Pörssitiedote

Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2003-31

24 huhtikuu 2003, 08:39

Fortum Oyj      PÖRSSITIEDOTE 24.4.2003  1(1)
Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2003-31.3.2003
Fortumilla vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä
- tulos parani yli 50 %

Osavuosi lyhyesti
- Osakekohtainen tulos, 0,32 euroa, oli 52 % vuoden 2002
vastaavaa
 jaksoa parempi
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kaksinkertaistui
- Liiketoiminnan kassavirta pysyi vahvana ja oli 344
miljoonaa
 euroa
- Nettovelka oli 4,624 miljoonaa euroa, jossa vähennystä 1,2
 miljardia euroa, velkaantumisaste 63 %
- Tärkeitä strategisia askeleita Norjassa ja VenäjälläTunnuslukuja         	 I/03  I/02  2002 Ed.
                            12kk                            
Liikevaihto, milj. euroa    	3 593  2 571 11 148  12
170 Liikevoitto, milj. euroa 	 475   327 12 891  437 
Voitto ennen veroja, milj.    410  269  10 081  149 
euroa
Tulos/osake, euroa        0,32  0,21  0,79 0,89
Oma pääoma/osake, euroa     6,96  6,48  6,97    
Sijoitettu pääoma       12 309 14 581 13 765    
(kauden lopussa), milj.
euroa
Korollinen nettovelka      4 624  7 111  5 848    
(kauden lopussa), milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa     112  3 704  4 381  789 
Liiketoiminnan kassavirta,    344   325  1 351    
milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, %   15,6   8,8  11,1  11,8 
Oman pääoman tuotto, %      16,5   8,5  10,5  11,4 
Velkaantumisaste, %        63   102   80    
Henkilöstö keskimäärin     12 733 13 710 14 053    
Henkilöstö (kauden
lopussa)  		    12 645 14 809 13 670
Osakkeiden määrä keskimäärin, 845 776 845 609 845 642 845 692 
milj.


Sähkön hinta laski asteittain pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) vuoden ensimmäisten
kuukausien aikana vuoden 2002 lopun ennätysluvuista.
Hinnat pysyivät kuitenkin korkeampina kuin
vertailujaksolla. Myös öljyn kansainvälinen
jalostusmarginaali oli erittäin korkea ensimmäisellä
neljänneksellä. Raakaöljyn hinta puolestaan lähti
jyrkkään laskuun maaliskuun puolivälissä.

Tammikuussa Fortum teki merkittäviä strategisia
hankintoja Norjassa ja Luoteis-Venäjällä sopimalla
E.ON AG:n kanssa omaisuuserien vaihdosta. Norjan öljy-
ja kaasutoimintojen myynti saatiin päätökseen
maaliskuun alussa.

Birka Energin sulauttaminen konserniin eteni
ensimmäisellä neljänneksellä suunnitellusti.
Ensimmäisellä neljänneksellä saavutetut synergiaedut
ovat yli 30 miljoonaa euroa.

Konsernin neljännesvuositulos oli hyvä ja kassavirta
pysyi edelleen vahvana. Nettovelkaa pienennettiin
edelleen 1,2 miljardilla eurolla, ja velkaantumisaste
oli 63 % eli selvästi alle 70 %:n tavoitteen.
Edellisten 12 kuukauden aikana nettovelka
on vähentynyt 2,5 miljardia euroa.
Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 3 593 (2 571) miljoonaa
euroa. Kasvuun vaikuttivat pääasiassa sähkön ja
öljytuotteiden edellisvuotta korkeammat
markkinahinnat.

Konsernin liikevoitto oli yhteensä 475 (327) miljoonaa
euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 471
(237) miljoonaa euroa, parani 234 miljoonaa euroa
edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Kertaluonteisia
eriä oli yhteensä 4 (90) miljoonaa euroa.

Sähkön- ja lämmönmyynnin volyymit nousivat, mikä
yhdessä korkeiden sähkönhintojen kanssa paransi
merkittävästi Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin
tulosta. Service-yksikön tulos oli edellisen vuoden
tasolla.

Markets-segmentin tulos oli negatiivinen sähkönmyynnin
huonon tuloksen vuoksi. Lämmitysöljyn myynnin tulos
kehittyi myönteisesti.

Öljyn kansainväliset jalostusmarginaalit olivat
huomattavasti parempia kuin vuosi sitten, mikä paransi
merkittävästi Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin
tulosta. Varustamotoiminta hyötyi pääasiassa vaikeiden
jääolosuhteiden vuoksi nousseista rahdeista.

Liikevoitto ennen veroja oli 410 (269) miljoonaa
euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 65 (58) miljoonaa
euroa.

Vähemmistöosuus oli 33 (22) miljoonaa euroa. Se
liittyy pääasiassa Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000
liikkeelle laskemiin etuoikeutettuihin osakkeisiin ja
Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla
on 50 %:n taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat yhteensä 107 (65) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli yhteensä 270 (182) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,32 (0,21) euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto oli 15,6 % (8,8 %) ja oman pääoman
tuotto 16,5 % (8,5 %).


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähkö, lämpö ja kaasu

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto
ja myynti sekä kaasuliiketoiminta Pohjoismaissa ja
muualla Itämeren alueella. Service-liiketoiminta
(entinen Fortum Energy Solutions) on kuulunut tähän
segmenttiin 1.1.2003
lähtien.


milj. euroa          I/03 I/02 2002  Ed.
                         12 kk

Liikevaihto         1 214 933  3 644  3 925
- sähkönmyynti         675 377  1 661  1 959
- lämmönmyynti         268 193   686   761
- muu myynti          271 362  1 297  1 206
Liikevoitto          293  149   617   761
- ilman kertaluonteisia eriä 294  148   501   647
Sidotun pääoman tuotto, %  13,4  7,9   7,5   8,6
Sidottu pääoma (kauden   8 741 9 100  8 748 
lopussa)

Tammi-maaliskuussa sähkönkulutus Pohjoismaissa pysyi
edellisvuoden tasolla hieman tavallista kylmemmästä
säästä huolimatta ja oli 111 (112) terawattituntia
(TWh). Suomessa kulutus kuitenkin nousi 6 % ja
Ruotsissa se oli edellisvuoden tasolla. Norjassa
sähkönkulutus laski, koska teollisuuden sähkönkulutus
väheni poikkeuksellisen korkean sähkön hinnan ja
lämmitysöljyn käytön lisääntymisen vuoksi. Fortumin
sähkönmyynti Pohjoismaissa oli yhteensä 17,3 (13,1)
TWh, eli noin 16 % (12 %) Pohjoismaiden
kokonaiskulutuksesta tammi-maaliskuussa. Fortumin
sähkönmyynti Pohjoismaiden ulkopuolella oli 0,7 (2,2)
TWh.

Sähkön keskihinta pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord
Pool) oli 53,3 (21,2) euroa megawattitunnilta (MWh),
mikä on 152 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa
enemmän ja 7 % enemmän kuin vuoden 2002 viimeisellä
neljänneksellä. Korkean hinnan aiheutti jo vuoden 2002
syksyllä alkanut tavanomaista merkittävästi kuivempi
ja kylmempi ajanjakso, jonka seurauksena vesivarastot
ja vesivoimatuotanto vähenivät.

Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön keskihinta oli 49
% korkeampi vertailujaksoon verrattuna ja 27 %
korkeampi kuin vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä.

Tammi-maaliskuussa Fortum tuotti Pohjoismaissa sähköä
14,8 (11,4) TWh, josta vesivoiman osuus oli noin 4,1
(4,9) TWh eli 28 (43) % ja ydinvoiman noin 6,7 (5,4)
TWh eli 45 (48) %. Vesivoiman vähäisen saatavuuden
vuoksi sitä korvattiin lämpövoimalla, jonka osuus oli
4,0 (1,1) TWh eli 27 (9) %.

Fortum Service uudisti strategiansa ja keskittyy nyt
käyttö- ja kunnossapitopalveluihin Pohjoismaissa ja
valituilla kansainvälisillä markkinoilla.


Sähkönmyynti alueittain    I/03 I/02  2002 Ed
				         12kk
TWh


Ruotsi *)           8,9  6,3  28,0 30,6
Suomi             8,4  6,8  26,1 27,7
Muut maat           0,7  2,2  5,9  4,4
Yhteensä           18,0 15,3  60,0 62,7


Lämmönmyynti alueittain 
(TWh)			   I/03  I/02  2002 Ed.
						 12kk

Ruotsi *)           4,0  2,3  8,2  9,9
Suomi             3,5  3,3  9,8 10,0
Muut maat           0,8  1,2  4,5  4,1
Yhteensä           8,3  6,8  22,5 24,0

*) Muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi
sähkönmyyntiä 2,4 TWh ja lämmönmyyntiä 1,4 TWh.


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja
Ruotsissa, Suomessa ja Virossa ja jakaa sähköä noin
1,3 miljoonalle asiakkaalle.


milj. euroa  
		        I/03 I/02  2002  Ed.
                          12kk                      
Liikevaihto
			   199   162   640   677  
- jakeluverkot        167   131   526   563
- alueverkot          25   18   80   87
- muu myynti          7   13   34   28
Liikevoitto          81   113   279   247
- ilman kertaluonteisia eriä  80   55   187   212
Sidotun pääoman tuotto, %  10,2  16,2   9,3   7,7
Sidottu pääoma (kauden   3 179  3 472  3 199
lopussa)

Sähkönsiirto jakeluverkoissa I/03  I/02  2002 Ed.
alueittain                     12kk
TWh                        
Ruotsi            4,9   3,3  14,4  16,0
Suomi             2,0   1,4  5,4   6,0
Muut maat           0,0   0,7  1,4   0,7
Yhteensä           6,9   5,4  21,2  22,7

Birka Energin hankinta lisäsi jakeluverkkosiirron
määrää 1,7 TWh. Lasku muissa maissa johtui Saksan
jakeluliiketoiminnan (Wesertal) myynnistä.


Sähkönjakeluasiakkaitten   31.3.03 31.3.02  2002
lukumäärä alueittain, tuhatta 
Ruotsi              890   890   890
Suomi               390   280   390
Muut maat             20   180   20
Yhteensä            1 300  1 350  1 300

Jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat
6,9 (5,4) TWh ja 5,9 (5,0) TWh.
Alueverkkosiirron määrä muille kuin konsernin omille
asiakkaille oli yhteensä 4,3 (2,9) TWh Ruotsissa ja
1,6 (2,1) TWh Suomessa.
Markets
Markets vastaa sähkön ja lämmitysöljyn
vähittäismyynnistä ja tarjoaa niihin liittyviä
palveluja. Yksiköllä on noin 1,3 miljoonaa yritys-
ja kotitalousasiakasta.
milj. euroa          I/03  I/02  2002  Ed.
                          12kk 
                           
Liikevaihto  			476  306  1280  1 450
Liikevoitto            -7  2   -11   -20
ilman kertaluonteisia eriä    -7  1   -12   -21
Sidotun pääoman tuotto, %   -62,6 6,0  -11,4  -23,2
Sidottu pääoma (kauden      34 161   55
lopussa)

Markets-yksikkö ostaa myymänsä sähkön ja
lämmitysöljyn markkinaehdoin.

Vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä vallitsi kylmä
sää, ja sähkön markkinahinta nousi jyrkästi.
Vuodenvaihteen kylmä jakso lisäsi sähkönmyyntiä
ennakoitua enemmän. Tämän seurauksena sähkön hankinta-
ja myyntisalkkujen suojaus osoittautui
puutteelliseksi, mikä vaikutti negatiivisesti
tulokseen. Sähkön vähittäismyyntihintoja nostettiin,
mutta se ei riittänyt positiiviseen liikevoittoon.

Sähkön kokonaismyynti oli 9,3 (7,7) TWh jakson
aikana. Muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi
sähkönmyyntiä 1,9 TWh tammihelmikuussa.
Lämmitysöljyä myytiin yhteensä 0,3 (0,3) miljoonaa
tonnia.
Öljynjalostus ja markkinointi

Segmentin toimintaan kuuluvat öljytuotteiden
jalostus ja markkinointi sekä logistiikka.
Päätuotteita ovat liikennepolttoaineet ja
lämmitysöljyt.


milj. euroa          I/03  I/02  2002  Ed.
                           12kk
                           
Liikevaihto         2 075  1 531  7 083  7 627
Liikevoitto          125   57   253   321
- ilman kertaluonteisia eriä  123   28   205   300
Sidotun pääoman tuotto, %   32,9  13,8  16,0  20,7
Sidottu pääoma (kauden    1 527  1 622  1 510
lopussa)

Kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa
(Brent Complex) oli ensimmäisellä neljänneksellä
huomattavasti edellisvuoden vastaavaa jaksoa
korkeampi, keskimäärin 3,8 (-0,2) dollaria barrelilta.
Korkeimmillaan se nousi lähes 7 dollariin barrelilta.
Fortumin lisämarginaali oli keskimäärin 2 dollaria
kansainvälistä marginaalia korkeampi.

Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 31,5 (21,1)
dollaria barrelilta, joskin se katsauskauden lopulla
laski voimakkaasti. Varastovoitto tammi-maaliskuussa
oli 3 (20) miljoonaa euroa.

Fortum jalosti yhteensä 3,2 (3,2) miljoonaa tonnia
raakaöljyä ja muita raaka-aineita. Suomessa myytiin
noin 1,9 (1,9) miljoonaa tonnia öljytuotteita. Vienti
oli yhteensä 1,2 (1,2) miljoonaa tonnia.
Vähittäismyynti Suomessa kasvoi hieman.

Merikuljetusten rahdit olivat poikkeuksellisen
korkeita vaikeiden jääolosuhteiden ja kansainvälisten
öljymarkkinoiden epävakauden vuoksi. Fortum sai
tammikuussa käyttöönsä toisen superjääluokan
raakaöljytankkerin, Masteran.

Kanadan Edmontonissa sijaitseva uusi iso-oktaanilaitos
toimi täydellä kapasiteetilla. Tuotetta toimitettiin
säännöllisesti Kaliforniaan.

Norjan ja Omanin öljyn- ja kaasuntuotannon myynnin
takia Fortumilla ei ole omaa tuotantoa vuoden 2003
ensimmäisellä puoliskolla. Valmistelut tuotannon
aloittamiseksi vuoden 2003 loppupuolella Etelä-
Shapkinon kentällä Luoteis-Venäjällä jatkuivat
suunnitellusti. Fortumin osuudeksi tämän öljykentän
varannoista on arvioitu noin 82 miljoonaa barrelia.
Fortum ja venäläinen Lukoil omistavat kyseisen
öljykentän puoliksi.


Fortumin jalostamien    I/03 I/02 2002  Ed.
öljytuotteiden toimitukset		    12kk
tuoteryhmittäin (1 000 t)

Bensiini          1 088 1 048 4 595 4 635
Dieselöljy          796  956 3 619 3 458
Lentopetroli         120  136  586  570
Kevyt polttoöljy       423  386 1 503 1 540
Raskas polttoöljy       386  414 1 233 1 205
Muu              342  219 1 504 1 627
Yhteensä          3 155 3 159 13040 13 036


Fortumin jalostamien     I/03 I/02 2002 Ed. 
öljyntuotteiden toimitukset		   12kk
 alueittain (1 000 t) 
Suomi            1 929 1 932 7 845 7 842 
Muut Pohjoismaat       434  444 1 982 1 972 
Baltian maat ja
Venäjä             8  11  41   38
Yhdysvallat ja Kanada     384  248 1 276 1 412 
Muut maat           400  524 1 896 1 772 
Yhteensä          3 155 3 159 13 040 13 036


Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennemuutokset

Fortum ja E.ON AG sopivat omaisuuserien vaihdosta
tammikuussa. Fortum hankki omaisuutta Norjasta ja
Luoteis-Venäjältä sekä myi ydinliiketoimintaan
kuulumatonta omaisuutta Irlannista, Saksasta ja Etelä-
Ruotsista. Nämä kaupat vahvistavat merkittävästi
Fortumin asemaa päämarkkina-alueellaan Pohjoismaissa
sekä muualla Itämeren alueella.

Venäläisen Lenenergon osakkeista 9,5 % siirtyi
Fortumin omistukseen 31.3.2003. Kauppahinta oli 25
miljoonaa euroa. Fortumilla on nyt 15,9 %
osakepääomasta ja 18,6 % äänioikeudesta. Norjalaisen
Hafslund ASA:n osakkeet siirtyivät Fortumin
omistukseen 10.4.2003. Fortumilla on 21,4 %
osakepääomasta ja 26,4 % äänioikeudesta. Kauppahinta
oli 155 miljoonaa euroa. Muut jäljellä olevat
järjestelyt etenevät hyvin ja kaupat saadaan
päätökseen kesäkuun loppuun mennessä, mikäli niille
saadaan tarvittavat viranomaishyväksynnät.

Norjan E&P -toimintojen myynti saatiin päätökseen
maaliskuun alussa. Kaupan taloudelliset vaikutukset
näkyivät Fortumin vuoden 2002 tilinpäätöksessä.


Investoinnit ja rahoitus

Ensimmäisellä neljänneksellä investoinnit
käyttöomaisuuteen olivat 112 (3 704) miljoonaa euroa.

Korollinen nettovelka kauden lopussa oli 4,624
miljoonaa euroa. Maaliskuun lopussa velkaantumisaste
oli 63 % (80 % vuoden 2002 lopussa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 65 (58) miljoonaa
euroa.

Fortum Oyj käynnisti helmikuussa 7,0 miljardin Ruotsin
kruunun joukkovelkakirjaohjelman (Medium Term Note
Programme). Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle
Ruotsin pääomamarkkinoille. Joukkovelkakirjojen
merkintävaluuttoina ovat Ruotsin kruunu ja euro.
Ohjelma korvaa Fortum Power and Heat AB:n nimissä
aiemmin julkaistun 7,0 miljardin kruunun ohjelman.

Fortum Oyj otti huhtikuussa 1,2 miljardin euron
valmiusluoton. Tätä viiden vuoden lainaa tullaan
käyttämään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin ja se
korvaa tytäryhtiöiden vastaavat lainajärjestelyt.


Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suunnattuun
optiolainaan liittyen optio-oikeuksilla merkittiin
osakkeita 15 600 kpl.
Osakemerkinnän aiheuttama 53 040,00 euron osakepääoman
korotus merkittiin kaupparekisteriin 20.2.2003.
Korotuksen jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 875
636 887 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 845 775 555
kpl.


Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa 27.3.2003 hyväksyttiin osingoksi 0,31
(0,26) euroa osakkeelta.

Hallintoneuvostoon valittiin uudelleen Klaus Hellberg,
Rakel Hiltunen, Harri Holkeri, Jorma Huuhtanen, Mikko
Immonen, Kimmo Kalela, Tanja Karpela, Leena Luhtanen,
Matti Vanhanen ja Ben Zyskowicz. Uusina jäseninä
valittiin Satu Hassi, Kalevi Lamminen ja Juha Mikkilä.
Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen
Leena Luhtanen ja varapuheenjohtajaksi Ben Zyskowicz.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli
keskimäärin 12 733 (13 710) henkilöä. Kauden lopussa
henkilöstömäärä oli
12 645 (13 670 vuoden 2002 lopussa). Vähennyksestä
suurin osa johtuu uuden Enprima-osakkuusyhtiön
perustamisesta vuoden alussa.

Konsernin johto

Christian Lundberg nimitettiin Fortum Marketsin
johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2003
alkaen.

Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä
tekijöitä ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain
dollarin ja Ruotsin kruunun kurssit.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana
kasvavan Pohjoismaissa noin 1-2 %:n vuosivauhtia.
Vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä sähkön spot-
hinta oli Pohjoismaissa keskimäärin 53,3 euroa
megawattitunnilta, 152 % enemmän kuin vuonna 2002.
Vuoden 2003 huhtikuun alussa spot-hinta oli noin 29–36
euroa megawattitunnilta. Huhtikuun puolivälissä
sähköfutuurien hinta loppuvuodeksi 2003 oli noin 31-32
euroa megawattitunnilta.

Yhteispohjoismaisen sähkö- ja lämpöyhtiön
muodostamisesta aiheutuvat synergiaedut entisen Birka
Energin siirryttyä kokonaan Fortumin omistukseen
tulevat ylittämään 100 miljoonan euron tavoitteen
vuonna 2004. E.ON:n kanssa tehty
omaisuusvaihtojärjestely odotetaan saatavan päätökseen
toisen neljänneksen loppuun mennessä, jos kaikki
viranomaishyväksynnät saadaan. Kauppojen ei odoteta
vaikuttavan vuoden 2003 tulokseen.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan jatkuvien toimintojen
tulos on yleensä parempi vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä kuin vuoden toisella ja
kolmannella neljänneksellä.

Tammi-maaliskuussa öljyn kansainvälinen
jalostusmarginaali LuoteisEuroopassa (Brent Complex)
oli huomattavasti suurempi kuin vuoden 2002 alussa,
keskimäärin 3,8 (-0,2) dollaria barrelilta. Vuoden
2003 huhtikuussa kansainvälinen jalostusmarginaali on
ollut keskimäärin 3,3 dollaria. Kansainvälinen Brent
Complex
-jalostusmarginaali on usean vuoden ajan ollut
keskimäärin 1,5-2,0 dollaria barrelilta. Johto arvioi
Fortumin lisämarginaalin pysyvän edellisvuosien
vahvalla tasolla. Vuodelle 2003 ei ole suunniteltu
merkittäviä jalostamoiden huoltoseisokkeja.

Brent-raakaöljyn keskihinta oli 31,5 dollaria
barrelilta vuoden 2003 tammi-maaliskuussa ja 31.3.2003
hinta oli 28,1 dollaria barrelilta. Huhtikuussa 2003
hinta on ollut keskimäärin 25,4 dollaria barrelilta ja
vuoden 2003 lopun kansainväliset futuurit keskimäärin
24,6 dollaria barrelilta. Raakaöljyn hinnasta
aiheutuvat varastovoitot ja -tappiot vaikuttavat
Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulokseen.

Ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkeat
rahtitasot ovat laskeneet kesää kohti.

Norjan ja Omanin öljyn- ja kaasuntuotannon myynnin
takia Fortumilla ei ole omaa tuotantoa vuoden 2003
ensimmäisellä puoliskolla. Valmistelut tuotannon
aloittamiseksi vuoden 2003 loppupuolella Etelä-
Shapkinon kentällä Luoteis-Venäjällä jatkuvat
suunnitellusti.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Espoossa 24.4.2003
Fortum Oyj
HallitusFortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtajaJakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Lisätietoja:
talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 452 4519


FORTUM-KONSERNI 1.1.-31.3.2003
Tilintarkastamaton

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR             I/03  I/02  2002 Edelliset
                             12kk
Liikevaihto          3593  2571  11148   12170
 Osuus osakkuusyritysten
 voitosta (tappiosta)     11    9   31     33
 Liiketoiminnan muut tuotot  13   89   370    294
 Poistot ja arvonalentumiset -133  -151  -694    -676
 Liiketoiminnan muut kulut -3009  -2191  -9566   -10384
Liikevoitto          475   327  1289    1437
 Rahoitustuotot ja -kulut   -65   -58  -281    -288
Voitto ennen veroja      410   269  1008    1149
 Välittömät verot      -107   -65  -269    -311
 Vähemmistöosuus       -33   -22   -73    -84
Tilikauden voitto       270   182   666    754

Tulos/osake, euro       0,32  0,21   0,79    0,89
Laimennusvaikutuksella 
oikaistu tulos/osake,euro   0,32  0,21   0,78
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin, 1000 kpl    845776 845609  845642  845692
Laimennettu osakkeiden
keskimääräinen 
lukumäärä,1000 kpl     853677 850986  851482


KONSERNIN TASE

MEUR             31.3.03  31.3.02  31.12.02
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat       13674   15856   14837
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus        536    591    504
 Saamiset           1938    2051    2027
 Rahavarat           339    523    592
 Yhteensä           2813    3165    3123
Yhteensä            16487   19021   17960


VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma          2876    2875    2876
 Muu oma pääoma        3008    2603    3020
 Yhteensä           5884    5478    5896
Vähemmistöosuus         1461    1469    1432
Pakolliset varaukset       99    145    133
Laskennallinen verovelka    1798    1928    1866
Pitkäaikainen vieras pääoma   3988    5447    4699
Lyhytaikainen vieras pääoma   3257    4554    3934
Yhteensä            16487   19021   17960

Oma pääoma/osake, euro     6,96    6,48    6,97
Osakkeiden lukumäärä,1000kpl 845776   845609   845776

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

MEUR             31.3.03  31.3.02  31.12.02
Liiketoiminnan kassavirta    344    325    1351
 Käyttöomaisuuslisäys      -83    -81    -649
 Ostetut osakkeet        -29   -1683   -1771
 Käyttöomaisuuden myyntitulot  63     92    120
 Myydyt osakkeet        933    148    889
 Muiden sijoitusten muutos    1    -159     33
Kassavirta ennen rahoitusta   1229   -1358    -27
 Lainojen nettomuutos     -1480    1307    209
 Osingonjako           -     -    -220
 Muut rahoituserät        -1     -     30
Rahoituksen kassavirta     -1481    1307     19

Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-)    -252    -51     -8KONSERNIN TUNNUSLUVUT
                 31.3.03 31.3.02 31.12.02  Edelliset
                                  12kk
Sijoitettu pääoma          12309  14581   13765
Korollinen nettovelka, MEUR     4624   7111   5848
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen, MEUR        112   3704   4381     789
Sijoitetun pääoman tuotto, %     15,6   8,8   11,1    11,8
Oman pääoman tuotto, %        16,5   8,5   10,5    11,4
Korkokate               7,1   5,9    4,7     5,0
FFO / korollinen nettovelka, % 1)  37,6   23,5   29,6
Velkaantumisaste, %          63   102    80
Oikaistu velkaantumisaste, % 2)    95   145    115
Omavaraisuusaste, %          45    37    41
Henkilöstö keskimäärin	      12733  13710   14053

1) FFO = liiketoiminnan kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja
2) Vähemmistöosuus, joka liittyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle
laskemiin etuosakkeisiin, määrältään yhteensä 1 200 miljoonaa euroa ja 
joihin liittyy 6,7 %:n kiinteä osinkotuotto, on käsitelty 
vieraana pääomana.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
					
MEUR                 I/03   I/02   2002  Edelliset
                                  12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu        1214   933   3644    3925
Sähkönsiirto             199   162    640     677
Öljynjalostus ja markkinointi    2075   1531   7083    7627
Markets                476   306   1280    1450
Muu toiminta              20    14    64     70
Liiketoimintojen välinen myynti   -391   -401   -1668    -1658
Yhteensä               3593   2545   11043    12091
Myydyt liiketoiminnat *)        -    26    105     79
Yhteensä               3593   2571   11148    12170
*) Sisäinen myynti vähennetty


KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR                 I/03   I/02   2002  Edelliset
                                  12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu         293   149    617     761
Sähkönsiirto              81   113    279     247
Öljynjalostus ja markkinointi     125    57    253     321
Markets                -7    2    -11     -20
Muu toiminta             -17   -12    -64     -69
Liiketoimintojen välinen myynti     -    -1     -      -
Yhteensä               475   308   1074    1240
Myydyt liiketoiminnat         -    19    215     197
Yhteensä               475   327   1289    1437

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR                 I/03   I/02   2002  Edelliset
                                  12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu         -1    1    116     114
Sähkönsiirto              1    58    92     35
Öljynjalostus ja markkinointi      2    29    48     21
Markets                 -    1     1      -
Muu toiminta              2    1     4      5
Liiketoimintojen välinen myynti	    -    -     -      -
Yhteensä                4    90    261     175
Myydyt liiketoiminnat          -    -    54     54
Yhteensä                4    90    315     229


KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR                 I/03   I/02   2002  Edelliset
                                  12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu         58    50    236     244
Sähkönsiirto              37    34    147     150
Öljynjalostus ja markkinointi     30    34    152     148
Markets                 4    5    25     24
Muu toiminta              4    3    23     24
Liiketoimintojen välinen myynti     -    -    -1     -1
Yhteensä               133   126    582     589
Myydyt liiketoiminnat          -    25    112     87
Yhteensä               133   151    694     676


KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR                 I/03   I/02   2002  Edelliset
                                  12kk
Sähkö, lämpö ja kaasu         53   2392   2619     280
Sähkönsiirto              23   1174   1394     243
Öljynjalostus ja markkinointi     32    23    177     186
Markets                 -   104    109      5
Muu toiminta              4    2     7      9
Liiketoimintojen välinen myynti     -    -     -      -
Yhteensä               112   3695   4306     723
Myydyt liiketoiminnat          -    9    75     66
Yhteensä               112   3704   4381     789


KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR               31.3.03 31.3.02 31.12.02
Sähkö, lämpö ja kaasu 3)      8741   9100   8748
Sähkönsiirto      3)      3179   3472   3199
Öljynjalostus ja markkinointi    1527   1622   1510
Markets                34   161    55
Muu toiminta             126   179    30
Liiketoimintojen välinen myynti     -    -     -
Yhteensä              13607  14534   13542
Myydyt liiketoiminnat          -   1264    927
Yhteensä              13607  15798   14469
3) Sidottu pääoma sisältää konserniaktiivan kohdistamisesta muodostuvaa
laskennallista verovelkaa Sähkö, lämpö ja kaasu	segmentissä 
491 MEUR 31.3.2003 ja 502 MEUR vuonna 2002 sekä 
Sähkönsiirrossa 339 MEUR 31.3.2003 ja 344 MEUR vuonna 2002.


KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 4)
%          31.3. 31.3. 31.3. 31.3. 31.12. 31.12. Edel- Edel-
          2003 2003*) 2002 2002*) 2002 2002*) liset liset
                              12kk 12kk*)
Sähkö, lämpö ja
kaasu        13,4  13,4  7,9  7,9  7,5  6,1  8,6   7,3
Sähkönsiirto    10,2  10,0  16,2  7,9  9,3  6,2  7,7   6,6
Öljynjalostus ja 
markkinointi    32,9  32,4  13,8  6,7  16,0  13,0 20,7  19,4
Markets      -62,6 -62,6  6,0  2,8 -11,4 -12,4 -23,2  -23,2

4) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin
*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta


KONSERNIN VASTUUT
MEUR                 31.3.03   31.3.02   31.12.02
Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
 Velan vakuudeksi
  Pantit                492     436     553
  Kiinteistökiinnitykset        235     241     237
  Yrityskiinnitykset           7      9      32
  Irtaimistokiinnitykset         26     52      26
 Muista sitoumuksista
  Pantit                 2      -      7
  Kiinteistökiinnitykset         55     59      55
  Yrityskiinnitykset           -      3      1
 Takaisinostovastuut            9     18      15
  Muut vastuusitoumukset         94     489     474
Yhteensä                 920    1307     1400

Osakkuusyritysten puolesta
 Pantit                  9      8      9
 Takaukset                721     189     345
 Muut vastuusitoumukset         184     184     184
 Yhteensä                914     381     538

Muiden puolesta
 Takaukset                 5     67      4
 Muut vastuusitoumukset          9     12      4
 Yhteensä                 14     79      8
Yhteensä                 1848    1767     1946


Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät         62     70      58
Yli vuoden kuluttua erääntyvät      133     87      91
Yhteensä                 195     157     149

Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.

Ydinjätehuoltovastuu           545     516     545
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus   -535    -506     -535
Velkana taseessa  5)           10     10      10

5) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, 
joka kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.	


Johdannaissopimukset          31.3.03   31.3.02   31.12.02	
Korko- ja valuuttajohdannaiset     Kohde-   Kohde-    Kohde- 
                    etuuden   etuuden   etuuden
MEUR                  arvo    arvo     arvo
Korkotermiinit              1863    6201     2950
Koronvaihtosopimukset           6836    6103     6898
Valuuttatermiinit 5)           5440    4892     5626
Valuutanvaihtosopimukset         2325    3222     2334
Ostetut valuuttaoptiot           100     173     248
Asetetut valuuttaoptiot           46     85      66

5) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat
sopimukset.

                    31.3.03   31.3.02   31.12.02
Raakaöljy ja öljytuotteet       Määrä     Määrä    Määrä
                   1000 bbl    1000 bbl   1000 bbl
Myyntisopimukset	             17800     5460    10697
Ostosopimukset              14868     5646    12170
Ostetut optiot              1100     1700      -
Asetetut optiot              850     900      -

Sähköjohdannaiset           31.3.03   31.3.02   31.12.02
                     Määrä    Määrä    Määrä
                      TWh     TWh     TWh
Myyntisopimukset              82      98      94
Ostosopimukset               68      93      78
Ostetut optiot                2      5      2
Asetetut optiot               4      7      6


Kaasujohdannaiset           31.3.03   31.3.02   31.12.02
                     Määrä    Määrä    Määrä
                   Mill.th.   Mill.th.    Mill.t
Myyntisopimukset             3590     2409     4072
Ostosopimukset              3271     2439     3773
Ostetut optiot              1378     345     1287
Asetetut optiot              1202     338     1335
									
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken 
markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien 
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset. 
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, korko- 
ja hintariskin hallintaan.
								


Johdannaissopimukset          31.3.03   31.3.02  31.12.02
Korko- ja valuuttajohdannaiset   Käypä arvo  Käypä arvo Käypä arvo
MEUR
Korkotermiinit               -2      1     -2
Koronvaihtosopimukset           -18     -22     21
Valuuttatermiinit 5)            50     -61     63
Valuutanvaihtosopimukset          243     228     227
Ostetut valuuttaoptiot            8      -4      9
Asetetut valuuttaoptiot           1      1      1

5) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat 
sopimukset.

                    31.3.03   31.3.02  31.12.02
Raakaöljy ja öljytuotteet      Käypä arvo  Käypä arvo Käypä arvo
                     MEUR     MEUR    MEUR
Myyntisopimukset               1     -15     -11
Ostosopimukset               -1      13     13
Ostetut optiot                -      -1      -
Asetetut optiot               1      1      -

                    31.3.03   31.3.02  31.12.02
Sähköjohdannaiset           Käypä arvo  Käypä arvo Käypä arvo
                    MEUR     MEUR    MEUR
Myyntisopimukset             -277     215    -2065
Ostosopimukset               239     -209    1709
Ostetut optiot                -      -1      1
Asetetut optiot	               -      3      3


                    31.3.03   31.3.02   31.12.02
Kaasujohdannaiset           Käypä arvo  Käypä arvo Käypä arvo
                    MEUR     MEUR    MEUR
Myyntisopimukset               7     105     127
Ostosopimukset               -3     -104    -115
Ostetut optiot               -7      3     -7
Asetetut optiot               5      -      -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken 
markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien 
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset. 
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, korko- 
ja hintariskin hallintaan.


Johdannaissopimukset          31.3.03   31.3.02  31.12.02
Korko- ja valuuttajohdannaiset     Tulout-   Tulout-  Tulout-
                    tamatta   tamatta  tamatta
                     MEUR     MEUR    MEUR
Korkotermiinit               -2      1     -2
Koronvaihtosopimukset            40      34	  34
Valuuttatermiinit 5)            39      8     30
Valuutanvaihtosopimukset          62      18     60
Ostetut valuuttaoptiot            8      -4     11
Asetetut valuuttaoptiot           1      1     1

5) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat 
sopimukset.

                    31.3.03   31.3.02   31.12.02
Raakaöljy ja öljytuotteet       Tulout-   Tulout-   Tulout-
                    tamatta   tamatta   tamatta
                     MEUR     MEUR    MEUR
Myyntisopimukset               1     -15     -11
Ostosopimukset               -1      13     13
Ostetut optiot                -      -1      -
Asetetut optiot               1      1      -


Sähköjohdannaiset            31.3.03   31.3.02   31.12.02
                    Tulout-   Tulout-   Tulout-
                    tamatta   tamatta   tamatta
                      MEUR    MEUR     MEUR
Myyntisopimukset              -205     178    -1406
Ostosopimukset               168    -169     1051
Ostetut optiot                1     -1      -1
Asetetut optiot               -1      3      6
									

Kaasujohdannaiset           31.3.03   31.3.02   31.12.02
                    Tulout-   Tulout-   Tulout-
                    tamatta   tamatta   tamatta
                      MEUR    MEUR     MEUR
Myyntisopimukset               7     105     127
Ostosopimukset                -3    -104     -115
Ostetut optiot                -7      3      -7
Asetetut optiot                5      -      -
	
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken 
markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien 
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset. 
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, korko- 
ja hintariskin hallintaan.	

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR               Q1/03  Q4/02  Q3/02  Q2/02  Q1/02
Sähkö, lämpö ja kaasu       1214  1234   694   783   933
Sähkönsiirto            199   184   138   156   162
Öljynjalostus ja markkinointi   2075  1968  1794  1790  1531
Markets               476   418   286   270   306
Muu toiminta             20   19   15   16   14
Liiketoimintojen välinen myynti  -391  -567  -344  -356  -401
Yhteensä              3593  3256  2583  2659  2545
Myydyt liiketoiminnat         -   34   22   23   26
Yhteensä              3593  3290  2605  2682  2571

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR               Q1/03  Q4/02  Q3/02  Q2/02  Q1/02
Sähkö, lämpö ja kaasu        293   284   28   156   149
Sähkönsiirto             81   61   34   72   113
Öljynjalostus ja markkinointi    125   42   76   79   57
Markets               -7   -19    2    4    2
Muu toiminta            -17   -27   -17   -10   -12
Liiketoimintojen välinen myynti    -   -1    1    1   -1
Yhteensä              475   340   124   302   308
Myydyt liiketoiminnat         -   51   25   120   19
Yhteensä              475   391   149   422   327