Pörssitiedote

Fortum: Pro forma -lukuja liittyen Hafsl

10 toukokuu 2004, 10:44

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2004 1 (2)

Fortum: Pro forma -lukuja liittyen Hafslund-osakkeiden ostoon

Alla olevat pro forma -luvut esittävät Hafslund-osakkeiden
hankinnan vaikutuksia tuloslaskelmaan ja taseeseen viimeisen
12 kuukauden ajalta. Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Tuloslaskelma (12 kuukautta maaliskuun 31. päivään 2004 asti)

                              Fortum
(tilintarkastamaton)
              Fortum Hafslund 1) Oikaisut Pro Forma
(miljoonaa euroa, tulos/osake euro)

Liikevaihto         10 622    997 2)  -  11 619
  Kulut          -8 589   -758 3)  -  -9 347
  Poistot ja arvon-
   alentumiset        -526   -120   -21 4) -667
Liikevoitto          1 507    119   -21  1 605
  Rahoitustuotot ja -kulut  -246    -95   -33 5) -374
Voitto ennen veroja      1 261    24   -54  1 231
  Välittömät verot      -365    -12   14 6) -363
  Vähemmistöosuus       -76    -1   -    -77
Tilikauden voitto        820    11   -40   791

Tulos / osake         0.97            0.94

                             Fortum
Tase (31.3.2004)      Fortum Hafslund 1) Oikaisut Pro Forma
(miljoonaa euroa)         
Vastaavaa
Aineettomat ja aineelliset
 hyödykkeet         11 602   1 833   533 4) 13 968
Sijoitukset          2 449    187  -271 7) 2 365
Vaihtuvat vastaavat      2 056    385   -   2 441
Rahat ja pankkisaamiset     203    31   -    234
Yhteensä           16 310   2 436   262  19 008


Vastattavaa
Oma pääoma          6 376    681  -681 7) 6 376
Vähemmistöosuus         245    42   -    287
Korollinen vieras pääoma   5 479   1 453   835 8) 7 767
Koroton vieras pääoma     4 210    260   108 4) 4 578
Yhteensä           16 310   2 436   262  19 008


Korollinen nettovelka     5 276   1 422 9) 835   7 533
Velkaantumisaste, %       80             113


1) Hafslund konsernin informaatio pohjautuu vuoden 2003 vuosikertomuk-
seen ja vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaukseen. Norjan 
kruunu-määräiset luvut on muutettu euroiksi 7. toukokuuta 2004 vaihto-
kurssilla 8,1367. Fortumin omistusosuus Hafslundissa on 34,09%. Fortumin 
vuosikertomuksessa ja osavuosikatsauksissa Hafslund on yhdistelty
pääomaosuusmenetelmällä. Pro forma informaatio on laadittu ikään kuin 
65,91 prosentin lisäosuuden hankinta olisi tapahtunut 1.4.2003

2) Liikevaihto sisältää liiketoiminnan muut tuotot Hafslundin 
tuloslaskelman mukaan

3) Kulut sisältävät osakesijoituksista ja osakkuusyrityksistä saadut 
tuotot ja tulososuudet, jotka ovat Hafslundin tuloslaskelmassa
rahoitustuotoissa ja -kuluissa liikevoiton jälkeen

4) Oikaisut sisältävät alustavat kohdistukset hankintamenon ja konsernin 
osuuden Hafslundin omaisuuden ja velkojen tasearvojen välisestä erosta, 
laskennallisen verovelan ja poiston näistä kohdistuksista


5) Kaupan yhteydessä syntynyt lisävelka olettaen, että kauppa olisi 
toteutunut 1.4.2004 ja velkaan liittyvät korkokulut perustuen
Norjan kruunu-määräisille koroille 7.5.2004 sisältäen marginaalin

6) Verovaikutus rahoituskulujen lisääntymisestä johtuen sekä syntyneet 
laskennalliset verovelat kohdistetun konserniliikearvon poistoihin 
liittyen

7) Hafslundin omistusosuuden hankintamenon eliminointi kirjattuna oman 
pääoman vähennykseksi olettaen että kauppa olisi tapahtunut 1.4.2003 
sekä pääomaosuusmenetelmävaikutuksen peruutus.

8) Kaupan yhteydessä syntynyt Norjan kruunumääräinen lisävelka, joka 
on muutettu euroiksi 7.5.2004 kurssiin (EUR 1,00 = NOK 8,316) olettaen, 
että kauppa olisi toteutunut 1.4.2003

9) Hafslundin taseessa korollinen nettovelka sisältää korolliset 
saamiset, rahat ja pankkisaamiset. Fortumin menetelmä raportoida netto-
velka ei sisällä korollisia saamisia. Näin ollen Hafslundin nettovelka 
on laskettu Fortumin laskentaperiaatteen mukaisesti perustuen Hafslundin 
raportoimaan 381 miljoonaan Norjan kruunun nettovelkamuutokseen 
osavuosikatsauksessa 1.4.2003

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 45 24519

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet