Oma Fortum -sovelluksen käyttöehdot

Oma Fortum -sovelluksen käyttöehdot voimassa alkaen 11.11.2019

Yleistä

Fortum Markets Oy tarjoaa Oma Fortum -mobiilisovelluksen (jäljempänä "Palvelu"), jolla Fortum-konserniin kuuluvien yritysten asiakkaat ja muut mobiilisovelluksen käyttäjät voivat seurata energiankulutustaan, laskujaan sekä hallinnoida omia tietojaan ja mahdollisia sopimuksiaan Fortumin kanssa.

Tässä asiakirjassa (jäljempänä ”Käyttöehdot”) määritetyt ehdot säätelevät Fortum Markets Oy:n (jäljempänä ”Fortum”) ja Palvelua käyttävän kuluttajan tai yritysasiakkaan (jäljempänä "Asiakas") välistä suhdetta. Termillä "Asiakas" voidaan viitata sekä juridiseen että luonnolliseen henkilöön. Näissä Käyttöehdoissa säädetään Fortumin ja Asiakkaan Palveluun liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Palveluun sovelletaan Käyttöehdoissa esitettyjen ehtojen lisäksi kuluttajansuojalakia (38/1978 muutoksineen) siltä osin kuin Asiakas käyttää Palvelua kuluttajana. Näissä Käyttöehdoissa esitetyt ehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat Asiakkaan pakottavassa lainsäädännössä säädettyjä oikeuksia.

Asiakkaan tulee hyväksyä nämä Käyttöehdot päästäkseen käyttämään Palvelua. Hyväksymällä Käyttöehdot Asiakas vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä nämä Käyttöehdot sekä sitoutuvansa noudattamaan niitä.

1. Palvelun kuvaus

Palvelun kautta Asiakas voi seurata omaa energiankulutustaan, kustannuksia sekä sopimusten hintoja. Palvelun avulla Asiakas voi myös katsoa laskujaan ja tehdä muutoksia sopimus- ja asiakastietoihinsa. Asiakas voi myös halutessaan asettaa energiankulutukseen ja hintoihin liittyviä hälytyksiä.

Asiakkaan käytössä olevat lisäpalvelut saattavat myös mahdollistaa Palvelun ulkopuolisten laitteiden tai toiminnollisuuksien monitoroinnin tai etäohjauksen Palvelun avulla.

Palvelun kautta on myös mahdollista tehdä sopimuksia ja aktivoida Fortum-lisäpalveluita. Sopimuksista ja lisäpalveluista saatetaan laskuttaa erikseen kunkin sopimuksen tai palvelun ehtojen mukaisesti.

2. Järjestelmävaatimukset ja yhteensopivuus

Tuetut käyttöjärjestelmät

  • Android: SDK versio 19 (4.4 KitKat) ja uudemmat
  • iOS: versio 9.3 ja uudemmat
3. Palvelun käyttöönotto

Palvelun käyttöönotto edellyttää, että Asiakas lataa Oma Fortum -sovelluksen mobiililaitteelleen. Sovelluksen lisäksi Palvelun käyttö edellyttää Oma Fortum -tunnuksia. Asiakas voi luoda Oma Fortum -tunnukset Oma Fortum -mobiilisovelluksessa, Fortumin Valpas palvelussa tai Fortumin verkkosivuilla osoitteessa https://login.fortum.com ”Henkilöasiakkaan rekisteröityminen”.

Oma Fortum -tunnusten luominen edellyttää Asiakkaan henkilöllisyyden todentamista.

4. Palvelun päättäminen

Asiakkaan oikeus päättää Palvelu

Kuluttaja-asemassa olevalla Asiakkaalla on kuluttajansuojalainsäädännön mukainen oikeus syytä ilmoittamatta peruuttaa Palvelu 14 vuorokauden kuluessa Palvelun tilaamisesta. Myös muissa tapauksissa Asiakkaalla on oikeus päättää Palvelu.

Asiakas voi lopettaa Oma Fortum –sovelluksen käytön poistamalla sovelluksen. Oma Fortum -sovelluksen poistaminen ei kuitenkaan poista Asiakkaan Oma Fortum -tunnuksia.

Halutessaan Asiakas voi poistaa Oma Fortum -tunnuksensa ilmoittamalla päätöksestään Fortumille. Tunnukset poistaakseen asiakkaan on toimitettava Fortumille yksiselitteinen pyyntö Oma Fortum -tunnusten poistamisesta sekä Asiakkaan asiakasnumero ja käyttäjätunnus. Ilmoituksen tunnusten poistamisesta voi toimittaa Oma Fortum -sovelluksen kautta tai Fortumin verkkosivuilla osoitteessa fortum.fi/palaute.

HUOM! tunnusten poistaminen estää pääsyn myös muihin Fortumin mobiili- ja verkkopalveluihin.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Oma Fortum -sovelluksen tai -tunnusten poistaminen ei vaikuta Asiakkaan muihin velvoitteisiin Fortumin kanssa.

Fortumin oikeus päättää tai siirtää Palvelu

Fortumilla on oikeus irtisanoa asiakkaan Palvelu päättymään välittömästi, jos asiakas ei ole muistutuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjannut asiantilaa seuraavissa tapauksissa:

  • Asiakas käyttää palvelua tavalla, joka rikkoo näitä Käyttöehtoja tai velvoitteita, joita hänellä on Fortumia kohtaan
  • Fortum Markets Oy:llä on syytä epäillä, että palvelua käytetään väärin.
  • Asiakas ei täytä maksuvelvoitteita

Lisäksi Fortumilla on oikeus irtisanoa asiakkaan Palvelu tai siirtää Palvelu toiselle yritykselle ilmoittamalla Asiakkaalle viimeistään 30 vuorokautta ennen aiottua muutosta.

5. Yleiset ehdot

Vastuu Asiakkaan antamista tiedoista

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että hänen Oma Fortum -palvelun rekisteröinnin yhteydessä antamat käyttäjätietonsa ovat virheettömät. Fortum ei vastaa rekisteröinnin aikana tai sen jälkeen annetuista virheellisistä tiedoista.

Asiakkaan vastuulla on myös varmistaa, että hänen Oma Fortum -Palvelussa kulloinkin olevat tietonsa ovat ajantasaiset. Fortumilla on muussa tapauksessa oikeus sulkea asiakkaan tili.

Vastuu henkilökohtaisesta salasanasta

Asiakas on velvollinen pitämään salasanansa salassa ja käyttämään salasanaa niin, etteivät muut voi päästä käsiksi Asiakkaan tietoihin.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Fortumin asiakaspalveluun 0200 19000, mikäli epäilee salasanan joutuneen ulkopuolisen saataville tai tietoon.

Palvelun luvaton käyttö

Palvelun käyttöoikeus on Asiakaskohtainen eikä Asiakkaalla ole oikeutta antaa muille pääsyä Palveluun tai sen sisältöön. Asiakas vastaa palvelun luvattomasta käytöstä siltä osin kuin tällainen käyttö on asiakkaan vastuulla. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi tai mahdollisimman pian Fortum Markets Oy:lle tilanteesta, jossa hän epäilee, että hänen tiliään on käyttänyt ulkopuolinen henkilö tai että hänen tiliään on käytetty valtuuttamattomalla tavalla. Paras tapa minimoida tällaisesta väärinkäytöstä aiheutuneet vahingot on soittaa Fortumin asiakaspalveluun numeroon 0200 19000 mahdollisimman pian.

Reklamaatiot

Asiakas voi tehdä reklamaation Oma Fortum -palvelun toiminnasta Fortumille 60 päivän kuluessa siitä, kun reklamaation kohteena oleva virhe on ilmennyt. Reklamaatiossa on ilmoitettava selvästi virheen tyyppi. Jos ilmoitusta ei tehdä oikein, Asiakas menettää oikeutensa esittää virheen perusteella pyynnön virheen selvittämiseen tai korjaamiseen muutoin kuin pakottavan lainsäädännön edellyttämin poikkeuksin. Kun Asiakas esittää reklamaation, Fortum selvittää asian ja ilmoittaa asiakkaalle selvityksen tulokset.

Muutokset Palveluun ja Käyttöehtoihin

Molemmat osapuolet ymmärtävät sen, että mobiilisovellukset ja niiden kautta tarjottavat palvelut kehittyvät nopeasti. Fortum voi tehdä muutoksia Palveluun parantaakseen Palvelun käytettävyyttä tai esteettömyyttä. Palvelua voidaan myös muuttaa vastaamaan paremmin niihin tarpeisiin, joita Fortumin muut palvelut Palvelulle asettavat. Fortum saattaa myös lisätä uusia palveluita kysynnän perusteella tai poistaa ominaisuuksia, joiden käyttö on vähäistä tai jotka ovat muodostuneet taloudellisesti kannattamattomiksi Fortumille.

Palvelun muutokset saattavat edellyttää näiden Käyttöehtojen muutosta. Fortum pidättää oikeuden muuttaa näissä Käyttöehdoissa esitettyjä ehtoja mukauttaakseen Palvelun tai sen ehdot vastaamaan muuttuvia liiketoimintavaatimuksia, uusia teknologioita, uusia laitteita, standardeja, lainsäädäntöä, käytäntöjä, tai tarkoituksenmukaisia teknisiä, hallinnollisia, operatiivisia tai muita relevantteja käytäntöjä.

Fortum varaa oikeuden ottaa käyttöön Palvelua, sen osaa, tai lisäpalvelua koskevia maksuja. Jos tällainen maksu tai muu Asiakkaan oikeuksien tai velvollisuuksien kannalta merkittävä muutos otetaan käyttöön, Asiakasta informoidaan muutoksesta 30 päivää ennen. Asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta vähäisistä muutoksista informoidaan Oma Fortumin uutta-osioissa. Asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta merkitykselliset muutokset hyväksytetään Asiakkaalla Palvelun päivityksen jälkeisen käynnistyksen yhteydessä. Fortum saattaa asettaa muutosten hyväksymisen Palvelun käytön jatkamisen ehdoksi. Jos Asiakas ei hyväksy muutoksia, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu.

Fortum varaa oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen. Asiakasta informoidaan Palvelun lopettamisesta vähintään 30 päivää ennen lopettamista.

6. Aineettomat oikeudet

Palvelun sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirrokset, logot, ikonikuviot sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat Fortumin, sen osakkuus- ja yhteisyritysten, lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Kaikki oikeudet Palvelun sisältämään aineistoon pidätetään, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman Fortumin etukäteistä kirjallista suostumusta. Palvelun katselu tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja tulostaminen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten on sallittua. Julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkisessa tiedonvälityksessä on sallittua, mutta tällöin on aina mainittava tiedon lähde.

7. Fortumin vastuu ja vastuunrajoitus

Fortum ei tarjoa Palvelulle minkäänlaista takuuta. Fortum ei myöskään takaa, että Palvelu on käytettävissä virheettömästi tai keskeytyksettä. Fortumin vastuuseen vioista sovelletaan kuluttajasuojalakia ja muita pakottavia lain määräyksiä.

Fortum ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä kulusta, menetyksestä tai vahingosta, mukaan lukien muun ohessa liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys, joka aiheutuu Palvelun tai sen sisältämän aineiston käytöstä tai käytön keskeytymisestä. Fortum ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, eikä mistään kolmannelle osapuolelle kuuluvasta sivustosta tai aineistosta, johon Palvelussa mahdollisesti on linkki tai viittaus.

Fortum ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten tulojen menetyksestä tai asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisen suhteen vahingoittumisesta, ellei syynä vahinkoon ole Fortumin törkeä huolimattomuus tai tahallisuus. Fortumin vastuu ei kuitenkaan ylitä missään olosuhteissa pakottavan lainsäädännön mukaista vastuuta.

8. Erimielisyydet

Asiakkaalla on oikeus siirtää asiakkaan ja Fortumin väliset erimielisyydet ratkaistaviksi kuluttajariitalautakunnalle tai Fortumin kotipaikan Espoon käräjäoikeudelle Suomessa tai käyttää muita laissa määritettyjä oikeuksia erimielisyyden siirtämiseksi vastaavan muun elimen ratkaistavaksi. Erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

Fortum Markets Oy. Y-tunnus: 1852328‐0, asiakaspalvelu, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, 010 4511, fortum.fi