Pörssitiedote

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004

22 huhtikuu 2004, 08:00

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.4.2004 klo 9.00 1(12)

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004


Hyvä alku vuodelle
– tulos parani lähes 20 %

Osavuosi lyhyesti
- Liikevoitto 562 miljoonaa euroa (+18 %) heikentyneistä
markkinatekijöistä huolimatta
- Parannusta kaikissa segmenteissä
- Osakekohtainen tulos 0,38 euroa (+19 %)
- Nettovelka 5 276 miljoonaa euroa (-350 miljoonaa euroa vuoden
2003 lopusta), vahvan kassavirran ansiosta
- Valmistelut öljytoimialan eriyttämiseksi ja listaamiseksi
jatkuivat

Tunnuslukuja          I/04   I/03   2003 Edel-
                            liset
                            12 kk
Liikevaihto, milj. euroa     2 823  3 593 11 392 10 622
Liikevoitto, milj. euroa      562   475 1 420  1 507
– ilman kertaluonteisia eriä,    529   471 1 360  1 418
milj. euroa
Voitto ennen veroja, milj.     487   410 1 184  1 261
euroa
Tulos/osake, euroa         0,38  0,32  0,91  0,97
Oma pääoma/osake, euroa      7,50  6,96  7,55    
Sijoitettu pääoma (kauden    12 101 12 309 12 704    
lopussa), milj. euroa
Korollinen nettovelka (kauden   5 276  4 624 5 626    
lopussa), milj. euroa*)
Investoinnit, milj. euroa      108   112 1 136  1 132
Liiketoiminnan kassavirta,     458   344 1 577    
milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, %    18,6  15,6  11,4  12,9
Oman pääoman tuotto, %*)      20,4  16,5  12,3  12,5
Velkaantumisaste, %*)        80   63   85    
Henkilöstö keskimäärin      13 023 12 733 13 343    
Osakkeiden määrä keskimäärin,  849 698 845 776 846 831 845 953
tuhatta
*) Vuoden 2003 ja vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen lukuihin
sisältyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemien
etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun vaikutus, yhteensä 1,2
miljardia euroa.

Fortumin tulos parani vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana
verrattuna vuoden 2003 ensimmäiseen neljännekseen. Kaikkien
segmenttien toiminnallinen tulos oli parempi kuin vastaavalla
jaksolla viime vuonna, vaikka sähkön hinnat olivat Nord Poolissa
huomattavasti alempia ja kansainväliset viitejalostusmarginaalit
alempia kuin viime vuonna. Hyvään tulokseen vaikutti tehokas
toiminta: joustava sähköntuotantorakenne, onnistuneet suojaukset,
tuotantoyksiköiden hyvä käytettävyys, korkealaatuinen
öljytuotevalikoima sekä entistä parempi kustannusrakenne.
Liiketoiminnan kassavirta pysyi hyvänä. Tasetta vahvisti edelleen
nettovelan 350 miljoonan euron vähennys vuoden 2003 loppuun
verrattuna.

Valmistelut öljytoimintojen eriyttämiseksi ja listaamiseksi
pörssiin jatkuivat.

Fortum jatkoi ydinliiketoimintaansa kuulumattomien toimintojen
myyntiä.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön hinta Nord Poolissa pysyi
melko vakaana, vaikka keskihinta oli 46 % alempi kuin vuoden 2003
vastaavalla jaksolla. Öljyn kansainvälinen viitejalostusmarginaali
oli hyvä, vaikkakin keskimäärin 18 % alempi kuin vuosi sitten.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 2 823 (3 593 tammi-maaliskuussa 2003)
miljoonaa euroa. Liikevaihdon vähenemiseen vaikuttivat ennen
kaikkea sähkön alhaiset markkinahinnat, kaasutradingista
luopuminen, heikentynyt Yhdysvaltain dollari ja alentunut
öljytradingin määrä.

Konsernin liikevoitto oli 562 (475) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 529 (471) miljoonaa euroa.
Kertaluonteisia eriä oli 33 (4) miljoonaa euroa. Summaan sisältyy
29 miljoonan euron kertakorvaus uuden ydinvoimalan osapuolilta
liittyen nykyiseen ydinvoimainfrastruktuuriin.

Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin tulos parani viime vuoden
vastaavasta jaksosta alemmista sähkön markkinahinnoista
huolimatta. Tämä johtui pääasiassa Fortumin joustavasta
tuotantorakenteesta, onnistuneista suojaustoimista, sisäisistä
tehokkuuden parannuksista ja Fortum Värmen tuloksen merkittävästä
kohenemisesta.

Säänneltynä liiketoimintana Sähkönsiirto-segmentin tulos pysyi
vakaana. Sisäisten tehostustoimien ansiosta tulos parani hieman.

Markets-segmentin tulos parani merkittävästi edellisvuoteen
verrattuna. Tärkeimpiä tekijöitä olivat parempi riskienhallinta,
parantuneet liiketoimintaprosessit ja kustannussäästöt.

Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulos kohosi
ennätystasolle, vaikka öljyn kansainvälinen
viitejalostusmarginaali olikin alempi ja Yhdysvaltain dollari
heikompi kuin viime vuonna. Tulosta paransivat suotuisa
tuotevalikoima, kilpailukykyiset raaka-aineet ja jalostamoiden
erinomainen käytettävyys. Lisäksi Shipping-liiketoiminta hyötyi
etenkin raakaöljykuljetusten korkeista rahdeista. Raakaöljyn
hinnan hienoisen nousun takia tulokseen sisältyy jonkin verran
varastovoittoja.

Voitto ennen veroja oli 487 (410) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 75 (65) miljoonaa euroa.
Summaan sisältyvät korkokulut velasta, jolla rahoitettiin Fortum
Capital Ltd:n liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksu, sekä noin 10 miljoonan euron kustannukset, jotka
aiheutuivat vuonna 1992 Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen
joukkovelkakirjalainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun
liittyvistä korkotasoerojen korvauksesta.

Vähemmistöosuus oli 19 (33) miljoonaa euroa. Lasku johtuu
pääasiassa edellä mainittujen, aiemmin vähemmistöosuuteen
sisällytettyjen Fortum Capitalin etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksusta. Vuoden 2004 luku liittyy pääasiassa Fortum Värme
Holdingiin, josta Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen
omistusosuus.

Kauden verot olivat 147 (107) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman
mukainen veroprosentti oli 30,2 (26,1) %.

Kauden tulos oli yhteensä 321 (270) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,38 (0,32) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
oli 18,6 (15,6) % ja oman pääoman tuotto 20,4 (16,5) %.

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähkö, lämpö ja kaasu

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella sekä käyttö- ja
kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö
ja alueen johtava lämmöntuottaja.


Milj. euroa         I/04  I/03  2003 Edelli-
                          set 12
                          kk
Liikevaihto           890  1 204  3 394 3 080
– sähkönmyynti         511   665  1 853 1 699
– lämmönmyynti         286   268   775  793
– muu myynti           93   271   766  588
Liikevoitto           335   291   776  820
– ilman kertaluonteisia eriä  312   292   775  795
Sidottu pääoma (kauden    8 569  8 699  8 850    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %   15,4  13,3   8,9  9,5

Liikevaihdon pieneneminen johtui alentuneista sähkön hinnoista ja
kaasutradingista luopumisesta.

Tammi-maaliskuussa sähkön spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) pysyi vakaana. Keskihinta oli 28,6
(53,3) euroa megawattitunnilta, mikä on noin 46 % alempi kuin
vastaava luku viime vuonna ja 16 % alempi kuin vuoden 2003
viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden 2004 alussa Pohjoismaiset vesivarannot olivat noin 16 TWh
keskiarvoa pienemmät, mutta 8 TWh vuoden 2003 vastaavaa tasoa
suuremmat. Ensimmäisen neljänneksen aikana vaje väheni hieman,
mutta lunta satoi vähän, mikä aiheutti vajeen lumivarantoihin.
Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaat kuluttivat
ensimmäisellä vuosineljänneksellä sähköä 113 (112) TWh, joka on
prosentin enemmän kuin viime vuonna.

Fortumin oma sähköntuotanto Pohjoismaissa oli ensimmäisellä
neljänneksellä 15,2 (14,8) TWh eli 13 (13) % Pohjoismaiden
sähkönkulutuksesta.

Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön hinta oli 14 % alempi
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja 7 % alempi
verrattuna vuoden 2003 viimeiseen neljännekseen.

Fortum-konsernin sähkönmyynti oli yhteensä 17,7 (18,0) TWh. Myynti
Pohjoismaissa oli 17,3 (17,3) TWh, noin 15 (15) % Pohjoismaiden
sähkönkulutuksesta. Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin myynti oli
16,5 (17,9) TWh, josta Pohjoismaiden osuus oli 16,1 (17,2) TWh.

Fortum Värmen liiketoiminta Ruotsissa kehittyi myönteisesti hyvän
polttoainevalikoiman ja voimaloiden käytettävyyden ansiosta.

Maaliskuussa Fortum allekirjoitti Isossa-Britanniassa rakenteilla
olevaan jätteenpolttolaitokseen liittyvän 12-vuotisen käyttö- ja
kunnossapitosopimuksen Kent Enviropower Limitedin kanssa.


Oma sähköntuotanto     I/04   I/03   2003 Edelli-
Pohjoismaissa, TWh                 set 12
                          kk
Vesivoima            4,7   4,1  16,9  17,5
Ydinvoima            7,0   6,7  23,8  24,1
Lämpövoima           3,5   4,0  10,5  10,0
Yhteensä            15,2  14,8  51,2  51,6

Oman tuotannon osuus    I/04   I/03   2003 Edelli-
Pohjoismaissa, %                  set 12
                          kk
Vesivoima            31   28   33   34
Ydinvoima            46   45   46   47
Lämpövoima            23   27   21   19
Yhteensä            100   100  100   100

Sähkönmyynti alueittain,  I/04   I/03  2003 Edelli-
TWh                        set 12
                          kk
Ruotsi             7,9  8,9  28,2  27,2
Suomi*)             8,2  8,3  28,5  28,4
Muut maat            0,4  0,7   2,4   2,1
Yhteensä            16,5  17,9  59,1  57,7
*) Muutoksia vuoden 2003 määrissä segmenttien välisen sisäisen
siirron takia.

Lämmönmyynti alueittain,  I/04   I/03   2003 Edelli-
TWh                        set 12
                          kk
Ruotsi             4,0   4,0  9,5   9,5
Suomi              3,5   3,5  10,3  10,3
Muut maat            1,2   0,8  3,9   4,3
Yhteensä            8,7   8,3  23,7  24,1

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja sekä jakaa
sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa,
Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa         I/04   I/03   2003 Edelli-
                          set 12
                          kk
Liikevaihto           206   199  688   695
– jakeluverkot         174   165  569   578
– alueverkot           25   27   88   86
– muu myynti           7    7   31   31
Liikevoitto           87   81  247   253
– ilman kertaluonteisia     87   80  227   234
eriä
Sidottu pääoma (kauden    3 095  3 179 3 129    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %   11,2  10,2  7,9   8,1

Ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 7,0 (6,6) TWh ja 5,4 (6,2) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli
yhteensä 4,5 (4,6) TWh Ruotsissa ja 0,9 (1,6) TWh Suomessa.

Sähkönsiirtohinnat säilyivät jakson ajan muuttumattomina kaikilla
Fortumin markkina-alueilla.

1.1.2004 muodostettiin yhdessä Marketsin kanssa uusi
asiakaspalveluyksikkö, joka palvelee kaikkia sähkön myynti- ja
siirtoasiakkaita.


Sähkönsiirto        I/04   I/03   2003 Edelli-
jakeluverkoissa alueittain,            set 12
TWh                        kk
Ruotsi *)            4,2   4,6  14,2  13,8
Suomi              2,0   2,0  6,2   6,2
Norja              0,7    -  1,3   2,0
Muut maat            0,1   0,0  0,2   0,3
Yhteensä            7,0   6,6  21,9  22,3
*) Ruotsin jakelu- ja alueverkot on luokiteltu uudelleen vuoden
2003 viimeisellä neljänneksellä, mikä aiheuttaa pieniä muutoksia
siirtomääriin.

Sähkönjakeluasiakkaitten  31.3.2004  31.3.2003 2003
lukumäärä alueittain,
tuhansia
Ruotsi               860    890    855
Suomi               400    390    400
Muut maat *)            115    20    115
Yhteensä             1 375   1 300   1 370
*) Fortum Distribution AS (entinen Østfold Energi Nett AS)
sisältyy lukuihin 1.5.2003 lähtien.

Markets

Markets vastaa sähkön ja öljytuotteiden – pääasiassa lämmitysöljyn
– vähittäismyynnistä ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja.
Yksiköllä on noin 1,3 miljoonaa yritys- ja kotitalousasiakasta
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Milj. euroa         I/04   I/03   2003 Edelli-
                          set 12
                          kk
Liikevaihto           515   687 2 024  1 852
Liikevoitto           12   -5   47   64
– ilman kertaluonteisia     12   -5   47   64
eriä
Sidottu pääoma (kauden     166   76   35    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %   47,8  -30,4  61,6  65,0

Myynti sähköyhtiöille on siirretty Sähkö, lämpö ja kaasu -
segmentistä Markets-segmenttiin, minkä vuoksi vuoden 2003 luvut
ovat muuttuneet.

Vuoden alussa sähkön keskimääräiset vähittäismyyntihinnat laskivat
hieman Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Myös Fortum laski
vähittäishintojaan näissä maissa.

Öljytuotteiden hinnat nousivat vuoden alussa. Tammikuussa myytiin
lämmitysöljyä huomattavasti vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mikä
johtui pääasiassa lämpimämmästä talvesta ja korkeammista
hinnoista. Helmi- ja maaliskuussa myyntivolyymi kasvoi hieman.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä segmentin sähkönmyynti oli
yhteensä 12,8 (13,5) TWh. Lasku johtui lämpimämmästä talvesta,
teollisuuden alemmasta käyttöasteesta ja asiakaskunnassa
tapahtuneista muutoksista. Lämmitysöljyä myytiin yhteensä 0,3
(0,3) miljoonaa tonnia. Markets-liiketoimintayksikkö ostaa
sähkönsä pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) kautta, ja myös
sen öljytuotteet ostetaan markkinaehdoilla.

Fortum lisäsi merkittävästi myynti- ja markkinointitoimiaan sähkön
ja öljyn kotitalousasiakkaille. Asiakaspalvelun parantamiseksi
muodostettiin 1.1.2004 yhdessä Distributionin kanssa uusi yksikkö,
joka palvelee kaikkia sähkön myynti- ja siirtoasiakkaita.

Öljynjalostus ja markkinointi

Segmentin toimintaan kuuluvat öljyntuotanto, öljytuotteiden
jalostus ja markkinointi sekä logistiikka. Päätuotteita ovat
liikennepolttoaineet ja lämmitysöljyt. Fortum on Pohjoismaiden
johtava puhtaiden liikennepolttoaineiden tuottaja.


Milj. euroa         I/04   I/03   2003 Edelli-
                          set 12
                          kk
Liikevaihto          1 682  2 075 7 192  6 799
Liikevoitto           140   125  396   411
– ilman kertaluonteisia     130   123  381   388
eriä
Sidottu pääoma (kauden    1 478  1 527 1 402    
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, %   38,9  32,9  27,0  28,2

Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin
heikkenemisestä ja tradingvolyymien supistumisesta.

Raakaöljyn hinta pysyi korkeana koko tarkastelujakson aikana.
Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 32,0 (31,5) dollaria
barrelilta (USD/bbl). Varastovoitto oli tammi-maaliskuussa 9 (3)
miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kansainvälinen
jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli pienempi
kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Fortumin käyttämä
viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 3,1 (3,8) USD/bbl.
Fortumin lisämarginaali kuitenkin jopa ylitti vuosineljänneksellä
pitkään vallinneen tason 2 USD/bbl.

Korkea marginaali oli monen tekijän summa: arvokkaiden tuotteiden
valmistaminen, jalostamoiden erinomainen käytettävyys,
kilpailukykyiset raaka-aineet ja tehokas logistiikka.

Fortum jalosti yhteensä 3,3 (3,2) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja
muita raaka-aineita. Suomessa öljytuotteiden myynti oli noin 1,9
(1,9) miljoonaa tonnia. Markkinaosuuksissa ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Vienti oli yhteensä 1,3 (1,2) miljoonaa
tonnia.

Raakaöljyrahdit olivat vuoden alussa erittäin korkeat
jääolosuhteiden ja jääluokan raakaöljyalusten heikon saatavuuden
takia. Myös tuotteiden rahdit olivat hyvällä tasolla. Uusi
säiliöalus valmistui ja luovutettiin Fortumille Kiinassa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä SeverTEKin keskimääräinen
öljyntuotanto oli 25 127 barrelia päivässä (josta Fortumin osuus
oli 50 %). Kokonaistuotantoa lisätään asteittain, ja tavoitteena
on saavuttaa täysi tuotantokapasiteetti, 50 000 barrelia päivässä,
vuonna 2005, eli hieman suunniteltua myöhemmin. Fortumin osuus
tästä määrästä vastaa 10 % Fortumin omista tarpeista. SeverTEK on
venäläisen Lukoilin ja Fortumin tasaosuuksin omistama
yhteisyritys.

Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointi rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui ensimmäisellä
neljänneksellä suunnitelman mukaan.

Öljysektorille muodostettiin 1.4. uusi Components-yksikkö
vastauksena komponenttimarkkinoiden kasvavaan kysyntään. Fortum
toimittaa voiteluaine- ja liikennepolttoainekomponentteja ja
kehittää biokomponentteja.

Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin

1 000 t           I/04  I/03  2003  Edelli-
                          set 12
                          kk
Bensiini            976  1 088  4 434  4 322
Dieselöljy           892   796  3 886  3 983
Lentopetroli          151   120   611   642
Kevyt polttoöljy        397   423  1 474  1 448
Raskas polttoöljy       429   386  1 314  1 357
Muu              374   342  1 672  1 704
Yhteensä           3 219  3 155 13 391 13 455

Fortumin jalostamien öljyntuotteiden toimitukset alueittain

1 000 t           I/04  I/03  2003  Edelli-
                          set 12
                          kk
Suomi            1 940  1 929  7 889  7 900
Muut Pohjoismaat        448   434  1 921  1 935
Baltian maat ja Venäjä     23    8   62   77
Yhdysvallat ja Kanada     356   384  1 252  1 224
Muut maat           452   400  2 267  2 319
Yhteensä           3 219  3 155 13 391 13 455

Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennemuutokset

Valmistelut öljytoimintojen eriyttämiseksi uudeksi yhtiöksi ja
yhtiön viemiseksi Helsingin pörssiin jatkuivat. Uusi yhtiö
käsittää Fortumin kaikki nykyiset öljytoiminnot jalostus-,
markkinointi-, varustamo- ja öljyntuotantotoimintoineen.
Öljysektorin uusi rakenne koostuu 1.4.2004 alkaen neljästä
liiketoimintayksiköstä, jotka ovat Oil Refining, Oil Retail,
Shipping ja Components.

Investoinnit ja myynnit

Ensimmäisellä neljänneksellä investoinnit käyttöomaisuuteen olivat
yhteensä 108 (112) miljoonaa euroa.

Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointihanke rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui ensimmäisellä
neljänneksellä suunnitelman mukaan. Arvioidut kustannukset vuonna
2004 ovat hieman yli 100 miljoonaa euroa. Investointihankkeen
arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 loppuun mennessä.

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön noin
25 %:n osuudella. Tämä merkitsee 180 miljoonan euron investointia
vuosina 2004–2009. Fortum saa noin 400 MW:n osuuden voimalan
tuotannosta. Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum myönsi lisäksi
45 miljoonan euron osakaslainan.

Helmikuussa Fortum sopi lisäosakkeiden ostosta venäläisestä OAO
Lenenergosta. Oston myötä Fortumin omistusosuus osakepääomasta
nousee 21,0 %:iin ja äänivalta 20,7 %:iin. Osakekauppa edellyttää
venäläisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää, koska Fortumin
omistusosuus Lenenergosta nousee yli 20 prosentin.

Fortum on jatkanut järjestelyjään ydinliiketoimintaansa
kuulumattomista toiminnoista luopumiseksi: Flow Improver Agent
(FIA) erikoiskemikaaliliiketoiminta myytiin M-I Finland Oy:lle,
Teksasissa Yhdysvalloissa toimivan M-I LLC:n tytäryhtiölle, ja
lisäksi Fortum allekirjoitti sopimuksen, jolla se myy Unkarissa
engineering-toimintaa harjoittavan ETV-Eröterv Rt:n yhtiön
toimivalle johdolle.

Rahoitus

Fortumin nettovelka väheni 350 miljoonaa euroa, ja se oli 5,276
miljoonaa euroa (vuoden lopussa 5,626 miljoonaa euroa).
Velkaantumisaste oli 80 % (vuoden lopussa 85 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 75 (65) miljoonaa euroa. Yksi
syy kasvuun oli Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle
laskemien etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksu, joka
rahoitettiin velalla joulukuussa 2003. Toinen syy oli, että
Fortumin tytäryhtiö, Fortum Finance BV, käytti oikeuttaan maksaa
ennakkoon Yhdysvalloissa 1992 liikkeelle lasketut 73 miljoonan
dollarin arvoiset joukkovelkakirjalainat (erääntymisajankohta alun
perin vuonna 2007). Ennenaikainen takaisinmaksu 31.3.2004
selkeytti Fortumin rahoitusrakennetta entisestään ja tehosti
konsernin valuuttariskin hallintaa. Sijoittajille lainaehtojen
mukaan ennakkoon maksettu preemio oli suuruudeltaan 12,9 miljoonaa
dollaria (10,5 miljoonaa euroa). Summa on kirjattu korkokuluina
ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Preemiolla kompensoitiin
ennakkoon maksettujen lainojen kiinteiden korkojen ja nykyisten,
huomattavasti matalampien korkojen välinen erotus.

Moodyn luottoluokitus nousi 13.2.2004 Baa1 (stable) -luokkaan.
Standard & Poorin Fortumille antama pitkän aikavälin
luottoluokitus pysyi luokituksena BBB+ (stable).

Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan
liittyen osakkeita merkittiin optio-oikeuksilla 16 004 kappaletta.
Fortum Oyj:n vuoden 1999 johdon optio-ohjelmaan liittyen osakkeita
merkittiin kaikkiaan 965 000 kappaletta. Osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin 12.2.2004. Osakemerkinnän aiheuttama
osakepääoman korotus oli 3 335 413,60 euroa. Korotuksen jälkeen
Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 889 365 828,60 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä 849 813 479.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä
käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen
liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi
tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Yhtiökokous

25.3.2004 pidetyssä yhtiökokouksessa hyväksyttiin osakekohtainen
0,42 (0,31) euron osinko.

Seuraavat henkilöt valittiin uudelleen hallintoneuvostoon: Satu
Hassi, Klaus Hellberg, Rakel Hiltunen, Jorma Huuhtanen, Mikko
Immonen, Kimmo Kalela, Juha Mikkilä ja Ben Zyskowicz, sekä uusina
jäseninä Lasse Hautala, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen ja Jari
Koskinen. Timo Kalli valittiin puheenjohtajaksi ja Klaus Hellberg
varapuheenjohtajaksi.

Seuraavat henkilöt valittiin uudelleen hallitukseen uuden
yhtiöjärjestyksen mukaisesti: Peter Fagernäs (hallituksen
puheenjohtaja), Heikki Pentti (varapuheenjohtaja), Birgitta
Kantola, Lasse Kurkilahti, Antti Lagerroos ja Erkki Virtanen.
Birgitta Johansson-Hedberg valittiin uudeksi jäseneksi.

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen
varsinaiseksi tilintarkastajaksi. Vastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Juha Tuomala.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin
13 023 (12 733) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 13
029 (12 645).

Konsernin johto

Risto Rinne nimitettiin öljysektorin johtajaksi ja konsernin
johtoryhmän jäseneksi 15.1.2004 alkaen.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Energia-alaan erikoistunut konsulttiyhtiö Fortum Teknik & Miljö AB
myytiin ruotsalaiselle Ångpanneföreningenille.

Fortum ja Jacobs Engineering Group Inc., jonka pääkonttori
sijaitsee Kaliforniassa Yhdysvalloissa, tekivät aiesopimuksen,
jonka mukaan Jacobs voi tulla Fortumin Neste Engineeringin
osaomistajaksi.

Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit. Vuoden 2005 aikana päästökaupasta saattaa tulla
uusi merkittävä markkinatekijä.

Viiden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon
sähköntuotanto on kasvanut 30 terawattitunnista 41
terawattituntiin. Sen osuus Fortumin omasta sähköntuotannosta oli
78 % vuonna 2003. Tämän tuotantorakenteen ansiosta Fortum on
varautunut hyvin päästökaupan mahdollisiin vaikutuksiin.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1 %:n vuosivauhtia. Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä sähkön spot-hinta oli Pohjoismaissa
keskimäärin 28,6 (53,3) euroa megawattitunnilta. Huhtikuun alussa
Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 14 TWh keskimääräistä
pienemmät ja 6 TWh vuoden 2003 vastaavaa tasoa suuremmat.
Huhtikuun alkupuoliskolla spot-hinta on ollut noin 29 euroa
megawattitunnilta ja sähkön futuurihinta loppuvuodeksi 2004 29–31
euroa megawattitunnilta. Seuraavien 12 kuukauden ajaksi Fortumin
sähkönmyynnin suojaus on noin 60 %.

Öljymarkkinoiden perustekijät kehittyvät Fortumin oletusten
mukaan: puhtaiden liikennepolttoaineiden kulutus on kasvussa ja
raskaan polttoöljyn kysyntä laskussa, minkä vuoksi complex-
jalostamot ovat entistäkin kilpailukykyisempiä. Lisäksi Fortumille
on selkeää hyötyä sijainnistaan venäläisen raakaöljyn uusien
kuljetusreittien varrella. Tämä kehitys on linjassa Fortumin
kannattavuusoletusten kanssa, jotka koskevat Porvoon jalostamon
käynnissä olevaa investointia, ja luo hyvän lähtökohdan
öljyliiketoimintojen tulevalle listaukselle.

Öljyn jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 3,1 (3,8) USD/bbl.
Huhtikuun alkupuolella keskimääräinen viitemarginaali vahvistui ja
ylitti 5 USD/bbl tason. Fortumin lisämarginaalin odotetaan pysyvän
edellisvuosien vahvalla tasolla. Vuodelle 2004 ei ole suunniteltu
merkittäviä jalostamojen huoltoseisokkeja.

Brent-raakaöljyn hinta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli
keskimäärin 32,0 (31,5) USD/bbl. Huhtikuun alkupuolella hinta on
ollut keskimäärin 32,9 USD/bbl. Kansainvälisten futuurien
hintataso loppuvuodelle 2004 on ollut keskimäärin 31,8 USD/bbl.
Raakaöljyn hinnasta aiheutuvat varastovoitot ja -tappiot
vaikuttavat Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulokseen.

Yhdysvaltain dollarin kurssilla on vaikutus jalostusmarginaaliin
ja merikuljetusrahteihin, joten Yhdysvaltain dollarin
heikentyminen vaikuttaa negatiivisesti öljyliiketoiminnan
kannattavuuteen. Arvioitujen myyntikatteiden suojaus etukäteen
kuitenkin lieventää tätä vaikutusta.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä euron vaihtokurssi
Yhdysvaltain dollariin nähden oli 1,241 (1,075) ja Ruotsin
kruunuun nähden 9,191 (9,197). Maaliskuun lopussa vaihtokurssit
olivat 1,222 (1.090) ja 9,258 (9.261).

Valmistelut öljytoimialan listaamiseksi pörssiin jatkuivat
ensimmäisellä neljänneksellä. Tavoitteena on saada valmistelut
päätökseen loppuvuonna. Listautumisajankohta riippuu kuitenkin
markkinatilanteesta.

Vuodenaikojen vaihtelusta johtuen sähkö- ja lämpöliiketoiminnan
jatkuvien toimintojen tulos on yleensä merkittävästi parempi
vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä kuin vuoden
toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Hyvä ensimmäinen vuosineljännes, tämänhetkiset markkinatekijät ja
yhtiön suojaukset vahvistavat johdon luottamusta siihen, että
vuodesta 2004 tulee Fortumille jälleen hyvä vuosi.

Espoossa 22.4.2004
Fortum Oyj
Hallitus

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Fortum siirtyy käyttämään kansainvälisiä
talousraportointistandardeja (IFRS/IAS) vuodesta 2005 lähtien.

Tulostiedotus 2004:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 28.7.2004
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 21.10.2004Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puh. 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineetFORTUM-KONSERNI 1.1.-31.3.2004

Tilintarkastamaton
KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR                  I/04  I/03  2003 Edellis.
                                12 kk
Liikevaihto              2 823  3 593  11 392  10 622
  Osuus osakkuusyritysten voitosta   10   11    41    40
  Liiketoiminnan muut tuotot      49   13   151   187
  Materiaalit ja palvelut     -1 873 -2 678  8 054  -7 249
  Henkilöstökulut          -172  -183   -654   -643
  Poistot ja arvonalentumiset    -121  -133   -538   -526
  Liiketoiminnan muut kulut     -154  -148   -918   -924
Liikevoitto               562   475  1 420  1 507
  Rahoitustuotot ja -kulut      -75   -65   -236   -246
Voitto ennen veroja           487   410  1 184  1 261
  Välittömät verot          -147  -107   -325   -365
  Vähemmistöosuus           -19   -33   -90   -76
Tilikauden voitto            321   270   769   820

Tulos/osake, euro           0,38  0,32   0,91   0,97
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
 tulos /osake,euro          0,37  0,32   0,90
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,
 1 000 kpl             849 698 845 776 846 831 845 953
Laimennettu osakkeiden keski-
 määräinen lukumäärä, 1 000 kpl  867 344 853 684 858 732

KONSERNIN TASE
MEUR                31.3.04 31.3.03 31.12.03
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet       156   165   146
  Aineelliset hyödykkeet      11 446 11 541  11 632
  Muut pitkäaikaiset sijoitukset  1 776  1 434  1 762
  Muut korolliset saamiset      673   534   632
  Yhteensä             14 051 13 674  14 172
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus           580   536   551
  Myyntisaamiset          1 049  1 096   951
  Lyhytaikaiset saamiset       427   842   449
  Rahavarat              203   339   439
  Yhteensä             2 259  2 813  2 390
Yhteensä               16 310 16 487  16 562

VASTATTAVAA
Oma pääoma
  Osakepääoma            2 889  2 876  2 886
  Muu oma pääoma          3 487  3 008  3 520
  Yhteensä             6 376  5 884  6 406
Vähemmistöosuus             245  1 461   232
Pakolliset varaukset          210   99   207
Laskennallinen verovelka       1 862  1 798  1 843
Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma
    Korollinen          4 235  3 536  4 840
    Koroton             345   452   346
  Lyhytaikainen vieras pääoma
    Korollinen          1 245  1 428  1 225
    Koroton            1 792  1 829  1 463
Yhteensä               16 310 16 487  16 562

Oma pääoma/osake, euro         7,50  6,96   7,55
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl   849 813 845 776 848 832

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
MEUR                31.3.04 31.3.03 31.12.03

Osakepääoma 1.1            6 406  5 897  5 897
Lunastetut optiot            -    -    22
Osingot                -357  -262   -262
Muuntoerot                6   -21   -20
Tilikauden voitto            321   270   769
Yhteensä               6 376  5 884  6 406

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR                31.3.04 31.3.03 31.12.03

Liiketoiminnan kassavirta        458   344  1 577
  Käyttöomaisuuslisäys        -108   -83   -550
  Ostetut osakkeet           -   -29   -570
  Käyttöomaisuuden myyntitulot     14   63   142
  Myydyt osakkeet            1   933  1 227
  Muiden sijoitusten muutos      -51    1   -67
Kassavirta ennen rahoitusta       314  1 229  1 759
  Lainojen nettomuutos        -549 -1 480   -399
  Osingonjako             -    -   -264
  Muut rahoituserät *         -2   -1  -1 245
Rahoituksen kassavirta         -551 -1 481  -1 908
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-)        -237  -252   -149

* Vuonna 2003 sisältää Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen 
osakkeiden takaisinmaksun 1 200 miljoonaa euroa

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
                  31.3.04 31.3.03 31.12.03 Edellis.
                                 12 kk
Sijoitettu pääoma, MEUR       12 101 12 309  12 704
Korollinen nettovelka, MEUR      5 276  4 624  5 626
Bruttoinvestoinnit käyttö-
 omaisuuteen, MEUR           108   112  1 136  1 132
Sijoitetun pääoman tuotto, %      18,6  15,6   11,4   12,9
Oman pääoman tuotto, %         20,4  16,5   12,3   12,5
Korkokate                7,6   7,1   5,8   6,0
FFO / korollinen nettovelka, % 1)   46,5  43,6   26,1
Velkaantumisaste, %           80   63    85
Omavaraisuusaste, %           41   45    40
Henkilöstö keskimäärin        13 023 12 733  13 343

1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
* Vuonna 2003 mukana Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden 
takaisinmaksun vaikutus

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR                  I/04  I/03   2003 Edellis.
                                 12 kk
Sähkö, lämpö ja kaasu          890  1 204  3 394  3 080
Sähkönsiirto              206   199   688   695
Markets                 515   687  2 024  1 852
Öljynjalostus ja markkinointi     1 682  2 075  7 192  6 799
Muu toiminta               18   20    84    82
Liiketoimintojen välinen myynti    -487  -592  -1 990  -1 885
Yhteensä               2 823  3 593  11 392  10 622
*) Sisäinen myynti vähennetty

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR                  I/04  I/03   2003  Edellis.
                                 12 kk
Sähkö, lämpö ja kaasu          335   291   776   820
Sähkönsiirto               87   81   247   253
Markets                 12   -5    47    64
Öljynjalostus ja markkinointi      140   125   396   411
Muu toiminta              -12   -17   -46   -41
Yhteensä                562   475  1 420  1 507

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR                  I/04  I/03   2003 Edellis.
                                 12 kk
Sähkö, lämpö ja kaasu          23   -1    1    25
Sähkönsiirto               -    1    20    19
Markets                 -    -    -    -
Öljynjalostus ja markkinointi      10    2    15    23
Muu toiminta               -    2    24    22
Yhteensä                 33    4    60    89

KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR                  I/04  I/03   2003 Edellis.
                                 12 kk
Sähkö, lämpö ja kaasu          56   58   231   229
Sähkönsiirto               33   37   143   139
Markets                  4    4    16    16
Öljynjalostus ja markkinointi      27   30   131   128
Muu toiminta               1    4    17    14
Yhteensä                121   133   538   526

KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR                  I/04  I/03   2003 Edellis.
                                 12 kk
Sähkö, lämpö ja kaasu          38   53   545   530
Sähkönsiirto               14   23   339   330
Markets                  2   -    28    30
Öljynjalostus ja markkinointi      50   32   202   220
Muu toiminta               4    4    22    22
Yhteensä                108   112  1 136  1 132

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR                31.3.04 31.3.03 31.12.03

Sähkö, lämpö ja kaasu         8 569  8 699  8 850
Sähkönsiirto             3 095  3 179  3 129
Markets                 166   76    35
Öljynjalostus ja markkinointi     1 478  1 527  1 402
Muu toiminta              121   126    95
Yhteensä               13 429 13 607  13 511

KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 2)
%                  31.3.04 31.3.04*)31.3.03 31.3.03*)

Sähkö, lämpö ja kaasu         15,4  14,3   13,3   13,4
Sähkönsiirto              11,2  11,2   10,2   10,0
Markets                47,8  47,8   -30,4  -30,4
Öljynjalostus ja markkinointi     38,9  36,1   32,9   32,4

%                 31.12.03 31.12.03*)Ed.12 kk Ed.12 kk*)

Sähkö, lämpö ja kaasu         8,9   8,9    9,5   9,2
Sähkönsiirto              7,9   7,2    8,1   7,5
Markets                61,6  61,1   65,0   64,6
Öljynjalostus ja markkinointi     27,0  26,0   28,2   26,6

2) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin
*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta

KONSERNIN VASTUUT
MEUR                31.3.04 31.3.03 31.12.02
Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
  Velan vakuudeksi
   Pantit              161   492   149
   Kiinteistökiinnitykset      91   235    91
   Yrityskiinnitykset        -    7    -
   Muut kiinnitykset         -    26    -
  Muista sitoumuksista
   Kiinteistökiinnitykset      55   55    55
   Pantit, yrityskiinnitykset 
    ja muut vastuusitoumukset    -    2    -
  Takaisinostovastuut         8    9    8
  Muut vastuusitoumukset       101   94   101
  Yhteensä              416   920   404
Osakkuusyritysten puolesta
  Pantit ja kiinteistökiinnitykset  12    9    12
  Takaukset             478   721   562
  Muut vastuusitoumukset       182   184   182
  Yhteensä              672   914   756
Muiden puolesta
  Takaukset              16    5    15
  Muut vastuusitoumukset        6    9    7
  Yhteensä              22   14    22
Yhteensä               1 110  1 848  1 182
Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät        75   62    75
Yli vuoden kuluttua erääntyvät     103   133   103
Yhteensä                178   195   178

Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.

Ydinjätehuoltovastuu          570   516   570
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus -560  -506   -560
Velkana taseessa    3)       10   10    10

3) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat

Muiden vastuiden lisäksi, Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, 
joka kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.

Johdannaissopimukset         31.3.04        31.3.03
Korko- ja valuuttajohdannaiset
             Kohde- Käypä Tulout- Kohde-  Käypä Tulout-
             etuuden arvo tamatta etuuden arvo tamatta
             arvo         arvo
MEUR
Korkotermiinit       324   -    -  1 863   -2   -2
Koronvaihtosopimukset   4 178  -104   -66  6 836   -18   40
Valuuttatermiinit 4)   7 946   86    7  5 440   50   39
Valuutanvaihtosopimukset  339   8    3  2 325   243   62
Ostetut valuuttaoptiot   425   -5   -5   100    8   8
Asetetut valuuttaoptiot   425   -4   -4   46    1   1

                  31.12.03
MEUR
Korkotermiinit       330   -    -
Koronvaihtosopimukset   4 253  -97   -69
Valuuttatermiinit 4)   8 396  129   49
Valuutanvaihtosopimukset  333   -3    1
Ostetut valuuttaoptiot    -   -    -
Asetetut valuuttaoptiot   -   -    -

Raakaöljy ja öljytuotteet      31.3.04      31.3.03

             Määrä  Käypä Tulout- Määrä  Käypä Tulout-
                 arvo tamatta     arvo tamatta

            1000 bbl  MEUR MEUR 1000 bbl MEUR MEUR

Myyntisopimukset     30 596   1   1  17 800   1   1
Ostosopimukset      33 712   9   9  14 868   -1   -1
Ostetut optiot      3 650   -   -   1 100   -   -
Asetetut optiot      2 598   -   -    850   1   1

                   31.12.2003
            1000 bb   MEUR    MEUR
Myyntisopimukset     22 304      -11    -11
Ostosopimukset      37 239      14    14
Ostetut optiot       150      -     -
Asetetut optiot       600      -     -

                  31.3.04      31.3.03     
Sähköjohdannaiset    Määrä  Käypä Tulout- Määrä  Käypä Tulout-
                 arvo  tamatta     arvo  tamatta

             TWh   MEUR  MEUR  TWh   MEUR  MEUR

Myyntisopimukset     66   -198   -92   82   -277  -205
Ostosopimukset      42   194   86   68   239  168
Ostetut optiot      -     -    -    2    -    1
Asetetut optiot     -     -    -    4    -   -1

                  31.12.03                 
             TWh   MEUR  MEUR

Myyntisopimukset     58   -100   -65
Ostosopimukset      50   136   101
Ostetut optiot      -    -    -
Asetetut optiot      -    -    -

                  31.3.2004     31.3.2003
Kaasujohdannaiset    Määrä  Käypä Tulout- Määrä  Käypä Tulout-
                 arvo  tamatta     arvo  tamatta
   

            Mill.th MEUR  MEUR  Mill.th. MEUR  MEUR

Myyntisopimukset     -    -    -  3 590    7   7
Ostosopimukset      -    -    -  3 271   -3   -3
Ostetut optiot      -    -    -  1 378   -7   -7
Asetetut optiot      -    -    -  1 202    5   5

                  31.12.03

            Mill.th   MEUR    MEUR
Myyntisopimukset       8      -     -
Ostosopimukset        8      -     -
Ostetut optiot        -       -     -
Asetetut optiot       -       -     -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkina-
hintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien 
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. 
Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset. 
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, korko- 
ja hintariskin hallintaan.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR            I/04   IV/03 III/03   II/03   I/03
Sähkö, lämpö ja kaasu    890    852   622    716  1 204
Sähkönsiirto         206    186   143    160   199
Markets           515    525   406    406   687
Öljynjalostus ja 
 markkinointi       1 682   1 757  1 717   1 643  2 075
Muu toiminta         18    23   22    19    20
Liiketoimintojen välinen 
 myynti          -487   -506  -383   -509   -592
Yhteensä          2 823   2 837  2 527   2 435  3 593

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR            I/04   IV/03 III/03   II/03   I/03
Sähkö, lämpö ja kaasu    335    273   76    136   291
Sähkönsiirto         87    58   47    61    81
Markets            12    22   15    15    -5
Öljynjalostus ja
  markkinointi       140    78   118    75   125
Muu toiminta         -12    -11   -16    -2   -17
Liiketoimintojen välinen 
 myynti           -     -    -1     1    -
Yhteensä          562    420   239    286   475