Pörssitiedote

Fortum Oyj Tilinpäätös 2002

13 helmikuu 2003, 09:15

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.2.2003 klo 9.15 1(1)

Tilinpäätös 2002

Fortumilla hyvä vuosi: mittavia strategisia askeleita ja
merkittävästi parempi tulos


Vuosi lyhyesti

-  Voitto ennen veroja oli 1 008 miljoonaa euroa, 44 %
 edellisvuotta enemmän
-  Osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa, 39 % edellisvuotta
 enemmän, vaikka viimeisellä neljänneksellä kirjattiin Norjan öljy-
 ja kaasutoimintojen myynnistä 70 miljoonan euron vero
-  Liiketoiminnan kassavirta pysyi vahvana ja oli 1 351 miljoonaa
 euroa Strategian toteuttamiseksi tehtiin merkittäviä
 rakennemuutoksia
-  Birka Energi –integraatio eteni hyvin, synergiaedut ylittävät
 tavoitteen
-  Hallitus ehdottaa osingoksi 0,31 (0,26) euroa osakkeelta


Tunnuslukuja         IV/02  IV/01  2002  2001
                              
Liikevaihto, milj. euroa   3 290  2 536 11 148 10 410
Liikevoitto, milj. euroa    391   171  1 289   914
Voitto ennen veroja, milj.   318   119  1 008   702
euroa
Tulos/osake, euroa       0,22  0,08  0,79  0,57
Oma pääoma/osake, euroa            6,97  6,49
Sijoitettu pääoma (kauden          13 765 11 032
lopussa),
milj. euroa
Korollinen nettovelka             5 846  3 674
(kauden lopussa),
milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa           4 381   713
Liiketoiminnan kassavirta,          1 351  1 145
milj. euroa
Kassavirta ennen                -27   844
rahoitusta, milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto,           11,1   8,7
%
Oman pääoman tuotto, %             10,5   8,3
Velkaantumisaste, %               80   54
Henkilöstö (kauden lopussa)         13 670 13 425
Henkilöstö keskimäärin            14 053 14 803


Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla Fortum toteutti strategiansa
mukaisesti merkittäviä rakennejärjestelyjä. Jaksolla tehtiin isoja
yritysostoja ja myytiin useita ydinliiketoimintaan kuulumattomia
osia. Merkittävin yksittäinen hankinta oli helmikuussa toteutettu
jäljellä olevan 50 prosentin osuuden osto entisestä Birka Energi
AB:sta, nykyiseltä nimeltään Fortum Power and Heat AB. Kauppa
vahvisti Fortumin markkina-asemaa Pohjoismaissa. Välittömästi
hankinnan jälkeen käynnistettiin prosessi Fortumin ja Birkan sähkö-
ja lämpöliiketoimintojen yhdistämiseksi. Uusi yhteispohjoismainen
organisaatio tuli voimaan 1.7.2002.

Toista vuosipuoliskoa kuvaa vahva sitoutuminen Birka Energi
–kaupan yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin, joiden
saavuttaminen on edennyt hyvin. Synergiaedut tulevat ylittämään
100 miljoonan euron tavoitteen. Konsernin strategian mukaiset
rakennemuutokset jatkuivat Norjan öljy- ja kaasukenttien
myyntisopimuksella ja voimalaitos-engineeringin
rakennejärjestelyillä. Kylmä sää ja korkeat markkinahinnat
leimasivat vuoden viimeistä neljännestä, ja kaikkien
pääliiketoimintojen tulos oli varsin tyydyttävä. Keskittyminen
kassavirtaan jatkui ja velkoja vähennettiin edelleen. Vuoden
lopussa velkaantumisaste oli 80 %. Kun Norjan öljy- ja
kaasutoimintojen myynti lasketaan mukaan, pro forma
-velkaantumisaste oli tavoitetasolla eli alle 70 %.

Tammikuussa 2003 Fortum ja E.ON AG sopivat omaisuuserien
vaihdosta. Kaupat vahvistavat Fortumin asemaa sen
ydintoimialueella Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella.


Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 11 148 miljoonaa euroa (10 410 miljoonaa
euroa 2001). Kohonneet markkinahinnat ja entisen Birka Energin
siirtyminen kokonaan Fortumin omistukseen kasvattivat sähkö- ja
lämpöliiketoiminnan liikevaihtoa. Raakaöljyn keskihinta oli hieman
viimevuotista korkeampi, ja konsernin öljyliiketoiminnan
liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla. Loppuvuodesta sekä öljyn
että sähkön hinnat nousivat merkittävästi.

Liikevaihto segmenteittäin
milj. euroa           2002   2001
Sähkö, lämpö ja kaasu      2 898   2 227
Sähkönsiirto           640    473
Fortum Energy Solutions      664    603
Öljynjalostus ja        7 195   7 223
markkinointi
Öljyn ja kaasun tuotanto     391    408
Muu toiminta            64    95
Liiketoimintojen välinen     -704   -619
myynti
Konserni            11 148  10 410


Konsernin liikevoitto oli 1 289 (914) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 974 (890) miljoonaa euroa, parani
vuositasolla 84 miljoonaa euroa. Viimeisellä neljänneksellä
parannus oli 193 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Kertaluonteiset erät olivat kaikkiaan 315
(24) miljoonaa.

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisvolyymit kasvoivat, mutta
vertailukelpoiset volyymit olivat edellisvuotta pienemmät. Tämä
johtui pääasiassa teollisuuden sähkönkulutuksen vähenemisestä ja
poikkeuksellisen lämpimästä säästä vuoden kolmen ensimmäisen
neljänneksen aikana. Viimeisellä neljänneksellä sähkönmyynti
kuitenkin kasvoi, mikä paransi Sähkö, lämpö ja kaasu –segmentin
tulosta merkittävästi.

Jakeluverkoissa siirretyn sähkön vertailukelpoinen määrä kasvoi ja
Sähkönsiirto –segmentin tulos oli selvästi edellisvuotta parempi.

Fortum Energy Solutions –segmentin tulos parani merkittävästi
edellisestä vuodesta.

Birka Energi –kauppaan liittyvä 20 miljoonan euron
rakennejärjestelykustannus sisältyy viimeisen neljänneksen
tulokseen.

Öljynjalostuksen ja markkinoinnin tulosta heikensivät matalat
kansainväliset jalostusmarginaalit, joita 57 (-79) miljoonan
euron varastovoitto kompensoi. Fortumin jalostamien öljytuotteiden
toimitukset lisääntyivät ja öljyn vähittäismyynnin tulos parani
edellisvuodesta. Shippingin tulosta rasittivat merikuljetusten
alhaiset rahdit, jotka kuitenkin alkoivat kohota jyrkästi
loppuvuodesta. Kanadan MTBE-laitos oli kolme kuukautta suljettuna
iso-oktaanituotantoon siirtymisen takia, mikä heikensi
huomattavasti bensiinikomponenttiliiketoiminnan tulosta.

Norjan kasvaneiden tuotantomäärien ja Omanin kaupasta saadun
myyntivoiton ansiosta Öljyn ja kaasun tuotannon tulos oli hieman
edellisvuotta parempi huolimatta alentuneista kaasun
markkinahinnoista ja Omanin öljykenttäosuuksien myynnistä.


Liikevoitto segmenteittäin
milj. euroa           2002   2001
Sähkö, lämpö ja kaasu       560    367
Sähkönsiirto           279    135
Fortum Energy Solutions      37    13
Öljynjalostus ja         259    242
markkinointi
Öljyn ja kaasun tuotanto     213    196
Muu toiminta           -64    -40
Eliminoinnit            5     1
Konserni            1 289    914


Voitto ennen veroja oli 1 008 (702) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 281 (212) miljoonaa.

Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta oli 73 (83) miljoonaa euroa.
Se liittyy pääasiassa Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle
laskemiin etuoikeutettuihin osakkeisiin ja Fortum Värme
Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 prosentin
taloudellinen omistusosuus.

Tilikauden verot olivat 269 (160) miljoonaa euroa. Norjan öljy- ja
kaasukenttien myynnistä aiheutui 70 miljoonan euron verokirjaus
viimeisellä neljänneksellä.

Tilikauden voitto oli 666 (459) miljoonaa euroa ja osakekohtainen
tulos 0,79 (0,57) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,1 (8,7)
% ja oman pääoman tuotto 10,5 (8,3) %.

Entinen Birka Energi on täysin konsolidoitu Fortumin lukuihin
1.3.2002 alkaen. Siihen asti se on konsolidoitu suhteellista
menetelmää käyttäen 50 %:n omistusosuuden perusteella.


Segmenttikatsaukset

Sähkö, lämpö ja kaasu

Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö ja johtava
kaukolämmöntuottaja. Fortum omistaa ja käyttää sähkö- ja
lämpövoimalaitoksia ja sillä on osuuksia voimalaitoksissa. Fortum
myy näissä voimalaitoksissa tuotettua sähköä ja lämpöä
Pohjoismaisille markkinoille. Konsernilla on myös
kaasuliiketoimintaa.


milj. euroa          IV/02 IV/01  2002  2001
Liikevaihto           979  645  2 898  2 227
- sähkönmyynti          566  318  1 588  1 269
- lämmönmyynti          223  141   649   464
- muu myynti           190  186   661   494
Liikevoitto           241  114   560   367
- ilman kertaluonteisia eriä   245   98   469   305
Sidottu pääoma                8 642  5 873
Sidotun pääoman tuotto, %            6,9   6,3


Sähkön markkinahinnat olivat alhaalla tammi-elokuussa mutta
kohosivat jyrkästi loppuvuodesta. Koko vuoden sähkön keskihinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) oli 26,9 (23,1)
megawattitunnilta (MWh), noin 16 % edellisvuotta enemmän.
Markkinahinnan kohoaminen johti myös sähkön
vähittäismyyntihintojen nousuun. Sähkönkulutus Pohjoismaissa
väheni 1,8 % ja oli 386 TWh. Suomessa sähkönkulutus kasvoi noin
2,6 %, Ruotsissa laskua oli 1,4 %.

Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön määrä oli 54,5 (47,1) TWh.
Myynti muissa maissa oli 4,5 (6,6) TWh. Fortumin sähkönmyynnin
osuus oli noin 14% (12%) Pohjoismaissa käytetystä sähköstä vuonna
2002. Fortumin myymän sähkön keskihinta Pohjoismaissa oli noin
10 % edellisvuotta korkeampi.

Vuoden lopussa Fortumin sähköntuotantokapasiteetti Pohjoismaissa
oli 11 091 (9 149) MW. Kokonaiskapasiteetti oli 11 347 (10 223)
MW. Fortum tuotti Pohjoismaissa sähköä yhteensä 46,5 (41,0) TWh,
eli 12 (11) % alueella tuotetusta sähköstä. Vesivoiman osuus
Fortumin omasta tuotannosta oli 18,1 (17,0) TWh, eli 39 (41) % ja
ydinvoiman noin 22,0 (18,7) TWh, eli 47 (46) %. Lämpövoiman osuus
oli 14 (13) %.

Fortumin lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 18,1 (15,6) TWh.

Sähkönmyynti alueittain
TWh              IV/02  IV/01 2002*) 2001*)
Ruotsi             8,4   5,1  28,0  19,4
Suomi              8,0   6,9  26,2  27,6
Muut maat            0,5   2,2   4,8   6,7
Yhteensä            16,9  14,2  59,0  53,7

Lämmönmyynti alueittain
TWh              IV/02  IV/01 2002*) 2001*)
Ruotsi             3,6   1,6   8,2   4,7
Suomi              2,7   3,1   9,8  10,9
Muut maat            0,7   0,5   2,4   1,7
Yhteensä            7,0   5,2  20,4  17,3
*) Sisältää 100 % Birka Energistä 1.3.2002 alkaen, 50 % ennen
sitä.

Maalis-joulukuussa muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi
sähkönmyyntiä 9,6 TWh ja lämmönmyyntiä 3,5 TWh.

Sähkönsiirto

Asiakasmäärällä mitattuna Fortum on Pohjoismaiden suurin
sähkönsiirtoyhtiö. Fortum omistaa ja käyttää alue- ja
jakeluverkkoja Ruotsissa, Suomessa ja Virossa ja jakaa sähköä noin
1,3 miljoonalle asiakkaalle. Fortumin markkinaosuus Suomen
sähkönjakelusta on 15 % ja Ruotsin 20 %.

milj. euroa          IV/02  IV/01  2002  2001
Liikevaihto           185   135   640   473
- jakeluverkot         149   105   526   376
- alueverkot           24   13   80   54
- muu myynti           12   17   34   43
Liikevoitto           60   30   279   135
- ilman kertaluonteisia     59   27   187   120
eriä
Sidottu pääoma                3 200  2 113
Sidotun pääoman tuotto, %            9,3   6,2

Ruotsalaisen Birka Energin ja suomalaisen Uudenmaan Sähköverkon
sähkönsiirtotoimintojen integrointi saatiin päätöksen vuonna 2002.
Ruotsissa käynnistettiin hanke hinnoittelurakenteen
yhtenäistämiseksi.

Jakeluverkoissa siirrettiin sähköä 21,2 (15,0) TWh.
Alueverkkosiirron määrä oli 20,6 (16,7) TWh. Alueverkkosiirron
määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli Ruotsissa 14,3
(8,4) TWh ja 6,3 (8,2) TWh Suomessa.


Sähkönsiirto jakeluverkoissa
TWh              IV/02  IV/01 2002*) 2001*)
Ruotsi             4,9   1,7  14,4   7,7
Suomi              1,9   1,3   5,4   4,4
Muut maat            0,0   0,8   1,4   2,9
Yhteensä            6,8   3,8  21,2  15,0
**) Sisältää 100 % Birka Energistä 1.3.2002 alkaen, 50 % sitä
ennen.

Entisen Birka Energin osuus sähkön jakeluverkkosiirrosta oli 6,4
TWh.

Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä alueittain
                    2002      2001
Ruotsi*)              890 000    450 000
Suomi**)              390 000    280 000
Muut maat              20 000    180 000
Yhteensä              1 300 00    910 000
*) Sisältää 100 % Birka Energistä vuonna 2002 ja 50 % vuonna 2001.
**) Uudenmaan Sähköverkko Oy:n osto toukokuussa 2002.Fortum Energy Solutions (Fortum Service 1.1.2003 alkaen)

Fortum Servicen päätoimiala on voimalaitosten ja keskikokoisten
teollisuusyritysten käyttö- ja kunnossapitopalvelut. Yksikön
erikoisalana on yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) ja
energia-alan konsultointi.


milj. euroa         IV/02  IV/01  2002  2001
Liikevaihto          214   87   664   603
Liikevoitto           19    5   37   13
- ilman kertaluonteisia     2    0   11   -8
eriä
Sidottu pääoma                 96   236
Sidotun pääoman tuotto, %           19,7   5,5

Yksikön rakennejärjestelyt jatkuivat. Voimalaitos-engineeringin
järjestelyt saatiin päätökseen ja Fortum Engineeringin osakkeet
myytiin tammikuussa 2003 uudelle Enprima-yhtiölle, josta Fortum
omistaa osan.

Voimalaitos-engineeringin järjestelyjen myötä yksikön nimi
muutettiin Fortum Serviceksi.

Kunnossapitotoiminto laajeni uudelle alueelle,
kemianteollisuuteen. Vuoden aikana kehitettiin uusi toimintamalli
sopimuskunnossapitoon. Sekä Suomessa että Ruotsissa tehtiin useita
sopimuksia voimalaitosten kunnossapidosta ja perusparannuksista
sekä muuntamoiden kunnossapidosta.


Öljynjalostus ja markkinointi

Fortum on suurin öljynjalostaja Pohjoismaissa. Sen
jalostuskapasiteetti on noin 14 miljoonaa tonnia vuodessa. Fortum
on toinen kahdesta suurimmasta öljytuotteiden toimittajasta
pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla. Yhtiöllä on kaksi
öljynjalostamoa Suomessa, liikenneasemaverkosto ja muita
myyntipisteitä sekä Suomessa että muissa Itämeren alueen maissa.
Lisäksi Fortum omistaa ja rahtaa säiliöaluksia sekä omistaa
öljyterminaaleja.


milj. euroa         IV/02  IV/01  2002  2001
Liikevaihto         2 002  1 636  7 195  7 223
Liikevoitto           38   15   259   242
- ilman kertaluonteisia     44   77   211   317
eriä
Sidottu pääoma                1 514  1 688
Sidotun pääoman tuotto, %           16,3  14,3

Kansainvälinen jalostusmarginaali luoteis-Euroopassa (Brent
Complex) oli huomattavasti edellisvuotta alempi ja oli keskimäärin
1,0 (1,9) dollaria barrelilta. Fortumin lisämarginaali pysyi
vahvana ja oli noin 2 dollaria kansainvälistä marginaalia
korkeampi.

Raakaöljyn barrelihinta vaihteli alkuvuoden 20 dollarin ja
loppuvuoden 31 dollarin välillä. Tämän seurauksena varastovoitto
nousi 57 (-79) miljoonaan euroon.

Maaliskuussa 2002 Naantalin jalostamolla otettiin käyttöön uusi
rikitöntä bensiiniä valmistava yksikkö. Vuosina 2001 ja 2002
tehtyjen investointien ansiosta molemmilla Fortumin jalostamoilla
on täysi valmius rikittömien liikennepolttoaineiden tuotantoon.

Elokuussa käynnistyi etanolipohjaisen bensiinin tuotanto Porvoon
jalostamolla.

Edmontonissa Kanadassa sijaitseva MTBE-laitos, josta Fortum
omistaa puolet, muutettiin iso-oktaanilaitokseksi. Laitos on
maailmassa ensimmäinen, jossa muutostöiden valmistuttua
käynnistettiin iso-oktaanin tuotanto. Ensimmäiset toimitukset
olivat marraskuussa. Tehtaan koko iso-oktaanituotanto menee
Kalifornian markkinoille.

Merikuljetusten rahtien vuoden 2001 lopulla alkanut matalasuhdanne
jatkui vuonna 2002. Turvallisten kaksoisrunkoisten alusten
rahtitaso kuitenkin kasvoi merkittävästi loppuvuonna, mikä
vaikutti myönteisesti Fortumin Shipping-liiketoimintaan.

Fortumin osuus öljytuotteiden tukkumarkkinoista Suomessa oli noin
75 (75) % eli 8,0 (7,8) miljoonaa tonnia ja öljytuotteiden
vähittäismyynnistä noin 39 (40) % eli 3,9 (3,8) miljoonaa tonnia.

Fortumin jalostamien öljytuotteiden vienti Suomesta oli 5,2 (4,9)
miljoonaa tonnia. Tästä määrästä 2,8 miljoonaa tonnia oli
moottoribensiiniä ja 1,9 miljoonaa tonnia dieselpolttoainetta.
Puolet moottoribensiinistä vietiin Euroopan markkinoille. Tästä 90
% oli vähärikkistä (rikkipitoisuus alle 50 ppm) tai rikitöntä
(rikkipitoisuus alle 10 ppm). Rikittömän bensiinin päämarkkina-
alueita ovat Saksa, USA ja Kanada. Kaikki viety dieselpolttoaine
oli joko vähärikkistä tai rikitöntä. Dieselpolttoaineen
päämarkkinat ovat Ruotsissa, Alankomaissa ja Saksassa.

Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin
1 000 t                2002      2001
Bensiinit              4 595      3 823
Dieselöljyt             3 619      3 310
Lentopetroli              586       455
Kevyt polttoöljy           1 503      1 713
Raskas polttoöljy          1 233      1 201
Muut                 1 504      1 641
Yhteensä              13 040     12 143


Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset alueittain
1 000 t                2002      2001
Suomi                7 845      7 484
Muut Pohjoismat           1 982      1 991
Baltian maat ja Venäjä         41       45
USA ja Kanada            1 276       682
Muut maat              1 896      1 941
Yhteensä              13 040     12 143


Öljyn ja kaasun tuotanto

Öljynetsinnässä ja –tuotannossa tehtiin merkittäviä järjestelyjä.
Vuonna 2002 Fortumilla oli tuotantoa vain Norjassa. Tällä hetkellä
toiminta keskittyy Luoteis-Venäjälle.

milj. euroa         IV/02  IV/01  2002  2001
Liikevaihto          127   81   391   408
Liikevoitto           56   33   213   196
- ilman kertaluonteisia     69   33   159   196
eriä
Sidottu pääoma                 934  1 271
Sidotun pääoman tuotto, %           19,4  15,4


Pohjanmeren kevyen Brent-raakaöljyn keskihinta oli 25,0
(24,4)dollaria barrelilta. Fortumin myymän raakaöljyn keskihinta
oli 25,5 (23,7) dollaria barrelilta ja kaasun vastaava
ekvivalenttihinta oli 17,6 (19,0) dollaria barrelilta.

Vuonna 2002 Fortum myi Omanin öljykenttäosuutensa ja allekirjoitti
sopimuksen Norjan öljy- ja kaasutoimintojen myynnistä. Omanin
tuotanto ei ole mukana enää vuoden 2002 luvuissa. Venäjän öljy- ja
kaasukenttäinvestoinnit jatkuivat suunnitelmien mukaan.

Öljyn ja kaasun tuotanto vuonna 2002 oli 40,800 (40,200)
ekvivalenttibarrelia päivässä mikä vastaa noin 2,0 (2,0) miljoonan
tonnin vuosituotantoa. Tuotannosta noin 28 (18)% oli maakaasua.
Norjan lisääntynyt kaasuntuotanto korvasi Omanin osuuksien
myynnistä aiheutuneen tuotannon vähenemisen.

Venäjällä Etelä-Shapkinon öljykentällä tuotannon on tarkoitus
käynnistyä vuoden 2003 loppupuolella. Fortumin ja venäläisen
Lukoilin puoliksi omistamien Etelä-Shapkinon varojen arvioidaan
olevan 164 miljoonaa barrelia (yli 20 miljoonaa tonnia).


Fortum Markets

Fortum Markets vastaa sähkön ja öljytuotteiden vähittäismyynnistä
ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja. Yksiköllä on noin 1,3
miljoonaa yritys- ja kotitalousasiakasta. Vuonna 2002 toiminnan
painopiste oli kustannustehokkaassa ja asiakaslähtöisessä
toimintamallissa, jolla pyrittiin parantamaan palvelun laatua.
Kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen
asiakastyytyväisyyden parantamiseksi on jatkossakin yksi
tärkeimmistä painopistealueista.

Fortum Marketsin luvut sisältyvät Sähkö, lämpö ja kaasu -
segmentin sekä Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin lukuihin.
Sähkön vähittäismyynnin tulos oli lievästi negatiivinen.


Investoinnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4 381 (713) miljoonaa euroa.
Kasvu johtuu ruotsalaisen Birka Energin jäljellä olevan 50 %
osuuden ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa 2002.
Toukokuussa Fortum vahvisti edelleen asemiaan hankkimalla loput 50
% suomalaisesta sähkön myyntiä ja jakelua harjoittavasta Elnova-
konsernista.

Syksyllä aloitettiin CHP-laitoksen perusparannus- ja laajennustyöt
Tukholmassa. Investointi lisää kapasiteettia ja muuttaa
polttoainevalikoimaa enemmän kierrätyspolttoaineiden suuntaan
(pääasiassa yhdyskuntajätettä). Uusi kattila korvaa vuosittain 70
000 tonnia polttoöljyä kierrätyspolttoaineella.

Itämeren alueen maissa ostettiin osuuksia muutamista pienistä
kaukolämpöyhtiöistä.

Maaliskuussa otettiin käyttöön uusi rikitöntä bensiiniä valmistava
yksikkö Naantalin jalostamolla. Toukokuussa aloitti toimintansa
Pohjoismaiden ensimmäinen hakepolttonesteen koetuotantolaitos
Porvoon jalostamolla ja elokuussa käynnistyi etanolipohjaisen 98-
oktaanisen bensiinin tuotanto. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla
aloitettiin Porvoon jalostamolla virtausta parantavan lisäaineen
(FIA) tuotanto.

Edmontonissa Kanadassa sijaitseva MTBE-tuotantolaitos, jossa
Fortumilla on 50 %:n osuus, muutettiin iso-oktaanilaitokseksi.
Tuotanto käynnistyi vähitellen viimeisen neljänneksen aikana.

Aluskannan uudistaminen jatkui, ja Itämeren alueen maissa sekä
Venäjällä avattiin uusia Neste-asemia. Investoinnit Venäjällä
aloitettavaan öljyntuotantoon jatkuivat suunnitellusti.


Divestoinnit

Strategiansa mukaisesti Fortum myi osuutensa Fortum Energie
GmbH:sta ja Afferden CHP-laitoksesta Saksassa, Regional Power
Generators Limited –yhtiön Isossa-Britanniassa, thaimaalaisen
tytäryhtiönsä Laem Chabang Power Company Limitedin sekä osuutensa
Espoon Sähkö Oyj:ssä.

Voimalaitos-engineeringin uudelleenjärjestely saatiin päätökseen
tammikuussa 2003.

Helmikuussa 2002 Fortum myi Omanin öljykenttäosuutensa. Kauppa
saatiin päätökseen kesäkuussa. Norjan öljy- ja kaasuosuudet
myytiin marraskuussa. Kaupalle on saatu kaikki tarvittavat
hyväksynnät ja se saatetaan päätökseen maaliskuun 2003 alussa.

Pienempiin divestointeihin kuului mm. dieselasemia Ruotsissa,
kiinteistöjä ja aluksia.


Rahoitus

Vuoden 2002 alussa Fortumin nettovelka kasvoi huomattavasti Birka
Energi –kaupan seurauksena. Velkaa kuitenkin vähennettiin vuoden
aikana merkittävästi. Vuoden lopussa nettovelka oli 5 846 (3 674)
miljoonaa euroa ja velkaantumisaste 80 (54) %. Konsernin
nettorahoituskulut vuonna 2002 olivat 281 (212) miljoonaa euroa.

Lokakuussa 2002 Fortum anoi kahdelta johtavalta kansainväliseltä
luottoluokituslaitokselta pitkäaikaisia luottoja koskevia
luokituksia. Standard & Poor’s antoi Fortum Oyj:lle luokituksen
BBB+ (stable) ja Moody’s luokituksen Baa2 (positive). Samalla
laitokset vahvistivat Fortum Power and Heat AB:n (entinen Birka
Energi AB) luokitukseksi BBB+ ja Baa1 (stable).

Vuoden aikana ei tehty uusia merkittäviä pitkäaikaisia
rahoitusjärjestelyjä. Birka Energi –kaupan toteuttamiseksi
helmikuussa 2002 otettu 1,2 miljardin euron laina maksettiin
pääosin takaisin vuoden aikana. Maksuun käytettiin
omaisuusmyynneistä saatuja varoja. Tammikuussa 2003 lainan
loppuosa maksettiin kokonaan takaisin.

Konsernin vakavaraisuus pysyi hyvänä. Likvidien varojen määrä
vuoden lopussa oli 592 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli
käytettävissä yhteensä 1 772 miljoonaa euroa nostamattomia
valmiusluottoja. Näistä noin 700 miljoonaa euroa oli joulukuussa
allekirjoitettuja lyhytaikaisia valmiusluottoja. Joulukuussa
Fortum Oyj sopi 5 000 miljoonan Ruotsin kruunun arvoisesta
yritystodistusohjelmasta, joka yhdessä suomalaisen 500 miljoonan
euron ohjelman kanssa kattaa konsernin lyhytaikaiset
rahoitustarpeet.

Vuoden lopussa lainojen keskimääräinen korko suojausten jälkeen
oli 5,2 %.


Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan
liittyen optio-oikeuksilla osakkeita vaihdettiin ja merkittiin
kaupparekisteriin 148 380 kappaletta 17.5. – 31.12.2002 välisenä
aikana. Fortum Oyj:n avainhenkilöille vuonna 1999 suunnattuun
optiojärjestelyyn liittyen osakkeita vaihdettiin ja merkittiin
kaupparekisteriin 3 000 kappaletta 1.10. – 31.12.2002 välisenä
aikana.

Näiden korotusten jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on
2 875 583 847 miljoonaa euroa ja osakkeiden lukumäärä 845 759 955
kappaletta. Fortum Oyj:n osakepääoma kasvoi 514 692 eurolla.

Vuonna 2002 osakevaihto oli yhteensä 251,2 miljoonaa osaketta
arvoltaan 1 475 miljoonaa euroa. Osakkeen korkein hinta oli 6,52
(3. toukokuuta), alin 4,75 (2. tammikuuta) ja keskihinta 5,87
euroa. Päätöskurssi 30.12.2002 oli 6,25 euroa.


Henkilöstö

Konsernin palveluksessa vuonna 2002 oli keskimäärin 14 053
(14 803) henkilöä. Vähennyksestä valtaosa johtuu Voimansiirto-
engineeringin myynnistä vuonna 2001 ja Saksan
sähköliiketoimintojen pääosan myynnistä vuonna 2002. Toisaalta
henkilöstön lukumäärä kasvoi 1 758 henkilöllä, kun Birka Energi
siirtyi kokonaan Fortumin omistukseen. Vuoden lopussa henkilöstön
määrä oli 13 670 (13 425). Emoyhtiö Fortum Oyj:n palveluksessa oli
vuoden lopussa 310 (340) henkilöä.


Konsernin johto

Christian Lundberg nimitettiin Fortum Marketsin johtajaksi ja
konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2003 alkaen.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Fortum ja E.ON AG vaihtoivat 31.1.2003 yhteensä 770 miljoonan
euron arvosta omaisuutta. Fortum saa haltuunsa omaisuuseriä
yhteensä 460 miljoonan euron arvosta ja myy omaisuuseriä 310
miljoonalla eurolla, ja kaupan tasaamiseksi maksaa E.ONille 150
miljoonaa euroa. Kaupat vahvistavat Fortumin asemaa sen
ydintoimialueella Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella.

Fortum ostaa 21,4 % Norjan toiseksi suurimmasta sähköyhtiöstä
Hafslund ASA:sta, jolla on 600 000 sähkönmyyntiasiakasta, 550 000
sähkönjakeluasiakasta ja noin 3 TWh vesivoimatuotantoa. Lisäksi
Fortum ostaa Ostfold Energi Nett AS:n, Ostfold Energi Kraftsalg
AS:n ja Ostfold Energi Entreprenor AS:n koko osakekannat.
Yhtiöillä on yhteensä noin 95 000 sähkönmyynti- ja
sähkönjakeluasiakasta. Fortum ostaa myös 49 % Fredrikstads Energi
AS -yhtiöstä, jolla on 80 000 asiakasta. Norjan kauppoihin kuuluu
myös muutamia vähemmistöosuuksia.

Näiden lisäksi Fortum ostaa 9,5 % AO Lenenergosta, joka on luoteis-
Venäjän suurin sähköyhtiö. Lenenergolla on noin 1,3 miljoona
sähköasiakasta ja 14 TWh sähköntuotanto- ja 26,3 TWh
lämmöntuotantokapasiteettia. Kaupan myötä Fortumin omistusosuus
Lenenergosta nousee 15,9 prosenttiin.

Osana vaihtokauppoja Fortum myy E.ONille Burghausenin
voimalaitoksen Saksassa ja Edenderryn Irlannissa. E.ON ostaa myös
Etelä-Ruotsissa sijaitsevan noin 43 000 asiakkaan
sähkönjakeluyhtiön kaikki osakkeet ja liiketoiminnan.


Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1-2 % vuosivauhtia. Vuonna 2002, pohjoismainen
sähkön spot-hinta oli keskimäärin 26,9 euroa megawattitunnilta, 16
% enemmän kuin vuonna 2001. Tammikuussa 2003 spot-hinta on ollut
keskimäärin 71,7 euroa megawattitunnilta. Tammikuun lopussa
pohjoismaiset vesivarastot olivat noin 25 TWh keskimääräistä
pienempiä. Tammikuun 31. päivänä futuurihinnat olivat palaamassa
maltillisemmalle hintatasolle.

Yhteispohjoismaisen sähkö- ja lämpöyhtiön muodostamisesta
aiheutuvat synergiaedut entisen Birka Energin siirryttyä kokonaan
Fortumin omistukseen tulevat ylittämään 100 miljoonan euron
tavoitteen vuodesta 2004 alkaen.

Kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent
Complex) oli huomattavasti alempi kuin vuonna 2001, keskimäärin
1,0 (1,9) dollaria barrelilta. Viimeisellä neljänneksellä se oli
keskimäärin 1,9 (0,9) dollaria barrelilta ja tammikuussa 2003
keskimäärin 1,6 dollaria barrelilta. Usean vuoden ajan
kansainvälinen Brent Complex –jalostusmarginaali on ollut
keskimäärin 1,5 – 2,0 dollaria barrelilta. Johto arvioi Fortumin
lisämarginaalin pysyvän edellisvuosien vahvalla tasolla. Vuonna
2003 jalostamoiden tuotantovolyymien arvioidaan pysyvän
normaaleina eikä mitään suuria huoltoseisokkeja ole suunniteltu.

Brent-raakaöljyn keskimääräinen hinta vuonna 2002 oli 25,0
dollaria barrelilta. Tammikuussa 2003 hinta oli keskimäärin 31,3
dollaria barrelilta ja vuoden 2003 lopun kansainväliset futuurit
keskimäärin 28,4 dollaria barrelilta. Raakaöljyn hinnasta
aiheutuvat varastovoitot ja –tappiot vaikuttavat Öljynjalostus ja
markkinointi –segmentin tulokseen.

Norjan ja Omanin öljyn- ja kaasuntuotannon myynneistä johtuen
Fortumilla ei ole omaa tuotantoa vuoden 2003 ensimmäisellä
puoliskolla. Valmistelut tuotannon aloittamiseksi vuoden 2003
loppupuolella Etelä-Shapkinon kentällä Luoteis-Venäjällä jatkuvat
suunnitellusti.

Vuonna 2002 euron keskimääräinen vaihtokurssi dollaria vastaan oli
0,9419. Joulukuun lopussa dollarin vaihtokurssi oli 1,0487.
Ruotsin kruunun vastaavat kurssi olivat 9,1442 ja 9,1528.

Viime vuodet ovat olleet merkittävien rakennejärjestelyjen aikaa.
Helmikuuhun 2003 mennessä Fortum oli sopinut strategisesti
merkittävistä hankinnoista 6,5 miljardin euron arvosta ja myynyt
ydinliiketoimintaan kuulumattomia osia 2,5 miljardilla eurolla.
Nyt Fortum keskittyy asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen,
vahvan kassavirran ylläpitämiseen ja taseen hallintaan.


Osingonjakoehdotus

Konsernin vapaa oma pääoma ja jakokelpoiset varat 31.12.2002
olivat 2 810 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat
31.12.2002 olivat 900 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta
2002 osinkoa 0,31 euroa osakkeelta, yhteensä 262,2 miljoonaa
euroa. Yhtiökokous pidetään 27.3.2003 alkaen klo 15.00 Finlandia-
talolla Helsingissä.

Espoossa 12.2.2003
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja
toimitusjohtaja Mikael Lilius, puh. 010 452 9100
talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 452 4519

Luvut ovat tilintarkastettuja.

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet,
www.fortum.fi

Tilinpäätöstiedotteen aineisto, yhtiön uusi raportointirakenne
(segmentit) vuonna 2003 ja herkkyystarkastelu ovat nähtävillä
Internet-osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

FORTUM-KONSERNI 1.1.-31.12.2002
Tilintarkastettu
											
KONSERNIN TULOSLASKELMA
									
MEUR				  IV/02 IV/01  2002 2001
	
		
Liikevaihto			   3 290 2 536 11148 10410
  Osuus osakkuusyritysten voitosta  15	9   31  36
  Liiketoiminnan muut tuotot	    34   21  370  203
  Poistot ja arvonalentumiset	   -206  -209  -694 -623
  Liiketoiminnan muut kulut    -2 742 -2 186 -9 566-9 112
		
Liikevoitto			    391  171 1 289  914
  Rahoitustuotot ja -kulut	    -73  -52  -281 -212
			
Voitto ennen veroja		    318  119 1 008  702
  Välittömät verot	       -111  -33  -269 -160
  Vähemmistöosuus 	        -23  -20  -73  -83
			
Tilikauden voitto    	    184   66  666  459
												
												
Tulos/osake, euro	       0,22  0,08  0,79 0,57
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
tulos /osake, euro		   0,21  0,08  0,78 0,57
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,
1 000 kpl					845642	798346
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, 1 000 kpl				851482	799308
		
KONSERNIN TASE
											
MEUR					  30.12.02 31.12.01
		
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat			   14 837	11 373
			
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus				 504	  598
  Saamiset				    2 027	 1 721
  Rahavarat					 592	  602
  Yhteensä				    3 123	 2 921
		
Yhteensä				   17 960	14 294
			
VASTATTAVAA
											
Oma pääoma 												
  Osakepääoma				    2 876	 2 875
  Muu oma pääoma			    3 020	 2 610
  Yhteensä				    5 896	 5 485
Vähemmistöosuus		     	    1 432	 1 270
Pakolliset varaukset 				 133	  144
Laskennallinen verovelk			    1 866	 1 122
Pitkäaikainen vieras pääoma		    4 699	 3 516
Lyhytaikainen vieras pääoma          3 934	 2 757
		
Yhteensä				   17 960	14 294		
												
Oma pääoma/osake, euro				6,97	 6,49		
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl		   845 776  845 609
												
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
											
MEUR	                  30.12.02 31.12.01
		
Liiketoiminnan kassavirta	        1 351	 1 145
  Käyttöomaisuuslisäys	       -2 420	 -708
  Käyttöomaisuuden myyntitulot	    1 009	  438
  Muiden sijoitusten muutos		     33	  -31
Kassavirta ennen rahoitusta		     -27	  844
		
  Lainojen nettomuutos		     209	 -643
  Osingonjako					-220	 -183
  Muut rahoituserät		         30	  147
Rahoituksen kassavirta		 		 19	 -679
		
Likvidien varojen muutos						 	 				
lisäys (+), vähennys (-)	         -8	  165
		
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
					  31.12.02 31.12.01
		
Korollinen nettovelka, MEUR		    5 846	 3 674
		
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR   4 381	  713
Liiketoiminnan kassavirta, MEUR		    1 351	 1 145
Kassavirta ennen rahoitusta, MEUR	     -27	  844
		
Henkilöstö keskimäärin			   14 053	14 803
		
Sijoitetun pääoman tuotto, %			11,1	  8,7
Oman pääoman tuotto, %				10,5	  8,3
Gearing, % 1)				     80	  54
Omavaraisuusaste, %				 41	  48
												
1) Gearing lasketaan jakamalla korolliset nettovelat oman pääoman
 ja vähemmistöosuuden summalla.												
Vähemmistöosuus sisältää Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemat 
etuosakkeet, määrältään yhteensä 1 200 miljoonaa euroa, joihin 
liittyy 6,7 %:n kiinteä osinkotuotto.
											
KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
											
MEUR				   IV/02  IV/01  2002 2001
		
Sähkö, lämpö ja kaasu		    979  645  2898 2227
Sähkönsiirto			    185  135   640  473

Fortum Energy Solutions		    214   87   664  603
Öljynjalostus ja markkinointi	   2002  1636  7195 7223
Öljyn ja kaasun tuotanto	    127   81   391  408
Muu toiminta				19   22   64  95
Liiketoimintojen välinen myynti    -236  -70  -704 -619
		
Yhteensä			   3 290  2 536 11148 10410
		
KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
											
MEUR				   IV/02 IV/01  2002 2001
			
Sähkö, lämpö ja kaasu		    241  114  560  367
Sähkönsiirto				60   30  279  135
Fortum Energy Solutions			19	5   37  13
Öljynjalostus ja markkinointi		38   15  259  242
Öljyn ja kaasun tuotanto		56   33  213  196
Muu toiminta			    -27  -24  -64  -40
Eliminoinnit	   			 4	2   5   1
		
Yhteensä			    391  171  1289  914
		
MERKITTÄVÄT KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN
											
MEUR				   IV/02 IV/01  2002  2001
			
Sähkö, lämpö ja kaasu			-4   16   91   62
Sähkönsiirto			   	 1	3   92   15
Fortum Energy Solutions			17	5   26   21
Öljynjalostus ja markkinointi		-6  -62   48  -75
Öljyn ja kaasun tuotanto	    -13	-   54   -
Muu toiminta ja eliminoinnit		-7   -1   4   1
		
Yhteensä			    -12  -39  315   24
		
KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN
											
MEUR				   IV/02 IV/01  2002  2001
			
Sähkö, lämpö ja kaasu		 	 64  102  246  232
Sähkönsiirto			     33  33  147  121
Fortum Energy Solutions		 	 4	4   19   18
Öljynjalostus ja markkinointi		 53  36  155  140
Öljyn ja kaasun tuotanto		 42  31  112  102
Muu toiminta ja eliminoinnit	 	 10	3   15   10
		
Yhteensä				206  209  694  623
			
KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN
											
MEUR				   IV/02 IV/01  2002  2001
			
Sähkö, lämpö ja kaasu			 93  84  2 701  197
Sähkönsiirto				 62  41  1 394  100
Fortum Energy Solutions			 -	3   27  80
Öljynjalostus ja markkinointi		 68  62   177  224
Öljyn ja kaasun tuotanto		 34  33   75  90
Muu toiminta ja eliminoinnit		 4	7	7  22
		
Yhteensä				261  230  4 381  713
			
KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN
											
MEUR				     30.12.02   31.12.01
		
Sähkö, lämpö ja kaasu 2)	 	  8 642	 5 873
Sähkönsiirto	   2)		  3 200	 2 113
Fortum Energy Solutions			    96	  236
Öljynjalostus ja markkinointi		  1 514	 1 688
Öljyn ja kaasun tuotanto		   934	 1 271
Muu toiminta ja eliminoinnit		    83	  154
		
Yhteensä				  14 469	 11 335
												
2) Sidottu pääoma sisältää konserniaktiivan kohdistamisesta 
muodostuvaa laskennallista verovelkaa Sähkö, lämpö ja kaasu 
segmentissä 502 MEUR 31.12.2002 ja 175 MEUR vuonna 2001 
sekä Sähkönsiirrossa 344 MEUR 31.12.2002 ja 240 MEUR vuonna 2001.
											
KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 3)
											
%
					   2002	  2001
		
Sähkö, lämpö ja kaasu			   6,9	  6,3
Sähkönsiirto				   9,3	  6,2
Fortum Energy Solutions			   19,7	  5,5
Öljynjalostus ja markkinointi		   16,3	  14,3
Öljyn ja kaasun tuotanto		   19,4	  15,4
												
3) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin
												
												
KONSERNIN VASTUUT
									
MEUR			 		 31.12.02   31.12.01
		
Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
  Velan vakuudeksi
   Pantit			  	    553	  239
   Kiinteistökiinnitykset 		    237	  144
   Yrityskiinnitykset 			32	   8
   Irtaimistokiinnitykset 			26	   52
  Muista sitoumuksista
   Pantit					 7	   -
   Kiinteistökiinnitykset 			55	   56
  Yrityskiinnitykset 				 1	   3
  Irtaimistokiinnitykset 			 -	   11
  Takaisinostovastuut			    15	   18
  Muut vastuusitoumukset		    474	  462
		
  Yhteensä				   1 400	  993
		
Osakkuusyritysten puolesta
  Pantit				 	 9	   4
  Takaukset				    345	  177
  Muut vastuusitoumukset		    184	  352
  Yhteensä				    538	  533
Muiden puolesta												
  Takaukset					 4	   65
  Muut vastuusitoumukset			 4	   4
			
  Yhteensä					 8	   69
		
Yhteensä				   1 946	 1 595
		
Käyttöleasingvastuut								
Vuoden sisällä erääntyvät			58	   80
Yli vuoden kuluttua erääntyvät			91	   97
		
Yhteensä				    149	  177
		
Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.
											
Ydinjätehuoltovastuu			    545	  515
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus	   -535	  -505
Velkana taseessa 	4)			10	   10
							 					
4) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, 
joka kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun	
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.
												
Johdannaissopimukset		31.12.02	   31.12.01
Korko- ja valuutta
johdannaiset		Kohde- Käypä Tulout- Kohde- Käypä Tulout-
MEUR			etuuden arvo tamatta etuuden arvo tamatta
			arvo	        arvo	
											
Korkotermiinit		 2 950	  -2	 -2  5 026	-2   -2
Koronvaihtosopimukset	 6 898	  21	 34  5 545  -14   25
Valuuttatermiinit 5)	 5 626	  63	 30  4 830  -27  -13
Valuutanvaihtosopimukset 2 334	 227	 60  3 180  312   35
Ostetut valuuttaoptiot	  248	  9	 11	 163  -4	4
Asetetut valuuttaoptiot   66	  1	 1	 76	 -	-
												
5) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat 
sopimukset.
												
Raakaöljy ja öljy-
tuotteet		Määrä	Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
			1000  arvo tamatta 1000  arvo tamatta
            bbl   MEUR MEUR   bbl  MEUR MEUR
												
		
Myyntisopimukset    10 697	 -11	-11  7 090	-1	-1
Ostosopimukset		12 170	  13	 13  4 525	 1    1
Ostetut optiot	       -	  -	 -  5 400	-1	-1
Asetetut optiot		   -   -	 -	 900	 1	 1
												
Sähköjohdannaiset	Määrä	Käypä Tulout-  Määrä Käypä Tulout-
				arvo tamatta	    arvo tamatta
			TWh	MEUR	MEUR	TWh  MEUR MEUR

Myyntisopimukset 	  94 -2 065 -1 406	 72  -65   -34
Ostosopimukset		  78	1 709 1 050	 69	81	50
Ostetut optiot		  2	  1	 -1	  3	-1	-1
Asetetut optiot		  6	  3	  6	  1	 2	 2
												
												
Kaasujohdannaiset	Määrä	Käypä Tulout- Määrä  Käypä Tulout-
				arvo tamatta	    arvo tamatta
			Mill.th.MEUR MEUR   Mill.th.MEUR MEUR

Myyntisopimukset	4 072	 127	 127	1 719  -30  -30
Ostosopimukset		3 773	 -115	-115	1 746	 31	31
Ostetut optiot		1 287	  -7	 -7	 145	 1	 1
Asetetut optiot		1 335	  -	  -	 241	 -1	-1
												
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkina-
hintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin 
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien 
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset. 
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, 
korko- ja hintariskin hallintaan.												
												
												
LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN 	
											
MEUR		 2002 IV/02 III/02 II/02 I/02 2001 IV/01 III/01	II/01 I/01

Sähkö, lämpö 
 ja kaasu	2 898  979  547  619  753 2 227  645  422  475  685
Sähkönsiirto	 640	185  138  155	 162	473  135  96	 105  137
Fortum Energy 
 Solutions	 664	214  159  153	 138	603  87  150	 197  169
Öljynjalostus ja 
 markkinointi	7 195 2 002 1 821 1 812	1 560 7 223 1 636 1 863	1 772 1 952
Öljyn ja kaasun 
 tuotanto	 391	127  84  107	  73	408  81  106	 122	 99
Muu toiminta	  64	 19  15  16	  14	 95  22  31	  20	 22
Liiketoimintojen 
 välinen myynti -704 -236 -159 -180	 -129 -619  -70 -186	 -18 -175

Yhteensä    11148 3 290 2 605 2 682	2 571 10410 2 536 2 482	2 503 2 889

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
											
MEUR		 2002 IV/02 III/02 II/02 I/02 2001 IV/01 III/01	II/01 I/01

Sähkö, lämpö 
 ja kaasu	 560  241   22  149 148 367 114	  41	 49 163
Sähkönsiirto	 279	 60	34  72 113 135  30	  24	 25  56
Fortum Energy 
 Solutions	 37	 19	 7  10  1	13  5	  -1	 21 -12
Öljynjalostus ja  
 markkinointi	 259	 38	85  78  58 242  15	  78	 95  54
Öljyn ja kaasun
 tuotanto	 213	 56	18  121  18 196  33	   46	 68  49
Muu toiminta	 -64	-27  -18  -8 -11 -40 -24	   -2  -9  -5
Eliminoinnit	  5	 4	 1   -  -	 1  -2	   -1  2	2

Yhteensä    1 289	391  149  422 327 914 171	  185	 251 307