Pörssitiedote

FORTUM SELKEYTTÄÄ RAHOITUSRAKENNETTAAN

12 joulukuu 2003, 14:26

Fortum Oyj Pörssitiedote 12.12.2003 1 (2)

FORTUM SELKEYTTÄÄ RAHOITUSRAKENNETTAAN
- Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemat etuoikeutetut osakkeet
maksetaan takaisin

Fortumin hallitus on päättänyt maksaa takaisin Fortum Oyj:n
tytäryhtiön Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemat etuoikeutetut
osakkeet 30.12.2003. Nämä etuoikeutetut osakkeet, arvoltaan 1,2
miljardia euroa, laskettiin liikkeelle Stora Enson omaisuuserien
hankintaan liittyvien rahoitusjärjestelyjen yhteydessä kesäkuussa
2000. Fortum rahoittaa takaisinmaksun velalla.

Etuoikeutetuista osakkeista on maksettu vuotuinen 6,7 prosentin
kiinteä osinko. Koronvaihtosopimusjärjestelyt, jotka Fortum solmi
samaan aikaan, ovat alentaneet Fortumin efektiivisiä
rahoituskuluja kiinteää osinkoa pienemmiksi. Etuoikeutettujen
osakkeiden takaisinmaksu rahoitetaan pääosin Fortumin marraskuun
alkupuolella liikkeelle laskemilla joukkovelkakirjoilla.
Takaisinmaksun seurauksena Fortumin rahoituskulut alenevat jonkin
verran.

Etuoikeutettuja osakkeita koskeva järjestely on käsitelty
vähemmistöosuutena Fortum-konsernin tilinpäätöksessä. Konsernin
tuloslaskelmassa sen vaikutus on ollut noin -80 miljoonaa euroa ja
taseessa noin 1,2 miljardia euroa. Lähes samansuuruiset summat
tulevat siirtymään rahoituskuluihin ja korolliseen vieraaseen
pääomaan. Vaikutukset näkyvät taseessa takaisinmaksupäivästä
alkaen ja rahoituskuluissa vuodesta 2004 alkaen. Vaikutus
nettovelkaan on otettu huomioon osavuositilinpäätösten oikaistua
velkaantumisastetta laskettaessa. Takaisinmaksu parantaa oman
pääoman tuottoa, kun taas sijoitetun pääoman tuotto pysyy
muuttumattomana.

Fortum arvioi, ettei takaisinmaksulla ole vaikutusta yhtiön
luottoluokituksiin.


Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519
Seppo Viitanen, Group Treasurer, puh. 050 452 4477

Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi


LIITE

Takaisinmaksun vaikutus Fortum-konsernin avainlukuihin

Alla olevat tilintarkastamattomat pro forma -tiedot kuvaavat
tilannetta, jos etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksu olisi
tapahtunut 31.12.2002. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on
annettu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa eivätkä
luonteensa takia sellaisenaan anna todellista kuvaa konsernin
taloudellisesta asemasta tai tuloksesta.


Tilintarkastamaton        Edelliset  Oikaisut Edelliset
                   12 kk,         12 kk,
                   9/2003        9/2003,
                             pro forma
Nettorahoituskulut     milj.    -262    -80*)    -342
              euroa
Vähemmistöosuus      milj.    -80     80     0
tuloslaskelmassa      euroa
Tulos/osake        euroa    0,86      0    0,86
Liiketoiminnan kassavirta milj.   1 755     -80   1 675
              euroa
Rahoituksen kassavirta   milj.   -1 943     80   -1 863
              euroa
                                 
                   9/2003        9/2003,
                             pro forma
Oma pääoma/osake      euroa    7,30      0    7,30
Vähemmistöosuus taseessa  milj.   1 449 -1 200 **)    249
              euroa
Nettovelat         milj.   4 420    1 200   5 620
              euroa
Velkaantumisaste      %       58     30   88***)
Omavaraisuusaste      %       47     -7     40
Sijoitetun pääoman tuotto %      10,6      0    10,6
Oman pääoman tuotto
              %      10,5     0,7    11,2
*) Ei sisällä odotettavissa olevaa hieman pienempää rahoituskulua.
**) Etuoikeutettujen osakkeiden nimellisarvo
***) Pro forma -velkaantumisaste on sama kuin oikaistu
velkaantumisaste tammi-syyskuulta 2003 julkaistussa
osavuosikatsauksessa.