Pörssitiedote

TARKENNUS FORTUMIN OSAVUOSIKATSAUKSEEN

21 lokakuu 2004, 09:46

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2004

TARKENNUS FORTUMIN OSAVUOSIKATSAUKSEEN

Tänään klo 9 julkaistun pörssitiedotteen liitteenä olevassa
tuloslaskelmassa oli pyöristyksestä johtuva eroavuus katsaukseen
verrattuna.

Kolmannen neljänneksen 2004 tulos ennen veroja on 289 miljoonaa
euroa, kuten osavuosikatsauksessa todettiin, eikä 288 miljoonaa
euroa, kuten taulukossa luki.

Eroavuus ei siis vaikuta osavuosikatsauksessa oleviin
avainlukuihin.

Alla on korjattu liite kokonaisuudessaan.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetFORTUM-KONSERNI 1.1.-30.9.2004
Tilintarkastamaton

KONSERNIN TULOSLASKELMA
MEUR                III/04  III/03 I-III/04 I-III/03  2003Edelliset
									  12 kk
Liikevaihto            2 837  2 527  8 490  8 555 11 392 11 327
  Osuus osakkuusyritysten
  voitosta             24    9    51    29   41   63
  Liiketoiminnan muut tuotot    16   19    98    95   151  154
  Materiaalit ja palvelut    -2 107 -1 883  -5 860  -6 264 -8 054 -7 650
  Henkilöstökulut         -158  -145   -511   -499  -654  -666
  Poistot ja arvonalentumiset   -120  -128   -372   -395  -538  -515
  Liiketoiminnan muut kulut    -147  -160   -546   -521  -918  -943
Liikevoitto             345   239  1 350  1 000  1 420 1 770
  Rahoitustuotot ja -kulut     -56   -54   -199   -189  -236  -246
Voitto ennen veroja         289   185  1 151   811  1 184 1 524
  Välittömät verot         -66   -45   -259   -212  -325  -372
  Vähemmistöosuus          5   -10   -15   -57   -90  -48
Tilikauden voitto          228   130   877   542   769 1 104

Tulos/osake, euro          0.27  0.15   1.03   0.64  0.91  1.30
Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, euro          0.26  0.15   1.01   0.63  0.90
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl    849 823 845 836 846 831 848 540
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, 1000 kpl                870 806 857 249 858 732


KONSERNIN TASE

MEUR                  30.9.04 30.9.03 31.12.03
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet         112   151   146
  Aineelliset hyödykkeet        11 681 11 681  11 632
  Muut pitkäaikaiset sijoitukset    1 839  1 714  1 762
  Muut korolliset saamiset        716   643   632
  Yhteensä               14 348 14 189  14 172
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus             705   541   551
  Myyntisaamiset             875   846   951
  Lyhytaikaiset saamiset         341   311   449
  Rahavarat                222   277   439
  Yhteensä               2 143  1 975  2 390
Yhteensä                 16 491 16 164  16 562
VASTATTAVAA
Oma pääoma
  Osakepääoma              2 891  2 876  2 886
  Muu oma pääoma            4 065  3 297  3 520
  Yhteensä               6 956  6 173  6 406
Vähemmistöosuus               245  1 449   232
Pakolliset varaukset            223   187   207
Laskennallinen verovelka         1 804  1 803  1 843
Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma
    Korollinen            4 289  3 504  4 840
    Koroton               359   340   346
  Lyhytaikainen vieras pääoma
    Korollinen            1 162  1 192  1 225
    Koroton              1 453  1 516  1 463
Yhteensä                 16 491 16 164  16 562

Oma pääoma/osake, euro          8.18  7.30   7.55
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl    850 262 845 898 848 832

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS

MEUR                  30.9.04 30.9.03 31.12.03
Osakepääoma 1.1              6 406  5 897  5 897
Lunastetut optiot              14    1    22
Osingot                  -359  -264   -264
Muuntoerot                  18   -3   -18
Tilikauden voitto              877   542   769
Yhteensä                 6 956  6 173  6 406

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

MEUR                  30.9.04 30.9.03 31.12.03
Liiketoiminnan kassavirta         1 299  1 381  1 577
  Käyttöomaisuuslisäys          -399  -370   -550
  Ostetut osakkeet            -108  -504   -570
  Käyttöomaisuuden myyntitulot       34   101   142
  Myydyt osakkeet             16  1 221  1 227
  Muiden sijoitusten muutos        -97   -53   -67
Kassavirta ennen rahoitusta         745  1 776  1 759
  Lainojen nettomuutos          -612 -1 791   -399
  Osingonjako              -359  -264   -264
  Muut rahoituserät *            8   -40  -1 245
Rahoituksen kassavirta           -963 -2 095  -1 908
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-)          -218  -319   -149

* 31.12.2003 sisältää Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksun 1 200 miljoonaa euroa

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
                    30.9.04 30.9.03 31.12.03 Edelliset
								 12 kk
Sijoitettu pääoma, MEUR         12 652 12 773  12 704
Korollinen nettovelka, MEUR *       5 229  4 420  5 626
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,
MEUR					  507   889  1 136   754
Sijoitetun pääoman tuotto, %        14.5  10.6   11.4   14.2
Oman pääoman tuotto, %*          17.1  10.5   12.3   15.4
Korkokate                  7.5   5.1   5.8   7.8
FFO / korollinen nettovelka, % 1)     34.4  35.3   26.1
Velkaantumisaste, %*             73   58    85
Omavaraisuusaste, %             44   47    40
Henkilöstö keskimäärin          13 112 13 594  13 343

1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
* 31.12.03 mukana Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksun vaikutus

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR           III/04 III/03 I-III/04I-III/03  2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        453  524  1 505  2 057  2 681  2 129
Lämpö            145  132   701   672   964   993
Sähkönsiirto         150  143   513   502   688   699
Markets           287  322  1 009  1 212  1 634  1 431
Öljynjalostus       1 641 1 349  4 579  4 311  5 693  5 961
Öljyn vähittäismyynti    666  543  1 763  1 650  2 203  2 316
Shipping ja muu öljy     69   62   248   243   308   313
Muut             23   24   67   68    93    92
Liiketoimintojen välinen  -597  -572 -1 895 -2 160  -2 872  -2 607
Yhteensä          2 837 2 527  8 490  8 555  11 392  11 327

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR           III/04 III/03 I-III/04I-III/03  2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        124   82   490   410   603   683
Lämpö             8   -6   142   93   173   222
Sähkönsiirto         55   47   196   189   247   254
Markets            11   13   26   18    35    43
Öljynjalostus        131   89   411   224   281   468
Öljyn vähittäismyynti     15   21   41   46    44    39
Shipping ja muu öljy     16   9   83   55    79   107
Muut             -15  -16   -39   -35   -42   -46
Yhteensä           345  239  1 350  1 000  1 420  1 770

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR           III/04 III/03 I-III/04I-III/03  2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        -2   3   20    2    4    22
Lämpö             -   -4   -    -4    -3    -3
Sähkönsiirto          1   -1    1   20    20    1
Markets            -   -    -    -    -    -
Öljynjalostus         31   14   96   -    14   110
Öljyn vähittäismyynti 2)   -1   -    5    1    -9    -5
Shipping ja muu öljy 2)   -    1    4   -2    10    16
Muut             -2   -5   -2    9    24    15
Yhteensä           27   8   124   26    60   158

2) Liiketoimintojen kertaluonteisten erien jako korjattu 2003 luvuissa.

KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR           III/04 III/03 I-III/04I-III/03  2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        20   27   76   87   116   105
Lämpö             30   29   91   85   116   122
Sähkönsiirto         33   35   99   110   143   132
Markets            4   3   12   10    14    16
Öljynjalostus         19   20   56   59    80    77
Öljyn vähittäismyynti     7   8   22   23    41    40
Shipping ja muu öljy      3   4    8   12    14    10
Muut              4   2    8    9    14    13
Yhteensä           120  128   372   395   538   515

KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR           III/04 III/03 I-III/04I-III/03  2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        93   23   155   351   386   190
Lämpö             30   37   80   113   158   125
Sähkönsiirto         25   17   65   241   339   163
Markets            2   -    4   26    28    6
Öljynjalostus         44   16   111   60    97   148
Öljyn vähittäismyynti     10   8   21   21    36    36
Shipping ja muu öljy     21   23   61   64    71    68
Muut              4   4   10   13    21    18
Yhteensä           229  128   507   889  1 136   754

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR                   30.9.  30.9.  31.12.
					 2004  2003  2003

Sähköntuotanto              6 236  6 391  6 391
Lämpö                   2 424  2 342  2 466
Sähkönsiirto               3 088  3 089  3 129
Markets                   139   57    23
Öljynjalostus               1 199  1 052  1 003
Öljyn vähittäismyynti            328   329   329
Shipping ja muu öljy            184   150   133
Muut                     53   58    45
Eliminoinnit                 -8   -9    -8
Yhteensä                 13 643 13 459  13 511


KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 3)

%             30.9.  30.9. 30.9. 30.9.03 31.12. 31.12. Edel. Edel.
             2004  2004  2003  2003*) 2003  2003*) 12 kk 12 kk*)
Sähköntuotanto      10.5  10.0  8.6  8.5   9.5   9.4  10.9  10.5
Lämpö           7.8   7.8  5.3  5.5   7.3   7.5  9.2   9.2
Sähkönsiirto        8.4   8.4  8.1  7.2   7.9   7.2  8.2   8.2
Markets          28.0  28.0  32.7  32.7  55.2  55.2  38.9  38.9
Öljynjalostus       49.6  38.0  27.4  27.4  26.2  24.9  42.8  32.7
Öljyn vähittäismyynti 2) 18.0  15.8  19.4  19.0  13.8  16.6  12.6  14.2
Shipping ja muu öljy 2)  69.5  66.1  52.0  53.9  56.7  49.5  68.0  57.8

*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta
2) 31.12.03*) luvut korjattu kertaluonteisten erien korjauksesta johtuen
3) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin

KONSERNIN VASTUUT

MEUR                      30.9.04 30.9.03 31.12.03
Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
  Velan vakuudeksi
   Pantit                    163   525   149
   Kiinteistökiinnitykset             92   237    91
  Muista sitoumuksista
   Kiinteistökiinnitykset             57    54    55
   Pantit, yrityskiinnitykset ja muut
   vastuusitoumukset				   1    1    -
  Takaisinostovastuut                8    9    8
  Muut vastuusitoumukset              78    96   101
  Yhteensä                    399   922   404
Osakkuusyritysten puolesta
  Pantit ja kiinteistökiinnitykset         11    12    12
  Takaukset                    357   597   562
  Muut vastuusitoumukset             182   182   182
  Yhteensä                    550   791   756
Muiden puolesta
  Takaukset                     4    15    15
  Muut vastuusitoumukset              6    5    7
  Yhteensä                     10    20    22
Yhteensä                      959  1 733  1 182
Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät              66    55    75
Yli vuoden kuluttua erääntyvät           105   108   103
Yhteensä                      171   163   178
Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.
Ydinjätehuoltovastuu                570   545   570
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus        -560   -535   -560
Velkana taseessa     4)             10    10    10

4) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi, Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka kattaa
75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun hankintasopimuksesta
johtuvista maksuvelvoitteista.


Johdannaissopimukset    
			30.9.04       30.9.03       31.12.03
				
	          6)  7)  8)   6)   7)  8)   6)   7)  8)		
MEUR
Korkotermiinit      221  -1  -1   335   -   -   330   -   -
Koronvaihtosopimukset  3 843  50  -38  5 784   9   16  4 253  -97  -69
Valuuttatermiinit 5)  7 466 -38  -1  7 866  -54   33  8 396  129  49
Valuutanvaihtosopimukset 323  -3  -1   347  13   5   333   -3   1
Ostetut valuuttaoptiot  525  -9  -9   32   4   4   -    -   -
Asetetut valuuttaoptiot  525  3   3   15   -   -   -    -   -

5) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat sopimukset.

6) Kohde-etuuden arvo
7) Käypä arvo
8) Tulouttamatta

Raakaöljy ja öljytuotteet 

		   30.9.04       30.9.03       31.12.03
		 
		    9)   10)  11)  9)   10)  11)   9)   10)  11)
	
           1000		 1000         1000
		   bb   MEUR  MEUR bbl   MEUR  MEUR  bbl   MEUR MEUR
Myyntisopimukset  16 010  -19  -19 11 345  -3   -3  22 304  -11  -11
Ostosopimukset   59 825   48   48 26 398   7   7  37 239  14  14
Ostetut optiot   13 495   9   9   100   -   -   150  -   -
Asetetut optiot   13 993   -8   -8   100   -   -   600  -   -

9) Määrä 
10) Käypä arvo
11) Tulouttamatta

Sähköjohdannaiset     
          30.9.04       30.9.03       31.12.03
		 
		  9)   10)  11)   9)   10)  11)    9)  10)  11)

          TWh  MEUR  MEUR  TWh  MEUR  MEUR   TWh  MEUR  MEUR
Myyntisopimukset   74  -93  -11   58  -349  -218   58  -100  -65
Ostosopimukset    42  125   39   57  308   176   50  136  101
Ostetut optiot    1   -   -    1   -1   -2   -   -   -
Asetetut optiot    -   -   -    3   -4   -3   -   -   -

Kaasujohdannaiset    
           30.9.04       30.9.03       31.12.03
		 
		  9)   10)  11)   9)   10)  11)    9)  10)  11)
          Mill.th MEUR MEUR Mill.th. MEUR  MEUR Mill.th. MEUR MEUR
Myyntisopimukset   -   -   -  2 543    36   -    8   -   -
Ostosopimukset    -   -   -  2 543   -34   -    8   -   -
Ostetut optiot    -   -   -   709    1   -    -   -   -
Asetetut optiot    -   -   -   709    -3   -    -   -   -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä
osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä
arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta
arvonmääritysmalleihin. Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut
sopimukset. Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-,
korko- ja hintariskin hallintaan.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR           III/04 II/04  I/04  IV/03  III/03  II/03  I/03
Sähköntuotanto        453  488   564   624   524   573   960
Lämpö            145  195   361   292   132   182   358
Sähkönsiirto         150  157   206   186   143   160   199
Markets           287  303   419   422   322   332   558
Öljynjalostus       1 641 1 635  1 303  1 382  1 349  1 265  1 697
Öljyn vähittäismyynti    666  566   531   553   543   521   586
Shipping ja muu öljy     69   78   101   65    62    87   94
Muut             23   24   20   25    24    22   22
Liiketoimintojen välinen  -597  -616  -682  -712   -572   -707  -881
Yhteensä          2 837 2 830  2 823  2 837  2 527  2 435  3 593

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR           III/04 II/04  I/04  IV/03  III/03  II/03  I/03
Sähköntuotanto        124  138   228   193    82   116   212
Lämpö             8   27   107   80    -6    22   77
Sähkönsiirto         55   54   87   58    47    61   81
Markets            11   5   10   17    13    12   -7
Öljynjalostus        131  187   93   57    89    51   84
Öljyn vähittäismyynti     15   20    6   -2    21    10   15
Shipping ja muu öljy     16   23   44   24    9    19   27
Muut             -15  -11   -13   -7   -16    -5   -14
Yhteensä           345  443   562   420   239   286   475