Pörssitiedote

Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6

24 heinäkuu 2003, 08:00

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.7.2003 klo 09.00 1


Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003


Fortumin tulos edelleen vahva
- huomattava parannus jatkuvissa liiketoiminnoissa

Osavuosi lyhyesti
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 71 % ja oli 743
 (435) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan kassavirta pysyi hyvänä ja oli 1 060 miljoonaa
 euroa.
- Tase vahvistui entisestään, velkaantumisaste oli 60 %.
- Markkina-asema vahvistui Norjassa ja Luoteis-Venäjällä.

Tunnuslukuja       II/03 II/02 I-   I-  2002 Edelli
                    II/03 II/02   set 12
                             kk
Liikevaihto, milj. euroa  2435  2682 6028 5253 11148 11923
Liikevoitto, milj. euroa  286  422  761  749 1289  1301
- ilman kertaluonteisia   272  198  743  435  974  1282
eriä
Voitto ennen veroja,    216  346  626  615 1008  1019
milj. euroa
Tulos/osake, EUR      0,17  0,29 0,49 0,50 0,79  0,77
Oma pääoma/osake, EUR          7,13 6,72 6,97    
Sijoitettu pääoma             13  13  13    
(kauden lopussa), milj.         077  734  765
euroa
Korollinen nettovelka          4502 6182 5848    
(kauden lopussa), milj.
euroa
Investoinnit, milj. euroa        761 3956 4381  1186
Liiketoiminnan             1060  775 1351    
kassavirta,
milj. euroa
Sijoitetun pääoman           12,1 10,3 11,1  10,6
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %         11,9  9,1 10,5  10,0
Velkaantumisaste, %            60  87  80    
Henkilöstö keskimäärin          13  14  14    
                     272  659  053
Osakkeiden määrä             845  845  845  845
keskimäärin, milj.            823  638  642  785


Vuoden ensimmäisellä puoliskolla merkittävät markkinatekijät,
sähkön markkinahinta ja öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali,
olivat huomattavasti korkeampia kuin viime vuoden vastaavalla
jaksolla. Vuodenvaihteen ennätystasojen jälkeen hinnat
pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) laskivat, mutta
pysyivät kuitenkin selvästi edellisvuotta korkeampina. Öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali oli erittäin korkea vuoden
alussa, mutta laski jonkin verran kesää kohti.

Fortum teki merkittäviä strategisia hankintoja Norjassa ja Luoteis-
Venäjällä sopimalla E.ON AG:n kanssa omaisuuserien vaihdosta.
Lisäksi Fortum osti markkinoilta lisää Hafslundin osakkeita niin,
että sen osuus Hafslundin osakepääomasta on nyt 34,1 %.

Birka Energin sulauttaminen konserniin eteni suunnitellusti.
Ensimmäisellä puolivuotiskaudella saavutetut synergiaedut nousivat
yli 60 miljoonaan euroon.

Konsernin tulos tammi-kesäkuussa pysyi vahvana ja kassavirta oli
edelleen hyvällä tasolla. Kassavirran kehitystä tukivat vähentynyt
käyttöpääoma ja toteutuneet valuuttakurssivoitot. Nettovelka
väheni edelleen ensimmäiseen neljännekseen verrattuna huolimatta
noin 500 miljoonan euron strategisista yrityskaupoista. Tämän
seurauksena velkaantumisaste laski 60 %:iin.


Liikevaihto ja tulos

Huhtikuu - kesäkuu

Huhti-kesäkuussa pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) sähkön
hinta ja öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali olivat alempia
kuin ensimmäisellä neljänneksellä, mutta ylittivät edellisvuoden
tason.

Konsernin liikevoitto oli 286 (422) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 272 (198) miljoonaa euroa, parani 74
miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon.
Parannus oli 141 miljoonaa euroa, kun lasketaan myytyjen
liiketoimintojen vaikutus. Kertaluonteisia eriä oli yhteensä 14
(224) miljoonaa euroa.

Vuodenajoille ominaisesti sähkö- ja lämpöliiketoimintojen tulokset
olivat pienempiä kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkö, lämpö
ja kaasu -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä lähes
kolminkertaistui edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Markets-segmentin tulos kehittyi myönteisesti. Öljynjalostus ja
markkinointi -segmentin tulos pysyi miltei viime vuoden tasolla
huolimatta varastotappioista, jotka johtuivat raakaöljyn hinnan
alenemisesta. Segmentin toiminnallinen tulos parani selkeästi
viime vuoteen verrattuna.

Tammikuu - kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 6 028 (5 253) miljoonaa euroa. Kasvuun
vaikuttivat erityisesti sähkön ja öljytuotteiden korkeammat
markkinahinnat.

Konsernin liikevoitto oli 761 (749) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 743 (435) miljoonaa euroa, parani 308
miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon.
Kertaluonteisten erien nettomäärä oli 18 (314) miljoonaa euroa.
Suurin osa viime vuoden kertaluonteisista eristä tuli omaisuuden
myynneistä saaduista voitoista.

Sähkön- ja lämmönmyynnin volyymit kasvoivat. Tämän seurauksena ja
entistä korkeampien sähkön hintojen ansiosta Sähkö, lämpö ja kaasu
-segmentin tulos parani merkittävästi.

Sähkönsiirto-segmentin tulos oli alempi vuoden 2002 huomattavien
myyntivoittojen takia. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
parani kuitenkin viime vuoteen verrattuna.

Markets-segmentin tulos parani viime vuoteen verrattuna.

Öljyn kansainväliset jalostusmarginaalit olivat merkittävästi
korkeampia kuin vuosi sitten, mikä paransi huomattavasti
Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulosta. Shipping-
liiketoiminta hyötyi korkeista rahdeista, pääasiassa ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana.

Liikevoitto ennen veroja oli 626 (615) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 135 (134) miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 47 (40) miljoonaa euroa. Se liittyy
pääasiassa Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle laskemiin
etuoikeutettuihin osakkeisiin ja Fortum Värme Holdingiin, jossa
Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat yhteensä 167 (149) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli yhteensä 412 (426) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,49 (0,50) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
oli 12,1 (10,3) % ja oman pääoman tuotto 11,9 (9,1) %.


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähkö, lämpö ja kaasu

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
sekä kaasuliiketoiminta Pohjoismaissa ja muualla Itämeren
alueella. Service-liiketoiminta (entinen Fortum Energy Solutions)
on kuulunut tähän segmenttiin 1.1.2003 lähtien.


milj. euroa       II/03 II/02 I-   I-  2002  Edelli
                   II/03 II/02    set 12
                             kk
Liikevaihto        718  783  1932 1716 3644  3860
- sähkönmyynti      381  326  1056  703 1661  2014
- lämmönmyynti      165  146  433  339  686  780
- muu myynti       172  311  443  674 1297  1066
Liikevoitto        136  156  429  305  617  741
- ilman kertaluonteisia  136  48  430  196  501  735
eriä
Sidotun pääoman tuotto, %       9,9  7,7  7,5  8,5
Sidottu pääoma (kauden lopussa)    8566 8735 8748    

Sähkönkulutus Pohjoismaissa laski toisen neljänneksen aikana 2 %
ja oli 85,7 (87,5) terawattituntia (TWh). Suomessa kulutus väheni
4 %. Ruotsissa kulutus oli samalla tasolla kuin viime vuonna ja
Norjassa kulutus laski 3 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon
nähden.

Tammi-kesäkuussa sähkönkulutus Pohjoismaissa pysyi viime vuoden
tasolla ja oli 197 (198) TWh. Suomessa kulutus kasvoi 6 %.
Ruotsissa kulutus pysyi viime vuoden tasolla ja Norjassa se laski
5 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Toisella neljänneksellä sähkön keskihinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 28,6 euroa megawattitunnilta
(EUR/MWh) verrattuna ensimmäisen neljänneksen 53,3 euroon
megawattitunnilta. Sähkön keskihinta tammi-kesäkuussa oli 40,9
(18,7) EUR/MWh. Hintatasoon vaikuttivat vesivarastojen vähyys
vuoden alussa ja normaalia alempi virtaama kahden ensimmäisen
neljänneksen aikana. Huolimatta tavallista pienemmästä
virtaamasta, vesivarantotilanne vahvistui vähentyneen
vesivoimatuotannon vuoksi.

Sähkön keskihinta pohjoismaisessa sähköpörssissä nousi 119 % tammi-
kesäkuun aikana edellisvuoteen verrattuna. Fortumin Pohjoismaissa
myymän sähkön hinta nousi vastaavasti 43 %. Sähkön Nord Pool -
hinta laski toisen neljänneksen aikana 46 % ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna. Fortumin sähkön hinta laski vastaavasti
19 %.

Pohjoismaissa Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin myynti oli yhteensä
30,2 (26,6) TWh, ja se edusti noin 15 (14) % Pohjoismaiden
sähkönkulutuksesta tammi-kesäkuussa.

Tammi-kesäkuussa Fortum tuotti sähköä Pohjoismaissa 26,7 (22,6)
TWh, josta vesivoiman osuus oli noin 8,4 (9,7) TWh eli 31 (43) %
ja ydinvoiman noin 12,7 (10,6) TWH eli 48 (47) %. Vesivoiman
vähäisen saatavuuden vuoksi sitä korvattiin lämpövoimalla, jonka
osuus oli 5,6 (2,3) TWh. Lämpövoiman osuus Fortumin omasta
tuotannosta nousi 21 (10) prosenttiin. Fortum tuotti omilla
laitoksillaan 14 (11) % ensimmäisen vuosipuoliskon
sähkönkulutuksesta Pohjoismaissa.

Huhtikuussa Fortum sai päätökseen kaupat, joilla se osti
enemmistöosuudet kahdesta lämpöyhtiöstä. Toinen yhtiöistä
sijaitsee Puolassa (73 % D.Z.T. S.p.z.o.o. -yhtiöstä) ja toinen
Virossa (60% Tartu Energia AS-yhtiöstä).


Sähkönmyynti alueittain II/03 II/02 I-  I-  2002  Edelli
TWh                  II/03 II/02    set 12
                             kk
Ruotsi *)         6,3  8,2  15,2 14,5 28,0  28,7
Suomi           6,6  5,3  15,0 12,1 26,1  29,0
Muut maat         1,0  1,9  1,7  4,1  5,9  3,5
Yhteensä         13,9 15,4  31,9 30,7 60,0  61,2


Lämmönmyynti alueittain II/03 II/02 I-   I-  2002 Edelli
TWh                  I/03 II/02   set 12
                            kk
Ruotsi *)         1,7  1,6  5,7  3,9  8,2  10,0
Suomi           2,3  2,0  5,8  5,3  9,8  10,3
Muut maat         1,4  1,0  2,2  2,2  4,5  4,5
Yhteensä         5,4  4,6  13,7 11,4 22,5  24,8

*) Muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi sähkönmyyntiä 2,4 TWh
ja lämmönmyyntiä 1,4 TWh vuonna 2002.


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja sekä jakaa
sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa,
Suomessa, Norjassa ja Virossa.


milj. euroa       II/03 II/02 I-   I-  2002 Edelli
                   II/03 II/02    set 12
                            kk
Liikevaihto        160  156  359  317  640  682
- jakeluverkot      130  136  297  267  526  556
- alueverkot        20  19   45  37  80   88
- muu myynti        10   1   17  13  34   38
Liikevoitto        61  72  142  185  279  236
- ilman kertaluonteisia  41  40  121  94  187  214
eriä
Sidotun pääoman tuotto, %       9,0 12,7  9,3  7,5
Sidottu pääoma (kauden lopussa)    3064 3145 3199    


Sähkönsiirto      II/03 II/02 I-   I-  2002 Edelli
jakeluverkoissa           II/03 II/02   set 12
alueittain                       kk
TWh
Ruotsi *)         3,4  3,3  8,3  6,6 14,4  16,1
Suomi           1,3  1,1  3,3  2,5  5,4  6,2
Muut maat         0,3  0,6  0,3  1,3  1,4  0,4
Yhteensä         5,0  5,0  11,9 10,4 21,2  22,7
*) Birka Energin hankinta lisäsi jakeluverkkosiirron määrää 1,7
TWh vuonna 2002.


Sähkönjakeluasiakkaitten   30.6.20 30.6.20 2002
lukumäärä alueittain,     03   02
tuhansia
Ruotsi              850   890   890
Suomi               395   390   390
Muut maat *)           115   20   20
Yhteensä             1360  1300  1300
*) Østfold Energi Nett AS ja sen 94 000 asiakasta ovat mukana
luvuissa 1.5.2003 alkaen.

Jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 11,9 (10,4) TWh
ja 10,6 (9,6) TWh.

Alueverkkosiirron määrä muille kuin konsernin omille asiakkaille
oli yhteensä 7,8 (6,5) TWh Ruotsissa ja 2,8 (3,1) TWh Suomessa.

Markets

Markets vastaa sähkön ja öljytuotteiden - pääasiassa lämmitysöljyn
- vähittäismyynnistä ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja.
Yksiköllä on noin 1,4 miljoonaa yritys- ja kotitalousasiakasta.


milj. euroa       II/03 II/02 I-   I-  2002 Edelli
                   II/03 II/02   set 12
                            kk
Liikevaihto        327  270  803  576 1280  1507
Liikevoitto        15   4   8   6  -11   -9
- ilman kertaluonteisia  15   4   8   5  -12   -9
eriä
Sidotun pääoman tuotto,%       23,1  9,5 -11,4 -11,5
Sidottu pääoma (kauden lopussa)    119  109  55    


Markets-yksikkö ostaa myymänsä sähkö- ja öljytuotteet
markkinaehdoin.

Tarkastelujaksolla sähkön tukkuhinnat laskivat markkinoilla.
Yleisesti hinnat olivat kuitenkin korkeammat kuin vertailujakson
aikana viime vuonna.

Sähkön kokonaismyynti tammi-kesäkuussa oli 17,2 (15,6) TWh. Muutos
Birka Energin omistuksessa lisäsi sähkönmyyntiä 1,9 TWh tammi-
helmikuussa 2002. Lämmitysöljyn myynti oli 0,4 (0,4) miljoonaa
tonnia tammi-kesäkuussa.

Toukokuussa 2003 Markets sai Norjasta 83 000 asiakasta Østfold
Energi Kraftsalg AS:n hankkimisen jälkeen.

Kevään aikana käynnistettiin ohjelma liiketoimintaprosessien
parantamiseksi.


Öljynjalostus ja markkinointi

Segmentin toimintaan kuuluvat öljytuotteiden jalostus ja
markkinointi sekä logistiikka. Päätuotteita ovat
liikennepolttoaineet ja lämmitysöljyt.


milj. euroa       II/03 II/02 I-  I-  2002 Edelli
                  II/03 II/02    set 12
                           kk
Liikevaihto       1643 1790 3718 3321 7083 7480
Liikevoitto        75  79  200  135  253  318
- ilman kertaluonteisia  93  70  216  97  205  324
eriä
Sidotun pääoman tuotto, %      26,8 16,8 16,0 21,0
Sidottu pääoma (kauden lopussa)   1435 1543 1510 

Tarkastelujakson aikana kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-
Euroopassa (Brent Complex) oli keskimäärin 2,9 (0,4) dollaria
barrelilta (USD/bbl). Fortumin lisämarginaali oli edelleen
keskimäärin 2 USD/bbl kansainvälistä marginaalia korkeampi.

Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 28,8 (23,1) USD/bbl. Se oli
korkeimmillaan kesäkuun alussa, noin 29 USD/bbl. Varastotappiot
tammi-kesäkuussa olivat 14 (voittoa 29) miljoonaa euroa.

Fortum jalosti yhteensä 6,4 (6,3) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja
muita raaka-aineita. Suomessa myytiin noin 3,8 (3,9) miljoonaa
tonnia öljytuotteita. Vienti oli yhteensä 2,6 (2,4) miljoonaa
tonnia.

Kesäkuussa sovittiin kahden tuotealuksen myymisestä. Fortum
omistaa aluksista 50 %. Heinäkuussa allekirjoitettiin aiesopimus
Tallinnassa sijaitsevan öljyterminaalin myymisestä. Lopullinen
sopimus on tarkoitus allekirjoittaatämän vuoden aikana.

Kesäkuussa Fortum myi bitumin tukkuliiketoimintansa ruotsalaiselle
Nynäs Petroleumille, josta Fortum omistaa 50 %.

Vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla Fortumilla ei ollut omaa
öljyn- tai kaasuntuotantoa. Öljyntuotanto Etelä-Shapkinon kentällä
Luoteis-Venäjällä alkoi heinäkuun puolivälissä. Fortumin osuudeksi
tämän öljykentän varannoista on arvioitu noin 82 miljoonaa
barrelia. Fortum ja venäläinen Lukoil omistavat kyseisen
öljykentän puoliksi tasaosuuksin.


Fortumin jalostamien  II/03 II/02 I-  I-  2002 Edelli
öljytuotteiden            II/03 II/02    set 12
toimitukset                      kk
tuoteryhmittäin (1000 t)
Bensiini         971 1095  2060 2143 4595  4512
Dieselöljy        1110  887  1905 1843 3619  3681
Lentopetroli       131  164  251  300  586  537
Kevyt polttoöljy     296  337  719  723 1503  1499
Raskas polttoöljy     296  265  682  679 1233  1236
Muu            446  396  788  615 1504  1677
Yhteensä         3250 3144  6405 6303 13040 13142


Fortumin jalostamien  II/03 II/02 I-   I-  2002 Edelli
öljytuotteiden            II/03 II/02   set 12
toimitukset alueittain                 kk
(1000 t)
Suomi          1860 1938  3789 3870 7845  7764
Muut Pohjoismaat     533  484  967  928 1982  2021
Baltian maat ja Venäjä   21   8   29  19  41   51
Yhdysvallat ja Kanada   133  339  517  587 1276  1206
Muut maat         703  375  1103  899 1896  2100
Yhteensä         3250 3144  6405 6303 13040 13142


Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennemuutokset

Fortum ja E.ON AG sopivat sähköön liittyvien omaisuuserien
vaihdosta tammikuussa. Fortum hankki omaisuuseriä Norjasta ja
Luoteis-Venäjältä sekä myi ydinliiketoimintaan kuulumatonta
omaisuutta Irlannista, Saksasta ja Etelä-Ruotsista.

Näihin kauppoihin liittyvät venäläisen Lenenergon osakkeet
siirrettiin Fortumille maaliskuussa ja norjalaisen Hafslund ASA:n
sekä Østfold Energi Kraftsalg AS:n, Østfold Energi Nett 
AS:n sekä Østfold Entreprenor AS:n osakkeet huhtikuussa. Ostamalla
lisää osakkeita markkinoilta Fortum kasvatti omistusosuuttaan
Hafslundista siten, että sen omistus kesäkuun lopussa oli 34,1 %.
Hafslundin osakkeiden hankintameno oli 279 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa Fortum sai päätökseen Saksan Burghausenin ja
Irlannin Edenderryn voimalaitosten myynnit sekä Ruotsissa
sijaitsevan Fortum Distribution Småland AB:n myynnin.

E.ON:n kanssa sovitut omaisuuserien vaihdot saatiin päätökseen
kesäkuun loppuun mennessä. Norjalaisen Fredrikstad Energi AS:n
osakkeita koskeva kauppa odottaa vielä teknistä päättämistä.

Norjan E & P-toimintojen myynti saatiin päätökseen maaliskuussa.
Kaupan taloudelliset vaikutukset näkyivät Fortumin vuoden 2002
tilinpäätöksessä. Kesäkuussa Fortum myi Ison-Britannian kaasun
vähittäismyyntitoimintansa.


Investoinnit ja rahoitus

Tammi-kesäkuussa investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä
761 (3 956) miljoonaa euroa. Tästä 517 (3 706) miljoonaa euroa
oli yrityskauppoja.

Korollinen nettovelka kauden lopussa oli 4 502 (6 182) miljoonaa
euroa. Kesäkuun lopussa velkaantumisaste oli 60 % (80 % vuoden
2002 lopussa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 135 (134) miljoonaa euroa.

Fortum Oyj käynnisti helmikuussa 7,0 miljardin Ruotsin kruunun
joukkovelkakirjaohjelman (Medium Term Note Programme).
Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle Ruotsin
pääomamarkkinoille. Joukkovelkakirjojen merkintävaluuttoina ovat
Ruotsin kruunu ja euro. Ohjelma korvaa Fortum Power and Heat AB:n
nimissä aiemmin julkaistun 7,0 miljardin kruunun ohjelman.

Fortum Oyj otti huhtikuussa 1,2 miljardin dollarin valmiusluoton.
Tätä viiden vuoden lainaa tullaan käyttämään konsernin yleisiin
rahoitustarpeisiin ja se korvaa tytäryhtiöiden vastaavat
lainajärjestelyt.

Fortum Oyj käynnisti heinäkuussa 4,0 miljardin euron
joukkovelkakirjaohjelman (Euro Medium Term Note Programme)
voidakseen laskea liikkeeseen velkakirjoja kansainvälisille
pääomamarkkinoille.

Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan
ja johdon optio-ohjelmaan liittyen optio-oikeuksilla merkittiin
osakkeita 72 060 kpl. Osakemerkinnän aiheuttama 245 004 euron
osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 5.5.2003.
Korotuksen jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 875 881 891 euroa
ja osakkeiden kokonaismäärä 845 847 615 kpl.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin
13 272 (14 659) henkilöä. Vähennyksestä suurin osa johtuu Birka
Energin ja Fortumin liiketoimintojen yhdistämisestä sekä Enprima-
osakkuusyhtiön perustamisesta vuoden alussa. Kauden lopussa
henkilöstömäärä oli 13 969 (13 670 vuoden 2002 lopussa).

Fortum on päättänyt käynnistää uuden osakepohjaisen pitkäaikaisen
kannustinohjelman (Performance Share Arrangement) konsernin
avainhenkilöille. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu
konsernin, sen liiketoimintayksiköiden ja yksittäisen henkilön
omalle suoritukselle ja samalla myös yhtiön pörssikurssin
kehitykselle. Tässä vaiheessa uusi järjestelmä koskee noin 190
Fortumin avainhenkilöä.

Fortum arvioi, että 0,1 - 0,3 prosenttia Fortumin osakkeista eli
noin 1 000 000 - 2 500 000 osaketta, jaetaan jokaisen yksittäisen
jakson yhteydessä. Osakkeet hankitaan markkinoilta, joten
toimenpiteellä ei ole laimennusvaikutusta osakkeen arvoon. Tämä
järjestely on tarkoitettu korvaamaan muut mahdolliset pitkän
tähtäimen johdon kannustinjärjestelmät.

Nimityksiä ja eroja

Huhtikuussa Tanja Karpela, Leena Luhtanen ja Matti Vanhanen
erosivat Fortumin hallintoneuvostosta sen jälkeen, kun heidät oli
valittu valtioneuvoston jäseniksi.

Kesäkuussa Kari Huopalahti, Fortumin kehitysjohtaja ja konsernin
johtoryhmän jäsen, siirtyi pois yhtiön palveluksesta.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria on nimitetty
eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammon toimitusjohtajaksi 1.6.2004
alkaen. Matti Vuoria jatkaa Fortumin hallituksen päätoimisena
puheenjohtajana tämän vuoden loppuun asti.
Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1-2 %:n vuosivauhtia. Vuoden 2003 ensimmäisellä
puoliskolla sähkön spot-hinta oli Pohjoismaiden markkinoilla
keskimäärin 40,9 euroa megawattitunnilta, 119% enemmän kuin
vastaavana ajanjaksona vuonna 2002. Heinäkuun alussa
sähköfutuurien hinta loppuvuodeksi 2003 oli noin 29-30 euroa
megawattitunnilta.

Yhteispohjoismaisen sähkö- ja lämpöyhtiön muodostamisesta
aiheutuvat synergiaedut entisen Birka Energin siirryttyä kokonaan
Fortumin omistukseen tulevat ylittämään 100 miljoonan euron
vuosittaisen tavoitteen vuonna 2004.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan jatkuvien liiketoimintojen tulos on
yleensä merkittävästi parempi vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä
neljänneksellä kuin vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Tammi-kesäkuussa öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-
Euroopassa (Brent Complex) oli huomattavasti korkeampi kuin vuoden
2002 alussa, keskimäärin 2,9 (0,4) USD/bbl. Vuoden 2003
heinäkuussa kansainvälinen jalostusmarginaali on ollut keskimäärin
2,7 USD/bbl. Kansainvälinen Brent Complex -jalostusmarginaali on
usean vuoden ajan ollut keskimäärin 1,5-2,0 USD/bbl. Johto arvioi
Fortumin lisämarginaalin pysyvän edellisvuosien vahvalla tasolla.
Vuodelle 2003 ei ole suunniteltu merkittäviä jalostamoiden
huoltoseisokkeja.

Brent-raakaöljyn keskihinta oli 27,5 USD/bbl vuoden 2003 tammi-
kesäkuussa ja 30.6.2003 hinta oli 28,3 USD/bbl. Vuoden 2003
heinäkuussa keskihinta on ollut 28,4 USD/bbl ja vuoden 2003 lopun
kansainväliset futuurit keskimäärin 26,3 USD/bbl. Raakaöljyn
hinnasta aiheutuvat varastovoitot ja -tappiot vaikuttavat
Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulokseen.

Norjan ja Omanin öljyn- ja kaasuntuotannon myynnin takia
Fortumilla ei ollut tuotantoa vuoden 2003 ensimmäisellä
puoliskolla. Öljyntuotanto Etelä-Shapkinon kentällä Luoteis-
Venäjällä alkoi heinäkuun puolivälissä. Syyskuussa tuotannon
odotetaan nousevan 12 500 barreliin päivässä (Fortumin 50 %
osuus). Tuotantoa lisätään asteittain ja täyteen kapasiteettiin
(25 000 barrelia/päivä) päästään vuonna 2004. Toiminnalla ei ole
vaikutusta vuoden 2003 tulokseen.

Fortumin uudelleenjärjestelyt on nyt käytännöllisesti katsoen
viety loppuun. Suurin osa strategisista tavoitteista on
saavutettu: vahva tase ja menestyvät liiketoiminnat, jotka
tuottavat hyvän kassavirran. Tältä pohjalta Fortumilla on hyvät
edellytykset edelleen vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden johtavana
energiayhtiönä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Espoossa 24.07.2003
Fortum Oyj
Hallitus


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 452 4519


FORTUM-KONSERNI 1.1.-30.6.2003	
Tilintarkastamaton

					
KONSERNIN TULOSLASKELMA		
MEUR		      II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
			
Liikevaihto	 	  2435  2682  6028  5253 11148	 11923
Osuus osakkuusyritysten
 voitosta (tappiosta)	    9    4   20   13   31	  38
Liiketoiminnan muut tuotot  63   238   76  327  370   119
Poistot ja arvonalentumiset -134  -172  -267  -323  -694  -638
Liiketoiminnan muut kulut -2087  -2330  -5096 -4521 -9566	 10141

Liikevoitto		   286   422   761  749	 1289	 1301
Rahoitustuotot ja -kulut   -70   -76  -135  -134	 -281  -282

Voitto ennen veroja	   216   346   626  615	 1008	 1019
Välittömät verot	   -60   -84  -167  -149	 -269	 -287
Vähemmistöosuus 	   -14   -18   -47  -40	  -73	  -80

Tilikauden voitto	  142	   244   412  426	  666	  652

	

Tulos/osake, euro	  0.17	  0.29  0.49  0.50  0.79	 0.77
Laimennusvaikutuksella
 oikaistu tulos/osake,euro 0.16   0.29  0.48  0.50  0.78
Osakkeiden lukumäärä 
keskimäärin, 1 000 kpl			 845823 845638 845642 845785
Laimennettu osakkeiden 
keskimääräinen lkm, 1000kpl		 855935 851580	851482


KONSERNIN TASE														
MEUR				 30.6.03  30.6.02  31.12.02
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat		  13908   14868   14837
Vaihtuvat vastaavat	
 Vaihto-omaisuus		   539    622    504
 Saamiset			  1382   1638	 2027
 Rahavarat			   665    428	 592
 Yhteensä			  2586   2688    3123
Yhteensä			  16494   17556	17960


VASTATTAVAA
Oma pääoma 
 Osakepääoma			  2876   2875    2876
 Muu oma pääoma			  3151   2807    3020
 Yhteensä			  6027   5682	 5896
Vähemmistöosuus			  1434   1443	 1432
Pakolliset varaukset		   76	95	 133
Laskennallinen verovelka	  1775   1804	 1866
Pitkäaikainen vieras pääoma	  4095   5402	 4699
Lyhytaikainen vieras pääoma	  3087   3130	 3934
Yhteensä			  16494   17556	17960

Oma pääoma/osake, euro		  7.13   6.72	 6.97
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl	 845848  845666   845776


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR				 30.6.03  30.6.02  31.12.02
Liiketoiminnan kassavirta	  1060    775	 1351
 Käyttöomaisuuslisäys	      -244   -250    -649
 Ostetut osakkeet	      -503   -1756	-1771
 Käyttöomaisuuden myyntitulot	   80    102    120
 Myydyt osakkeet		  1219    754    889
 Muiden sijoitusten muutos	   -32    154	  33
Kassavirta ennen rahoitusta	  1580   -221    -27
 	
Lainojen nettomuutos		  -1204    295	 209
 Osingonjako			  -264   -220    -220
 Muut rahoituserät		   -40    -48     30
Rahoituksen kassavirta		  -1508	27	  19
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-)       72   -194     -8


KONSERNIN TUNNUSLUVUT
				30.6.03 30.6.02  31.12.02  Edel.12kk
Sijoitettu pääoma		 13077	  13734   13765
Korollinen nettovelka, MEUR	  4502	  6182    5848
Bruttoinvestoinnit käyttö-
 omaisuuteen, MEUR		  761	  3956    4381	  1186
Sijoitetun pääoman tuotto, %	  12.1	  10.3    11.1	  10.6
Oman pääoman tuotto, %		  11.9	   9.1    10.5    10.0
Korkokate			  5.4	   5.2    4.7	  4.7
FFO / korollinen nettovelka, % 1) 42.6	  24.5    28.1
Velkaantumisaste, %		   60	   87     80
Oikaistu velkaantumisaste, % 2)	   91	   125	115
Omavaraisuusaste, %		   45	   41     41
Henkilöstö keskimäärin		 13272	  14659   14053

1) FFO = liiketoiminnan kassavirta
2) Vähemmistöosuus, joka liittyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle
laskemiin etuosakkeisiin, määrältään yhteensä 1 200 miljoonaa euroa ja
joihin liittyy 6,7 %:n kiinteä osinkotuotto, 
on käsitelty vieraana pääomana.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR		       II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu	    718  783  1932  1716 3644	  3860
Sähkönsiirto		    160  156   359   317  640	  682
Öljynjalostus ja markkinointi 1643  1790  3718  3321 7083  7480
Markets			    327  270   803   576 1280  1507
Muu toiminta		    19   16   39   30  64   73
Liiketoimintojen 
 välinen myynti       -432  -356  -823  -756 -1668  -1735
Yhteensä		   2435  2659  6028  5204 11043	 11867

Myydyt liiketoiminnat *)     -   23    -   49  105	   -
Yhteensä		   2435  2682  6028  5253 11148	 11867

*) Sisäinen myynti vähennetty


KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR		       II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu	    136  156   429   305  617   741
Sähkönsiirto			61   72   142   185  279   236
Öljynjalostus ja markkinointi	75   79   200   135  253   318
Markets				15	4	8	6  -11	   -9
Muu toiminta			-2  -10   -19   -21  -64	  -62
Liiketoimintojen välinen myynti	 1	1	1	-   -	   1
Yhteensä		    286  302   761   610 1074	  1225

Myydyt liiketoiminnat		 -  120	-   139  215	   76
Yhteensä		    286  422   761   749 1289	  1301

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR		       II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu		-   108   -1   109  116	   6
Sähkönsiirto		    20   32   21   91  92	   22
Öljynjalostus ja markkinointi -18	9   -16   38  48	   -6
Markets				-	-	-	1   1    -
Muu toiminta		    12	8   14	8   4	   10
Yhteensä		    14   157   18   247  261	   32

Myydyt liiketoiminnat		-   67	-   67  54	  -13
Yhteensä		    14   224   18   314  315	   19


KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR		       II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu		58   65   116   115  236	  237
Sähkönsiirto			39   42   76   76  147	  147
Öljynjalostus ja markkinointi	31   33   61   67  152	  146
Markets				 3	7	7   12  25	   20
Muu toiminta			 3	4	7	7  23	   23
Liiketoimintojen välinen myynti	 -   2	-   -2  -1    1
Yhteensä		    134  149   267   275  582	  574
Myydyt liiketoiminnat		 -   23	-   48  112	   64
Yhteensä		    134  172   267   323  694	  638


KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN	
MEUR		       II/03 II/02 I-II/03 I-II/02 2002 Ed.12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu	    351   76   404  2468 2619	  555
Sähkönsiirto		    201  113   224  1287 1394	  331
Öljynjalostus ja markkinointi	64   41   96   64  177	  209
Markets				26	4   26   108  109	   27
Muu toiminta			 7	1   11	3   7	   15
Yhteensä		    649  235   761  3930 4306	  1137
Myydyt liiketoiminnat		 -   17	-   26  75	   49
Yhteensä		    649  25   761  3956 4381	  1186


KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR				 30.6.03  30.6.02  31.12.02
Sähkö, lämpö ja kaasu 3)	  8566   8735    8748
Sähkönsiirto	   3)	  3064   3145    3199
Öljynjalostus ja markkinointi	  1435   1543    1510
Markets				   119    109     55
Muu toiminta			   112    143     30
Yhteensä			  13296   13675   13542
Myydyt liiketoiminnat		   -	   1013    927
Yhteensä			  13296   14688   14469

3) Sidottu pääoma sisältää konserniaktiivan kohdistamisesta muodostuvaa
laskennallista verovelkaa Sähkö, lämpö ja kaasu	segmentissä 501 MEUR
30.6.2003 ja 502 MEUR vuonna 2002 sekä Sähkönsiirrossa 260 MEUR 
30.6.2003 ja 344 MEUR vuonna 2002.


KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 4)
%		 30.6.	 30.6. 30.6. 30.6. 31.12. 31.12. Edell. Edell. 
		 2003  2003*) 2002 2002*) 2002  2002*) 12 kk 12kk*)
Sähkö, lämpö
 ja kaasu     9.9	 9.9	 7.7  4.9  7.5  6.1  8.5  8.4
Sähkönsiirto	  9.0	 7.7  12.7  6.5  9.3  6.2  7.5  6.8
Öljynjalostus ja
 markkinointi  26.8	 28.9	16.8  12.0  16.0  13.0  21.0  21.4
Markets		 23.1	 23.1	 9.5	7.9 -11.4 -12.4 -11.5 -11.5

4) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin
*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta


KONSERNIN VASTUUT
MEUR				 30.6.03  30.6.02  31.12.02
Vastuusitoumukset

Omasta puolesta	
 Velan vakuudeksi
  Pantit			   512   453	 553
  Kiinteistökiinnitykset 	   233   236	 237
  Yrityskiinnitykset 		    -    82     32
  Muutkiinnitykset 		    -    52	 26
 Muista sitoumuksista	
  Kiinteistökiinnitykset 	   54    54	 55
  Pantit, yrityskiinnitykset 
  ja muut vastuusitoumukset     1 	6     8
 Takaisinostovastuut		    9    16     15
 Muut vastuusitoumukset		   99   534    474
 Yhteensä			   908   1433    1400

Osakkuusyritysten puolesta 
 Pantit ja kiinteistökiinnitykset   12 	8     9
 Takaukset			   637   218    345
 Muut vastuusitoumukset		   182   184    184
 Yhteensä			   831   410    538

Muiden puolesta
 Takaukset	           23	5	  4
 Muut vastuusitoumukset		    6    14     4
 Yhteensä			   29    19     8

Yhteensä			  1768   1862    1946


Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät	   61    60	 58
Yli vuoden kuluttua erääntyvät	   121    66	 91
Yhteensä			   182   126    149

Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.

Ydinjätehuoltovastuu	       545   515    545
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus -535  -505	-535
Velkana taseessa 5)		    10   10	 10

5) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka 
kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.


Johdannaissopimukset	  30.6.03		 31.12.02
Korko- ja valuutta-	  Kohde- Käypä Tulout- Kohde- Käypä- Tulout-
johdannaiset        etuuden arvo tamatta etuuden arvo  tamatta
			  arvo		     arvo
MEUR	
Korkotermiinit		  784	   -1	   -1	  2950	  -2	  -2
Koronvaihtosopimukset	 6015	   8	   46	  6898	  21	  34
Valuuttatermiinit 6)	 7599	   57	   46	  5626	  63	  30
Valuutanvaihtosopimukset  530	   36	   10	  2334	  227	  60
Ostetut valuuttaoptiot	  64	   7	   7	  248	   9	  11
Asetetut valuuttaoptiot   29	   1	   1	   66	   1	   1

6) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat
sopimukset.

Johdannaissopimukset		   30.6.02
Korko- ja valuuttajohdannaiset	   Kohde-etuuden Käypä Tulouttamatta	
				   arvo     arvo
MEUR
Korkotermiinit			    6015	    1	 1
Koronvaihtosopimukset			6833	   -2	33
Valuuttatermiinit 6)			6351	   38	 1
Valuutanvaihtosopimukset 		2951	   237	46
Ostetut valuuttaoptiot			 277	   11	11
Asetetut valuuttaoptiot 		 94	    2	 2

6) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat
sopimukset.
			  30.6.03        31.12.02
Raakaöljy ja        Määrä  Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
öljytuotteet			  arvo tamatta     arvo  tamatta
			 1000bbl MEUR	 MEUR	 1000bbl MEUR	 MEUR
Myyntisopimukset	  16589   -	   -	 10697	  -11	  -11
Ostosopimukset		  19241   3	   3	 12170	  13   13
Ostetut optiot		   400   -	   -	   -	   -	   -
Asetetut optiot		   600   -	   -	   25	   -	   -
                    30.6.02
Raakaöljy ja öljytuotteet	    Määrä	  Käypä Tulouttamatta
						  arvo
			       1000 bbl	  MEUR	MEUR
Myyntisopimukset		    10364	    1	  1
Ostosopimukset			    8351	    1	  1
Ostetut optiot				  -	    -	  -
Asetetut optiot			     25	    -	  -
             30.6.03         31.12.02
Sähköjohdannaiset	 Määrä	 Käypä Tulout-  Määrä	 Käypä 	Tulout-
				 arvo tamatta		 arvo  tamatta
			  TWh	 MEUR	 MEUR	  TWh	 MEUR	 MEUR
Myyntisopimukset 	  77	 -368	 -226	  94	 -2065	 -1406
Ostosopimukset		  74	  337	  195	  78	 1709	 1051
Ostetut optiot		   3	  -2	  -2	   2	   1	  -1
Asetetut optiot	       7    -	   -	   6	   3	   6
                    30.6.02
Sähköjohdannaiset		    Määrä	  Käypä Tulouttamatta
						  arvo
			        TWh	  MEUR	 MEUR
Myyntisopimukset 			87	   74	  73
Ostosopimukset	            86	   -72	 -73
Ostetut optiot			     5	   -2	  -1
Asetetut optiot		         9	    4	  4

			 30.6.03        31.12.02
Kaasujohdannaiset	 Määrä	 Käypä Tulout-  Määrä	 Käypä Tulout-
				 arvo	tamatta		 arvo	tamatta
			Mill.th. MEUR	 MEUR	 Mill.th. MEUR	 MEUR
Myyntisopimukset	  3135	  -38	  -38	  4072	 127	  127
Ostosopimukset		  2965	  38	  38	  3773	 -115	 -115
Ostetut optiot		  980	  -5	  -5	  1287	  -7	  -7
Asetetut optiot		  1039	   7	   7	  1335	  -	   -

                    30.6.02
Kaasujohdannaiset		    Määrä	  Käypä Tulouttamatta
						  arvo
			       Mill.th.	  MEUR	 MEUR
Myyntisopimukset			2568	   43	  43
Ostosopimukset		        2650	   -39      -39
Ostetut optiot			     574	    -	   -
Asetetut optiot		        -504	    2	   2


Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken 
markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien 
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. 
Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset. 
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, korko- 
ja hintariskin hallintaan.					
	
LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN 			
MEUR			   II/03 I/03 IV/02  III/02  II/02  I/02
Sähkö, lämpö ja kaasu	    718 1214  1234   694   783  933
Sähkönsiirto		    160  199  184   138   156  162
Öljynjalostus ja markkinointi 1643 2075  1968   1794  1790  1531
Markets			    327  476  418   286   270  306
Muu toiminta			 19  20   19    15   16   14
Liiketoimintojen välinen myynti-432 -391  -567   -344  -356  -401
Yhteensä		    2435 3593  3256   2583  2659  2545
Myydyt liiketoiminnat		-    -   34    22   23   26
Yhteensä		    2435 3593  3290   2605  2682  571

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN 		
MEUR			   II/03 I/03 IV/02  III/02  II/02  I/02
Sähkö, lämpö ja kaasu		136  293  284   28   156  149
Sähkönsiirto			 61  81   61   34    72  113
Öljynjalostus ja markkinointi	 75  125   42   76    79   57
Markets				 15  -7  -19    2    4   2
Muu toiminta			 -2  -17  -27   -17   -10  -12
Liiketoimintojen välinen myynti	 1 	-   -1    1    1   -1
Yhteensä			286  475  340   124   302  308
Myydyt liiketoiminnat		 -	-   51   25   120   19
Yhteensä			286  475  391   149   422  327