Pörssitiedote

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004

22 huhtikuu 2004, 08:00

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.4.2004 klo 9.00 1(12)

Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004 Hyvä alku vuodelle – tulos parani lähes 20 % Osavuosi lyhyesti - Liikevoitto 562 miljoonaa euroa (+18 %) heikentyneistä markkinatekijöistä huolimatta - Parannusta kaikissa segmenteissä - Osakekohtainen tulos 0,38 euroa (+19 %) - Nettovelka 5 276 miljoonaa euroa (-350 miljoonaa euroa vuoden 2003 lopusta), vahvan kassavirran ansiosta - Valmistelut öljytoimialan eriyttämiseksi ja listaamiseksi jatkuivat Tunnuslukuja I/04 I/03 2003 Edel- liset 12 kk Liikevaihto, milj. euroa 2 823 3 593 11 392 10 622 Liikevoitto, milj. euroa 562 475 1 420 1 507 – ilman kertaluonteisia eriä, 529 471 1 360 1 418 milj. euroa Voitto ennen veroja, milj. 487 410 1 184 1 261 euroa Tulos/osake, euroa 0,38 0,32 0,91 0,97 Oma pääoma/osake, euroa 7,50 6,96 7,55 Sijoitettu pääoma (kauden 12 101 12 309 12 704 lopussa), milj. euroa Korollinen nettovelka (kauden 5 276 4 624 5 626 lopussa), milj. euroa*) Investoinnit, milj. euroa 108 112 1 136 1 132 Liiketoiminnan kassavirta, 458 344 1 577 milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,6 15,6 11,4 12,9 Oman pääoman tuotto, %*) 20,4 16,5 12,3 12,5 Velkaantumisaste, %*) 80 63 85 Henkilöstö keskimäärin 13 023 12 733 13 343 Osakkeiden määrä keskimäärin, 849 698 845 776 846 831 845 953 tuhatta *) Vuoden 2003 ja vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen lukuihin sisältyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun vaikutus, yhteensä 1,2 miljardia euroa. Fortumin tulos parani vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana verrattuna vuoden 2003 ensimmäiseen neljännekseen. Kaikkien segmenttien toiminnallinen tulos oli parempi kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna, vaikka sähkön hinnat olivat Nord Poolissa huomattavasti alempia ja kansainväliset viitejalostusmarginaalit alempia kuin viime vuonna. Hyvään tulokseen vaikutti tehokas toiminta: joustava sähköntuotantorakenne, onnistuneet suojaukset, tuotantoyksiköiden hyvä käytettävyys, korkealaatuinen öljytuotevalikoima sekä entistä parempi kustannusrakenne. Liiketoiminnan kassavirta pysyi hyvänä. Tasetta vahvisti edelleen nettovelan 350 miljoonan euron vähennys vuoden 2003 loppuun verrattuna. Valmistelut öljytoimintojen eriyttämiseksi ja listaamiseksi pörssiin jatkuivat. Fortum jatkoi ydinliiketoimintaansa kuulumattomien toimintojen myyntiä. Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön hinta Nord Poolissa pysyi melko vakaana, vaikka keskihinta oli 46 % alempi kuin vuoden 2003 vastaavalla jaksolla. Öljyn kansainvälinen viitejalostusmarginaali oli hyvä, vaikkakin keskimäärin 18 % alempi kuin vuosi sitten. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 2 823 (3 593 tammi-maaliskuussa 2003) miljoonaa euroa. Liikevaihdon vähenemiseen vaikuttivat ennen kaikkea sähkön alhaiset markkinahinnat, kaasutradingista luopuminen, heikentynyt Yhdysvaltain dollari ja alentunut öljytradingin määrä. Konsernin liikevoitto oli 562 (475) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 529 (471) miljoonaa euroa. Kertaluonteisia eriä oli 33 (4) miljoonaa euroa. Summaan sisältyy 29 miljoonan euron kertakorvaus uuden ydinvoimalan osapuolilta liittyen nykyiseen ydinvoimainfrastruktuuriin. Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin tulos parani viime vuoden vastaavasta jaksosta alemmista sähkön markkinahinnoista huolimatta. Tämä johtui pääasiassa Fortumin joustavasta tuotantorakenteesta, onnistuneista suojaustoimista, sisäisistä tehokkuuden parannuksista ja Fortum Värmen tuloksen merkittävästä kohenemisesta. Säänneltynä liiketoimintana Sähkönsiirto-segmentin tulos pysyi vakaana. Sisäisten tehostustoimien ansiosta tulos parani hieman. Markets-segmentin tulos parani merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Tärkeimpiä tekijöitä olivat parempi riskienhallinta, parantuneet liiketoimintaprosessit ja kustannussäästöt. Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulos kohosi ennätystasolle, vaikka öljyn kansainvälinen viitejalostusmarginaali olikin alempi ja Yhdysvaltain dollari heikompi kuin viime vuonna. Tulosta paransivat suotuisa tuotevalikoima, kilpailukykyiset raaka-aineet ja jalostamoiden erinomainen käytettävyys. Lisäksi Shipping-liiketoiminta hyötyi etenkin raakaöljykuljetusten korkeista rahdeista. Raakaöljyn hinnan hienoisen nousun takia tulokseen sisältyy jonkin verran varastovoittoja. Voitto ennen veroja oli 487 (410) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 75 (65) miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät korkokulut velasta, jolla rahoitettiin Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksu, sekä noin 10 miljoonan euron kustannukset, jotka aiheutuivat vuonna 1992 Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjalainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvistä korkotasoerojen korvauksesta. Vähemmistöosuus oli 19 (33) miljoonaa euroa. Lasku johtuu pääasiassa edellä mainittujen, aiemmin vähemmistöosuuteen sisällytettyjen Fortum Capitalin etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksusta. Vuoden 2004 luku liittyy pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, josta Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus. Kauden verot olivat 147 (107) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 30,2 (26,1) %. Kauden tulos oli yhteensä 321 (270) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,38 (0,32) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 18,6 (15,6) % ja oman pääoman tuotto 20,4 (16,5) %. SEGMENTTIKATSAUKSET Sähkö, lämpö ja kaasu Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla. Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö ja alueen johtava lämmöntuottaja. Milj. euroa I/04 I/03 2003 Edelli- set 12 kk Liikevaihto 890 1 204 3 394 3 080 – sähkönmyynti 511 665 1 853 1 699 – lämmönmyynti 286 268 775 793 – muu myynti 93 271 766 588 Liikevoitto 335 291 776 820 – ilman kertaluonteisia eriä 312 292 775 795 Sidottu pääoma (kauden 8 569 8 699 8 850 lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 15,4 13,3 8,9 9,5 Liikevaihdon pieneneminen johtui alentuneista sähkön hinnoista ja kaasutradingista luopumisesta. Tammi-maaliskuussa sähkön spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) pysyi vakaana. Keskihinta oli 28,6 (53,3) euroa megawattitunnilta, mikä on noin 46 % alempi kuin vastaava luku viime vuonna ja 16 % alempi kuin vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2004 alussa Pohjoismaiset vesivarannot olivat noin 16 TWh keskiarvoa pienemmät, mutta 8 TWh vuoden 2003 vastaavaa tasoa suuremmat. Ensimmäisen neljänneksen aikana vaje väheni hieman, mutta lunta satoi vähän, mikä aiheutti vajeen lumivarantoihin. Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaat kuluttivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä sähköä 113 (112) TWh, joka on prosentin enemmän kuin viime vuonna. Fortumin oma sähköntuotanto Pohjoismaissa oli ensimmäisellä neljänneksellä 15,2 (14,8) TWh eli 13 (13) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta. Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön hinta oli 14 % alempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja 7 % alempi verrattuna vuoden 2003 viimeiseen neljännekseen. Fortum-konsernin sähkönmyynti oli yhteensä 17,7 (18,0) TWh. Myynti Pohjoismaissa oli 17,3 (17,3) TWh, noin 15 (15) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta. Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin myynti oli 16,5 (17,9) TWh, josta Pohjoismaiden osuus oli 16,1 (17,2) TWh. Fortum Värmen liiketoiminta Ruotsissa kehittyi myönteisesti hyvän polttoainevalikoiman ja voimaloiden käytettävyyden ansiosta. Maaliskuussa Fortum allekirjoitti Isossa-Britanniassa rakenteilla olevaan jätteenpolttolaitokseen liittyvän 12-vuotisen käyttö- ja kunnossapitosopimuksen Kent Enviropower Limitedin kanssa. Oma sähköntuotanto I/04 I/03 2003 Edelli- Pohjoismaissa, TWh set 12 kk Vesivoima 4,7 4,1 16,9 17,5 Ydinvoima 7,0 6,7 23,8 24,1 Lämpövoima 3,5 4,0 10,5 10,0 Yhteensä 15,2 14,8 51,2 51,6 Oman tuotannon osuus I/04 I/03 2003 Edelli- Pohjoismaissa, % set 12 kk Vesivoima 31 28 33 34 Ydinvoima 46 45 46 47 Lämpövoima 23 27 21 19 Yhteensä 100 100 100 100 Sähkönmyynti alueittain, I/04 I/03 2003 Edelli- TWh set 12 kk Ruotsi 7,9 8,9 28,2 27,2 Suomi*) 8,2 8,3 28,5 28,4 Muut maat 0,4 0,7 2,4 2,1 Yhteensä 16,5 17,9 59,1 57,7 *) Muutoksia vuoden 2003 määrissä segmenttien välisen sisäisen siirron takia. Lämmönmyynti alueittain, I/04 I/03 2003 Edelli- TWh set 12 kk Ruotsi 4,0 4,0 9,5 9,5 Suomi 3,5 3,5 10,3 10,3 Muut maat 1,2 0,8 3,9 4,3 Yhteensä 8,7 8,3 23,7 24,1 Sähkönsiirto Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa. Milj. euroa I/04 I/03 2003 Edelli- set 12 kk Liikevaihto 206 199 688 695 – jakeluverkot 174 165 569 578 – alueverkot 25 27 88 86 – muu myynti 7 7 31 31 Liikevoitto 87 81 247 253 – ilman kertaluonteisia 87 80 227 234 eriä Sidottu pääoma (kauden 3 095 3 179 3 129 lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 11,2 10,2 7,9 8,1 Ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 7,0 (6,6) TWh ja 5,4 (6,2) TWh. Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli yhteensä 4,5 (4,6) TWh Ruotsissa ja 0,9 (1,6) TWh Suomessa. Sähkönsiirtohinnat säilyivät jakson ajan muuttumattomina kaikilla Fortumin markkina-alueilla. 1.1.2004 muodostettiin yhdessä Marketsin kanssa uusi asiakaspalveluyksikkö, joka palvelee kaikkia sähkön myynti- ja siirtoasiakkaita. Sähkönsiirto I/04 I/03 2003 Edelli- jakeluverkoissa alueittain, set 12 TWh kk Ruotsi *) 4,2 4,6 14,2 13,8 Suomi 2,0 2,0 6,2 6,2 Norja 0,7 - 1,3 2,0 Muut maat 0,1 0,0 0,2 0,3 Yhteensä 7,0 6,6 21,9 22,3 *) Ruotsin jakelu- ja alueverkot on luokiteltu uudelleen vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä, mikä aiheuttaa pieniä muutoksia siirtomääriin. Sähkönjakeluasiakkaitten 31.3.2004 31.3.2003 2003 lukumäärä alueittain, tuhansia Ruotsi 860 890 855 Suomi 400 390 400 Muut maat *) 115 20 115 Yhteensä 1 375 1 300 1 370 *) Fortum Distribution AS (entinen Østfold Energi Nett AS) sisältyy lukuihin 1.5.2003 lähtien. Markets Markets vastaa sähkön ja öljytuotteiden – pääasiassa lämmitysöljyn – vähittäismyynnistä ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja. Yksiköllä on noin 1,3 miljoonaa yritys- ja kotitalousasiakasta Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Milj. euroa I/04 I/03 2003 Edelli- set 12 kk Liikevaihto 515 687 2 024 1 852 Liikevoitto 12 -5 47 64 – ilman kertaluonteisia 12 -5 47 64 eriä Sidottu pääoma (kauden 166 76 35 lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 47,8 -30,4 61,6 65,0 Myynti sähköyhtiöille on siirretty Sähkö, lämpö ja kaasu - segmentistä Markets-segmenttiin, minkä vuoksi vuoden 2003 luvut ovat muuttuneet. Vuoden alussa sähkön keskimääräiset vähittäismyyntihinnat laskivat hieman Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Myös Fortum laski vähittäishintojaan näissä maissa. Öljytuotteiden hinnat nousivat vuoden alussa. Tammikuussa myytiin lämmitysöljyä huomattavasti vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mikä johtui pääasiassa lämpimämmästä talvesta ja korkeammista hinnoista. Helmi- ja maaliskuussa myyntivolyymi kasvoi hieman. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä segmentin sähkönmyynti oli yhteensä 12,8 (13,5) TWh. Lasku johtui lämpimämmästä talvesta, teollisuuden alemmasta käyttöasteesta ja asiakaskunnassa tapahtuneista muutoksista. Lämmitysöljyä myytiin yhteensä 0,3 (0,3) miljoonaa tonnia. Markets-liiketoimintayksikkö ostaa sähkönsä pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) kautta, ja myös sen öljytuotteet ostetaan markkinaehdoilla. Fortum lisäsi merkittävästi myynti- ja markkinointitoimiaan sähkön ja öljyn kotitalousasiakkaille. Asiakaspalvelun parantamiseksi muodostettiin 1.1.2004 yhdessä Distributionin kanssa uusi yksikkö, joka palvelee kaikkia sähkön myynti- ja siirtoasiakkaita. Öljynjalostus ja markkinointi Segmentin toimintaan kuuluvat öljyntuotanto, öljytuotteiden jalostus ja markkinointi sekä logistiikka. Päätuotteita ovat liikennepolttoaineet ja lämmitysöljyt. Fortum on Pohjoismaiden johtava puhtaiden liikennepolttoaineiden tuottaja. Milj. euroa I/04 I/03 2003 Edelli- set 12 kk Liikevaihto 1 682 2 075 7 192 6 799 Liikevoitto 140 125 396 411 – ilman kertaluonteisia 130 123 381 388 eriä Sidottu pääoma (kauden 1 478 1 527 1 402 lopussa) Sidotun pääoman tuotto, % 38,9 32,9 27,0 28,2 Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä ja tradingvolyymien supistumisesta. Raakaöljyn hinta pysyi korkeana koko tarkastelujakson aikana. Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 32,0 (31,5) dollaria barrelilta (USD/bbl). Varastovoitto oli tammi-maaliskuussa 9 (3) miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Fortumin käyttämä viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 3,1 (3,8) USD/bbl. Fortumin lisämarginaali kuitenkin jopa ylitti vuosineljänneksellä pitkään vallinneen tason 2 USD/bbl. Korkea marginaali oli monen tekijän summa: arvokkaiden tuotteiden valmistaminen, jalostamoiden erinomainen käytettävyys, kilpailukykyiset raaka-aineet ja tehokas logistiikka. Fortum jalosti yhteensä 3,3 (3,2) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja muita raaka-aineita. Suomessa öljytuotteiden myynti oli noin 1,9 (1,9) miljoonaa tonnia. Markkinaosuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vienti oli yhteensä 1,3 (1,2) miljoonaa tonnia. Raakaöljyrahdit olivat vuoden alussa erittäin korkeat jääolosuhteiden ja jääluokan raakaöljyalusten heikon saatavuuden takia. Myös tuotteiden rahdit olivat hyvällä tasolla. Uusi säiliöalus valmistui ja luovutettiin Fortumille Kiinassa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä SeverTEKin keskimääräinen öljyntuotanto oli 25 127 barrelia päivässä (josta Fortumin osuus oli 50 %). Kokonaistuotantoa lisätään asteittain, ja tavoitteena on saavuttaa täysi tuotantokapasiteetti, 50 000 barrelia päivässä, vuonna 2005, eli hieman suunniteltua myöhemmin. Fortumin osuus tästä määrästä vastaa 10 % Fortumin omista tarpeista. SeverTEK on venäläisen Lukoilin ja Fortumin tasaosuuksin omistama yhteisyritys. Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointi rikittömän dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui ensimmäisellä neljänneksellä suunnitelman mukaan. Öljysektorille muodostettiin 1.4. uusi Components-yksikkö vastauksena komponenttimarkkinoiden kasvavaan kysyntään. Fortum toimittaa voiteluaine- ja liikennepolttoainekomponentteja ja kehittää biokomponentteja. Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin 1 000 t I/04 I/03 2003 Edelli- set 12 kk Bensiini 976 1 088 4 434 4 322 Dieselöljy 892 796 3 886 3 983 Lentopetroli 151 120 611 642 Kevyt polttoöljy 397 423 1 474 1 448 Raskas polttoöljy 429 386 1 314 1 357 Muu 374 342 1 672 1 704 Yhteensä 3 219 3 155 13 391 13 455 Fortumin jalostamien öljyntuotteiden toimitukset alueittain 1 000 t I/04 I/03 2003 Edelli- set 12 kk Suomi 1 940 1 929 7 889 7 900 Muut Pohjoismaat 448 434 1 921 1 935 Baltian maat ja Venäjä 23 8 62 77 Yhdysvallat ja Kanada 356 384 1 252 1 224 Muut maat 452 400 2 267 2 319 Yhteensä 3 219 3 155 13 391 13 455 Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennemuutokset Valmistelut öljytoimintojen eriyttämiseksi uudeksi yhtiöksi ja yhtiön viemiseksi Helsingin pörssiin jatkuivat. Uusi yhtiö käsittää Fortumin kaikki nykyiset öljytoiminnot jalostus-, markkinointi-, varustamo- ja öljyntuotantotoimintoineen. Öljysektorin uusi rakenne koostuu 1.4.2004 alkaen neljästä liiketoimintayksiköstä, jotka ovat Oil Refining, Oil Retail, Shipping ja Components. Investoinnit ja myynnit Ensimmäisellä neljänneksellä investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 108 (112) miljoonaa euroa. Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointihanke rikittömän dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui ensimmäisellä neljänneksellä suunnitelman mukaan. Arvioidut kustannukset vuonna 2004 ovat hieman yli 100 miljoonaa euroa. Investointihankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 loppuun mennessä. Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön noin 25 %:n osuudella. Tämä merkitsee 180 miljoonan euron investointia vuosina 2004–2009. Fortum saa noin 400 MW:n osuuden voimalan tuotannosta. Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum myönsi lisäksi 45 miljoonan euron osakaslainan. Helmikuussa Fortum sopi lisäosakkeiden ostosta venäläisestä OAO Lenenergosta. Oston myötä Fortumin omistusosuus osakepääomasta nousee 21,0 %:iin ja äänivalta 20,7 %:iin. Osakekauppa edellyttää venäläisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää, koska Fortumin omistusosuus Lenenergosta nousee yli 20 prosentin. Fortum on jatkanut järjestelyjään ydinliiketoimintaansa kuulumattomista toiminnoista luopumiseksi: Flow Improver Agent (FIA) erikoiskemikaaliliiketoiminta myytiin M-I Finland Oy:lle, Teksasissa Yhdysvalloissa toimivan M-I LLC:n tytäryhtiölle, ja lisäksi Fortum allekirjoitti sopimuksen, jolla se myy Unkarissa engineering-toimintaa harjoittavan ETV-Eröterv Rt:n yhtiön toimivalle johdolle. Rahoitus Fortumin nettovelka väheni 350 miljoonaa euroa, ja se oli 5,276 miljoonaa euroa (vuoden lopussa 5,626 miljoonaa euroa). Velkaantumisaste oli 80 % (vuoden lopussa 85 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat 75 (65) miljoonaa euroa. Yksi syy kasvuun oli Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksu, joka rahoitettiin velalla joulukuussa 2003. Toinen syy oli, että Fortumin tytäryhtiö, Fortum Finance BV, käytti oikeuttaan maksaa ennakkoon Yhdysvalloissa 1992 liikkeelle lasketut 73 miljoonan dollarin arvoiset joukkovelkakirjalainat (erääntymisajankohta alun perin vuonna 2007). Ennenaikainen takaisinmaksu 31.3.2004 selkeytti Fortumin rahoitusrakennetta entisestään ja tehosti konsernin valuuttariskin hallintaa. Sijoittajille lainaehtojen mukaan ennakkoon maksettu preemio oli suuruudeltaan 12,9 miljoonaa dollaria (10,5 miljoonaa euroa). Summa on kirjattu korkokuluina ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Preemiolla kompensoitiin ennakkoon maksettujen lainojen kiinteiden korkojen ja nykyisten, huomattavasti matalampien korkojen välinen erotus. Moodyn luottoluokitus nousi 13.2.2004 Baa1 (stable) -luokkaan. Standard & Poorin Fortumille antama pitkän aikavälin luottoluokitus pysyi luokituksena BBB+ (stable). Osakkeet ja osakepääoma Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan liittyen osakkeita merkittiin optio-oikeuksilla 16 004 kappaletta. Fortum Oyj:n vuoden 1999 johdon optio-ohjelmaan liittyen osakkeita merkittiin kaikkiaan 965 000 kappaletta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 12.2.2004. Osakemerkinnän aiheuttama osakepääoman korotus oli 3 335 413,60 euroa. Korotuksen jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 889 365 828,60 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 849 813 479. Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi. Yhtiökokous 25.3.2004 pidetyssä yhtiökokouksessa hyväksyttiin osakekohtainen 0,42 (0,31) euron osinko. Seuraavat henkilöt valittiin uudelleen hallintoneuvostoon: Satu Hassi, Klaus Hellberg, Rakel Hiltunen, Jorma Huuhtanen, Mikko Immonen, Kimmo Kalela, Juha Mikkilä ja Ben Zyskowicz, sekä uusina jäseninä Lasse Hautala, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen ja Jari Koskinen. Timo Kalli valittiin puheenjohtajaksi ja Klaus Hellberg varapuheenjohtajaksi. Seuraavat henkilöt valittiin uudelleen hallitukseen uuden yhtiöjärjestyksen mukaisesti: Peter Fagernäs (hallituksen puheenjohtaja), Heikki Pentti (varapuheenjohtaja), Birgitta Kantola, Lasse Kurkilahti, Antti Lagerroos ja Erkki Virtanen. Birgitta Johansson-Hedberg valittiin uudeksi jäseneksi. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen varsinaiseksi tilintarkastajaksi. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Tuomala. Konsernin henkilöstö Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 13 023 (12 733) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 13 029 (12 645). Konsernin johto Risto Rinne nimitettiin öljysektorin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 15.1.2004 alkaen. Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Energia-alaan erikoistunut konsulttiyhtiö Fortum Teknik & Miljö AB myytiin ruotsalaiselle Ångpanneföreningenille. Fortum ja Jacobs Engineering Group Inc., jonka pääkonttori sijaitsee Kaliforniassa Yhdysvalloissa, tekivät aiesopimuksen, jonka mukaan Jacobs voi tulla Fortumin Neste Engineeringin osaomistajaksi. Näkymät Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin kruunun kurssit. Vuoden 2005 aikana päästökaupasta saattaa tulla uusi merkittävä markkinatekijä. Viiden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon sähköntuotanto on kasvanut 30 terawattitunnista 41 terawattituntiin. Sen osuus Fortumin omasta sähköntuotannosta oli 78 % vuonna 2003. Tämän tuotantorakenteen ansiosta Fortum on varautunut hyvin päästökaupan mahdollisiin vaikutuksiin. Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa noin 1 %:n vuosivauhtia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sähkön spot-hinta oli Pohjoismaissa keskimäärin 28,6 (53,3) euroa megawattitunnilta. Huhtikuun alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 14 TWh keskimääräistä pienemmät ja 6 TWh vuoden 2003 vastaavaa tasoa suuremmat. Huhtikuun alkupuoliskolla spot-hinta on ollut noin 29 euroa megawattitunnilta ja sähkön futuurihinta loppuvuodeksi 2004 29–31 euroa megawattitunnilta. Seuraavien 12 kuukauden ajaksi Fortumin sähkönmyynnin suojaus on noin 60 %. Öljymarkkinoiden perustekijät kehittyvät Fortumin oletusten mukaan: puhtaiden liikennepolttoaineiden kulutus on kasvussa ja raskaan polttoöljyn kysyntä laskussa, minkä vuoksi complex- jalostamot ovat entistäkin kilpailukykyisempiä. Lisäksi Fortumille on selkeää hyötyä sijainnistaan venäläisen raakaöljyn uusien kuljetusreittien varrella. Tämä kehitys on linjassa Fortumin kannattavuusoletusten kanssa, jotka koskevat Porvoon jalostamon käynnissä olevaa investointia, ja luo hyvän lähtökohdan öljyliiketoimintojen tulevalle listaukselle. Öljyn jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 3,1 (3,8) USD/bbl. Huhtikuun alkupuolella keskimääräinen viitemarginaali vahvistui ja ylitti 5 USD/bbl tason. Fortumin lisämarginaalin odotetaan pysyvän edellisvuosien vahvalla tasolla. Vuodelle 2004 ei ole suunniteltu merkittäviä jalostamojen huoltoseisokkeja. Brent-raakaöljyn hinta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli keskimäärin 32,0 (31,5) USD/bbl. Huhtikuun alkupuolella hinta on ollut keskimäärin 32,9 USD/bbl. Kansainvälisten futuurien hintataso loppuvuodelle 2004 on ollut keskimäärin 31,8 USD/bbl. Raakaöljyn hinnasta aiheutuvat varastovoitot ja -tappiot vaikuttavat Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulokseen. Yhdysvaltain dollarin kurssilla on vaikutus jalostusmarginaaliin ja merikuljetusrahteihin, joten Yhdysvaltain dollarin heikentyminen vaikuttaa negatiivisesti öljyliiketoiminnan kannattavuuteen. Arvioitujen myyntikatteiden suojaus etukäteen kuitenkin lieventää tätä vaikutusta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä euron vaihtokurssi Yhdysvaltain dollariin nähden oli 1,241 (1,075) ja Ruotsin kruunuun nähden 9,191 (9,197). Maaliskuun lopussa vaihtokurssit olivat 1,222 (1.090) ja 9,258 (9.261). Valmistelut öljytoimialan listaamiseksi pörssiin jatkuivat ensimmäisellä neljänneksellä. Tavoitteena on saada valmistelut päätökseen loppuvuonna. Listautumisajankohta riippuu kuitenkin markkinatilanteesta. Vuodenaikojen vaihtelusta johtuen sähkö- ja lämpöliiketoiminnan jatkuvien toimintojen tulos on yleensä merkittävästi parempi vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä kuin vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. Hyvä ensimmäinen vuosineljännes, tämänhetkiset markkinatekijät ja yhtiön suojaukset vahvistavat johdon luottamusta siihen, että vuodesta 2004 tulee Fortumille jälleen hyvä vuosi. Espoossa 22.4.2004 Fortum Oyj Hallitus Luvut eivät ole tilintarkastettuja. Fortum siirtyy käyttämään kansainvälisiä talousraportointistandardeja (IFRS/IAS) vuodesta 2005 lähtien. Tulostiedotus 2004: Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 28.7.2004 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 21.10.2004 Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen viestintäjohtaja Lisätietoja: Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puh. 010 452 9100 Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet FORTUM-KONSERNI 1.1.-31.3.2004 Tilintarkastamaton KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR I/04 I/03 2003 Edellis. 12 kk Liikevaihto 2 823 3 593 11 392 10 622 Osuus osakkuusyritysten voitosta 10 11 41 40 Liiketoiminnan muut tuotot 49 13 151 187 Materiaalit ja palvelut -1 873 -2 678 8 054 -7 249 Henkilöstökulut -172 -183 -654 -643 Poistot ja arvonalentumiset -121 -133 -538 -526 Liiketoiminnan muut kulut -154 -148 -918 -924 Liikevoitto 562 475 1 420 1 507 Rahoitustuotot ja -kulut -75 -65 -236 -246 Voitto ennen veroja 487 410 1 184 1 261 Välittömät verot -147 -107 -325 -365 Vähemmistöosuus -19 -33 -90 -76 Tilikauden voitto 321 270 769 820 Tulos/osake, euro 0,38 0,32 0,91 0,97 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos /osake,euro 0,37 0,32 0,90 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl 849 698 845 776 846 831 845 953 Laimennettu osakkeiden keski- määräinen lukumäärä, 1 000 kpl 867 344 853 684 858 732 KONSERNIN TASE MEUR 31.3.04 31.3.03 31.12.03 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 156 165 146 Aineelliset hyödykkeet 11 446 11 541 11 632 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1 776 1 434 1 762 Muut korolliset saamiset 673 534 632 Yhteensä 14 051 13 674 14 172 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 580 536 551 Myyntisaamiset 1 049 1 096 951 Lyhytaikaiset saamiset 427 842 449 Rahavarat 203 339 439 Yhteensä 2 259 2 813 2 390 Yhteensä 16 310 16 487 16 562 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 2 889 2 876 2 886 Muu oma pääoma 3 487 3 008 3 520 Yhteensä 6 376 5 884 6 406 Vähemmistöosuus 245 1 461 232 Pakolliset varaukset 210 99 207 Laskennallinen verovelka 1 862 1 798 1 843 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Korollinen 4 235 3 536 4 840 Koroton 345 452 346 Lyhytaikainen vieras pääoma Korollinen 1 245 1 428 1 225 Koroton 1 792 1 829 1 463 Yhteensä 16 310 16 487 16 562 Oma pääoma/osake, euro 7,50 6,96 7,55 Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl 849 813 845 776 848 832 OMAN PÄÄOMAN MUUTOS MEUR 31.3.04 31.3.03 31.12.03 Osakepääoma 1.1 6 406 5 897 5 897 Lunastetut optiot - - 22 Osingot -357 -262 -262 Muuntoerot 6 -21 -20 Tilikauden voitto 321 270 769 Yhteensä 6 376 5 884 6 406 KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA MEUR 31.3.04 31.3.03 31.12.03 Liiketoiminnan kassavirta 458 344 1 577 Käyttöomaisuuslisäys -108 -83 -550 Ostetut osakkeet - -29 -570 Käyttöomaisuuden myyntitulot 14 63 142 Myydyt osakkeet 1 933 1 227 Muiden sijoitusten muutos -51 1 -67 Kassavirta ennen rahoitusta 314 1 229 1 759 Lainojen nettomuutos -549 -1 480 -399 Osingonjako - - -264 Muut rahoituserät * -2 -1 -1 245 Rahoituksen kassavirta -551 -1 481 -1 908 Likvidien varojen muutos lisäys (+), vähennys (-) -237 -252 -149 * Vuonna 2003 sisältää Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun 1 200 miljoonaa euroa KONSERNIN TUNNUSLUVUT 31.3.04 31.3.03 31.12.03 Edellis. 12 kk Sijoitettu pääoma, MEUR 12 101 12 309 12 704 Korollinen nettovelka, MEUR 5 276 4 624 5 626 Bruttoinvestoinnit käyttö- omaisuuteen, MEUR 108 112 1 136 1 132 Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,6 15,6 11,4 12,9 Oman pääoman tuotto, % 20,4 16,5 12,3 12,5 Korkokate 7,6 7,1 5,8 6,0 FFO / korollinen nettovelka, % 1) 46,5 43,6 26,1 Velkaantumisaste, % 80 63 85 Omavaraisuusaste, % 41 45 40 Henkilöstö keskimäärin 13 023 12 733 13 343 1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta. * Vuonna 2003 mukana Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun vaikutus KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN MEUR I/04 I/03 2003 Edellis. 12 kk Sähkö, lämpö ja kaasu 890 1 204 3 394 3 080 Sähkönsiirto 206 199 688 695 Markets 515 687 2 024 1 852 Öljynjalostus ja markkinointi 1 682 2 075 7 192 6 799 Muu toiminta 18 20 84 82 Liiketoimintojen välinen myynti -487 -592 -1 990 -1 885 Yhteensä 2 823 3 593 11 392 10 622 *) Sisäinen myynti vähennetty KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN MEUR I/04 I/03 2003 Edellis. 12 kk Sähkö, lämpö ja kaasu 335 291 776 820 Sähkönsiirto 87 81 247 253 Markets 12 -5 47 64 Öljynjalostus ja markkinointi 140 125 396 411 Muu toiminta -12 -17 -46 -41 Yhteensä 562 475 1 420 1 507 KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN MEUR I/04 I/03 2003 Edellis. 12 kk Sähkö, lämpö ja kaasu 23 -1 1 25 Sähkönsiirto - 1 20 19 Markets - - - - Öljynjalostus ja markkinointi 10 2 15 23 Muu toiminta - 2 24 22 Yhteensä 33 4 60 89 KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN MEUR I/04 I/03 2003 Edellis. 12 kk Sähkö, lämpö ja kaasu 56 58 231 229 Sähkönsiirto 33 37 143 139 Markets 4 4 16 16 Öljynjalostus ja markkinointi 27 30 131 128 Muu toiminta 1 4 17 14 Yhteensä 121 133 538 526 KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN MEUR I/04 I/03 2003 Edellis. 12 kk Sähkö, lämpö ja kaasu 38 53 545 530 Sähkönsiirto 14 23 339 330 Markets 2 - 28 30 Öljynjalostus ja markkinointi 50 32 202 220 Muu toiminta 4 4 22 22 Yhteensä 108 112 1 136 1 132 KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN MEUR 31.3.04 31.3.03 31.12.03 Sähkö, lämpö ja kaasu 8 569 8 699 8 850 Sähkönsiirto 3 095 3 179 3 129 Markets 166 76 35 Öljynjalostus ja markkinointi 1 478 1 527 1 402 Muu toiminta 121 126 95 Yhteensä 13 429 13 607 13 511 KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 2) % 31.3.04 31.3.04*)31.3.03 31.3.03*) Sähkö, lämpö ja kaasu 15,4 14,3 13,3 13,4 Sähkönsiirto 11,2 11,2 10,2 10,0 Markets 47,8 47,8 -30,4 -30,4 Öljynjalostus ja markkinointi 38,9 36,1 32,9 32,4 % 31.12.03 31.12.03*)Ed.12 kk Ed.12 kk*) Sähkö, lämpö ja kaasu 8,9 8,9 9,5 9,2 Sähkönsiirto 7,9 7,2 8,1 7,5 Markets 61,6 61,1 65,0 64,6 Öljynjalostus ja markkinointi 27,0 26,0 28,2 26,6 2) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin *) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta KONSERNIN VASTUUT MEUR 31.3.04 31.3.03 31.12.02 Vastuusitoumukset Omasta puolesta Velan vakuudeksi Pantit 161 492 149 Kiinteistökiinnitykset 91 235 91 Yrityskiinnitykset - 7 - Muut kiinnitykset - 26 - Muista sitoumuksista Kiinteistökiinnitykset 55 55 55 Pantit, yrityskiinnitykset ja muut vastuusitoumukset - 2 - Takaisinostovastuut 8 9 8 Muut vastuusitoumukset 101 94 101 Yhteensä 416 920 404 Osakkuusyritysten puolesta Pantit ja kiinteistökiinnitykset 12 9 12 Takaukset 478 721 562 Muut vastuusitoumukset 182 184 182 Yhteensä 672 914 756 Muiden puolesta Takaukset 16 5 15 Muut vastuusitoumukset 6 9 7 Yhteensä 22 14 22 Yhteensä 1 110 1 848 1 182 Käyttöleasingvastuut Vuoden sisällä erääntyvät 75 62 75 Yli vuoden kuluttua erääntyvät 103 133 103 Yhteensä 178 195 178 Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen. Ydinjätehuoltovastuu 570 516 570 Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus -560 -506 -560 Velkana taseessa 3) 10 10 10 3) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat Muiden vastuiden lisäksi, Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista. Johdannaissopimukset 31.3.04 31.3.03 Korko- ja valuuttajohdannaiset Kohde- Käypä Tulout- Kohde- Käypä Tulout- etuuden arvo tamatta etuuden arvo tamatta arvo arvo MEUR Korkotermiinit 324 - - 1 863 -2 -2 Koronvaihtosopimukset 4 178 -104 -66 6 836 -18 40 Valuuttatermiinit 4) 7 946 86 7 5 440 50 39 Valuutanvaihtosopimukset 339 8 3 2 325 243 62 Ostetut valuuttaoptiot 425 -5 -5 100 8 8 Asetetut valuuttaoptiot 425 -4 -4 46 1 1 31.12.03 MEUR Korkotermiinit 330 - - Koronvaihtosopimukset 4 253 -97 -69 Valuuttatermiinit 4) 8 396 129 49 Valuutanvaihtosopimukset 333 -3 1 Ostetut valuuttaoptiot - - - Asetetut valuuttaoptiot - - - Raakaöljy ja öljytuotteet 31.3.04 31.3.03 Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout- arvo tamatta arvo tamatta 1000 bbl MEUR MEUR 1000 bbl MEUR MEUR Myyntisopimukset 30 596 1 1 17 800 1 1 Ostosopimukset 33 712 9 9 14 868 -1 -1 Ostetut optiot 3 650 - - 1 100 - - Asetetut optiot 2 598 - - 850 1 1 31.12.2003 1000 bb MEUR MEUR Myyntisopimukset 22 304 -11 -11 Ostosopimukset 37 239 14 14 Ostetut optiot 150 - - Asetetut optiot 600 - - 31.3.04 31.3.03 Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout- arvo tamatta arvo tamatta TWh MEUR MEUR TWh MEUR MEUR Myyntisopimukset 66 -198 -92 82 -277 -205 Ostosopimukset 42 194 86 68 239 168 Ostetut optiot - - - 2 - 1 Asetetut optiot - - - 4 - -1 31.12.03 TWh MEUR MEUR Myyntisopimukset 58 -100 -65 Ostosopimukset 50 136 101 Ostetut optiot - - - Asetetut optiot - - - 31.3.2004 31.3.2003 Kaasujohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout- arvo tamatta arvo tamatta Mill.th MEUR MEUR Mill.th. MEUR MEUR Myyntisopimukset - - - 3 590 7 7 Ostosopimukset - - - 3 271 -3 -3 Ostetut optiot - - - 1 378 -7 -7 Asetetut optiot - - - 1 202 5 5 31.12.03 Mill.th MEUR MEUR Myyntisopimukset 8 - - Ostosopimukset 8 - - Ostetut optiot - - - Asetetut optiot - - - Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkina- hintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset. Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, korko- ja hintariskin hallintaan. LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03 Sähkö, lämpö ja kaasu 890 852 622 716 1 204 Sähkönsiirto 206 186 143 160 199 Markets 515 525 406 406 687 Öljynjalostus ja markkinointi 1 682 1 757 1 717 1 643 2 075 Muu toiminta 18 23 22 19 20 Liiketoimintojen välinen myynti -487 -506 -383 -509 -592 Yhteensä 2 823 2 837 2 527 2 435 3 593 LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03 Sähkö, lämpö ja kaasu 335 273 76 136 291 Sähkönsiirto 87 58 47 61 81 Markets 12 22 15 15 -5 Öljynjalostus ja markkinointi 140 78 118 75 125 Muu toiminta -12 -11 -16 -2 -17 Liiketoimintojen välinen myynti - - -1 1 - Yhteensä 562 420 239 286 475