Pörssitiedote

FORTUM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

18 joulukuu 2003, 16:45

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 18.12.2003 1(2)

FORTUM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Fortum Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 18.12.2003.
Yhtiökokous päätti muutoksista yhtiöjärjestyksen 2, 6, 7, 8, 9,
10, 14 ja 18 pykäliin. Muutosten pääasiallinen sisältö on
seuraava:

Toimialaa koskevaa 2 pykälää muutettiin siten, että yhtiö voi
harjoittaa liiketoimintaansa myös tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä
yhteisyrityksissä.

Hallintoneuvoston tehtäviä koskevaa 7 pykälää muutettiin siten,
että hallintoneuvoston tehtävistä poistetaan hallituksen jäsenten
lukumäärän vahvistaminen ja valinta sekä toimitusjohtajan nimittä
minen.

Hallituksen valintaa ja toimikautta koskevaa 8 pykälää muutettiin
siten, että hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa ja että
hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tehtäviä koskevaan 9 pykälään lisättiin maininta
siitä, että yhtiön hallitus voi päättää nykyisen Fortum Oil and
Gas Oy:n jakautumisessa syntyvän öljyliiketoimintaa harjoittavan
yhtiön osakkeiden myymisestä vain yhtiökokouksen etukäteen antaman
valtuutuksen perusteella.

Pykälästä 9 poistettiin maininta kiinteän omaisuuden luovuttami
sesta ja kiinnittämisestä.

Toimitusjohtajaa koskevaan 10 pykälään lisättiin maininta siitä,
että hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa 14 pykälää muutettiin
siten, että kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus.

Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 18 pykälään lisättiin mai
ninta, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä hallituk
sen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä sekä valittava
hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Lisäksi pykäliin 6 ja 9 tehtiin sanonnalliset täsmennykset pykä
lien asiasisältöön puuttumatta.

Osakkeiden myyntivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen myymään nykyisen Fortum
Oil and Gas Oy:n jakautumisessa syntyvän öljyliiketoimintaa
harjoittavan yhtiön osakkeita enintään 51,0 %, kuitenkin niin,
että Suomen valtion ja Fortum Oyj:n yhteinen omistusosuus on
osakemyynnin jälkeen vähintään 50,1 %.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet