Pörssitiedote

Fortum Oyj: Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2004

21 lokakuu 2004, 08:00

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.10.2004

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2004

Fortumin tuloskehitys jatkui vahvana
- liikevoitto 1 350 miljoonaa euroa

Osavuosi lyhyesti
- Liikevoitto 1 350 miljoonaa euroa (+35 %), sisältää
kertaluonteisia eriä 124 miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos 1,03 euroa (+61 %), parempi kuin koko
vuonna 2003
- Nettovelka 5 229 miljoonaa euroa (-397 miljoonaa euroa vuoden
2003 lopusta), velkaantumisaste laski 73 prosenttiin
- Ehdotus öljyliiketoimintojen eriyttämisestä jakamalla osakkeita
osinkona ja osakemyynnin kautta


Tunnuslukuja       III/04 III/03 I-III/ I-III/ 2003 Edelli-
                      04  03     set 12
                              kk
Liikevaihto, milj. euroa 2 837 2 527 8 490 8 555 11392 11 327
                         
Liikevoitto, milj. euroa  345  239 1 350 1 000 1 420  1 770
– ilman kertaluonteisia   318  231 1 226  974 1 360  1 612
eriä, milj. euroa 
Voitto ennen veroja,    289  185 1 151  811 1 184  1 524
milj. euroa
Tulos/osake, euroa     0,27  0,15  1,03 0,64  0,91  1,30
Oma pääoma/osake, euroa         8,18 7,30  7,55    
Sijoitettu pääoma (kauden         12  12   12    
lopussa), milj. euroa           652  773  704
Korollinen nettovelka          5 229 4 420 5 626    
(kauden lopussa), milj.
euroa*)
Investoinnit, milj. euroa         507  889 1 136   754
Liiketoiminnan             1 299 1 381 1 577    
kassavirta, milj. euroa
Sijoitetun pääoman            14,5 10,6  11,4  14,2
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %*)         17,1 10,5  12,3  15,4
Velkaantumisaste, %*)           73  58   85    
Henkilöstö keskimäärin           13  13   13    
                     112  594  343
Osakkeiden määrä            849823 845836 846831 848540
keskimäärin, tuhatta             

*) koko vuoden 2003 ja vuoden 2004 tammi-syyskuun lukuihin
sisältyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemien
etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun vaikutus, yhteensä 1,2
miljardia euroa

Fortumin taloudellinen tulos parani merkittävästi tammi-syyskuussa
verrattuna vuoden 2003 vastaavaan ajanjaksoon. Kaikkien
segmenttien liikevoitto - Öljyn vähittäismyyntiä lukuun ottamatta
- oli viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeampi, myös ilman
kertaluonteisia eriä.

Tärkeimpien markkinatekijöiden kehitys oli vaihtelevaa. Vaikka
sähkön hinta Nord Poolissa oli 22 % viime vuoden vastaavaa jaksoa
alempi, sähköliiketoimintojen tulos oli merkittävästi parempi.
Hyvään tulokseen vaikutti tehokas toiminta: joustava
sähköntuotantorakenne, onnistuneet suojaukset, tuotantoyksiköiden
hyvä käytettävyys, korkealaatuiset öljytuotteet sekä entistä
parempi kustannusrakenne.

Öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali oli erittäin vahva, 66 %
korkeampi kuin viime vuonna, mikä kasvatti Öljynjalostuksen
tulosta. Lisäksi raakaöljyn merkittävä hinnannousu toi 90
miljoonan euron varastovoiton.

Kassavirta pysyi hyvänä, vaikka siitä ei heijastukaan liikevoiton
merkittävä parannus. Tämä johtui käyttöpääoman kasvusta, joka
aiheutui lähinnä öljynhintojen noususta. Tase vahvistui vuoden
2003 lopusta. Kolmannen neljänneksen lopussa nettovelka oli
vähentynyt 397 miljoonaa euroa, ja velkaantumisaste laski 73
prosenttiin.

Öljyliiketoimintojen eriyttäminen ehdotettiin tehtäväksi jakamalla
osakkeita osinkona ja myymällä loput osakkeet sijoittajille
huhtikuussa 2005. Fortum vahvisti asemaansa venäläisessä
sähköyhtiö OAO Lenenergossa.

Liikevaihto ja tulos

Heinä-syyskuu

Kolmannella neljänneksellä Nord Poolin sähkönhinta oli hieman
alempi kuin vuoden 2003 vastaavalla jaksolla. Öljyn kansainvälinen
viitejalostusmarginaali lähes kaksinkertaistui vuoden 2003
kolmanteen neljännekseen verrattuna. Raakaöljyn hinta jatkoi
nousuaan.

Konsernin liikevaihto oli 2 837 (2 527 heinä-syyskuussa 2003)
miljoonaa euroa. Kasvu johtui lähinnä öljytuotteiden korkeammista
hinnoista ja sähkön kasvaneista volyymeista.

Konsernin liikevoitto oli 345 (239) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 318 (231) miljoonaa euroa.
Kertaluonteisia eriä oli 27 (8) miljoonaa euroa, joista suurin osa
oli raakaöljyn hinnannoususta johtuvia varastovoittoja. Sähkö- ja
lämpöliiketoimintojen tulos parani alentuneista sähkönhinnoista
huolimatta. Kolmas neljännes oli kuitenkin kesäkaudelle
tyypilliseen tapaan heikompi kuin vuoden 2004 ensimmäinen ja
toinen neljännes. Marketsin tulos heikkeni hieman alempien
myyntikatteiden ja pienempien volyymien takia. Öljyn korkea
jalostusmarginaali vaikutti myönteisesti Öljynjalostuksen
tulokseen.

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 8 490 (8 555) miljoonaa euroa.
Öljytuotteiden korkeat hinnat lisäsivät liikevaihtoa, kun taas
kaasutradingista luopuminen ja heikentynyt Yhdysvaltain dollari
pienensivät sitä.

Konsernin liikevoitto oli 1 350 (1 000) miljoonaa euroa.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1 226 (974) miljoonaa
euroa. Kertaluonteisia eriä oli 124 (26) miljoonaa euroa. Summaan
sisältyy 29 miljoonan euron kertakorvaus uuden ydinvoimalan
osapuolilta liittyen nykyiseen ydinvoimainfrastruktuuriin ja 90
miljoonaa euroa (tappiota 0,4 miljoonaa euroa) raakaöljyn
hinnannoususta johtuvia varastovoittoja.

Sähköntuotannon tulos parani viime vuoden vastaavasta jaksosta
alemmista sähkön markkinahinnoista huolimatta. Tämä johtui
pääasiassa Fortumin joustavasta tuotantorakenteesta, onnistuneista
suojaustoimista ja sisäisestä tehokkuuden parantamisesta.

Lämpö-segmentin tulos koheni Fortum Värmen tulosparannuksen
ansiosta. Tämä johtui pääasiassa paremmasta polttoainevalikoimasta
ja hyvästä voimalaitosten käytettävyydestä.

Sähkönsiirron, joka on säänneltyä liiketoimintaa, tulos parani
hieman viime vuodesta sisäisten tehostamistoimien ansiosta.

Markets-segmentin tulos parani edellisvuoteen verrattuna, vaikka
myyntihinnat laskivat ja volyymit pienenivät jonkin verran.
Tärkeimpiä tekijöitä olivat parempi riskienhallinta ja parantuneet
liiketoimintaprosessit.

Öljynjalostuksen tulos oli ennätysmäinen vahvan
jalostusmarginaalin, isompien volyymien ja huomattavien
varastovoittojen ansiosta. Toisaalta viime vuotta heikompi
Yhdysvaltain dollari vaikutti negatiivisesti tulokseen. Tulosta
paransivat myös suotuisa tuotevalikoima, kilpailukykyiset raaka-
aineet ja jalostamoiden hyvä käytettävyys.

Öljyn vähittäismyynnin tulos oli heikompi kuin vastaavalla
jaksolla viime vuonna. Liikennepolttoaineiden myyntivolyymit
kasvoivat hieman, kun taas vastaavat marginaalit alenivat jonkin
verran.

Shipping ja muu öljy -segmentti hyötyi viime vuotta korkeammista
rahdeista, erityisesti raakaöljyn osalta. Toisaalta viime vuotta
heikompi Yhdysvaltain dollari vaikutti negatiivisesti tulokseen.
SeverTEKillä oli myönteinen vaikutus tulokseen.

Konsernin voitto ennen veroja oli EUR 1 151 (811) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 199 (189) miljoonaa euroa.
Summaan sisältyvät korkokulut velasta, jolla rahoitettiin Fortum
Capital Ltd:n liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksu, sekä noin 10 miljoonan euron kustannukset, jotka
aiheutuivat vuonna 1992 Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen
joukkovelkakirjalainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun
liittyvistä korkotasoerojen korvauksesta.

Vähemmistöosuus oli 15 (57) miljoonaa euroa. Lasku johtuu
pääasiassa vähemmistöosuuteen sisällytettyjen Fortum Capitalin
etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksusta. Vuoden 2004 luku
liittyy pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, josta Tukholman
kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 259 (212) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman
mukainen veroprosentti oli 22,5 (26,1) %. Kauden veroihin sisältyy
43 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys, joka johtuu
Suomen yritysveroasteen muuttumisesta 29 prosentista 26
prosenttiin verovuoden 2005 alusta lukien. Ilman mainittua
vähennystä veroprosentti olisi ollut 26,2 %.

Kauden tulos oli yhteensä 877 (542) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 1,03 (0,64). Sijoitetun pääoman tuotto oli
14,5 (10,6) % ja oman pääoman tuotto 17,1 (10,5) %.

Raportointirakenne

Parantaakseen taloudellisen raportointinsa läpinäkyvyyttä Fortum
on kuluvan vuoden aikana ottanut käyttöön uuden
raportointirakenteen. Raportointisegmenttien määrää on lisätty
neljästä seitsemään. Uudet segmentit ja niihin kuuluvat
liiketoimintayksiköt (suluissa) ovat: Sähköntuotanto (Generation,
Portfolio Management and Trading, Service); Lämpö (Heat, Värme);
Sähkönsiirto (Distribution); Markets (Markets); Öljynjalostus (Oil
Refining, Components); Öljyn vähittäismyynti (Oil Retail);
Shipping ja muu öljy (Shipping, muu öljy, mukaan lukien SeverTEK).
Näiden lisäksi segmentti Muut sisältää mm. konsernin hallinnon ja
yhteiset palvelutoiminnot.

SÄHKÖ- JA LÄMPÖSEGMENTIT

Fortumin sähkö- ja lämpöliiketoiminnat on jaettu neljään
raportointisegmenttiin. Sähköntuotanto-segmentti tuottaa sähköä
Fortumin kokonaan ja osittain omistamissa voimalaitoksissa ja
Lämpö-segmentti yhdistetyissä sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksissa. Sähköntuotanto myy tuottamansa sähkön
markkinoille Nord Pool -sähköpörssin kautta.

Markets-segmentti ostaa sähköä Nord Poolin kautta ja myy sitä
kotitalous- ja yritysasiakkaille. Lämpö-segmentti myy tuottamansa
höyryn ja kaukolämmön pääasiassa teollisuudelle, kunnille ja
kiinteistöyhtiöille ja sähkön suoraan loppuasiakkaille ja Nord
Pooliin. Fortumin sähkön jakelu- ja alueverkkosiirto raportoidaan
Distribution-segmentissä.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaat kuluttivat tammi-
syyskuussa sähköä 287 (283) TWh, joka on 2 % enemmän kuin
vastaavalla jaksolla viime vuonna.

Kolmannella neljänneksellä sähkön spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli keskimäärin 29,9 (31,0) euroa
megawattitunnilta, mikä on noin 3 % vähemmän kuin vastaavalla
jaksolla vuonna 2003 ja prosentin enemmän kuin vuoden 2004
toisella neljänneksellä. Tammi-syyskuussa sähkön spot-hinta oli
keskimäärin 29,4 (37,6) euroa megawattitunnilta eli 22 % alempi
kuin vastaavalla jaksolla 2003.

Erittäin suuret virtaamat heinäkuun alussa alensivat spot-hintaa
ja pysäyttivät futuurihintojen nousun. Spot-hinta nousi elokuuhun
mennessä, mutta syyskuun sateet aiheuttivat normaalia korkeammat
virtaamat, ja hinta kääntyi taas laskuun syyskuun loppupuolella.

Lisääntyneiden virtaamien ansiosta vesivarastojen vaje väheni 10
terawattitunnilla kolmannen neljänneksen aikana. Lokakuun alussa
vesivarannot olivat noin 6 TWh keskiarvoa pienemmät mutta 10 TWh
vuoden 2003 vastaavaa jaksoa korkeammat.


Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin oma sähköntuotanto Pohjoismaissa oli tammi-syyskuussa
38,8 (37,1) TWh eli 14 (13) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon
luvut. Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat
segmenttikohtaiset luvut.


Fortumin koko sähkön-  III/04 III/03  I-  I-  2003 Edelli
ja lämmöntuotanto, TWh         III/ III/    set 12
                     04  03      kk
Sähköntuotanto      11,5  10,7 39,5 38,9  53,2  53,8
Lämmöntuotanto       3,4  3,5 17,4 18,3  25,9  25,0


Fortumin koko oma    III/04 III/03  I-  I-  2003 Edelli
sähköntuotanto             III/ III/    set 12
Pohjoismaissa              04  03      kk
lähteittäin, TWh
Vesivoima         4,4  3,5 13,0 11,9  16,9  18,0
Ydinvoima         5,2  4,8 18,7 17,5  23,8  25,0
Lämpövoima         1,8  2,1  7,1  7,7  10,5  9,9
Yhteensä         11,4  10,4 38,8 37,1  51,2  52,9

Oman tuotannon osuus  III/04 III/03  I-  I-  2003 Edelli
koko pohjoismaisesta          III/ III/    set 12
tuotannosta, %              04  03      kk
Vesivoima          38   34  34  32   33  34
Ydinvoima          46   46  48  47   46  47
Lämpövoima         16   20  18  21   21  19
Yhteensä          100  100  100  100  100  100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 44,7 (44,7) TWh. Myynti
Pohjoismaissa oli 43,5 (42,7) TWh eli noin 15 (15) %
pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta tammi-syyskuussa. Lämmönmyynti
Pohjoismaissa oli 13,9 (13,9) TWh ja muissa maissa 2,4 (2,8) TWh.

Kolmannella neljänneksellä Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön
hinta oli 5 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla
ja 3 % alempi vuoden 2004 toiseen neljännekseen verrattuna. Tammi-
syyskuussa Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön hinta oli 3 %
alempi kuin edellisvuoden vastaavana jaksona.

Segmentit myyvät sähköä sekä Nord Pooliin että ulkopuolisille
asiakkaille ja ostavat Nord Poolista sekä muista ulkopuolisista
lähteistä. Alla olevassa taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät
ostot ja myynnit on netotettu tunneittain konsernitasolla.


Fortumin koko sähkön-  III/04 III/03  I-  I-  2003 Edelli
ja lämmönmyynti, milj.         III/ III/    set 12
euroa                  04  03      kk
Sähkönmyynti        427  380 1 439 1 474 2 038 2 003
Lämmönmyynti        114  107  558  540  775  793


Fortumin koko      III/04 III/03  I-  I-  2003 Edelli
sähkönmyynti              III/ III/    set 12
alueittain, TWh             04  03      kk
Ruotsi           5,5  5,5 19,5 20,7  28,3  27,1
Suomi           7,0  6,3 22,6 21,4  29,1  30,3
Muut maat         0,7  0,7  2,6  2,6  3,6  3,6
Yhteensä         13,2  12,5 44,7 44,7  61,0  61,0


Fortumin koko      III/04 III/03  I- I-III/ 2003 Edelli
lämmönmyynti              III/   03    set 12
alueittain, TWh             04         kk
Ruotsi           0,8  0,8  6,4  6,5  9,5  9,4
Suomi           1,7  1,6  7,4  7,4 10,3  10,3
Muut maat         0,6  0,6  2,5  2,8  3,9  3,6
Yhteensä          3,1  3,0 16,3  16,7 23,7  23,3

SEGMENTTIKATSAUKSET - SÄHKÖ

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa
ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla.

Milj. euroa      III/04 III/03  I-  I-  2003 Edelli
                   III/ III/    set 12
                    04  03      kk
Liikevaihto        453  524 1 505 2 057 2 681 2 129
– sähkönmyynti      357  327 1 208 1 384 1 871 1 695
– muu myynti        96  197  297  673  810  434
Liikevoitto        124   82  490  410  603  683
– ilman          126   79  470  408  599  661
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma (kauden        6 236 6 391 6 391   
lopussa)
Sidotun pääoman            10,5  8,6  9,5 10,9
tuotto, %

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli kolmannella
neljänneksellä 10,9 (9,9) TWh.

Tammi-syyskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 35,7
(34,1) TWh, josta noin 13,0 (11,9) TWh eli 37 (35) % oli
vesivoimaa, 18,7 (17,5) TWh eli 52 (51) % ydinvoimaa ja 4,0 (4,7)
TWh eli 11 (14) % lämpövoimaa.


Sähköntuotanto     III/04 III/03  I-  I-  2003 Edelli
alueittain, TWh            III/ III/    set 12
                    04  03      kk
Ruotsi          5,3  5,0 18,1 17,7  24,6 25,0
Suomi           5,6  4,9 17,6 16,4  22,2 23,4
Muut maat         0,1  0,3  0,7  1,8  2,0  0,9
Yhteensä         11,0  10,2 36,4 35,9  48,8 49,3

Voimalaitosten vuosihuollot toteutettiin suunnitelman mukaisina.

Fortum sopi heinäkuussa lisäosakkeiden ostamisesta venäläisestä
OAO Lenenergosta. Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan
elokuussa. Fortumin osuus osakepääomasta on 30,7 % ja äänistä 29,6
%.


Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella. Fortum on alueen
johtava lämmöntuottaja. Segmentti myös tuottaa sähköä
yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä
loppuasasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord
Pooliin. Ruotsissa Fortum omistaa AB Fortum Värme samägt med
Stockholms stad -yhtiön, josta Tukholman kaupungilla on 50 %
taloudellinen osuus.

Milj. euroa      III/04 III/03  I-  I-  2003 Edelli
                   III/ III/    set 12
                    04  03      kk
Liikevaihto        145  132  701  672  964  993
- lämmönmyynti      108  100  536  501  728  763
- sähkönmyynti       20   16  110  124  167  153
- muu myynti        17   16  55  47   69  77
Liikevoitto         8   -6  142  93  173  222
– ilman           8   -2  142  97  176  225
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma (kauden        2 424 2 342 2 466   
lopussa)
Sidotun pääoman            7,8  5,3  7,3  9,2
tuotto, %

Segmentin lämmönmyynti kolmannella neljänneksellä oli 2,6 (2,6)
TWh, josta suurin osa Pohjoismaissa. Tammi-syyskuussa lämmönmyynti
oli 14,9 (14,6) TWh. Lämpöliiketoiminnassa kolmas neljännes on
yleensä vuoden heikon.

Nynäshamnissa, Ruotsissa, otettiin syyskuussa käyttöön yhdistetty
sähkö- ja lämpölaitos. Laitos käyttää biopolttoaineita ja tuottaa
prosessihöyryä ja kaukolämpöä.

Ruotsissa Högdalenin yhdistetyn sähkö- ja lämpölaitoksen uuden
jätteenpolttokattilan säätötoimenpiteet jatkuivat. Laitos otetaan
käyttöön syksyn aikana. Akalla-Upplands Väsby -alueelle rakennettu
kaukolämpöjärjestelmä otettiin käyttöön.


Lämmönmyynti    III/04 III/03   I-   I- 2003 Edelli
alueittain, TWh          III/04 III/03    set 12
                             kk
Ruotsi         0,8  0,8  6,4   6,5  9,5  9,4
Suomi         1,7  1,6  7,4   7,4 10,3 10,3
Muut maat       0,1  0,2  1,1   0,7  1,3  1,7
Yhteensä        2,6  2,6  14,9  14,6 21,1 21,4


Sähkönmyynti, TWh  III/04 III/03   I-   I- 2003 Edelli
                 III/04 III/03    set 12
                             kk
Yhteensä        0,6  0,5  3,3   3,1  4,5  4,7Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa
sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa,
Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa      III/04 III/03  I-  I-  2003 Edelli
                   III/ III/    set 12
                    04  03      kk
Liikevaihto       150  143  513  502  688  699
- jakeluverkot      122  116  427  410  569  586
- alueverkot       19   21  64  69   88  83
- muu myynti        9   6  22  23   31  30
Liikevoitto        55   47  196  189  247  254
– ilman          54   48  195  169  227  253
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma           3 088 3 089 3 129   
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman            8,4  8,1  7,9  8,2
tuotto, %


Tammi-syyskuussa jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät
olivat 15,8 (15,4) TWh ja 13,9 (15,4) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli
yhteensä 11,6 (11,5) TWh Ruotsissa ja 2,3 (3,9) TWh Suomessa.

Laskutuksen läpinäkyvyyttä ja asiakaspalvelua kehitettiin. Yhtenä
esimerkkinä on automaattinen mittarinluenta, joka mahdollistaa
sähkömittarien etäluennan ja asiakkaiden laskuttamisen toteutuneen
sähkönkulutuksen mukaan. Suomessa ja Ruotsissa käynnistettiin
useita pilottihankkeita järjestelmän testaamiseksi.

Länsi-Ruotsissa jatkui iso investointiohjelma, jonka tarkoituksena
on vähentää sähkökatkojen riskiä. Viiden vuoden kuluessa riskiä
vähennetään eristämällä kaapeleita ja asentamalla niitä maahan.

Suomessa Energiamarkkinavirasto julkisti kesäkuussa 2004 ohjeet
siirto- ja jakeluhinnoittelun periaatteista. Uudet säännöt tulevat
voimaan tammikuussa 2005. Viranomainen päättää yhtiökohtaisten
parametrien avulla sallitun tuoton uuden sähkömarkkinalain
mukaisesti. Lain odotetaan tulevan voimaan joulukuussa 2004.

Ruotsissa energiamarkkinaviranomainen on kehittämässä ja ottamassa
käyttöön jakeluhintojen valvontamallia. Tarkempia yksityiskohtia
odotetaan julkistettavan myöhemmin tänä vuonna.Sähkönsiirto    III/04 III/03   I-   I- 2003 Edelli
jakeluverkoissa          III/04 III/03    set 12
alueittain, TWh                      kk
Ruotsi         2,6  2,5   9,7  10,3 14,2 13,6
Suomi         1,2  1,1   4,4  4,4  6,2  6,2
Norja         0,4  0,3   1,6  0,6  1,3  2,3
Muut maat       0,0  0,1   0,1  0,1  0,2  0,2
Yhteensä        4,2  4,0  15,8  15,4 21,9 22,3


Sähkönjakeluasiakkaitten   30.9.2004 30.9.2003    2003
lukumäärä alueittain,
tuhansia
Ruotsi               860    850    855
Suomi               405    395    400
Muut maat             115    115    115
Yhteensä             1 380   1 360   1 370


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,1 miljoonalle
asiakkaalle, joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet
ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Markets ostaa
sähkönsä Nord Poolista.


Milj. euroa       III/04 III/03 I-III/ I-III/ 2003 Edell
                     04  03     iset
                             12 kk
Liikevaihto        287  322 1 009 1 212 1 634 1 431
Liikevoitto         11   13   26  18  35   43
– ilman           11   13   26  18  35   43
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma (kauden          139  57  23    
lopussa)
Sidotun pääoman             28,0 32,7 55,2  38,9
tuotto, %


Kolmannella neljänneksellä sähkön vähittäismyyntihinnat
Pohjoismaissa olivat alemmat kuin vastaavalla jaksolla viime
vuonna. Tammi-syyskuussa vähittäishinnat laskivat hieman.
Erilaisen vähittäismyynnin sopimusrakenteen vuoksi Norjassa sähkön
vähittäishinnat seuraavat Nord Poolin markkinahintoja nopeammassa
tahdissa kuin Ruotsissa ja Suomessa.

Heinä-syyskuussa segmentin sähkönmyynti oli 9,2 (10,1) TWh ja
tammi-syyskuussa
31,6 (34,6) TWh. Väheneminen johtui pääasiassa teollisuuden
käyttöasteesta ja viime vuotta lämpimämmästä talvesta.

Fortumin sähkön vähittäismyyntihinnat alenivat sekä kolmannella
neljänneksellä että tammi-syyskuussa viime vuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna.

Fortum toi Pohjoismaiden markkinoille uusia tuotteita. Tästä
syksystä alkaen Fortum ottaa käyttöön jälkikäteislaskutuksen,
samoin parannetaan asiakkaiden mahdollisuuksia ilmoittaa itse
sähkömittarinsa lukemat.

Tammi-syyskuussa kilpailu kiristyi pohjoismaisilla
sähkömarkkinoilla. Myös Fortumin myyntiaktiivisuus lisääntyi.
Toimittajaa vaihtaneiden asiakkaiden määrä kasvoi. Vaihtuvuus on
perinteisesti ollut Norjassa korkeampaa kuin muissa Pohjoismaissa,
mutta on lisääntymässä myös Suomessa ja Ruotsissa.
Kiinteähintaisen sopimuksen tai yksilöllisen toimitussopimuksen
tehneiden asiakkaiden määrä lisääntyi.


ÖLJYSEGMENTIT

Fortumin öljyliiketoiminnat on jaettu kolmeen
raportointisegmenttiin. Öljynjalostus valmistaa ja myy bensiinejä,
dieselpolttoaineita, kevyitä ja raskaita polttoöljyjä,
lentopolttoaineita, perusöljyjä, voiteluaineita,
bensiinikomponentteja ja nestekaasua. Öljyn vähittäismyynnillä on
laaja vähittäismyyntipisteiden verkosto ja suoramyyntiä yksityis-
ja yritysasiakkaille. Shipping ja muu öljy -segmenttiin kuuluu
säiliöaluksia raakaöljyn ja tuotteiden kuljetukseen, sekä
öljyntuotanto.


Markkinatilanne

Kolmannella neljänneksellä kansainvälinen jalostusmarginaali
Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli 4,9 (2,7) dollaria
barrelilta.

Tammi-syyskuussa kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-
Euroopassa oli merkittävästi korkeampi kuin edellisen vuoden
vastaavalla jaksolla. Fortumin käyttämä viitejalostusmarginaali
oli keskimäärin 4,8 (2,9) USD/bbl. Fortumin lisämarginaali oli
edelleen keskimäärin 2 USD/bbl viitemarginaalia parempi.

Raakaöljyn hinta pysyi korkeana koko tarkastelujakson ajan.
Kolmannella neljänneksellä Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin
41,5 (28,4) USD/bbl. Tammi-syyskuussa hinta oli keskimäärin 36,4
(28,6) USD/bbl. Koko syyskuun ajan Brentin barrelihinta oli yli 40
dollaria ja kuun lopussa noin 47 USD/bbl. Tammi-syyskuussa
varastovoitot olivat 90 miljoonaa euroa (tappio 0,4 miljoonaa
euroa).

Jalostusmarginaalit ja rahdit hinnoitellaan Yhdysvaltain
dollareina, minkä vuoksi dollarin valuuttakurssin heikkeneminen
vaikuttaa Öljynjalostus- ja Shipping ja muu öljy -segmenttien
kannattavuuteen.


SEGMENTTIKATSAUKSET - ÖLJY

Öljynjalostus

Segmentin toimintaan kuuluvat öljytuotteiden jalostus ja
markkinointi. Päätuotteita ovat liikennepolttoaineet ja
lämmitysöljyt. Fortum on johtava puhtaiden liikennepolttoaineiden
tuottaja Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella.
  

Milj. euroa      III/04 III/03   I-   I-  2003 Edelli
                   III/04 III/03    set 12
                               kk
Liikevaihto       1 641 1 349  4 579 4 311 5 693 5 961
Liikevoitto        131   89   411  224  281  468
– ilman          100   75   315  224  267  358
kertaluonteisia
eriä*)
Sidottu pääoma             1 199 1 052 1 003   
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman             49,6  27,4  26,2 42,8
tuotto, %
*) kertaluonteiset erät sisältävät lähinnä varastovoittoja ja -
tappioita

Fortum jalosti yhteensä 10,1 (9,7) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja
muita raaka-aineita. Suomessa öljytuotteiden myynti oli noin 6,2
(5,8) miljoonaa tonnia. Vienti oli yhteensä 3,8 (3,9) miljoonaa
tonnia.

Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointi rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui suunnitelman
mukaan ja uuden tuotantolinjan perustusten teko aloitettiin
elokuussa. Kustannukset vuonna 2004 ovat hieman yli 100 miljoonaa
euroa. Tuotantolinja otetaan käyttöön vuoden 2006 lopulla.

Fortum aloitti toukokuussa bioetanolia sisältävän ETBE:n (etyyli-
tertiääri-butyylieetteri) valmistuksen Porvoon jalostamolla. Tuote
korvaa MTBE:n.

Fortumin valmistamien III/04 III/03   I-   I- 2003 Edelli
öljytuotteiden           III/04 III/03    set 12
toimitukset                        kk
tuoteryhmittäin
(1 000 t)
Bensiini        1 108 1 075 3 250 3 135 4 434 4 549
Dieselöljy        959  971 2 931 2 876 3 886 3 941
Lentopetroli       172  159  494  410  611  695
Kevyt polttoöljy     316  362 1 054 1 081 1 474 1 447
Raskas polttoöljy    251  269  909  951 1 314 1 272
Muu           499  488 1 384 1 276 1 672 1 780
Yhteensä        3 305 3 324 10 022 9 729 13391 13684
                          


Fortumin valmistamien III/04 III/03   I-   I- 2003 Edelli
öljytuotteiden           III/04 III/03    set 12
toimitukset                        kk
alueittain (1 000 t)
Suomi         2 136 2 002 6 199 5 791 7 889 8 297
Muut Pohjoismaat     528  503 1 593 1 470 1 921 2 044
Baltian maat ja      24   33   82   62  62  82
Venäjä
Yhdysvallat ja Kanada  254  278  949  795 1 252 1 406
Muut maat        363  508 1 199 1 611 2 267 1 855
Yhteensä        3 305 3 324 10 022 9 729 13391 13684
                          

Öljyn vähittäismyynti

Segmentillä on liikenneasemaverkosto ja muita
vähittäismyyntipisteitä sekä Suomessa että muissa Itämeren alueen
maissa. Vähittäismyyntipisteitä on yli 1 000.

Milj. euroa      III/04 III/03   I-   I- 2003 Edelli
                  III/04 III/03    set 12
                              kk
Liikevaihto       666  543 1 763 1 650 2 203 2 316
Liikevoitto        15   21   41   46  44  39
– ilman          16   21   36   45  53  44
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma             328  329  329   
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman            18,0  19,4 13,8 12,6
tuotto, %

Kolmannella neljänneksellä tärkeimpien öljytuotteiden
vähittäismyynti oli yhteensä 1 025 (972) tuhatta kuutiometriä,
joista liikennepolttoaineita oli 712 (655) tuhatta kuutiometriä.

Tammi-syyskuussa tärkeimpien öljytuotteiden vähittäismyynti oli
yhteensä 2 922 (2 880) tuhatta kuutiometriä, joista
liikennepolttoaineiden osuus oli 1 957 (1 838) tuhatta
kuutiometriä.

Syyskuun lopussa vähittäismyyntipisteitä oli 885 (892) Suomessa ja
169 (152) muissa Itämeren alueen maissa.


Shipping ja muu öljy

Segmenttiin kuuluu raakaöljy- ja tuotekuljetuksia hoitava
laivasto. Noin puolet kuljetuksista tehdään kolmansille
osapuolille. Shipping keskittyy merikuljetuksiin Itämerellä,
Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla. Aluskannan kokonaiskantavuus
on noin miljoona dw-tonnia. Venäjällä Fortum omistaa öljykentän
tasaosuuksin venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kanssa.

Milj. euroa      III/04 III/03   I-   I- 2003 Edelli
                  III/04 III/03    set 12
                              kk
Liikevaihto        69   62  248  243  308  313
Liikevoitto        16   9   83   55  79  107
– ilman          16   8   79   57  69  91
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma             184  150  133   
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman            69,5  52,0 56,7 68,0
tuotto, %

Kolmannella neljänneksellä Shippingin toimitukset olivat 9,9 (9,9)
miljoonaa tonnia ja tammi-syyskuussa 30,2 (30,3) miljoonaa tonnia.

Kolmannen neljänneksen rahdit olivat tyydyttävällä tasolla ja
korkeampia kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Rahdit elpyivät
merkittävästi katsauskauden lopulla. Tammi-syyskuussa Fortumin
raakaöljy- ja tuotealusten käyttöaste oli korkea.

Kolmannella neljänneksellä Fortum päätti aikarahdata kaksi Panamax-
luokan alusta bensiinin vientiin Pohjois-Amerikkaan. Laivat
rakennuttaa Fortumin ja Concordia Maritimen muodostama
yhteisyritys, ja ne valmistuvat vuosina 2006 ja 2007. Lisäksi
tällä hetkellä on rakenteilla neljä tuotealusta. Raakaöljyalus
Palva muutettiin kaksoisrunkoiseksi ja sen sisaralus Tervin
muutostyö on meneillään.

Fortum omistaa yhdeksän säiliöalusta ja 20 on aikarahdattu.
Aluksista kahdeksan kuljettaa raakaöljyä ja 21 pääasiassa
erilaisia öljytuotteita.

Tammi-syyskuussa SeverTEKin keskimääräinen tuotanto Venäjällä oli
noin 26 400 barrelia päivässä (josta Fortumin osuus on 50 %).
Tuotannon kasvu riippuu alueelta lähtevän putkiston
kuljetuskapasiteetin käytettävyydestä.

Investoinnit ja myynnit

Tammi-syyskuussa investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä
507 (889) miljoonaa euroa.

Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointihanke rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui suunnitelman
mukaan. Arvioidut kustannukset vuonna 2004 ovat hieman yli 100
miljoonaa euroa. Investointihankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden
2006 loppuun mennessä.

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön noin
25 %:n osuudella. Tämä merkitsee 180 miljoonan euron investointia
vuosina 2004–2009. Fortum saa noin 400 MW:n osuuden voimalan
tuotannosta. Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum myönsi lisäksi
45 miljoonan euron osakaslainan.

Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät elokuussa venäläisen
sähköyhtiö OAO Lenenergon osakkeiden oston, josta oli sovittu
heinäkuussa 2004. Kaupan jälkeen Fortumin osuus osakepääomasta on
30,7 prosenttia ja äänivallasta 29,6 prosenttia. Fortum on
investoinut Lenenergon osakkeisiin yhteensä noin 150 miljoonaa
euroa.

Rahoitus

Fortumin nettovelka väheni 397 miljoonaa euroa ja oli 5 229
miljoonaa euroa (vuoden lopussa 5 626 miljoonaa euroa).
Velkaantumisaste oli 73 % (vuoden lopussa 85 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 199 (189) miljoonaa euroa.
Summaan sisältyvät korkokulut velasta, jolla rahoitettiin Fortum
Capital Ltd:n liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksu, sekä noin 10 miljoonan euron kustannukset, jotka
aiheutuivat vuonna 1992 Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen
joukkovelkakirjalainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun
liittyvistä korkotasoerojen korvauksista.

Moodyn luottoluokitus nousi 13.2.2004 Baa1 (stable) -luokkaan.
Standard & Poorin Fortumille antama pitkän aikavälin
luottoluokitus on pysynyt luokituksena BBB+ (stable).

Öljytoimintojen eriyttäminen

Fortum ilmoitti syyskuussa suunnitelmansa eriyttää Fortum Oil Oy
jakamalla sen osakkeita osinkona Fortumin osakkeenomistajille ja
myymällä loput osakkeet sijoittajille huhtikuussa 2005. Tämä antaa
Fortum Oilille mahdollisuuden hakea samanaikaisesti osakkeensa
pörssilistausta. Fortumin yhtiökokous päättää osingonjaosta
keväällä 2005.

Fortumin molempien liiketoimintojen, niin öljyn kuin sähkön ja
lämmönkin, viimeisten 12 kuukauden vahva tuloskehitys mahdollistaa
ehdotuksen osakkeiden jaosta osinkona. Sekä Fortumilla että Fortum
Oililla on riittävästi pääomaa ilman, että sitä tarvitsee hakea
merkittävästi lisää osakemarkkinoilta. Fortum Oilille tulee noin
miljardin euron lainapääoma, josta noin 130 miljoonaa euroa
liittyy laivojen leasingsopimuksiin.

Fortum Oilin osakkeista ehdotetaan jaettavaksi noin 85 prosenttia
osinkona. Näin Suomen valtiosta tulee Fortum Oilin suora
enemmistöosakas, mikä on eduskunnan viime vuonna tekemän päätöksen
mukaista. Jäljelle jäävät noin 15 prosenttia Fortum Oilin
osakkeista on tarkoitus myydä sijoittajille markkinatilanteesta
riippuen. Osakkeiden jaon ja suunnitellun myynnin jälkeen Fortumin
tarkoituksena ei ole enää jatkaa Fortum Oilin omistajana.

Osakkeet ja osakepääoma

Optiojärjestelyihin liittyen vietiin kaupparekisteriin 12.2.2004
yhteensä 981 004 ja 1.7.2004 yhteensä 448 415 Fortumin osaketta.
Näiden korotusten jälkeen Fortum Oyj:n pääoma on 2 890 890 439,60
euroa ja osakkeiden kokonaismäärä yhteensä 850 261 894 kpl.

Fortum Oyj:n henkilöstön vuoden 1999 optiolainan optio-oikeuksilla
(Fortum Corp -99 warrant FUM1VEW199) on 2.7.-30.9.2004 merkitty 82
070 kappaletta Fortum Oyj:n osakkeita. Optio-ohjelman ehtojen
mukaisesti merkintähinta on tällä hetkellä 3,63 euroa.
Osakemerkintöjä vastaavaa osakepääoman korotusta ei ole merkitty
kaupparekisteriin.

Fortumin johdon vuoden 1999 optio-oikeuksilla (Fortum Corp.
warrant 2/99 FUM1VEW299) on 2.7.-30.9.2004 merkitty 1 025 000
kappaletta Fortum Oyj:n osakkeita. Optio-ohjelman ehtojen
mukaisesti merkintähinta on 5,61 euroa. Osakemerkintöjä vastaavaa
osakepääoman korotusta ei ole merkitty kaupparekisteriin.

Fortum-konsernin avainhenkilöille tarjotut optio-oikeudet 2002A
(Fortum Corp. -02A warrant FUM1VEW102) otettiin kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla 1.10.2004. Listalle
otettavia optio-oikeuksia on yhteensä 10 767 000 kappaletta. Kukin
optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Fortum Oyj:n osakkeen
nimellisarvoltaan 3,40 euroa 1.10.2004 ja 1.5.2007 välisenä
aikana. Yhteensä optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 10 767
000 osaketta ja osakepääoma voi siten nousta enintään 36 607 800
eurolla. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksien perusteella on
listauksen alkaessa 4,74 euroa.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä
käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen
liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi
tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-syyskuussa oli keskimäärin
13 112 (13 594). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 12 726 (13
201). Vähennys johtuu pääasiassa yritys- ja
liiketoimintamyynneistä.

Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit. Vuonna 2005 alkavasta päästökaupasta
todennäköisesti tulee uusi merkittävä markkinatekijä.

Viiden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon
sähköntuotanto on kasvanut 30 terawattitunnista 41
terawattituntiin. Sen osuus Fortumin omasta sähköntuotannosta oli
78 % vuonna 2003. Tämän tuotantorakenteen ansiosta Fortum on
varautunut hyvin päästökaupan mahdollisiin vaikutuksiin.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1 %:n vuosivauhtia. Kolmannella neljänneksellä
sähkön spot-hinta oli Pohjoismaissa keskimäärin 29,9 (31,0) euroa
megawattitunnilta. Lokakuun alussa Pohjoismaiden vesivarannot
olivat noin 6 TWh keskimääräistä pienemmät mutta 10 TWh yli vuoden
2003 vastaavan tason. Lokakuun alkupuoliskolla spot-hinta on ollut
noin 27 euroa megawattitunnilta ja sähkön futuurihinta
loppuvuodeksi 2004 noin 30 - 31 euroa, vuodeksi 2005 noin 30 - 32
euroa ja vuodeksi 2006 noin 28 - 30 euroa megawattitunnilta.

Öljymarkkinoiden perustekijät kehittyvät Fortumin oletusten
mukaan: puhtaiden liikennepolttoaineiden kulutus on kasvussa ja
raskaan polttoöljyn kysyntä laskussa, minkä vuoksi complex-
jalostamot ovat entistäkin kilpailukykyisempiä. Lisäksi Fortumille
on selkeää hyötyä sijainnistaan venäläisen raakaöljyn uusien
kuljetusreittien varrella. Tämä kehitys on linjassa Fortumin
kannattavuusoletusten kanssa, jotka koskevat Porvoon jalostamon
käynnissä olevaa investointia, ja luo hyvän lähtökohdan
öljyliiketoimintojen tulevalle listaukselle.

Öljyn jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli
vuoden kolmannella neljänneksellä 4,9 (2,7) USD/bbl. Lokakuun
alkupuolella keskimääräinen viitemarginaali on ollut 4,2 USD/bbl.
Fortumin lisämarginaalin odotetaan pysyvän edellisvuosien vahvalla
tasolla. Seuraava suunniteltu iso huoltoseisokki on Porvoon
jalostamolla syksyllä 2005.

Brent-raakaöljyn hinta kolmannella neljänneksellä oli keskimäärin
41,5 (28,4) USD/bbl. Lokakuun alkupuolella hinta on ollut
keskimäärin 49,1 USD/bbl. Kansainvälisten futuurien hintataso
loppuvuodelle 2004 on ollut keskimäärin 48,4 USD/bbl ja vuoden
2005 ensimmäiselle neljännekselle 46,2 USD/bbl. Raakaöljyn
hinnasta aiheutuvat varastovoitot ja -tappiot vaikuttavat
Öljynjalostus-segmentin tulokseen.

Merikuljetusrahtien futuurien perusteella näyttää siltä, että
rahtitaso nousee vuoden viimeisellä ja vuoden 2005 ensimmäisellä
neljänneksellä tämän vuoden kolmannesta neljänneksestä. Talvikausi
on yleensä Fortum Shippingin kannattavin jäävahvistettujen alusten
kysynnän ansiosta.

Yhdysvaltain dollarin kurssilla on vaikutus jalostusmarginaaliin
ja merikuljetusrahteihin, joten Yhdysvaltain dollarin
heikentyminen vaikuttaa negatiivisesti öljyliiketoiminnan
kannattavuuteen. Arvioitujen myyntikatteiden suojaus etukäteen
kuitenkin lieventää tätä vaikutusta

Tammi-syyskuussa euron vaihtokurssi Yhdysvaltain dollariin nähden
oli 1,225 (1,113) ja Ruotsin kruunuun nähden 9,157 (9,168).
Syyskuun lopussa vaihtokurssit olivat 1,241 (1,165) ja 9,059
(8,963).

Fortum ilmoitti syyskuussa suunnitelmansa eriyttää Fortum Oil Oy
jakamalla sen osakkeita osinkona Fortumin osakkeenomistajille ja
myymällä loput osakkeet huhtikuussa 2005. Fortumin yhtiökokous
päättää osingonjaosta keväällä 2005.

Vuoden ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat yleensä sähkö- ja
lämpöliiketoiminnan jatkuvien toimintojen tuloksen kannalta
vahvimmat. Loppuvuoden sähköfutuurien hinnat ovat hieman alempia
kuin viime vuoden lokakuun vastaavat futuurien hinnat. Seuraavien
12 kuukauden ajaksi Fortumin sähkönmyynnin suojaus on noin 70 %.
Kalenterivuoden 2005 suojausaste on noin 60 % ja keskimääräinen
hinta on suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2004 yhdeksän
ensimmäisen kuukauden aikana saatu hinta.

Fortumin tulos tammi-syyskuussa on ollut erittäin vahva.
Tämänhetkisten markkinatekijöiden, yhtiön suojausten ja sähkö- ja
lämpö- sekä öljytoimintojen tehokkuuden valossa vuodesta 2004 on
tulossa Fortumille hyvin tyydyttävä vuosi. Tämä luo hyvät
lähtökohdat kahdelle itsenäiselle yhtiölle öljytoimintojen
eriyttämisen jälkeen.


Espoo, 21.10.2004
Fortum Oyj
Hallitus

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Fortum siirtyy käyttämään kansainvälisiä
talousraportointistandardeja (IFRS/IAS) vuodesta 2005 lähtien.

Fortumin taloudellinen tiedottaminen 2005

Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.2.2005

Osavuosikatsaukset
Tammi-maaliskuu 3.5.2005
Tammi-kesäkuu 19.7.2005
Tammi-syyskuu 20.10.2005


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puh. 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


FORTUM-KONSERNI 1.1.-30.9.2004
Tilintarkastamaton

KONSERNIN TULOSLASKELMA
MEUR                III/04  III/03 I-III/04 I-III/03  2003Edelliset
									  12 kk
Liikevaihto            2 837  2 527  8 490  8 555 11 392 11 327
  Osuus osakkuusyritysten
  voitosta             24    9    51    29   41   63
  Liiketoiminnan muut tuotot    16   19    98    95   151  154
  Materiaalit ja palvelut    -2 107 -1 883  -5 860  -6 264 -8 054 -7 650
  Henkilöstökulut         -158  -145   -511   -499  -654  -666
  Poistot ja arvonalentumiset   -120  -128   -372   -395  -538  -515
  Liiketoiminnan muut kulut    -147  -160   -546   -521  -918  -943
Liikevoitto             345   239  1 350  1 000  1 420 1 770
  Rahoitustuotot ja -kulut     -57   -54   -199   -189  -236  -246
Voitto ennen veroja         288   185  1 151   811  1 184 1 524
  Välittömät verot         -65   -45   -259   -212  -325  -372
  Vähemmistöosuus          5   -10   -15   -57   -90  -48
Tilikauden voitto          228   130   877   542   769 1 104

Tulos/osake, euro          0.27  0.15   1.03   0.64  0.91  1.30
Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, euro          0.26  0.15   1.01   0.63  0.90
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl    849 823 845 836 846 831 848 540
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, 1000 kpl                870 806 857 249 858 732


KONSERNIN TASE

MEUR                  30.9.04 30.9.03 31.12.03
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet         112   151   146
  Aineelliset hyödykkeet        11 681 11 681  11 632
  Muut pitkäaikaiset sijoitukset    1 839  1 714  1 762
  Muut korolliset saamiset        716   643   632
  Yhteensä               14 348 14 189  14 172
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus             705   541   551
  Myyntisaamiset             875   846   951
  Lyhytaikaiset saamiset         341   311   449
  Rahavarat                222   277   439
  Yhteensä               2 143  1 975  2 390
Yhteensä                 16 491 16 164  16 562
VASTATTAVAA
Oma pääoma
  Osakepääoma              2 891  2 876  2 886
  Muu oma pääoma            4 065  3 297  3 520
  Yhteensä               6 956  6 173  6 406
Vähemmistöosuus               245  1 449   232
Pakolliset varaukset            223   187   207
Laskennallinen verovelka         1 804  1 803  1 843
Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma
    Korollinen            4 289  3 504  4 840
    Koroton               359   340   346
  Lyhytaikainen vieras pääoma
    Korollinen            1 162  1 192  1 225
    Koroton              1 453  1 516  1 463
Yhteensä                 16 491 16 164  16 562

Oma pääoma/osake, euro          8.18  7.30   7.55
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl    850 262 845 898 848 832

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS

MEUR                  30.9.04 30.9.03 31.12.03
Osakepääoma 1.1              6 406  5 897  5 897
Lunastetut optiot              14    1    22
Osingot                  -359  -264   -264
Muuntoerot                  18   -3   -18
Tilikauden voitto              877   542   769
Yhteensä                 6 956  6 173  6 406

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

MEUR                  30.9.04 30.9.03 31.12.03
Liiketoiminnan kassavirta         1 299  1 381  1 577
  Käyttöomaisuuslisäys          -399  -370   -550
  Ostetut osakkeet            -108  -504   -570
  Käyttöomaisuuden myyntitulot       34   101   142
  Myydyt osakkeet             16  1 221  1 227
  Muiden sijoitusten muutos        -97   -53   -67
Kassavirta ennen rahoitusta         745  1 776  1 759
  Lainojen nettomuutos          -612 -1 791   -399
  Osingonjako              -359  -264   -264
  Muut rahoituserät *            8   -40  -1 245
Rahoituksen kassavirta           -963 -2 095  -1 908
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-)          -218  -319   -149

* 31.12.2003 sisältää Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksun 1 200 miljoonaa euroa

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
                    30.9.04 30.9.03 31.12.03 Edelliset
								 12 kk
Sijoitettu pääoma, MEUR         12 652 12 773  12 704
Korollinen nettovelka, MEUR *       5 229  4 420  5 626
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,
MEUR					  507   889  1 136   754
Sijoitetun pääoman tuotto, %        14.5  10.6   11.4   14.2
Oman pääoman tuotto, %*          17.1  10.5   12.3   15.4
Korkokate                  7.5   5.1   5.8   7.8
FFO / korollinen nettovelka, % 1)     34.4  35.3   26.1
Velkaantumisaste, %*             73   58    85
Omavaraisuusaste, %             44   47    40
Henkilöstö keskimäärin          13 112 13 594  13 343

1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
* 31.12.03 mukana Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksun vaikutus

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR           III/04 III/03 I-III/04I-III/03  2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        453  524  1 505  2 057  2 681  2 129
Lämpö            145  132   701   672   964   993
Sähkönsiirto         150  143   513   502   688   699
Markets           287  322  1 009  1 212  1 634  1 431
Öljynjalostus       1 641 1 349  4 579  4 311  5 693  5 961
Öljyn vähittäismyynti    666  543  1 763  1 650  2 203  2 316
Shipping ja muu öljy     69   62   248   243   308   313
Muut             23   24   67   68    93    92
Liiketoimintojen välinen  -597  -572 -1 895 -2 160  -2 872  -2 607
Yhteensä          2 837 2 527  8 490  8 555  11 392  11 327

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR           III/04 III/03 I-III/04I-III/03  2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        124   82   490   410   603   683
Lämpö             8   -6   142   93   173   222
Sähkönsiirto         55   47   196   189   247   254
Markets            11   13   26   18    35    43
Öljynjalostus        131   89   411   224   281   468
Öljyn vähittäismyynti     15   21   41   46    44    39
Shipping ja muu öljy     16   9   83   55    79   107
Muut             -15  -16   -39   -35   -42   -46
Yhteensä           345  239  1 350  1 000  1 420  1 770

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR           III/04 III/03 I-III/04I-III/03  2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        -2   3   20    2    4    22
Lämpö             -   -4   -    -4    -3    -3
Sähkönsiirto          1   -1    1   20    20    1
Markets            -   -    -    -    -    -
Öljynjalostus         31   14   96   -    14   110
Öljyn vähittäismyynti 2)   -1   -    5    1    -9    -5
Shipping ja muu öljy 2)   -    1    4   -2    10    16
Muut             -2   -5   -2    9    24    15
Yhteensä           27   8   124   26    60   156

2) Liiketoimintojen kertaluonteisten erien jako korjattu 2003 luvuissa.

KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR           III/04 III/03 I-III/04I-III/03  2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        20   27   76   87   116   105
Lämpö             30   29   91   85   116   122
Sähkönsiirto         33   35   99   110   143   132
Markets            4   3   12   10    14    16
Öljynjalostus         19   20   56   59    80    77
Öljyn vähittäismyynti     7   8   22   23    41    40
Shipping ja muu öljy      3   4    8   12    14    10
Muut              4   2    8    9    14    13
Yhteensä           120  128   372   395   538   515

KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR           III/04 III/03 I-III/04I-III/03  2003 Edelliset
								 12 kk
Sähköntuotanto        93   23   155   351   386   190
Lämpö             30   37   80   113   158   125
Sähkönsiirto         25   17   65   241   339   163
Markets            2   -    4   26    28    6
Öljynjalostus         44   16   111   60    97   148
Öljyn vähittäismyynti     10   8   21   21    36    36
Shipping ja muu öljy     21   23   61   64    71    68
Muut              4   4   10   13    21    18
Yhteensä           229  128   507   889  1 136   754

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR                   30.9.  30.9.  31.12.
					 2004  2003  2003

Sähköntuotanto              6 236  6 391  6 391
Lämpö                   2 424  2 342  2 466
Sähkönsiirto               3 088  3 089  3 129
Markets                   139   57    23
Öljynjalostus               1 199  1 052  1 003
Öljyn vähittäismyynti            328   329   329
Shipping ja muu öljy            184   150   133
Muut                     53   58    45
Eliminoinnit                 -8   -9    -8
Yhteensä                 13 643 13 459  13 511


KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 3)

%             30.9.  30.9. 30.9. 30.9.03 31.12. 31.12. Edel. Edel.
             2004  2004  2003  2003*) 2003  2003*) 12 kk 12 kk*)
Sähköntuotanto      10.5  10.0  8.6  8.5   9.5   9.4  10.9  10.5
Lämpö           7.8   7.8  5.3  5.5   7.3   7.5  9.2   9.2
Sähkönsiirto        8.4   8.4  8.1  7.2   7.9   7.2  8.2   8.2
Markets          28.0  28.0  32.7  32.7  55.2  55.2  38.9  38.9
Öljynjalostus       49.6  38.0  27.4  27.4  26.2  24.9  42.8  32.7
Öljyn vähittäismyynti 2) 18.0  15.8  19.4  19.0  13.8  16.6  12.6  14.2
Shipping ja muu öljy 2)  69.5  66.1  52.0  53.9  56.7  49.5  68.0  57.8

*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta
2) 31.12.03*) luvut korjattu kertaluonteisten erien korjauksesta johtuen
3) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin

KONSERNIN VASTUUT

MEUR                      30.9.04 30.9.03 31.12.03
Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
  Velan vakuudeksi
   Pantit                    163   525   149
   Kiinteistökiinnitykset             92   237    91
  Muista sitoumuksista
   Kiinteistökiinnitykset             57    54    55
   Pantit, yrityskiinnitykset ja muut
   vastuusitoumukset				   1    1    -
  Takaisinostovastuut                8    9    8
  Muut vastuusitoumukset              78    96   101
  Yhteensä                    399   922   404
Osakkuusyritysten puolesta
  Pantit ja kiinteistökiinnitykset         11    12    12
  Takaukset                    357   597   562
  Muut vastuusitoumukset             182   182   182
  Yhteensä                    550   791   756
Muiden puolesta
  Takaukset                     4    15    15
  Muut vastuusitoumukset              6    5    7
  Yhteensä                     10    20    22
Yhteensä                      959  1 733  1 182
Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät              66    55    75
Yli vuoden kuluttua erääntyvät           105   108   103
Yhteensä                      171   163   178
Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.
Ydinjätehuoltovastuu                570   545   570
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus        -560   -535   -560
Velkana taseessa     4)             10    10    10

4) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi, Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka kattaa
75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun hankintasopimuksesta
johtuvista maksuvelvoitteista.


Johdannaissopimukset    
			30.9.04       30.9.03       31.12.03
				
	          6)  7)  8)   6)   7)  8)   6)   7)  8)		
MEUR
Korkotermiinit      221  -1  -1   335   -   -   330   -   -
Koronvaihtosopimukset  3 843  50  -38  5 784   9   16  4 253  -97  -69
Valuuttatermiinit 5)  7 466 -38  -1  7 866  -54   33  8 396  129  49
Valuutanvaihtosopimukset 323  -3  -1   347  13   5   333   -3   1
Ostetut valuuttaoptiot  525  -9  -9   32   4   4   -    -   -
Asetetut valuuttaoptiot  525  3   3   15   -   -   -    -   -

5) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat sopimukset.

6) Kohde-etuuden arvo
7) Käypä arvo
8) Tulouttamatta

Raakaöljy ja öljytuotteet 

		   30.9.04       30.9.03       31.12.03
		 
		    9)   10)  11)  9)   10)  11)   9)   10)  11)
	
           1000		 1000         1000
		   bb   MEUR  MEUR bbl   MEUR  MEUR  bbl   MEUR MEUR
Myyntisopimukset  16 010  -19  -19 11 345  -3   -3  22 304  -11  -11
Ostosopimukset   59 825   48   48 26 398   7   7  37 239  14  14
Ostetut optiot   13 495   9   9   100   -   -   150  -   -
Asetetut optiot   13 993   -8   -8   100   -   -   600  -   -

9) Määrä 
10) Käypä arvo
11) Tulouttamatta

Sähköjohdannaiset     
          30.9.04       30.9.03       31.12.03
		 
		  9)   10)  11)   9)   10)  11)    9)  10)  11)

          TWh  MEUR  MEUR  TWh  MEUR  MEUR   TWh  MEUR  MEUR
Myyntisopimukset   74  -93  -11   58  -349  -218   58  -100  -65
Ostosopimukset    42  125   39   57  308   176   50  136  101
Ostetut optiot    1   -   -    1   -1   -2   -   -   -
Asetetut optiot    -   -   -    3   -4   -3   -   -   -

Kaasujohdannaiset    
           30.9.04       30.9.03       31.12.03
		 
		  9)   10)  11)   9)   10)  11)    9)  10)  11)
          Mill.th MEUR MEUR Mill.th. MEUR  MEUR Mill.th. MEUR MEUR
Myyntisopimukset   -   -   -  2 543    36   -    8   -   -
Ostosopimukset    -   -   -  2 543   -34   -    8   -   -
Ostetut optiot    -   -   -   709    1   -    -   -   -
Asetetut optiot    -   -   -   709    -3   -    -   -   -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä
osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä
arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta
arvonmääritysmalleihin. Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut
sopimukset. Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-,
korko- ja hintariskin hallintaan.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR           III/04 II/04  I/04  IV/03  III/03  II/03  I/03
Sähköntuotanto        453  488   564   624   524   573   960
Lämpö            145  195   361   292   132   182   358
Sähkönsiirto         150  157   206   186   143   160   199
Markets           287  303   419   422   322   332   558
Öljynjalostus       1 641 1 635  1 303  1 382  1 349  1 265  1 697
Öljyn vähittäismyynti    666  566   531   553   543   521   586
Shipping ja muu öljy     69   78   101   65    62    87   94
Muut             23   24   20   25    24    22   22
Liiketoimintojen välinen  -597  -616  -682  -712   -572   -707  -881
Yhteensä          2 837 2 830  2 823  2 837  2 527  2 435  3 593

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR           III/04 II/04  I/04  IV/03  III/03  II/03  I/03
Sähköntuotanto        124  138   228   193    82   116   212
Lämpö             8   27   107   80    -6    22   77
Sähkönsiirto         55   54   87   58    47    61   81
Markets            11   5   10   17    13    12   -7
Öljynjalostus        131  187   93   57    89    51   84
Öljyn vähittäismyynti     15   20    6   -2    21    10   15
Shipping ja muu öljy     16   23   44   24    9    19   27
Muut             -15  -11   -13   -7   -16    -5   -14
Yhteensä           345  443   562   420   239   286   475