Pörssitiedote

Fortum Oyj:Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

28 heinäkuu 2004, 08:01

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.7.2004 klo 9.00

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004


Fortumilla erittäin vahva alkuvuosi
- liikevoitto yli miljardi euroa


Osavuosi lyhyesti
- Liikevoitto 1 005 miljoonaa euroa (+32 %), ilman kertaluonteisia
eriä +22 %
- Osakekohtainen tulos 0,76 euroa (+55 %)
- Nettovelka 5 293 miljoonaa euroa (-333 miljoonaa euroa vuoden
2003 lopusta), velkaantumisaste laski 76 prosenttiin
- Valmistelut öljytoimialan listaamiseksi jatkuivat


Tunnuslukuja    II/04 II/03 I-II/04 I-II/03  2003 Edelli-
                             set 12
                               kk
Liikevaihto, milj. 2 830 2 435  5 653  6 028 11 392 11 017
euroa
Liikevoitto, milj.  443  286  1 005   761 1 420  1 664
euroa
– ilman        379  272   908   743 1 360  1 525
kertaluonteisia
eriä, milj. euroa
Voitto ennen     376  216   863   626 1 184  1 421
veroja, milj. euroa
Tulos/osake, euroa  0,38  0,17  0,76  0,49  0,91  1,19
Oma pääoma/osake,          7,89  7,13  7,55    
euroa
Sijoitettu pääoma         12 447 13 077 12 704    
(kauden lopussa),
milj. euroa
Korollinen             5 293  4 502 5 626    
nettovelka (kauden
lopussa), milj.
euroa*)
Investoinnit, milj.         278   761 1 136   653
euroa
Liiketoiminnan           1 043  1 060 1 577    
kassavirta, milj.
euroa
Sijoitetun pääoman         16,1  12,1  11,4  13,3
tuotto, %
Oman pääoman            19,4  11,9  12,3  14,7
tuotto, %*)
Velkaantumisaste,           76   60   85    
%*)
Henkilöstö            13 097 13 272 13 343    
keskimäärin
Osakkeiden määrä         849 698 845 823 846 831 848 021
keskimäärin,
tuhatta

*) koko vuoden 2003 ja vuoden 2004 tammi-kesäkuun lukuihin
sisältyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemien
etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun vaikutus, yhteensä 1,2
miljardia euroa

Fortumin tulos parani merkittävästi tammi-kesäkuussa verrattuna
vuoden 2003 vastaavaan ajanjaksoon. Toiminnallinen tulos niin
sähkö- kuin öljyliiketoiminnoissa oli parempi kuin vastaavalla
jaksolla viime vuonna.

Hyvään tulokseen vaikutti tehokas toiminta: joustava
sähköntuotantorakenne, onnistuneet suojaukset, tuotantoyksiköiden
hyvä käytettävyys, korkealaatuinen öljytuotevalikoima sekä entistä
parempi kustannusrakenne. Toisella neljänneksellä tulosta
vahvistivat lisäksi öljyn korkea jalostusmarginaali ja
varastovoitot.

Kassavirta pysyi viime vuoden hyvällä tasolla. Vuoden 2003
kassavirta sisälsi kuitenkin poikkeuksellisen suuria
valuuttakurssivoittoja merkittävien rahoitusjärjestelyjen
ansiosta. Tase vahvistui edelleen vuoden 2003 lopusta ja
velkaantumisaste laski 76 prosenttiin. Toisen neljänneksen lopussa
nettovelka oli samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä
357 miljoonan euron osingonmaksusta huolimatta.

Valmistelut öljytoimintojen listaamiseksi pörssiin jatkuivat.
Fortum vahvisti asemaansa venäläisessä sähköyhtiö OAO
Lenenergossa.

Tammi-kesäkuussa sähkön hinta Nord Poolissa pysyi melko vakaana,
vaikka keskihinta oli 29 % alempi kuin vuoden 2003 vastaavalla
jaksolla. Öljyn kansainvälinen viitejalostusmarginaali oli vahva,
keskimäärin 62 % korkeampi kuin vuosi sitten.

Parantaakseen taloudellisen raportointinsa läpinäkyvyyttä Fortum
on ottanut käyttöön uuden raportointirakenteen.
Raportointisegmenttien määrää on lisätty neljästä seitsemään.
Uudet segmentit ja niihin kuuluvat liiketoimintayksiköt (suluissa)
ovat: Sähköntuotanto (Generation, Portfolio Management and Trading,
Service); Lämpö (Heat, Värme); Sähkönsiirto (Distribution);
Markets (Markets); Öljynjalostus (Oil Refining, Components); Öljyn
vähittäismyynti (Oil Retail); Shipping ja muu öljy (Shipping, muu
öljy, mukaan lukien SeverTEK). Näiden lisäksi segmentti Muut
sisältää mm. konsernin hallinnon ja yhteiset palvelutoiminnot.

Liikevaihto ja tulos

Huhti-kesäkuu
Toisella neljänneksellä Nord Poolin sähkönhinta oli jokseenkin
samalla tasolla kuin vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2003
toisella neljänneksellä. Öljyn kansainvälinen
viitejalostusmarginaali oli erittäin vahva toisella
neljänneksellä, ja oli korkeampi kuin vuoden 2004 ensimmäisellä ja
vuoden 2003 toisella neljänneksellä. Raakaöljyn hinta jatkoi
nousuaan.

Konsernin liikevaihto oli 2 830 (2 435 huhti-kesäkuussa 2003)
miljoonaa euroa. Kasvu johtui lähinnä öljytuotteiden korkeammista
hinnoista ja kasvaneista volyymeista.

Konsernin liikevoitto oli 443 (286) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 379 (272) miljoonaa euroa.
Kertaluonteisia eriä oli 64 (14) miljoonaa euroa, joista suurin
osa oli raakaöljyn hinnannoususta johtuvia varastovoittoja. Öljyn
korkea jalostusmarginaali vaikutti myönteisesti Öljynjalostuksen
tulokseen kun taas sähkö- ja lämpötoimintojen tulos oli
ensimmäistä neljännestä heikompi, mikä on tyypillistä tälle
jaksolle.

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 5 653 (6 028 tammi-kesäkuussa 2003)
miljoonaa euroa. Liikevaihdon vähenemiseen vaikuttivat ennen
kaikkea sähkön alhaiset markkinahinnat, kaasutradingista
luopuminen ja heikentynyt Yhdysvaltain dollari.

Konsernin liikevoitto oli 1 005 (761) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 908 (743) miljoonaa euroa.
Kertaluonteisia eriä oli 97 (18) miljoonaa euroa. Summaan sisältyy
29 miljoonan euron kertakorvaus uuden ydinvoimalan osapuolilta
liittyen nykyiseen ydinvoimainfrastruktuuriin ja 59 miljoonaa
euroa (tappiota 14 miljoonaa euroa) raakaöljyn hinnannoususta
johtuvia varastovoittoja.

Sähköntuotannon tulos parani viime vuoden vastaavasta jaksosta
alemmista sähkön markkinahinnoista huolimatta. Tämä johtui
pääasiassa Fortumin joustavasta tuotantorakenteesta, onnistuneista
suojaustoimista ja sisäisistä tehokkuuden parannuksista.

Lämpö-segmentin tulos koheni ennen kaikkea Fortum Värmen
tulosparannuksen ansiosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat parempi polttoainevalikoima ja
voimalaitosten käytettävyys.

Sähkönsiirron, joka on säänneltyä liiketoimintaa, tulos pysyi
vakaana.

Markets-segmentin tulos parani merkittävästi edellisvuoteen
verrattuna. Tärkeimpiä tekijöitä olivat parempi riskienhallinta,
parantuneet liiketoimintaprosessit ja kustannussäästöt.

Öljynjalostuksen tulos oli ennätysmäinen vahvan
jalostusmarginaalin, isompien volyymien ja huomattavien
varastovoittojen ansiosta. Toisaalta viime vuotta heikompi
Yhdysvaltain dollari vaikutti negatiivisesti tulokseen. Tulosta
paransivat myös suotuisa tuotevalikoima, kilpailukykyiset raaka-
aineet ja jalostamoiden erinomainen käytettävyys.

Öljyn vähittäismyynnin tulos oli samalla tasolla kuin vastaavalla
jaksolla viime vuonna. Liikennepolttoaineiden myyntivolyymit
kasvoivat hieman, kun taas vastaavat marginaalit alenivat jonkin
verran.

Shipping ja muu öljy -segmentti hyötyi korkeista rahdeista,
erityisesti raakaöljyn osalta, ensimmäisellä neljänneksellä.
Toisaalta viime vuotta heikompi Yhdysvaltain dollari vaikutti
negatiivisesti tulokseen. Alkaneella öljyntuotannolla oli
myönteinen vaikutus tulokseen.

Konsernin voitto ennen veroja oli EUR 863 (626) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 142 (135) miljoonaa euroa.
Summaan sisältyvät korkokulut velasta, jolla rahoitettiin Fortum
Capital Ltd:n liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksu, sekä noin 10 miljoonan euron kustannukset, jotka
aiheutuivat vuonna 1992 Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen
joukkovelkakirjalainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun
liittyvistä korkotasoerojen korvauksesta.

Vähemmistöosuus oli 20 (47) miljoonaa euroa. Lasku johtuu
pääasiassa vähemmistöosuuteen sisällytettyjen Fortum Capitalin
etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksusta. Vuoden 2004 luku
liittyy pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, josta Tukholman
kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 194 (167) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman
mukainen veroprosentti oli 22,5 (26,7) %. Kauden veroihin sisältyy
43 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys, joka johtuu
Suomen yritysveroasteen muuttumisesta 29 prosentista 26
prosenttiin verovuoden 2005 alusta lukien. Ilman mainittua
vähennystä veroprosentti olisi ollut 27,4 %.

Kauden tulos oli yhteensä 649 (412) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,76 (0,49). Sijoitetun pääoman tuotto oli
16,1 (12,1) % ja oman pääoman tuotto 19,4 (11,9) %.

SÄHKÖ- JA LÄMPÖSEGMENTIT

Fortumin sähkö- ja lämpöliiketoiminnat on jaettu neljään
raportointisegmenttiin. Sähköntuotanto-segmentti tuottaa sähköä
Fortumin kokonaan ja osittain omistamissa voimalaitoksissa ja
Lämpö-segmentti yhdistetyissä sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksissa. Sähköntuotanto myy tuottamansa sähkön
markkinoille Nord Pool -sähköpörssin kautta. Fortumin sähkön jakelu-
ja alueverkkosiirto raportoidaan Distribution-segmentissä.
Markets-segmentti ostaa sähköä Nord Poolin kautta ja myy sitä
kotitalous- ja yritysasiakkaille. Lämpö-segmentti myy tuottamansa
höyryn ja kaukolämmön pääasiassa teollisuudelle, kunnille ja
kiinteistöyhtiöille ja sähkön suoraan loppuasiakkaille ja Nord
Pooliin.

Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaat kuluttivat
ensimmäisellä vuosipuoliskolla sähköä 200 (198) TWh, joka on
prosentin enemmän kuin viime vuonna.

Toisella neljänneksellä sähkön spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,5 (28,6) euroa
megawattitunnilta, mikä on noin 3 % enemmän kuin vastaavalla
jaksolla vuonna 2003 ja myös 3 % enemmän kuin vuoden 2004
ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla sähkön spot-hinta oli
keskimäärin 29,1 (40,9) euroa megawattitunnilta eli 29 % vähemmän
kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Futuurihinnat ovat olleet
nousussa maaliskuusta alkaen.

Vähäluminen talvi ja aikainen lumen sulaminen aiheuttivat lyhyen
virtaamapiikin toukokuun alussa. Spot-hinta aleni muutamaksi
viikoksi, mutta kipusi sitten nopeasti korkeammalle kuin viime
talvena. Toisella neljänneksellä vesivarastojen vaje lisääntyi
kahdella terawattitunnilla.

Heinäkuun alussa vesivarannot olivat noin 16 TWh keskiarvoa
pienemmät ja samalla tasolla kuin vuonna 2003.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon
luvut. Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat
segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin oma sähköntuotanto Pohjoismaissa oli ensimmäisellä
vuosipuoliskolla 27,4 (26,7) TWh eli 14 (14) % Pohjoismaiden
sähkönkulutuksesta.


Fortumin koko sähkön-II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
ja lämmöntuotanto,                   set 12
TWh                             kk
Sähköntuotanto    12,6  12,6  28,0  28,2 53,2  53,0
Lämmöntuotanto     4,7  5,9  14,0  14,8 25,9  25,1


Fortumin koko oma  II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
sähköntuotanto                     set 12
Pohjoismaissa                        kk
lähteittäin, TWh
Vesivoima       3,9  4,3   8,6   8,4 16,9  17,1
Ydinvoima       6,5  6,0  13,5  12,7 23,8  24,6
Lämpövoima       1,8  1,6   5,3   5,6 10,5  10,2
Yhteensä       12,2  11,9  27,4  26,7 51,2  51,9

Oman tuotannon osuus II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
koko pohjoismaisesta                  set 12
tuotannosta, %                       kk
Vesivoima        32   36   32   31  33   33
Ydinvoima        53   50   49   48  46   47
Lämpövoima       15   14   19   21  21   20
Yhteensä        100  100   100   100  100  100

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmönmyynnin
luvut. Tämän lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat
segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkönmyynti oli 31,5 (32,2) TWh. Myynti
Pohjoismaissa pysyi ennallaan ja oli 30,7 (30,6) TWh eli noin 15
(15) % pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta vuoden ensimmäisen
puoliskon aikana.

Toisella neljänneksellä Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön hinta
oli 10 % korkeampi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon
ja 4 % korkeampi vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna. Tammi-kesäkuussa Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön
hinta oli 6 % alempi kuin edellisvuoden vastaavana jaksona.

Fortumin koko sähkön-II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
ja lämmönmyynti,                    set 12
milj. euroa                         kk
Sähkönmyynti      446  428  1 012  1 094 2 038 1 956
Lämmönmyynti      158  165   444   433  775  786


Fortumin koko    II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
sähkönmyynti                      set 12
alueittain, TWh                       kk
Ruotsi         5,9  6,4  14,0  15,2 28,3  27,1
Suomi         7,1  6,6  15,6  15,1 29,1  29,6
Muut maat       0,8  1,2   1,9   1,9  3,6  3,6
Yhteensä       13,8  14,2  31,5  32,2 61,0  60,3

Fortumin koko    II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
lämmönmyynti                      set 12
alueittain, TWh                       kk
Ruotsi         1,6  1,7   5,6   5,7  9,5  9,4
Suomi         2,2  2,3   5,7   5,8 10,3  10,2
Muut maat       0,7  1,4   1,9   2,2  3,9  3,6
Yhteensä        4,5  5,4  13,2  13,7 23,7  23,2


SEGMENTTIKATSAUKSET - SÄHKÖ

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa
ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla.

Milj. euroa     II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
                            set 12
                              kk
Liikevaihto      488  573  1 052  1 533 2 681 2 200
– sähkönmyynti     381  385   851  1 057 1 871 1 665
– muu myynti      107  188   201   476  810  535
Liikevoitto      138  116   366   328  603  641
– ilman        140  116   344   329  599  614
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma           6 188  6 276 6 391    
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman           11,7  10,3  9,5  10,2
tuotto, %

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli toisella neljänneksellä
11,5 (10,9) TWh. Kasvu johtuu pääasiassa lisääntyneestä
ydinvoimatuotannosta, joka korvasi vähentynyttä
vesivoimatuotantoa.

Tammi-kesäkuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 24,8
(24,2) TWh, josta noin 8,6 (8,4) TWh eli 35 (35) % oli vesivoimaa,
13,5 (12,7) TWh eli 54 (52) % ydinvoimaa ja 2,7 (3,1) TWh eli 11
(13) % lämpövoimaa.

Sähköntuotanto    II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
alueittain, TWh                     set 12
                              kk
Ruotsi         5,8  5,7  12,8  12,7 24,6  24,7
Suomi         5,7  5,2  12,0  11,5 22,2  22,7
Muut maat       0,3  0,7   0,6   1,5  2,0  1,1
Yhteensä       11,8  11,6  25,4  25,7 48,8  48,5

Fortum Service solmi Skotlannissa kuusivuotisen käyttö- ja
kunnossapitosopimuksen.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella. Fortum on alueen
johtava lämmöntuottaja. Segmentti myös tuottaa sähköä
yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä
loppuasasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord
Pooliin. Ruotsissa Fortum omistaa AB Fortum Värme samägt med
Stockholms stad -yhtiön, josta Tukholman kaupungilla on 50 %
taloudellinen osuus.


Milj. euroa    II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
                            set 12
                              kk
Liikevaihto     195  182   556   540  964   980
- lämmönmyynti    150  143   428   401  728   755
- sähkönmyynti    27   25   90   108  167   149
- muu myynti     18   14   38   31  69   76
Liikevoitto      27   22   134   99  173   208
– ilman        27   22   134   99  176   211
kertaluonteisia
eriä
Sidottu pääoma          2 393  2 302 2 466    
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman          11,0   8,5  7,3   8,7
tuotto, %

Segmentin lämmönmyynti toisella neljänneksellä oli 4,1 (4,2) TWh,
josta suurin osa Pohjoismaissa. Tammi-kesäkuussa lämmönmyynti oli
12,3 (12,0) TWh. Tämä osoittaa kylmien jaksojen, eli vuoden
ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen, merkityksen
lämpöliiketoiminnalle.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Fortum solmi useita
lämpösopimuksia suomalaisten yritysasiakkaiden kanssa.

Ruotsissa jatkuivat Högdalenin yhdistetyn sähkö- ja lämpölaitoksen
uuden jätteenpolttokattilan ja Akalla-Upplands Väsby -alueelle
rakennettavan kaukolämpöjärjestelmän rakentaminen suunnitelmien
mukaisesti. Fortum jatkoi jätteiden energiankäyttöprojektejaan
Suomessa.


Lämmönmyynti     II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
alueittain, TWh                     set 12
                              kk
Ruotsi         1,6  1,7   5,6   5,7  9,5  9,4
Suomi         2,2  2,3   5,7   5,8 10,3  10,2
Muut maat       0,3  0,2   1,0   0,5  1,3  1,8
Yhteensä        4,1  4,2  12,3  12,0 21,1  21,4

Sähkönmyynti, TWh  II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
                            set 12
                              kk
Yhteensä        0,9  0,8   2,7   2,6  4,5  4,6


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja sekä jakaa
sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa,
Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa     II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
                            set 12
                              kk
Liikevaihto      157  160   363   359  688  692
- jakeluverkot     131  129   305   294  569  580
- alueverkot      20   21   45   48  88   85
- muu myynti       6   10   13   17  31   27
Liikevoitto       54   61   141   142  247  246
– ilman         54   41   141   121  227  247
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma           3 103  3 046 3 129    
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman            9,1   9,0  7,9  7.9
tuotto, %


Tammi-kesäkuussa jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät
olivat 11,6 (11,4) TWh ja 9,6 (11,1) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli
yhteensä 8,0 (8,3) TWh Ruotsissa ja 1,6 (2,8) TWh Suomessa.

Jaksolla käynnistettiin ensimmäiset laajaan suunnitelmaan kuuluvat
toimenpiteet sähkökatkosten vähentämiseksi Länsi-Ruotsissa.
Alueelle tehtävät investoinnit on kaksinkertaistettu.

Ensimmäiset uuteen palveluun, Customer Service Technician,
kuuluvat henkilöt valmistuivat Ruotsissa toukokuussa. Konsepti on
osa Fortumin asiakasstrategiaa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Sähkönsiirto     II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
jakeluverkoissa                     set 12
alueittain, TWh                       kk
Ruotsi         2,9  3,2   7,1   7,8 14,2  13,5
Suomi         1,2  1,3   3,2   3,3  6,2  6,1
Norja         0,5  0,3   1,2   0,3  1,3  2,2
Muut maat       0,0  0,0   0,1   0,0  0,2  0,3
Yhteensä        4,6  4,8  11,6  11,4 21,9  22,1

Sähkönjakeluasiakkaitten   30.6.2004  30.6.2003    2003
lukumäärä alueittain,
tuhansia
Ruotsi               860     850     855
Suomi               400     395     400
Muut maat             115     115     115
Yhteensä             1 375    1 360    1 370


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,1 miljoonalle
asiakkaalle, joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet
ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.


Milj. euroa     II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
                            set 12
                              kk
Liikevaihto      303  332   722   890 1 634 1 466
Liikevoitto       5   12   15    5  35   45
– ilman         5   12   15    5  35   45
kertaluonteisia

eriä
Sidottu pääoma            177   124  23    
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman           25,2  12,7 55,2  41,8
tuotto, %

Öljytuotteiden myynti on siirretty Marketsista Öljyn
vähittäismyynti -segmenttiin.

Sähkön keskimääräiset vähittäismyyntihinnat laskivat hieman
tammikuusta maaliskuuhun, mutta kääntyivät taas nousuun huhti-
kesäkuussa. Vuoden 2003 toisen neljänneksen hintoihin verrattuna
vähittäismyyntihinnat ovat nyt hieman alemmalla tasolla. Myös
Fortum laski vähittäismyyntihintojaan kevätkaudella.

Huhti-kesäkuussa segmentin sähkönmyynti oli 9,6 (11,0) TWh ja
tammi-kesäkuussa
22,4 (24,5) TWh. Myynnin väheneminen johtui pääasiassa
teollisuuden alemmasta käyttöasteesta ja viime vuotta
lämpimämmästä talvesta.

Ruotsissa ja Norjassa kilpailu sähkömarkkinoilla jatkui
aktiivisena, ja asiakkaat vaihtoivat yhä useammin
sähköntoimittajaa. Fortum käynnisti Norjassa toimenpiteet
liiketoimintaprosessien parantamiseksi. Fortum toi markkinoille
sekä kotitalous- että yritysasiakkaille tarkoitettuja uusia
tuotteita, jotka perustuvat asiakkaiden odotuksiin. Uusi
asiakaspalveluyksikkö, joka muodostettiin vuoden alussa yhdessä
Distribution-yksikön kanssa, on parantanut asiakassuhteita ja
lisännyt asiakastyytyväisyyttä.

ÖLJYSEGMENTIT

Fortumin öljyliiketoiminnat on jaettu kolmeen
raportointisegmenttiin. Öljynjalostus valmistaa ja myy bensiinejä,
dieselpolttoaineita, kevyitä ja raskaita polttoöljyjä,
lentopolttoaineita, perusöljyjä, voiteluaineita,
bensiinikomponentteja ja nestekaasua. Öljyn vähittäismyynnillä on
laaja vähittäismyyntipisteiden verkosto. Shipping ja muu öljy -
segmenttiin kuuluu säiliöaluksia raakaöljyn ja tuotteiden
kuljetukseen, sekä öljyntuotanto.

Markkinatilanne

Toisella neljänneksellä kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-
Euroopassa (Brent Complex) oli 6,3 (2,1) dollaria barrelilta.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kansainvälinen jalostusmarginaali
Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli merkittävästi korkeampi
kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Fortumin käyttämä
viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 4,7 (2,9) USD/bbl.
Fortumin lisämarginaali oli edelleen keskimäärin 2 USD/bbl
viitemarginaalia parempi.

Raakaöljyn hinta pysyi korkeana koko tarkastelujakson aikana.
Hinta oli korkeimmillaan kesäkuun alussa, noin 42 dollaria
barrelilta (USD/bbl). Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 33,7
(28,8) USD/bbl. Tammi-kesäkuussa varastovoitot olivat 59 miljoonaa
euroa (tappio 14 miljoonaa euroa).

Jalostusmarginaalit ja rahdit hinnoitellaan Yhdysvaltain
dollareina, minkä vuoksi dollarin valuuttakurssin heikkeneminen
vaikuttaa Öljynjalostus- ja Shipping ja muu öljy -segmenttien
kannattavuuteen.

SEGMENTTIKATSAUKSET - ÖLJY

Öljynjalostus

Segmentin toimintaan kuuluvat öljytuotteiden jalostus ja
markkinointi. Päätuotteita ovat liikennepolttoaineet ja
lämmitysöljyt. Fortum on johtava puhtaiden liikennepolttoaineiden
tuottaja Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella.
  

Milj. euroa     II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
                            set 12
                              kk
Liikevaihto     1 635 1 265  2 938  2 962 5 693 5 669
Liikevoitto      187   51   280   135  281  426
– ilman        132   68   215   149  267  333
kertaluonteisia
eriä
Sidottu pääoma           1 111  1 075 1 003    
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman           52,2  24,5 26,2  39,8
tuotto, %


Fortum jalosti yhteensä 6,7 (6,4) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja
muita raaka-aineita. Suomessa öljytuotteiden myynti oli noin 4,1
(3,8) miljoonaa tonnia. Vienti oli yhteensä 2,7 (2,6) miljoonaa
tonnia.

Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointi rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui ensimmäisellä
vuosipuoliskolla suunnitelman mukaan.

Fortum aikoo lisätä synteettisen kaltaisen EHVI-perusöljyn
tuotantoa 30 000 tonnilla Porvoon jalostamolla. EHVIä käytetään
voiteluaineiden raaka-aineena. Laajennettu yksikkö on valmis
tuotantoon syksyllä 2005, jonka jälkeen vuosituotanto on noin 250
000 tonnia.

Fortum aloitti toukokuussa bioetanolia sisältävän ETBE:n (etyyli-
tertiääri-butyylieetteri) valmistuksen Porvoon jalostamolla.

Fortum jatkaa syksyllä 2002 aloitettua etanolibensiinin tuotantoa
ja myyntiä Suomessa toistaiseksi.


Fortumin       II/04 II/03 I-II/04 I-II/03  2003 Edelli-
valmistamien                       set 12
öljytuotteiden                        kk
toimitukset
tuoteryhmittäin
(1 000 t)
Bensiini       1 166  972  2 142  2 060 4 434  4 516
Dieselöljy      1 080 1 110  1 972  1 905 3 886  3 953
Lentopetroli      171  131   322   251  611   682
Kevyt polttoöljy    341  296   738   719 1 474  1 493
Raskas polttoöljy   229  295   658   682 1 314  1 290
Muu          511  446   885   788 1 672  1 769
Yhteensä       3 498 3 250  6 717  6 405 13 391 13 703


Fortumin       II/04 II/03 I-II/04 I-II/03  2003 Edelli-
valmistamien                       set 12
öljytuotteiden                        kk
toimitukset
alueittain (1 000 t)
Suomi        2 123 1 860  4 063  3 789 7 889  8 163
Muut Pohjoismaat    617  533  1 065   967 1 921  2 019
Baltian maat ja     35   21   58   29   62   91
Venäjä
Yhdysvallat ja     339  133   695   517 1 252  1 430
Kanada
Muut maat       384  703   836  1 103 2 267  2 000
Yhteensä       3 498 3 250  6 717  6 405 13 391 13 703


Öljyn vähittäismyynti

Segmentillä on liikenneasemaverkosto ja muita
vähittäismyyntipisteitä sekä Suomessa että muissa Itämeren alueen
maissa. Vähittäismyyntipisteitä on yli 1 000.

Milj. euroa     II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
                             set 12
                               kk
Liikevaihto      566  521  1 097  1 107 2 203  2 193
Liikevoitto       20   10   26   25  44   45
– ilman         14   10   20   24  53   49
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma            281   285  329    
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman           17,5  16,0 13,8  15,0
tuotto, %

Toisella neljänneksellä tärkeimpien öljytuotteiden vähittäismyynti
oli yhteensä 910 (903) tuhatta kuutiometriä, joista
liikennepolttoaineita oli 637 (612) tuhatta kuutiometriä.

Tammi-kesäkuussa tärkeimpien öljytuotteiden vähittäismyynti oli
yhteensä 1 897 (1 908) tuhatta kuutiometriä, joista
liikennepolttoaineiden osuus oli 1 245 (1 183) tuhatta
kuutiometriä.

Kesäkuun lopussa vähittäismyyntipisteitä oli 887 (895) Suomessa ja
160 (147) muissa Itämeren alueen maissa.

Suomessa Fortum aloitti ensimmäisenä yhtiönä rikittömän
(rikkipitoisuus alle 10 mg/kg) bensiinin ja dieselin myynnin
toukokuussa.

Vuosi sitten Fortum ja suomalainen Kesko perustivat
yhteisyrityksen, joka tähtää koko maan kattavaan, bensiiniä ja
päivittäistavaroita myyvään vähittäismyyntiketjuun. Kesäkuun
lopussa Fortumin liikenneasemien yhteydessä oli 25 myymälää.

Shipping ja muu öljy

Segmenttiin kuuluu raakaöljy- ja tuotekuljetuksia hoitava
laivasto. Noin puolet kuljetuksista tehdään kolmansille
osapuolille. Shipping keskittyy merikuljetuksiin Itämerellä,
Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla. Aluskannan kokonaiskantavuus
on noin miljoona dw-tonnia. Venäjällä Fortum omistaa öljykentän
tasaosuuksin venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin kanssa.

Milj. euroa     II/04 II/03 I-II/04 I-II/03 2003 Edelli-
                             set 12
                               kk
Liikevaihto       78   87   179   181  308   306
Liikevoitto       23   19   67   46  79   100
– ilman         18   20   63   49  69   83
kertaluonteisia eriä
Sidottu pääoma            168   139  133    
(kauden lopussa)
Sidotun pääoman           88,7  66,7 56,7  67,4
tuotto, %

Toisella neljänneksellä Shippingin toimitukset olivat 10,2 (10,2)
miljoonaa tonnia ja tammi-kesäkuussa 20,1 (20,4) miljoonaa tonnia.

Raakaöljy- ja tuotealusten käyttöaste oli korkea tammi-kesäkuussa.

Rahtitaso oli hyvä toisella neljänneksellä ja pysyi samalla
tasolla viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna vaikkakin
etenkin raakaöljyalusten rahdit olivat alemmat kuin vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä.

Fortum omistaa kymmenen säiliöalusta ja 19 on aikarahdattu.
Aluksista kahdeksan kuljettaa raakaöljyä ja 21 pääasiassa
erilaisia öljytuotteita.

Aluskannan uusiminen uusilla tuotealuksilla jatkui suunnitellusti.

Tammi-kesäkuussa SeverTEKin keskimääräinen tuotanto oli noin
26 000 barrelia päivässä (josta Fortumin osuus on 50 %).


Investoinnit ja myynnit

Tammi-kesäkuussa investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä
278 (761) miljoonaa euroa.

Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointihanke rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui ensimmäisellä
vuosipuoliskolla suunnitelman mukaan. Arvioidut kustannukset
vuonna 2004 ovat hieman yli 100 miljoonaa euroa.
Investointihankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 loppuun
mennessä.

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön noin
25 %:n osuudella. Tämä merkitsee 180 miljoonan euron investointia
vuosina 2004–2009. Fortum saa noin 400 MW:n osuuden voimalan
tuotannosta. Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum myönsi lisäksi
45 miljoonan euron osakaslainan.

Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät toukokuussa venäläisen
sähköyhtiö OAO Lenenergon osakkeiden oston, josta oli sovittu
helmikuussa 2004. Heinäkuussa Fortum sopi ostavansa lisää OAO
Lenenergon osakkeita. Tämän kaupan jälkeen Fortumin osuus
osakepääomasta nousee 30,7 prosenttiin ja äänivallasta 29,6
prosenttiin. Myös tämä kauppa vaatii Venäjän kilpailuviranomaisten
hyväksynnän. Kaupan päättämisen jälkeen Fortum on investoinut
Lenenergon osakkeisiin noin 150 miljoonaa euroa.

Konsulttiyhtiö Fortum Teknik & Miljö myytiin ruotsalaiselle ÅF
Groupille huhtikuussa ja Unkarin engineering-liiketoiminnan, ETV-
Eröterv Rt:n, myynti saatiin päätökseen kesäkuussa.

Kesäkuussa Fortum ja Jacobs Engineering Group Inc., jonka
pääkonttori sijaitsee Kaliforniassa Yhdysvalloissa, saivat
päätökseen kaupan, jolla Jacobs saa 34 prosentin omistusosuuden
Neste Engineeringistä. Neste Engineering jatkaa toimintaansa Neste
Jacobs Oy:n nimellä.

Rahoitus

Fortumin nettovelka väheni 333 miljoonaa euroa ja oli 5 293
miljoonaa euroa (vuoden lopussa 5 626 miljoonaa euroa).
Velkaantumisaste oli 76 % (vuoden lopussa 85 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 142 (135) miljoonaa euroa.
Summaan sisältyvät korkokulut velasta, jolla rahoitettiin Fortum
Capital Ltd:n liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksu, sekä noin 10 miljoonan euron kustannukset, jotka
aiheutuivat vuonna 1992 Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen
joukkovelkakirjalainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun
liittyvistä korkotasoerojen korvauksista.

Moodyn luottoluokitus nousi 13.2.2004 Baa1 (stable) -luokkaan.
Standard & Poorin Fortumille antama pitkän aikavälin
luottoluokitus pysyi luokituksena BBB+ (stable).


Osakkeet ja osakepääoma

Optiojärjestelyihin liittyen ensimmäisellä neljänneksellä vietiin
kaupparekisteriin yhteensä 981 004 Fortumin osaketta.

Kaupparekisteriin merkittiin 1.7.2004 Fortum Oyj:n henkilökunnalle
vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan liittyvillä optio-oikeuksilla
merkittyjä osakkeita 59 415 kappaletta ja vuoden 1999 johdon optio-
ohjelmaan liittyviä osakkeita 389 000 kappaletta. Osakemerkinnän
aiheuttama osakepääoman korotus oli 1 524 611,00 euroa. Korotuksen
jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 890 890 439,60 euroa ja
osakkeiden kokonaismäärä 850 261 894.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä
käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen
liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi
tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin
13 097 (13 272). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 13 140
(13 969). Vähennys johtuu pääasiassa yritys- ja
liiketoimintamyynneistä.

Konsernin johto

Timo Karttinen nimitettiin konsernin kehitysjohtajaksi ja
konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.7.2004 alkaen.

Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit. Vuoden 2005 aikana päästökaupasta saattaa tulla
uusi merkittävä markkinatekijä.

Viiden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon
sähköntuotanto on kasvanut 30 terawattitunnista 41
terawattituntiin. Sen osuus Fortumin omasta sähköntuotannosta oli
78 % vuonna 2003. Tämän tuotantorakenteen ansiosta Fortum on
varautunut hyvin päästökaupan mahdollisiin vaikutuksiin.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1 %:n vuosivauhtia. Toisella neljänneksellä
sähkön spot-hinta oli Pohjoismaissa keskimäärin 29,5 (28,6) euroa
megawattitunnilta. Heinäkuun alussa Pohjoismaiden vesivarannot
olivat noin 16 TWh keskimääräistä pienemmät ja samalla tasolla
kuin vuonna 2003 vastaavalla jaksolla. Heinäkuun alkupuoliskolla
spot-hinta on ollut noin 28 euroa megawattitunnilta ja sähkön
futuurihinta loppuvuodeksi 2004 noin 32 - 35 euroa
megawattitunnilta. Seuraavien 12 kuukauden ajaksi Fortumin
sähkönmyynnin suojaus on noin 60 %.

Öljymarkkinoiden perustekijät kehittyvät Fortumin oletusten
mukaan: puhtaiden liikennepolttoaineiden kulutus on kasvussa ja
raskaan polttoöljyn kysyntä laskussa, minkä vuoksi complex-
jalostamot ovat entistäkin kilpailukykyisempiä. Lisäksi Fortumille
on selkeää hyötyä sijainnistaan venäläisen raakaöljyn uusien
kuljetusreittien varrella. Tämä kehitys on linjassa Fortumin
kannattavuusoletusten kanssa, jotka koskevat Porvoon jalostamon
käynnissä olevaa investointia, ja luo hyvän lähtökohdan
öljyliiketoimintojen tulevalle listaukselle.

Öljyn jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli
vuoden toisella neljänneksellä 6,3 (2,1) USD/bbl. Heinäkuun
alkupuolella keskimääräinen viitemarginaali on ollut 7 USD/bbl.
Fortumin lisämarginaalin odotetaan pysyvän edellisvuosien vahvalla
tasolla. Vuodelle 2004 ei ole suunniteltu merkittäviä jalostamojen
huoltoseisokkeja.

Brent-raakaöljyn hinta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli
keskimäärin 35,3 (26,0) USD/bbl. Heinäkuun alkupuolella hinta on
ollut keskimäärin 36,7 USD/bbl. Kansainvälisten futuurien
hintataso loppuvuodelle 2004 on ollut keskimäärin 36,5 USD/bbl.
Raakaöljyn hinnasta aiheutuvat varastovoitot ja -tappiot
vaikuttavat Öljynjalostus-segmentin tulokseen.

Käytettävissä olevien merikuljetusrahtien futuurien perusteella
näyttää siltä, että toisen neljänneksen taso säilyy myös
kolmannella neljänneksellä.

Yhdysvaltain dollarin kurssilla on vaikutus jalostusmarginaaliin
ja merikuljetusrahteihin, joten Yhdysvaltain dollarin
heikentyminen vaikuttaa negatiivisesti öljyliiketoiminnan
kannattavuuteen. Arvioitujen myyntikatteiden suojaus etukäteen
kuitenkin lieventää tätä vaikutusta.

Toisella neljänneksellä euron vaihtokurssi Yhdysvaltain dollariin
nähden oli 1,228 (1,105) ja Ruotsin kruunuun nähden 9,164 (9,186).
Kesäkuun lopussa vaihtokurssit olivat 1,216 (1,143) ja 9,145
(9,249).

Valmistelut öljytoimialan listaamiseksi pörssiin jatkuivat
toisella neljänneksellä. Tavoitteena on saada valmistelut
päätökseen loppuvuonna. Listautumisajankohta riippuu kuitenkin
markkinatilanteesta.

Kolmas neljännes on yleensä sähkö- ja lämpöliiketoiminnan
jatkuvien toimintojen tuloksen kannalta vuoden heikoin.
Loppuvuoden sähköfutuurien hinnat ovat hieman korkeampia kuin
viime vuoden heinäkuun vastaavat futuurien hinnat olivat vuoden
2003 loppuun.

Erittäin vahva ensimmäinen puolivuotisjakso kertoo Fortumin
toiminnan tehokkuudesta. Se yhdessä tämänhetkisten
markkinatekijöiden sekä yhtiön suojauksien kanssa vahvistaa
entisestään johdon luottamusta siihen, että vuodesta 2004 tulee
Fortumille hyvä vuosi.


Espoo, 28.7.2004
Fortum Oyj
Hallitus

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Fortum siirtyy käyttämään kansainvälisiä
talousraportointistandardeja (IFRS/IAS) vuodesta 2005 lähtien.

Tulostiedotus 2004:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 21.10.2004

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja
     
     
Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puh. 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetFORTUM-KONSERNI 1.1.-30.6.2004
Tilintarkastamaton

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR            Q2/04  Q2/03  Q1-Q2/  Q1-Q2/  2003 Edel-
					   04    03	   liset
								   12 kk
Liikevaihto         2 830  2 435  5 653  6 028 11 392 11 017
 Osuus osakkuusyritysten 
 voitosta  		    17    9    27    20   41   48
 Liiketoiminnan muut tuotot  33   63    82    76   151  157
 Materiaalit ja palvelut  -1 880 -1 739  -3 753  -4 380 -8 054 -7 427
 Henkilöstökulut       -181  -175   -353   -354  -654  -653
 Poistot ja arvonalentumiset -131  -134   -252   -267  -538  -523
 Liiketoiminnan muut kulut  -245  -173   -399   -362  -918  -955
Liikevoitto          443   286  1 005   761  1 420 1 664
 Rahoitustuotot ja -kulut   -67   -70   -142   -135  -236  -243
Voitto ennen veroja      376   216   863   626  1 184 1 421
 Välittömät verot       -47   -60   -194   -167  -325  -352
 Vähemmistöosuus        -1   -14   -20   -47   -90  -63
Tilikauden voitto       328   142   649   412   769 1 006

Tulos/osake, euro      0,38  0,17   0,76   0,49  0,91  1,19
Laimennusvaikutuksella
oikaistu tulos/osake, euro  0,38  0,16   0,75   0,48  0,90
Osakkeiden lukumäärä 
keskimäärin, 1 000 kpl           849 698 845 823 846 831 848 021
Laimennettu osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl    867 907 855 935 858 732

KONSERNIN TASE
MEUR                    30.6.04 30.6.03  31.12.03

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet            138   159     146
 Aineelliset hyödykkeet           11 550  11 426   11 632
 Muut pitkäaikaiset sijoitukset       1 854  1 705    1 762
 Muut korolliset saamiset           693   618     632
 Yhteensä                  14 235  13 908   14 172

Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus                600   539     551
 Myyntisaamiset                874   871     951
 Lyhytaikaiset saamiset            335   511     449
 Rahavarat                   196   665     439
 Yhteensä                  2 005  2 586    2 390

Yhteensä                  16 240  16 494   16 562

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma                 2 889  2 876    2 886
 Muu oma pääoma               3 820  3 151    3 520
 Yhteensä                  6 709  6 027    6 406
Vähemmistöosuus                250  1 434     232
Pakolliset varaukset              200   191     207
Laskennallinen verovelka           1 850  1 775    1 843
Vieras pääoma
 Pitkäaikainen vieras pääoma
   Korollinen               4 337  3 646    4 840
   Koroton                  352   335     346
 Lyhytaikainen vieras pääoma
   Korollinen               1 152  1 522    1 225
   Koroton                 1 390  1 564    1 463
Yhteensä                  16 240  16 494   16 562

Oma pääoma/osake, euro            7,89   7,13    7,55
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl      849 813 845 848   848 832

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
MEUR                    30.6.04 30.6.03  31.12.03

Osakepääoma 1.1               6 406  5 897    5 897
Lunastetut optiot                2    -     22
Osingot                    -359   -264    -264
Muuntoerot                   11   -18     -18
Tilikauden voitto               649   412     769
Yhteensä                   6 709  6 027    6 406

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR                    30.6.04 30.6.03  31.12.03

Liiketoiminnan kassavirta          1 043  1 060    1 577
 Käyttöomaisuuslisäys             -248   -244    -550
 Ostetut osakkeet               -30   -503    -570
 Käyttöomaisuuden myyntitulot          29    80     142
 Myydyt osakkeet                16  1 219    1 227
 Muiden sijoitusten muutos          -136   -32     -67
Kassavirta ennen rahoitusta          674  1 580    1 759
 Lainojen nettomuutos             -562  -1 204    -399
 Osingonjako                 -359   -264    -264
 Muut rahoituserät *               2   -40   -1 245
Rahoituksen kassavirta            -919  -1 508   -1 908
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-)           -245    72    -149

* 31.12.2003 sisältää Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksun 1 200 miljoonaa euroa

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
                   30.6.04 30.6.03  31.12.03 Edel-
								 liset
								 12 kk
Sijoitettu pääoma, MEUR        12 447  13 077   12 704
Korollinen nettovelka, MEUR*)     5 293  4 502   5 626
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, MEUR  	     276   761   1 136  653
Sijoitetun pääoman tuotto, %      16,1   12,1    11,4  13,3
Oman pääoman tuotto, % *)        19,4   11,9    12,3  14,7
Korkokate                7,9   5,4    5,8  7,2
FFO / korollinen nettovelka, % 1)    39,9   41,8    26,1
Velkaantumisaste, % *)          76    60     85
Omavaraisuusaste, %            43    45     40
Henkilöstö keskimäärin        13 097  13 272   13 343

1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
* 31.12.03 ja 30.6.04 mukana Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen
osakkeiden takaisinmaksun vaikutus

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR          II/04  II/03  I-II/04 I-II/03   2003 Edelliset
								   12 kk

Sähköntuotanto      488   573   1 052  1 533  2 681   2 200
Lämpö           195   182    556   540   964    980
Sähkönsiirto       157   160    363   359   688    692
Markets          303   332    722   890  1 634   1 466
Öljynjalostus      1 635  1 265   2 938  2 962  5 693   5 669
Öljyn vähittäismyynti   566   521   1 097  1 107  2 203   2 193
Shipping ja muu öljy    78   87    179   181   308    306
Muut            25   22    45   44    93    94
Liiketoimintojen 
välinen myynti      -616  -707  -1 299 -1 588  -2 872  -2 583
Yhteensä        2 830  2 435   5 653  6 028  11 392  11 017

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR          II/04  II/03  I-II/04 I-II/03   2003 Edelliset
								   12 kk

Sähköntuotanto      138   116    366   328   603    641
Lämpö           27   22    134   99   173    208
Sähkönsiirto        54   61    141   142   247    246
Markets           5   12    15    5    35    45
Öljynjalostus       187   51    280   135   281    426
Öljyn vähittäismyynti   20   10    26   25    44    45
Shipping ja muu öljy    23   19    67   46    79    100
Muut           -11   -5    -24   -19   -42    -47
Yhteensä         443   286   1 005   761  1 420   1 664

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR          II/04  II/03  I-II/04 I-II/03  2003 Edelliset
								   12 kk
Sähköntuotanto       -2    -    22   -1    4    27
Lämpö            -    -     -    -   -3    -3
Sähkönsiirto        -    20     -   21   20    -1
Markets           -    -     -    -    -     -
Öljynjalostus       55   -17    65   -14   14    93
Öljyn vähittäismyynti 2)  6    -     6    1   -9    -4
Shipping ja muu öljy 2)   5    -1     4   -3   10    17
Muut            -    12     -   14   24    10
Yhteensä          64    14    97   18   60    139

2) Liiketoimintojen kertaluonteisten erien jako korjattu 2003 luvuissa.

KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR          II/04  II/03  I-II/04 I-II/03  2003 Edelliset
								   12 kk

Sähköntuotanto       28    29    56   60   116    112
Lämpö           32    28    61   56   116    121
Sähkönsiirto        33    38    66   75   143    134
Markets           4    4     8    7   14    15
Öljynjalostus       19    20    37   39   80    78
Öljyn vähittäismyynti    8    7    15   15   41    41
Shipping ja muu öljy	  3    4     5    8   14    11
Muut            4    4     4    7   14    11
Yhteensä         131   134    252   267   538    523

KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR          II/04  II/03  I-II/04 I-II/03  2003 Edelliset
								   12 kk

Sähköntuotanto       47   290    62   328   386    120
Lämpö           27    62    50   76   158    132
Sähkönsiirto        26   201    40   224   339    155
Markets           0    26     2   26   28     4
Öljynjalostus       37    21    67   44   97    120
Öljyn vähittäismyynti    7    8    11   13   36    34
Shipping ja muu öljy	  24    35    40   41   71    70
Muut            2    6     6    9   21    18
Yhteensä         170   649    278   761  1 136    653

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR                  30.6.2004 30.6.2003  31.12.03

Sähköntuotanto               6 188   6 276    6 391
Lämpö                   2 393   2 302    2 466
Sähkönsiirto                3 103   3 046    3 129
Markets                   177    124     23
Öljynjalostus               1 111   1 075    1 003
Öljyn vähittäismyynti            281    285     329
Shipping ja muu öljy             168    139     133
Muut                     127    59     45
Eliminoinnit                 -10    -10     -8
Yhteensä                 13 538  13 296   13 511

KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 3)

%		  30.6. 30.6. 30.6.  30.6. 31.12. 31.12. Edel-  Edel-
		  2004 2004*)  2003 2003*)  2003 2003*) liset  liset
							   12 kk 12 kk*)

Sähköntuotanto	  11.7  11.0  10.3  10.4  9.5  9.4  10.2   9.8
Lämpö        11.0  11.0  8.5  8.5  7.3  7.5  8.7   8.8
Sähkönsiirto     9.1  9.1  9.0  7.7  7.9  7.2  7.9   8.0
Markets       25.2  25.2  12.7  12.7  55.2  55.2  41.8  41.8
Öljynjalostus    52.2  40.1  24.5  27.0  26.2  24.9  39.8  31.1
Öljyn vähit-
täismyynti 2) 	  17.5  13.5  16.0  15.4  13.8  16.6  15.0  16.3
Shipping ja muu
öljy 2)       88.7  83.4  66.7  71.0  56.7  49.5  67.4  55.9

*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta
2) 31.12.03*) luvut korjattu kertaluonteisten erien korjauksesta johtuen
3) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin

KONSERNIN VASTUUT
MEUR                  30.6.04  30.6.03 31.12.03

Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
 Velan vakuudeksi
  Pantit                  162    512    149
  Kiinteistökiinnitykset          91    233    91
 Muista sitoumuksista
  Kiinteistökiinnitykset          57    54    55
  Pantit, yrityskiinnitykset ja
  muut vastuusitoumukset 		   3     1    -
 Takaisinostovastuut             8     9     8
 Muut vastuusitoumukset           79    99    101
 Yhteensä                  400    908    404
Osakkuusyritysten puolesta
 Pantit ja kiinteistökiinnitykset      11    12    12
 Takaukset                 442    637    562
 Muut vastuusitoumukset           182    182    182
 Yhteensä                  635    831    756
Muiden puolesta
 Takaukset                  13    23    15
 Muut vastuusitoumukset            5     6     7
 Yhteensä                  18    29    22
Yhteensä                 1 053   1 768   1 182

Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät          54    61    75
Yli vuoden kuluttua erääntyvät        93    121    103
Yhteensä                  147    182    178

Rahoitusleasingsopimukset On kirjattu taseeseen.

Ydinjätehuoltovastuu            570    545    570
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus    -560   -535   -560
Velkana taseessa 4)             10    10    10

4) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi, Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka
kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.


Johdannaissopimukset       

Korko- ja valuuttajohdannaiset
MEUR
 			   30.6.04     30.6.03     31.12.03

			  6)  7) 8)   6)  7) 8)   6)  7)  8)
Korkotermiinit      218  -1 -1   784 -1  -1   330  -  -
Koronvaihtosopimukset  4 012 -90 -62  6 015  8  46  4 253 -97 -69
Valuuttatermiinit 5)   7 280  13  9  7 599 57  46  8 396 129  49
Valuutanvaihtosopimukset  327  1 -2   530 36  10   333  -3  1
Ostetut valuuttaoptiot  1 697 -16 -8   64  7  7   -   -  -
Asetetut valuuttaoptiot 1 718  -3 -1   29  1  1   -   -  -

5) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat sopimukset.
6) Kohde-etuuden arvo
7) Käypä arvo
8) Tulouttamatta


Raakaöljy ja öljytuotteet 
 			  30.6.04      30.6.03      31.12.03

			9)  10) 11)   9)  10) 11)   9) 10) 11)
           1000 MEUR MEUR  1000 MEUR MEUR  1000 MEUR MEUR
		    bbl         bbl        bbl
Myyntisopimukset  16 536  -10 -10 16 589  -  -  22 304 -11 -11
Ostosopimukset   57 027  17  17 19 241  3  3  37 239  14  14
Ostetut optiot    7 350  -1  -1   400  -  -   150  -  -
Asetetut optiot   5 500   1  1   600  -  -   600  -  -

9) Määrä
10) Käypä arvo
11) Tulouttamatta


Sähköjohdannaiset  	 30.6.04      30.6.03      31.12.03

  		    9)  10)  11)  9)  10)  11)  9)  10)  11)
           TWh MEUR MEUR  TWh MEUR MEUR  TWh MEUR MEUR
Myyntisopimukset    70 -382 -189  77 -368 -226  58 -100  -65
Ostosopimukset     40  297  100  74  337  195  50  136  101
Ostetut optiot     -  -   -   3  -2  -2   -   -   -
Asetetut optiot     -  -   -   7   -   -   -   -   -

Kaasujohdannaiset    30.6.04      30.6.03      31.12.03

			9)  10) 11)   9)  10)  11)  9)  10) 11)
           Mill. MEUR MEUR  Mill. MEUR MEUR Mill. MEUR MEUR
		   th.  	     th.        th. 
Myyntisopimukset    -   -  -  3 135 -38  -38   8   -  -
Ostosopimukset     -   -  -  2 965  38  38   8   -  -
Ostetut optiot     -   -  -   980  -5  -5   -   -  -
Asetetut optiot     -   -  -  1 039  7   7   -   -  -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahin-
toihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.
Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen
nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Määriin sisältyvät
myös erääntymättömät, suljetut sopimukset. Johdannaissopimuksia käytetään
pääasiassa konsernin valuutta-, korko- ja hintariskin hallintaan.


LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR          II/04  I/04   IV/03 III/03   II/03   I/03

Sähköntuotanto      488   564    624   524    573   960
Lämpö           195   361    292   132    182   358
Sähkönsiirto       157   206    187   143    160   198
Markets          303   419    422   322    332   558
Öljynjalostus      1 635  1 303   1 382  1 349   1 265  1 697
Öljyn vähittäismyynti   566   531    553   543    521   586
Shipping ja muu öljy    78   101    65   62    87    94
Muut            25   20    25   24    22    22
Liiketoimintojen 
välin myynti	     -617  -682   -713  -572   -707   -880
Yhteensä        2 830  2 823   2 837  2 527   2 435  3 593

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR          II/04  I/04   IV/03 III/03   II/03   I/03

Sähköntuotanto      138   228    193   82    116   212
Lämpö           27   107    80   -6    22    77
Sähkönsiirto        54   87    58   47    61    81
Markets           5   10    17   13    12    -7
Öljynjalostus       187   93    57   89    51    84
Öljyn vähittäismyynti   20    6    -2   21    10    15
Shipping ja muu öljy    23   44    24    9    19    27
Muut           -11   -13    -7   -16    -5   -14
Yhteensä         443   562    420   239    286   475