Pörssitiedote

Fortum Oyj - tilinpäätös 2004

03 helmikuu 2005, 09:04

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2005

Fortum Oyj - tilinpäätös 2004

Fortumilla erinomainen vuosi
- hyvä lähtökohta tulevalle kehitykselle


Vuosi lyhyesti
- liikevoitto 1 914 milj. euroa (+35 %), sisältää 124 miljoonaa euroa
kertaluonteisia eriä
- osakekohtainen tulos 1,44 euroa (+58 %)
- vahva liiketoiminnan kassavirta 1 748 (1 577) miljoonaa euroa
- osinkoehdotus 0,58 (0,42) euroa osakkeelta, kasvua 38% edellisvuodesta
- suunnitelma öljyliiketoimintojen eriyttämiseksi osingonjaon (85 %) ja
osakemyynnin (15 %) kautta


Tunnuslukuja           IV/04  IV/03  2004  2003
Liikevaihto, milj. euroa     3 175  2 837 11 665 11 392
Liikevoitto, milj. euroa      564   420 1 914  1 420
– ilman kertaluonteisia eriä,    564   386 1 790  1 360
milj. euroa
Voitto ennen veroja, milj.     504   373 1 655  1 184
euroa
Tulos/osake, euroa         0,41  0,27  1,44  0,91
Oma pääoma/osake, euroa              8,50  7,55
Sijoitettu pääoma (kauden            12 697 12 704
lopussa),
milj. euroa
Korollinen nettovelka (kauden          4 896  5 626
lopussa),
milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa             833  1 136
Liiketoiminnan kassavirta,            1 748  1 577
milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, %           15,6  11,4
Oman pääoman tuotto, %*)             17,6  12,3
Velkaantumisaste, %*)                64   85
Henkilöstö keskimäärin             12 859 13 343
Osakkeiden määrä keskimäärin,          852 625 846 831
tuhatta
*) vuoden 2003 lukuun sisältyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemien
etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun vaikutus, yhteensä 1,2
miljardia euroa.

Vuosi 2004 oli Fortumille erittäin vahva. Yhtiön taloudellinen tulos
parani entisestään, sekä liiketoiminnan tulos että kassavirta
vahvistuivat merkittävästi. Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet,
sijoitetun pääoman tuotto 12 % ja oman pääoman tuotto 12 %, ylittyivät
selvästi. Tase jatkoi vahvistumistaan. Nettovelka väheni 730 miljoonaa
euroa vuoden 2003 lopusta ja velkaantumisaste oli 64 % vuoden lopussa.

Marketsia ja Öljyn vähittäismyyntiä lukuun ottamatta kaikkien
segmenttien liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli korkeampi kuin
vuonna 2003. Suhteellisesti eniten parani Öljynjalostus-segmentin
liikevoitto korkeiden jalostusmarginaalien ja jalostamoiden hyvän
käyttöasteen myötä.

Myös Sähköntuotanto ja Lämpö tekivät huomattavasti aikaisempaa parempaa
tulosta.
Se johtui toiminnan tehokkuudesta, joustavasta tuotantorakenteesta,
onnistuneista suojauksista, voimalaitosten hyvästä käytettävyydestä ja
parantuneesta kustannusrakenteesta.

Merkittävien markkinatekijöiden kehitys oli vaihtelevaa. Sähkön
keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 28,9 euroa megawattitunnilta
(MWh), 21 % viime vuotta alempi. Vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä
Nord Poolin keskimääräinen hinta oli 27,6 euroa megawattitunnilta eli 19
% viime vuotta alempi. Tähän vaikuttivat normaalitasoon palanneet
vesivarastot ja lauha sää.

Öljyn kansainvälinen viitejalostusmarginaali (Brent Complex) pysyi
vahvana ja oli 67 % korkeampi kuin edellisvuonna, mikä paransi
Öljynjalostuksen tulosta. Vuoden 2004 marginaali oli keskimäärin 4,5
(2,7) dollaria barrelilta. Marginaali kuitenkin laski huomattavasti
marras-joulukuussa ja viimeisen neljänneksen keskiarvo oli 3,8 (2,3)
dollaria barrelilta. Vuonna 2004 Fortumin lisämarginaali kansainväliseen
Brent Complex -vertailumarginaaliin nähden oli selvästi korkeampi kuin
viime vuosien keskiarvo, joka on noin 2 dollaria barrelilta.

Vuonna 2004 Brent-raakaöljyn keskimääräinen hinta oli 38,2 (28,8)
dollaria barrelilta. Viimeisellä neljänneksellä se oli 43,9 (29,4)
dollaria barrelilta. Raakaöljyn hinnannousun myötä varastovoitot olivat
74 (13) miljoonaa euroa, huolimatta viimeisen neljänneksen 16 miljoonan
euron varastotappiosta.

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 1 748 (1 577) miljoonaan euroon.
Kassavirran lisääntyminen ei kuitenkaan täysin vastannut liikevoiton
kasvua. Tämä johtui pääasiassa käyttöpääoman sekä maksettujen
rahoituskulujen ja verojen kasvusta. Käyttöpääoman lisääntymiseen
vaikuttivat lähinnä korkeammat öljynhinnat.

Fortum julkisti suunnitelman öljyliiketoimintojen eriyttämiseksi
huhtikuussa 2005 osingonjaon ja osakemyynnin kautta ja vahvisti
asemiaan venäläisessä sähköyhtiössä OAO Lenenergossa.Liikevaihto ja tulos

Lokakuu-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 3 175 (2 837) miljoonaa euroa. Kasvu johtui
pääasiassa öljyliiketoiminnoista ja korkeammista öljyn hinnoista.

Konsernin liikevoitto oli 564 (420) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä kasvoi 178 miljoonaa ja oli 564 (386) miljoonaa
euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,27) euroa, 52 % viimevuotista
enemmän.

Vaikka sähkön markkinahinnat laskivat merkittävästi, sähkö- ja
lämpöliiketoimintojen tulos, myös ilman kertaluonteisia eriä, oli
parempi kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla. Tämä johtui pääasiassa
onnistuneista suojauksista, kasvaneista sähkön ja lämmön volyymeistä
sekä sisäisistä tehostamistoimista.

Viime vuoden hyvään tulokseen verrattuna Marketsin tulos heikkeni
selvästi. Syinä olivat ennen kaikkea tiukentunut kilpailu
pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sekä asiakaspalvelun parantamiseen
liittyneet kustannukset.

Öljynjalostuksen tulosta paransivat vahvemmat jalostusmarginaalit, mutta
toisaalta sitä heikensi 16 miljoonan euron varastotappio (14 miljoonaa
euroa varastovoittoa viime vuonna).

Tammikuu-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 11 665 (11 392) miljoonaa euroa.
Öljytuotteiden korkeammilla hinnoilla oli myönteinen vaikutus
liikevaihtoon, kun taas konsernin luopuminen kaasutradingista, viime
vuodesta hieman alentuneet sähkönhinnat ja heikentynyt Yhdysvaltain
dollari pienensivät liikevaihtoa.


Liikevaihto segmenteittäin

Milj. euroa                 2004    2003
Sähköntuotanto               2 088    2 681
Lämpö                   1 021     964
Sähkönsiirto                 707     688
Markets                  1 387    1 634
Öljynjalostus               6 306    5 693
Öljyn vähittäismyynti           2 374    2 203
Shipping ja muu öljy             339     308
Muut toiminnat                96     93
Sisäinen laskutus             -2 653   -2 872
Yhteensä                 11 665   11 392


Konsernin liikevoitto oli 1 914 (1 420) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 1 790 (1 360) miljoonaa euroa, 430
miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2003. Kertaluonteisia eriä oli
yhteensä 124 (60) miljoonaa euroa, jotka koostuivat lähinnä raakaöljyn
kohonneista hinnoista aiheutuneista varastovoitoista ja 29 miljoonan
euron kertakorvauksesta, joka saatiin uuden suomalaisen
ydinvoimalaitosyksikön muilta osapuolilta.

Sähkönmyynnin kokonaismäärä oli hieman edellisvuotta korkeampi.
Sähköntuotannon tulos parani huomattavasti alentuneista sähkön
markkinahinnoista huolimatta. Tämä oli lähinnä onnistuneiden suojausten,
joustavan tuotantorakenteen ja sisäisten tehostamistoimien ansiota.

Lämmönmyynnin kokonaismäärä oli viime vuoden tasolla. Lämpö-segmentin
tulos parani Fortum Värmen tulosparannuksen ansiosta, mikä johtui
pääasiassa sisäisestä toiminnan tehostamisesta, paremmasta
polttoainevalikoimasta ja voimalaitosten hyvästä käytettävyydestä.

Sähkönsiirron tulos oli hieman edellisvuotta parempi sisäisten
tehostamistoimien ansiosta. Joulukuun myrskyt aiheuttivat Suomessa noin
3 miljoonan euron kustannukset, jotka jakautuivat tasan asiakkaille
annettaviin korvauksiin ja korjaustöiden kustannuksiin.

Marketsin tulos heikkeni viime vuodesta. Syynä olivat ennen kaikkea
tiukentunut kilpailu pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sekä
asiakaspalvelun parantamiseen liittyneet kustannukset. Myöskään
Marketsin Norjan toimintojen tulos ei ollut tyydyttävä.

Öljynjalostusmarginaalit, sekä kansainvälinen Brent Complex että
Fortumin oma lisämarginaali, olivat selvästi viime vuotta korkeampia,
mikä vaikutti erittäin myönteisesti Öljynjalostuksen tulokseen. Muita
tulokseen vaikuttaneita myönteisiä tekijöitä olivat jalostamoiden korkea
käyttöaste ja raakaöljyn hinnannousu, josta aiheutui huomattava 74 (13)
miljoonan euron varastovoitto vuonna 2004.

Öljyn vähittäismyynnin tulos oli parempi kuin 2003, mutta jatkuvien
toimintojen liikevoitto oli 11 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi.
Liikennepolttoaineiden myynti kasvoi hieman, mutta vastaavat marginaalit
laskivat jonkin verran.

Shipping ja muu öljy -segmentti hyötyi korkeista rahdeista, sekä
raakaöljy- että tuotekuljetuksissa. Heikentynyt Yhdysvaltain dollari
vaikutti kuitenkin negatiivisesti tulokseen. SeverTEKillä oli myönteinen
tulosvaikutus.

Liikevoitto segmenteittäin

Milj. euroa                 2004    2003
Sähköntuotanto                725     603
Lämpö                    226     173
Sähkönsiirto                 258     247
Markets                    26     35
Öljynjalostus                573     281
Öljyn vähittäismyynti             48     44
Shipping ja muu öljy             107     79
Muut toiminnat                -49     -42
Konserni                  1 914    1 420

Voitto ennen veroja oli 1 655 (1 184) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 259 (236) miljoonaa euroa. Summaan
sisältyvät korkokulut velasta, jolla rahoitettiin Fortum Capital Ltd:n
liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksu, sekä
1992 Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjalainojen
ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvä vaikutus.

Vähemmistöosuus oli 31 (90) miljoonaa euroa. Lasku johtuu pääasiassa
vähemmistöosuuteen sisällytettyjen Fortum Capitalin etuoikeutettujen
osakkeiden takaisinmaksusta. Vuoden 2004 vähemmistöosuus liittyy
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, josta Tukholman kaupungilla on 50
%:n taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 397 (325) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 24,0 (27,4) %. Kauden veroihin sisältyy 41 miljoonan
euron laskennallisen verovelan vähennys, joka johtuu Suomen
yritysveroasteen muuttumisesta 29 prosentista 26 prosenttiin vuoden 2005
alusta. Ilman mainittua vähennystä veroprosentti olisi ollut 26,5 %.

Kauden tulos oli 1 227 (769) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
1,44 (0,91) euroa.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,6 (11,4) % ja oman pääoman tuotto 17,6
(12,3) %.


Raportointirakenne

Parantaakseen taloudellisen raportointinsa läpinäkyvyyttä Fortum otti
vuonna 2004 käyttöön uuden raportointirakenteen. Raportointisegmenttien
määrää lisättiin neljästä seitsemään. Uudet segmentit ja niihin kuuluvat
liiketoimintayksiköt (suluissa) ovat: Sähköntuotanto (Generation,
Portfolio Management and Trading, Service); Lämpö (Heat, Värme);
Sähkönsiirto (Distribution); Markets (Markets); Öljynjalostus (Oil
Refining, Components); Öljyn vähittäismyynti (Oil Retail); Shipping ja
muu öljy (Shipping, muu öljy, mukaan lukien SeverTEK). Näiden lisäksi
segmentti Muut sisältää mm. konsernin hallinnon ja yhteiset
palvelutoiminnot.


SÄHKÖ- JA LÄMPÖSEGMENTIT

Fortumin sähkö- ja lämpöliiketoiminnat on jaettu neljään
raportointisegmenttiin. Sähköntuotanto-segmentti tuottaa sähköä Fortumin
kokonaan ja osittain omistamissa voimalaitoksissa ja Lämpö-segmentti
yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissa.
Sähköntuotanto myy tuottamansa sähkön markkinoille Nord Pool -
sähköpörssin kautta ja ostaa sähköä sieltä. Markets-segmentti ostaa
sähköä Nord Poolin kautta ja myy sitä kotitalous- ja yritysasiakkaille
sekä muille sähkön vähittäismyyjille. Lämpö-segmentti myy tuottamansa
höyryn ja kaukolämmön pääasiassa teollisuudelle, kunnille ja
kiinteistöyhtiöille ja sähkön suoraan loppuasiakkaille ja Nord Pooliin.
Fortumin sähkön jakelu- ja alueverkkosiirto raportoidaan Distribution-
segmentissä.Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaat kuluttivat 386 (379)
terawattituntia (TWh) sähköä vuonna 2004. Se on 2 % enemmän kuin vuonna
2003, jolloin kulutus oli vähäisempää vuoden alussa vallinneiden
korkeiden sähkönhintojen vuoksi.

Viimeisellä neljänneksellä Nord Poolin keskimääräinen hinta oli 27,6
(34,1) euroa megawattitunnilta eli 19 % viime vuotta alempi. Fortumin
myymän sähkön hinta aleni vastaavasti 5 %.

Sähkön spot-hinta Nord Poolissa pysyi varsin vakaana vuoden 2004 aikana
ja oli keskimäärin 28,9 (36,7) euroa megawattitunnilta eli noin 21 %
viime vuotta vähemmän. Fortumin myymän sähkön hinta aleni vastaavasti 4
%.

Vuoden alussa pohjoismaisissa vesivarastoissa oli huomattava vaje. Myös
virtaamat olivat pieniä. Syksyn aikana rankat sateet palauttivat
vesivarastot normaalitasoille kahden vuoden vesivajeen jälkeen. Vuoden
2004 lopussa pohjoismaiset vesivarastot olivat hieman keskiarvon
yläpuolella ja 16 TWh vuoden 2003 vastaavaa tasoa korkeammat.


Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin sähköntuotanto oli yhteensä 55,5 (53,2) TWh, josta 54,4 (51,2)
TWh Pohjoismaissa eli noin 14 (14) % alueen kokonaiskulutuksesta.

Vuoden lopussa Fortumin sähköntuotantokapasiteetti Pohjoismaissa oli 11
220 (11 186) MW ja koko kapasiteetti 11 373 (11 329) MW.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut.
Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat
segmenttikohtaiset luvut.


Fortumin koko sähkön- ja    IV/04 IV/03  2004  2003
lämmöntuotanto, TWh
Sähköntuotanto          16,0  14,3  55,5  53,2
Lämmöntuotanto          8,0  7,6  25,4  25,9

Fortumin oma sähköntuotanto   IV/04 IV/03  2004  2003
Pohjoismaissa lähteittäin,
TWh
Vesivoima             6,1  5,0  19,1  16,9
Ydinvoima             7,1  6,3  25,8  23,8
Lämpövoima            2,4  2,8   9,5  10,5
Yhteensä             15,6  14,1  54,4  51,2

Oman tuotannon osuus      IV/04 IV/03  2004  2003
koko pohjoismaisesta
tuotannosta, %
Vesivoima             39   35   35   33
Ydinvoima             46   45   47   46
Lämpövoima             15   20   18   21
Yhteensä             100  100   100   100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 62,3 (61,0) TWh. Myynti Pohjoismaissa oli
60,7 (58,6) TWh, noin 16 (15) % pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta
vuonna 2004.

Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 20,2 (19,9) TWh ja muissa maissa 3,6
(3,8) TWh.

Segmentit myyvät sähköä sekä Nord Pooliin että ulkopuolisille
asiakkaille ja ostavat Nord Poolista sekä muista ulkopuolisista
lähteistä. Alla olevassa taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot
ja myynnit on netotettu tunneittain konsernitasolla.


Fortumin koko sähkön- ja    IV/04 IV/03  2004  2003
lämmönmyynti, milj. euroa
Sähkönmyynti           582  564  2 021  2 038
Lämmönmyynti           257  235   815   775

Fortumin koko sähkönmyynti   IV/04 IV/03  2004  2003
alueittain, TWh
Ruotsi              8,1  7,6  27,6  28,3
Suomi               8,5  7,7  31,1  29,1
Muut maat             1,0  1,0   3,6   3,6
Yhteensä             17,6  16,3  62,3  61,0

Fortumin koko lämmönmyynti   IV/04 IV/03  2004  2003
alueittain, TWh
Ruotsi              3,2  3,0   9,6   9,5
Suomi               3,1  2,9  10,5  10,3
Muut maat             1,2  1,1   3,7   3,9
Yhteensä             7,5  7,0  23,8  23,7Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä
käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla
kansainvälisillä markkinoilla.


Milj. euroa           IV/04  IV/03  2004  2003
Liikevaihto            583   624 2,088  2,681
– sähkönmyynti          491   487 1 699  1 871
– muu myynti            92   137  389   810
Liikevoitto            235   193  725   603
– ilman kertaluonteisia eriä   234   191  704   599
Sidottu pääoma (kauden             6 258  6 391
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            11,6   9,5


Segmentin sähköntuotanto oli 50,9 (48,8) TWh. Vuoden lopussa segmentin
sähköntuotantokapasiteetti oli 10 030 (9 993) MW, josta 9 890 (9 863) MW
oli Pohjoismaissa ja 140 (130) MW muissa maissa.


Segmentti sai tammikuussa ISO 14001 -sertifikaatin pohjoismaiselle
sähköntuotannolleen.

Fortum osti lisäosakkeita venäläisestä OAO Lenenergosta, ja Fortumin
osuus yhtiöstä on nyt 30,7 % osakepääomasta ja 29,6 % äänistä.

Fortum Service teki useita uusia sopimuksia, joihin kuuluu mm. 12-
vuotinen jätteenpolttolaitoksen käyttö- ja kunnossapitosopimus Isossa-
Britanniassa. Service sai myös ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit
Suomen ja Ruotsin toiminnoilleen.


Segmentin sähköntuotanto    IV/04 IV/03  2004  2003
lähteittäin, TWh
Vesivoima             6,1  5,0  19,1  16,9
Ydinvoima             7,1  6,3  25,8  23,8
Lämpövoima            1,3  1,6   6,0   8,1
Yhteensä             14,5  12,9  50,9  48,8
josta Pohjoismaissa       14,1  12,7  49,8  46,8Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja
muualla Itämeren alueella. Fortum on alueen johtava lämmöntuottaja.
Segmentti myös tuottaa sähköä yhdistetyissä sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä loppuasiakkaille pääasiassa
pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin. Ruotsissa Fortum omistaa AB
Fortum Värme samägt med Stockholms stad -yhtiön, josta Tukholman
kaupungilla on 50 % taloudellinen osuus.


Milj. euroa           IV/04 IV/03  2004  2003
Liikevaihto            320  292  1,021   964
- lämmönmyynti          249  227   785   728
- sähkönmyynti           49   43   159   167
- muu myynti            22   22   77   69
Liikevoitto            84   80   226   173
– ilman kertaluonteisia eriä    82   79   224   176
Sidottu pääoma (kauden             2 502  2 466
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            9,2   7,3

Segmentin lämmönmyynti viimeisellä neljänneksellä oli 6,9 (6,5) TWh ja
koko vuonna 21,8 (21,1) TWh. Tämä osoittaa vuoden ensimmäisen ja
viimeisen neljänneksen merkityksen lämpöliiketoiminnalle.

Sähköntuotanto yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissa (CHP)
oli 1,5 (1,4) TWh viimeisellä neljänneksellä ja 4,6 (4,4) TWh koko
vuonna.

Ruotsin Nynäshamnissa otettiin syyskuussa käyttöön yhdistetty sähkön- ja
lämmöntuotantolaitos, joka käyttää biopolttoainetta prosessihöyryn,
kaukolämmön ja sähkön tuottamiseen.

Ruotsissa Högdalenin yhdistetyn sähkö- ja lämpölaitoksen uuden
jätteenpolttokattilan koekäyttö alkoi.

Joulukuussa Fortum osti 85 % osuuden puolalaisesta PESC Czestochowa -
kaukolämpöyhtiöstä, jonka vuotuinen sähkönmyynti on noin 780 GWh.

Fortum päätti kaupan, jolla se hankki 6 % lisäosuuden suomalaisesta
maakaasuyhtiöstä Gasum Oy:stä. Fortumin osuus yhtiöstä on nyt 31 %.


Segmentin lämmönmyynti     IV/04 IV/03  2004  2003
alueittain, TWh
Ruotsi              3,2  3,0   9,6   9,5
Suomi               3,1  2,9  10,5  10,3
Muut maat             0,6  0,6   1,7   1,3
Yhteensä             6,9  6,5  21,8  21,1

Segmentin sähkönmyynti, TWh   IV/04 IV/03  2004  2003
Yhteensä             1,5  1,4   4,8   4,5


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä
kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa
ja Virossa.

Milj. euroa           IV/04  IV/03  2004  2003
Liikevaihto            194   186  707   688
- jakeluverkot          162   159  593   574
- alueverkot            23   19   83   83
- muu myynti            9    8   31   31
Liikevoitto            62   58  258   247
– ilman kertaluonteisia eriä    62   58  257   227
Sidottu pääoma (kauden             3 101  3 129
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            8,3   7,9

Viimeisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät
olivat 6,3 (6,6) TWh ja 4,5 (5,6) TWh.

Koko vuoden vastaavat luvut olivat 22,7 (22,7) TWh ja 17,8 (20,3) TWh.
Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli
yhteensä 14,6 (15,0) TWh Ruotsissa ja 3,2 (5,3) TWh Suomessa. Jakelu-
ja alueverkkojen luokitusta on muutettu Ruotsissa, mistä aiheutui pieniä
muutoksia liikevaihtoon ja myyntimääriin eri verkkotyyppien välillä.
Konsernin ulkopuolisille asiakkaille toimitetun alueverkkosiirron määrä
aleni Suomessa muutamien sopimusten päättymisten johdosta.

Laskutuksen läpinäkyvyyttä ja asiakaspalvelua kehitettiin. Yhtenä
esimerkkinä on automaattinen mittarinluenta, joka mahdollistaa
sähkömittarien etäluennan ja asiakkaiden laskuttamisen toteutuneen
sähkönkulutuksen mukaan. Suomessa ja Ruotsissa käynnistettiin useita
pilottihankkeita järjestelmän testaamiseksi.

Länsi-Ruotsissa jatkui investointiohjelma, jonka tarkoituksena on
vähentää sähkökatkojen riskiä. Viisivuotiseen ohjelmaan kuuluu
ilmajohtojen päällystämistä ja maakaapelien asentamista.

Marketsin kanssa perustettiin yhteinen asiakaspalveluyksikkö vuoden 2004
alussa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Suomessa ja Ruotsissa jo aiemmin toimintansa aloittanut
paikallispalvelu, Customer Service Technician -yksikkö, otettiin
käyttöön myös Norjassa vuoden 2004 alussa. Yksikkö hoitaa erilaisia
verkkotoimintaan liittyviä asioita, kuten pienehköjä korjauksia ja
sähkömittarien asennuksia.

Suomessa Energiamarkkinavirasto julkisti kesäkuussa 2004 sähköverkko-
operaattoreiden hinnoittelua koskevat ohjeensa, jotka tulivat voimaan
tammikuussa 2005. Viranomainen päättää yhtiökohtaisten parametrien
avulla sallitun tuoton verkon nykykäyttöarvon perusteella.

Ruotsissa energiaviranomainen on kehittänyt uuden mallin
jakeluverkkohintojen seurantaan. Ensimmäiset vuoden 2003
jakeluverkkohintoihin perustuvat tulokset on julkistettu ja
energiaviranomainen jatkaa keskusteluja ja tulosten analysointia
valittujen jakeluverkonhaltijoiden kanssa. Fortumilta on mukana kolme
jakelualuetta. Lisää yksityiskohtia odotetaan myöhemmin tänä vuonna.

Talvimyrsky aiheutti isoja sähkökatkoja joulun aikaan Lounais-Suomessa.
Noin 40 000 asiakasta jäi niiden seurauksena ilman sähköä. Pitkistä
sähkökatkoista kärsineille asiakkaille korvataan yhteensä noin 1,5
miljoonaa euroa. Häiriöiden kokonaiskustannukset olivat noin 3 miljoonaa
euroa, ja ne on kirjattu vuoden 2004 viimeisen neljänneksen tulokseen.


Sähkönjakelu jakeluverkoissa  IV/04  IV/03  2004  2003
alueittain, TWh
Ruotsi              3,9   4,0  14,2  15,0
Suomi              1,8   1,8   6,2   6,2
Norja              0,5   0,7   2,1   1,3
Muut maat            0,1   0,1   0,2   0,2
Yhteensä             6,3   6,6  22,7  22,7

Sähkönjakeluasiakkaitten     31.12.2004   31.12.2003
lukumäärä alueittain,
tuhansia
Ruotsi                  860       855
Suomi                  405       400
Muut maat                115       115
Yhteensä                1 380      1 370


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,1 miljoonalle asiakkaalle,
joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.


Milj. euroa          IV/04  IV/03  2004  2003
Liikevaihto           378   422  1 387  1 634
Liikevoitto            0   17   26   35
– ilman kertaluonteisia eriä    0   17   26   35
Sidottu pääoma (kauden              196   23
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            18,8  55,2

Sähkön vähittäismyyntihinnat pohjoismaisilla markkinoilla olivat hieman
viime vuotta alemmat sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko
vuonna 2004.

Viimeisellä neljänneksellä segmentin sähkönmyynti oli 11,9 (12,5) TWh ja
koko vuonna 43,5 (47,1) TWh. Lasku johtuu pääasiassa joidenkin spot-
sopimusten ja pitkäaikaisten sopimusten päättymisestä.

Fortum alensi toistaiseksi voimassaolevia vähittäismyyntihintojaan
keväällä 2004 ja ilmoitti kevääksi 2005 uusista alennuksista
markkinahinnan laskun johdosta. Uusien kiinteähintaisten sähkösopimusten
hinnat seurasivat Nord Poolin finanssimarkkinan hintoja.

Fortum jatkoi eri asiakasryhmille suunnattujen uusien tuotteiden
lanseerausta Pohjoismaissa. Fortumin pohjoismaisista asiakkaista 60 %
saa paikallisten luonnonsuojeluliittojen sertifioimaa ympäristömerkittyä
sähköä. Fortum otti käyttöön kaikkia pohjoismaisia asiakkaita koskevan
jälkikäteislaskutuksen ja sähkömittarin itseluentamahdollisuuksia
laajennettiin syksyllä. Fortum otti myös käyttöön asiakastakuun
asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi ja perusti asiakasasiamiehen
toimen. Markets ja Distribution perustivat yhteisen
asiakaspalveluyksikön vuoden 2004 alussa Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan.


ÖLJYSEGMENTIT

Fortumin öljyliiketoiminnat on jaettu kolmeen raportointisegmenttiin.
Öljynjalostus valmistaa ja myy bensiinejä, dieselpolttoaineita, kevyitä
ja raskaita polttoöljyjä, lentopolttoaineita, perusöljyjä,
bensiinikomponentteja ja nestekaasua, ja kehittää liikennepolttoaineiden
biokomponentteja. Öljyn vähittäismyynnillä on laaja
vähittäismyyntipisteiden verkosto ja suoramyyntiä yksityis- ja
yritysasiakkaille. Shipping ja muu öljy -segmenttiin kuuluu
säiliöaluksia raakaöljyn ja öljytuotteiden kuljetukseen, sekä SeverTEK,
raakaöljyä tuottava yhtiö, jonka Fortum omistaa yhdessä venäläisen
Lukoilin kanssa.


Markkinatilanne

Brent Complex -viitejalostusmarginaali oli Luoteis-Euroopassa 3,8 (2,3)
dollaria barrelilta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Koko vuonna jalostusmarginaalit Luoteis-Euroopassa kasvoivat
edellisvuodesta. Brent Complex -viitejalostusmarginaali oli keskimäärin
4,5 (2,7) dollaria barrelilta. Fortumin lisämarginaali oli selvästi
korkeampi kuin aiempien vuosien keskiarvo 2 dollaria barrelilta.

Raakaöljyn hintojen nousu jatkui epätavallisen jyrkkänä lokakuuhun asti.
Brent-raakaöljyn barrelihinta nousi yli 52 dollariin. Vuoden loppua
kohti Brent-raakaöljyn barrelihinta vaihteli 36 - 43 dollarin välillä.
Vuonna 2004 Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 38,2 (28,8) dollaria
barrelilta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Brentin keskimääräinen
hinta oli 43,9 (29,4) dollaria barrelilta.

Vuonna 2004 keskimääräinen hintaero vähän rikkiä sisältävän Pohjanmeren
raakaöljyn ja runsaammin rikkiä sisältävän venäläistyyppisen raakaöljyn
välillä kasvoi aiempien vuosien alle 2 dollarista barrelilta lähes 4
dollariin barrelilta.SEGMENTTIKATSAUKSET – ÖLJY

Öljynjalostus

Segmentin toimintaan kuuluvat öljytuotteiden jalostus ja markkinointi.
Päätuotteita ovat liikennepolttoaineet ja lämmitysöljyt. Fortum on
johtava puhtaiden liikennepolttoaineiden tuottaja Pohjoismaissa ja
muualla Itämeren alueella.


Milj. euroa          IV/04  IV/03  2004  2003
Liikevaihto          1 727  1 382  6 306  5 693
Liikevoitto           162   57   573   281
– ilman kertaluonteisia     177   43   492   267
eriä*)
Sidottu pääoma (kauden             1 266  1 003
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            50,4  26,2
*) kertaluonteiset erät sisältävät lähinnä varastovoittoja ja -tappioita


Fortum jalosti yhteensä 14,1 (14,2) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja muita
syöttöaineita. Suomessa öljytuotteiden myynti oli noin 8,3 (7,9)
miljoonaa tonnia. Fortumin Suomessa jalostamien öljynjalostustuotteiden
vientimäärä oli 5,3 (5,5) miljoonaa tonnia, josta bensiinien osuus oli
2,7 (2,8) miljoonaa tonnia ja dieselpolttoaineiden osuus 1,8 (2,0)
miljoonaa tonnia. Fortum Oilin päävientimarkkinat olivat Pohjoismaat ja
Pohjois-Amerikka.

Fortumin öljynjalostamoissa valmistettiin 13,6 (13,6) miljoonaa tonnia
öljytuotteita. Tuotannosta 62 (59) % oli vähärikkistä tai rikitöntä.

Porvoon jalostamon investointi rikittömän dieselöljyn
tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui suunnitelman mukaan. Sen
investointikustannukset vuonna 2004 olivat hieman yli 100 miljoonaa
euroa. Tuotantolinja on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2006 lopulla.

Fortum korvasi myös Porvoon jalostamon MTBE-tuotannon ETBE:n (etyyli-
tertiääri-butyylieetterin) tuotannolla.

Fortum teki päätöksen lisätä Porvoon jalostamon synteettisen öljyn
kaltaisen EHVI-perusöljyn vuosituotantoa 30 000 tonnilla. EHVI-
perusöljyjä käytetään voiteluaineiden raaka-aineena. Laajennettu
tuotanto alkaa syksyllä 2005, minkä jälkeen vuosituotanto on noin
250 000 tonnia.

Virtausta parantavaan lisäaineeseen (FIA) perustuva liiketoiminta
myytiin tammikuussa 2004. Syksyllä 2002 Suomessa aloitettu
etanolibensiinin valmistus ja myynti päättyi syksyllä 2004.


Fortumin valmistamien         2004      2003
öljytuotteiden toimitukset
tuoteryhmittäin (1 000 t)
Bensiini               4 368      4 434
Dieselöljy              4 265      3 886
Lentopetroli              705       611
Kevyt polttoöljy           1 197      1 474
Raskas polttoöljy           1 280      1 314
Muu                  1 794      1 672
Yhteensä               13 609     13 391

Fortumin valmistamien         2004      2003
öljytuotteiden toimitukset
alueittain
(1 000 t)
Suomi                 8 301      7 889
Muut Pohjoismaat           2 149      1 921
Baltian maat ja Venäjä         100       62
Yhdysvallat ja Kanada         1 260      1 252
Muut maat               1 799      2 267
Yhteensä               13 609     13 391

Öljyn vähittäismyynti

Öljyn vähittäismyynnillä on liikenneasemaverkosto ja muita
vähittäismyyntipisteitä sekä Suomessa että muissa Itämeren alueen
maissa. Vähittäismyyntipisteitä on yli 1 000.

Milj. euroa           IV/04 IV/03  2004  2003
Liikevaihto            611  553  2 374  2 203
Liikevoitto             7   -2   48   44
– ilman kertaluonteisia eriä    6   8   42   53
Sidottu pääoma (kauden              296   329
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            15,9  13,8


Neljännellä vuosineljänneksellä tärkeimpien öljytuotteiden
vähittäismyynti oli 1 086 (1 027) tuhatta kuutiometriä, joista
liikennepolttoaineita oli 684 (645) tuhatta kuutiometriä.

Vuonna 2004 tärkeimpien öljytuotteiden vähittäismyynti oli yhteensä 4
008 (3 908) tuhatta kuutiometriä, joista liikennepolttoaineita 2 641 (2
483) tuhatta kuutiometriä.

Vuoden lopussa vähittäismyyntipisteitä oli 873 (874) Suomessa ja 179
(156) muissa Itämeren alueen maissa.

Fortum aloitti toukokuussa ensimmäisenä yhtiönä Suomessa rikittömän
bensiinin ja dieselpolttoaineen (alle 10 mg/kg) markkinoinnin.


Shipping ja muu öljy

Shippingiin kuuluu raakaöljy- ja tuotekuljetuksia hoitava laivasto. Noin
puolet kuljetuksista tehdään kolmansille osapuolille. Kuljetusten
painopiste on Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla. Venäjällä
Fortum omistaa öljykentän yhdessä venäläisen Lukoil-yhtiön kanssa.

Milj. euroa           IV/04 IV/03  2004  2003
Liikevaihto            91   65   339   308
Liikevoitto            24   24   107   79
– ilman kertaluonteisia eriä    18   12   97   69
Sidottu pääoma (kauden              206   133
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %            63,5  56,7

Neljännellä vuosineljänneksellä Shippingin kuljetukset olivat 10,3
(10,0) miljoonaa tonnia. Rahdit olivat merkittävästi korkeammat kuin
edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Koko vuonna Fortum kuljetti kaikkiaan 41 (40) miljoonaa tonnia. Noin 50
(51) % kuljetuksista tehtiin kolmansille osapuolille. Sekä tuotteiden
että raakaöljyn rahdit olivat hieman korkeammat kuin vuonna 2003.
Alusten käytettävyys- ja käyttöaste pysyivät hyvinä koko vuoden ajan.
Venäläisen raakaöljyn viennin kasvu lisäsi jäävahvistettujen alusten
kysyntää ja nosti myös rahteja talvikauden aikana.

Fortum hankki vuonna 2004 kolme uutta tuotealusta ja myi yhden aluksen.
Lisäksi aluskantaa järjesteltiin erilaisin rahtaussopimuksin. Yksi uusi
tuotealus valmistui vuoden 2005 alussa ja yksi on rakenteilla.

Vuoden lopussa Fortum omisti 11 säiliöalusta ja sen käytössä oli 21
aikarahdattua alusta. Säiliöaluksista 10 kuljetti raakaöljyä ja 22
erilaisia öljytuotteita.

Fortumin ja Lukoilin tasaosuuksin omistama yhteisyritys SeverTEK aloitti
öljyntuotannon Etelä-Shapkinon kentällä Luoteis-Venäjällä heinäkuussa
2003. Vuonna 2004 SeverTEKin keskimääräinen öljyntuotanto Venäjällä oli
noin 27 500 barrelia päivässä, josta Fortumin osuus oli 50 %.


Investoinnit ja myynnit

Koko vuonna investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 833 (1 136)
miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yritysostoja olivat 651 (550)
miljoonaa euroa.

Porvoon jalostamon noin 500 miljoonan euron investointi rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui suunnitelman
mukaan. Sen investointikustannukset vuonna 2004 olivat hieman yli 100
miljoonaa euroa.

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön noin 25 %:n
osuudella. Tämä merkitsee 180 miljoonan euron investointia vuosina
2004–2009 ja Fortum saa noin 400 MW:n osuuden voimalan tuotannosta.
Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum myönsi lisäksi 45 miljoonan euron
osakaslainan.

Vuonna 2004 Fortumin osuus venäläisen OAO Lenenergo -sähköyhtiön
osakepääomasta kasvoi 30,7 prosenttiin ja äänivallasta 29,6 prosenttiin.
Fortum on investoinut Lenenergon osakkeisiin yhteensä noin 150 miljoonaa
euroa.

Joulukuussa Fortum osti 85 % puolalaisesta PESC Czestochowa -
kaukolämpöyhtiöstä, jonka lämmön myynti on noin 780 GWh vuodessa.

Fortum lisäsi joulukuussa omistustaan Gasum Oy:ssä kuudella
prosenttiyksiköllä niin, että sen osuus yhtiön osakepääomasta on nyt 31
%.

Kiinteistöjen myyntiohjelma jatkui. Vuoden 2002 puolivälissä
käynnistyneen ohjelman alettua Fortum on myynyt yli 500 kiinteistöä.
Myyntitulot ovat yhteensä lähes 190 miljoonaa, joista 50 miljoonaa euroa
vuodelta 2004.


Rahoitus

Fortumin rahoitusasema parani edelleen vuonna 2004 ja nettovelka väheni
730 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa korollinen nettovelka oli 4 896 (5
626) miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli 64 (85) %. Konsernin
nettorahoituskulut vuonna 2004 olivat 259 (236) miljoonaa euroa. Vuonna
2003 Fortum maksoi osinkoa 80 miljoonaa euroa yhteensä 1 200 miljoonan
euron määräisille Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemille
etuoikeutetuille osakkeille. Osinko käsiteltiin vähemmistöosuutena
konsernin tilinpäätöksessä. Tämä rahoitusjärjestely päättyi joulukuussa
2003. Jotta nettorahoituskulujen kehitystä näinä kahtena vuotena
voitaisiin vertailla, Fortum Capitalin rahoitusjärjestelyyn kuulunut
osingonmaksu tulisi lisätä vuoden 2003 nettorahoituskuluihin.

Vuoden lopussa Fortumin korollisten lainojen keskimääräinen korko oli
4,1 %.

Fortum allekirjoitti joulukuussa viisivuotisen 1 200 miljoonan euron
syndikoidun valmiusluottosopimuksen. Luottoa tullaan käyttämään
konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin ja se korvaa huhtikuussa 2003
allekirjoitetun vastaavan 1 200 miljoonan euron lainajärjestelyn.

Konsernin maksuvalmius pysyi hyvänä. Vuoden lopussa likvidit varat
olivat yhteensä 146 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli
käytettävissään 1 362 miljoonaa euroa nostamattomia valmiusluottoja
kuten edellä mainittu 1 200 miljoonan euron syndikoitu valmiusluotto ja
kahdenvälisiä sopimuksia luotollisista tileistä. Valmiusluottojen
yhteismäärä oli vuoden lopussa yhteensä 1 414 miljoonaa euroa.

Helmikuussa Moodyn Fortum Oyj:lle antama pitkän aikavälin luottoluokitus
nousi Baa2:sta (myönteiset näkymät) Baa1:een (vakaa). Standard & Poorin
Fortum Oyj:lle antama pitkän aikavälin luottoluokitus pysyi vuonna 2004
tasolla BBB+ (vakaa).


Osakkeet ja osakepääoma

Vuonna 2004 osakevaihto oli yhteensä 478,8 (270,3) miljoonaa osaketta
arvoltaan 4 927 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo vuoden viimeisen
päivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 11 810 miljoonaa euroa.
Fortumin osakkeen korkein hinta Helsingin Pörssissä vuonna 2004 oli
13,99 euroa, alin 7,45 euroa ja keskihinta 10,29 (6,94) euroa. Vuoden
viimeisen päivän päätöskurssi oli 13,62 (8,18) euroa.

Fortum Oyj:n vuoden 1999 henkilöstön optiolainan optio-oikeuksien
mukaisesti vaihdettiin vuonna 2004 kaikkiaan 5,1 miljoonaa optiota
yhteensä 31,2 miljoonalla eurolla. Fortum Oyj:n vuoden 1999 johdon optio-
ohjelmaan liittyen vaihdettiin vuonna 2004 kaikkiaan 6 767 optiota
yhteensä 33,9 miljoonalla eurolla. Fortum Oyj:n avainhenkilöille
suunnatun optio-ohjelman 2002A mukaisesti vuonna 2004 vaihdettiin
kaikkiaan 8,6 miljoonaa optiota yhteensä 61,9 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2004 vaihdettiin ja merkittiin kaupparekisteriin edellä
mainittuihin optio-ohjelmiin liittyen yhteensä 18 251 430 (3 072 520)
osaketta. Näiden merkintöjen jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on
2 948 085 277 euroa ja rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä
867 083 905 (848 832 475). Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä
62 054 862 (10 446 568) eurolla. Näiden vuosilta 1999 ja 2002 peräisin
olevien kolmen optio-ohjelman mukaisesti merkittäväksi tarjotut osakkeet
oikeuttavat enintään 0,8 %:n osuuteen Fortumin vuodenvaihteen
osakepääomasta ja äänioikeudesta.

Yllä mainittujen lisäksi Fortumilla on vielä avainhenkilöiden optio-
ohjelmat 2001A+B ja 2002B, joiden merkintä voi alkaa myöhemmin. Vuoden
2004 lopussa noin 320 henkilöä oli näiden ohjelmien piirissä. Näillä
optio-ohjelmilla merkittävien osakkeiden määrä on enintään 3,0 %
Fortumin vuodenvaihteen pääomasta ja äänioikeudesta.

Vuoden lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 59,3 (60,5) %.
Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 25,2 (22,2) %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä
käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen
liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai
yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Konsernin henkilöstö

Fortum-konsernin henkilöstön lukumäärä vuonna 2004 oli keskimäärin 12
859 (13 343). Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 13 175 (13 046),
joista 12 735 (12 649) oli vakinaisia työntekijöitä. Emoyhtiö Fortum
Oyj:n henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 619 (589).


Konsernin johto

Risto Rinne nimitettiin Fortumin öljysektorin johtajaksi ja konsernin
johtoryhmän jäseneksi 15.1.2004 alkaen. Timo Karttinen nimitettiin
konsernin kehitysjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.7.2004
alkaen.


Siirtyminen IFRS- käytäntöön

Fortum siirtyy käyttämään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS)
1.1.2005. Fortumin tilinpäätös vuodelta 2004 sisältää vertailun
suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
keskeisistä eroista Fortumin kannalta. Vertailu on liitteenä tässä
raportissa. Fortum julkaisee pörssitiedotteen kansainvälisiin
tilinpäätösstandardeihin siirtymisestä maaliskuun puoliväliin mennessä.


Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennemuutokset

Öljyliiketoimintojen eriyttäminen

Fortum julkisti syyskuussa 2004 suunnitelmansa eriyttää Fortum Oil Oy
jakamalla Fortum Oilin osakkeita osinkona Fortum Oyj:n
osakkeenomistajille ja myymällä loput osakkeet sijoittajille huhtikuussa
2005. Tämä antaa Fortum Oilille samanaikaisesti mahdollisuuden hakea
osakkeensa pörssilistausta. Päätöksen osingonjaosta tekee Fortumin
yhtiökokous keväällä 2005.

Fortumin molempien liiketoimintojen, niin öljyn kuin sähkön ja
lämmönkin, viimeisten 12 kuukauden vahva tuloskehitys mahdollistaa
suunnitellun Fortum Oilin osakkeiden jaon osinkona. Toimenpiteellä on
tarkoitus taata, että Fortumilla ja Fortum Oililla on riittävästi
pääomaa ilman, että sitä tarvitsee hakea merkittävästi lisää
osakemarkkinoilta.

Osingonjaon ja suunnitellun myynnin jälkeen Fortumin tarkoituksena ei
ole enää jatkaa Fortum Oilin omistajana. Fortum Oilille tulee noin 1
miljardin euron lainapääoma, josta noin 130 miljoonaa euroa liittyy
laivojen leasingsopimuksiin.

Hallitus tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 85 %
Fortum Oilin osakkeista jaettaisiin osinkona Fortum Oyj:n
osakkeenomistajille. Loput 15 % Fortum Oyj myy institutionaalisille ja
yksityisille sijoittajille.

Fortum Oil Oy:n osingonjaon tarkemmat ehdot päätetään ja ilmoitetaan
maaliskuun puoliväliin mennessä yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Fortum Oil Oy:n nimeksi tulee Neste Oil Oyj.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Fortumin hallitus päätti 17.1.2005 käyttää osto-oikeuttaan kaikkiin
saksalaisen E.ON-konsernin omistamiin E.ON Finland Oyj:n osakkeisiin.
Osto-oikeus on osa Fortumin saamaa korvausta E.ONin kanssa tehdystä
Wesertal-kaupasta vuonna 2002. E.ONilta hankittavat osakkeet käsittävät
noin 65,6 % E.ON Finlandin osakepääomasta ja äänivallasta. Kaupan
kokonaisarvo on noin 390 miljoonaa euroa. Tarkka ostohinta määräytyy
E.ON Finlandin vuoden 2004 nettotuloksen ja voitonjaon perusteella.
E.ONin kieltäydyttyä myymästä osakkeitaan Fortum on käynnistänyt
toimenpiteet suojatakseen oikeutensa lakiteitse.

Fortumin hallitus päätti samalla tehdä ostotarjouksen Espoon
kaupungille, joka on E.ON Finlandin suurin vähemmistöosakas noin 34,2
prosentin omistusosuudella sen osakkeista. Jos Espoon kaupunki hyväksyy
Fortumin tarjouksen, Fortum maksaa sille käteisellä noin 257 miljoonaa
euroa. Jos Fortumin osuus E.ON Finlandin osakemäärästä ja äänivallasta
ylittää 90 prosenttia, Fortum tekee muille osakkeenomistajille
lunastustarjouksen samaan hintaan kuin ostotarjouksessaan Espoon
kaupungille.


NÄKYMÄT

Sähkö ja lämpö

Fortumin sähkö- ja lämpösegmenttien tuloksen muodostumisen kannalta
merkittävin markkinatekijä on sähkön markkinahinta. Vuonna 2005
alkaneesta päästökaupasta tulee todennäköisesti uusi merkittävä
markkinatekijä.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin yhden prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2004 sähkön spot-
hinta oli Pohjoismaissa keskimäärin 28,9 (36,7) euroa megawattitunnilta,
21 % alempi kuin vuonna 2003.

Helmikuun alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 4,1 TWh tai 6,0
% keskimääräistä suuremmat ja 37,9 % vuoden 2004 vastaavaa tasoa
korkeammat. Tammikuussa sähkön spot-hinta oli 23,0 euron tasolla
megawattitunnilta. Sähköfutuurien hinta vuoden 2005 helmi-toukokuuksi
oli noin 21,6 - 22,2 euroa megawattitunnilta ja loppuvuodeksi 2005 noin
22,4 -23,1 euroa megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan jatkuvien liiketoimintojen tulos on
yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.
Sähköfutuurien markkinahinnat vuodeksi 2005 ovat selvästi alemmat kuin
ne olivat vastaavana aikana vuodeksi 2004. Tammikuun 2005 alussa
Fortumin sähkönmyynnin suojaus oli noin 65 % seuraavien 12 kuukauden
jaksolle. Keskimääräinen hinta oli jokseenkin samalla tasolla kuin
vuonna 2004 saatu hinta.

Viiden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon sähköntuotanto on
kasvanut 29 terawattitunnista 46 terawattituntiin. Sen osuus Fortumin
omasta sähköntuotannosta oli 83 (78) %. Tämän tuotantorakenteen ansiosta
Fortum on varautunut hyvin päästökaupan mahdollisiin vaikutuksiin.

Sähkönsiirrossa arvioidaan tammikuun 2005 myrskyjen aiheuttaneen
Ruotsissa noin 8 miljoonan euron kustannukset, jotka kirjataan
ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Vuonna 2004 euron keskimääräinen vaihtokurssi Ruotsin kruunuun nähden
oli 9,1203 (9,1430). Joulukuun lopussa vaihtokurssi oli 9,0206 (9,080).

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan taloudellinen tulos oli vuonna 2004
erittäin hyvä, mikä antaa pohjaa hyville suorituksille myös jatkossa.


Öljy

Öljyliiketoimintojen tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat öljyn kansainvälinen Brent Complex viitejalostus-
marginaali, Yhdysvaltain dollarin kurssi ja raakaöljyn hinnanmuutokset,
jotka vaikuttavat varastovoittoihin/-tappioihin. Näiden lisäksi Fortum Oilin
kokonaismarginaaliin vaikuttaa Pohjanmeren (vähemmän rikkiä sisältävä)
ja venäläisen raakaöljyn (runsaammin rikkiä sisältävä) välinen hintaero.

Öljyn kansainvälinen viitejalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent
Complex) oli huomattavasti suurempi kuin vuonna 2003, keskimäärin 4,5
(2,7) dollaria barrelilta. Neljännellä vuosineljänneksellä se oli
keskimäärin 3,8 (2,3) dollaria barrelilta. Tammikuussa 2005
viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 1,5 dollaria barrelilta.
Kansainvälinen viitejalostusmarginaali on usean vuoden ajan ollut
keskimäärin 1,5–2,0 dollaria barrelilta.

Yhdysvaltain dollarin kurssi vaikuttaa jalostusmarginaaliin ja
merikuljetusrahteihin, joten heikentyneellä Yhdysvaltain dollarilla on
negatiivinen vaikutus öljyliiketoiminnan kannattavuuteen. Tätä
vaikutusta lieventää kuitenkin arvioitujen dollarimääräisten
myyntikatteiden suojaaminen. Yhdysvaltain dollarin ja euron vaihtokurssi
on suojattu vähemmän suotuisalle tasolle kuin vuonna 2004.

Vuonna 2004 euron keskimääräinen vaihtokurssi dollariin nähden oli
1,2474 (1,1346). Joulukuun lopussa vaihtokurssi oli 1,3621 (1,263).

Vuonna 2004 Brent-raakaöljyn keskimääräinen hinta oli 38,2 (28,8)
dollaria barrelilta. Tammikuussa 2005 keskihinta oli 45 dollaria
barrelilta, kun taas kansainvälisen öljytuotepörssin (International
Petroleum Exchange) Brent-futuurit loppuvuodelle 2005 olivat tammikuun
lopussa 44 dollarin tasolla. Raakaöljyn hinnasta aiheutuvat
varastovoitot ja -tappiot vaikuttavat öljynjalostussegmentin tulokseen.
Raakaöljyn hinnannousu aiheutti vuonna 2004 merkittävän 74 (13)
miljoonan euron varastovoiton.

Vuonna 2004 Fortumin lisämarginaali kansainväliseen Brent Complex
-vertailumarginaaliin nähden oli selvästi korkeampi kuin viime vuosien
keskiarvo, joka oli noin 2 dollaria barrelilta. Fortumin lisämarginaalin
odotetaan pysyvän edellisvuosien tasolla. Vuonna 2004 keskimääräinen
hintaero vähän rikkiä sisältävän Pohjanmeren raakaöljyn ja runsaammin
rikkiä sisältävän venäläistyyppisen raakaöljyn välillä kasvoi aiempien
vuosien alle 2 dollarista barrelilta lähes 4 dollariin barrelilta.

Seuraava iso huoltoseisokki Porvoon jalostamolla on suunnitteilla
syksyksi 2005. Seisokin arvioidaan kestävän viisi viikkoa.

Vuonna 2005 investointien arvioidaan olevan yli 500 miljoonaa euroa,
josta noin 300 miljoonaa euroa liittyy Porvoon jalostamon rikittömän
dieseltuotannon lisäämiseen.

Säiliöaluskuljetusten rahtifutuurien perusteella näyttää siltä, että
vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen rahtitaso alenee vuoden 2004
viimeiseltä neljännekseltä, mutta pysyy kuitenkin pitkän aikavälin
keskiarvoa korkeampana. Talvikausi on jäävahvistettujen alusten kysynnän
ansiosta yleensä Shippingin kannattavin.

Vuonna 2004 öljyliiketoimintojen taloudellinen tulos oli
poikkeuksellisen hyvä erinomaisten jalostusmarginaalien ja Fortum Oilin
jalostamoiden hyvän käytettävyyden ansiosta. Tulosta paransivat myös
raakaöljyn hintojen kohoamisesta aiheutuneet varastovoitot.


Osinkopolitiikka

Öljyliiketoimintojen eriyttämisen jälkeen Fortumista tulee puhdas sähkö-
ja lämpöyhtiö. Eriyttäminen riippuu varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä. Hallitus on tarkastellut yhtiön osingonjakopolitiikkaa tätä
taustaa vasten.

Öljyliiketoimintojen eriyttämisen jälkeen Fortum Oyj:n tarkoituksena on
maksaa osinkona keskimäärin 50-60 % edellisen vuoden nettotuloksesta.


Osingonjakoehdotus

Konsernin vapaa oma pääoma ja jakokelpoiset varat 31.12.2004 olivat 4
371 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2004 olivat 2
472 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2004
osinkoa 0,58 euroa osaketta kohti eli yhteensä 505,7 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous pidetään 31.3.2005 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa
Helsingissä.


Espoossa helmikuun 2. päivänä 2005
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Luvut ovat tilintarkastettuja.


Tulostiedotus vuonna 2005:
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 3.5.2005
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 19.7.2005
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 20.10.2005


Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa on nähtävillä Fortumin www-sivuilla
osoitteessa www.fortum.fi/Sijoittajat.


FORTUM-KONSERNI 1.1.-31.12.2004
Tilintarkastettu


KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR                      IV/04  IV/03    2004   2003

Liikevaihto                  3 175  2 837   11 665  11 392
  Osuus osakkuusyritysten voitosta       19   12     70    41
  Liiketoiminnan muut tuotot          23   56     121   151
  Materiaalit ja palvelut          -2 001 -1 771   -7 861  -8 054
  Henkilöstökulut               -173  -177    -684   -654
  Poistot ja arvonalentumiset         -139  -143    -511   -538
  Liiketoiminnan muut kulut          -340  -394    -886   -918
Liikevoitto                   564   420    1 914  1 420
  Rahoitustuotot ja -kulut           -60   -47    -259   -236
Voitto ennen veroja               504   373    1 655  1 184
  Välittömät verot              -138  -113    -397   -325
  Vähemmistöosuus               -16   -33     -31   -90
Tilikauden voitto                350   227    1 227   769

Tulos/osake, euro                0,41   0,27    1,44   0,91
Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos /osake, euro  		 		0,41   0,26    1,42   0,90
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl           852 625 846 831
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl    861 772 858 732

KONSERNIN TASE

MEUR 
                                31.12.04 31.12.03
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet                      112   146
  Aineelliset hyödykkeet                    11 824  11 632
  Muut pitkäaikaiset sijoitukset                 1 974  1 762
  Muut korolliset pitkäaikaiset saamiset              688   632
  Yhteensä                           14 598  14 172
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus                         659   551
  Myyntisaamiset                         1 048   951
  Lyhytaikaiset saamiset                      253   449
  Rahavarat                            146   439
  Yhteensä                            2 106  2 390
Yhteensä                             16 704  16 562

VASTATTAVAA
Oma pääoma
  Osakepääoma                          2 948  2 886
  Muu oma pääoma                         4 446  3 520
  Yhteensä                            7 394  6 406
Vähemmistöosuus                           261   232
Pakolliset varaukset                         237   207
Laskennallinen verovelka                      1 842  1 843
Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma
    Korollinen                         4 257  4 840
    Koroton                           359   346
  Lyhytaikainen vieras pääoma
    Korollinen                          785  1 225
    Koroton                          1 569  1 463
Yhteensä                              16 704  16 562

Oma pääoma/osake, euro                       8,50   7,55
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl                 869 749  848 832

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS

MEUR                              31.12.04 31.12.03

Osakepääoma 1.1.                          6 406   5 897
Lunastetut optiot                           96    22
Osingot                               -359   -264
Muuntoerot                              24    -18
Tilikauden voitto                         1 227    769
Yhteensä                              7 394   6 406

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

MEUR                              31.12.04 31.12.03

Liiketoiminnan kassavirta                     1 748   1 577
  Käyttöomaisuuslisäys                      -651   -550
  Ostetut osakkeet                        -182   -570
  Käyttöomaisuuden myyntitulot                   89    142
  Myydyt osakkeet                          23   1 227
  Muiden sijoitusten muutos                    -17    -67
Kassavirta ennen rahoitusta                    1 010   1 759
  Lainojen nettomuutos                     -1 040   -399
  Osingonjako                           -359   -264
  Muut rahoituserät *                        96  -1 245
Rahoituksen kassavirta                      -1 303  -1 908
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-)                      -293   -149

* 31.12.2003 sisältää Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksun 1 200 miljoonaa euroa

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
                                31.12.04 31.12.03

Sijoitettu pääoma, MEUR                      12 697  12 704
Korollinen nettovelka, MEUR *                   4 896   5 626
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR              833   1 136
Sijoitetun pääoman tuotto, %                    15,6   11,4
Oman pääoman tuotto, %*                       17,6   12,3
Korkokate                              8,0    5,8
FFO / korollinen nettovelka, % 1)                  37,8   26,1
Velkaantumisaste, %*                         64    85
Omavaraisuusaste, %                          46    40
Henkilöstö keskimäärin                      12 859  13 343

1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
* 31.12.03 mukana Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun
vaikutus

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
 
MEUR                       IV/04  IV/03    2004   2003

Sähköntuotanto                   583   624   2 088  2 681
Lämpö                       320   292   1 021   964
Sähkönsiirto                    194   186    707   688
Markets                      378   422   1 387  1 634
Öljynjalostus                  1 727  1 382   6 306  5 693
Öljyn vähittäismyynti               611   553   2 374  2 203
Shipping ja muu öljy                91   65    339   308
Muut                        29   25     96    93
Liiketoimintojen välinen myynti          -758  -712   -2 653  -2 872
Yhteensä                     3 175  2 837   11 665  11 392

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR                       IV/04  IV/03    2004   2003

Sähköntuotanto                   235   193    725   603
Lämpö                        84   80    226   173
Sähkönsiirto                    62   58    258   247
Markets                       0   17     26    35
Öljynjalostus                   162   57    573   281
Öljyn vähittäismyynti                7   -2     48    44
Shipping ja muu öljy                24   24    107    79
Muut                        -10   -7    -49   -42
Yhteensä                      564   420   1 914  1 420

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR                       IV/04  IV/03    2004   2003

Sähköntuotanto                    1    2     21    4
Lämpö                        2    1     2    -3
Sähkönsiirto                    -    -      1    20
Markets                       -    -     -    -
Öljynjalostus                   -15   14     81    14
Öljyn vähittäismyynti                1   -10     6    -9
Shipping ja muu öljy                 6   12     10    10
Muut                         5   15     3    24
Yhteensä                       0   34    124    60

KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR                       IV/04  IV/03    2004   2003

Sähköntuotanto                   29   29    105   116
Lämpö                        36   31    127   116
Sähkönsiirto                    34   33    133   143
Markets                       4    4     16    14
Öljynjalostus                    20   21     76    80
Öljyn vähittäismyynti                8   18     30    41
Shipping ja muu öljy                 4    2     12    14
Muut                         4    5     12    14
Yhteensä                      139   143    511   538

KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR                       IV/04  IV/03    2004   2003

Sähköntuotanto                   55   35    210   386
Lämpö                       101   45    181   158
Sähkönsiirto                    41   98    106   339
Markets                       2    2     6    28
Öljynjalostus                    89   37    200    97
Öljyn vähittäismyynti                15   15     36    36
Shipping ja muu öljy                16    7     77    71
Muut                         7    8     17    21
Yhteensä                      326   247    833  1 136

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR                               31.12.04 31.12.03

Sähköntuotanto                           6 258  6 391
Lämpö                                2 502  2 466
Sähkönsiirto                            3 101  3 129
Markets                                196    23
Öljynjalostus                            1 266  1 003
Öljyn vähittäismyynti                         296   329
Shipping ja muu öljy                         206   133
Muut                                  5    45
Eliminoinnit                              -9    -8
Yhteensä                              13 821  13 511

KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 2)

%                      31.12.04 31.12.04 31.12.03 31.12.03*)

Sähköntuotanto                 11,6  11,3    9,5   9,4
Lämpö                      9,2   9,2    7,3   7,5
Sähkönsiirto                   8,3   8,3    7,9   7,2
Markets                     18,8  18,8    55,2  55,2
Öljynjalostus                  50,4  43,3    26,2  24,9
Öljyn vähittäismyynti              15,9  13,9    13,8  16,6
Shipping ja muu öljy              63,5  57,5    56,7  49,5

*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta
2) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin

KONSERNIN VASTUUT

MEUR                              31.12.04 31.12.03

Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
  Velan vakuudeksi
   Pantit                             160   149
   Kiinteistökiinnitykset                     113    91
  Muista sitoumuksista
   Kiinteistökiinnitykset                     59    55
  Takaisinostovastuut                        -     8
  Muut vastuusitoumukset                      76   101
  Yhteensä                             408   404
Osakkuusyritysten puolesta
  Pantit ja kiinteistökiinnitykset                 12    12
  Takaukset                            335   562
  Muut vastuusitoumukset                      182   182
  Yhteensä                             529   756
Muiden puolesta
  Takaukset                             3    15
  Muut vastuusitoumukset                       5    7
  Yhteensä                              8    22
Yhteensä                               945  1 182
Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät                       78    75
Yli vuoden kuluttua erääntyvät                    99   103
Yhteensä                               177   178

Ydinjätehuoltovastuu                         596   570
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus                -581   -560
Velkana taseessa     3)                      15    10

3) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi, Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka kattaa 75 %
Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun hankintasopimuksesta johtuvista
maksuvelvoitteista.

Johdannaissopimukset         31.12.04          31.12.03

Korko- ja valuuttajohdannaiset Kohde-  Käypä Tulout-  Kohde-  Käypä Tulout-
                etuud.  arvo  tamatta  etuuden arvo  tamatta
                arvo           arvo
             
MEUR
Korkotermiinit           -    -    -     330   -    -
Koronvaihtosopimukset      3 435   -45   -18   4 253  -97   -69
Valuuttatermiinit 4)      8 176   -32   -5   8 396  129    49
Valuutanvaihtosopimukset     310   -23   -6    333   -3    1
Ostetut valuuttaoptiot      438    17   17     -   -    -
Asetetut valuuttaoptiot      438    6    6     -   -    -

4) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat sopimukset.

Raakaöljy ja öljytuotejohdannaiset 
           
                Määrä   Käypä Tulout-  Määrä  Käypä Tulout-
                     arvo  tamatta      arvo  tamatta
               1000 bbl   MEUR  MEUR  1000 bbl  MEUR  MEUR
                            
Myyntisopimukset        44 588    26   26   22 304  -11   -11
Ostosopimukset         70 258    7    7   37 239   14    14
Ostetut optiot         4 797    2    2    150   -    -
Asetetut optiot         6 784    -2   -2    600   -    -


Sähköjohdannaiset        Määrä   Käypä Tulout-  Määrä  Käypä Tulout-
                     arvo  tamatta      arvo  tamatta
                 TWh   MEUR  MEUR    TWh   MEUR  MEUR

Myyntisopimukset          70   204   186     58  -100   -65
Ostosopimukset           42   -53   -39     50  136   101
Ostetut optiot           1    -1    -     -   -    -
Asetetut optiot           1    -    -     -   -    -


Kaasujohdannaiset        Määrä   Käypä Tulout-  Määrä  Käypä Tulout-
                     arvo  tamatta      arvo  tamatta

               Mill.th.  MEUR  MEUR   Mill.th. MEUR  MEUR
Myyntisopimukset        -      -    -    8   -    -
Ostosopimukset         -      -    -    8   -    -
Ostetut optiot         -      -    -    -   -    -
Asetetut optiot         -      -    -    -   -    -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä
osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten
käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden
osalta arvonmääritysmalleihin. Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut
sopimukset. Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-,
korko- ja hintariskin hallintaan.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR         IV/04 III/04  II/04  I/04  IV/03 III/03  II/03  I/03

Sähköntuotanto     583   453   488   564   624   524   573  960
Lämpö          320   145   195   361   292   132   182  358
Sähkönsiirto      194   150   157   206   186   143   160  199
Markets         378   287   303   419   422   322   332  558
Öljynjalostus     1 727  1 641  1 635  1 303  1 382  1 349  1 265 1 697
Öljyn vähittäismyynti  611   666   566   531   553   543   521  586
Shipping ja muu öljy   91   69   78   101   65   62   87   94
Muut           29   23   24   20   25   24   22   22
Liiketoimintojen
välinen myynti     -758  -597  -616  -682  -712  -572  -707  -881
Yhteensä       3 175  2 837  2 830  2 823  2 837  2 527  2 435 3 593

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR         IV/04 III/04  II/04  I/04  IV/03 III/03  II/03  I/03

Sähköntuotanto     235   124   138   228   193   82   116  212
Lämpö          84    8   27   107   80   -6   22   77
Sähkönsiirto       62   55   54   87   58   47   61   81
Markets         -    11    5   10   17   13   12   -7
Öljynjalostus      162   131   187   93   57   89   51   84
Öljyn vähittäismyynti   7   15   20    6   -2   21   10   15
Shipping ja muu öljy   24   16   23   44   24    9   19   27
Muut          -10   -15   -11   -13   -7   -16   -5  -14
Yhteensä        564   345   443   562   420  239   286  475


LIITE

Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS) siirtyminen vuonna 2005

Yleistä

Fortum ottaa kansainväliset tilinpäätösstandardit käyttöön 1.1.2005 lähtien.
Siirtymäpäivä suomalaisesta kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöstä (FAS)
IFRS-standardeihin on 1.1.2004. Ensimmäinen IFRS:n mukaisesti laadittu
välitilinpäätös julkaistaan 3.5.2005.

Tämän IFRS-yhteenvedon tarkoitus on kertoa yleisesti siirtymän vaikutuksista
ja kuvata niitä IFRS-laskentaperiaatteita ja sääntöjä, joilla on merkittävä
vaikutus konsernin tulokseen ja tärkeimpiin tunnuslukuihin. Yhteenvedossa
esitettyä IFRS-perusteista taloudellista informaatiota voidaan joutua oikaisemaan
ennen sen sisällyttämistä vertailukauden tietoina konsernin ensimmäiseen,
31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta laadittavaan IFRS-tilinpäätökseen. 
Tämä johtuu IFRS-normistossa meneillään olevista muutoksista, jotka voivat 
vaikuttaa tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-standardeja 
vuodesta 2005 lähtien.

Fortum julkistaa maaliskuussa 2005 erillisen yksityiskohtaisen pörssitiedotteen 
IFRS-siirtymästä. Tulevaan tiedotteeseen sisältyvät tilikauden 2004 oikaistut 
neljännesvuosituloslaskelmat, taseet, kassavirtalaskelmat, tärkeimmät 
tunnusluvut ja segmentti-informaatio sekä oman pääoman ja tuloksen 
täsmäytyslaskelmat. 

Fortumin IFRS-projekti

IFRS-siirtymän vaikutusten arvioimiseksi Fortum aloitti tähän liittyvän projektin 
syksyllä 2002. IFRS-projektiorganisaatioon kuului osanottajia konsernihallinnosta 
sekä kaikista liiketoimintayksiköistä. IFRS-projekti työskenteli projektin 
johtoryhmän alaisuudessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi konsernin talousjohtaja. 
Fortumin tilintarkastajat ovat sekä avustaneet eri alaprojektien työryhmiä että 
ottaneet osaa projektin johtoryhmän toimintaan. Projektin tuloksista on raportoitu 
konsernin johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Merkittävimmät vaikutukset johtuvat rahoitusinstrumenttien kirjaus- ja 
arvostusperiaatteiden muutoksista, ydinvoimalaitosten ja käytetyn ydinpolttoaineen 
käytöstä poistamiseen liittyvien varojen ja varauksien kirjaamisesta, 
vuokrausjärjestelyjen luokittelueroista suomalaiseen kirjanpito- ja 
tilinpäätöskäytäntöön verrattuna sekä eläkevelvoitteiden kirjanpitokäsittelyn 
muutoksista.

IFRS-siirtymässä Fortum on päättänyt soveltaa IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien 
käyttöönotto -standardin sallimia helpotuksia. Tärkein valittu helpotus koskee 
niitä yritysten yhteenliittymiä, jotka ovat tapahtuneet ennen IFRS-standardeihin 
siirtymispäivää. Fortum säilyttää varojen ja velkojen luokittelu- ja 
kirjausperiaatteet sellaisina, kuin ne ovat olleet suomalaisten lakien ja 
säännösten mukaan laaditussa tilinpäätöksessä. Tämä tarkoittaa, että ennen 
1.1.2004 tehtyjä hankintoja ei ole oikaistu. Arvonalentumistestit on suoritettu 
säännöllisesti eikä alkavaan taseeseen ole kirjattu arvoalentumisia.

Fortum soveltaa rahoitusinstrumenttistandardeja IAS 32 ja IAS 39 myös 
vertailuvuoteen 2004.

Ydinvoimalaitosten ja ydinjätteen käytöstä poistamiseen liittyvät varat ja velat

Fortum omistaa Suomessa Loviisan ydinvoimalaitoksen. Loviisan ydinvoimalaitokseen 
liittyvä ydinjätehuoltovastuu ja Fortumin rahasto-osuus Ydinjätehuoltorahastossa 
on suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa 
vastuuna. Ydinjätehuoltovastuu on laskettu Suomen ydinenergialain mukaisesti. 
Tämä laskentatapa ei ota huomioon tulevien vastuiden diskonttauksen vaikutusta. 
Tuloslaskelmaan on kirjattu vuosittain Ydinjätehuoltorahastoon suoritettu maksu, 
joka perustuu ydinjätehuoltovastuun muutokseen, Fortumin osuuteen 
Ydinjätehuoltorahaston tuloksesta ja ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä 
syntyneisiin kustannuksiin. Loviisan ydinvoimalaitokseen liittyvä 
ydinjätehuoltovastuu on täysimääräisesti katettu ydinjätehuoltorahastossa.

IFRS:n mukaan Fortumin osuus Ydinjätehuoltorahastosta ja siihen liittyvästä 
ydinjätehuoltovastuusta esitetään bruttomääräisenä pitkäaikaisissa korollisissa 
varoissa ja varauksena. Fortumin osuus Ydinjätehuoltorahastosta on käsitelty IFRICin 
tulkintaluonnoksen D4 mukaisesti, jossa todetaan että rahaston varat arvostetaan 
joko käypään arvoon tai sitä alempaan asianomaisten varausten arvoon, koska 
Fortumilla ei ole määräysvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa Ydinjätehuoltorahastossa. 
Sekä Fortumin ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus että varausten arvo avaavassa 
taseessa 1.1.2004 on 354 miljoonaa euroa ja päättävässä taseessa 31.12.2004 401 
miljoonaa euroa. Fortumin rahasto-osuus ja varaukset on sisällytetty sijoitetun 
pääoman määrään jolloin nettovaikutus on nolla (katso alempana "Tärkeimmät 
tunnusluvut").

IFRS:n mukainen varausten käypä arvo on laskettu diskonttaamalla tulevat kassavirrat, 
jotka perustuvat arvioituihin tuleviin kustannuksiin ja jo tehtyihin toimenpiteisiin. 
Käytöstä poistamiseen liittyvän varauksen nykyarvo ydinvoimalaitoksen 
käyttöönottohetkellä on kirjattu investointina taseeseen ja se poistetaan 
ydinvoimalaitoksen ennakoidun käyttöajan kuluessa. Käytettyyn ydinpolttoaineeseen 
liittyvä varaus kattaa tulevat loppusijoittamiskustannukset kunkin tilikauden 
loppuun saakka. Käytetyn polttoaineen käytön mukaiset loppusijoittamiseen liittyvät 
kustannukset kirjataan kuluksi laitoksen käyttöaikana.

Aikatekijä otetaan huomioon kirjaamalla ydinjätehuoltovarauksen diskonttaukseen 
liittyvä korkokulu. Fortumin Ydinjätehuoltorahaston osuudelle kertyvä korko esitetään 

Fortumilla on myös vähemmistöosuuksia ydinvoimaa tuottavissa osakkuusyhtiöissä, 
joita ovat Teollisuuden Voima Oy (TVO) Suomessa ja sekä suorat että epäsuorat 
omistukset OKG AB - ja Forsmarks Kraftgrupp AB -yhtiöissä Ruotsissa. Edellä 
kuvatun tyyppiset oikaisut on tehty myös osakkuusyhtiöitä koskeviin kirjauksiin.

Rahoitusinstrumentit

Yleiset periaatteet

Johdannaiset merkitään taseeseen käypään arvoon sinä päivänä, jolloin 
johdannaissopimus tehdään ja arvostetaan uudelleen käypään arvoon aina kauden 
lopussa. Arvostuserosta syntyvän voiton tai tappion kirjaamistapa riippuu siitä, 
onko johdannainen määritetty suojausinstrumentiksi, ja jos on, suojatun kohteen 
luonteesta. Konserni määrittää tietyt johdannaiset joko: 1) erittäin todennäköisten 
ennakoitujen liiketoimien suojauksiksi (rahavirran suojaus); 2) taseeseen merkittyjen 
varojen tai velkojen tai taseeseen merkitsemättömien kiinteäehtoisten sitoumusten 
suojauksiksi (käyvän arvon suojaus); tai 3) ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen 
nettosijoitusten suojauksiksi. Niiden rahavirran suojaukseksi määritettyjen 
johdannaisten käyvän arvon muutokset, joiden suojausvaikutus voidaan osoittaa 
tehokkaaksi ja jotka täyttävät rahavirran suojauksen ehdot, merkitään omaan pääomaan. 
Tehottomaan osuuteen liittyvä voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. 
Omaan pääomaan kertyneet käypien arvojen muutokset merkitään tuloslaskelmaan sillä 
kaudella, jolloin suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon, esimerkiksi silloin, 
kun ennakoitu suojattu myyntitapahtuma toteutuu. Käyvän arvon suojauksiksi 
määritettyjen ja nämä ehdot täyttävien johdannaisten käypien arvojen muutokset 
kirjataan tuloslaskelmaan, samoin ne suojatun omaisuuserän tai velan käyvän arvon 
muutokset, jotka ovat kohdistettavissa suojatulle riskille. Jos johdannaiset eivät 
täytä suojauslaskennan ehtoja, käyvän arvon muutos kirjataan heti tulosvaikutteisesti.

Sähköjohdannaiset

Sähköjohdannaisia käytetään pääasiassa pohjoismaiselle sähköpörssille Nord Poolille 
myytävään (Power Generation and Heat -liiketoimintayksiköt) sekä Nord Poolilta ja 
muista lähteistä ostettavaan sähköön (Markets and Distribution -liiketoimintayksiköt) 
liittyvien tulevien rahavirtojen suojaamiseksi. Sähköjohdannaisiin sovelletaan 
pääsääntöisesti rahavirtojen suojauslaskentaa tuloslaskelmavaihtelun vähentämiseksi, 
mikä kuitenkin saa aikaan volatiliteettia omassa pääomassa. Kohde-etuuden ennakoidut 
fyysiset toimitukset eli myynnit ja ostot kirjataan vasta toimituskaudella.

Sähköjohdannaisten liikevoittoon aiheuttama kokonaisvolatiliteetti konsernitasolla 
vuonna 2004 oli 12 miljoonaa euroa. Jotkut vuonna 2003 solmituista, vuosia 2004-2007 
koskevista sopimuksista joihin suojauslaskentaa ei ole sovellettu aiheuttivat 
hieman volatiliteettia, 11 miljoonaa euroa vuonna 2004, kun käypien arvojen 
muutokset kirjattiin tuloslaskelman kautta. Erittäin suuri osa vuonna 2004 ja 
siitä eteenpäin solmittavista sopimuksista kuuluu suojauslaskennan piiriin.

Öljyjohdannaiset

Hintariskin suojaamiseksi solmitut öljyjohdannaissopimukset ovat taloudellisia 
suojauksia eivätkä ne täytä IAS 39:n suojauslaskennan ehtoja. Kaikki käyvän 
arvon muutokset, 29 miljoonaa euroa vuonna 2004, sisältyvät liikevoittoon.

Valuutta- ja korkojohdannaiset

Valuuttajohdannaisia käytetään myynneistä tai ostoista, taseen varoista tai 
veloista sekä ulkomaisiin yksiköihin tehdyistä nettosijoituksista johtuvien 
ennakoitujen rahavirtojen suojaamiseksi.

Vuonna 2004 suojauslaskentaa sovellettiin kaikkiin Öljyn liiketoimintayksikköjen 
rahavirtojen suojauksiin ja osittain Sähkö ja Lämpöliiketoimintayksikköjen 
rahavirtojen suojauksiin liikevoiton vaihteluherkkyyden vähentämiseksi. Tulevien 
rahavirtojen suojauksiin liittyvä, liikevoittoon sisältyvä valuuttajohdannaisten 
volatiliteetti oli -6 miljoonaa euroa johtuen niistä suojauksista, joihin suojaus
laskentaa ei sovellettu vuoden 2004 aikana.

Konserni on päättänyt olla soveltamatta suojauslaskentaa tase-eriä suojaaviin 
valuuttajohdannaisiin. Tuloslaskelman rahoituserien vähäinen volatiliteetti johtuu
 näihin suojauksiin liittyvien valuuttojen korkoerosta. Aikaisemmin tehdyt 
valuutanvaihto- ja korkojohdannaissopimukset, jotka erääntyvät vuosina 2004-2011 
eivät täytä suojauslaskennan ehtoja. Suuri osa näistä valuutta- ja 
koronvaihtosopimuksista erääntyy vuosina 2005-2008 ja siten niiden oletetaan 
aiheuttavan vähemmän volatiliteettia tulevina vuosina. Vuonna 2003 
liikkeeseenlaskettujen joukkovelkakirjojen käypien arvojen suojaukset täyttävät 
kuitenkin suojauslaskennan ehdot. Tuloslaskelman rahoituseriin sisältyvä 
volatiliteetti oli -10 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehdyt nettosijoitukset on suojattu konsernin 
rahoitusyksikön hyväksyttyjen toimintaohjeiden mukaisesti. IFRS-standardien 
mukaan, kuten suomalaisessa kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännössä, 
nettosijoituksen suojauksesta syntyvät voitot ja tappiot kirjataan omaan pääomaan.

Etuoikeusosakkeisiin liittyvä optiosopimus

Fortum omistaa 10,1 % Nybroviken Kraft AB Group -konsernista (NYKAB) (mikä vastaa 
52,9 % äänistä). NYKAB on yhdistelty Fortumin konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä. 
NYKAB omistaa vesivoimaa tuottavia omaisuuseriä, joita Fortum hoitaa sopimuksen 
nojalla ja hyödyntää kaiken tuotetun energian. Fortumilla on oikeus ostaa NYKABin 
etuoikeutetut vähemmistöosakkeet optiosopimusten perusteella. Näiden 
optiosopimusten mukaan takaisinosto voi tapahtua vuosina 2007, 2011 tai 2015 hintaan, 
joka lasketaan sovitun kaavan mukaisesti. Vähemmistöosuus Fortumin kirjanpidossa 
vastaa etuoikeutettujen vähemmistöosakkeiden nimellisarvoa.

IAS 32:n ja 39:n mukaan etuoikeusosakkeisiin liittyvä vähemmistöosuus luokitellaan 
korolliseksi velaksi ja optioarvostusmalliin perustuvan arvioidun arvon ja korollisen 
velan pääoma-arvon välinen ero on käsitelty oman pääoman eränä sekä esitetty 
kertyneissä korkoveloissa. Arvon muutokset, jotka perustuvat optioarvostusmallin 
avulla tehtyihin laskelmiin, käsitellään korkokuluina.

Vuokrasopimukset

IFRS-standardien ja suomalaisen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön vuokrasopimusten 
luokittelun ehdot eroavat toisistaan ryhmiteltäessä vuokrasopimuksia 
rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin.

Fortumissa tämä tarkoittaa sitä, että osa vuokrasopimuksista, joissa Fortum toimii 
vuokralle ottajana, luokitellaan uudelleen rahoitusleasingsopimuksiksi. Näistä 
sopimuksista johtuvat velat, jotka on aiemmin esitetty vastuina liitetiedoissa 
sisältyvät IFRS-standardien mukaan taseeseen. Tämän seurauksena korollisten velkojen 
lisäys vuoden 2004 lopussa on 102 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä summasta liittyy 
Shipping-liiketoimintayksikön vuokrasopimuksiin.

Joissakin Heat-liiketoimintayksikön asiakassopimuksissa Fortum toimii myös vuokralle 
antajana. Fortum on verrannut asiakassopimusten ehtoja IFRIC D4 -tulkintaluonnoksen 
kriteereihin. Osa näistä järjestelyistä luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. 
Taseessa tämän vaikutus on nähtävissä lähinnä korollisten saamisten ja aineellisten 
hyödykkeiden välisenä uudelleenluokitteluna.

 
Työsuhde-etuudet

Fortumilla on erilaisia eläkejärjestelyjä kunkin maan paikallisten käytäntöjen 
mukaisesti. Suomalaisessa kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännössä Fortum-konsernin 
eläkevelvoitteet on raportoitu paikallisten säännösten mukaisesti. IFRS-standardien 
mukaan laaditussa tilinpäätöksessä eläkevelvoitteet käsitellään IAS 19 Työsuhde-etuudet 
-standardin mukaisesti. Kaikki etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvät kertyneet 
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot merkitään aloittavaan taseeseen 
IFRS-standardeihin siirtymispäivänä IFRS 1-standardin salliman helpotuksen mukaisesti. 
Koron osuus sisällytetään tuloslaskelman eläkekuluihin.

Yksi IFRS-standardeihin siirtymisen merkittävimmistä vaikutuksista johtuu suomalaisen 
lakisääteisen työeläkejärjestelmän (TEL) kirjanpidollisesta käsittelystä. Fortumissa 
työeläketurva on järjestetty osaksi eläkevakuutusyhtiöiden ja osaksi eläkesäätiöiden 
kautta.

IFRS-siirtymätaseessa 1.1.2004 eläkesäätiöissä järjestettyjen suomalaisten eläkkeiden 
vaikutus oli noin 40 miljoonaa euroa, mikä johtuu siitä että Fortumin eläkesäätioiden 
varojen käypä arvo ylitti eri eläkejärjestelyjen velvoitteet noin 40 miljoonalla 
eurolla. Tämä on esitetty muina pitkäaikaisina varoina. Lisäksi varauksiin on merkitty 
noin 30 miljoonan euron velvoite, joka liittyy tuleviin työkyvyttömyyseläkkeisiin 
niissä järjestelyissä jotka on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. 

Suomalaisten viranomaisten joulukuussa 2004 hyväksymien muutosten vuoksi TEL:n 
työkyvyttömyyseläkkeen osuus käsitellään kirjanpidollisesti maksuperusteisena 
järjestelynä IFRS-taseessa 31.12.2004, kun se IFRS-standardeihin siirtymispäivän 
taseessa on käsitelty etuuspohjaisena järjestelynä. Tämän muutoksen vaikutus on 
noin 20 miljoonaa euroa tilikauden tuloksessa ennen veroja. Loput tuloslaskelmaan 
kohdistuvasta tilikauden kokonaismuutoksesta (noin 30 miljoonaa euroa) johtuu 
eläkesäätiöiden varojen käypien arvojen myönteisestä kehityksestä.

Muut IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutukset

Muihin IFRS-oikaisuihin sisältyvät esimerkiksi:
- Suomalaisten kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaan seisokkeihin liittyvät 
menot (lähinnä Oil Refining -liiketoimintayksikössä) jaksotetaan seisokkien 
väliselle ajalle etupainotteisesti ja käsitellään varauksena taseessa. 
IFRS-standardeja sovellettaessa nämä kustannukset käsitellään 
komponenttilähestymistavan mukaisesti. Kustannukset aktivoidaan, kun ne syntyvät 
ja ne poistetaan seisokkien välisenä aikana.
- Fortum on päättänyt käyttää tiettyjen aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 
kuuluvien erien suomalaisen käytännön mukaisia, arvonkorotuksella lisättyjä ja 
kertyneillä poistoilla vähennettyjä arvoja oletushankintamenoina. Näiden 
omaisuuserien poisto-oikaisut tehdään takautuvasti.
- Suomalaisten kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaan liittymismaksut on 
tuloutettu välittömästi. IFRS-standardien mukaan jäähdytysenergian myymiseen 
liittyvät kytkentämaksut jaksotetaan ja kirjataan tuotoksi arvioidun asiakassuhteen 
keston aikana.
- Osakkuusyhtiöiden osakkeiden hankintamenon ja Fortumin oman pääoman osuuden 
välinen ero hankintahetkellä on kohdistettu käyttöomaisuuteen siihen määrään saakka, 
jolla käyttöomaisuuden käypä arvo hankintahetkellä ylitti tasearvon. Suomalaisessa 
tilinpäätöskäytännössä poistot tällaisista käypien arvojen oikaisuista on esitetty 
muissa kuluissa. IFRS-standardien mukaan nämä poistot, suuruudeltaan 20 miljoonaa 
euroa, on luokiteltu uudelleen ryhmään Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.
- Tuloslaskelmassa esitettyyn verokuluun on vaikuttanut positiivinen kertaluonteinen 
6 miljoonan euron suuruinen erä, joka johtuu suomalaisen yritysveroasteen 
alentumisesta 29 %:sta 26 %:iin vuodesta 2005 alkaen.

Vaikutukset tärkeimpiin tunnuslukuihin

Sijoitettu pääoma
IFRS-oikaisut kasvattavat Fortumin sijoitetun pääoman määrää. Vuokrasopimusten 
luokittelun muutoksista johtuvat erät ovat pääasiallinen syy sijoitetun pääoman 
kasvuun, joka on 111 miljoonaa euroa alkavassa taseessa ja 193 miljoonaa euroa 
päättävässä taseessa 2004. Ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamiseen ja käytettyyn 
ydinpolttoaineeseen liittyvät varaukset on sisällytetty sijoitettuun pääomaan. 
Näihin varauksiin liittyvät rahoituskulut on myös sisällytetty sijoitetun pääoman 
tuottolaskelmaan.

Korolliset nettovelat
IFRS:n mukaisesti laaditun tilinpäätöksen nettovelka kasvoi alkavassa taseessa 246 
miljoonalla eurolla ja päättävässä taseessa 199 miljoonalla eurolla. Lisäys johtuu 
pääosin öljyntankkereita koskevista rahoitusleasingsopimuksista, jotka sisältyvät 
nyt taseeseen sekä NYKABin vähemmistöosuuden uudelleen luokittelusta korolliseksi 
velaksi.

IFRS-standardien mukaan ydinvoimalaitosten ja ydinjätteen käytöstä poistoon liittyvät 
velat ja Fortumin osuus ydinjätehuoltorahastosta esitetään taseessa bruttomääräisinä. 
Rahasto on täysin katettu ja taseeseen kirjattujen Fortumin rahasto-osuuden ja 
varausten nettomäärä on nolla, joten tämä erä ei vaikuta Fortumin velkaantumiseen. 
Korollisen nettovelan määrää laskettaessa ei oteta huomioon ydinvoimalaitosten ja 
ydinjätteen käytöstä poistoon liittyviä korollisia varauksia eikä Fortumin rahasto-
osuutta ydinjätehuoltorahastosta (joka on esitetty pitkäaikaisena korollisena 
omaisuuseränä).

Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden
IFRS-oikaisujen nettovaikutus koko omaan pääomaan on vuoden 2004 lopussa -5 miljoonaa 
euroa. Avaavassa taseessa tämä vaikutus on -129 miljoonaa euroa. Muutos johtuu 
pääosin suojauslaskennan ehdot täyttävien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen 
muutoksista.

Tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman tuotto parantuvat hieman, kun vuoden 2004 
IFRS-oikaisut sisällytetään laskelmissa käytettyihin tuloslaskelma- ja tase-eriin. 
Velkaantumisaste kasvaa 64 %:sta 67 %:iin.


FORTUM-KONSERNI
TAMMI-JOULUKUU 2004

Tilintarkastettu

IFRS standardeihin siirtymisen alustava vaikutus Fortum-konsernin tuloslaskelmaan
ja tunnuslukuihin

KONSERNIN TULOSLASKELMA
                31.12.2004  1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)

Liikevaihto            11 665       -6        -6  11 659
Liiketoiminnan muut tuotot      121     29  6  1     36   157
Materiaalit ja palvelut      -7 861                0  -7 861
Henkilöstökulut           -684          23  -12  11   -673
Poistot ja arvonalentumiset     -511  2     -3     -15 -16   -527             
Liiketoiminnan muut kulut      -886  5     9     33  47   -839
Liikevoitto             1 844  7  29  6  24   6  72  1 916
Osuus osakkuusyritysten voitosta    70  -2          -20 -22    48
Rahoituskulut - netto        -259  -8  -10  7  4   2  -5   -264
Voitto ennen veroja         1 655  -3  19  13  28  -12  45  1 700
Välittömät verot           -397               -11   -408
Tilikauden voitto          1 258                34  1 292
Jakautuminen:
  Emoyhteisön omistajille     1 227                32  1 269
  Vähemmistölle           31                2    33
                  1 258                34  1 292

*) Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhtesiyritysten voitosta on sisältynyt liikevoittoon
FASissa.

Osakekohtainen tulos emoyhteisön 
omistajille (euroa oer osake)
Laimentamaton            1,44                   1,48
Laimennettu             1,42                   1,46

Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin, 1000 		 852 625
Laimennettu osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä, 1000  861 772

TUNNUSLUVUT           
			   31.12.2003  1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)

Sijoitettu pääoma, MEUR      12 704  39  -55  155  7  -35  111 12 815
Korollinen nettovelka, MEUR    5 626     98  149     -1  246  5 872
Oma pääoma, johon sisältyy
vähemmistöosuus, MEUR       6 638  39 -153   6  7  -28 -129  6 509
  josta vähemmistöosuus, MEUR   232  1 -101       -12 -112   120

TUNNUSLUVUT  
			   31.12.2004  1)  2)  3)  4)  5)  6)  7) 
            
Sijoitettu pääoma, MEUR      12 697  38  35  118  28  -26  193  12 890
Korollinen nettovelka, MEUR    4 896     96  102     1  199  5 095
Oma pääoma, johon sisältyy
vähemmistöosuus, MEUR       7 655  38  -61  16  28  -26  -5  7 650
  josta vähemmistöosuus, MEUR   261  1 -100       -12 -111   150

SIjoitetun pääoman tuotto, %    15,6                    15,8
Oman pääoman tuotto, %       17,6                    18,2
Velkaantumisaste, %          64                     67


1) Ydinvoimaan liittyvät varat ja varaukset
2) Rahoitusinstrumentit
3) Vuokrasopimukset
4) Työsuhde-etuudet
5) Muut IFRS vaikutukset
6) IFRS vaikutus yhteensä
7) IFRS 2003