Etuohjelman ehdot

Ehtoja päivitetty  17.1.2020

Näissä etuohjelman ehdoissa määritellään etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt. Etuohjelman ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Asiakas sopii sähkötuotteista ja muista lisäpalveluista erillisillä sähkö ja lisäpalvelukohtaisilla sopimuksilla ja niihin sovelletaan sähkö- ja lisäpalvelukohtaisia ehtoja ja hinnastoja.

1.    ETUOHJELMAAN LIITTYMINEN
Etuohjelmaan voivat liittyä Fortum Markets Oy:n (jäljempänä ”Fortum”) kuluttaja-asiakkaat, joilla on voimassa oleva sähkösopimus Fortumin kanssa. 

Etuohjelmaan liittyminen tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt nämä ehdot ja vahvistanut liittymisensä sekä Fortum on rekisteröinyt liittymisen. Liittyminen on maksutonta.

Etuohjelmaan liittyvä viestintä tapahtuu pääasiallisesti mobiilisovelluksen, sähköpostin, verkkopalvelun tai muiden digitaalisten palveluiden välityksellä. 

Liittymisen edellytyksenä Asiakkaan tulee sallia sähköinen viestintä etuohjelmaan liittyen jotta hän voi vastaanottaa toimenpide-ehdotuksia edellä mainituilla viestikanavilla.

Mikäli Asiakas kieltää tai teknisesti estää Fortumin viestinnän yhdessä tai useammassa kanavassa, Fortum ei ole velvollinen toimittamaan ehdotuksia muita kanavia käyttäen.

Liittymällä etuohjelmaan Asiakas hyväksyy, että Fortum voi lähettää asiakkaalle pyynnön sallia viestintä tässä kohdassa mainituissa kanavissa.

2.    AURINKOSÄHKÖTUNTIEN KERTYMINEN
Fortumin sähkönmyyntiasiakkaana ja etuohjelmaan osallistumalla voit tienata ilmaisia aurinkosähkötunteja tekemällä ympäristöystävällisiä tekoja. Aurinkotunteja kerrytetään Fortumin lähettämien ehdotusten perusteella. Toteuttamalla ehdotettu ympäristöystävällinen teko ja vahvistamalla se Fortumille kulloinkin määritellyllä tavalla, Fortum kirjaa ansaitut aurinkosähkötunnit Asiakkaalle. 

Asiakas voi kerätä aurinkotunteja vain yhteen sopimukseen. Yhteen sopimukseen aurinkotunteja voi kerätä vain yksi Asiakas.

Fortum pidättää oikeuden päättää jos ja kuinka usein lähettää ehdotuksia toimenpiteistä asiakkaille.

Aurinkosähkötuntien kerryttämiskausi on kalenterivuosi.

Aurinkosähkötunteja ei myönnetä takautuvasti.

Vuosittainen hyvitys ei voi ylittää kesäkuun kokonaistuntimäärää (720 tuntia).

3.    HYVITTÄMINEN
Kertyneet aurinkosähkötunnit hyvitetään Fortumin sähkölaskulla kalenterivuotta seuraavana kesänä kesäkuun kulutuksen laskusta.

Hyvityksen suuruus perustuu kertyneiden ilmaisten aurinkosähkötuntien määrän sekä sähkönkulutukseesi kesäkuussa. Ilmaiset aurinkosähkötunnit hyvitetään sähköenergian osuudesta kWh-perusteisesti. Laskentaperiaate on: (Ansaitut tunnit/kesäkuun kokonaistunneilla)*kesäkuun sähköenergian laskutussumma = hyvitys. Kuukausimaksullisille tuotteille laskentaperiaate on seuraava: (Ansaitut tunnit/kesäkuun kokonaistunneilla)*kesäkuun kuukausimaksu = hyvitys.

Edun hyvitys ei koske sähkösopimuksesi perusmaksua tai lisäkuluja (esim. veroja tai lisäpalvelumaksuja). Kertyneitä aurinkosähkötunteja ei voi muuttaa rahaksi.

4.    ETUOHJELMAN LOPETTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Asiakas voi erota etuohjelmasta milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Fortumin asiakaspalveluun tai muulla Fortumin ilmoittamalla tavalla. 

Fortum voi milloin tahansa lopettaa etuohjelman tai korvata sen toisella etuohjelmalla ilmoittamalla siitä sähköisesti Asiakkaalle vähintään yksi (1) kuukausi ennen ohjelman lopettamista. 

Yllä mainituissa tapauksissa Asiakkaalle jo kertyneet ja hyvittämättä jääneet aurinkosähkötunnit hyvitetään kappaleessa 3 kuvatulla tavalla. Pelkän etuohjelman etujen päättyminen ei vaikuta Asiakkaan sähkösopimuksen voimassaoloon.

Mikäli Asiakas irtisanoo Fortumin sähkösopimuksensa ennen aurinkosähkötuntien hyvittämistä, Asiakas menettää vielä hyvittämättä olevat sähkötunnit. 

Fortumilla on oikeus milloin tahansa harkintansa mukaan tehdä muutoksia etuohjelmaan ja siihen soveltuviin ehtoihin mukauttaakseen etuohjelmaa tai ehtoja vastaamaan Fortumin liiketoimintamallia, voimassaolevan lainsäädännön asettamia vaatimuksia, parhaita tietosuojakäytänteitä tai viimeisimpiä ympäristöstandardeja ja -suosituksia. Fortum ilmoittaa olennaisista muutoksista sähköisesti Asiakkaalle. Muutos tulee voimaan Fortumin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Asiakkaalle. Fortum ei ole vastuussa tehtyjen muutosten aiheuttamista menetyksistä (mukaan lukien aurinkotuntien menetykset), eikä Fortum ole velvollinen kompensoimaan näitä menetyksiä millään tavoin.

5.    MUUT EHDOT
Fortum ei vastaa mistään etuohjelmaan liittyvästä ja Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, ellei Fortum ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

Fortum varaa oikeuden siirtää tämän sopimuksen yksipuoleisesti toiselle Fortum-konserniin kuuluvalle yhtiölle.

Etuohjelman ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdollisissa riitatapauksissa kiista ratkaistaan Suomessa toimivaltaisessa alioikeudessa.

Asiakas voi olla yhteydessä Fortumin asiakaspalveluun kaikissa ohjelmaan liittyvissä ongelmissa. Kaikki ohjelman toiminnasta johtuvat epäselvyydet pyritään ratkaisemaan Fortumin ja Asiakkaan välillä hyvässä hengessä. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Mikäli Asiakkaan yhteystiedot muuttuvat, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan uudet yhteystiedot Fortumille etuohjelmassa pysymisen takaamiseksi.

6.    PERUUTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus perua osallistumisensa etuohjelmaan 14 vuorokauden kuluessa osallistumisesta. Liitteenä peruuttamislomake.

Peruuttamislomake

Täytä lomake ja palauta postimerkillä varustetussa kirjekuoressa vain siinä tapauksessa, että haluat peruuttaa sopimuksen. Yliviivaa tarpeettomat tiedot.

Vastaanottaja:
Fortum Markets Oy/Peruutukset
PL 100, 00048 FORTUM
www.fortum.fi 

Haluan/haluamme peruuttaa osallistumiseni etuohjelmaan.

Liittymispäivä:
_______________________

Asiakkaan nimi/nimet:
__________________________________________________________________

Asiakkaan osoite/osoitteet:
_______________________________________________________________

Allekirjoitus/allekirjoitukset ja nimen selvennys:
_________________________________________________

Päiväys:
____________________________________________________________________________