Lähisähkösopimuksen ehdot


Kotivoimalasi voi tuottaa tarvettasi enemmän sähköä. Voit myydä ylijäämätuotannon Fortumille, tekemällä Lähisähkösopimuksen kanssamme. Maksamme ylijäämätuotannosta sähköpörssin mukaisen hinnan, vähennettynä arvonlisäverottomalla välityspalkkiolla.

Pientuottajan ostaessa sähköä hintaan lisätään arvonlisävero. Sen sijaan pientuottajan myydessä ylijäämäsähkönsä Fortumille, on myynti verotonta, ellei pientuottaja ole sähkön tuotannon myynnin osalta arvonlisäverovelvollinen. Myyntihinnasta vähennetään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen välityspalkkio.

Sopimus tulee voimaan kun Fortum on vastaanottanut asiakkaan täyttämän sopimuslomakkeen.
Alla olevat sopimusehdot koskevat Fortum Lähisöhkösopimusta.

Sopimusehdot sähkön pientuotannon toimituksesta

1 Sopimuspuolet

Pientuottaja, jäljempänä Myyjä, ja Fortum Markets Oy, Y-tunnus 1852328-0, jäljempänä Fortum, ovat tehneet seuraavan sähkön toimitussopimuksen.

2 Sopimuksen tarkoitus ja voimassaolo

Myyjä toimittaa ja Fortum vastaanottaa sähköä tässä sopimuksessa ja liitteenä olevissa sähkönmyyntiehdoissa mainituilla ehdoilla paikallisen jakeluverkonhaltijan verkkoon toimitettuna.

Fortum vastaanottaa avoimena toimituksena sähköä Myyjän tuotantolaitokselta Myyjän omaan tuotantokäyttöpaikkaan liittyvän kulutuksen / laitoksen omakäytön yli jäävän tuotanto-osuuden.

Myyjä vastaa siitä, että tuotantolaitteisto on voimassa olevien määräysten mukainen ja että tuotantokäyttöpaikalle on voimassa oleva liittymä- ja siirtosopimus paikallisen jakeluverkon haltijan kanssa sisältäen toimituksen edellyttämän aktivoidun tuntimittauslaitteiston koko tämän sopimuksen voimassaoloajan.

Tuotantokäyttöpaikka on liitetty paikallisen jakeluverkonhaltijan verkkoon. Myyjä on sopinut paikallisen jakeluverkon haltijan kanssa tuntimittaustietojen toimittamisesta Fortumille sähkömarkkinoiden ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

Myyjä voi sopia omaan käyttöönsä hankkimastaan sähköstä Fortumin kanssa erillisellä Fortum Kesto, Takuu, Tarkka tai Vakaa -sähkösopimuksella. Sopimuksen soveltaminen alkaa kun jakeluverkon haltija aloittaa sähkön tuotantoa koskevien tuntimittaustietojen toimittamisen Fortumille.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla, ja Fortumilla on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. 

3 Toimitus ja laskutus

3.1 Toimitettujen sähkömäärien toteaminen

Tällä sopimuksella toimitettavat sähkömäärät mitataan tunneittain ja todetaan jakeluverkonhaltijan mittalaitteiden mittaustietojen avulla. Sähkömäärien toteamiseen liittyvien mittaustietojen toimittamisesta ja raportoinnista sovitaan ennen toimituksen aloittamista.

Tässä sopimuksessa määritellyn palvelun aloittamisen edellytyksenä on, että Myyjän Fortumille toimittamat energiamäärät voidaan selvittää tuntiperusteisesti.

Fortum ei vastaa verkkopalvelun toimimattomuuden johdosta toimittamatta jääneestä energiasta, toteutumatta jääneestä myynnistä ja/tai muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita verkkopalvelun toimimattomuus Myyjälle aiheuttaa.

3.2 Toimituksia koskevat ilmoitukset ja toimituksen laskutus

Fortum vastaa laskutusperusteiden (tunnittain toimitetut energiat ja hinnat sekä sovittuun hinnoitteluun perustuvat rahamäärät) selvittämisestä. Myyjä voi seurata tunnittaisia myyntimääriä Oma Fortum-palvelusta.

Myyjän ostaessa Fortumilta sähkön kulutuskäyttöpaikkaansa hyvitetään Myyjän Fortumille toimittama sähkö kulutuskäyttöpaikan laskulla kuukausittaisina riveinä, mikäli hyvitystavaksi on valittu rahallinen korvaus, ja jos sähköä on toimitettu verkkoon kuukauden aikana. Tätä käytäntöä noudatetaan, jos Myyjä ei ole sähkön tuotannon myynnin osalta arvonlisävelvollinen.

Jos Myyjä on sähkön tuotannon myynnin osalta arvonlisävelvollinen tai Myyjällä ei ole sähkön ostosopimusta Fortumin kanssa, laatii Fortum laskun Myyjän puolesta niin kutsuttuna ostajan itselaskuna siten, että laskuttajana on Myyjä ja maksajana Fortum. Fortum vie laaditun laskun tiedot omiin järjestelmiinsä ja lähettää sen tiedoksi Myyjälle. Fortum maksaa laskun Myyjän tilille.

Fortumilla on oikeus käyttää Myyjän jakeluverkkoon toimittamasta sähköstä Fortumin laskuttamia maksuja Myyjän Fortumilta ostamien sähköntoimitus- tai sähkönmyyntisopimuksiin perustuvien erääntyneiden saatavien, kertyneiden viivästyskorkojen ja kohtuullisten perimiskulujen suorittamiseen.

Myyjä ilmoittaa Fortumille tilinumeronsa IBAN -muodossa ja BIC -koodin sekä tiedon arvonlisäverovelvollisuudestaan sähkön tuotannon myynnin osalta ja sitä koskevan tunnuksen. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Fortumille mahdolliset muutokset näissä tiedoissa.

Fortum maksaa hyvityksen Myyjälle kuukausittain tai usean kuukauden jaksoissa riippuen hyvitystavasta ja laskutusrytmistä. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen välittömästi, mikäli yhteyshenkilöissä tai muissa tässä tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Muilta osin toimitusten toteamisessa noudatetaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja sähkökaupan toimintaperiaatteita.

4 Hinnoittelu

4.1 Sähköntoimitus Fortumille Fortum Lähisähkö palvelulla

Fortum maksaa Myyjälle tämän tunnittain toimittamasta sähköstä Nord Pool Spot AS:n Suomen alueen toteutuneen Spot -tuntihinnan vähennettynä 0,24 c/kWh (ALV 0%) suuruisella hintatekijällä. Kunkin tunnin toteutunut Spot-hinta vähennettynä 0,24 c/kWh kerrotaan vastaavan tunnin aikana mitatulla ja jakeluverkonhaltijan verkkoon toimitetulla energiamäärällä.

4.2 Palvelumaksut

Fortum veloittaa laskutuspalvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen palvelumaksun. Sopimuksen tekohetkellä maksu on 0 €/kk Fortum Lähisähkö palvelulle.

4.3 Maksujen muutokset

Fortum voi muuttaa kohdassa 3.2 tarkoitettuja hyvitystapoja, 4.1 tarkoitettua hintatekijää ja kohdassa 4.2 tarkoitettua palvelumaksua ilmoittamalla siitä Myyjälle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Fortum ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

4.4 Muut maksut

Edellä mainittujen hintojen lisäksi laskutuksessa huomioidaan kulloinkin voimassa olevat verot ja viranomaismaksut, kuten arvonlisävero ja sähkövero.

4.5 Muut ehdot ja riitojen ratkaiseminen

Jos taloudellisten tai kaupallisten olosuhteiden muutokset, lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, viranomaisten toimenpiteet tai muut sopimuspuolista riippumattomat syyt, joita sopimusta tehtäessä ei ole voitu kohtuudella ottaa huomioon, johtavat suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen epäsuhteeseen, sopimuspuolet neuvottelevat hintojen tai muiden sopimusehtojen tarkistamisesta epäsuhteen poistamiseksi. Suoritusvelvollisuuksien ilmeiseen epäsuhteeseen johtavaksi syyksi ei kuitenkaan lueta sähkön markkinahintatason vaihtelua Suomessa ja Pohjoismaissa.

Sopijapuolet sulkevat vahingonkorvausvastuunsa ulkopuolelle tämän sopimuksen voimassa ollessa mahdollisesti aiheutuvat välilliset vahingot. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, mutta ellei tämä ole mahdollista, Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä Helsingissä. Sopimusosapuolilla on kuitenkin oikeus saattaa sopimusta koskevat maksuerimielisyydet (ja kuluttajilla myös muut erimielisyydet) Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Muilta osin noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia yleisiä sähkön myyntiehtoja. Mikäli yleiset sähkönmyyntiehdot poikkeavat tämän sopimuksen ehdoista tai ovat niiden kanssa ristiriidassa, noudatetaan tämän sopimuksen ehtoja. Yleiset sähkön myyntiehdot löytyvät osoitteesta www.fortum.fi/sopimusehdot.

****

Olen lukenut ohessa olevat sopimusehdot ja hyväksyn ne. Valtuutan Fortum Markets Oy:n hoitamaan sähkönmyyjän vaihtoon liittyvät toimenpiteet puolestani.