ja Oras Tynkkynen sekä kaupunginvaltuuston toinen
varapuheenjohtaja Martti Alakoski. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Kalli ja
varapuheenjohtajaksi Jouni Backman.

Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti:

 puheenjohtaja    1 000 euroa/kuukausi    
 varapuheenjohtaja  600 euroa/kuukausi     
 jäsenet       500 euroa/kuukausi     
 kokouspalkkio    200 euroa/kokous      

Lisäksi korvataan matkustussäännön mukaiset matkakulut.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Birgitta Kantola
(varapuheenjohtaja), Birgitta Johansson-Hedberg, Lasse Kurkilahti ja Erkki
Virtanen sekä uusina jäseninä TietoEnator Oyj:n toimitusjohtaja Matti Lehti ja
Norjan varustamoliiton toimitusjohtaja Marianne Lie. Nyt valitun hallituksen
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

 puheenjohtaja     55 000 euroa/vuosi    
 varapuheenjohtaja   42 000 euroa/vuosi    
 jäsenet        30 000 euroa/vuosi    
 kokouspalkkio     500 euroa/kokous     Lisäksi myös hallituksen valiokuntakokouksista maksetaan 500 euron palkkio.

Matkakulut korvataan matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.


Yhtiökokous hyväksyi Fortumin Taidesäätiö -nimisen säätiön perustamisen ja 500
000 euron peruspääoman lahjoittamisen säätiölle.

Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei
hyväksytty.

Yhtiökokous asetti myös osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan
edustajat sekä hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia
edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden
osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta
edeltävän joulukuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii
hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Valiokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LIITE Hallituksen jäsenet

Peter Fagernäs, s. 1952, oikeustieteen kandidaatti. Oy Hermitage Ab:n hallituksen
puheenjohtaja ja Hermitage & Co. Oy:n toimitusjohtaja. Pohjola Yhtymä Oyj:n
hallituksen puheenjohtaja vuosina 2001-2003. Finnlines Oyj:n hallituksen jäsen.

Birgitta Johansson-Hedberg, s. 1947, BA, psykologian kandidaatti. Lantmännenin
toimitusjohtaja. Hän on toiminut Föreningssparbankenin toimitusjohtajana ja
hollantilaisen pörssiyhtiön Wolters Kluwerin Skandinavian johtajana. Skandian,
Sveaskogin ja Oriflamen hallitusten jäsen ja Uumajan yliopiston hallituksen
puheenjohtaja. Hän on lisäksi Aktiemarknadsnämndin jäsen.

Birgitta Kantola, s. 1948, varatuomari. Toiminut aiemmin Nordic Investment Bankin
johtajana (1991-1995) ja International Finance Corporationin, Washington D.C.,
talousjohtajana (1995-2000). Vasakronan AB:n, Akademiska Hus AB:n, Nordea Bank
AB:n ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallitusten jäsen.

Lasse Kurkilahti, s. 1948, diplomiekonomi. Kemira Oyj:n toimitusjohtaja.
Aikaisemmin toiminut Elqotec Network Oyj:n toimitusjohtajana (2002-2004), Raisio
Yhtymän pääjohtajana (2000-2001) ja Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajana(1988-
2000). Fintran ja Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitusten jäsen.

Matti Lehti, s. 1947, kauppatieteen tohtori, TietoEnator Oyj:n toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen. Toiminut aiemmin Tietotehdas Oy:n ja Tieto-konsernin
toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä Rautakirja Oy:n
varatoimitusjohtajana. Helsingin Kauppakorkeakoulun kansleri,
Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja, Helsingin Kauppakorkeakoulun
tukisäätiön varapuheenjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj:n ja Elinkeinoelämän
keskusliiton hallitusten jäsen.

Marianne Lie, s. 1962, Norjan varustamoliiton toimitusjohtaja. Hän on
työskennellyt aiemmin Vattenfall Norge AS:n ja Helsevakten Telemed AS:n
toimitusjohtajana sekä Norjan varustamoliiton informaatio- ja
teollisuuspoliittisen osaston johtajana. Marianne Lie on jäsenenä useiden
norjalaisyhtiöiden hallituksissa.

Erkki Virtanen, s. 1950, valtiotieteiden kandidaatti, kauppa- ja
teollisuusministeriön kansliapäällikkö. Sitran hallituksen varapuheenjohtaja.