Pörssitiedote

KUTSU FORTUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKO

27 marraskuu 2003, 09:45

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.11.2003 klo 09.45 1(3)


KUTSU FORTUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina joulukuun 18. päivänä
2003 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Keilaniementie
1, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo
14.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

A.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Suomen valtio edustajanaan kauppa- ja teollisuusministeriö on
esittänyt Fortum Oyj:n hallitukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen
muuttamista. Tämän johdosta hallitus ehdottaa, että
yhtiöjärjestyksen 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ja 18 pykäliä
muutettaisiin.

Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:

- Toimialaa koskevaa 2 pykälää muutetaan siten, että yhtiö voi
harjoittaa liiketoimintaansa myös tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä
yhteisyrityksissä.

- Hallintoneuvoston tehtäviä koskevaa 7 pykälää muutetaan siten,
että hallintoneuvoston tehtävistä poistetaan hallituksen jäsenten
lukumäärän vahvistaminen ja valinta sekä toimitusjohtajan nimittä
minen.

- Hallituksen valintaa ja toimikautta koskevaa 8 pykälää muutetaan
siten, että hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa ja että
hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

- Hallituksen tehtäviä koskevaan 9 pykälään lisätään maininta
siitä, että yhtiön hallitus voi päättää nykyisen Fortum Oil and
Gas Oy:n jakautumisessa syntyvän öljyliiketoimintaa harjoittavan
yhtiön osakkeiden myymisestä vain yhtiökokouksen etukäteen antaman
valtuutuksen perusteella. Tämä muutosehdotus käsitellään yhtiö
kokouksessa vain sillä edellytyksellä, että eduskunta on ennen
ylimääräistä yhtiökokousta hyväksynyt hallituksen esityksen numero
94/2003 öEduskunnan suostumuksen antamisesta toimenpiteille,
joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum
Oyj:n öljyliiketoiminnassaö.

- Pykälästä 9 poistetaan maininta kiinteän omaisuuden luovuttami
sesta ja kiinnittämisestä.

- Toimitusjohtajaa koskevaan 10 pykälään lisätään maininta siitä,
että hallitus valitsee toimitusjohtajan.

- Yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa 14 pykälää muutetaan
siten, että kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus.

- Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 18 pykälään lisätään mai
ninta, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä hallituk
sen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä sekä valittava
hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

- Lisäksi pykäliin 6 ja 9 tehdään sanonnalliset täsmennykset pykä
lien asiasisältöön puuttumatta.

B. Osakkeiden myyntivaltuutus

Suomen valtio edustajanaan kauppa- ja teollisuusministeriö
ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi yhtiön hallituksen myymään
nykyisen Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisessa syntyvän öljyliike
toimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita sen mukaisesti kuin edellä
sanotussa hallituksen esityksessä numero 94/2003 on esitetty ja
edellyttäen, että eduskunta on hallituksen esityksen hyväksynyt.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Hallituksen esitys on 10.12.2003 alkaen osakkeenomistajien
nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Keilaniementie 1,
02150 Espoo. Hallituksen esityksestä lähetetään pyydettäessä
jäljennös osakkeenomistajille ja sitä voi tilata puhelimitse
numerosta 010 452 9151 tai sähköpostilla osoitteesta
juha [piste] ahonen [ät] fortum [piste] com.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 8.12.2003 merkittynä
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan merkitä yhtiön
osakasluetteloon 8.12.2003 tilapäisesti yhtiökokoukseen
osallistumista varten.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään perjantaina 12.12.2003 klo 16.00 joko
- puhelimitse numeroon 010 452 9460,
- telefaksilla numeroon 010 262 2727,
- sähköpostilla osoitteeseen
fortum [piste] yhtiokokous [ät] yhteyspalvelut [piste] elisa [piste] fi, tai
- kirjeitse osoitteeseen Suvi Åkerblom, Fortum Oyj, PL 1, 00048
FORTUM.

Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä viimeistään
12.12.2003 klo 16.00.

Valtakirjat

Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä siten, että ne ovat perillä viimeistään 12.12.2003 klo
16.00.

Espoossa marraskuun 27. päivänä 2003

Fortum Oyj
HallitusFortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet