Pörssitiedote

Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.?30.9.2

23 lokakuu 2003, 08:00

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10.2003 klo 9.00 1(1)


Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2003Vahva tuloskehitys jatkuu
– Fortumin liikevoitto nousi miljardiin euroon

Osavuosi lyhyesti
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 71 %
- Kassavirta oli vahva, 1 381 miljoonaa euroa
- Kolmannen neljänneksen osakekohtainen tulos kaksinkertaistui
viime vuodesta
- Öljytoimiala päätettiin eriyttää uudeksi yhtiöksi ja viedä
pörssiin


Tunnuslukuja       III  III  I-III I-III 2002 Edelli
             /03  /02  /03  /02     set
                             12 kk
                             
 Liikevaihto, milj. euroa 2527 2605 8555  7858 11148 11845
 Liikevoitto, milj. euroa 239  149 1000   898  1289  1391
 – ilman kertaluonteisia 231  136  974   571  974  1377
           eriä
   Voitto ennen veroja, 185  75  811   690  1008  1129
       milj. euroa
     Tulos/osake, EUR 0,15 0,07 0,64  0,57  0,79  0,86
  Oma pääoma/osake, EUR       7,30  6,77  6,97    
    Sijoitettu pääoma      12773  13488 13765    
 (kauden lopussa), milj.
          euroa
  Korollinen nettovelka       4420  6033  5848    
 (kauden lopussa), milj.
          euroa
Investoinnit, milj. euroa       889  4121  4381    
      Liiketoiminnan       1381   977  1351    
       kassavirta,
       milj. euroa
    Sijoitetun pääoman       10,6   9,6  11,1  11,3
        tuotto, %
  Oman pääoman tuotto, %       10,5   8,7  10,5  10,8
   Velkaantumisaste, %        58   84   80    
  Henkilöstö keskimäärin      13594  14333 14053    
     Osakkeiden määrä      845836 845655 845642 845783
    keskimäärin, 1000

Konsernin tulos tammi-syyskuussa oli vahva ja kassavirta pysyi
edelleen hyvällä tasolla hyvän toiminnallisen tuloksen ansiosta.
Kassavirran kehitystä tukivat edelleen vähentynyt käyttöpääoma ja
suuret valuuttakurssivoitot, jotka johtuivat luottojen
uudelleenjärjestelyis-tä. Nettovelka väheni edelleen 4 420
miljoonaan euroon. Tämän seurauksena velkaantumisaste laski 58
prosenttiin.

Myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet monet tuloksen
parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Birka Energin sulauttaminen
konserniin eteni suunnitellusti. Tammi-syyskuussa saavutetut
synergiaedut olivat 90 miljoonaa euroa.

Fortum teki merkittäviä strategisia hankintoja Norjassa ja Luoteis-
Venäjällä sopimalla E.ON AG:n kanssa omaisuuserien vaihdosta.
Lisäksi Fortum osti kesäkuussa markkinoilta lisää Hafslundin
osakkeita niin, että sen osuus Hafslundin osakepääomasta on nyt
34,1 %.

Merkittävät markkinatekijät, sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali, olivat katsauskaudella
huomattavasti korkeampia kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
Vuodenvaihteen ennätystasojen jälkeen hinnat pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) laskivat, mutta pysyivät kuitenkin
selvästi edellisvuotta korkeampina. Myös öljyn kansainvälinen
jalostusmarginaali, joka oli vuoden alussa erittäin korkea, laski
jonkin verran, mutta pysyi edelleen vuoden takaista korkeammalla
tasolla.

Syyskuussa Fortum päätti aloittaa valmistelut öljytoimialansa
eriyttämiseksi uudeksi yhtiöksi ja tämän yhtiön listaamiseksi
Helsingin arvopaperipörssiin. Samalla Fortum investoi kaikkiaan
500 miljoonaa euroa Porvoon jalostamon kehittämiseen
hyödyntääkseen markkinoilla vallitsevat suuntaukset ja lisätäkseen
siten jalostamon kilpailukykyä ja kannattavuutta entisestään.
Näillä ratkaisuilla Fortum pystyy entistä tehokkaammin jatkamaan
strategiansa mukaista keskittymistä pohjoismaisiin sähkö- ja
lämpömarkkinoihin ja osallistumistaan niiden rakennemuutoksiin.

Liikevaihto ja tulos

Heinäkuu - syyskuu

Kaikkien segmenttien liikevoitto parani edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sähkö, lämpö ja kaasu -
segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä yli
kaksinkertaistui. Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulos
parani yli 50 %.

Konsernin liikevoitto oli 239 (149) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 231 (136) miljoonaa euroa, parani 95
miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon.
Kertaluonteisia eriä oli yhteensä 8 (13) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos kaksinkertaistui 0,15 (0,07) euroon.

Heinä-syyskuussa Nord Poolin sähkön hinta ja öljyn kansainvälinen
jalostusmarginaali ylittivät edellisvuoden vastaavan ajanjakson
tason.

Tammikuu - syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 8 555 (7 858) miljoonaa euroa. Kasvuun
vaikuttivat erityisesti sähkön ja öljytuotteiden korkeammat
markkinahinnat.

Konsernin liikevoitto oli 1 000 (898) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 974 (571) miljoonaa euroa, parani 403
miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon. Kun
otetaan huomioon myydyt liiketoiminnat, liikevoiton parannus oli
500 miljoonaa euroa. Kertaluonteisia eriä oli yhteensä 26 (327)
miljoonaa euroa. Suurin osa viime vuoden kertaluonteisista eristä
tuli omaisuuden myynneistä saaduista voitoista.

Sähkön- ja lämmönmyynnin volyymit kasvoivat. Tämän seurauksena ja
entistä korkeampien sähkön hintojen ansiosta Sähkö, lämpö ja kaasu
-segmentin tulos parani merkittävästi.

Sähkönsiirto-segmentin tulos oli jonkin verran edellisvuotta
alempi vuoden 2002 huomattavien myyntivoittojen takia. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä parani kuitenkin selvästi viime vuoteen
verrattuna.

Markets-segmentin tulos kolminkertaistui viime vuoteen verrattuna.

Öljyn kansainväliset jalostusmarginaalit olivat merkittävästi
korkeampia kuin vuosi sitten, mikä paransi huomattavasti
Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulosta. Shipping-
liiketoiminta hyötyi korkeista rahdeista, pääasiassa ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Alusten käyttöaste pysyi korkeana
tonniston uudistamisen ja arktisten olojen erityistuntemuksen
ansiosta. Myös öljyn vähittäismyynnin tulos oli hyvä.

Voitto ennen veroja oli 811 (690) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 189 (208) miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 57 (50) miljoonaa euroa. Se liittyy pääasiassa
Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle laskemiin
etuoikeutettuihin osakkeisiin ja Fortum Värme Holdingiin, jossa
Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat yhteensä 212 (158) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli yhteensä 542 (482) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,64 (0,57) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
oli 10,6 % (9,6 %) ja oman pääoman tuotto 10,5 % (8,7 %).

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähkö, lämpö ja kaasu

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
sekä kaasuliiketoiminta Pohjoismaissa ja muualla Itämeren
alueella. Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö ja
alueen johtava lämmöntuottaja. Service-liiketoiminta (entinen
Fortum Energy Solutions) on kuulunut tähän segmenttiin 1.1.2003
lähtien.

milj. euroa       III  III  I-III I-III 2002 Edelli
            /03  /02  /03  /02     set 12
                             kk
Liikevaihto        626  694  2558 2410 3644  3792
– sähkönmyynti      337  325  1393 1028 1661  2026
– lämmönmyynti      107  114  540  453  686  773
– muu myynti       182  255  625  929 1297  993
Liikevoitto        77  28  506  333  617  790
– ilman kertaluonteisia  78  33  508  230  501  779
eriä
Sidotun pääoman tuotto, %       7,8  5,5  7,5  9,1
Sidottu pääoma (kauden        8720 8717 8748    
lopussa)

Ennakkoarvioiden mukaan sähkönkulutus Pohjoismaissa laski
kolmannen neljänneksen aikana 1 % ja oli 77,6 (78,3)
terawattituntia (TWh). Suomessa kulutus oli suurin piirtein
samalla tasolla kuin viime vuonna, Ruotsissa se laski noin 3 % ja
Norjassa se kasvoi noin 1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna.

Tammi-syyskuussa sähkönkulutus laski Pohjoismaissa
ennakkoarvioiden mukaan 1 % ja oli 275 (277) TWh. Suomessa kulutus
kasvoi 4 %. Ruotsissa kulutus oli samalla tasolla kuin viime
vuonna, ja Norjassa se laski 4 % edellisvuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna.

Kolmannen neljänneksen aikana sähkön keskihinta Nord Poolissa oli
31,0 (20,1) euroa megawattitunnilta (MWh). Vesivarantojen määrä
pysyi käytännössä muuttumattomana. Tammi-syyskuussa sähkön
keskihinta oli 37,6 (19,2) euroa megawattitunnilta. Hintatasoon
vaikuttivat edelleen jatkunut vesivarantojen vaje ja normaalia
alempi virtaama.

Tammi-syyskuussa sähkön Nord Pool -hinta nousi 95 % viime vuoteen
verrattuna. Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön hinta nousi
vastaavasti 39 %.

Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin markkina-asema vahvistui.
Pohjoismaissa myynti oli yhteensä 41,9 (37,8) TWh eli noin 15 %
(14 %) Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta tammi-syyskuussa.

Tammi-syyskuussa Fortum tuotti sähköä Pohjoismaissa 37,1 (32,7)
TWh, mikä oli noin 13 % (12 %) Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.
Vähäisten vesivarantojen takia energian tuotantotapojen välinen
suhde poikkesi merkittävästi viime vuodesta. Tämä on osoitus
Fortumin tuotantorakenteen joustavuudesta.

Pohjoismaihin keskittyvän strategiansa mukaisesti Fortum luopui
kesäkuussa Ison-Britannian kaasun vähittäiskauppatoiminnasta, ja
on myös luopumassa kaasutradingista. Fortum on edelleen osakkaana
muutamissa kaasuyhtiöissä Pohjoismaissa ja Itämeren alueella ja
osallistuu kehityshankkeisiin, joista esimerkkinä North Transgas.

Sopimuspohjaisen kunnossapidon kysyntä oli hyvä, ja Fortum Service
solmi lukuisia uusia sopimuksia teollisuusasiakkaiden kanssa. Myös
sähköasemien kunnossapidon ja perusparannusten sekä
vesivoimalaitosten perusparannusten kysyntä pysyi hyvänä.

Sähkönmyynti alueittain III  III  I-III I-III 2002 Edelli
TWh           /03  /02  /03  /02     set 12
                             kk
Ruotsi *)         5,5  5,1  20,7 19,6 28,0  29,1
Suomi           6,2  6,1  21,2 18,2 26,1  29,1
Muut maat         0,4  1,1  2,1  5,2  5,9  2,8
Yhteensä         12,1 12,3  44,0 43,0 60,0  61,0


Lämmönmyynti alueittain III  III  I-III I-III 2002 Edelli
TWh           /03  /02  /03  /02     set 12
                             kk
Ruotsi*)         0,8  0,7  6,5  4,6  8,2  10,1
Suomi           1,6  1,8  7,4  7,1  9,8  10,1
Muut maat         0,6  1,1  2,8  3,3  4,5  4,0
Yhteensä         3,0  3,6  16,7 15,0 22,5  24,2
*) Muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi sähkönmyyntiä 2,4 TWh
ja lämmönmyyntiä 1,4 TWh vuonna 2002.

Oma sähköntuotanto,   III  III  I-III I-III 2002 Edelli
TWh,          /03  /02  /03  /02    set 12
Pohjoismaissa                      kk
Vesivoima         3,5  4,4  11,9 14,1 18,1  15,9
Ydinvoima         4,8  5,0  17,5 15,6 22,0  23,9
Lämpövoima        2,1  0,7  7,7  3,0  6,4  11,1
Yhteensä         10,4 10,1  37,1 32,7 46,5  50,9


Oman tuotannon osuus,  III  III  I-III I-III 2002 Edelli
%,           /03  /02  /03  /02    set 12
Pohjoismaissa                      kk
Vesivoima         34  44   32  43  39   31
Ydinvoima         46  49   47  48  47   47
Lämpövoima         20   7   21   9  14   22
Yhteensä         100  100  100  100  100  100

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja sekä jakaa
sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa,
Suomessa, Norjassa ja Virossa.


milj. euroa       III  III  I-III I-III 2002 Edelli
            /03  /02  /03  /02     set 12
                            kk
Liikevaihto        143  138  502  456  640  686
– jakeluverkot      118  110  415  377  526  564
– alueverkot        19  19   64  56  80   88
– muu myynti        6   9   23  23  34   34
Liikevoitto        47  34  189  219  279  249
– ilman kertaluonteisia  48  34  169  128  187  228
eriä
Sidotun pääoman tuotto,        8,0  9,9  9,3  7,9
%
Sidottu pääoma (kauden        3106 3117 3199    
lopussa)

Sähkönsiirto      III  III  I-III I-III 2002 Edelli
jakeluverkoissa     /03  /02  /03  /02    set 12
alueittain                       kk
TWh
Ruotsi*)         2,7  2,9  11,0  9,5 14,4  15,9
Suomi           1,1  1,1  4,4  3,6  5,4  6,2
Muut maat         0,4  0,0  0,7  1,3  1,4  0,8
Yhteensä         4,2  4,0  16,1 14,4 21,2  22,9
*) Birka Energin hankinta lisäsi jakeluverkkosiirron määrää 1,7
TWh vuonna 2002.

Sähkönjakeluasiakkaitt    30.9.2003  30.9.2002  2002
en lukumäärä
alueittain, tuhansia
Ruotsi             850     890     890
Suomi              395     390     390
Muut maat*)           115      20     20
Yhteensä            1360     1300    1300
*) Østfold Energi Nett AS ja sen 94 000 asiakasta ovat mukana
luvuissa 1.5.2003 lähtien.

Jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 16,1 (14,4) TWh
ja 14,7 (14,3) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli
yhteensä 10,8 (9,7) TWh Ruotsissa ja 3,9 (4,5) TWh Suomessa.

Fortum nosti sähkönsiirtohintojaan Ruotsissa ja Norjassa lokakuun
alussa, Ruotsissa keskimäärin 5 % ja Norjassa 6 %.

Markets

Markets vastaa sähkön ja öljytuotteiden – pääasiassa lämmitysöljyn
– vähittäismyynnistä ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja.
Yksiköllä on noin 1,3 miljoonaa yritys- ja kotitalousasiakasta.

milj. euroa       III  III  I-III I-III 2002 Edelli
            /03  /02  /03  /02     set 12
                            kk
Liikevaihto        329  286  1132  862 1280  1550
Liikevoitto        14   2   22   8  -11   3
– ilman kertaluonteisia  14   2   22   7  -12   3
eriä
Sidotun pääoman tuotto, %       41,3  9,1 -11,4  4,6
Sidottu pääoma (kauden         74  73  55    
lopussa)

Markets-yksikkö ostaa myymänsä sähkö- ja öljytuotteet
markkinaehdoin.

Suomessa keskimääräiset sähkön myyntihinnat kotitalousasiakkaille
pysyivät vakaina, kun taas Ruotsissa ja Norjassa ne nousivat
loppukesää ja alkusyksyä lähestyttäessä. Fortumin
vähittäismyyntihinnat eivät muuttuneet kolmannen neljänneksen
aikana.

Fortumin sähkön vähittäismyynti kolmannella neljänneksellä oli 7,6
(8,0) TWh ja lämmitysöljyn myynti 0,1 (0,1) miljoonaa tonnia.
Tammi-syyskuussa sähkönmyynti oli 24,8 (23,6) TWh. Muutos Birka
Energin omistuksessa lisäsi sähkönmyyntiä 1,9 TWh tammi-
helmikuussa 2002. Lämmitysöljyn myynti oli 0,5 (0,5) miljoonaa
tonnia tammi-syyskuussa.

Keväällä käynnistetty ohjelma liiketoimintaprosessien
parantamiseksi vaikutti yksikön tulosparannukseen.

Öljynjalostus ja markkinointi

Segmentin toimintaan kuuluvat öljyntuotanto, öljytuotteiden
jalostus ja markkinointi sekä logistiikka. Päätuotteita ovat
liikennepolttoaineet ja lämmitysöljyt.

milj. euroa       III  III  I-III I-III 2002 Edelli
            /03  /02  /03  /02     set 12
                            kk
Liikevaihto       1717 1794  5435 5114 7083  7404
Liikevoitto        118  76  318  211  253  360
– ilman kertaluonteisia  104  60  320  157  205  367
eriä
Sidotun pääoman tuotto, %       28,7 17,6 16,0  24,1
Sidottu pääoma (kauden        1446 1555 1510    
lopussa)

Kolmannella neljänneksellä kansainvälinen jalostusmarginaali
Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli keskimäärin 2,7 (1,3)
dollaria barrelilta (USD/bbl). Tammi-syyskuussa se oli keskimäärin
2,8 (0,7) USD/bbl. Fortumin lisämarginaali oli edelleen
keskimäärin 2 USD/bbl kansainvälistä marginaalia korkeampi.

Brent-raakaöljyn hinta kolmannella neljänneksellä oli keskimäärin
28,4 (26,9) USD/bbl. Tammi-syyskuussa keskimääräinen hinta oli
28,6 (24,4) USD/bbl. Syyskuun lopussa Brent-öljyn hinta oli noin
27 USD/bbl.

Varastovoitto heinä-syyskuussa oli 14 (17) miljoonaa euroa ja
tammi-syyskuussa -0,4 (47) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa Fortum jalosti yhteensä 9,7 (9,9) miljoonaa
tonnia raakaöljyä ja muita raaka-aineita. Suomessa Fortum myi
kaikkiaan 5,8 (5,7) miljoonaa tonnia öljytuotteita. Vienti oli
yhteensä 3,9 (3,8) miljoonaa tonnia.

Kolmannen neljänneksen aikana merikuljetusrahdit pysyivät
normaalilla tasolla, mutta olivat huomattavasti alemmat kuin
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Alusten käyttöaste pysyi korkeana,
ja laivaston uudistamisohjelma jatkui. Syyskuussa päätettiin myydä
yksi raakaöljyalus ja luopua poijulastausliiketoiminnasta. Uusi
tuotealus toimitettiin Fortumille syyskuussa.

Fortumin tuotantotoiminta Etelä-Shapkinon öljykentällä Luoteis-
Venäjällä alkoi heinäkuun puolivälissä. Päivittäinen tuotanto on
noin 20 000 barrelia (100 %). Suunniteltu suurin päivittäinen
tuotanto eli 50 000 barrelia päivässä (josta Fortumin osuus on 25
000 barrelia päivässä) saavutetaan tämänhetkisten arvioiden mukaan
vuoden 2004 loppuun mennessä. Fortumin osuudeksi kyseisen
öljykentän varannoista on arvioitu noin 82 miljoonaa barrelia.
Fortum ja venäläinen Lukoil omistavat öljykentän puoliksi
tasaosuuksin.

Fortumin jalostamien  III  III  I-III I-III 2002 Edelli
öljytuotteiden     /03  /02  /03  /02    set 12
toimitukset                       kk
tuoteryhmittäin (1 000 t)
Bensiini         1075 1247  3135 3390 4595  4340
Dieselöljy        971  783  2876 2626 3619  3869
Lentopetroli       159  172  410  472  586  524
Kevyt polttoöljy     362  331  1081 1054 1503  1530
Raskas polttoöljy     269  260  951  939 1233  1245
Muu            488  424  1276 1039 1504  1741
Yhteensä         3324 3217  9729 9520 13040 13249

Fortumin jalostamien  III  III  I-III I-III 2002 Edelli
öljytuotteiden     /03  /02  /03  /02    set 12
toimitukset alueittain                 kk
(1 000 t)
Suomi          2002 1848  5791 5718 7845  7918
Muut Pohjoismaat     503  529  1470 1457 1982  1995
Baltian maat ja Venäjä   33   9   62  28  41   75
Yhdysvallat ja Kanada   278  435  795 1022 1276  1049
Muut maat         508  396  1611 1295 1896  2212
Yhteensä         3324 3217  9729 9520 13040 13249

Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennemuutokset

Fortumin ja E.ON AG:n sähköön liittyvien omaisuuserien vaihtoa
koskevat kaupat saatiin päätökseen kesäkuun lopussa. Fortum hankki
omaisuuseriä Norjasta ja Luoteis-Venäjältä ja myi
ydinliiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta Irlannista, Saksasta
ja Etelä-Ruotsista. Norjalaisen Fredrikstad Energi AS:n osakkeita
koskeva kauppa odottaa vielä teknistä päättämistä.

Norjan E & P -toimintojen myynti saatiin päätökseen maaliskuussa.
Kaupan taloudelliset vaikutukset näkyivät Fortumin vuoden 2002
vuosituloksessa. Kesäkuussa Fortum myi Ison-Britannian kaasun
vähittäismyyntitoimintansa ja käynnisti toimenpiteet
kaasutradingista luopumiseksi.

Syyskuussa Fortum ilmoitti, että se aloittaa valmistelut
öljytoimialansa eriyttämiseksi uudeksi yhtiöksi ja tämän yhtiön
listaamiseksi Helsingin arvopaperipörssiin. Uusi yhtiö käsittää
Fortumin koko nykyisen öljytoimialan jalostus-, markkinointi-,
varustamo- ja öljyntuotantotoimintoineen.

Tällä strategisella ratkaisulla Fortum pystyy entistä tehokkaammin
jatkamaan strategiansa mukaista keskittymistä pohjoismaisiin sähkö-
ja lämpömarkkinoihin ja osallistumistaan niiden rakennemuutoksiin.
Samalla parannetaan öljyliiketoimintojen kilpailukykyä ja
taloudellisia näkymiä ja luodaan kaksi omilla toimialoillaan
johtavaa ja kilpailuasemaltaan vahvaa pohjoismaista yritystä.

Investoinnit ja rahoitus

Öljyliiketoimintojen listaaminen erilliseksi pörssiyhtiöksi
mahdollistaa puolen miljardin euron investoinnin Porvoon
jalostamon rikittömän dieselöljyn tuotantokapasiteetin
lisäämiseksi. Jalostamon kokonaiskapasiteetti pysyy ennallaan,
mutta se pystyy tuntuvasti lisäämään hyvin kannattavien tuotteiden
jalostusta esimerkiksi venäläisestä raakaöljystä, jonka saatavuus
on Porvoossa hyvä, sijaitseehan Porvoo länsimarkkinoille
suuntautuvan venäläisen raakaöljyn vientireitin varrella.
Rikittömän dieselöljyn vuosituotanto kasvaa noin miljoona tonnia,
ja sillä korvataan pääasiassa raskaan polttoöljyn tuotantoa.
Fortum arvioi öljynjalostuksensa ns. lisämarginaalin kasvavan
vähintään dollarin barrelilta ja siten saavuttavansa suhteellisen
varovaisinkin oletuksin investoinnille hyvän tuoton.

Oletettu hyvä tuotto perustuu siihen, että Porvoon jalostamo
pystyy tuottamaan nykyistä edullisemmasta raakaöljystä entistä
arvokkaampia, ympäristömyötäisiä tuotteita. Näiden tuotteiden
kysyntä kasvaa nopeasti Fortumin avainmarkkinoilla.
Investointihankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 loppuun
mennessä.

Tammi-syyskuussa investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä
889 (4 121) miljoonaa euroa. Tästä 520 (3 729) miljoonaa euroa oli
yrityskauppoja.

Korollinen nettovelka kauden lopussa oli 4 420 (6 033) miljoonaa
euroa. Syyskuun lopussa velkaantumisaste oli 58 % (80 % vuoden
2002 lopussa). Velkaantumisaste oli 88 % (115 % vuoden 2002
lopussa), kun vähemmistöosuus Fortum Capital Ltd:stä on
sisällytetty velkoihin.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 189 (208) miljoonaa euroa.

Fortum Oyj käynnisti helmikuussa 7,0 miljardin Ruotsin kruunun
joukkovelkakirjaohjelman (Medium Term Note Programme).
Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle Ruotsin
pääomamarkkinoille. Joukkovelkakirjojen merkintävaluuttoina ovat
Ruotsin kruunu ja euro. Ohjelma korvaa Fortum Power and Heat AB:n
nimissä aiemmin julkaistun 7,0 miljardin kruunun ohjelman.

Huhtikuussa Fortum Oyj otti 1,2 miljardin dollarin valmiusluoton.
Tätä viiden vuoden lainaa tullaan käyttämään konsernin yleisiin
rahoitustarpeisiin, ja se korvaa tytäryhtiöiden vastaavat
lainajärjestelyt.

Heinäkuussa Fortum Oyj käynnisti 4,0 miljardin euron
joukkovelkakirjaohjelman (Euro Medium Term Note Programme)
voidakseen laskea liikkeeseen velkakirjoja kansainvälisille
pääomamarkkinoille.

Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan
ja johdon optio-ohjelmaan liittyen optio-oikeuksilla osakkeita
vaihdettiin ja merkittiin kaupparekisteriin 137 820 kappaletta.

Korotuksen jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 876 052 435 euroa
ja osakkeiden kokonaismäärä 845 897 775.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä
käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen
liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi
tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-syyskuussa oli keskimäärin
13 594 (14 333). Vähennyksestä suurin osa johtuu Birka Energin ja
Fortumin liiketoimintojen yhdistämisestä sekä Enprima-
osakkuusyhtiön perustamisesta vuoden alussa. Kauden lopussa
henkilöstömäärä oli 13 201 (13 670 vuoden 2002 lopussa).

Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit. Vuoden 2005 aikana päästökaupasta saattaa tulla
uusi merkittävä markkinatekijä.

Viiden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon
sähköntuotanto on kasvanut 27 terawattitunnista 41
terawattituntiin. Sen osuus Fortumin omasta sähköntuotannosta oli
79 % vuonna 2002. Tämän tuotantorakenteen ansiosta Fortumilla on
hyvät mahdollisuudet osallistua päästökauppaan, kun se alkaa.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1 %:n vuosivauhtia. Tammi-syyskuussa 2003
sähkön spot-hinta oli Pohjoismaiden markkinoilla keskimäärin 37,6
euroa megawattitunnilta, 95 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona
vuonna 2002. Tällä hetkellä vesivarantojen vaje on 17 TWh ja
sähköfutuurien hinta loppuvuodeksi 2003 on noin 37-40 euroa ja
vuoden 2004 tammi-huhtikuuksi 34-42 euroa megawattitunnilta.

Yhteispohjoismaisen sähkö- ja lämpöyhtiön muodostamisesta
aiheutuvat synergiaedut entisen Birka Energin siirryttyä kokonaan
Fortumin omistukseen tulevat ylittämään 100 miljoonan euron
vuosittaisen tavoitteen vuonna 2004.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan jatkuvien liiketoimintojen tulos on
yleensä merkittävästi parempi vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä
neljänneksellä kuin vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Myydyn liiketoiminnan, Öljyn ja kaasun tuotanto -segmentin,
liikevoitto vuonna 2002 oli 213 miljoonaa euroa. Vuoden 2002
viimeisellä neljänneksellä liikevoitto oli 51 miljoonaa.

Tammi-syyskuussa öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-
Euroopassa (Brent Complex) oli huomattavasti korkeampi kuin
vastaavana ajanjaksona vuonna 2002, keskimäärin 2,8 (0,7) USD/bbl.
Vuoden 2003 lokakuussa kansainvälinen jalostusmarginaali on ollut
keskimäärin 1,8 USD/bbl. Kansainvälinen Brent Complex -
jalostusmarginaali on usean vuoden ajan ollut keskimäärin 1,5–2,0
USD/bbl. Johto arvioi Fortumin lisämarginaalin pysyvän
edellisvuosien vahvalla tasolla. Vuodelle 2004 ei ole suunniteltu
merkittäviä jalostamoiden huoltoseisokkeja.

Brent-raakaöljyn keskihinta oli 28,6 USD/bbl tammi-syyskuussa
2003. Vuoden 2003 lokakuussa keskihinta on ollut 30,2 USD/bbl.
Vuoden 2003 lopun kansainväliset futuurit ovat tällä hetkellä
keskimäärin 28,6 USD/bbl ja vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon
futuurit 27,3 USD/bbl. Raakaöljyn hinnasta aiheutuvat
varastovoitot ja -tappiot vaikuttavat Öljynjalostus ja
markkinointi -segmentin tulokseen.

Öljyntuotanto Etelä-Shapkinon kentällä Luoteis-Venäjällä alkoi
heinäkuun puolivälissä. Syyskuun lopulla tuotanto oli 20 000
barrelia päivässä (Fortumin osuus 50 %). Tuotantoa lisätään
asteittain ja täyteen kapasiteettiin (Fortumin osuus 25 000
barrelia päivässä) päästään vuoden 2004 loppuun mennessä.
Toiminnalla ei ole vaikutusta vuoden 2003 tulokseen.

Öljyliiketoiminnan eriyttämisen ja listautumisen ansiosta uusi
yhtiö pystyy hyötymään markkinoiden kehityksestä ja edistämään
Porvoon jalostamon kehittämistä. Näiden toimenpiteiden myötä
Fortum pystyy lisäksi entistä tehokkaammin jatkamaan
keskittymistään pohjoismaisiin sähkö- ja lämpömarkkinoihin ja
osallistumaan aktiivisesti niiden rakennemuutoksiin.

Vuoden 2003 aikana Fortumin jatkuvat liiketoiminnat ovat
menestyneet hyvin. Yhtiön tämänhetkinen asema, tulosparannukseen
tähtäävät toimenpiteet ja markkinanäkymät enteilevät Fortumille
suotuisaa lähitulevaisuutta.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Espoossa 23.10.2003
Fortum Oyj
Hallitus


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 452 4519


 FORTUM-KONSERNI 1.1.-30.9.2003

 Tilintarkastamaton

 KONSERNIN TULOSLASKELMA

 MEUR      III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset
                            12kk
 Liikevaihto   2527  2605   8555  7858 11148 11845
 Osuus 
 osakkuus
 yritysten 
 voitosta
 (tappiosta)    9   3    29   16   31   44
 Liiketoiminnan
 muut tuotot    19   9    95   336  370  129
 Poistot
 ja arvon
 alentumiset   -128  -165   -395  -488  -694  -601
 Liiketoiminnan
 muut kulut   -2188 -2303   -7284  -6824 -9566 -10026

 Liikevoitto    239  149   1000   898  1289  1391
 Rahoitustuotot
 ja -kulut    -54  -74   -189  -208  -281  -262

 Voitto ennen
 veroja      185   75    811   690  1008  1129
 Välittömät
 verot      -45   -9   -212  -158  -269  -323
 Vähemmistöosuus -10  -10    -57   -50  -73  -80
 Tilikauden
 voitto      130   56    542   482  666  726


 Tulos/osake
 euro      0.15  0.07   0.64  0.57  0.79  0.86
 Laimennus
 vaikutuksella
 oikaistu 
 tulos/osake
 euro      0.15  0.07   0.63  0.57  0.78
 Osakkeiden lukumäärä
 keskimäärin 1000 kpl     845836 845655 845642 845783
 Laimennettu osakkeiden
 keskimääräinen 
 lukumäärä,1000 kpl       857249 851169 851482

 KONSERNIN TASE
 MEUR               30.9.03  30.9.02  31.12.02
 VASTAAVAA
 Pysyvät vastaavat         14189   14819   14837
 Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus          541    671    504
  Saamiset             1157    1520    2027
  Rahavarat             277    259    592
  Yhteensä             1975    2450    3123
 Yhteensä              16164   17269   17960

 VASTATTAVAA
 Oma pääoma
  Osakepääoma           2876    2875    2876
  Muu oma pääoma          3297    2854    3020
  Yhteensä             6173    5729    5896
 Vähemmistöosuus           1449    1447    1432
 Pakolliset varaukset         187     95    133
 Laskennallinen verovelka      1803    1774    1866
 Pitkäaikainen vieras pääoma     3844    5367    4699
 Lyhytaikainen vieras pääoma     2708    2857    3934
 Yhteensä              16164   17269   17960

 Oma pääoma/osake, euro       7.30    6.77    6.97
 Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl  845898   845720   845776

 KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
 MEUR               30.9.03  30.9.02  31.12.02
 Liiketoiminnan kassavirta      1381    977    1351
  Käyttöomaisuuslisäys       -370    -393    -649
  Ostetut osakkeet         -504   -1765   -1771
  Käyttöomaisuuden myyntitulot   101    105    120
  Myydyt osakkeet         1221    857    889
  Muiden sijoitusten muutos     -53     15     33
 Kassavirta ennen rahoitusta     1776    -204    -27
  Lainojen nettomuutos      -1791     20    209
  Osingonjako           -264    -220    -220
  Muut rahoituserät         -40     67     30
 Rahoituksen kassavirta       -2095    -133     19
 Likvidien varojen muutos
 lisäys (+), vähennys (-)      -319    -337     -8

 KONSERNIN TUNNUSLUVUT
                30.9.03  30.9.02  31.12.02 Edelliset 
                                12kk
 Sijoitettu pääoma, MEUR    12773   13488    13765
 Korollinen nettovelka, MEUR   4420    6033    5848
 Bruttoinvestoinnit
 käyttöomaisuuteen,        889    4121    4381  1149
 Sijoitetun pääoman tuotto, %  10.6    9.6    11.1  11.3
 Oman pääoman tuotto, %     10.5    8.7    10.5  10.8
 Korkokate            5.1    4.3     4.7  5.2
 FFO/korollinen nettovelka,% 1) 39.5    24.0    28.1
 Velkaantumisaste, %        58     84     80
 Oikaistu velkaantumisaste, % 2)  88    121     115
 Omavaraisuusaste, %        47     42     41
 Henkilöstö keskimäärin     13594   14333    14053

 1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
 2) Vähemmistöosuus, joka liittyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle 
 laskemiin etuosakkeisiin, määrältään yhteensä 1 200 miljoonaa euroa ja
 joihin liittyy 6,7 %:n kiinteä osinkotuotto,
 on käsitelty vieraana pääomana.

 KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
 MEUR         III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset 
                                 12kk

 Sähkö, lämpö ja kaasu  626   694   2558   2410 3644   3792
 Sähkönsiirto      143   138   502   456  640   686
 Öljynjalostus ja
 markkinointi      1717  1794   5435   5114 7083   7404
 Markets         329   286   1132   862 1280   1550
 Muu toiminta       22   15    61    45  64    80
 Liiketoimintojen 
 välinen myynti     -310  -344  -1133  -1100 -1668  -1701
 Yhteensä        2527  2583   8555   7787 11043  11811
 Myydyt liiketoiminnat*)  -   22    -    71  105    34
 Yhteensä        2527  2605   8555   7858 11148  11845
*) Sisäinen myynti vähennetty

 KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
 MEUR         III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset
                                 12kk

 Sähkö, lämpö ja kaasu  77   28   506   333  617   790
 Sähkönsiirto       47   34   189   219  279   249
 Öljynjalostus ja 
 markkinointi      118   76   318   211  253   360
 Markets         14    2    22    8  -11    3
 Muu toiminta      -16   -17   -35   -37  -64   -62
 Liiketoimintojen
 välinen myynti      -1    1    -    1   -    -1
 Yhteensä        239   124   1000   735 1074   1339
 Myydyt liiketoiminnat   -   25    -   163  215    52
 Yhteensä        239   149   1000   898 1289   1391

 KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN
 MEUR         III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset 
                                 12kk

 Sähkö, lämpö ja kaasu  -1   -5    -2   103  116    11
 Sähkönsiirto       -1    -    20    91  92    21
 Öljynjalostus ja
 markkinointi       15   16    -1    54  48    -7
 Markets          -    -    -    1   1    -
 Muu toiminta       -5    2    9    11   4    2
 Yhteensä         8   13    26   260  261    27
 Myydyt liiketoiminnat   -    -    -    67  54   -13
 Yhteensä         8   13    26   327  315    14


 KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN
 MEUR         III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset
                                 12kk

 Sähkö, lämpö ja kaasu  55   62    171   177  236   230
 Sähkönsiirto       34   38    110   114  147   143
 Öljynjalostus ja
 markkinointi       30   33    91   100  152   143
 Markets          5   7    12    19  25    18
 Muu toiminta       4   3    11    9  23    25
 Liiketoimintojen
 välinen myynti      -   -     -    -2  -1    1
 Yhteensä        128  143    395   417  582   560
 Myydyt liiketoiminnat   -   22     -    71  112    41
 Yhteensä        128  165    395   488  694   601


 KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN
 MEUR         III/03 III/02 I-III/03 I-III/02 2002 Edelliset
                                 12kk
 Sähkö, lämpö ja kaasu  61   59    465   2527 2619   557
 Sähkönsiirto       17   45    241   1332 1394   303
 Öljynjalostus ja
 markkinointi       47   45    143   109  177   211
 Markets          -   1    26   109  109    26
 Muu toiminta       3   -    14    3   7    18
 Yhteensä        128  150    889   4080 4306   1115
 Myydyt liiketoiminnat   -   15     -    41  75    34
 Yhteensä        128  165    889   4121 4381   1149

 KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN
 MEUR                30.9.03  30.9.02    31.12.02

 Sähkö, lämpö ja kaasu 3)       8720    8717      8748
 Sähkönsiirto      3)       3106    3117      3199
 Öljynjalostus ja markkinointi     1446    1555      1510
 Markets                 74     73       55
 Muu toiminta              113    144       30
 Yhteensä               13459   13606     13542
 Myydyt liiketoiminnat          -    1002      927
 Yhteensä               13459   14608     14469

 3) Sidottu pääoma sisältää konserniaktiivan kohdistamisesta muodostuvaa
 laskennallista verovelkaa Sähkö, lämpö ja kaasu segmentissä 
 509 MEUR 30.9.2003 ja 502 MEUR vuonna 2002 sekä 
 Sähkönsiirrossa 247 MEUR 30.9.2003 ja 344 MEUR vuonna 2002.

 KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 4)
 %         30.9 30.9* 30.9 30.9 31.12 31.12 Edelliset Edelliset
          2003 2003 2002 2002 2002 2002  12kk   12kk *)
 Sähkö, lämpö ja
 kaasu       7.8 7.8  5.5 3.8  7.5  6.1  9.1   9.0
 Sähkönsiirto    8.0 7.2  9.9 5.8  9.3  6.2  7.9   7.3
 Öljynjalostus ja
 markkinonti    28.7 28.8 17.6 13.1 16.0 13.0  24.1   24.6
 Markets      41.3 41.3  9.1 7.9 -11.4 -12.4  4.6   4.1

 4) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto/sidottu pääoma keskimäärin
 *) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta

 KONSERNIN VASTUUT
 MEUR                   30.9.03   30.9.02 31.12.02
 Vastuusitoumukset
 Omasta puolesta
  Velan vakuudeksi
   Pantit                  525     438   553
   Kiinteistökiinnitykset          237     235   237
   Yrityskiinnitykset             -     34    32
   Muut kiinnitykset             -     26    26
  Muista sitoumuksista
   Kiinteistökiinnitykset          54     54    55
   Pantit, yrityskiinnitykset ja
   muut vastuus                1     15    8
  Takaisinostovastuut             9     16    15
  Muut vastuusitoumukset           96     527   474
  Yhteensä                  922    1345   1400
 Osakkuusyritysten puolesta
  Pantit ja kiinteistökiinnitykset       12     17    9
  Takaukset                  597    277   345
  Muut vastuusitoumukset           182    184   184
  Yhteensä                  791    478   538
 Muiden puolesta
  Takaukset                  15     -    4
  Muut vastuusitoumukset            5     10    4
  Yhteensä                   20     10    8
 Yhteensä                   1733    1833   1946
 Käyttöleasingvastuut
 Vuoden sisällä erääntyvät            55     61    58
 Yli vuoden kuluttua erääntyvät         108    119    91
 Yhteensä                    163    180   149
 Rahoitusleasingsopimukset on 
 kirjattu taseeseen.
 Ydinjätehuoltovastuu              545    515   545
 Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus     -535    -505   -535
 Velkana taseessa  5)              10     10    10

 5) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
 Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka
 kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
 hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.


 Johdannaissopimukset     30.9.03      30.9.02      
 Korko- ja 
 valuuttajohdanaiset Kohde- Käypä Tulout-  Kohde- Käypä Tulout- 
           etuuden arvo tamatta  etuuden arvo tamatta 
           arvo           arvo        
 MEUR             
 Korkotermiinit     335   -   -   4617   -2   -2 
 Koronvaihtosopimukset 5784   9   16   6872   15   26 
 Valuuttatermiinit 6)  7866  -54   33   5530   -31   -9 
 Valuutan-
 vaihtosopimukset    347  13   5   2359   271   73
 Ostetut valuuttaoptiot  32   4   4   278    7    7
 Asetetut valuuttaoptiot 15   -   -    75    2    2 


                31.12.02
            Kohde-  Käypä Tulout- 
            etuuden arvo  tamatta 
            arvo
 Korkotermiinit     2950   -2   -2
 Koronvaihtosopimukset  6898   21   34
 Valuuttatermiinit 6)  5626   63   30
 Valuutan-     
 vaihtosopimukset    2334  227   60
 Ostetut valuuttaoptiot  248    9  11
 Asetetut valuuttaoptiot  66    1    1

 6) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat 
sopimukset.

 
 Raakaöljy ja 
 öljytuotteet   Määrä  Käypä  Tulout- Määrä   Käypä Tulout-
              arvo  tamatta      arvo  tamatta
         1000 bb MEUR  MEUR   1000 bbl MEUR  MEUR 
 
 Myyntisopimukset  11345  -3    -3    8391  -7   -7 
 Ostosopimukset   26398   7    7    6767   7    7 
 Ostetut optiot    100   -    -     250   -    - 
 Asetetut optiot   100   -    -     250   -    - 


         Määrä  Käypä  Tulout- 
              arvo  tamatta 

         1000 bb MEUR  MEUR   
 Myyntisopimukset  10697  -11   -11

 Ostosopimukset   12170  13    13
 Ostetut optiot     -   -    -
 Asetetut optiot    -   -    - 

 Sähköjohdannaiset Määrä Käypä  Tulout-  Määrä  Käypä Tulout-
              arvo  tamatta      arvo tamatta

           TWh MEUR  MEUR    TWh  MEUR MEUR

 Myyntisopimukset    58 -349   -218    82  -207   -154 
 Ostosopimukset     57  308    176    76   216   146
 Ostetut optiot     1  -1    -2    4    1    2
 Asetetut optiot     3  -4    -3    9    -    -

          Määrä Käypä  Tulout-  
              arvo  tamatta 
           TWh MEUR  MEUR  
  
 Myyntisopimukset    94 -2065   -1406
 Ostosopimukset     78 1709    1051
 Ostetut optiot     2   1     -1
 Asetetut optiot     6   3     6


 Kaasujohdannaiset  Määrä Käypä  Tulout-  Määrä  Käypä Tulout-
              arvo  tamatta      arvo tamatta           
         Mill.th. MEUR  MEUR   Mill.th. MEUR MEUR 

 Myyntisopimukset   2543  36    -    2218  -19   -19 
 Ostosopimukset    2543  -34    -    2110  23   23
 Ostetut optiot     709   1    -     783  -2   -2
 Asetetut optiot    709  -3    -     697   1    1 

          Määrä Käypä  Tulout-  
              arvo  tamatta              
         Mill.th. MEUR  MEUR 
 
 Myyntisopimukset   4072  127   127
 Ostosopimukset    3773  -115  -115
 Ostetut optiot    1287   -7   -7
 Asetetut optiot   1335   -    -

 Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken 
 markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen 
 kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä 
 aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta
 arvonmääritysmalleihin. Määriin sisältyvät myös erääntymättömät,
 suljetut sopimukset. Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa
 konsernin valuutta-, korko- ja hintariskin hallintaan.

 LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
 MEUR           III/03 II/03 I/03 IV/02 III/02 II/02 I/02
 Sähkö, lämpö ja kaasu    626  718 1214 1234  694  783  933
 Sähkönsiirto         143  160 199  184  138  156  162
 Öljynjalostus ja
 markkinointi        1717 1643 2075 1968  1794 1790 1531
 Markets           329  327 476  418  286  270  306
 Muu toiminta         22  19  20  19   15  16  14
 Liiketoimintojen 
 välinen myynti       -310 -432 -391 -567  -344 -356 -401
 Yhteensä          2527 2435 3593 3256  2583 2659 2545
 Myydyt liiketoiminnat     -   -  -  34   22  23  26
 Yhteensä          2527 2435 3593 3290  2605 2682 2571

 LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
 MEUR           III/03 II/03 I/03 IV/02 III/02 II/02 I/02
 Sähkö, lämpö ja kaasu     77  136 293  284   28  156 149
 Sähkönsiirto         47  61  81  61   34   72 113
 Öljynjalostus ja
 markkinointi         118  75 125  42   76   79  57
 Markets            14  15  -7  -19   2   4  2
 Muu toiminta         -16  -2 -17  -27  -17  -10 -12
 Liiketoimintojen
 välinen myynti        -1   1  -  -1   1   1  -1
 Yhteensä           239  286 475  340  124  302 308
 Myydyt liiketoiminnat     -   -  -  51   25  120  19
 Yhteensä           239  286 475  391  149  422 327


 OSAKKEET               Osakkeita       Osake-
                   yhteensä, kpl   pääoma, euro
 Osakepääoma 31.12.2002        845 759 955   2 875 583 847

 Merkitty henkilöstön 1999 optiolainan perusteella
 - 20.2.2003                15 600       53 040
 - 5.5.2003                27 060       92 004
 - 3.9.2003                50 160       170 544

 Merkitty johdon optiojärjestelyn 1999
 perusteella 5.5.2003           45 000       153 000

 Osakepääoma 30.9.2003        845 897 775    2 876 052 435